Sunteți pe pagina 1din 6

Contract

Contract de furnizare reglementatã a gazelor naturale


1) Consumator casnic
E.ON Gaz România SA
Nume, Prenume Data naþterii Justiþiei 12
Cod poþtal Localitatea Judeþul/Sectorul
540069 Târgu Mureº
www.eon-gaz-romania.ro
Strada Numãr Bloc Scara Etaj Apartament

Telefon fix Telefon mobil Adresã e-mail Identificat prin Seria þi numãr B.I./C.I.

Data eliberãrii Eliberat de cãtre Cod numeric personal Consiliul Director


Dan Morari
Banca, localitate Cod IBAN
(Director General)
Denumit în continuare consumator casnic de gaze naturale, persoanã fizicã, în calitate de client, Alwin Griech
a convenit încheierea prezentului contract de furnizare reglementatã a gazelor naturale pentru (Director General Adj.)
consumatorii captivi casnici cu E.ON Gaz România S.A., titular al Licenþei de furnizare emisã de Simona Mihaela Covaliu
ANRE cu nr. 922/24.06.2008, denumitã în continuare furnizor de gaze naturale, în calitate de vânzãtor. (Director General Adj.)
2) Adresã de corespondenþã (dacã diferã de la pt. 1)

Cod poþtal Localitatea Judeþul


Sediul Central:
Târgu Mureº
Strada Numãr Bloc Scara Etaj Apartament
CUI: 22043010
3) Loc de consum Atribut fiscal: RO
J26/1194/2007
Cod poþtal Localitatea Judeþul

Strada Numãr Bloc Scara Etaj Apartament

Regiunea Est
Nr. act de proprietate Nr. contract de locaþiune (închiriere imobil)/contract de comodat
CUI: 22172783
Presiunea minimã de furnizare a gazelor naturale va fi de [bar]. J22/2134/2007

4) Obiectul contractului
Centrul de Relaþii Clienþi
Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim Bacãu
reglementat, desemnând ansamblul de activitãþi ºi operaþiuni desfãºurate de furnizor, pentru sau în
ªtefan cel Mare 22
legãturã cu asigurarea cantitãþilor de gaze naturale, exprimate în unitãþi de energie, la locul de consum.
600359 Bacãu
5) Durata contractului T 0334-40 33 67
Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie: F 0334-40 33 13
pe duratã nedeterminatã, începând cu data de .
pe perioadã determinatã, pentru intervalul - .

6) Preþul contractului, categoria de consum ºi termenul de platã


6.1 Preþul final reglementat pentru furnizarea gazelor întreruperea furnizãrii ºi perceperea de majorãri
naturale este de [lei/MWh], aprobat de întârziere, conform prevederilor din condiþiile
conform reglementãrilor în vigoare prin ordin al standard; nivelul majorãrii de întârziere este de
preºedintelui ANRE, corespunzãtor categoriei 0,1%/zi. Reluarea furnizãrii se va face dupã
în care consumatorul este încadrat ºi nu include efectuarea plãþii integrale de cãtre consumator a
TVA ºi accize. facturii, a penalitãþilor datorate ºi a cheltuielilor
6.2 Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul ocazionate de întreruperea ºi reluarea furnizãrii.
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale Cuantumul cheltuielilor ocazionate de
se face în termen de 30 de zile calendaristice de la întreruperea ºi reluarea furnizãrii sunt stabilite
data emiterii facturii. de cãtre operatorul de sistem, furnizorul având
6.3 Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea obligaþia sã informeze consumatorii în legãturã
serviciului de furnizare a gazelor naturale, în cu valoarea tarifelor practicate de cãtre
termen de 15 zile de la data scadenþei atrage operatorul de sistem.
Nr. de înregistrare

7) Programul de consum
7.1 Furnizorul factureazã contravaloarea serviciului de furnizare reglementatã pe baza cantitãþilor
convenite cu consumatorul prin Programul de consum, prevãzut în prezentul contract, cu respectarea
CFPF 03

Condiþiilor standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici.


1/6
7.2 În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât consumul estimat facturat lunar, furnizorul va proceda
la regularizare, începând cu prima facturã emisã dupã momentul citirii echipamentului de mãsurare.
7.3 Pe parcursul derulãrii contractului de furnizare, pãrþile au dreptul sã solicite motivat modificarea Programului de
consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificãrii acestuia. Consumatorul poate transmite lunar indexul
echipamentului de mãsurare, în condiþiile ºi la termenele precizate de furnizor.
Solicit facturarea lunarã a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale în baza indexului echipamentului de
mãsurare determinat prin autocitire.
În situaþia în care autocitirea nu este transmisã cu respectarea condiþiilor ºi a termenelor precizate de furnizor,
facturarea se va realiza în baza Programului de consum precizat mai jos.
Programul de consum
Istoric de consum/cantitãþi lunare Program de consum
determinate în baza profilului solicitat de consumator
Luna de consum anual
[mc] [unitãþi de energie] [mc] [unitãþi de energie]
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Consum total

8) Alte clauze
Sunt informat(ã) în legãturã cu conþinutul Condiþiilor standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la
consumatorii casnici.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, conform prevederilor Legii nr. 677/2001
(dreptul de acces la date, de informare, de intervenþie ºi de opoziþie).
Notificãrile precizate în cadrul art. 8 din Condiþiile standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor
naturale pentru consumatorii casnici se realizeazã prin notificare simplã prin poºtã, odatã cu factura. Termenul
de intrare în vigoare precizat la art. 5 se face sub condiþia îndeplinirii prevederilor legale ºi tehnice în vigoare.

9) Clauze finale
9.1 Prezentul contract este completat de Condiþiile furnizarea reglementatã a gazelor naturale la
standard pentru furnizarea reglementatã a consumatorii casnici, precum ºi a oricãror modificãri ºi
gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate completãri ale acestora, dispuse de Autoritatea Naþionalã
prin Ordin al preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în domeniul Energiei ºi, la cererea
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 consumatorului, sã punã la dispoziþia acestuia un
privind aprobarea contractelor-cadru pentru exemplar prin remitere/transmitere, la momentul
furnizarea reglementatã a gazelor naturale, care înregistrãrii solicitãrii (solicitarea poate fi fãcutã prin
fac parte integrantã din prezentul contract. oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare º.a.).
9.2 Condiþiile standard pentru furnizarea reglementatã 9.4 Prin semnarea prezentului contract, pãrþile acceptã ca
a gazelor naturale la consumatorii casnici stabilesc în toate raporturile contractuale sã respecte Condiþiile
cadrul general aplicabil relaþiilor contractuale standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor
derulate între furnizor þi consumator. naturale la consumatorii casnici.
9.3 E.ON Gaz România se obligã sã informeze Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare
consumatorul asupra condiþiilor standard pentru având aceeaºi valoare juridicã, câte un exemplar
pentru fiecare parte contractantã.
Data

Operator E.ON Gaz România Consumator

Reprezentat prin (Nume Prenume) Nume Prenume


CFPF 03

2/6
Condiþii standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici

1) Definiþii
În sensul prezentului contract-cadru, urmãtorii Furnizorul are obligaþia sã punã la dispoziþia
termeni se definesc dupã cum urmeazã: consumatorului cel puþin trei modalitãþi de platã
aparat de utilizare - sistem complex destinat care sã-i permitã acestuia sã-ºi îndeplineascã
sã consume gaze naturale (combustibil), cu obligaþia de platã a facturii. Obligaþia de platã
îndeplinirea condiþiilor legale pentru se considerã îndeplinitã la data efectuãrii plãþii.
funcþionare, parte componentã a instalaþiei 3.6 În cazul modificãrii preþului final reglementat al
de utilizare a gazelor naturale; gazelor naturale, calculul contravalorii serviciului
echipamente de mãsurare - ansamblul pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale
mijloacelor de mãsurare care furnizeazã se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar,
informaþii de mãsurare utilizate în determinat prin citire directã, autocitire sau
determinarea unei mãrimi fizice; estimare pe baza Programului de consum
mijloc de mãsurare - reprezintã toate mãsurile, prevãzut în contractul de furnizare, dupã caz,
aparatele, dispozitivele, instalaþiile, precum ºi înmulþitã cu numãrul de zile corespunzãtoare
mostrele de materiale ºi substanþe care fiecãrei perioade ºi cu preþul final reglementat
materializeazã ºi conservã unitãþi de mãsurã al gazelor naturale.
ºi furnizeazã informaþii de mãsurare;
cartela-client – suport material prin care se
realizeazã transferul informaþiilor privind 4) Determinarea consumului de gaze naturale
consumul de gaze naturale de la furnizor 4.1 Cantitãþile de gaze naturale furnizate
la consumator ºi invers; consumatorului se stabilesc lunar, în conformitate
contor de mãsurare cu sistem de preplatã cu cu prevederile Programului de consum, program
cartelã-client – aparat sau ansamblu de prevãzut în contractul de furnizare.
echipamente conectate între ele, destinate sã 4.2 Consumatorul poate transmite lunar indexul
mãsoare volumele de gaze naturale consumate, echipamentului de mãsurare, în condiþiile ºi
plãtite în avans prin încãrcarea cartelei-client. la termenele precizate de furnizor.
4.3 Indexul echipamentului de mãsurare, care stã
2) Durata contractului la baza determinãrii contravalorii serviciului
2.1 În situaþia încheierii contractului de furnizare de furnizare reglementatã, se determinã în
a gazelor naturale pe perioadã determinatã, urmãtoarea ordine de prioritate:
furnizorul notificã consumatorul cu minimum a) prin citire de cãtre personalul împuternicit
30 de zile calendaristice înainte de expirarea de cãtre furnizor;
duratei de valabilitate a contractului, în b) prin autocitire;
vederea formulãrii de cãtre acesta a unei c) pe baza cantitãþilor prevãzute în Programul
opþiuni de prelungire a valabilitãþii. de consum.
2.2 În cazul neprimirii unui rãspuns din partea 4.4 Regularizarea contravalorii serviciului de
consumatorului, contractul îºi înceteazã furnizare reglementatã, facturatã lunar, se
valabilitatea prin ajungere la termen. face pe baza indexului echipamentului de
mãsurare, citit o datã la 3 luni.
3) Preþul final reglementat al gazelor naturale;
modalitãþi ºi condiþii de platã 5) Drepturile ºi obligaþiile furnizorului de gaze
3.1 Preþul final reglementat al gazelor naturale naturale
furnizate este aprobat prin ordin al preºedintelui 5.1 Furnizorul are dreptul de a încasa contravaloarea:
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
domeniul Energiei, se exprimã în lei/MWh ºi a) serviciului privind furnizarea reglementatã
corespunde încadrãrii consumatorului, prevãzutã a gazelor naturale;
în contractul de furnizare. b) majorãrilor de întârziere.
3.2 Contravaloarea serviciului privind furnizarea 5.2 Furnizorul are dreptul de a dispune încetarea
reglementatã a gazelor naturale se obþine prin prestãrii serviciului de furnizare reglementatã
înmulþirea cantitãþii de energie, care urmeazã a gazelor naturale în urmãtoarele situaþii:
sã fie facturatã, cu preþul final reglementat, a) forþa majorã;
corespunzãtor încadrãrii consumatorului. b) starea de necesitate, când este periclitatã viaþa
3.3 Cantitatea de energie facturatã se determinã sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor
în conformitate cu cerinþele legislaþiei în materiale;
vigoare, prin înmulþirea volumului de gaze c) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea
naturale aferent perioadei de facturare cu serviciului privind furnizarea reglementatã a
puterea calorificã superioarã a acestora. gazelor naturale, la termenele stipulate în
3.4 În cazul în care data scadenþei facturii este o contractul de furnizare ºi, dupã caz, a majorãrilor
zi nelucrãtoare, termenul se socoteºte împlinit de întârziere aferente.
în urmãtoarea zi lucrãtoare. 5.3 Furnizorul are urmãtoarele obligaþii:
3.5 Plata serviciului pentru furnizarea reglementatã a a) sã asigure furnizarea gazelor naturale în mod
gazelor naturale se efectueazã prin instrumentele continuu, cu respectarea presiunii minime
legale de platã. prevãzute în contract, precum ºi a condiþiilor
CFPF 03

3/6
minime de calitate a gazelor naturale furnizate, 6.2 Consumatorul are urmãtoarele obligaþii:
în conformitate cu reglementãrile în vigoare, cu a) sã achite integral ºi la termen factura emisã de
excepþia cazurilor prevãzute la art. 5.2; furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului
b) sã factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementatã a gazelor
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, precum ºi dupã caz, a majorãrilor de
naturale ºi, dupã caz, a majorãrilor de întârziere întârziere aferente;
ºi sã transmitã consumatorului factura lunarã; b) sã foloseascã exclusiv aparate de utilizare care
c) sã informeze consumatorul asupra serviciilor respectã cerinþele legislaþiei în vigoare, sã efectueze
prestate de operatorul de sistem, a cãror verificarea periodicã a acestora în conformitate cu
contravaloare nu este cuprinsã în preþul final reglementãrile în vigoare ºi sã nu realizeze
reglementat; intervenþii neautorizate asupra aparatelor ºi
d) sã soluþioneze sesizãrile consumatorului privind instalaþiilor de utilizare a gazelor naturale;
serviciul de furnizare ºi sã comunice acestuia c) sã suporte cheltuielile legate de instalaþia de
rãspunsul, conform reglementãrilor în vigoare; utilizare;
e) sã furnizeze, la cererea consumatorului, pe baza d) sã nu deterioreze echipamentul de mãsurare,
datelor puse la dispoziþie de operatorul de sistem, sigiliile metrologice, precum ºi toate celelalte
informaþii privind istoricul de consum lunar avut instalaþii ale operatorului de sistem aflate pe
în vedere la emiterea facturii, pe o perioadã de proprietatea consumatorului;
pânã la 24 luni anterioare solicitãrii; e) sã efectueze modificãrile instalaþiei de utilizare
f) sã asigure întreruperea furnizãrii gazelor naturale numai pe baza aprobãrilor legale ºi numai cu
la cererea consumatorului, în condiþiile prevãzute operatori economici autorizaþi de autoritatea
de alin. 6.1 lit. b); competentã;
g) sã informeze consumatorul în legãturã cu f) sã sesizeze imediat furnizorul în legãturã
obligativitatea efectuãrii verificãrilor ºi reviziilor cu orice defecþiune pe care o constatã în
periodice ale instalaþiilor de utilizare; funcþionarea echipamentului de mãsurare
h) sã notifice consumatorului orice schimbare sau a instalaþiei de utilizare;
a datelor sale de identificare prevãzute în g) sã permitã accesul în vederea citirii indexului
contractul de furnizare; echipamentului de mãsurare, pe perioada derulãrii
i) sã informeze consumatorul cu privire la contractului, în situaþia în care echipamentul de
obligaþiile furnizorului care derivã din Standardul mãsurare se aflã pe proprietatea consumatorului;
de performanþã pentru activitatea de furnizare a h) sã notifice furnizorului orice schimbare a datelor
gazelor naturale, sã respecte prevederile acestuia sale de identificare, prevãzute în contractul de
ºi sã plãteascã penalitãþile prevãzute de acesta. furnizare.
5.4 Furnizorul are obligaþia sã precizeze pe factura
emisã urmãtoarele: 7) Rãspunderea contractualã
a) perioada de facturare, indexul vechi ºi nou, estimat 7.1 Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea
sau citit, puterea calorificã superioarã, cantitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în
de gaze naturale exprimatã în mc ºi unitãþi de termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
energie, preþul final reglementat aferent încadrãrii
consumatorului ºi temeiul juridic al acestuia, a) perceperea de majorãri de întârziere, dacã obligaþia
de platã nu a fost îndeplinitã în termen de 15 zile
instrumentele ºi modalitãþile de platã;
calendaristice de la data scadenþei; nivelul majorãrii
b) data întreruperii, condiþiile aferente reluãrii de întârziere este calculat asupra valorii neachitate,
furnizãrii, rezilierii contractului, precum ºi cota pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
majorãrilor de întârziere percepute, ca efect al urmãtoare scadenþei ºi pânã la achitarea integralã
neîndeplinirii obligaþiilor de platã; a facturii, inclusiv ziua plãþii; nivelul majorãrii de
c) alte informaþii, în conformitate cu prevederile întârziere este egal cu nivelul majorãrii de întârziere
legale. datorat pentru neplata la termen a obligaþiilor cãtre
bugetul de stat, stabilit în condiþiile precizate de
6) Drepturile ºi obligaþiile consumatorului casnic de Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
gaze naturale procedurã fiscalã cu modificãrile si completãrile
ulterioare; totalul majorãrilor de întârziere nu poate
6.1 Consumatorul are urmãtoarele drepturi: depãºi nivelul debitului;
a) sã fie alimentat cu gaze naturale în temeiul b) întreruperea furnizãrii gazelor naturale, începând cu
contractului de furnizare; a 46-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii, cu
b) sã solicite furnizorului întreruperea alimentãrii cu un preaviz de 15 zile calendaristice; modalitatea de
gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea transmitere a preavizului se alege de furnizor;
este legatã de funcþionarea în condiþii de siguranþã c) rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a
a instalaþiilor proprii; zi calendaristicã de la data emiterii facturii, cu un
c) sã transmitã indexul echipamentului de mãsurare, preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care
determinat lunar prin autocitire, în condiþiile consumatorul nu achitã integral contravaloarea
ºi la termenele precizate de furnizor; serviciului de furnizare a gazelor naturale ºi a
d) sã solicite informaþii cu privire la serviciul de majorãrilor de întârziere.
furnizare reglementatã; 7.2 În cazul în care data scadenþei este o zi nelucrãtoare,
e) drepturile corelative obligaþiilor furnizorului. termenele prevãzute la art. 7.1 se prelungesc pânã la
prima zi lucrãtoare de dupã aceasta.
CFPF 03

4/6
7.3 În termen de maximum 24 de ore de la data d) printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã
la care suma reprezentând obligaþiile de platã ºi irevocabilã, în cazul declarãrii falimentului
scadente este plãtitã la casieria furnizorului sau, furnizorului sau în cazul consumului fraudulos;
dupã caz, de la momentul la care consumatorul e) prin ajungere la termen, în condiþiile prevãzute
face dovada plãþii, furnizorul este obligat sã la art. 5 din contractul de furnizare ºi la art. 2.2
asigure reluarea furnizãrii. din prezentele condiþii standard.
7.4 În cazul în care echipamentul de mãsurare este 9.2 Consumatorul poate denunþa unilateral contractul
situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul de furnizare, pe baza unei notificãri adresate ºi
este obligat sã reia furnizarea în termenul prevãzut înregistrate la furnizor cu cel puþin 30 de zile
la art. 7.3, sub condiþia permiterii accesului de cãtre calendaristice înainte de momentul în care
consumator. denunþarea devine efectivã.
7.5 Sunt exceptate de la prevederile art. 7.3 cazurile în 9.3 Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un
care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest efect asupra obligaþiilor decurgând din executarea
caz se încheie un nou contract de furnizare, sub contractului pânã la momentul rezilierii acestuia.
condiþia achitãrii în prealabil a facturilor restante
ºi a majorãrilor de întârziere.
7.6 Demontarea echipamentului de mãsurare nu 10) Clauze finale
poate avea loc decât dupã rezilierea contractului, 10.1 Prezentele condiþii standard se completeazã cu
din iniþiativa furnizorului sau la cererea scrisã a prevederile Legii gazelor nr. 351/2004 cu
consumatorului. modificãrile ºi completãrile ulterioare, Codului
7.7 Pentru neîndeplinirea obligaþiilor contractuale, comercial, Codului civil, Regulamentului privind
stabilirea unor raporturi juridice între furnizori
altele decât obligaþia de platã a consumatorului ºi consumatorii de gaze naturale, aprobat prin
prevãzutã la art. 6.2 lit. a), partea în culpã plãteºte Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
celeilalte pãrþi daune-interese, conform Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2009,
reglementãrilor în vigoare. Regulamentului de mãsurare a cantitãþilor de
7.8 Rãspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale tranzacþionate în România, aprobat
gaze naturale este condiþionatã de îndeplinirea prin Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
cumulativã a urmãtoarelor condiþii: Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008,
a) notificarea de cãtre consumator/furnizor a cu modificãrile ulterioare, precum ºi cu celelalte
situaþiei constatate, în limita termenului de reglementãri specifice în vigoare.
prescripþie prevãzut de legislaþia în vigoare; 10.2 Neînþelegerile privind validitatea contractului
b) prezentarea de cãtre consumator/furnizor, de furnizare sau cele rezultate din interpretarea,
furnizorului/consumatorului a documentelor executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi
justificative care atestã nivelul daunelor. rezolvate pe cale amiabilã se soluþioneazã de
cãtre instanþa de judecatã competentã ori se
8) Notificãri supun arbitrajului, la alegerea pãrþilor.
8.1 Toate notificãrile se transmit în scris, prin 10.3 Forþa majorã apãrã de rãspundere partea care o
remitere directã sau prin scrisoare recomandatã invocã, în termenele ºi în condiþiile stabilite de lege.
cu confirmare de primire, la adresele prevãzute în 10.4 Clauzele cuprinse în contractul de furnizare se
contractul de furnizare, dacã pãrþile nu convin modificã ºi/sau se completeazã prin acte
asupra altor adrese sau asupra altor modalitãþi adiþionale, cu acordul pãrþilor, sub condiþia ca
pentru transmiterea notificãrilor ºi dacã prin acestea sã nu contravinã prevederilor contractului-
contract nu se prevede o altã modalitate de cadru, precum ºi altor prevederi legale în vigoare.
transmitere. 10.5 Contractul de furnizare se considerã modificat de
8.2 Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice drept în situaþia modificãrii contractului-cadru care
de la data producerii evenimentului care trebuie a stat la baza perfectãrii acestuia, a modificãrii
notificat, dacã prin contract nu se prevede un alt preþurilor finale reglementate sau a încadrãrii
termen. consumatorului, furnizorul având obligaþia sã
8.3 În cazul în care notificarea se face prin poºtã, notifice consumatorului aceste modificãri.
aceasta se transmite prin scrisoare recomandatã 10.6 În cazul modificãrii preþurilor finale reglementate
cu confirmare de primire, considerându-se primitã sau a încadrãrii consumatorului, notificarea se
de destinatar la data semnãrii de cãtre acesta a considerã efectuatã prin înscrierea acestor
confirmãrii de primire; în caz contrar, procedura de modificãri pe facturã iar în cazul modificãrii
notificare este consideratã îndeplinitã la data contractului-cadru ºi a nivelului majorãrilor de
returnãrii scrisorii cãtre expeditor. întârziere datorate pentru neplata la termen a
obligaþiilor cãtre bugetul de stat, prin transmiterea
9) Încetarea contractului acestor modificãri odatã cu factura, cu respectarea
termenelor de notificare impuse de prevederile
9.1 Contractul de furnizare a gazelor naturale legale.
înceteazã:
10.7 Mãsurarea gazelor naturale furnizate se face în
a) prin reziliere, în caz de neplatã a facturilor restante, conformitate cu prevederile legislaþiei specifice
în termenul prevãzut la art. 7.1 lit. c); din sectorul gazelor naturale.
b) prin denunþare unilateralã, conform art. 9.2; 10.8 “Modalitatea de încadrare a consumatorilor în
c) prin acordul pãrþilor; tranºe de consum” ºi “Programul de consum”
fac parte integrantã din prezentele condiþii.
CFPF 03

5/6
11) Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranºe de consum
11.1 Încadrarea consumatorului într-o anumitã tranºã 11.4 Furnizorul modificã încadrarea consumatorului
de consum se face de cãtre furnizor, cu acordul astfel:
operatorului de sistem, pentru fiecare loc de a) începând cu luna urmãtoare momentului în care
consum, pentru o perioadã determinatã de un an, s-a înregistrat depãºirea, pe baza citirii indexului
în intervalul 1 ianuarie- 31 decembrie, în funcþie de echipamentului de mãsurare, în cazul în care, în
modul de conectare a respectivului loc de consum cadrul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie,
ºi de istoricul de consum înregistrat pentru consumul înregistrat depãºeºte pragul superior
respectivul loc de consum în anul calendaristic de consum al categoriei în care consumatorul
precedent. este încadrat;
11.2 În cazul unui consumator pentru care nu existã b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care
istoric de consum, încadrarea se va face de cãtre la sfârºitul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie,
furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de consumul înregistrat este mai mic decât pragul
sistem, având în vedere consumul prezumat pentru inferior de consum al categoriei în care
aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita consumatorul este încadrat.
debitului maxim instalat aferent locului de consum.
11.5 Prin excepþie, pentru situaþia prevãzutã la art. 11.4
11.3 În cazul consumatorului care, în funcþie de criteriile lit. a), în cazul în care furnizorul nu are aprobat un
de mai sus, trebuie încadrat într-o tranºã de consum preþ final reglementat pentru categoria în care
pentru care furnizorul nu are aprobat un preþ final consumatorul ar trebui încadrat, acesta modificã
reglementat, acesta se încadreazã dupã cum încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.
urmeazã:
11.6 În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior
a) consumatorul conectat în sistemul de distribuþie, datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu
în tranºa cu cel mai favorabil preþ final reglementat modificã încadrarea consumatorului.
pentru consumator, dintre cele practicate de 11.7 Consumatorul, pentru locul de consum:
furnizor pentru sistemul la care este conectat;
b) consumatorul conectat direct în sistemul naþional se încadreazã în una din urmãtoarele categorii,
de transport, în tranºa cu cel mai favorabil preþ final
reglementat pentru consumator, dintre cele definite în funcþie de modul de conectare ºi de
practicate de furnizor. consumul anual, astfel:

A. Consumatori conectaþi direct în sistemul de transport


A1 consumatori cu un consum anual de pânã la 1.162,78 MWh
A2 consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh ºi 11.627,78 Mwh
A3 consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh ºi 116.277,79 MWh
A4 consumatori cu un consum anual între 116.277,80 MWh ºi 1.162.777,87 MWh
A5 consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh
B. Consumatori conectaþi în sistemul de distribuþie
B1 consumatori cu un consum anual de pânã la 23,25 MWh
B2 consumatori cu un consum anual între 23,26 MWh ºi 116,28 MWh
B3 consumatori cu un consum anual între 116,29 MWh ºi 1.162,78 MWh
B4 consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh ºi 11.627,78 Mwh
B5 consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh ºi 116.277,79 MWh
B6 consumatori cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh

12) Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie - 31 decembrie


12.1 În cazul modificãrii încadrãrii consumatorului, 12.2 Prin derogare de la prevederile art. 12.1, furnizorul
furnizorul recalculeazã contravaloarea cantitãþilor nu recalculeazã contravaloarea cantitãþilor de gaze
de gaze naturale consumate astfel: naturale consumate, în cazul în care acesta nu a avut
a) pentru situaþia prevãzutã la art. 11.4 lit. a), având aprobat, pentru perioada respectivã, un preþ final
în vedere cantitatea de gaze naturale consumate reglementat pentru categoria în care consumatorul
pânã la data modificãrii încadrãrii ºi preþul final a fost reîncadrat.
reglementat aferent categoriei în care 12.3 Regularizarea va fi evidenþiatã distinct pe facturã,
consumatorul a fost reîncadrat; plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare
b) pentru situaþia prevãzutã la art. 11.4 lit. b), având efectuându-se în termenul prevãzut în contract, cu
în vedere cantitatea de gaze naturale consumate angajarea corespunzãtoare a rãspunderii contractuale,
în intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie ºi preþul în condiþiile stipulate în contractul de furnizare.
final reglementat aferent categoriei în care
consumatorul a fost reîncadrat.

Data

Operator E.ON Gaz România Consumator

Reprezentat prin (Nume Prenume) Nume Prenume


CFPF 03

6/6