Sunteți pe pagina 1din 6

...................................................................................................................

Director Domeniul de
pregătire profesională: MECANICĂ
Clasa a X-a profesionala –Lacatus mecanic prestari servicii
Modulul: M I. Masurari tehnice
Nr. de ore/an: 224 din care 64 LT 128 IP Avizat,
Nr. ore/săptămână din care: T 1; LT: 2; IP: 4. Şef catedră
Cadru didactic: ...........................................
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.1 la OMEN nr.3915/18.05.2017
Programa aprobata prin Anexa nr.2 la OMEN nr.3915/18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An scolar 2018-2019

Nr. Unitatea de Rezultate ale învăţării (codificare Conţinutile învăţării Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
rezultate ale conform SPP)
învăţării Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP

Evaluare initiala 1 S1
Instructaj NSSM şi PSI LT
1. URÎ 4. 4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. 1. Noţiuni fundamentale din teoria
MĂSURAREA 4.2.2. măsurătorilor
1
1
MĂRIMILOR 4.2.3. 1.1. Mărimi fizice S2
TEHNICE 4.2.4. 1.2. Unităţi de măsură 1 S3
SPECIFICE 4.2.22 1.3. Sistemul Internaţional de Unităţi de S4
PROCESELOR măsură 1 2 S3
INDUSTRIALE 1.4. Multiplii şi submultiplii S5
1 S5 S6
1.5. Procesul de măsurare şi componentele 2 S6
sale
1.5.1. Procesul de măsurare
2. 4.1.3. 4.2.15 4.3.1. 2. Precizia prelucrării şi a asamblării
4.2.16 4.3.2. pieselor
4.2.17 4.3.3. 2.1. Precizia dimensională 2
4.2.18 4.3.4. 2.1.1. Dimensiuni, abateri, toleranţe 1 S7 S7
4.2.19 4.3.5. 2.1.2. Asamblarea alezajelor cu arborii. 1 2 S8 S8
4.2.20 4.3.6. Ajustaje
4.2.21 4.3.7. 2.2. Precizia formei geometrice a S9 S9
1 2
4.2.22 4.3.8. suprafeţelor
4.2.23 2.3. Precizia poziţiei suprafeţelor 1 2 S10
2.4. Rugozitatea suprafeţelor
S10
Evaluare

3. 4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3. Mijloace de măsurare şi control


4.2.7. 4.2.7. utilizate pentru realizarea pieselor
4.2.8. 4.2.8. conform documentaţiei tehnice
4.2.9. 4.2.9. (principii de funcţionare şi
4.2.10. 4.2.10. caracteristici tehnice)
4.2.11. 4.2.11. 3.1. Măsurarea şi controlul
4.2.12. 4.2.12. dimensiunilor liniare (definiţie; unităţi
4.2.13. 4.2.13. de măsură; mijloace de măsurare şi
4.2.14. 4.2.14. control: măsuri terminale, şublere,
4.2.22 4.2.22 micrometre, comparatoare mecanice- 3 6 S11,S
12,16 S11,S
4.2.23 4.2.23 comparatoare cu cadran, comparatoare de
interior, minimetre, ortoteste, pasametre, 12,16
aparate cu amplificare optică - optimetru,
microscoape de atelier, microscoape
universale; metode de măsurare)

3.2. Măsurarea şi controlul S16


unghiurilor (noţiunea de unghi, unităţi de 1 2 S16
măsură, mijloace de măsurare şi control a
unghiurilor - clasificare, descriere,
principiul de funcţionare, părţi
componente; metode de măsurare)
4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3.3. Măsurarea şi controlul
4.2.7. 4.2.7. suprafeţelor (noţiunea de suprafaţă,
1 2 S17 S17
4.2.8. 4.2.8. unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi
4.2.9. 4.2.9. control a suprafeţelor - clasificare,
4.2.10. 4.2.10. descriere, principiul de funcţionare, părţi
4.2.11. 4.2.11. componente; metode de măsurare)
4.2.12. 4.2.12. 3.4. Măsurarea mărimilor mecanice: S18 S18
2
4.2.13. 4.2.13. 3.4.1. Măsurarea forţelor (noţiunea de 1
4.2.14. 4.2.14. forţă, unităţi de măsură, mijloace de
4.2.22 4.2.22 măsurare şi control a forţelor - clasificare,
4.2.23 4.2.23 descriere, principiul de funcţionare, părţi
componente; metode de măsurare);

3.4.2. Măsurarea maselor (noţiunea de 1 2


masă, unităţi de măsură, mijloace de
măsurare şi control a maselor - clasificare, S19 S19
descriere, principiul de funcţionare, părţi
componente; metode de măsurare);

3.4.3. Măsurarea presiunilor (noţiunea de


presiune, unităţi de măsură, mijloace de 4 2 S20 S20
măsurare şi control a presiunilor- S21 S21
clasificare, descriere, principiul de
funcţionare, părţi componente; metode de
măsurare);
Evaluare
4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3.4.4. Măsurarea mărimilor cinematice: S22 S22
4.2.7. 4.2.7. 3.4.4.1. Măsurarea vitezei (noţiunea de 1 2
4.2.8. 4.2.8. viteză liniară şi unghiulară, unităţi de
4.2.9. 4.2.9. măsură, mijloace de măsurare şi control a
4.2.10. 4.2.10. vitezei - clasificare, descriere, principiul
4.2.11. 4.2.11. de funcţionare, părţi componente; metode S23 S23
4.2.12. 4.2.12. de măsurare);
1 2
4.2.13. 4.2.13. 3.4.4.2. Măsurarea turaţiei (noţiunea de
4.2.14. 4.2.14. turaţie, unităţi de măsură, mijloace de
4.2.22 4.2.22 măsurare şi control a turaţiei - clasificare,
4.2.23 4.2.23 descriere, principiul de funcţionare, părţi
componente; metode de măsurare);
4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3.4.4.3. Măsurarea debitului (noţiunea de1 2 S24 S24
4.2.7. 4.2.7. debit, unităţi de
4.2.8. 4.2.8. măsură, mijloace de măsurare şi control a
4.2.9. 4.2.9. debitului - clasificare,descriere,principiul
4.2.10. 4.2.10. de funcţionare,
4.2.11. 4.2.11. părţi
1 2 S25 S25
4.2.12. 4.2.12. componente; metode de măsurare);
4.2.13. 4.2.13. 3.5. Măsurarea temperaturii (scări de
4.2.14. 4.2.14. temperatură, unităţi de măsură, mijloace de
4.2.22 4.2.22 măsurare şi control a temperaturii -
4.2.23 4.2.23 clasificare, descriere

4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3.6. Măsurarea şi controlul filetelor:


1
4.2.7. 4.2.7. 3.6.1. Elementele filetelor
2 S26 S26
4.2.8. 4.2.8. 3.6.2. Metode de verificare a filetelor
4.2.9. 4.2.9. 3.6.3. Calibre filetate
4.2.10. 4.2.10. 3.6.4. Măsurarea şi controlul diametrului
4.2.11. 4.2.11. mediu la arborii filetaţi cu: micrometru de 1 2 S27 S27
4.2.12. 4.2.12. filete, prin metoda celor trei sârme, cu
4.2.13. 4.2.13. microscopul universal
4.2.14. 4.2.14. 3.6.5. Măsurarea şi controlul pasului cu
4.2.22 4.2.22 ajutorul microscopului de atelier, al 1
2 S29 S29
4.2.23 4.2.23 pasametrelor
3.6.6. Dispozitive cu comparator pentru
verificarea alezajelor filetate
3.7. Măsurarea şi controlul roţilor
dinţate
3.7.1. Metode de verificare a roţilor dinţate
3.7.2. Măsurarea şi controlul roţilor dinţate
2 S30 S30
cilindrice: micrometrul de roţi dinţate, 1
şublerul de roţi dinţate, şabloane de roţi
dinţate.
3.8. Mijloace de măsurat şi verificat
mărimi electrice

3.8.1. Aparate analogice pentru măsurarea


mărimilor electrice (principiul general de 1
funcţionare, schema bloc, tipuri 2
constructive, simboluri folosite pentru S31 S31
marcare, caracteristici tehnice şi
metrologice, domenii de măsurare);
3.8.2. Aparate digitale pentru măsurarea
mărimilor electrice (principiul general de 1
funcţionare, schema bloc, tipuri 2
S32 S32
constructive, simboluri folosite pentru
marcare, caracteristici tehnice şi
metrologice, domenii de măsurare);

3.8.3. Multimetre analogice şi numerice; 1


2
3.8.4. Măsurarea intensităţii curentului
electric: unităţi de S32 S32
măsură, metode de măsurare directe şi
indirecte, aparate pentru măsurarea 1
2
intensităţii: ampermetre de S33 S33
curent continuu,
ampermetre de curent alternativ, multimetre
analogice sau digitale, montarea
ampermetrelor în circuit, extinderea
domeniului de măsurare la ampermetre.
3.8.5. Măsurarea tensiunii electrice: unităţi
de măsură, metode de măsurare, aparate
pentru măsurarea tensiunii: voltmetre de
1
tensiune continuă, voltmetre de tensiune 2 S34 S34
alternativă, multimetre analogice sau
digitale, montarea voltmetrelor în circuit,
extinderea domeniului de măsurare la
voltmetre.
3.8.6. Măsurarea rezistenţei electrice:
unităţi de măsură, metode de măsurare:
directă, indirectă, de comparaţie, aparate 2
pentru măsurarea rezistenţei: ohmetre 1
analogice sau digitale, megaohmetre, S33 S33
multimetre analogice şi digitale.
3.8.7. Măsurarea puterii electrice: unităţi de
1 2
măsură, metode de măsurare, aparate pentru S34 S34
măsurarea puterii electrice: wattmetre
electrodinamice, wattmetre de inducţie.

3.8.8. Măsurarea energiei active: unităţi


de măsură metode, măsurare, aparate
pentru măsurarea energiei,contoare
energie electrică. 1 2
Norme de SSM, de protecţia mediului si PSI
specifice operaţiilor de măsurare şi control
utilizatei pentru pieselor conform
S38 S38
documentaţiei tehnice
Recapitulare/Evaluare finala