Sunteți pe pagina 1din 1

S.A.

E.ONGAz DISTRIBUTIE

INSTRUCTIUNI PENTRU TJTILIZAREAGAZELORNATURALE

intrelinerea, exploatarea gi repararea instalaliilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care rdspunde
pentru buna lor funcJionare.
Verificarea gi revizia tehnici periodici a instalafiilor de utilizare esteobligatoriepentru tofi consumatorii9i se
efectueazi de citre un operator economic autorizat de cltre ANRE.
Verificarea tehnicd periodicd a instalaliilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi anr.
Revizia tehnici peri<idicda instalaliilor de utllizare esteobligatorie la interval de l0 ani in urmitoarele situalii:
a) in cazul neutiliz5rii instalaliei o perioadd mai mare de 6 luni;
b) dupi orice eveniment care ar putea afecta funclionarea in condilii de siguranld a instalaliei.
ii cazul situaliilor de la punctele a qi b, consumatorul are obligalia de a anunla operatorul licenliat de distribulie gaze
naturale inainte de reutilizarea instalafiei.
pentru preintimpinarea accidentelor cu pierderi de vieli umane Si distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce
din caizafolosiiii incorecte a instalaliilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictele urmdtoarele instrucliuni:
l. inainte de aprindereafocului se fac urmitoarele operaliuni:
- ventilarea permanentd a incdperilor in care funclioneazi aparate consumatoare de combustibili gazosi; in centralele
termice gi in incdperile cu aparatecu flacdrd liberi se asigurd o ventilare permanentd;
- controiul tirajuiui aparateior racordate la cog; in cazul in care se constatd lipsa tirajului, nu se aprinde focul decdt dupd
efectuarea lucririlor iare sd asigure tirajul (curdfirea coqului de fum, cur5lirea sobei, repararea aparatelor de evacuare
mecanicd,deschidereaclapetelorde reglareetc.);
- controlul robinetului de manewd al aparatului consumator de combustibili gazoSi; dacd robinetul este deschis, acestase
inchide gi se ventileazdincdperearespectivl precum gi cele invecinate prin deschidereaugilor 9i ferestrelor,aprinderea
focului se faie numai dupd aerisireacompletS;
- asigurareaaccesului aeiului de ardere in focarul aparatului consumator de combustibili gazosi (prin: deschidereauqilelor
cenuqaruluila sobe, deschidereafantelor pentru accesulaerului in focar, pornirea ventilatorului etc.);
- verificarea funcliondrii aparaturii de automatizare,dupi caz;
- ventilarea focarelor dela aparatele consumatoarede combustibili gazoSi.
2. La aprindereafocului in aparate consumatoarede combustibili gazosi neautomatizateqi arzitoare, se fac urmltoarele opera,tiuni:
- aerisirea focarului, minimum 5 minute inainte de aprindereafocului:
- apropiereaaprinzdtorului de arzdtor',
- d-eschiderea ientd a robinetului de manevrd gi aprindereafocului, concomitent cu supraveghereastabilitdlii fldcdrii.
Aprinderea se face numai cu un aprinzdtor special construit in acest scop, fiind interzisd aprinderea directd cu
chibrituri, hilrtie etc.
Aprinderea focului la aparatele consumatoarede combustibili gazoSi automatizatese face conform instrucfiunilor elaborate
de fabrica producdtoare.
3. Stingereafocului:
Stingereafocului la aparatele consunxatoarede combustibili gazoSi racordate cu furtun, se face prin inchiderea robinetului
de siguranld, existent inaintea furtunului; dupd stingereafTilcdriise inchide gi robinetul de manewd.
in soiietaf gi institulii, focul se aprinde qi se stinge numai de personalul instruit gi insdrcinatcu aceasti operaliuneprin grija
conducerii unit6tii beneficiare, iar in cazuloperatorilor economici gi al centralelortermice de bloc, prin personalcalifrcat.
4. lndicalii speciale
Lu utilizares gazelor naturale este interzis:
- aprindereafocului dacdaparatul consumator de combustibili gazoSinu esteetan$sau nu are tiraj;
- lSsareafocului nesupravegheat, la aparaleleneautomatizate;
- obturareacoqului de fum al aparatelor consunxatoarede contbustibili gazoSi;
- modificarea instalaliilor de gazefdrd aprobiri legale gi prin persoaneneautorizate;
- dormitul in incdperi cu focul aprins;
- dormitul in incdperi cu aparate consunxatoarede contbustibili gazoSinelegatela coq (re$ou, atagazetc-);
Dacd se simte mirosul caracteristic al gazelor natursle se iau imediat urmdtoarele mdsuri:
- se sting toate focurile;
- se deschidtoateuqile gi ferestrele;
- nu se aprindenici o sursdde foc;
- nu se manevrcazdaparuteelectrice; '
- nu se doarme in astfel de incdperi;
- se anunfi imediat operatorul licenfiat de distribu{ie la telefoanele:

Verificarea eventualelor scdpdri de gaze natarale seface prin ntirosire Si cu spurud de sdpun cu apd.

NU UITATI !

itul in
gttzosi nelegate ls cosul de fttm, prezintd pericol de moarte-