Sunteți pe pagina 1din 3

POLIŢA DE CĂLĂTORIE ÎN STRĂINĂTATE

Operator date personale 779

POLIŢA NR. TRV086468350 Data: 01.06.2019

INFORMAŢII DESPRE CONTRACTANT


Nume: Luca CNP / Serie/nr. pasaport: 2940917803919
Prenume: Dorina Data naşterii: 17/09/1994
Str./ nr.: Cetatea Alba, 19 Bloc / apt. nr.:
Oraş: Chisinau Judeţ/Sector:
Ţara: Moldova (Republica) Cod poştal: MD-681

INFORMAŢII DESPRE ASIGURARE


Data de început a călătoriei: 09.06.2019 Nr. de zile: 5
Ora la care începe călătoria: 06.00 Nr. persoane asigurate: 2
Data de sfarşit a călătoriei: 13.06.2019
Pachetul de asigurare: Voiaj Direct Plus
Asigurarea medicala: 50000 EUR Acoperire teritorială: Toate tarile cu exceptia SUA,
Repatriere*: 10000 EUR Canada si Romania ori tara de
Asigurarea de accidente: 2500 EUR rezidenta a asiguratului
Răspundere Civila fata de Terţi: 5000 EUR
Asigurarea bagajelor: 750 EUR
Sport de agrement: nu

INFORMAŢII DESPRE PERSOANELE ASIGURATE


CNP /
Ţara de
Nume Prenume Data naşterii Serie/nr.
rezidenţă
paşaport
Moldova
Luca Dorina 17/09/1994 2940917803919
(Republica)
Cociug Andrei Romania 11/06/1994 1940611410139
PRIMA TOTALĂ 77.00 RON

PROCEDURĂ ÎN CAZ DE DAUNĂ


În cazul producerii riscului asigurat, vă rugăm să sunaţi imediat la Compania de Asistenţă MONDIAL
ASSISTANCE, să comunicaţi numărul poliţei de asigurare şi să furnizaţi informaţii complete despre
evenimentul produs.
MONDIAL ASSISTANCE
Pottendorfer Strasse 25-27
A-1120 Wien

Tel.: +43 (1) 525 03 53


Tel.: +40 21 312 2239

*Costul cheltuielilor de repatriere va fi dedus din limita maximă de indemnizaţie a cheltuielilor medicale din Asigurarea
Medicală

Această poliţă a fost emisă prin Allianz Direct, disponibil 24/24h la adresa www.allianzdirect.ro sau la tel. 021 9798 L-V
8.00-20.00
ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. CGAZD05
1 din 3
POLIŢA DE CĂLĂTORIE ÎN STRĂINĂTATE
Operator date personale 779

POLIŢA NR. TRV086468350 Data: 01.06.2019


Nota de informare pentru asigurarea de călătorie VOIAJ DIRECT
Drepturile şi obligaţiile Contractantului/Asiguratului, corespunzătoare poliţei VOIAJ DIRECT sunt stabilite prin condiţiile de
BENEFICII, EVENIMENTE ASIGURATE, INDEMNIZAŢII DE ASIGURARE
În baza contractului de asigurare şi în funcţie de pachetul de asigurare ales, Asigurătorul se obligă să acorde indemnizaţii de
asigurare/rambursare costuri,la producerea următoarelor riscuri asigurate: cheltuielile medicale şi de repatriere efectuate ca urmare a
unei urgenţe medicale sau a unui accident suferit de Asigurat pe perioada de valabilitate a poliţei de asigurare; riscul de deces şi/sau
invaliditate permanentă ca urmare a unui accident suferit de Asigurat pe perioada de valabilitate a poliţei de asigurare; indemnizaţii de
asigurare pentru acoperirea pagubelor materiale provocate de deteriorarea, distrugerea sau dispariţia bagajelor personale ale
Asiguratului; indemnizaţii pentru acoperirea prejudiciilor provocate de Asigurat terţelor persoane, consecinţă directă a faptelor
săvârşite prin neglijenţă sau imprudenţă.
Limitele de sumă asigurată şi teritorialitate în funcţie de pachetul ales, sunt următoarele:
VOIAJ DIRECT:
Asigurarea Medicală: 30.000 Eur, din care cheltuieli de repatriere:10.000 Eur;
Asigurare de Accidente: 1.000 Eur;
Riscul asigurat este acoperit în toate ţările cu excepţia SUA, Canada, România şi/sau ţării de rezidenţă a Asiguratului
VOIAJ DIRECT PLUS:
Asigurarea Medicală: 50.000 Eur, din care cheltuieli de repatriere:10.000 Eur;
Asigurare de Accidente: 2.500 Eur;
Asigurarea Bagajelor: 750 Eur;
Asigurarea de Răspundere Civilă faţă de terţi: 5000 Eur.
Riscul asigurat este acoperit în toate ţările cu excepţia SUA, Canada, România şi/sau ţării de rezidenţă a Asiguratului
VOIAJ DIRECT EXTRA:
Asigurarea Medicală: 50.000 Eur, din care cheltuieli de repatriere:10.000 Eur;
Asigurare de Accidente: 5.000 Eur;
Asigurarea Bagajelor: 1.000 Eur;
Asigurarea de Răspundere Civilă faţă de terţi:10.000 Eur.
Riscul asigurat este acoperit în toate ţările cu excepţia României şi/sau ţării de rezidenţă a Asiguratului.

ÎNCEPUTUL ŞI ÎNCETAREA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI


Dacă la data emiterii poliţei de asigurare, Asiguratul se află pe teritoriul României, răspunderea Asigurătorului începe la data
menţionată în poliţă ca fiind data începerii perioadei de valabilitate a asigurării, dar nu înainte de trecerea frontierei pentru efectuarea
călătoriei în străinătate. Dacă la data emiterii poliţei de asigurare, Asiguratul nu se află pe teritoriul României, răspunderea
Asigurătorului începe după 7 zile, calculate din ziua următoare emiterii poliţei şi efectuării plăţii primei de asigurare. În această situaţie, în
cazul unei daune, Asiguratul trebuie să facă dovada că a părăsit România cu cel mult 4 săptămâni înainte de emiterea poliţei. În cazul în
care data emiterii poliţei corespunde cu data plecării în străinătate, asigurarea va intra în vigoare după 2 ore de la momentul încheierii
poliţei.
Asiguratul trebuie sa poata furniza dovada datei la care acesta a părăsit graniţele României prin intermediul documentelor justificative
descrise la capitolul « OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI/ ASIGURATULUI» din conditiile de asigurare.
Răspunderea Asigurătorului încetează:
- la data expirării perioadei de valabilitate, la ora 24:00 a zilei specificate în poliţa de asigurare ca data de maturitate,
- la data la care suma rambursărilor efectuate/indemnizaţiilor de asigurare plătite egalează suma asigurată.
Asigurarea se încheie pentru o perioadă de minim 2 zile şi maxim 365 zile.
EXCLUDERI
Excluderile pentru riscurile asigurate prin polita VOIAJ DIRECT pot fi vizualizate prin deschiderea linkului de mai jos :
https://www.allianzdirect.ro/docs/Excluderi_Voiaj_Direct.pdf
MODALITĂŢI ŞI TERMENE DE PLATĂ A PRIMELOR DE ASIGURARE ŞI BENEFICIILOR
Prima de asigurare se va plăti on-line, în Lei, anticipat şi integral, pentru întreaga perioadă asigurată menţionată în poliţă.
Indemnizaţiile de asigurare se plătesc în maxim 30 de zile de la depunerea întregii documentaţii la Compania de Asistenţă MONDIAL
ASSISTANCE sau la Asigurător, în baza solicitării scrise a Asiguratului/Beneficiarului privind sumele datorate.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND DEDUCERILE PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA FISCALĂ CARE SE APLICĂ CONTRACTELOR
DE ASIGURARE
Conform Codului Fiscal, primele de asigurare aferente contractelor de asigurare de călătorie nu sunt deductibile fiscal. (informaţii de
actualitate pentru luna curentă)

LEGEA APLICABILĂ
Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română.

Această poliţă a fost emisă prin Allianz Direct, disponibil 24/24h la adresa www.allianzdirect.ro sau la tel. 021 9798 L-V
8.00-20.00
ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. CGAZD05
2 din 3
POLIŢA DE CĂLĂTORIE ÎN STRĂINĂTATE
Operator date personale 779

POLIŢA NR. TRV086468350 Data: 01.06.2019


RECLAMAŢII
În vederea rezolvării pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de client, vă rugăm să transmiteţi o reclamaţie scrisă la oricare dintre
adresele de mai jos:
1. Poşta/Registratură: Adresa Căderea Bastiliei 80-84, Sector 1, Bucureşti;
2. E-mail: reclamatii@allianztiriac.ro;
3. Fax: 021.208.22.11;
4. Site: www.allianztiriac.ro, la rubricile Contact şi Reclamaţii;
5. Telefon: 021.2019180 sau 021.2019181 de luni până vineri de la 8:00 la 20:00.
Consumatorul are dreptul de a apela la soluţionarea alternativă a litigiilor, prin intermediul entităţii SAL-FIN, care funcţionează exclusiv în
cadrul A.S.F. În prealabil, trebuie sa faceţi dovada că aţi încercat să soluţionaţi litigiul direct cu comerciantul în cauză. Mai multe
informatii se gasesc la adresa: https://www.allianztiriac.ro/solutionare-litigii/
De asemenea, aveţi posibilitatea să adresaţi reclamaţii Autorităţii de Supraveghere Financiară care are următoarele date de contact:
Bucuresti, Splaiul Independentei nr.15, sector 5, telefon 0800 825 627, fax 021.659.60.51/021.659.64.36, e-mail : office@asfromania.ro

FONDUL DE GARANTARE
În scopul protejării creditorilor de asigurări (asigurati, beneficiari ai asigurării si terte persoane păgubite) de consecintele insolventei
asigurătorului este constituit Fondul de garantare a asiguratilor, persoană juridică de drept public infiintată în baza Legii nr. 213/2015.
Fondul garantează plata de indemnizatii/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, încheiate, în conditiile
legii, în cazul falimentului unui asigurător.

DATE ASIGURĂTOR
Asigurător: S.C. Allianz Ţiriac Asigurări S.A. Adresa: Str. Căderea Bastiliei, nr. 80- 84, Sector 1, Bucureşti, 010616, România; Telefon:
0801.0801.08, 021.20.19.100 (de luni până vineri între orele 8:00-20:00), e-mail: info@allianztiriac.ro; Capital social subscris şi vărsat:
94.393.890 lei, Înregistrat la ORC sub nr. J40/15882/1994, CUI: 6120740, Societate autorizata de Autoritatea de Supraveghere
Financiara; codul alocat in Registrul asiguratorilor si reasiguratorilor ( RA-017); codul LEI (529900XKNXM9MBH8GS45), înregistrată în
Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 779, SR EN ISO 9001. (Informaţii de actualitate pentru luna
curentă).

DECLARAŢII
Prin bifarea casetei în aplicaţia on-line, Contractantul/Reprezentantul legal:
-declară că toate datele şi informaţiile furnizate sunt corecte, corespund cu adevărul şi se referă la împrejurări pe care le cunosc;
-declară că este de acord că afecţiunile medicale declarate şi complicaţiile acestora nu sunt acoperite de asigurarea medicală de
călătorie;
-confirmă că a citit şi acceptă condiţiile de asigurare ale poliţei solicitate, versiunea CGAZD05, inclusiv informaţiile cuprinse în Nota de
informare;
-îşi dă acordul expres şi autorizează orice medic curant, instituţie medicală publică sau privată sau orice altă instituţie ce deţine
informaţii referitoare la starea sa de sănătate şi/sau istoricul său medical, să furnizeze documentele şi informaţiile menţionate mai sus
către Allianz-Ţiriac şi îi exonerează de secretul profesional pe toţi cei care vor fi chestionaţi în cauză şi li se vor solicita informaţii şi/sau
documente medicale referitoare la persoana sa, chiar şi după deces.
-întelege pe deplin şi este întru totul de acord ca prezentul consimţământ/ declaraţie este valabilă pe toată durata în care are calitatea
de asigurat într-o polită de asigurare la Allianz-Ţiriac precum şi după încetarea asigurării până la data finalizării administrării contractului
de asigurare.
-întelege pe deplin şi este întru totul de acord ca informaţiile şi datele furnizate vor fi prelucrate de persoanele autorizate de către Allianz
-Ţiriac în acest scop (angajate sau împuternicite în acest sens).
-se obliga sa informeze toti asiguratii (in cazul incheierii unei polite de grup) cu privire la conditiile de asigurare, inclusiv despre
informatiile cuprinse in Nota de informare.
-Prezenta Declaraţie de Consimţământ reprezintă acordul expres dat de către subsemnatul în calitate de Contractant/Asigurat/potenţial
Asigurat, are valoare de autorizare şi constituie (validează drept) o exonerare de responsabilitate a deţinătorilor secretului profesional
şi/sau a informaţiilor privind starea de sănătate.
Conditiile de asigurare fac parte integranta din prezenta oferta
https://www.allianzdirect.ro/docs/Conditii_Voiaj_Direct_Februarie_2018_romana.pdf

Această poliţă a fost emisă prin Allianz Direct, disponibil 24/24h la adresa www.allianzdirect.ro sau la tel. 021 9798 L-V
8.00-20.00
ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. CGAZD05
3 din 3