Sunteți pe pagina 1din 111

Bucovina Forestieră 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

Codul Silvic din 9 aprilie 1910, cu modificările din 1919, 1920,


1921 și 1923, aplicabil în tot cuprinsul României întregite*)

Adnotat și comentat de
Corneliu Botez, Consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție

Corneliu Botez (n. 1870 la Botoșani - d. 1928 la Galați) a fost un strălucit jurist, dublat de un remarcabil
jurnalist, și nu doar de profil, dar și cu înclinații spre zona literară, dacă este să ținem cont de toate realizările
sale. Absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti (1891), a îndeplinit funcția de secretar general în cadrul
Ministerului Justiţiei (1919-1920), iar apoi pe cea de consilier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (din 1920)
și de membru al Consiliului Legislativ. De asemenea, a fost membru al Institutului Social Român, preşedinte
al secţiei juridice la Institutul de Ştiinţe Administrative, precum și preşedinte al Tribunalului Galaţi. Ca ju-
rist, a fost preocupat de activitatea judecătorească, fiind autorul mai multor lucrări de practică judiciară. În
semn de recunoaștere a meritelor sale, o stradă din centrul Bucureștiului (zona Parcului Grădina Icoanei) îi
poartă numele.
Ca jurnalist, a fost mereu prezent în presa vremii prin articole cu tematică juridică, însă a avut și o latură
mai puțin cunoscută, aceea de promotor al lui Mihai Eminescu, mai cu seamă a ziaristicii acestuia. Recent,
eforturile sale pe această linie au fost recunoscute de Institutul de Sociologie al Academiei Române, prin
republicarea volumului său - “Omagiu lui Eminescu”, prima dată apărut în anul 1909. Prezența sa în con-
tinuare este pe un subiect comun cu poetul - și anume codrul - de această dată însă tratat din perspectiva
profesionistului din domeniul juridic, însoțind prezentarea comentată a Codului Silvic din 1910.
Revenind la prezent, îmbunătățirea Codului Silvic a fost un subiect aflat aproape continuu pe agenda
politicienilor în ultimii 4-5 ani, indiferent de partidul sau de coaliția care s-au succedat la putere. Dezbaterea
sa a constituit o preocupare permanentă: a ministerului de resort, a Parlamentului, a asociațiilor profe-
sionale, a mediului academic, a organizațiilor neguvernamentale sau a reprezentanților sectorului forestier.
Însă, ca un făcut, de fiecare dată când se apropia aprobarea sa prin votul final al Parlamentului, aceasta
era tergiversată sau amânată sine die. Incapacitatea de a duce la bun sfârșit un demers aparent simplu și de
maximă importanță pentru pădure și sectorul forestier echivalează cu o minimalizare a importanței pădurii
și cu o condamnare a sectorului forestier la subdezvoltare, coroborată și cu lipsa de voință a politicienilor de
a pune pădurea deasupra altor interese.
Lipsa unui Cod Silvic care să ofere soluții problemelor actuale din silvicultura românească este cu atât
mai greu de înțeles cu cât există precedente: acum mai bine de 100 de ani (în 1910), politicienii vremii au
înțeles să facă front comun pentru a împiedica distrugerea pădurilor și pentru a sprijini dezvoltarea sec-
torului forestier prin aprobarea unui Cod silvic care să răspundă acestui deziderat. Aceasta venea pe fondul
degradării fără precedent a pădurilor țării ca urmare a „exploatării lor fără milă de către societăți
de exploatare străine”, „a acaparării la prețuri foarte mici a întinse suprafețe de păduri ale
moșnenilor și răzeșilor de către companii străine”, a defrișării, a exploatării fără nicio regulă a
pădurilor private și a obștilor, a „lipsei de respect ce există în general la noi pentru bunul public”,
*)
Lucrarea reproduce (părți din) originalul: Corneliu Botez, 1923. Legiuiri silvice. Codrul Silvic. Cultura Națională, 201 p.

Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

situație care prezintă unele asemănări izbitoare cu cea de astăzi. Proiectul de Cod Silvic din 1910 pro-
punea o serie de dispoziții noi, care să pună capăt acestor abuzuri: reglementarea administrării și amenajării
pădurilor, regenerarea și împădurirea suprafețelor exploatate, exploatarea pădurilor stăpânite de moșneni
sau răzeși în devălmășie, cumpărarea de pădure de către Stat.
Dezbaterile parlamentare ce au însoțit adoptarea Codului Silvic din 1910 rămân un exemplu de responsa-
bilitate și solidaritate față de patrimoniul forestier al țării și pot servi oricând drept reper și pentru politicienii
de azi. Grija pentru pădure și pentru bunurile statului, respectul pentru lege și pentru popor al parlamen-
tarilor de la începutul sec. al XX-lea apar în evidentă disonanță cu discursul unora dintre parlamentarii de
început de secol XXI. Rubrica „Restituiri” propune, în continuare, (și) o întâlnire cu politicienii de altădată,
cu speranța că acest apel la memorie va deschide calea și spre altfel de reflecții - a se citi mai adânci - cu
privire la pădure.

Iovu-Adrian Biriș
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice

L E G E**) Pădurile composesoratelor, urbarialişti-


lor, foştilor nobili şi fideicomisele din Ar-
pentru extinderea aplicaţiunii dispoziţiu- deal se vor administra de Casa pădurilor,
nilor Codului silvic din 1910 şi a legii întocmai ca pădurile Statului din vechiul
modificătoare a acestui Cod din 16 Sep- regat, însă venitul net anual se va pune la
temvrie 1920 în tot cuprinsul României dispoziţiunea proprietarilor conform drep-
(Publ. Monit. Of. 59 din 17 Iunie 1923). turilor ce au fiecare.
Toate legile, regulamentele, instrucţiile
ART. UNIC - Codul silvic din vechiul re- etc., existente în provinciile alipite, sunt
gat din 1910, cum şi modificările aduse şi rămân abrogate în întregul lor, din ziua
acestui Cod prin legea din 18 Septemvrie promulgărei acestei legi.
1920), se vor aplica pe tot teritoriul Ro- Un regulament de administraţie publică
mâniei, iar amenzile despăgubirile şi va- decretat va detalia dispoziţiunile acestei
loarea materialelor prevăzute în art. 7, 14, legi.
59 până la 76 inclusiv din Codul silvic din
1910 se majorează de 10 ori pentru toată Ministrul Agriculturii şi Domeniilor,
ţara ). Al. Constantinescu
teritorii. În această categorie intră şi Codul Silvic care, la
1
Votată de Cameră în şedinţa dela 31 Maiu 1923, iar la
1916 fusese extins numai în Basarabia.
Senat, la 1 iunie 1923 fără discuţiune.
Deci punctul de plecare al înzecirii amenzilor din Codul
2
Data exactă a acestei legi: “M.Of.” 131 din 16 Septem-
Silvic e 25 Martie 1923, data promulgării primei legi.
vrie 1920.
Potrivit aceleaşi legi, cei condamnaţi la amendă sunt

Prin legea privitoare la majorarea amenzilor judecătoreşti
obligaţi ca în termen de o lună, dela condamnare, termen
şi la modul încasării lor publ. «M. Of» 279 din. 25
care urmează a se prevedea în hotărîre, să depună la judele
Martie 1923, s’au înzecit amenzile penale, de procedură
de ocol recipisa Administraţiei financiare sau a percepţiei
şi disciplinare prevăzute de codurile: penal, civil şi
de plata amendei. Altfel aceasta va emite contra lor man-
comercial, cum şi de orice alte legi şi regulamente în
date de arestare. În caz de solvabilitate temeinică, li se mai
vigoare în întreaga ţară până la 14 August 1916, iar în
teritoriile alipite şi de legile în vigoare în vechiul regat poate acorda încă un termen pînă la o lună, (art. 1, 2, 4).
până la acea dată, care se aplică în timpul de faţă în acele
**)
Ortografia și sublinierile din text sunt cele originale. În ultimul caz, cel mai mare font cu serife (font) reprezintă
texte de lege, iar celălalt (font) comentariile autorului, iar fontul fără serife (font) discuțiile din plen.

Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Expunere de motive Consideraţiuni generale. Complexul legiuirilor


silvice
Prin legile de curând votate, atât organi- Actualul cod silvic), aplicabil de aci înainte în toată
zarea Corpului silvic, cât şi a şcoalei de cuprinderea României întregite, înlocuieşte în totul
silvicultură a fost unificată peste tot cu- Codul silvic din 24 Iunie 1881, în alcătuirea căruia
prinsul ţării întregite. legiuitorul român s’a inspirat din Codul forestier
francez dela 1827), modificat prin legile din 1892
Se impune deci ca şi aplicarea legiuiri- şi 1896.
lor silvice în fiinţă în vechiul regat să fie Noul Cod silvic a fost desbătut şi votat de Senat
extinsă pe tot cuprinsul ţării, un început în în şedinţele dela 23, 25 şi 26 Ianuarie 1910, iar de
această privinţă fiind făcut prin legea din 1 Cameră, în şedinţele dela 31 Martie, 1 şi 2 Aprilie
1910. Legea fiind amendată de Cameră, a fost
Noemvrie 1921), prin care dispoziţiunile revotată de Senat, cu modificările introduse în ea, la
legii silvice din vechiul regat au fost ex- 5 Aprilie acelaş an).
tinse şi în Basarabia. Legea a fost sancţionată prin decretul regal No.
Pe de altă parte, întrucât amenzile tre- 1379 din 8 Aprilie 1910 şi publicată în «Monitorul
cute în Codul din 1910 sunt azi prea mici Oficial» No. 8 din 9 Aprilie 1910, data punerii ei în
vigoare.
faţă de valoarea materialului lemnos, fapt Concomitent cu această lege s’a creat, prin le-
ce determină pe locuitori să comită nume- gea publicată în «Monitorul Oficial» No. 291 din
roase delicte, se impune ca amenzile, va- 30 Martie 1910, instituţiunea Casei Pădurilor, care
loarea materialului şi despăgubirile civile funcţionează pe lângă Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, pusă sub autoritatea ministrului, cu
prevăzute la art. 7, 14, 59 până la 76 inclu- atribuţiunea între altele, de a administra fondurile
siv din Codul silvic din 1910 să fie majo- acelui minister provenind din amenzi şi despăgubiri
rate de cel puţin 10 ori cum s’au majorat şi (art. 89 c. silvic), în scop de cumpărare de păduri,
celelalte amenzi penale prin legea votată pământuri neproductive şi poeni, etc., prevăzute
la 11 Martie 1923). prin art. 1 din acelaş Cod.
Codul silvic a primit unele modificări prin
In vederea celor expuse mai sus am în- următoarele decrete-legi şi legi: a) decretul-lege
tocmit alăturatul proiect de lege prin care No. 2596, publicat în «M. Of.» No. 55 din 26 Iunie
aplicarea dispoziţiunilor Codului silvic din 1919, privitor la dreptul de revizuire a amenajamen-
1910 şi ale legii modificătoare a acestui telor şi regulamentelor de exploatare a pădurilor şi
la compunerea Consiliului tehnic al pădurilor; b)
Cod din 18 Septemvrie 1920 se extind pe legea publicată în «M. Of.» No. 131 din 16 Septem-
tot teritoriul ţării întregite, iar toate legile, vrie 1920, privitoare la amenajamente, la vânzările
regulamentele, instrucţiunile existente în prevăzute de art, 36 din Codul silvic şi altele; c) pen-
provinciile alipite rămîn abrogate în între- tru aplicarea acestei legi modificătoare şi a decretu-
gul lor, rugîndu-vă să binevoiţi a lua acest lui-lege din 1919 s’a alcătuit regulamentul publicat
în «M. Of.» No. 73/1921; 4) legea publicată în «M.
proiect în discuţiunea D-voastră. Of.» No. 97 din 4 August 1921, prin care s’a sporit
competenţa judecătoriilor de ocoale, a modificat
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, competenţa penală atribuită judelui de ocol prin
Al. Constantinescu 
Ediţiunea oficială are ca titlu “Legea Codului silvic” la
lege în loc de Codul Silvic, cum ar fi trebuit codul prin el
însuşi, însemnînd o lege ori în înţeles general, o colecţiune
de legi.

Codul forestier francez promulgat la 31 Iulie 1827 a
suferit şi el importante modificări în anul 1857, 1859,

După 6 luni dela promulgarea acestei legi (M. Of. 271 1898 şi 1906. Cpr. „Les Codes d’audience” Dalloc 1907..
din 1 Noemvrie 1921). 
Desb.S.M. of 31,32 şi 73/310 şi Desb. C.M. of 82-

Data exactă a legii: «M. Of.» 279 din 25 Martie 1923. 84/910.

Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

Codul silvic (art. 83), dându-i competenţa de a ju- la ministerul domeniilor publ. M. Of. No. 62 din 21
deca în primă şi ultimă instanţă delictele silvice care Iunie 1923.
nu atrag după ele o amendă mai mare de 1.500 lei şi În Basarabia, Codul silvic înlocueşte legea silvică
cu drept de apel când depăşesc acest cuantum (art. rusă care a luat fiinţă în anul 1776 şi era introdusă
53). în Basarabia chiar dela anexarea ei (1812). Această
Lucrarea de faţă, pe lângă celelalte legiuiri silvice lege a fost complectată la 1888, cu legea conservării
mai importante şi de actualitate, cuprinde Codul pădurilor şi regulamentul silvic din 1905).
silvic completat cu legile modificătoare, comentat
şi adnotat cu soluţiunile jurisprudenţei asupra ca- *
zurilor mai dificile la aplicarea lui a dat naştere până * *
în present.
În legătură cu Codul nostru silvic, avem următoarele
* legi şi regulamente:
* * a) Regulamentul publicat în «M. Of.» No. 187 din
16 Noemvrie 1914 privitor la exploatarea şi vânza-
Prin legea publicată în «M. Of.» No. 171, din 1 rea produselor lemnoase «secundare» şi nelemnoa-
Noemvrie 1921, s-a extins aplicarea Codului sil- se, accesorii din pădurile Statului;
vic şi în Basarabia, după 6 luni dela publicarea ei, b) Regulamentul publicat în «M. Of.» No. 131 din 11
iar prin legea publicată în «M. Of.» No. 59 din 17 Septemvrie 1913, pentru determinarea atribuţiunilor
Iunie 1923, s’a extins aplicarea lui şi în Ardeal şi personalului silvic superior;
Bucovina. Codul silvic român înlocueşte, în urma c) Decret-lege 3.428 publicat în «M. Of.» No. 196
acestei extinderi, legea silvică ungară XXXI din din 23 Noemvrie 1918, privitor la vânzarea de păduri
1879, pusă în vigoare prin ord. min. 1528 din 1 Iulie ale Statului la cooperative;
1880, care conţine 213 articole în 5 capitole: cap. d) Decretul publicat în «M. Of.» No. 36 din 18 Maiu
I, despre susţinerea pădurilor, cap. II despre trans- 1910, privitor la împărţirea în 10 ocoale silvice a
gresiunile (contravenţiunile) silvice, cap. III despre pădurilor Dobrogei;
împădurirea terenurilor goale, cap. IV despre trans- e) Regulamentul p. aplicarea decretului-lege No.
portul produselor silvice, cap. V despre fondurile 2596/919 şi a legii modificătoare a Codului Silvic
silvice. din 1920, publ. M. Of. No. 73 din 6 Iulie 1921;
O altă lege mai importantă, abrogată, e legea XIX f) Legea publicată în «M. Of. » No. 93 din 30 Iulie
din 1898, despre administrarea pădurilor prin Stat; 1921, privitoare la reglementarea cumpărării de
apoi ordonanţa Consiliului de miniştri No. 3296 din păduri destinate exploatării:
1918, dată în timpul răsboiului. g) Legile pentru reforma agrară din 1921;
Legile silvice austriace mai importante abrogate h) Legea p. înfiinţarea agenţilor silvici ai Eforiei
sunt următoarele : 1. Legea silvică din 3 Decemv- Spitalelor Civile din 20 Martie 1903;
rie 1852 (Foaia legilor imperiale No. 250); 2. Legea i) Reg. serviciului silvic al armatei din 10 Noemvrie
pentru pădurile comunale din 2 Iulie 1897 (F. L. I. 1895;
No. 15); 3. Legea pentru pădurile composesorate j) Legea pentru numirea profesorilor şi
(moşneni) din 2 Iulie 1897 (F. L. I. No. 16); 4. Legea conferenţiarilor de curs teoretic şi practic la şcoalele
din 7 Martie 1906 (F. L. I. No. 15) despre pădurile centrale de agricultură de la Herăstrău şi şcoala
nesupuse regimului silvic (reg. de exploatarea lor). specială de silvicultură la Brăneşti din 22 Februarie
Dela legile austriace din 1897 s’a inspirat şi le- 1904; reg. din 21 Mai 1904210);
giuitorul ungar la alcătuirea legii XIX din 1898. (In k) Legea pentru crearea fondului pădurilor din 16
special, cap. I şi II). Mai 1900;
În Bucovina, fondul religios ortodox posedă cele l) Legea pentru org, Corpului de ingineri silvici şi a
mai multe păduri, iar Statul una singură. Decretul-
lege No. 3405 publ. M, Of. 90 din 9 August 1919 
V. şi cele arătate în privinţa legislaţiei ruse şi ungare la
determină condiţiunile sub care rămân în vigoare art. 83 Cod. Silvic şi pag. 176.
contractele de exploatare de păduri ale fondului re-
10
În baza art. 82 l. învăţământului profesional din 20 August
1901, aceste şcoli au rămas supuse legii învăţămîntului
ligionar gr. or. ale comunelor şi judeţelor din Bu-
profesional din 1823, iar potrivit art. 1 din aceeaşi lege
covina. Budgetul acestui fond cu un venit de 80, sunt puse sub autoritatea ministerului agriculturii şi
341, 290 lei a fost aprobat prin decretul emanat de domeniilor.

Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

serviciului domenial de pe lângă Eforia Spitalelor Noembrie 1921). În 1923, două alte legiuiri impor-
Civile din Bucureşti, de la 21 Februarie 1906; tante s’au alcătuit în materie silvică:
m) Reg. p. aplicarea acestei legi din 21 Aprilie 1. Legea privitoare la organizarea corpului sil-
1906; vic;
n) Legea p. înfiinţarea păşunelor comunale, prin ex- 2. Legea pentru organizarea învăţământului sil-
propriere, publ. M. Of. 138 din 24 Septembrie 1920 vic.
(art. 31); În Partea Il-a lucrării de faţă, dăm în extenso am-
o) Legea pentru înstrăinarea bunurilor Statului şi bele aceste legi, împreună cu legea pentru înfiinţarea
răscumpărarea embatecurilor din 1889 (art 35); Casei Pădurilor, legea pentru exploatarea pădurilor
p) Legea p. înfiinţarea Casei Rurale din 4 Aprilie Statului în regie etc., însoţindu-le şi de expunerile de
1908 (art. 23); motive, rapoartele Comitetelor delegaţilor Camerei
q) Regulamentul de licitaţiuni pentru arendarea sau şi Senatului, cum şi de desbaterile parlamentare mai
închirierea bunurilor Statului şi darea în exploatare interesante care au avut loc cu prilejul votării lor.
a pădurilor sale din 21 Decemvrie 1894; Mai dăm în extenso, decretul-lege din 1918 privitor
r) Condiţiuni generale pentru exploatarea pădurilor la vânzarea de păduri ale Statului la cooperative, le-
Statului, din 11 Iulie 1806; gea p. reglementarea cumpărării de păduri destinate
s) Legea pentru exploatarea în regie a pădurilor exploatării, reg. aplicarea legii silvice din 1921 etc.
şi pentru ieftinirea lemnelor de foc şi construcţie, Colecţiunea de legiuiri silvice, astfel alcătuită,
publicată în «M. Of.» No. 253 din 12 Februarie fiind destinată a umple un gol în literatura noastră
1910; juridică, sperăm că va fi consultată cu folos de toţi
t) Regulamentul pentru exploatarea şi vânzarea pro- cei interesaţi.
duselor secundare sau intermediare, accidentale şi
accesorii sau nelemnoase din pădurile Statului, pub- Expunere de motive 13) la Codul silvic din 1910
licat «M. Of.» No. 182 din 12 Noemvrie 190911).
Urme de legislaţiune şi mai vechi cu privire la Grija de a împiedica dispariţiunea pădurilor o întâl-
dreptul la pădure al sătenilor în Moldova, legea nim la noi încă din jumătatea secolului trecut.
muntelui, iar în ce priveşte sătenii de pe moşiile Legea din 1847 a oprit în ţara românească tăierea
din Muntenia, legea dela 23 Aprilie 1851, de care pădurilor mănăstireşti. Dacă ea s’ar fi mărginit la
ne ocupăm mai jos, în lucrarea noastră, drept lăsat această dispoziţiune, o parte însemnată din pădurile
neatins şi comunelor, aşezămintelor publice şi Statu- noastre ar fi fost cruţate: din nenorocire, însă, această
lui, prin art. 9 din legea pentru regularea proprietăţii lege chiar a dat posibilitatea de a se înlătura princi-
rurale din 15 August 1864, sub rezerva liberării piul salutar introdus în prima sa parte, prevăzând
pădurilor de sub această servitute, în condiţiunile că «la întâmplare de vreo trebuinţă publică de lemn
acelui articol. dintr’acele păduri, aceasta se va putea întâmpina
Legile de reformă agrară din 1921 cuprind şi prin înţelegerea chiriarhului Eparhiei cu Logofătul
ele unele dispoziţiuni privitoare la exproprierea de Dreptăţii şi prin deslegare Domnească».
păduri, în concordanţă cu legea păşunelor comu- Aplicarea acestei ultime dispoziţiuni a dat loc la o
nale, pentru înfiinţarea cărora s’a dat preferinţă, cu mulţime de abuzuri. Tăierile, în vederea aşa ziselor
prilejul exproprierii, terenurilor silvice12). cazuri excepţionale, au fost permise, fără a se lua
(Cpr. art. 23 din legea de reformă agrară în vechi- vreo măsură de control, neexistând pe acel timp nici
ul regat publ. «M. Of. » 82 din 17 Iulie 1921 art. o autoritate însărcinată cu supravegherea unor ase-
146 din regulamentul ei publ. «M. Of.» 176 din 6 menea tăieri.
11
V. Toate aceste regulamente şi legi în «Codul General In 1851 s’a încuviinţat înfiinţarea de izlazuri pen-
al României» de Hamangiu unde e publicată în extensor tru păşunatul vitelor în păduri şi s’a permis ţăranilor
şi circulara nr. 37.394 din 27 aprilie 1910, reprodusă din luarea de lemne pentru îndestularea trebuinţelor
«M.Of.» No. 24 din 1 Maiu 1910, adresată de Ministerul lor, măsuri cari au contribuit asemenea la ruinarea
Agriculturei şi Domeniilor agenţilor silvici, cu privire la pădurilor.
aplicarea noului Cod silvic (Vol. VI).
12
In acest scop, se rosteşte art. 7f. din această lege, se 13
Expunerea de motive a fost publicată împreună cu
declară expropriat în întregime terenul domenial silvic proiectul de lege în Desb. S. «M.Of.» No.31 din 29 ian.
pe care au fost păduri şi care acum e gol, nu e acoperit 1910. fiind radicalmente modificat de Comitetul deleg.
cu tufişuri ce nu mai putea reveni niciodată pădurii, cu Senatului şi Camerei redăm din expunerea de motive, din
rezerva terenului necesar personalului silvic. cauza lungimii ei, numai părţile caracteristice şi esenţiale.

Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

În Moldova, legea din anul 1843 pentru cruţarea scopului urmărit de legiuitor.
pădurilor a stabilit regulele după cari urmă să se facă Astfel, prin art. 1 şi 2, direcţiunea generală a tuturor
exploatarea pădurilor mănăstireşti, reguli cari în cea pădurilor supuse regimului silvic a fost dată person-
mai mare parte au fost luate din Codul silvic fran- alului silvic al Statului, cu îndatorirea de a exercita
cez. un control asupra modului cum se administrează
Legea însă s’a aplicat de persoane cari nu posedau aceste păduri.
cunoştinţele speciale necesare, astfel că chiar sub Această dispoziţiune, luată din legislaţiunile al-
ochii lor se comiteau nenumărate abuzuri. tor ţări, a fost introdusă în Codul nostru silvic fără
Păşunatul vitelor şi destupările de păduri însă se să se ţină seamă că nu aveam un personal silvic
practicau pe o scară foarte întinsă. îndestulător şi nici îndeajuns de pregătit pentru a
În anul 1860 s’a creat la ministerul cultelor o îndeplini această grea sarcină. Dar, ceeace este mai
direcţiune silvică şi s’a prezentat în acelaş timp Ca- trist este că, după 27 de ani dela punerea în aplicare a
merei legiuitoare un proiect de lege pentru organiza- codului silvic, nu numai că agenţii Statului nu sunt în
rea definitivă a acestui serviciu. măsură de a-şi îndeplini această obligaţiune impusă
Această direcţiune a funcţionat, cu oarecare folos prin lege, dar abia pot şi uneori foarte incomplet, să
pentru păduri, până în anul 1864. În 1863 ea şi-a facă un control serios asupra pădurilor Statului. Din
întrerupt lucrările prin desfiinţarea corpului silvic, cauza unor economii rău înţelese, numărul agenţilor
pe motivul că acest corp fiind incomplet nu putea silvici este aşa de redus, că de multe ori un cap de
aduce foloasele ce se cereau dela dânsul. ocol are sub supravegherea sa o suprafaţă păduroasă
Tot atunci s’a desfiinţat şi şcoala de silvicultură, de 30.000 de hectare.
care la finele anului şcolar 1863-1864 trebuia să dea Înmulţirea agenţilor silvici ar fi deci o măsură din
un număr de 20 agenţi silvicultori. cele mai salutare pentru pădurile Statului şi roadele
În acelaş an silvicultorii au fost reînfiinţaţi, pe cari ea le-ar da ar acoperi, cu prisosinţă, sacrifici-
organizându-se din nou direcţiunea generală a ile făcute.
administraţiunii silvice. La începutul anului 1864 Statul neavând dar mijloacele necesare pentru a
silvicultorii au fost din nou desfiinţaţi şi pădurile au dirige administraţiunile tuturor pădurilor supuse
rămas mult timp sub regimul administrativ, până în regimului silvic, va trebui să se mărginească la rolul
anul 1872, când prin legea pentru administraţiunea pe care îl îndeplineşte astăzi: acela de a supraveghea
domeniilor Statului s’au înfiinţat inspectori, şefi şi prin agenţii săi ca proprietarii să nu violeze
subşefi de circumscripţiuni silvice şi pădurari. dispoziţiunile legii ce propunem, în ce priveşte ame-
În 1873, ministrul de finanţe P. Mavrogheni a pre- najarea, defrişările, etc., şi să îndeplinească nouile
zentat un proiect de Cod silvic, care a fost votat de sarcini ce i se impun, dintre cari cea mai importantă
Camera deputaţilor, dar care a fost respins de Se- este aceea de a face amenajamentele sau regulamen-
nat. tele provizorii de exploatarea pădurilor moşnenilor
Prima legislaţiune asupra pădurilor a fost Codul sau răzeşilor.
silvic promulgat la 19 Iunie 1881, care este şi astăzi Art. 1 şi 2 din actuala lege, privitoare la direcţiunea
în vigoare. generală pe care agenţii silvici ai Statului trebue
Această lege cuprinde nenumărate dispoziţiuni să o aibă asupra pădurilor supuse regimului silvic
cari trebuiau de mult modificate. şi asupra controlului ce ei trebuie să exercite asu-
In anul 1893, ministrul de domenii d-l P. P. Carp a pra personalului silvic, fără a se excepta pădurile
elaborat un nou proiect de Cod silvic, care însă n‘a aparţinând instituţiunilor cari au un serviciu bine
fost niciodată prezentat corpurilor legiuitoare. organizat, ca domeniul Coroanei, Eforia spitalelor
Voiu expune pe scurt motivele cari m’au îndemnat civile din Bucureşti, etc., vor trebui suprimate, cu
să propun modificarea actualei legislaţiuni silvice. atât mai mult cu cât niciodată n’au fost aplicate.

* Regimul silvic
* *
Numărul pădurilor supuse regimului silvic,
Codul silvic actual conţine unele dispoziţiuni cari nu după codul actual fiind restrâns, am completat
s’au putut şi nici nu se vor putea mult timp aplica, dispoziţiunile legii, făcând să intre sub acest regim
altele cari sunt incomplete, iar altele cari prevăd şi următoarele păduri:
măsuri cu totul neîndestulătoare pentru atingerea 1. Pădurile Casei Şcoalelor, Casei bisericii, judeţelor,

Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

aşezămintelor de cultură naţională, fundaţiunilor ce agenţii silvici trebuiau să aibă de a impune pro-
private, societăţilor anonime şi ale oricăror alte per- prietarilor sau exploatatorilor, obligaţiunile necesare
soane juridice; pentru conservarea şi repopularea acestor păduri.
2. Pădurile stăpânite de moşneni sau răzeşi în Dar, admiţând că prin studiile sumare s’ar fi im-
devălmăşie, în ori şi ce parte ar fi situate; pus asemenea îndatoriri, totuş ele nu s’ar fi putut
3. Pădurile ce se găsesc în bazinele de recepţie ale executa, din cauză că legislaţiunea actuală prezintă
torenţilor, a căror existenţă este necesară pentru a o mare lacună în această privinţă.
împiedica surpăturile, mişcările de terenuri, ero- Legea, în art. 14, aplică o pedeapsă acelora cari
ziunile, dislocarea pietrelor sau a stâncilor şi trans- exploatează fără amenajament o pădure supusă
portarea lor în albiile râurilor, pe cari le înalţă şi regimului silvic; ea nu prevede însă nici o pedeapsă
provoacă, inundaţiuni în regiunea de câmpie. pentru aceia cari nu respectă amenajamentul. Prin
Trecerea acestor păduri sub regimul silvic era ab- urmare, orice îndatorire privitoare fie la conservarea
solut necesară, pentru ca proprietarii lor să poată fi pădurilor, fie la reîmpădurire, nu putea avea nici o
supuşi la toate îndatoririle ce decurg din aplicarea eficacitate din moment ce legea n’a prevăzut nici
acestui regim. o sancţiune în caz de abatere dela aceste îndatoriri.
Pentru a înlătura toate inconvenientele ce prezintă
Conservarea pădurilor. Cumpărarea de păduri actuala legislaţiune silvică, am introdus în lege
de către Stat următoarele dispoziţiuni:
1. Am indicat, în art. 4 din proiect, cari sunt prin-
Modul cum s’au exploatat până acum cea mai mare cipiile cari trebuiesc observate la facerea unui ame-
parte din pădurile noastre a dat rezultatele cele mai najament.
funeste. Nu mai vorbesc de pădurile de câmp, cari 2. Am specificat în art. 3 în atribuţiunea căror
încetul cu încetul au dispărut aproape cu desăvârşire anume agenţi silvici intră alcătuirea amenajamen-
din cauza uşurinţei cu care s’au permis defrişările, telor pădurilor Statului, Casei şcoalelor, Casei bi-
dar chiar în regiunea muntoasă păduri întregi, cu ar- sericii, judeţelor şi comunelor; cari sunt agenţii cari
bori mari şi frumoşi, cari altă dată acopereau munţii vor face amenajamentele pădurilor Domeniului
noştri şi cari făceau podoaba acestei regiuni a ţării, Coroanei, aşezămintelor publice şi private, precum
astăzi aproape că nu mai există. În locul lor n’au şi ale celorlalte persoane juridice, şi cari sunt aceia
rămas decât goluri, unde pe alocuri se zăresc încă cari vor fi însărcinaţi cu întocmirea amenajamente-
o parte din tulpinele arborilor de odinioară, printre lor pădurilor particulare.
cari creşte şi câte puţină iarbă, iar în multe părţi a 3. Am menţinut dispoziţiunea ca, până la facerea
dispărut şi această urmă a pădurilor de altădată, ast- amenajamentelor pădurilor supuse regimului sil-
fel că apele ploilor torenţiale ne mai întâlnind nici vic, exploatarea să fie făcută tot în baza de studii
un obstacol, târăsc în vale pământul şi-l transportă sumare, cu condiţiunea însă ca aceste studii să fie
în albiile râurilor sau îl depune de multe ori peste alcătuite de doi agenţi silvici superiori şi în con-
terenurile cultivabile, sporindu-se astfel din an în an formitate cu dispoziţiunile art. 5 şi 6, de cari v’am
suprafaţa locurilor improductive. vorbit mai sus.
Codul silvic în prima redacţiune a art. 6 impunea 4. Am prevăzut asemenea o sancţiune pentru cazul
Statului ca în timp de cel mult 15 ani să amenajeze când proprietarul sau exploatatorul unei păduri se
toate pădurile supuse regimului silvic. Fie din lipsă, va fi abătut dela prescripţiunile amenajamentului,
de personal, fie din lipsă de mijloace, fie din ambele supunându-l la o amendă dela 300 până la 500 lei
cauze, această importantă, dar şi grea lucrare, nu s’a de hectar.
putut însă executa nici până astăzi. Când exploatarea nu se va fi făcut pe suprafaţă,
O modificare în anul 1896 a acestui articol a ci pe număr de arbori, proprietarul sau exploata-
dispus ca amenajamentele să se facă în fiecare an torul va fi supus la amenda care se prevede în tabela
în limitele mijloacelor de cari Statul va dispune şi alăturată pe lângă această lege şi despre care vă voiu
ca, până la facerea amenajamentelor, exploatarea vorbi mai jos.
pădurilor supuse regimului silvic să se facă, după
studii sumare pentru anume porţiuni, de către un *
singur silvicultor al Statului sau recunoscut de Stat. * *
Cu facultatea de a se exploata pădurile numai pe
baza unor asemenea studii s’a înlăturat toată grijia Împăduriri. Obligaţiunea de repopulare a supra-

Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

feţelor exploatate, precum şi fixarea termenului de art. 28 al proiectului de lege. Nu cred dar că mai este
reîmpădurire, care variază după climă, felul specii- trebuinţă să intru în alte desvoltări.
lor, natura solului, etc., va trebui să se prevadă în Am asimilat cu defrişările, păşunatul vitelor în
toate amenajamentele. În caz când proprietarul sau pădurile tinere având o vârstă mai mică de 10 ani
exploatatorul nu va lua măsuri de reîmpădurire în şi exploatările viţioase cari conduc la distrugerea în
mod artificial a locurilor cari nu se vor fi regene- total sau în parte a unei păduri.
rat în mod natural, Statul va face această lucrare în Prin păşunatul vitelor după terminarea exploatării
contul lui. unei păduri se poate distruge toate însămânţişurile
Cumpărări de păduri de către Stat dela şi toţi lăstarii, astfel ca regenerarea să fie cu totul
Ca s a R u r a l ă . Legea Casei Rurale a prevăzut că compromisă.
pădurile ce se vor afla pe moşiile cumpărate prin A trebuit dar să introduc în proiect o dispoziţiune
mijlocirea Casei Rurale, sau de această Casă, spre care să împiedice, în mod absolut, păşunatul în ase-
a fi vândute în loturi la ţărani, se vor cumpăra de menea păduri.
Stat. Prin exploatările viţioase s’ar putea de asemenea
Această lege, însă, nu s’a ocupat nici de procedu- ajunge la distrugerea pădurilor. S’a asimilat dar şi
ra de urmat cu ocaziunea unor asemenea cumpărări, exploatările viţioase cu defrişările;
nici de modul cum preţul va fi fixat şi nici de Dar, pentru a nu expune pe proprietari sau pe ex-
soluţiunea ce trebuie dată în cazul când Statul şi ploatatori la interpretări cari să le cauzeze străgăniri
Casa Rurală n’ar cădea de acord asupra preţului şi daune, s’a precizat în proiect că orice exploatare
pădurii. s’ar face în baza unui amenajament, şi care ar fi
Toate aceste chestiuni au rămas să se rezolve cu conformă cu prescripţiunile lui, nu poate fi niciodată
ocaziunea modificării Codului silvic, şi după ce considerată ca viţioasă.
legea Casei Rurale va fi fost pusă în aplicare.
Art. 12 până la 19 inclusiv regulamentează în Exploatarea pădurilor stăpânite de moşneni
mod amănunţit toate aceste chestiuni. sau de răzeşi în devălmăşie
Uşurinţa cu care s’a permis până acum defrişările
a adus pădurile noastre în starea în care, cu părere de Acest capitol cuprinde dispoziţiuni cu totul noui,
rău, vedem că se găsesc. cari n’au existat până acum în Codul silvic. Ele
Regiuni întregi sunt astăzi lipsite de vegetaţiune au de scop să pună capăt stării de anarhie în care
lemnoasă şi pădurile ce au mai rămas vor fi cu totul se găsesc astăzi cetele noastre de moşneni sau de
insuficiente pentru satisfacerea trebuinţelor noastre răzeşi proprietari de păduri, împiedicâudu-i de a
viitoare. distruge puţinele păduri cari au mai rămas încă în
Lemnul de stejar aproape a dispărut şi, de sigur, stăpânirea lor.
multe generaţiuni vor trece până ce pădurile de Ştim cu toţii cum s’au exploatat până acum
asemenea speţă, distruse cu atâta înlesnire, vor fi pădurile moşnenilor sau răzeşilor.
repopulate şi vor putea produce din nou lemnele Tăierile nu s’au făcut niciodată în proporţiune
necesare pentru lucru şi construcţiuni. cu drepturile ce fiecare moşnean sau răzeş avea
Pădurile de brad şi molift se împuţinează aseme- în devălmăşie. De multe ori cei mai influenţi,
nea, şi dacă nu vom lua în grabă măsuri pentru a posedând părţi mai mari în devălmăşie şi abuzând
împiedica, pe de o parte, exploatările dezordonate de situaţiunea lor, au tras din păduri foloase mult
şi defrişările, iar pe de alta, pentru a obliga pe Stat mai mari decât partea ce trebuia să le revină,
şi pe toţi proprietarii ale căror păduri sunt supuse încălcând astfel peste drepturile celorlalţi; alte ori
regimului silvic, să reîmpădurească, vom fi siliţi s’a întâmplat contrariul. Cei mai numeroşi, deşi cu
mai târziu să ne procurăm din alte ţări, şi cu preţuri părţi mai mici în devălmăşie, au impus voinţa lor
îndoite şi întreite poate, lemnul de care ne-am grăbit celor cu părţi mai mari, tăind din pădure mai multe
să ne desfacem în folosul mai mult al societăţilor lemne decât li s’ar fi cuvenit.
străine, cari au exploatat şi exploatează şi astăzi Acelaş lucru s’a întâmplat şi cu vânzările în bloc
pădurile noastre. făcute la diferiţi exploatatori.
Este timpul ca să oprim în mod absolut defrişările Societăţi mari de exploatare, compuse aproape
şi să nu le mai permitem decât pentru porţiuni mici în unanimitate de străini, asigurându-şi sprijinul
şi numai în cazuri de absolută necesitate. moşnenilor sau răzeşilor fruntaşi, au cumpărat mai
Aceste cazuri le-am enumerat cu deamănuntul în

Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

toate pădurile moşnenilor sau răzeşilor cu preţuri constate acest lucru, am prohibit în mod absolut
foarte mici sau aproape de nimic în comparaţiune cu prin lege de a se permite exploatarea unei păduri
valoarea lor. Moşnenii sau răzeşii fruntaşi au încasat stăpânită de moşneni sau răzeşi în devălmăşie, sub
cea mai mare parte din preţ, dând celorlalţi devălmaşi orice formă s’ar face, până când aceştia nu-şi vor
sume cu totul neînsemnate. Prin asemenea mijloace fi constituit un aşezământ că un act prin care să se
societăţile străine au putut pune mâna pe întinsele şi stabilească drepturile fiecărui moşnean sau răzeş,
frumoasele păduri moşneneşti, realizând astfel be- modul în care aceste drepturi vor fi exercitate şi cari
neficii colosale în paguba nenorociţilor moşneni sau sunt organele îusărcinate a-i reprezenta.
răzeşi cari au fost victima ignoranţei lor, căci nici Acest act, care până la un punct are oarecare
unul din ei, fie fruntaş fie printre cei din urmă, n’a asemănare cu statutele unei societăţi anonime,
cunoscut valoarea pădurilor ce a vândut. este obligatoriu pentru toate cetele de moşneni sau
Dispoziţiunile legii de faţă, prevăzute în acest răzeşi.
capitol, cari din nenorocire vin aşa de târziu au de Aşezământul fiind un act care regulează modul
scop a face să înceteze această stare de lucruri atât cum se vor administra în viitor pădurile cetelor de
de ruinătoare pentru moşneni sau răzeşi şi atât de moşneni sau răzeşi şi care, prin urmare, limitează
păgubitoare pentru interesele generale ale ţării. dreptul fiecăruia din ei, s’ar părea că la facerea lui
Aici se vor ivi două dificultăţi: ar trebui să participe toţi membrii acestei cete.
Facerea amenajamentului sau a regulamentului Dacă ţinem însă cont că mai în toate cetele de
provizoriu de exploatare necesită un studiu care nu moşneni sau răzeşi există disensiuni; că unii din
se poate face în scurt timp. Până ce această lucrare moşneni sau răzeşi, fie că au părăsit căminurile
nu va fi terminată, moşnenii sau răzeşii se vor găsi lor spre a se aşeza în alte sate sau în oraşe, fie că
dar, în mod firesc, în neputinţă de a-şi exercita drep- având o situaţiune materială mai prosperă, nu pun
turile lor. Pentru a înlătura această dificultate, prin tot interesul, ca cei cari sunt mai nevoiaşi, de a-şi
lege am pus îndatorire ministerului agriculturii şi de face aşezământul lor; că aceasta fiind situaţiunea
domenii ca, îndată după punerea în aplicare a legii aproape a tuturor cetelor de moşneni sau răzeşi, a se
de faţă şi până la facerea unui amenajament sau unui cere consimţimântul unanimităţii membrilor aces-
regulament provizoriu de exploatare, să dea prin de- tor cete, ar fi să se condamne moşnenii sau răzeşii
ciziune ministerială, luată în urma unui studiu sumar cei mai necesitoşi ca să nu-şi poată face niciodată
al capului de ocol, aprobat de consiliul tehnic, o aşezământul. Pe de altă parte, dacă am permite ca
permisiune provizorie, prin care să se dea putinţa aşezământul să fie făcut numai cu simpla majoritate
moşnenilor sau răzeşilor de a lua din pădure lemne a părţilor din devălmăşie, el n’ar reprezenta voinţa
de foc sau cele nece-sare pentru alte mici trebuinţe celei mai mari părţi din ceata de moşneni sau răzeşi.
ale lor. Această permisiune provizorie va fi dată Pentru a nu lăsa dar ca întocmirea aşezământului
tuturor cetelor de moşneni din ţară, bine înţeles cu să depindă de bunăvoinţa unei infime minorităţi şi
temperamentele ce vor trebui admise după localităţi pentru a nu încredinţa iarăş acest mare drept numai
şi după împrejurări, rămânând ca exploatările regu- unei simple majorităţi a părţilor de moşneni sau de
late să nu poată fi făcute decât după un amenajament răzeşi, am prevăzut în proiect ca aşezământul să
sau după un regulament provizoriu de exploatare. poată fi întocmit dacă cei cari au făcut opunerea
A doua dificultate ce se va întâmpina va fi aceea reprezintă mai puţin de una din zece din părţile to-
de a se stabili care este partea ce revine fiecărui tale ale devălmăşiei.
moşnean sau răzeş în devălmăşie. Numai cunos- Cei absenţi vor fi consideraţi că au aderat la fa-
câudu-se acest lucru se va putea şti ce cantitate de cerea aşezământului, dacă nu vor fi făcut opunere
lemne de foc sau pentru alte mici trebuinţe va trebui în regulă înaintea judecătorului de ocol.
să se dea fiecărui moşnean sau răzeş. Art. 36 din proiect prevede şi celelalte dispoziţiuni
Acesta este punctul cel mai de căpetenie şi cel mai principale ce vor trebui să fie cuprinse într’un
mai greu de constatat şi care a dat totdeauna naştere aşezământ. El nu precizează anume modul cum
la lupte şi certuri între moşneni şi răzeşi. Cei cari au trebueşte stipulată fiecare dispoziţiune, ci stabileşte
drept la părţi mici, şi cari de fapt exercită drepturi numai principiile, lăsând moşnenilor sau răzeşilor
mai mari, au căutat - totdeauna - să evite de a se toată libertatea de a decide şi a fixa ei înşişi regulile
lămuri care este dreptul fiecărui membru al cetei de după cari se va face numirea administratorilor, cele
moşneni sau răzeşi. după cari se va fixa numărul şi durata funcţiunii lor,
Pentru a sili cetele de moşneni sau răzeşi să precum şi cele ce prevăd limita până unde se întinde

Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

drepturile acestor administratori. păduri nu vor putea găsi agenţi silvici în asemenea
Pentru ca spolierea moşnenilor sau răzeşilor să nu condiţiuni, ministerul de agricultură şi de domenii
mai fie posibilă în viitor, legea a dispus ca, atunci va putea recunoaşte ca agenţi silvici pe acei care vor
când moşnenii sau răzeşii vor voi să vândă în total fi admişi de o comisiune examinatoare numită de
sau în parte pădurile lor, vânzarea să fie făcută prin acest minister.
mijlocirea ministerului de agricultură şi de domenii
şi după aceleaşi reguli după cari îşi vinde propriile Delicte, contravenţiuni şi penalităţi
sale păduri.
Înainte de a termina expunerea principiilor şi Delictele şi contravenţiunile comise în pădurile
dispoziţiunilor cuprinse în acest capitol cred că supuse regimului silvic, precum şi penalităţile
este util a preciza că toate aceste dispoziţiuni vor prevăzute în această parte a proiectului, figurează
fi aplicabile numai cetelor de moşneni sau răzeşi în mare majoritate şi în Codul silvic actual deoarece
cunoscută la noi sub acest nume. Celelalte stăpîniri însă dispoziţiunile cari sunt prevăzute în acest capi-
în indiviziune, cum sunt acelea ale pămînturilor do- tol nu sunt prezentate în mod sistematic, iar unele
bîndite în virtutea legii dela 1864 sau în virtutea de dintre ele cuprind multe lacune, am crezut că este
drepturi de succesiune sau alte drepturi, nu intră în necesar de a le grupa în mod metodic, îndeplinind şi
prevederile acestei legi. lipsurile constatate.
Şi pentru a fi şi mai clar, voiu adăuga că prin cete Motivele cari m’au îndemnat să introduc în lege
de moşneni sau răzeşi se înţelege o grupă compusă, aceste pedepse au fost de a pune capăt lipsei de res-
în majoritate, de ţărani proprietari a unui bun rural pect ce există în general la noi pentru lucrul public
cari stăpânesc acest bun în devălmăşie pe bază de şi mai ales pentru plantaţiuni.
hrisoave sau acte vechi, ori a unei posesiuni înde- Este destul să privim cum toate plantaţiunile de
lungate de mai multe generaţiuni şi ale căror părţi pe marginea şoselelor dispar în fiecare an, cu toate
se stabilesc pe unităţi ca stînjeni şi palma, ca ocaua ştiinţele cu unele administraţiuni judeţene îşi dau ca
şi dramul cu funia, ori pe cap de moşnean sau răzeş, să le păstreze.
sau pe baza oricărui alte unităţi. Acelaşi lucru se întîmplă cu plantaţiunile din par-
curile şi grădinile publice, cari se distrug pe diferite
Paza şi poliţia pădurilor căi şi în diferite moduri.
Numai aplicîndu-se o pedeapsă simţitoare se va
Pentru ca pădurile să poată fi bine conservate nu pune stavilă spiritului destructor înnăscut la unii
este destul ca să li se dea o lungă îngrijire culturală, pentru tot ce nu este a lor.
este înainte de toate necesar ca ele să nu fie expuse O dispoziţiune cu totul nouă este acea din art. 63,
la străcăciunile şi deprădările delicvenţilor. care supune la o amendă dela 25 până la 300 lei şi la
Agenţii cari vor fi însărcinaţi cu prevenirea şi îm- o pedeapsă dela 5 până la 15 zile închisoare pe acei
piedicarea comiterii delictelor şi contravenţiunilor cari vor tăia, smulge sau vătăma puieţi din pepiniere
silvice, vor trebui dar sa aibă dela lege toată autori- din cei crescuţi în pădure sau plantaţi în poieni sau
tatea cerută pentru a-şi putea îndeplini cu succes alte locuri goale.
însărcinarea lor. Această pedeapsă se justifică prin simpla ei
Legea cere pentru agenţii silvici superiori ai enunţare. Nu numai că cei ce distrug puieţi din unele
Statului şi ai celorlalte autorităţi silvice, precum şi plantaţiuni, pepiniere sau din păduri aduc o pagubă
pentru acei ai aşezămintelor publice de binefacere proprietarului acelei pepiniere sau aceleia pe locul
şi de cultură naţională, să poseadă anumite titluri de căruia s’a făcut împădurirea dar, prin vătămarea
capacitate; iar pentru agenţii inferiori, ca brigadieri sau smulgerea puieţilor delicuenţii împiedică sau
şi pădurari, să îndeplinească oarecari condiţiuni de întîrziază împăduririle. Este dar drept ca ei să sufere,
admisibilitate. în caz de infracţiune o pedeapsă mai mare chiar
Agenţii silvici chemaţi să facă paza şi poliţia în decât aceia cari se găsesc în cazurile menţionate la
celelalte păduri supuse regimului silvic vor trebui art. 62.
să aibă aceleaşi titluri sau să îndeplinească aceleaşi Dispoziţiunile art. 65, privitoare la pedepsele pro-
condiţiuni de admisibilitate ca şi cei de mai sus şi prietarilor vitelor, cari păşunează fără drept, au fost
să fie recunoscuţi de ministerul de agricultură şi completate şi modificate prin scăderea unora din
de domenii; în caz însă cînd proprietarii acestor amenzi, cari erau prea mari faţă cu prejudiţiul real

10
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

ce pot pricinui aceste vite. Pentru a da constatării delictelor autoritatea ce


Pentru a înlesni repopularea pădurilor, pe de o merită, am prevăzut în proiect că, afară de actele
parte, şi pentru a împiedica, pe cei ce voiesc să-şi încheiate în caz de flagrant delict, cari îşi păstrează
procure locuri de păşune prin incendierea pădurilor, tăria ce o au în codul actual, procesele-verbale prin
pe de altă parte, am introdus un nou articol 73, care cari se constată luarea de zălog, închiderea vitelor
opreşte în mod absolut, sub pedeapsă de amendă, în oborul comunal, găsirea la delicuent de lemne
păşunatul în locurile unde pădurile au fost incendi- furate, circumstanţe cari nu pot pune la îndoială
ate. comiterea faptului, să facă asemenea probă până la
Pe lângă pedepsele prevăzute în actualul Cod sil- înscrierea în fals.
vic pentru acei cari aprind focuri la oarecare distanţă Aceeaş putere s’a dat şi proceselor-verbale în-
de păduri, am introdus o dispoziţiune nouă, de a se cheiate de doi agenţi silvici, de oarece prin faptul că
pedepsi şi aceea cari, găsind în pădure rămăşiţele lucrarea nu este făcută de o singură persoană, care
unui foc care nu este încă stins, nu l-au stins com- din nebăgare de seamă ar putea, să comită o eroare,
plet, precum şi pentru acei cari nu vor fi vestit ci este făcută de două persoane, cari îşi pot controla
autorităţile publice că focul a izbucnit, spre a se lua şi verifica, constatările, ea trebuie să aibă aceeaş
măsuri pentru stingerea lui. tărie ca un act încheiat în împrejurări ca cele arătate
Pedepse s’au introdus prin art. 71 şi pentru acei mai sus.
cari prin neglijenţa lor ar fi provocat un incendiu O dispoziţiune nouă s’a introdus în privinţa
într’o pădure. responsabilităţii bărbaţilor, părinţilor, tutorilor şi în
La infracţiunile mai grave, cari, pe lângă amendă general a tuturor stăpânilor de actele comise de fe-
sunt pedepsite şi cu închisoare, s’au introdus meile, copiii, pupilii şi subordonaţii lor.
dispoziţiuni noui. O altă dispoziţiune foarte importantă, de natură
Dar, pentru că magistraţii adesea înclină a fi a înlătură, străgănirile ce se fac astăzi de acei cari
indulgenţi cu cei ce comit delicte sau contra- venţiuni voiesc să scape de pedeapsă, invocând că au drept
silvice, am prohibit în mod formal prin lege ca, la de proprietate sau alt drept real asupra locului unde
judecarea delictelor prevăzute în această secţiune, delictul a fost comis, este şi aceea prevăzută în art.
judecătorul să acorde circumstanţe atenuante. 88.
Prin art. 80 am dat dreptul tuturor agenţilor sil- Potrivit acestui articol, acei cari pretind un ase-
vici, fără deosebire de grad, ca să ceară direct ajuto- menea drept sunt datori ca, într’un termen anume
rul forţei publice pentru urmărirea, constatarea şi fixat de autorităţile judecătoreşti, să facă dovada că
pedepsirea delictelor şi con- travenţiunilor silvice, au intentat acţiune civilă având de scop stabilirea
precum şi pentru luarea înapoi a lemnelor tăiate în drepturilor lor.
delict, vândute sau cumpărate în fraudă. Acestea sunt pe scurt principiile pe cari se bazează
O altă inovaţiune este aceea privitoare la forţa proiectul de lege ce am onoare a vă prezenta.
probatorie a actelor încheiate de agentul silvic. Ministrul agriculturii şi al domeniilor,
In codul actual numai procesele-verbale încheiate AntonCarp
în caz de flagrant delict fac probă până la înscrierea
în fals. Celelalte procese-verbale sunt crezute numai Raportul comitetului delegaţiilor Senatului
până la proba contrarie.
Această din urmă dispoziţiune a dat loc în Examinând proiectul de lege a Codului silvic, de-
practică la mari dificultăţi. Autorităţile nu numai că pus în sesiunea trecută de fostul ministrul al agri-
admit totdeauna proba cu martori, pentru a dovedi culturii şi al domeniilor, Dl. Anton Carp, Comitetul
că cele constatate în procesele- verbale sunt sau delegaţiilor a păstrat principiul salutar, care formează
nu adevărate, dar, în cele mai multe cazuri, chiar ţinţa principală a proiectului de lege în chestiune
agenţii cari au dresat actele de constatarea delictelor şi anume conservarea şi regenerarea pădurilor su-
sunt chemaţi ca informatori. puse regimului silvic. Cu consimţămîntul actua-
Din cauza înlesnirii cu care unii martori fac lului d.ministru al departamentului respectiv s’au
afirmări neexacte şi din cauza stânjenirii ce agenţii introdus oarecari modificări, menite a asigura şi
silvici întâmpină prin chemarea lor înaintea mai bine rezultatele ce ţara aşteaptă de la aplicarea
autorităţilor judecătoreşti ca să-şi facă depunerea, unei legi aşa de importante din punct de vedere al
de multe ori ei preferă să neglijeze constatarea unui sporirii forţelor de producţie ale domeniului nostru
delict, decât să se expună la asemenea străgăniri.
11
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

forestier. Prin aerul curat, sănătos, lipsit aproape de microor-


Aceste modificări, cari s’au trecut în alăturatul ganisme patogene, pe care’l respiră omul în mijlocul
text în dreptul articolelor din proiectul propus, în lor, ele contribuie la salubritatea publică.
linii generale constau: Importanţa cea mare a pădurilor este însă că ele
1. În simplificarea procedurii cu privire la asigurarea procură combustibilul necesar, lemnul de foc, dar
împăduririi suprafeţelor exploatate. mai cu seamă lemnul de lucru, care serveşte ca ma-
2. În suprimarea secţiunii III-a din cap. II, referi- terie primă pentru multe îndăstiri, unele cari exis-
toare la cumpărarea de păduri de către Stat dela Casa tau încă demult în ţara noastră iar altele cari au luat
rurală, d-l ministru al agriculturii şi al domeniilor fiinţă sub protecţia regimului vamal ce am adoptat.
trecînd-o într’o altă lege specială în legătură mai Este de datoria noastră ca să imităm pildele cele mai
directă cu chestiuni de asemenea natură. bune cu privire la conservarea masivelor forestiere şi
3. În luarea de măsuri pentru înlesnirea transpor- la taina lor exploatare pe cari ni le-au dat în timpul
tului produselor pădurilor până la căile publice de din urmă străinătatea prin diferite măsuri legislative.
comunicaţiune. Astfel, în 1902-1903, s’a votat în Elveţia şi pus
4. În completarea dispoziţiunilor în ce priveşte buna în aplicare un nou Cod silvic al cărui scop princi-
administrare a pădurilor stăpânite în devălmăşie de pal este de a păstra întinderea actualului domeniu
moşneni sau răzeşi. forestier al acestei ţări şi de a-l îmbunătăţi din ce în
5. În micşorarea pedepselor pentru anumite ce prin însemnate evidenţiuni din partea Consiliului
infracţiuni la Codul silvic. general.
6. În modificarea tarifului anexat la lege, reducând În Italia s’a pus stavilă abuzurilor defrişărilor şi
cu o treime amenzile. exploatărilor dezordonate.
Cu aceste modificări şi altele de mai puţină In ducatul Würtemburg toate pădurile particu-
însemnătate dar absolut necesare pentru realizarea lare s’au pus sub supravegherea Statului. Codicele
scopului propus, suntem încredinţaţi că noua lege nostru silvic din 1881 de mult nu mai corespunde
silvică va răspunde dorinţelor tuturor acelora care cerinţelor.
îşi dau seama de rolul precumpănitor al pădurilor în Aşa fiind, a fost nevoie ca să se completeze
economia generală a ţării. legislaţia noastră silvică prin noui dispoziţiuni, cari
Raportor, C.Gh. Leca să garanteze în mod mai eficace existenţa pădurilor
cari ne-au mai rămas.
Raportul comitetului delegaţiilor camerei Prin proiectul de lege astfel cum a fost votat de
Senat, s’au introdus multe îmbunătăţiri, pe cari o
Judecând după intensitatea ce a luat în timpul ul- practică îndelungată le-a dovedit ca fiind absolut
timelor decenii distrugerea pădurilor sub diferite necesare.
forme în ţara noastră ar crede cineva că influenţa lor Cu toate acestea, d-l ministru al domeniilor, în
binefăcătoare este aproape cu totul necunoscută la dorinţa ce are ca această lege să satisfacă în mod
noi. cât mai complet necesităţile unei economii fores-
Cu toate acestea atât ştiinţa, cât şi rezultatul tiere, a primit şi a propus modificari esenţiale la acel
unei experienţe de veacuri întregi au dovedit până proiect, pe care Comitetul delegaţiilor le-a admis.
la evidenţă că rolul lor în economia naturii trece Dintre aceste modificari cele mai esenţiale sunt
peste cadrul unei unităţi răstrânse. Pădurile, în următoarele:
adevăr, contribuiesc la regularea regimului apelor, 1. Pe lângă transportul pe uscat s’a stabilit normele
favorizează formarea izvoarelor şi întreţine constanţa pentru exercitarea şi transportul lemnelor pe apă,
producţiunii lor. atât în stare liberă cât şi sub formă de plute.
Prin frunzişul arborilor ce le constituie, ele revarsă 2. S’a reglementat păşunatul atât în pădurile Statu-
în aer fără încetare, în timpul vegetaţiunii, cantităţi lui, ale stabilimentelor publice, cât şi în cele parti-
enorme de vapori de apă al căror efect direct este de culare.
a îmbunătăţi starea higrometrică a atmosferei. 3. In interesul asigurării regenerării pădurilor ex-
Prin rădăcinile lor arborii împiedică eroziunile şi ploatate s’a majorat la 100 lei maximum garanţiei
formarea torenţilor, ale căror consecinţe dezastroase ce trebuia să depună proprietarii sau exploatatorii
se observă pretutindeni unde opera de despădurire a pădurilor particulare, oferindu-le în schimb acestor
mers prea departe, cum de exemplu pe valea Topo- din urmă, ca compensaţie, mijlocul de a-şi putea
logului, pe valea Prahovei şi în alte multe localităţi. rambursa banii depuşi ca garanţie, fără a mai avea
12
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

nevoie de procese lungi şi costisitoare. Codul silvic


Pentru a încuraja pe proprietarii cari se ocupă de
regenerarea pădurilor lor s’a prevăzut putinţa ca,
după 12 ani, dela promulgarea acestei legi, ei să Capitolul I: Regimul silvic
poată fi dispensaţi de depunerea cauţiunii pentru
împădurire. ART. 1. - Sunt supuse regimului silvic şi
4. S’a fixat la 50 lei, suma ce trebuie să depună se vor administra conform legii de faţă:
cumpărătorii pădurilor moşnenilor sau răzeşilor pen- a) Pădurile ce aparţin Statului, Domeniu-
tru efectuarea lucrărilor de împădurirea suprafeţelor
lui Coroanei, Casei şcoalelor, Casei biseri-
ce mai au de exploatat - urmând ca plusul de chel-
tuieli necesare pentru completarea lucrărilor de cii, judeţelor, comunelor, Eforiei spitalelor
împădurire şi de întreţinere să se acopere de către civile din Bucureşti şi Epitropiei Sf. Spiri-
moşneni sau răzeşi prin prestaţiune de muncă în don din Iaşi14);
natură. b) Pădurile aşezămintelor de binefacere,
5. S’au prevăzut. dispoziţiuni eficace pentru stabi- de cultură naţională, ale bisericelor de
lirea în mod definitiv a drepturilor moşnenilor sau
răzeşilor în proprietăţile lor devălmaşe, căci numai
mir15), ale comunităţilor, ale fundaţiunilor
astfel aşezământul ce sunt datori a şi-l constitui publice şi private, ale societăţilor anonime
poate avea o bază sigură şi a da, prin urmare, toate şi ale oricăror persoane juridice;
roadele la cari, drept cuvânt, ne aşteptăm. c) Pădurile pe cari Statul, instituţiunile,
Tot cu privire la moşneni s’a prevăzut dispoziţiuni fundaţiunile şi persoanele prevăzute la
mai precise pentru întrunirile lor şi pentru modul
alin. a şi b ale acestui articol le stăpânesc
înstrăinării averii devălmaşe; iar pentru a se asigura
un control mai eficace asupra gestiunii administra- în indiviziune cu asemenea instituţiuni şi
torilor obştei, s’a conferit Casei Centrale a Băncilor persoane sau cu orice alt proprietar parti-
populare dreptul de control şi supraveghere. cular;
6. S’au redus unele pedepse şi s’a lăsat judecătorului d) Pădurile pe cari moşnenii sau răzeşii le
putinţa de a acorda circumstanţe uşurătoare la apli- stăpânesc în devălmăşie;
carea lor.
7. Spre a garanta cât mai mult sinceritatea proce- e) Pădurile particulare situate pe vârfurile,
selor-verbale constatatoare de flagrante delicte, s’a crestele şi coastele munţilor, precum şi pe
stabilit că ele, pentru a avea tărie, să fie semnate şi dealurile regiunilor muntoase;
de 2 martori asistenţi. f) Pădurile particulare zise de protecţie,
8. Pentru amenzile stabilite prin sentinţe judecătoreşti adică acelea cari se găsesc în bazinele
definitive, dreptul de a transige în condiţiunile aces-
tei legi s’a mărginit la amenzile cari nu trec de 1.000
de recepţie ale torenţilor, acelea a căror
lei. existenţă este necesară pentru a împiedica
S’au introdus şi alte modificări de mai mică surpăturile, mişcările de terenuri, erozi-
importanţă, cari se văd în textul proiectului şi cari unile, dislocarea pietrelor şi a stâncilor,
s’au crezut necesare în scopul îmbunătăţirii lui. acelea situate pe povârnişuri repezi, des-
Comitetul delegaţilor admiţând toate modificările
tinate a garanta siguranţa circulaţiunii
propuse de d-l ministru al agriculturii şi al domenii-
lor, am credinţa, d-lor deputaţi, că proiectul ce vi se pe căile ferate şi pe şosele, precum şi pe
va prezenta, astfel completat, va satisface pe deplin acelea cari împiedică formarea de nisipuri
toate interesele cari stau în strânsă legătură cu asi- mişcătoare;
gurarea existenţei pădurilor în ţara noastră şi buna g) Pădurile sau părţile de păduri a căror
lor exploatare.
menţinere este necesară pentru protejarea
Astfel fiind, vă roagă prin organul subsemnatului,
să binevoiţi a-l lua în examinare şi a-l vota. malurilor râurilor contra ruperilor şi a
Raportor, Vasile Sassu mâncaturilor de apă, precum şi acelea cari
14
Adăugit de Comitet. Deleg. Camerei.
15
Idem
13
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

asigură cursul regulat al apelor şi conser- şi pentru mărirea forţelor sale de producţiune.
2. - Pădurile particularilor, situate pe vârfurile şi
varea izvoarelor; coastele munţilor, spre a fi considerate ca supuse
h) Pădurile trebuincioase pentru apărarea regimului silvic, nu este destul ca tabloul de păduri,
teritoriului ţării, a fruntariilor şi a oraşelor, făcut de administraţia domeniilor să fie publicat în
«Monitorul Oficial», trebuie încă ca acest tablou să
ce se vor determina printr’un regulament fie adus la cunoştiinţa proprietarilor prin prefecturi,
de administraţiune publică, în urma avizu- conform art. 11 din reglementul Codului silvic. In lipsa
lui ministerului de războiu; unei asemenea încunoştiinţări, nu se poate imputa
comiterea unui delict silvic acelora cari au exploatat
i) Pădurile particularilor, cari nu intră în asemenea păduri fără a menajament. (C. Bucureşti,
prevederile aliniatelor de mai sus, când II, 267/907, «Dreptul» 30/907).
3. - Art. 11 din regulamentul vechiului Cod silvic,
proprietarii lor vor cere ca ele să fie supuse făcut pentru aplicarea acestui Cod şi sancţionat prin
acestui regim. decret regal, prevede ca tabloul consiliului tehnic re-
lativ la supunerea la regimul silvic a pădurilor pro-
Desb.S. D-l Al. Constantinescu, min. domen. În prietarilor, să fie comunicat acestora prin prefectura
unele articole, unde se vorbeşte de «moşneni» nu s’a de judeţ şi dispoziţia aceasta, deşi este prevăzută
repetat şi cuvântul «răzeşi», adică să se zică oameni numai în regulament, constituie însă o formalitate
sau răzeşi, cuvântul moldovenesc «răzeşi» fiind echi- neapărată pentru existenţa delictului silvic, deoarece
valent cuvântului «moşneni» din Muntenia are scop de a deştepta pe particulari că pădurea este
Desb. C. D-l C. Sturza: Art. 1, al. c, art. 6, art. 12, supusă regimului silvic şi, deci, tăierea fără amena-
art. 13. art. 64 art, 69 şi alte texte din prezenta lege, jament sau voie din partea Statului este oprită. Prin
restrâng dreptul proprietarilor de a uza de pădurile urmare instanţa de fond, cu drept cuvânt achită pe un
cum vor crede cuviinţă sau cum le dictează interesele delicuent când constată că o asemenea comunicare
lor. nu s’a făcut. (Cas. II, 1085/907, B. p. 971).
Locuitorii unor comune din judeţul Suceava: Dor- V. şi cele arătate la No. 20-22.
na, Negra Şarului, Şarul Dornei şi Păltinişul, se găsesc
într’o situaţiune cu totul excepţională.
Proprietăţile lor sunt la altitudini mari pe poalele
Capitolul II: Conservarea pădurilor
munţilor, aşa că brazii invadează pînă în curţile lor,
a le aplica dispoziţiunile articolelor citate mai sus,
însemnează a-i pune în situaţiunea de a nu mai putea Secţiunea I: Amenajarea pădurilor
să crească vite, şi prin urmare, ai priva de singurul lor
mijloc de existenţă.
D-l Al. Constantineseu, ministrul domeniilor: D-lor, Art. 2. Pădurile supuse regimului silvic nu
răspunsul este foarte simplu: aceşti se pot exploata decât în baza unui amenaja-
ţărani dela Dorna chiar sub imperiul actualului Cod ment sau a unui regulament de exploatare
silvic, care supune pădurile dela munte la regimul sil-
vic, nu au fost consideraţi ca intrând în dispoziţiunile aprobat prin decret regal. Amenajamentul
lui, pentrucă pădurile lor sunt în curţile, în jurul este obligatoriu16):
ogradei lor, aşa în cât era aproape imposibil a-i îm-
piedica dela nevoile lor de toate zilele, căci fiecare
a) La pădurile enumerate la art. 1, alin., a,
având păduri chiar în ogrăzi, şi încă în porţiuni mici, b, c, şi d.
îşi satisfăceau din ele nevoile. Ceeace a fost în trecut El se va face, pentru Stat, de silviculto-
pentru ei va fi şi în viitor. Se va ţine seamă, în limita
legii şi de nevoile lor. rii săi, iar pentru celelalte instituţiuni de
1. - Circulara Ministerului Agriculturei şi Domenii- moşneni sau răzeşi de către agenţii lor sil-
lor 37394 din 27 Aprilie 1910 către agenţii silvici. Se vici sau de către silvicultorii recunoscuţi,
atrage atenţiunea agenţilor silvici asupra importanţei
reformei Codului silvic şi inovaţiunilor mai de seamă conf. legii de faţă.
ce cuprind, din care se poate constata, cum arată Toţi aceşti agenţi silvici sunt îndreptăţiţi
circulara, progresele realizate de ţara noastră în ma-
terie de legislaţie forestieră, se stăruie în aportul prin
ca, cu ocazia întocmirii amenajamentului,
ea asupra normelor stabilite de noul Cod pentru ex- să poată face şi hotărnicia pădurii, confor-
ploatarea sistematică a pădurilor şi ocrotirea lor, cum mându-se regulamentului de hotărnicia iz-
şi asupra rolului ce au de împlinit agenţii silvici pentru
conservarea şi amelionarea fondului nostru forestier 16
Modificat de Comitet. deleg. Senatului.
14
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

lazurilor comunale17); lui de trei ani.


b) La celelalte păduri particulare este obli-
gatoriu întocmirea numai a unui regula- Modificări la Codul silvic din 1910 şi la De-
ment de exploatare, care se va face de sil- cretul-lege cu No. 2596/919. Lege aprobată
prin înaltul decret regal cu No. 3.775/920 şi
vicultorii recunoscuţi, conf. acestei legi.
publicată în Monitorul Oficial cu No. 131 din 16
Amenajamentele şi regulamentele de ex- Septemvrie 192019).
ploatare făcute de silvicultorii recunoscuţi
vor fi verificate de consiliul tehnic, şi la ART. I. - In vederea, asigurării regenerării
trebuinţă chiar pe teren de agenţii silvici ai pădurilor şi a exploatării lor raţionale în
Statului18). marginele posibilităţilor normale, se aduc
următoarele modificări legii silvice şi de-
4. - Decret-lege privitor la dreptul de revizuire a
amenajamentelor şi regulamen­telor de exploatare cretului - lege cu No. 2.596 din 1919:
a pădurilor şi la compunerea consiliului tehnic al ART. II. - Amenajamentele şi regulamen-
pădurilor No. 2.596 din 25 Iunie 1919, „Monitorul tele de exploatare a pădurilor, proprietatea
Oficial“ No. 55 din 26 Iunie 1919. instituţiunilor enumerate la art. 1 alin. a,
ART. I. - Amenajamentele şi regulamentele de ex-
ploatare a pădurilor Statului, instituţiunilor enuma-
b, c şi d din Codul silvic şi ale particular-
rate la art. 1, alin. a, b, c, d, Codul silvic şi ale par- ilor, aprobate anterior acestei legi, fie sau
ticularilor, aprobate anterior acestui decret-lege, fie nu în curs de executare, se vor revizui, cel
sau nu în curs de executare, sunt supuse revizuirii în mai tîrziu până la 1 Septemvrie 1921 pen-
curs de un an de zile socotit dela data promulgării
tru pădurile sau porţiunile de păduri neex-
acestui decret-lege, pentru pădurile sau porţiunile
de pădure neexploatate încă. ploatate încă, afară de acelea revizuite în
Amenajamentele şi regulamentele nerevizuite în baza decretului-lege No. 2.596/919.
termenul prescris sunt nule de drept. Amenajamentele şi regulamentele nere-
ART. II. - In viitor aprobarea amenajamentelor şi a vizuite în termenul prescris sunt nule de
regulamentelor de exploatare, se va face prin simplă
deciziune ministerială.
drept, iar pădurile nu pot fi exploatate sub
ART. III. - Defrişarea tuturor pădurilor, fie supuse pedepsele prevăzute de art. 7 din Codul
sau nu regimului silvic, este oprită. silvic.
Ea va putea fi admisă numai în cazurile art. 13, alin.
b, c, d, e, f şi g Codul silvic. Desb. S. D-l Mihail Rădulescu : în art. 2 se zice:
ART. IV. - Silvicultorii dovediţi a fi făcut afirmări Amenajamentele şi regulamentele nerevizuite în
neexacte în amenajamentele şi regulamentele de termeni noi prescris sunt nule de drept, iar pădurile
exploatare, vor fi şterşi din tabloul silvicultorilor nu pot fi exploatate, sub pedepsele prevăzute de
art.7 din Codul silvic.
recunoscuţi prin decizie ministerială rămânând
În expunerea de motive nu văd criteriul care l-a
răspunzători faţă de proprietari pentru pagubele îndreptăţit pe dommul ministru să ceară revizuirea
aduse. Decizia de ştergere se va publica în « Moni- acestor amenajamente, cari sunt făcute, aprobate de
torul Oficial » minister şi cari, în parte, sunt în curs de executare,.
ART. V. - Consiliul tehnic al pădurilor se va com- iar parte încă nu.
pune din şapte membri luaţi dintre inspectorii şi in- Aş ruga pe d-l ministru să-mi dea raţiunea pentru
spectorii generali silvici. care este necesar ca aceste amenajamentesă fie
Numirea lor se face pe termen de trei ani, prin revăzute.
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturei şi domeniilor:
decizie ministerială, după propunerea administra-
torului Casei pădurilor. 19
Votată de Senat, cu dezbateri, în 18 august 1920. Desb.
Ei pot fi din nou numiţi după expirarea termenu- S. M.Of. 33 iar de Cameră, fără desbateri în 17 august
17
Modificat de Comitet.deleg. Senatului şi Camerei. 1920. Desb. C.M.Of. 56/720. V.şi reg. Acestei legi din 6
18
Modificat astfel de Comitetul deleg. Camerei care a su- Iulie 1921, în Partea II-a a lucrărilor noastre
primat şi 3 aliniate votate de Senat.
15
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

D-lor senatori, încă de anul trecut 1879, când era mi- tare, iar în unele cazuri chiar după exploatarea masi-
nistru al domeniilor d-1 Duca, am făcut un raport în velor de astăzi, ceea ce va fi o inutilitate.
calitate de administrator al Casei pădurilor cerând a Şi atunci, pe baza acestei dificultăţi, care rezultă
se aduce o modificare radicală tuturor amenajamen- din însăş textul legii, am spus: trebueşte neapărat
telor şi regulamentelor de exploatări de păduri, fie ale o modi­ficare a legii, pentru ca să dea putinţa de a
particularilor, fie ale Statului. revizui amenajamentele astăzi măcar, când o mai
Motivele sunt următoarele: în cursul răsboiului pot face. Şi am cerut un termen până la 19-12, de
mondial la noi în special, pădurile au suferit depre- efectuarea revizuirii în care timp socotesc că ea se
cieri cu caracter de devastări; unele din păduri au poate face. Ar rămâne numai atât ca să se studieze
fost totalmente devastate, iar altele au fost degra- de organele silvice care este modalitatea practică de
date prin faptul că au fost toate viţios exploatate, fiind tăiere a pădurilor; am credinţa numai prin exploatări,
extrase numai esenţele de valoare din ele. Aceasta care au la baza lor regenerarea în mod natural, vom
a avut de rezultat că aceste păduri, în viitor, nu se ajunge a avea asigurate împăduririle acestui sistem
mai vor da lemne de valoare, lemne de construcţie, necerând nici braţe multe, nici cheltueli băneşti mari.
ci numai lemne în general de foc. Până astăzi noi am aplicat, din nefericire, sistemul
Care era mijlocul pentru noi de a putea face o tăierii rase, pe suprafeţe mari, lucru pe care nu a
îmbunătăţire a pădurilor ? A lăsa mai departe ame- îndrăsnit să-l facă nici popoarele cele mai înaintate,
najamentele, aşa cum erau alcătuite, era o primejdie cari dispun de personal silvic numeros şi de mijloace
pentru toate pădurile, peatrucă metodele lor aplicate băneşti suficiente. Astăzi se face dovada neeficacităţii
în exploatări, duceau la devastare sigură, căci se acestui sistem, pentrucă am rămas în bună parte cu
întrebuinţează aşa zisele tăieri rase sistem care în- munţii despăduriţi.
deosebi în regiunile de munte are marele dezavantaj D-l Amiral Sebastian Eustaţiu: Explicaţiunea este
că desgoleşte munţii în mod brusc, şi atunci mulţi foarte lămurită.
munţi dezgoliţi rămân pentru vecie. Explicaţia este D-l Mihail Rădulescu: Mi-se pare o contradicţie
următoarea. în expunerea de motive când mai la vale se spune:
După 5-6 ani dela data exploatării, în multe lo- «Corectivul este ca revizuirea amenajamentelor
curi ne găsim în neputinţă a mai face împădurirea să se facă nu numai cu scopul reducerii tăierilor şi
artificială, căci pe coastele repezi, pământul din cau- a întrebuinţării siste­melor cari vor asigura în viitor
za ploilor se duce în vale, iar acolo unde se menţine regenerarea naturală, dar a se lua aceleaşi măsuri
pe loc cresc buruienişuri, care înăbuşesc plantaţia. energice luate în 1910 prin legea silvică în vigoare de
Altă greutate enormă este lipsa căilor de comunicaţie a se impune proprietarilor obligaţiuni de împădurire
la munte, care împiedică aducerea braţelor şi hranei cu cauţiune suficientă.»
necesare lucrătorilor. Va să zică d-voastră preconizaţi regenerarea
Replantarea la munte nu se poate face decât toam- naturală ca mai bună decât regenerarea artificială,
na, ori primăvara, din cauză că oamenii sunt ocupaţi însă în cazul acesta ar trebui să nu mai existe ces-
cu diferite munci , iar când cad zăpezi, lucrătorii sunt telalte cari spun ca să se impună exploatatorii să
siliţi a pleca, fiind nevoiţi a suspenda lucrările şi din depună cauţiune.
această cauză, munţii rămân ne împăduriţi. D-l T. Cudalbu, ministru de domenii: Să vă dau o
Unul din inconvenientele mari a actualelor amgna- explicaţie.
jamante este că pe baza lor se taie suprafeţe mai Nu se poate întrebuinţa acelaş sistem de ex-
de 200-400 hectare pe an, ori a perpetua mai de- ploatare la fiecare pădure: fiecare localitate îşi are
parte această stare de lucruri, ar însemna ca să se particularităţile ei, fiecare pădure îşi are nevoile ei
taie pădurile cu o repeziciune vertiginoasă, ceeace speciale şi deci şi tratamentele se deosibesc déla
cred că nu e bine, căci este în interesul ţării să pu- pădure la pădure; şi deci trebuie a se admite ca
tem conserva şi prezenta generaţiilor viitoare o mare regulă generală metoda exploatărilor, care asigură
parte din pădurile ce avem. Dacă ţinem seamă, de regenerarea pădurilor în mod natural şi numai în
distrugerile ce au avut loc în timpul răsboiului, veţi mod excepţional a se admite sistemul tăierilor rase
vedea că avem un volum aşa de simţitor distrus încât la pădurile cari nu se regenerează prin lăstari, sistem
ar trebui să facem o pauză de tăieri de 10-15 ani ca care implică neapărat împădurirea artificială şi prin
să revenim la starea normală. urmare impunerea cauţiunilor.
Care ar fi atunci mijlocul cel mai sigur şi cel mai Sunt alte localităţi în regiuni de munte, unde putem
energic pentru ca să putem asigura împădurirea şi prea bine să întrebuinţăm sistemul cu tăierea rasă,
exploatare raţională? însă şi acolo aceasta trebuie făcută pe o suprafaţă
Cu sistemul actual de tăiere rasă şi cu legea silvică mică şi cu plată de cuantumuri suficiente.
în vigoare, nu putem ajunge la nici un rezultat nici Luând deci aceste două idei, am stabilit ca ambele
revizuirile de amenajamente nu pot să aibă loc decât să fie aplicate sau oricare alt sistem pe care ştiinţa,
la epocele fixate prin regulament. Ori aceste revizuiri silvică îl va recomanda ca bun pentru a asigura în
de amenajamente se fac după mulţi ani dela exploa- mod neîndoios regenerarea pădurilor.

16
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Prin urmare, las deplina facultate silvicultorilor ca trebuie să fie exploatate pe bază de amenajamente,
oameni de ştiinţă, ca dânşii să indice, ce tratament cari se întocmesc cu altă îngrijire decât studiile su-
să se dea fiecărei păduri. mare. De altfel, pe cât ştiu, păduri aşa mici nu sunt la
De aceea am spus că, în principiu va trebui să re- munte.
curgem la sistemul împăduririlor naturale, pentrucă D-l M. Rădulescu: Sunt sute de păduri în regiunea
eu am plecat dela idea că astăzi a face împăduriri Bacăului stăpânite de răzeşi, cari au 2-3 stânjeni şi
artificiale ar fi să se cheltuească sume enorme şi chiar câte un stânjen. Este drept însă că stânjenul
exemple sunt nu­meroase. are 1-2 km. Cum ei exploatează aceste păduri, se vor
În Transilvania, P.S.S. Episcopul dela Oradea-Mare naşte o serie de delicte silvice, căci silvicultorul, cum
mi-a declarat că a vândut din pădurile acelei Sfinte îl va vedea că taie un lemn, îl va da în judecată.
Episcopii cu 70 de coroane hectarul şi acum Episco- D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor :
pia, în sarcina căreia cade împădurirea, trebuie să În fapt toate pădurile din regiunea de munte sunt su-
chel­tuească sume de necrezut pentru reîmpădurire, puse legii silvice, chiar acele de un sfert de hectar, şi,
trecând de 700 lei la hectar. deci, nu se pot exploata decât pe bază de amenaja-
mente.
ART. III.- Amenajamentele sau studiile Nu am nimic de obiectat dacă propuneţi un amen-
dament pentru pădurile mai mici de 25 hectare din
sumare de exploatare a pădurilor Statului regiunea de munte, care să fie exploatate pe bază de
din regiunea muntoasă puse în exploatare studii sumare.
D-l M. Florescu: D-le ministru, vreau să cer o
în regie sau prin antreprenori vor fi revi- explicaţiune.
zuite în acelaşi timp. In părţile de munte se cumpără păduri de mai mulţi
Revizuirea amenajamentelor şi stu- ţărani în indiviziune şi le divid ei. Aceşti ţărani au
drept să exploateze păduri fără amenajament?
diilor sumare a pădurilor Statului se vor D-l T.Cudalbu, ministru domeniilor şi agriculturii :
face de silvicultorii Statului, a pădurilor Despre această chestiune se ocupă art. 7. O vom
instituţiunilor enumărate la art. 1, alin. a şi discuta când vom veni la acest articol.
D-l M. Rădulescu: Ar fi bine ca să nu rămâie la
b de silvicultorii acestor instituţiuni, iar la discreţia organelor administrative competente un
pădurile particulare se vor face de silvicul- proprietar şi ca să se ştie cuantumul la care ar putea
fi supus drept cauţiune, să se fixeze un maximum de
torii înscrişi pe tabloul întocmit conform cauţiune.
legii silvice şi cu cheltuiala exploatatori- D-l T. Cudalbu, ministrul domeniilor şi agriculturii :
lor. Este foarte greu de fixat un maximum, căci nu se ştie
cari vor fi condiţiunile de muncă de la o zi la alta.
ART. IV - Toate pădurile mai mici de Al doilea: nu se poate plânge proprietarul că nu
100 hectare se vor putea exploata pe bază va avea mijlocul de a verifica, cheltuielile la cari ar fi
de studii sumare, afară de pădurile din re- obligat în mod raţional să le facă.
De ce?
giunea de munte, acestea urmând a fi ex- Când face angajamentul îl face cu silvicultorul său;
ploatate pe bază de amenajament. acesta fixează condiţiunile de exploatare şi fixează,
şi cauţiunea necesară, se discută de un consiliu te-
Pădurile din regiunea de munte, mai mici hnic al pădurilor, unde sunt 7 bărbaţi întregi, cari nu
de 25 bectare, se vor exploata pe bază de au nici un interes să ceară o cauţiune mai mare decât
studii sumare. aceea care este necesară a se fixa un maximum este
o greşeală şi dovada este că sistemul actual care
fixează un maximum nu a dat un bun rezultat.
Desb. S. D-l. M. Rădulescu: Răzeşii cari sunt în re-
Mai mult, rezultatul este că, în baza legii
giunea de munte şi au câte un stânjen sau doi deci
chiar, jumătate din pădurile exploatate au rămas
ce amenajament vor face?
neîmpădurite şi există alt mijloc de coerciţiune decât
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor :
cauţiunea suficientă.
Proiectul prevede amenajamentul.
De aceea este mult mai bine ca să rămână la apre-
D-l M. Rădulescu: Nu pentru cei ce se găsesc în
cierea consiliului tehnic al pădurilor fixarea acestei
indivisiune, ci cei cari au ieşit din indiviziune şi şi-au
cauţiuni, şi fiţi siguri că nimeni nu are interesul să
stabilit fiecare drepturile lor.
asuprească, pe proprietari.
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
D-l M. Rădulescu: Nu mă îndoesc că consiliul teh-
Evident că pentru aceşti din urmă am dat aceste
nic va aprecia just, dar vreau să întreb:
explicaţii.
Ce se întâmplă în cazul în care, hotărindu-se
Motivul este că pădurile de răşinoase dela munte
17
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

angajamentele, se stabileşte că este o regenerare drept.


naturală?
D-l T. Cudalbu, ministrul agricutturii şi domenii-
Desb. S. D-l Zamfir Arbore, raportor: D-lor senatori,
lor: Unde este regenerare naturală nu se mai cere
revenim la art. 4, care a fost lăsat ca să se consulte
cauţiune decât pentru completările cu împăduriri arti-
comitetul delegaţilor asupra amendamentului propus
ficiale.
la acest articol.
D-l M. Rădulescu: Acest lucru nu se spune în
La acest articol, d-l senator Rădulescu a propus
lege.
următorul amendament:
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniitor:
«Să se adauge la art.4 următorul alineat:
Nu e nevoie să se spună; rezultă dela sine.
«Pădurile din regiunile de munte, mai mici de 25 ha.,
se vor exploata pe bază de studii sumare».
ART. V. - Silvicultorii cari au întocmit Acest amendament a fost admis de comitetul
delegaţilor, cu asentimentul d-lui ministru.
amenajamentele, regulamentele de exploa- - Se pune la vot, amendamentul şi se admite.
tare şi studiile sumare, dovediţi a fi făcut Desb. S. D-l Zamfir Arbore, raportor: Aci, d-lor,
afirmări neexacte în descrierea pădurilor, este o greşeală în loc de «Statul nu poate cumpăra»,
trebuie să se zică: «Statul poate cumpăra drepturile
în tot ce priveşte tehnica silvică, devin indivize, etc.»
răspunzători de daunele pricinuite şi vor fi D-l I. Nistor: Mi-aş permite să întreb pe d-l ministru
al domeniilor, dacă legea aceasta are aplicare şi în
şterşi din tabloul de silvicultori amenajişti provincile alipite.
prin decizie ministerială, publicându-se D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
aceasta şi în «Monitorul Oficial». Da.
D-l I. Nistor: Am luat cuvântul ca să spun că la noi,
Aprobarea amenajamentelor, a regula- în Bucovina s’a făcut cel mai mare abuz cu pădurile
mentelor de exploatare şi a studiilor su- obştiilor săteşti. Cu ocazia împroprietăririi dela 1848
mare se va face prin decizie ministerială. mai multe comune au primit păduri comunale sub
forma de obştii săteşti, cu dreptul de servituţi.
ART. VI. - Art. 3 şi 10 din Codul silvic pri- Dreptul de părtaş la obştie nu este personal, ci
vitor la depunerea cauţiunii de împădurire revine casei şi gospodăriei care a intrat în obşte
la formarea ei, aşa că numai vânzându-se casa şi
se modifică în sensul că cauţiunile pot fi gospodăria întreagă, se poate vinde şi dreptul de
majorate peste suma prevăzută de arti- părtaş la o astfel de obşte. Stăpânirea austriacă a
cole menţionate, iar majorarea va putea îngăduit ca speculanţii şi acaparatorii de păduri să
speculeze naivitatea şi lipsa de experienţă a ţăranilor,
fi aplicată chiar la pădurile pentru cari s’a cumpărând dela aceşti părtaşi la pădurea obştească
fixat deja cauţiunea de ministerul de do- cu preţuri derizorii. Aşa s’a întâmplat cu obştea din
menii. Plata cauţiunilor priveşte pe pro- satul Vicovul de Sus.
Comuna aceasta fruntaşe, care numără aproape
prietar, afară de convenţia contrară dintre 10.000 de locuitori, avea în proprietatea şi pădurea
proprietar şi exploatator. Laura, în nemijlocită vecinătate de sat.. Părtaşi la
această pădure erau 523 de săteni, adică aceia cari
ART. VII - Vânzările prevăzute la art. domiciliau în această comună la formarea obştei.
36 din Codul silvic, privitor la înstrăinarea Aceştia administrau pădurea sătească şi o exploatau
drepturilor indivize în pădurile răzeşilor în indiviziuni.
Cu vreo 25 ani în urmă, buna credinţă a copărtaşilor
sau a loturilor lor în urma împărţelii, fără la această pădure a fost exploatată de mai mulţi
deosebire dacă vânzarea se face unei per- acaparatori de păduri, cari, în schimbul unei sume
soane străine sau făcând parte din obşte, derizorii de 12, 14, 18, 30 şi 40 coroane de fiecare
părtăşie - mai târziu s’a mai urcat preţul - cumpărau
sunt valabile numai dacă sunt făcute cu părtăşiile dela bieţii oameni neştiutori.
aprobarea ministerului de domenii. Sta- Îndată ce aceşti acaparatori ajunseră să dispună
de majoritatea părtăşilor la pădurea Laura, ei
tul poate cumpăra drepturi indivize dela cerură, pe cale judecătorească, să iasă din indivi-
moşneni sau loturile fixate prin împărţeală, ziune cu numărul părtăşiilor ce deţineau. In contra
având dreptul de preferinţă; orice vânzare legii servituţilor, judecătoria a dat urmare cererii lor.
Stăpâni pe majoritatea părtăşiilor, acaparatorii au
făcută cu călcarea acestei legi este nulă de scos dela ţărani, cu preţuri ceva mai ridicate, şi restul
18
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

părtăşiilor, până ce întreaga pădure ajunse în propri- te cumpăra el acea pădure şi renunţă la dreptul său
etatea lor. de preferinţă, întrucât preţul e prea mare. Cu modul
La vânzarea părtăşiilor ţăranii au fost de bună acesta se eludează legea. Ar trebui să se prevadă
credinţă că vând numai dreptul de exploatare a în lege, la articolul 7 dreptul Statului de a refuza o
pădurii Laura, după cum li s’a şi afirmat la vânzare înstrăinare de pădure, chiar atunci când ar renunţa la
din partea acaparatorilor. Cum însă proprietarul dreptul său de preemţiune.
de azi al pădurii este de părere contrarie, ţăranii D-l Dr. Bilaşco: D-lor senatori, vreau să spui şi eu
desnădăjduiţi imploră scutul guvernului şi al justiţiei ceva de pădurile din Maramureş.
româneşti, dela care cere mai multă dreptate ca dela În Maramureş şi părţile ungurene, când îşi vinde
vitrega stăpânire austriacă. cineva casa sau alt imobil, dacă nu pune în contrac-
Eu cred că stăpânirea românească ar trebui să tul acela că pădurea ce ţine de ea nu o vinde, atunci
revizuiască modul cum au trecut pădurile săteşti din de sine se înţelege că pădurea trece odată cu casa
Bucovina în proprietatea deţinătorilor de azi, dând în mâna străină a cumpărătorului.
prin aceasta o dovadă că are mai multă tragere de Ţărănimea neştiind despre aceasta nu o pune
inimă pentru nevoile ţărăneşti, decât fie iertata Aus- în contract şi o cumpără nişte mâini străine. Şi aşa
trie, care a îngăduit ca ţăranii să fie păgubiţi în mod trece o mulţime de averi din proprietatea românilor în
aşa de simţitor şi speculanţi fără suflet. a străinilor.
D-l Cristache Georgescu: Or fi mulţi în categoria Cred că în această privinţă legea ar trebui
această. modificată.
D-l I. Nistor: Eu am citat numai cazul Laura, care Tot aşa în ceeace priveşte conservarea pădurii. Ea
este tipic pentru toate celelalte. nu constă numai în răsădire şi în plantare, dar şi în
La noi se face o gospodărie silvică destul de bună apărarea pădurii care încă există.
şi raţională, aşi dori numai să rog pe d-l ministru ca Şi aci avem mai multe dificultăţi, pentrucă noi,
să ia măsuri drastice ca organele silvice să facă mai dacă nu avem îngrijitori cum se cade, pădurea se pră­
multă administraţie şi mai puţină politică. pădeşte.
D-l M. Florescu: Am relevat un caz d-lui ministru În multe cazuri sunt puşi îngrijitori numiţi de silvi-
cu pădurile dela munte. Pădurile în unele cazurile cultori, cari nu cunosc situaţia şi nici nu corespund
cum­pără ţăranii, 20-30-40 se asociază şi fac un act din punct de vedere al corectităţii şi imparţialităţii.
comun de cumpărare. Apoi unii din aceşti îngrijitori sunt nişte jefuitori,
Aceşti ţărani iau pădurile cu scop ca să le împartă pentrucă ei nu vin ca să păzească pădurea, dar ca
şi să le exploateze, să ia lemne de construcţii şi lem- să se înavuţească.
ne de foc. Sub ce regim silvic cad aceste păduri pe Şi în această privinţă ar trebui să ne îngrijim ca să
cari le cumpără ţăranii? Sunt supuse tăierii după re­ avem îngrijitori conştienţi, să se constituească atari
gimul silvic? Au nevoie de un amenajament? îngrijitori de păduri din oameni pe cari proprietarii
Ţăranii au nevoie de această lămurire, pentrucă ei pădurilor îi cunosc şi au încredere în ei.
iau păduri pentru ca să le defrişeze chiar deacum. D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
D-l C. Dinescu: În articolul 7 al acestei legi se D-lor senatori, în fapt avem o sumedenie de cumpără­
rezervă Statului dreptul de preemţiune, se instituie turi ce se fac dela răzeşii cari se găsesc în indivi-
o tutelă în ceeace priveşte înstrăinarea pădurilor. Aş ziune, cumpărături cari se fac de multe societăţi şi
vrea să ştiu până unde se întinde această tutelă. Va acaparatori.
examina Statul numai persoana sau va examina şi Sistemul practicat este acesta: unul din răzeşi
câtimea preţului, şi în caz când Statul nu cumpără se face acaparator în mijlocul satului, cumpărând
porţiunea de pădure propusă spre vânzare, ministe- proprietăţile tuturor consătenilor săi, cari sunt în indi-
rul este obligat să aprobe acea înstrăinare sau nu? viziune cu dânsul, şi astfel ajungând singur proprie-
Un exemplu: A vinde lui B o pădure şi înaintează tar pe întreaga pădure, face cu ea ce vrea, căci este
actele ministerului de domenii spre aprobare. Mi­ stăpân, o vinde cui vrea.
nisterul găseşte că nu trebuie să cumpere el acea Ori, acest sistem este de natură a eluda legea
pădure. silvică, care atunci, când s’a ocupat de chestiunea
În acest caz ministerul de domenii are latitudi- răzeşilor, a căutat să rezolve chestiunea, foarte
nea să nu aprobe actul de vânzare, indiferent dacă complicată, a proprietăţii indivize, în mod incidental,
cumpără sau nu? Aceasta vreau să o ştiu, şi eu când trebuia discu­tată şi rezolvită pe calea dreptului
cred că ministerul trebuie să aibă această latitudine, comun.
pentrucă altfel s’ar da loc la fraude. Dar, dacă s’a făcut această derogare dela dreptul
Aşa de exemplu: cineva vinde unei alte persoane comun, ca să fie discutată cu ocaziunea discuţiunii
o pădure care nu face decât 2000 lei. Convin totuş legii silvice, s’a urmărit un singur scop: să se poată
să facă un act simulat, în care pun ca preţ al pădurii salva pădurile, căutându-se să se facă o exploatare a
10.000 lei. Ministerul, văzând că un particular oferă pădurilor în comun. Cu alte cuvinte, dacă există mai
10.000, ne­apărat că se va găsi în situaţia că nu poa- mulţi proprietari pe un fond de pădure, când se face

19
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

exploatarea să se facă pe întregul masiv păduros, ca intact: nu e permis nimănui să defrişeze pădurile în
şi cum ar aparţine unei singure persoane. Şi atunci regiunile de munte. Şi explicaţiunea e lesne de dat:
s’a imaginat idea proprietăţii reprezentate prin- cu toţii avem interes ca pădurile de munte să se
tr’un aşezământ, printr’o reprezentanţă legală, care păstreze integral.
constituie organul legal al răzeşilor. D-l Mihail Florescu: D-le ministru, ţăranii nu se pot
Sistemul acesta duce, cum ziceam, la bunul rezul- folosi în nici un fel de aceste păduri? Noi i-am îndem-
tat că se face o exploatare unică pe un întreg masiv nat să cumpere păduri şi acum vedem că ei nu se pot
pă­duros şi cu un singur amenajament. folosi de ele.
Din nefericire, cei interesaţi au reuşit, prin mijloace D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
nepermise, să ademenească cea mai mare parte Dacă i-aţi îndemnat să cumpere păduri pentru ca în
dintre răzeşi, cari şi-au vândut loturile lor diferiţilor urmă să le defrişeze, aţi făcut rău, căci, dacă este
acaparatori. aşa, în cazul acesta d-voastră aţi urmărit idea de a
Mijloace contra acestora nu avem, căci fiecare eluda Legea în vigoare. In lege nu am sancţiuni în
îndeplineşte formele cerute de lege, care consistă în contra proprietarului ca să nu vândă păduri, dar să
a face o publicaţiune la primărie. Afară de aceasta nu poată lua măsuri în contra cumpărătorilor de a nu
mai există nici o restricţie. defrişa aceste păduri.
In condiţiunile acestea, se înţelege că în mod neob- Sistemul cel mai bun ar fi ca toţi acei cari venim în
servat, s’au strecurat o mulţime din aceste proprietăţi atingere cu ţăranii, să-i sfătuim să nu cumpere păduri
indivize în stăpânirea diferiţilor acaparatori. cu intenţiunea de a le defrişa.
Pentru a înlătura aceste neajunsuri grave, am găsit D-l Scarlat Orăscu: Este o parte care mi se pare
necesar ca aceste vânzări să se facă cu aprobarea curioasă, şi anume nu se face deosebirea dacă vâ-
Sta­tului, care, prin organele lui, va putea aprecia nzarea se face unor persoane străine sau unor per-
dacă vânzarea este făcută unui acaparator sau unui soane care fac parte din obşte. Iată care e inconve-
răzeş din comună, şi al doilea dacă preţul cu care nientul: se poate de multe ori, ca în împărţelile care
o vinde este real şi deci, dacă răsplăteşte valoarea se fac între diferiţi comoştenitori. diferiţii comoştenitori
pădurii sau este un preţ de speculă. să-şi facă în alt mod împărţeala: să-şi treacă dreptu-
Am crezut că din punct de vedere moral, Statul rile sale indivize celorlalţi, aşa că, sub forma art.7,
ieste dator să exercite acest control asupra chipului când s’ar întâmpla să facă parte din obştii, o serie de
cum se fac vânzările de păduri. coproprietari indivizi, cu ocaziunea împărţirii incesiu-
În afară de aceasta, prin faptul că multe păduri din nii lor, trebuie să-şi lichideze şi dreptul succesoral şi
acestea se exploatează în modul cel mai vicios de în obşte.
către răzeşi, când le exploatează ei, am crezut că De obiceiu se procedează aşa: unul din moştenitori
este în interesul general ca Statul să poată cumpăra vinde celorlalţi dreptul lui. Aşa încât eu cred că nu ar
ei loturile răzeşilor cari sunt dispuşi a le vinde. fi de loc în vederea legii, dacă în vânzările acestea ar
Interesul este că, în ziua când Statul va deveni mai trebui să aibă autorizarea ministerului. Pentrucă
coproprietar, va fi o garanţie că pădurile vor fi exploa- atunci justiţia va sta ea însăş pe loc, până când se
tate în mod raţional. va avea autorizarea ministerului. Nu ştiu dară m’aţi
Cu alte cuvinte: Statul a urmărit idea de a aduce o înţeles d-le ministru? Repet: se poate întâmpla ca
protecţie reală răzeşilor, ca vânzările să nu se facă în mai mulţi moştenitori să ceară împărţirea prin justiţie
paguba lor, iar pe de altă parte, Statul să aibă dreptul a averii lor indivize.
de a cumpăra loturile pe cari răzeşii ar fi dispuşi să Ce se face în aceste cazuri cu hotârîrile
le vândă şi să ajungă în chipul acesta, să facă o exp- judecătoreşti? Este nevoie ca tribunalul să ceară avi-
loatare unică a întregii regiuni păduroase. zul d-voastră pentru împărţire? Deaceea eu cred că
D-l M. Florescu: In cazul relatat de mine? s’ar puteă lăsa de o parte.
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domenii- D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
lor: In ceeace priveşte cumpărăturile pe cari ţăranii Dreptul de succesiune este una şi vânzarea este
jle fac dela diferiţii proprietari de păduri, cu scopul alta.
de a le defrişa şi a le transforma în teren de cultură Eu am reglementat vânzarea, iar nu succesiunea.
sau păşune, aceasta nu este permis, căci legile în D-l D. Alexandresco: Rămâne după dreptul co-
vigoare sunt categorice; toate pădurile din regiunile mun.
de munte nu se pot defrişa. Aceste păduri aparţin D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
proprietarilor în scopul de a se folosi de ele şi, aşa Succesiunea rămâne după dreptul comun.
fiind, nu se poate admite că aceste păduri, cari sunt D-l Scarlat Orăscu: Foarte bine: Eu fac atunci
destinate spre folosinţa ţăranilor, să fie defrişate. următoarea întrebare: doi fraţi au un drept indivizi
Prin faptul că aceste păduri trec astăzi în proprieta- într’o pădure izbită de această prohibiţiune, un frate
tea sătenilor, legea nu se schimbă şi efectele ei tre- poate să treacă drepturile sale succesorale, celuilalt
buie să fie aceleaşi şi pentru proprietar căt şi pentru frate ?
săteni. Acesta este principiul şi el trebuie să rămână D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:

20
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Pe cale de moştenire neapărat că da. refacerii gospodăriilor, se va fixa de şeful


D-l D. Alexandresco: De sigur.
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
de ocol o porţiune de pădure, proprietatea
Când este vorba de moştenire, drepturile decurg dela lor comună, care se va tăia pe bază de stu-
sine, din lege, după dreptul comun. diu sumar întocmit de şeful de ocol silvic
Când este vorba de vânzare, este cu totul altceva. Eu
reglementez chestiunea vânzării, nu a succesiunii. al Statului.
D-l Scarlat Orăscu: Un frate va putea să vândă ce- ART. X. – Defrişarea tuturor pădurilor
luilalt frate o moştenire?
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
particulare mai mari de 25 hectare este
Dacă vinde, o să întrebe ministerul domeniilor şi nu oprită; în calculul cifrei de 25 hectare nu
o să se găsească un ministru de domenii care să re- intră poienile.
fuze o atare cerere.
D-l C. Dinescu: D-le ministru, în art.7 se limitează
Nu se pot defrişa pădurile proprietăţii par-
înstrăinările. Eu cred că este bine ca în lege să se ticulare mai mici de 25 hectare dacă sunt
înlocuească cuvântul «vânzare» cu «înstrăinare», lipite de pădurile Statului.
pentru că se poate face o donaţiune şi atunci scapă
de a fi supusă aprobării ministerului. Se exceptează pădurile din regiunea
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor: muntoasă în marginile şi condiţiunile legii
Admit să se facă această schimbare şi să se facă
înstrăinarea.
speciale de exploatare pentru creare de is-
D-l C. Dinescu: O altă chestiune: în cazul când va fi lazuri comunale. Asemenea defrişarea va
propusă Statului aprobarea unei înstrăinări de pădure putea fi încuviinţată în cazurile prevăzute
şi Statul nu exercită dreptul de preferinţă, aveţi drep-
tul să refuzaţi aprobarea?
de art. 13 alin. b, c, j şi q.
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
Neapărat, este un drept al ministrului. Statul va apre- Desb. S. D-l M. Rădulescu: D-lor senatori, la art. 10
cia, ţinând seama de preţul cu care se vinde şi cui se se spune: «defrişarea tuturor pădurilor particulare
vinde, fiindcă ce urmăresc ca prin lege, este ca să nu mai mari de 25 ha, este oprită».
aibă loc acapararea şi spolierea populaţiunii rurale. Se poate întâmpla însă să se eludeze acest articol.
D-l. C. Dinescu: Va să zică, refuzaţi aprobarea, Un proprietar, care ar avea 100 ha de pădure, vân-
chiar când Statul nu înţelege să renunţe. zând la patru inşi, câte 25 ha, aşa că ar trebui sau un
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor: amendament, sau ca d-l ministru să dea explicaţiuni,
Da, chiar şi atunci. că suprafaţa întinderilor pădurilor acestea, mai mari
- Ne mai cerând nimeni cuvântul, se pune la vot de 25 ha., se vor socoti cele dela 1920, adică acele
art.7, cu înlocuirea cuvîntului « Vînzările» cu care de astăzi.
înlocuieşte acest articol, cu cuvântul «înstrăinările» şi Se poate foarte bine, ca cineva să aibă o pădure
se admite. de 100 ha. Mâine dacă ar vrea s’o defrişeze, ca să
eludeze acest articol, o vinde la patru inşi şi atunci
poate s’o defrişeze.
ART. VIII. - Chiar în urma împărţelii Dacă însă calculul acesta al pădurii de 100 ha, se
făcută în baza art. 36 din Codul silvic, socoteşte cel din 1920, poate să o vândă el, dar tot
în ce priveşte exploatarea pădurii, starea nu va putea să o defrişeze.
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domenii-
de indiviziune continuă mai departe, iar lor: Temerea d-voastră este legitimă. Poate să se
folosinţa moşnenilor de venitul din exploa- găsească cineva care să încerce să eludeze legea în
chipul arătat de d-voastră, însă este lămurit un lucru,
tare va fi regulat potrivit regulelor stabilite că se va avea în vedere pădurea, iar nu proprietarul;
de dispoziţiunile dela art. 37-54 din Codul pădurea trebuie considerată din momentul aplicării
silvic. legii, iar nu aceia cari ar suferi împărţire între diferiţii
noui proprietari, fie prin vânzare, fie prin moştenire.
ART. IX. - Până la amenajarea pădurilor, Deci noul achizitor nu va avea drepturi mai mari ca
proprietatea indiviză a răzeşilor sau proprietarul pădurii, din momentul aplicării legii.
moşnenilor, chiar în cazuri că nu s’a întoc- D-l C. Dinescu: D-le ministru, în art. 10 se îm-
parte proprietăţile mici de păduri în două catego-
mit încă aşezământul prevăzut dela art. 37 rii : proprietăţi cu păduri până la 25 hectare, păduri
şi următoarele din Codul silvic pentru lua- depărtate de pădurile Statului şi altele cari sunt lipite
sau în apropiere de pădurile Statului.
rea lemnului de foc şi construcţie necesare
21
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

Proprietăţile de păduri cari au mai puţin de 25 hec- sunt aplicabile art. 2-9 inclusiv. De ce nu intră şi art.
tare şi sunt departe de pădurea Statului, se pot dofrişa 10, care opreşte defrişarea pădurilor mai mari de 25
în întregime, iar cele cari sunt lipite de pădurile Statu- hectare?
lui nu se pot defrişa. D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
Mi se pare, d-le ministru, că este o mare nedrep- Aci este o greşeală de tipar. Trebuie să se zică: «dela
tate care se face unor categorii de oameni. art. 2-11».
Dacă acei cari au 25 hectare pădure aproape de a D-l I.Nistor: Cred că în mod implicit, aceste
Statului nu o pot defrişa de tot, este pentru un inte- dispoziţiuni se aplică la toate pădurile din teritoriile
res ştiinţific, tehnic, cred că s’ar putea face o favoare alipite.
acestora aprobându-se să poată dofrişa o porţiune D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor:
din aceste păduri, dacă au nevoie, căci mi-se pare Neapărat.
mie, că este prea mare deosebire între dreptul ce se - Se pune la vot art. 12 cu rectificarea făcută de d-l
acordă unora şi nedreptatea care se face celorlalţi. ministru şi se admite.
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domenii- Pădurile Statului şi particulare au suferit mult din
lor: D-voastră vă plângeţi că se face deosebire în- cauza devastărilor făcute în timpul răsboiului, şi
tre proprie­tarul pădurii care nu se găseşte alături de aceasta în întreaga Românie Mare.
pădurea Statului şi cel care este vecin lângă Stat. S’au tăiat nemăsurat esenţele de valoare, ca: steja-
D-lor, iată care este raţiunea: sunt foarte multe lo- rul, bradul, etc., şi aceste tăieri s’au făcut pe suprafeţe
curi unde a rămas câte un crâmpeiu de pădure sub 25 mari, reducându-se simţitor masivele păduroase.
hectare; acestea nu pot fi păzite, deci vor fi defrişate Mai grav este însă faptul că regenerarea pădurilor
în mod forţat prin vecinătatea sătenilor şi am spus; tăiate este aproape complet compromisă.
mai cuminte este să permitem defrişarea, unde cazul Sistemul de exploatate practicat în România, ca re-
va indica când este însă vorba de păduri mai mici de generarea pădurilor să se facă în mod artificial, adică
25 hectare, situate lângă a Statului, acesta este dator prin replantare cu pueţi, a dat rezultate rele, atât din
să cumpere, în vederea interesului ca să se conserve lipsa de mijloace, cât şi de personal suficient.
tot ce este pădure, mai ales acum când pădurile sunt A continua mai departe sistemul acesta, în de-
reduse. osebi în regiunea muntoasă, este a voi despădurirea
D-l C.Dinescu: Dar nu prevedeţi în lege această munţilor, fără putinţa de reîmpădurire. Se impune lua-
obligaţiune pentru Stat ca să cumpere. rea măsurilor celor mai energice pentru a opri răul în
D-l T. Cudalbu, ministrul agriculturii şi domeniilor: loc.
Ei vor oferi şi Statul nu va refuza niciodată. În anul trecut, prin decretul-lege No. 2.596 din 25
Casa pădurilor are acest scop de a cumpăra păduri Iunie, s’au luat câteva măsuri privind revizuirea ame-
dela particulari. Nu va fi pădure lângă Stat, pe care el najamentelor revizuire care a avut de scop de a le
să nu o cumpere, în condiţiile acestui articol de lege. modifica, cu privire la sistemul de tăiere şi la reduce-
Este în interesul Statului să nu chinuească pe ni- rea suprafeţelor de tăiat. Revizuirea trebuia să aibă
meni. loc într’un an, lucrarea nu s’a putut face în întregime
- Se pune la vot art. 10 şi, se admite. din lipsă de personal şi a greutăţilor transportului.
Deci se impune o prelungire a termenului de revi-
ART. XI. - Consiliul tehnic al pădurilor zuire acordat prin decretul-lege menţionat.
Am constatat că această măsură de revizuire este
se compune din 9 membri luaţi dintre gra- necesare şi în provinciile alipite.
dele superioare, socotit dela gradul de ins- Mai mult, constatările dinainte de răsboiu stabilesc
că împăduririle la proprietăţile particulare au rămas
pector în sus; silvicultorii din provinciile neefectuate în cea mai mare parte din lipsa de inte-
alipite pot fi numiţi membri în acest consi- res a proprietarilor şi exploatatorilor, iar acum, după
liu dacă sunt înaintaţi cel puţin în clasa VI răsboiu, din lipsa de braţe şi a cheltuelilor enorme
necesare împăduririi, ne duc la urmările grave de
de salarizare. despădurirea munţilor şi a dealurilor.
Numirea lor se face prin deciziune Corectivul este ca revizuirea amenajamentelor
ministerială pe timp de 3 ani. să se facă nu numai cu scopul reducerii tăierilor şi
a întrebuinţării sistemelor cari, vor asigura în viitor
ART. XII. - Dispoziţiunile art. 2-11 in- regenerarea naturală, dar a se lua aceleaşi măsuri
clusiv sunt aplicabile tuturor pădurilor din energice luate în 1910 prin legea silvică în vigoare de
a se impune proprietarilor obligaţiuni de împădurire
întreg regatul României. cu cauţiune suficientă.
Deci, folosindu-ne de procedeul stabilit prin legea
D-l C. Dinescu: La art. 12 se arată că dispoziţiunile din 1910, să se recurgă la impunerea obligaţiunii de
acestei legi se aplică în întreaga Românie, dar zice: a se da cauţiuni suficiente de asigurarea împăduririi.

22
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

În adevăr, legea silvică la art.3 şi 10 impune a se ART. 3.20) - Amenajamentul va fi


da o cauţiune de împădurire fără a trece de 100 lei
la ha, iar pădurile răzăşeşti exploatate de societăţi
făcut în urma unui studiu amănunţit
forestiere a se plăti 60 lei la ha de aceste societăţi. al circumstanţelor fizice şi economice
Înainte de răsboiu s’a dovedit că aceste cauţiuni ale pădurii. El va avea de scop fix-
erau insuficiente întrucât Statul cheltuia până la 150
lei de ha., iar la particulari cauţiunile au fost fixate cu area condiţiunilor şi a modului de exp-
mult sub cifra de 100 lei. loatare, stabilirea posibilităţii în vederea
Deci cu aceste măsuri s’a asigurat reîmpădurirea.
Azi, din lipsă de braţe şi a costului muncii, nu se
continuităţii exploatării produselor prin-
poate replanta cu mai puţin de 400-500 lei ha., iar în cipale, asigurarea regenerării pădurii cu
unele localităţi chiar trecând de 700 lei. specii de valoare proprii regiunii şi produ-
Aşadar, a menţine şi în viitor aceleaşi cauţiuni
fixate prin angajamentele întocmite în alte condiţiuni
cerea lemnului de lucru şi construcţiuni în
economice este a voi despădurirea fără nădejdea locurile unde natura terenului şi a esenţelor
unei îndreptări. va permite aceasta.
Prin proiectul de lege alăturat urmărim ideea
modificării amenajamentelor cu sporirea cauţiunii Regulamentul de exploatare, prevăzut
peste aceea permisă de actuala lege silvică, la art. 2, alin. b, se va face în vederea
rămânând ca ea să fie fixată de consiliul tehnic al
pădurilor pentru fiecare caz în particular.
conservării acelor păduri şi a regenerării
Această măsură trebuie a fi aplicată şi în provincii- lor cu specii de valoare proprii regiunii în
le alipite, pădurile din Ardeal sunt vândute cu preţuri care vor fi situate.
foarte mici şi fără luarea măsurilor necesare de
împădurire. Astfel pădurile Episcopiei Oradea-Mare
Proprietarii particulari îşi vor putea ex-
sunt vândute unei societăţi pe 70 coroane ha.de ploata pădurile, dacă vor găsi aceasta în
păduri de brad, iar sarcina de împădurire privind pe interesul lor, şi pe baza unui amenajament
Episcopie.
Menţionez acest caz pentru a se vedea cum alcătuit după principiile enunţate la alin. 1
pădurile sunt expuse distrugerii sigure. al acestui articol. Atât prin amenajament,
Propun modificarea art. 13 referitor la defrişări,
cari, în urma exproprierii mai ales şi chiar a împărţelii
cât şi prin regulamentul de exploatare, se
sau vânzărilor după dreptul civil, fatal au luat proporţii va fixa; timpu necesar pentru regenerarea
îngrijitoare, trebuie neapărat suprimat alin. a dela art. naturală a suprafeţelor exploatate, termenul
13 care permite la câmpie defrişarea a tot ce trece
peste 1/4 din suprafaţa moşiei acoperită cu pădure.
pentru împădurirea acestor suprafeţe, dacă
De asemenea propun ca vânzările drepturilor regenerarea urmează a se face în mod ar-
de proprietate indiviză a moşnenilor şi chiar după tificial, timpul necesar pentru repopularea
împărţeala în natură a pădurii între moşneni să se
facă numai cu autorizaţiunea ministerului de dome- porţiunilor de pădure a căror rgfeneraţiune
nii, pentru a se oprii acapararea şi eludarea legii sil- pe cale naturală, în termenul stabilit, nu va
vice cu privire la proprietatea răzăşească.
Ministrul agriculturii şi domeniilor, T. Cudalbu.
fi complet asigurată.
V. şi jurispr. de la art. 17 Cod. silvic. In amenajamentele pădurilor particulare,
5. - Jurnalul Consiliului de Miniştri No. 264/917 precum şi în regulamentele de exploatare
(publ. «M. Of.». 86 din 12 Iulie 1917). - Se autoriză,
în timpul răsboiului, tăerea pădurilor supuse regimu-
ale acestor păduri, se va prevedea, şi suma
lui silvic, contra amenajamentului. In acelaş sens şi ce va trebui sa se consemneze în fiecare
deciziunea ministerului agriculturii şi domeniilor No: an, şi înainte de a se începe exploatarea, pe
5026 din 11 Maiu 1917.
6. – Deciziunea Ministerului agriculturei şi dome- seama ministerului de domenii, ca garanţie
niilor No. 4556 (publ. «M. Of.» 309 din 30 Martie că obligaţiunea de împădurire se va aduce
1918).- Se revoacă deciziunea No. 5026/917, ne mai
îngăduindu-se pe viitor, tăerile în pădurile Statului şi
la îndeplinire. Această sumă în niciun caz
cele particulare, în timpul dela 1 Aprilie - 1 Septemb- nu poate fi mai mare de 100 de lei de hec-
rie, afară de acele unde amenajamentele o îngădue tar.
şi unde regenerarea nu se întemeează pe lăstărire. 20
V. legea modificatoare din 1920 sub art. 2, privitor la
cauţiunea de împădurire (Art. VI).
23
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

Nedepunerea ei împiedică începerea cu ea împădurirea.


Am voit să precizez suma, ca să ştie lumea la ce
exploatării şi, în caz de abatere, se va apli- să se aştepte să-i evit surprizele. Am cerut garanţia
ca sancţiunea prevăzută la art. 721). înainte de exploatare, căci numai astfel măsura
După îndeplinirea a 12 ani dela promul- este eficace. Această măsură interesând ordinea
generală, trebuia să o editez pentru tot ce e pădure
garea legii de faţă, ministerul agriculturii azi pe solul acestei ţări - bineînţeles de acela care
şi al domeniilor va putea dispensa de de- nu se regenerează în mod natural - şi de aceea am
spus la revizuire toate amenajamentelee existente
punerea acestei cauţiuni, şi în condiţiile cu sancţiunile prevăzute în art. 11.
ce va crede de cuviinţă, în urma unei Am mai căutat un lucru. Pentrucă exploatatorii vor
cercetări la faţa locului, pe proprietarul depune cauţiune pentru împădurirea pământurilor
moşnenilor, se impun şi moşnenilor oarecari sar-
care se va constata că exploatează pădurea cini în limita posibilului, pentru că este vorba de
sa de cel puţin 10 ani şi că porţiunile ex- împădurirea propriilor lor pământuri şi ei sau urmaşii
ploatate în acest interval sunt regenerate lor vor fi acei cari vor trage folos în viitor, şi de aceea
am dispus ca să facă şi ei oarecare prestaţiuni în
în bune condiţiuni, fie în mod natural, fie natură cu oarecare zile de muncă.
artificial, şi că se îngrijeşte de întreţinerea Cu alte cuvinte am voit ca să contribue şi ei cu o
parte cât de mică la o operă care le va folosi.
porţiunilor regenerate. Eu nu pun chestiunea pe terenul că societăţile se
îmbogăţesc exploatând. Ceeace voesc - şi care este
Desb. S. D-l Al. Constantinescu, ministrul dome- şi scopul economic şi naţional al acestei chestiuni -
niilor - Modul cum era rezolvată chestiunea asigurării este ca pădurile pe care le recunoaştem cu toţii ne-
împroprietăririlor, în proiectul propus, putea să dea cesare pentru ţară să fie în adevăr reîmpădurite şi
naştere sau la abuzuri sau la neîndeplinirea tocmai a am stabilit regule, pentru ca să asigur îndeplinirea
scopului propus, adică a împăduririi. efectivă a acestei nevoi.
Intradevăr, prin art. 10 din proiect se prevedea Desb. S. D-l Th. Rosetti. - Aşi dori însă să aflu
că, după ce se făcea exploatarea, dacă nu se făcea dela d-l ministru cum stă chestiunea cu acele păduri
împădurirea, agenţii silvici erau îndreptăţiţi a face - lăsăm la o parte pădurile particularilor - ale Statului,
un Stat estimativ al valorii împăduririi, pe care va- care s’au dat în exploatare în virtutea Codului ve-
loare proprietarul sau exploatatorul erau datori de a chiu până astăzi existent, Cod care şi el prevedea
consemna până în trei luni, iar de nu, se urmăreau măsuri de asigurare în ceeace priveşte reînfiinţarea
pentru plata acestei valori conform legii de urmărire. pădurilor?
Agenţii silvici puteau să facă exces de zel la dre- D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor. -
sarea statului de evaluare, şi prin urmare să dea Această chestie mă preocupă şi pe mine şi de aceea
naştere la nedreptăţi sau chiar la abuzuri. veţi avea ocaziunea în curând să discutaţi un proiect
Se mai putea ca evaluarea, chiar dreaptă de era, să de lege, pe care îl voiu prezenta, întâiu Camerei,
nu-şi găsească sancţiunea, deoarece pădurea fiind fiindcă este un proiect de natură financiară, în care
exploatată ne puteam găsi în faţa unei stări de insol- urmăresc ideea de a asigura pe de o parte în mod
vabilitate a aceluia care trebuia să plătească şi de efectiv replantarea domeniului silvic al Statului care a
sigur nici un ministru nu ar fi urmărit fondul exploatat, mai rămas neexploatat, iar pe de altă parte de a crea
şi chiar de îl urmărea, mă întreb cu ce folos ? Ce mai fondul necesar pentru replantările exploatărilor tre-
putea reprezenta pământul gol ? cute, prin transformarea domeniului agricol existent
Pentru a se evita dar abuzurile posibile pe de în domeniu silvic.
o parte, pentru a face pe de alta ca măsura să nu Aceasta va face domeniul Casei pădurilor, pe care
devină iluzorie, am crezut că este mai nimerit noul îl voiu prezenta Parlamentului în curând.
sistem pe care l-am propus şi pe care Comitetul d-v Şi este singura soluţie cu care această împădurire
de delegaţi l-a adoptat. poate să fie asigurată pentru viitor, şi în acelaş timp
Sistemul adoptat constă într’o cauţiune până la 80 să îndreptăm greşelile trecutului.
lei de hectar, care urmează a se consemna înain- Dar aceasta este o chestiune pe care o vom dis-
te de exploatarea anuală. Dacă cel obligat a face cuta la timp, atunci când vom avea în dis- cuţiune
împădurirea o face în termenul prescris de amenaja- proiectul Casei pădurilor.
ment sau de regulamentul de exploatare, că îşi ridică
îndată cauţiunea depusă de nu, Statul o ridică şi face
7. - Nu poate fi vorba de violarea art. 2 şi 3 din Co-
21
Aliniatele de mai sus nu au fost introduse de Comitet. dul silvic, care ar permite exploatarea pădurilor par-
deleg. Senatului şi s-au modificat puţin de Comitet.deleg. ticulare chiar numai în baza unui ordin al ministeru-
Camerei
24
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

lui, până la decretarea amenajamentului, sau a unui din procedura civilă, pentru ca fiecare să ia
regulament de exploatare, conform cu legea silvică, cunoştinţă de ele.
adică aprobat prin decret regal, întrucât instanţa de
fond constată în fapt, din contractul părţilor, că ele
În termen de o lună dela data depune-
au înţeles a face un amenajament şi nu s’au referit rii la minister de către proprietar ori de
numai la un simplu ordin provizoriu de exploatare. către cumpărător, după cum unul sau altul
Dispoziţiile art. 1114 şi urm. cod., civ., relativ la exploatează pădurea, fiecare din aceştia
ofertele de plată şi consemnaţiunea lor, sunt apli-
are dreptul a face întâmpinările ce ar crede
cabile numai debitorului unei sume de bani, spre a
se putea libera, în cazul unui refuz injust al credi- de cuviinţă cu privire la dispoziţiunile
torului, iar nici de cum în cazul când o persoană îşi amenajamentului ori regulamentului de
exercită un drept. exploatare, după cum va fi cazul. Dacă
Aşa, fiind, când cumpărătorul unei păduri se opu- consiliul tehnic al pădurilor, în urma
ne la rezilierea contractului de vânzare şi pretinde
a i se comunica amenajamentul pentru ca, apoi, să
examinării şi studierii amenajamentu-
facă şi el plata, nu face decât îşi exercită un drept, lui ori regulamentului de exploatare şi,
şi prin urmare nu-i ţinut să facă vânzătorului oferte ţinând socoteală de întâmpinările făcute,
reale conform citatei dispoziţiuni de lege. (Cas. II, îl găseşte bine întocmit, va supune de
241/912 «Jurispr. rom.» pag. 88). V. şi jurispr. dela,
îndată avizul său motivat aprobării minis-
art. 84.
8. - Penalităţile prevăzute de art. 3 al. 3 şi 4 Cod. sil- trului agriculturii şi al domeniilor. In cazul
vic se diferenţiază de amendele civile prin caracte- însă când consiliul tehnic este de părere a
rul delictuos sau nedelictuos al faptului ce reprimă. se aduce modificări amenajamentului ori
Obligaţiunea de consemnarea unei sume ca regulamentului de exploatare, atât propri-
garanţie pentru împădurire nu este prevăzută în Co-
dul silvic, în cap. 7 care este consacrat la delicte,
etarul cât şi exploatatorul au dreptul a-şi
penalităţi şi urmăriri, ci în cap. 2 s. I, care se ocupă face în scris obiecţiunile lor, în termen de
de conservarea şi amenajarea pădurilor. Această două luni dela data înştiinţării lor pe cale
obligaţiune este de natură civilă, şi nu se poate pre- administrativă, despre înscrierea avizului
supune în lipsa unei dispoziţiuni formale că legiuito-
consiliului tehnic în registrul său special,
rul a voit să facă, din neobservarea ei, o infracţiune
cu caracterul de delict penal. Din chiar cuprinsul art. de al cărui conţinut pot lua cunoştinţă la
3 şi 7 Codul silvic, rezultă că amenda prezintă mai minister. După trecerea acestui termen,
mult caracterul de despăgubire civilă pentru dauna ministerul agriculturii, având în vedere şi
încercată de Stat prin nerespectarea dispoziţiunilor întâmpinările de vor fi, va decide în mod
ce a edictat cu privire la amenajamentul pădurilor.
Astfel fiind, faptul imputat nu constituie o
definitiv şi executoriu.
infracţiune propriu zisă, şi deci nu poate fi amnes- Dacă proprietarul sau exploatatorul s’a
tiat. (Cas. II. 1191/922). V şi art. 89. conformat întocmai dispoziţiunilor de mai
sus, ministerul este îndatorat să se pronunţe
ART. 4.- Proprietarii particulari, iar în, în termen de cel mult opt luni dela data de-
caz de vânzarea pădurii exploatatorii, chi- punerii la minister a amenajamentului sau
ar atunci când aceştia nu ar fi obligaţi prin a regulamentului de exploatare, aceasta
contracte, sunt îndatoraţi a face şi a înainta sub sancţiunea de a nu se considera ca de-
ministerului agriculturii şi al domeniilor, licte silvice tăierile făcute de proprietar sau
spre verificare, amenajamentul sau regula- exploatator după expirarea acestui termen
mentul de exploatare, dimpreună cu planul şi până în ziua când amenajamentul sau re-
acelei păduri după ce şi le vor fi comunicat gulamentul de exploatare se va decretă22).
unul altuia, prin portărei, conform art. 74
22
Modificat astfel de Comitet deleg. Camerei.
25
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

In nici un caz nu vor avea dreptul de şi în viitor să păstreze aceste prea mari întinderi de
păduri pentru singura lui moşie, ca sa profite vecinii
defrişare. lui care n’ar avea nici un arbore ca să le aducă ploaie,
V. jurispr. dela art. 3. cum zicea în glumă un proprietar la discuţiunea din
ART. 5.- Amenajamentul sau regula- secţii.
Rog, deci, pe d-l ministru să binevoească să ne
mentul de exploatare, odată decretat nu se explice lucrul acesta şi să admită introducerea unei
poate modifica decât după aceleaşi reguli modificări în acest sens, de a se fixa o unitate sau a
se prevedea în lege întinderea de pădure rezervată,
şi cu aceleaşi forme în cari a fost făcut şi pentru ca fiecare proprietar să ştie care e numărul
numai la epoca de revizuire ce neapărat se de hectare pe care e obligat să-l ţină nedefrişat pe
va fixa printr’însul. proprietatea lui, fiind liber să defrişeze ceeace va
depăşi peste acel număr de hectare legal, întrucât
ART. 6.- Pădurile supuse regimului sil- bineînţeles, acea pădure nu e pe o coastă care să
vic, a căror întindere va fi mai mică de se poată surpa sau pe un deal impropriu culturii;
25 hectare, vor putea fi exploatate numai dar pădurile pe teren propriu culturii n’ar fi drept să
rămână ca o sarcină viitoare pentru proprietar, lip-
în baza unui studiu sumar, examinat de sindu-l de exploatarea terenului. Dacă nu am face
consiliul tehnic şi aprobat de ministru. această deosebire s’ar atinge drepturile legitime ale
acelor proprietari şi nu este bine ca ei să sufere din
Până la facerea amenajamentelor şi cauza aceasta; de aceea aş ruga pe d-l ministru să
numai pentru pădurile Statului şi ale binevoească a primi propunerea mea, deşi nu am
moşnenilor, ele se pot exploata pe baza redactat amendamentul, pe care însă sunt gata să-l
redactez.
unui anumit studiu făcut de minister pe ba- D-l raportor: Aceasta este la art. 13.
zele cari se vor determina prin regulamen- D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Ches-
tul de aplicare a acestei legi şi ţinându-se tiunea care vă interesează este privitoare la defrişare,
aş anticipa vorbind acum de dânsa. Am luat însă notă
seama de principiile stabilite prin art. 3. şi vă voiu da explicaţiunile necesare când va veni în
Prin acest regulament se va prevedea, discuţie paragraful defrişărilor.
în ce priveşte pădurile moşnenilor sau
răzeşilor, şi depunerea de către exploatato- ART. 7. - Persoanele juridice menţionate
ri a cauţiunii pentru împăduririle prevăzute la art. 1, alin. a b, precum şi proprietarii
la ari. 3.23). pădurilor particulare supuse regimului
silvic, când îşi exploatează pădurile lor
Desb. C. D-l I. Milescu - D-lor, cu ocaziunea fără amenajament sau regulament de ex-
discuţiunii acestei legi în secţiuni am avut onoarea ploatare, ori contra dispoziţiunilor ce cu-
să supun d-lui ministru un inconvenient care s’a
constatat de mulţi proprietari de moşii, şi anume:
prind, vor fi supuşi la o amenda dela 300-
sunt păduri care acoperă în unele locuri două părţi 500 lei, iar în caz de recidivă dela 600-800
din întinderea totală a moşiei. Parte din aceste locuri lei de hectar24).
acoperite cu păduri sunt terenuri bune de exploatat.
Prin legea de faţă proprietarii cari au astfel de întin- Această amendă nu se va socoti după
deri mari de păduri pe moşia lor fatalmente vor tre- suprafaţa întregii porţiuni de pădure în curs
bui să rămână numai cu pădurile, nemaiputând pe
viitor să le defrişeze după actuala lege. De aceea,
de tăiere fără amenajament sau regulament
întrebăm pe d-l ministru: care este cuantumul sau de exploatare, ori contra dispoziţiunilor ce
unitatea de întindere de teren pentru pădurea pe cuprind, ci după numărul de hectare ce de
care d-sa voeşte să o păstreze pe fiecare proprietate
? Fie că se ia o unitate de 50 hectare, de 100 sau
fapt s’a exploatat în aceste condiţiuni.
500 hectare, câtă pădure urmează să fie păstrată Aceeaş pedeapsă se va aplica şi exploa-
la o asemenea unitate? Trebuie să se precizeze cât tatorilor pădurilor cumpărate dela proprie-
vreţi să fixaţi: 2 părţi din 3, 3 din 4, etc., dar trebuie
să se fixeze, aşa încât proprietarul care a neglijat să 24
Amenzile din acest text s’au înzecit prin legea de extin-
defrişeze terenul cu păduri până acum să nu fie silit dere a Codului silvic din 17 iunie 1923. V. nota pag.5 de
23
Alcătuit astfel de Comitet deleg. Senatului sub această lege şi acea de sub art. 59.
26
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

tarii de mai sus, când tăierea se va face poată cere despăgubiri contra Statului pentru oprirea
exploatării şi sau amenajării. Nu se poate prejudecà
fără amenajament sau regulament de ex- mai din ’nainte într’o ţară de legalitate, de ce natură
ploatare, ori contrariu, dispoziţiunilor ce este faptul, procedimentul care aduce călcarea drep-
turilor particularilor, pentru ca să-l opreşti prin lege de
cuprind. a cere despăgubirile la cari ar avea dreptul.
Când exploatarea nu se va fi făcut pe D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Cred
suprafaţă, ci pe număr de arbori proprie- că cuvântarea d-lui Păltineanu provine din cauză că
d-sa n’a cetit pe dea’ntregul articolul.
tarul sau exploatatorul, după distincţiunile Se arată formele cum poate să se oprească
de mai sus, vor fi supuşi la amenzile tăierea după ce justiţia a autorizat oprirea. Nu poa-
te cu dela sine putere, ci odată ce eu, executând
prevăzute la art. 60 şi 63 de mai jos. hotărîrea justiţiei, opresc, atunci nu poţi să-mi mai
Afară de aceasta, ministerul agriculturii ceri despăgubiri. Nu este vorba că pot să opresc în
şi al domeniilor, luând avizul consiliului mod arbitrar. Trebuie ca justiţia să autorize oprirea.
«Tribunalul va decide de urgenţă dacă menţine opri-
tehnic, va avea dreptul de a opri, pe cale rea şi sentinţa tribunalului în această privinţă va fi
administrativă exploatarea pădurii fără definitivă, etc.».
Cu alte cuvinte, eu am înţeles un lucru: nu pot
amenajament sau regulament de exploa- să-l opresc fără motiv legal. Când l-am oprit - este
tare până ce proprietarul ori exploatatorul că atunci m’a autorizat justiţia şi dacă justiţia
încuviinţează oprirea, eu exercitând un drept legal
se va conforma dispoziţiunilor art. 2 din nu pot fi ţinut la nici o despăgubire.
această lege. D-l B. Păltineanu: Cer voie să stăruesc niţel asu-
Dacă Ministerul va constata că aceştia pra punctului meu de vedere. Dacă formele pe cari
legea le prescrie, de a îngrădi cu hotărîrea tribunalu-
se abat numai dela prescripţiunile amena- lui oprirea pe care ministrul o face sunt suficiente ca
jamentului sau regulamentului de exploa- să acopere pe Stat, atunci partea finală a articolului
este inutilă şi nu este bine ca să punem în lege, lu-
tare decretat, exploatarea va putea fi de cruri inutile, care au aèrul de a lovi în legalitate.
asemenea oprită ; proprietarul ori exploa- Dacă, din contră, pot să fie cazuri în cari dreptul
tatorul având, în cazul acesta, dreptul de là despăgubire al particularului să existe şi-mi va’da
voie onor. Cameră ca, în această fine de sesiune
contestaţiune la tribunalul situaţii imobilu- încărcată cu atâtea legi, unele mărunţele şi urgente,
lui în termen de 15 zile de la înmânarea, pe altele care ating chestiunile de principiu şi cari toate
vin, ca un torent; asupra noastră şi nu ne dă răgazul
cale administrativă, a deciziunii ministeru- necesar ca să acordăm atenţiunea trebuincioasă, fie­
lui. căreia din ele îmi va da voie onorata Cameră ca să
nu pot prevedea printr’un exemplu cosecinţele răului
Tribunalul va decide de urgenţă dacă la cari poate da naştere textul acesta, atunci această
menţine sau nu oprirea exploatării. dispoziţiune este un lucru rău.
Sentinţa tribunalului în această privinţă Eu cred că d-l ministru poate, fără inconvenient,
să consimtă la ştergerea acestui aliniat final. Dacă
va fi definitivă, nesupusă opoziţiunii, forma judecătorească acoperă răspunderea Statu-
apelului sau recursului. Oprirea hotărâtă, lui, nu mai este trebuinţa de aliniatul acesta. Dacă
cu toată forma judecătorească, poate particularul ca
după regulile de mai sus, a exploatării fără mai înainte să formuleze o pretenţie întemeiată pe
amenajament sau regulament de exploa- despăgubiri, atunci de ce puneţi această dispoziţiune
draconică?
tare, ori pentru abateri de la dispoziţiunile Nu uitaţi, că, cu câteva zile mai înainte s’au su-
ce cuprind, nu îndreptăţeşte, niciodată şi primat toate garanţiile contenciosului administrativ,
sub niciun motiv, de a se formula vreo aşa cum era până acum, reducându-se la simpla
facultate de proces înaintea instanţelor ordinare pen-
pretenţiune de despăgubire în contra Sta- tru despăgubiri. Dacă vom lua acest sistem, ca în
tului. legile speciale să se introducă formula, care poate
deveni de, stil, că sub nici un cuvânt aplicarea cutărei
dispoziţiuni administrative nu poate da de drept a se
Desb. C. D-l B. Păltineanu: Cred că dispoziţiunea formula vreo pretenţiune de despăgubire con­tra Sta-
finală din art. 7 nu poate figura în mod cuviincios în- tului, alunecăm atunci pe un povârniş periculos. For-
tr’o lege modernă: ca sub nici un cuvânt să nu se mularea însăş, în sine, a unei ase­menea dispoziţiuni
27
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

este nepermisă. Nu admit ca o lege să poată zice, de art. 7 din Codul silvic.
sub nici un cuvânt nu se poate cere despăgubiri, Exploatatorul care a tăiat parte din pădure fără
chiar când cererea de despăgubire este întemeiată. amenajament, iar restul l-a tăiat neconformându-
Nu se poate cere despăgubire aici din justiţie? Nu se
poate cere dela ocol care poate să cumpănească?
se condiţiunilor prevăzute în amenajament, se face
O astfel de formulă este un păcat contra sistemului pasibil de pena­litatea prevăzută în art. 7 citat. (C.
de legalitate în care vrem să trăim şi de aci înainte. Bucureşti, IV, 310/914 «Curier. Jud.» 39/915).
Prin urmare rog pe Dl. Ministru care e un eminent 12. - Prin art. 7 din Codul silvic s-a prevăzut o
jurisconsult şi care reprezintă interesele ministerului pedeapsă specială contra proprie­tarilor de păduri
de agricultură să ceară vază critica mea prin prisma particulare supuse regimului silvic şi contra ex-
juristconsultului luminat şi imparţial şi nu prin prisma
ploatatorilor pădurilor cumpărate dela proprietari,
administratorului pornit, care vrea cu orice preţ să
taie procesele, chiar când ele pot să fie drepte. cari au exploatat asemenea păduri fără amenaja-
Dl. Al. Constantinescu, ministrul domeniilor : ment sau regulament de exploatare, supunându-se
Convin ca să suprime fraza finală a art. care încape contravenienţii la o amendă dela 300-500 lei de
în cuvintele oprirea urmărită după regulele de mai hectar. Prin urmare, întru cât baza evaluării amen-
sus. zii este hectarul, pedeapsa de aplicat este unică,
după numărul de hectare ce de fapt s’a exploatat
9. – Conform art. 30 din regulamentul vechiului în aceste condiţiuni, oricâte persoane ar fi ţinute
Cod silvic, locuitorii cari sunt în indiviziune cu Sta- răspunzătoare de un asemenea fapt.
tul la pădure, au dreptul a lua lemne din acele păduri De altă parte, toate amenzile pronunţate pe baza
pentru trebuinţele casnice. Codului silvic, înlocuindu-se prin închisoare în caz
Prin urmare, ca un asemenea caz să fie delict silvic, de insolvabilitate, conform art. 89 din acest Cod, ele
agenţii Statului trebuie să dovedească că proprieta- sunt nişte pedepse şi, ca atare, sunt individuale.
rii pădurii au făcut speculă cu acele lemne, sau că Astfel, fiind, întrucât amenda de aplicat, după
nu le-au luat pentru trebuinţele casnice. (Cas. II, numărul hectarelor exploatate şi după repartizarea
2290/908, «Jurispr.» 30/018 şi B. p. 1659)25 acestei amenzi între contravenineţi, este mai mică
10. - Când este vorba de o exploatare de pădure de 3.000 lei27) de fiecare contravenient, judecătorul
supusă regimului silvic în contra dispoziţiunilor co- de ocol este competent a judeca afacerea în prima
dului silvic, de acest fapt răspunde atât proprietarul instanţă, conform art. 83 din Codul silvic. (Cas.II
pădurii, cât şi cumpărătorul exploataţiunii. Faptul că 763/914 « Jurispr.rom » pag. 282).
pădurea s’ar fi vândut de un proprietar anterior nu 13. - Când proprietarul unei păduri supusă regi-
scuteşte pe noul proprietar de răspundere, întru cât mului silvic, nu face o exploatare propriu zisă
exploataţia ilicită se continuă şi în urma dobândirii a pădurii sale, ci este vorba de o tăiere de lemne
dreptului de proprietate asupra pădurii. pentru trebuinţele casei, în asemenea caz proprie-
In materie de delicte silvice. Codul silvic nu cere tarul nu este pasibil de amendă, fiindcă nu comite o
a se constata anume intenţia frauduloasă, dacă faptul contravnţiune în sensul art. 7 din Codul silvic.
constatat este imputabil cuiva26).(Cas. II, 2290/908, Astfel fiind, sentinţa tribunalului care condamnă
«Jurispr.» 30/918 şi B. p. 1659). pe un proprietar la amendă pentru că n-a avut
11. - Din cuprinsul dispoziţiunilor Codului silvic autorizaţiunea specială, este nemotivată şi are a fi
rezultă că şi în această materie legiuitorul a păstrat casată, când ea nu constata dacă proprietarul a tăiat
principiul de drept comun admis şi stabilit în mate- lemne pentru trebuinţele sale casnice, sau dacă a
rie penală şi anume că pedepsele sunt personale şi exploatat pădurea, pentru ca Curtea de Casaţie să-
aplicabile numai acelora ce au comis infrac­ţiunile. şi poată exercita dreptul său control, cu privire la
Prin urmare, din momentul ce se constată cum că aplicaţiunea legii (Cas. II, 788/914 «Jurispr. rom.»
o pădure în care s’a săvârşit delictul silvic prevăzut pag. 288).
de art. 7 din lege, a fost dată în exploatare cu contract 14. - Pentru ca persoanele juridice, prin reprezentanţii
în regulă unei alte persoane, nici proprietara pădurii, săi legali şi proprietarii pădurilor particulare supuse
nici soţul ei nu pot fi pasibili de pedeapsa prevăzută regimului silvic să cadă sub sancţiunea art. 7, se
cere ţinând seamă de spiritul legii, să nu exploateze
25
In acelaş sens Cas. II, 2710/908.
26
Ambele interpretări din această jurisprudenţă sunt
pădurile supuse regimului silvic, adică să nu specu-
aplicabile şi sub imperiul noului Cod silvic, care, în spe­ leze pădurile, fără amenajament sau regulament ori
cial, în ce priveşte primul punct, a curmat controversa prin împotriva dispoziţiilor legii silvice.
o dispoziţie formală 27
15.000 lei după art. 53 L.J. ocoale modificat în 1921
28
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Deci, faptul nu poate intra sub prevederile acestui cuviinţă a se face împădurirea, precum şi
text, dacă inculpatul n’a făcut o exploatare propriu lucrările de întreţinere necesare până la
zisă, cu intenţiune de speculă, ci a făcut o tăiere,
chiar fără amenajament, pentru trebuinţele cultu-
completa reuşită a împăduririi în contul
rii, a întrebuinţat materialul lemnos de lucru ori de lor, întrebuinţând pentru aceasta garanţia
foc pentru trebuinţele casnice, ori, de pildă, a tăiat consemnată conform art. 328).
numai nişte arbori putrezi şi uscaţi pentru nevoile ART. 10.29) - Amenajamentele exis-
moşiei. In acest sens şi concluziunile puse de noi, ca tente cari prevăd, ori nu, obligaţiunea de
minister public, în o speţa similară. (Cas. II, 16 Ian.
împădurire, însă numai pentru porţiunile
1919).
Tot în acest sens şi circulara lămuritoare a de pădure neexploatate încă, sunt supuse
administraţiunii Casei pădurilor, 10554 din 18 revizuirii în ceeace priveşte obligaţia de
Martie 1911, către şefii ocoalelor silvice, care însă împădurire.
prevede că această înlesnire ce se acordă proprieta- Proprietarul sau exploatatorul, dacă
rilor particulari de păduri nu e valabilă decât până pădurea e vândută spre tăiere, este dator
la întocmirea regulamentului de exploatare sau a
studiilor sumare. Acestea din urmă, pentru pădurile
ca, în termen de şase luni dela promulga-
mai mici de 25 hectare, aceeaş circulară prevede că rea acestei legi, să prezinte spre revizuire
se vor întocmi de silvicultorii şefi de ocoale, în mod angajamentul pădurii, în scop de a se inter-
gratuit. cala într’însul dispoziţiunile art. 3 şi 9.
15. - Faptul unui căpitan în serviciul activ al armatei, În caz de neconformare, amenajamentul
de a fi exploatat o pădure în contra dispoziţiunilor
se anulează de drept şi exploatăriile efec-
art. 7 din codul silvic, nefiind dat în competinţa
tribunalelor militare, conform art. 264 din codul tuate după expirarea termenului de mai
justiţiei militare, urmează a fi judecat de tribunalele sus sunt considerate ca făcute fără amena-
civile. (Cas. II, 2662/915 «Jurispr. rom. » 10/916). jament şi supuse la toate sancţiunile art. 7
V. şi jurispr. de la No. 179. din această lege.
Cheltuelele de împădurire cad în sarcina
Secţiunea II: Împăduriri proprietarului, afară numai dacă contrac-
tul de vânzare spre exploatare prevede alt-
ART. 8. - Persoanele prevăzute la art. 1, fel30).
alin. a şi b, sunt obligate a împăduri: Până la depunerea cauţiunii pentru ga-
a) Poienile sau locurile goale aflate în rantarea împăduririi prevăzută la art. 3
perimetrul pădurilor, afară de acelea orice tăiere e oprită.
cari vor fi necesare pentru trebuinţele Cauţiunea se va consemna la Casa de
exploatării; depuneri, în numerar sau efecte publice
b) Terenurile improductive, precum şi ace- calculate pe cursul zilei, iar recipisa se va
lea pe cari le-ar cumpăra în scop de a se depune la ministerul de domenii, restituin-
crea păduri de protecţie. du-se depunătorului în caz când nu ar fi
ART. 9. - In caz când proprietarul sau ex- loc la aplicarea art. 9.
ploatatorul nu-şi va îndeplini obligaţiunea Când proprietarul nu depune cauţiune
de împădurire în termenul fixat de ame- şi cumpărătorul pădurii spre exploatare
najament sau de regulamentul de ex- e nevoit a o depune dânsul, pentru a pu-
ploatare, ori dacă împădurirea s’a făcut 28
Textul, până la acest aliniat inclusiv a fost introdus de
în rele condiţiuni, atunci ministerul agri- Comitet. deleg. Senatului, iar aliniatele ce urmează s’au
culturii şi al domeniilor este în drept ca, introdus de Comitet. deleg. Camerei.
fără somaţie, punere în întârziere sau 29
V.şi legea modificatoare din 1920, sub art. 2, cu privire
la depunerea cauţiunii. (Art.VI).
judecată, să dispună epoca când crede de 30
Modificat astfel de Comitet. deleg. Camerei.
29
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

tea începe tăierea, atunci el este autorizat a) Făcând prin agenţii săi silvici, după ce-
a reţine cauţiunea depusă din sumele da- rerea proprietarilor particulari, planurile
torite ca preţ vânzătorului; iar dacă nu ar şi devizurile pentru repopularea pădurilor
datori nimic sau mai puţin decât cauţiunea acestora şi, în anumite cazuri dirijând, în
consemnată, el devine pe deplini drept cre- total sau în parte, lucrările de împădurire;
ditor al proprietarului până la concurenţa b) Punând la dispoziţiunea proprietarilor
sumei nedatorită de el. particulari, în mod gratuit sau pe costul
Certificatul ce se va libera cumpărătorului de producţiune şi în limitele cantităţilor
de ministerul dc domenii, doveditor că a de cari va dispune sămânţa şi numărul
depus cauţiunea va constitui faţă de pro- de puieţi necesari pentru repopularea
prietar nu numai chitanţă liberatorie pen- pădurilor lor;
tru suma consemnată, dar încă şi un titlu c) Acordând premii de încurajare proprie-
autentic definitiv şi executoriu, pe baza tarilor cari se vor fi distins prin buna ex-
căruia îşi va exercita faţă de proprietar, fără ploatare a pădurilor lor, sau cari vor fi făcut
somaţie, punere în întârziere sau judecată, împăduriri în bune condiţiuni în regiunile
toate drepturile sale. Spre acest sfârşit el se de munte şi de dealuri în special, precum şi
poate adresa tribunalului înaintea, căruia pe locurile supuse surpăturilor, iar la câmp
voieşte să-l execute spre a cere şi obţine pe terenurile cu nisipuri zburătoare;
formula executorie, care se va aplica pe d) Reducând până la jumătate fonciera
acest certificat, şi tribunalul va ordona către Stat, la care sunt supuse pădurile în
executarea lui. exploatare, când proprietarii îşi vor ame-
Comandamentele ce s’ar face în baza naja pădurile lor după principiile stabilite
unor asemenea titluri executorii nu se în art. 3, alin. a, şi le vor lăsa să crească la
vor putea executa decât după trei ani dela vârsta cerută pentru producerea lemnului
transcrierea lor şi, prin derogaţie dela art. de lucru şi de construcţiune;
500 pr.civ., nu se perima decât după patru e) Contribuind cu sumele necesare pen-
ani dela transcrierea lor. tru executarea lucrărilor de împădurire la
In ceeace priveşte însă pe moşnenii sau pădurile moşnenilor sau răzeşilor, în caz
răzeşii cari şi-au vândut pădurile spre când garanţia fixată prin articolul prece-
exploatare, cheltuelile de împădurire şi, dent nu va fi îndestulătoare31).
prin urmare, cauţiunea de depus în acest
scop, va privi numai pe exploatatori. Ea va Secţiunea III: Defrişarea
fi până la 60 lei de hectar şi se va putea
consemna în efecte publice pe cursul zilei. ART. 12. - Defrişarea pădurilor, fie că sunt,
Pe lângă această cauţiune, care priveşte fie că nu sunt puse sub regimul silvic, nu
pe exploatatori, moşneni sau răzeşi, sunt se poate face decât în cazurile prevăzute în
datori pentru lucrările de împădurire şi de prezenta lege.
întreţinere, să presteze munca lor în natură Se consideră asemenea ca defrişare
în limita ce se va fixa prin regulamentul păşunatul vitelor în însămânţările natura-
de aplicarea acestei legi; iar îndeplinirea le, în plantaţiuni şi în lăstaruri mai mici de
acestei obligaţiuni din parte-le, se va exe- 10 ani, afară de cazurile prevăzute la art.
cuta în acelaş mod ca şi zilele de prestaţi 15, 16 şi 17; incendiarea unei păduri, pre-
datorite după legea drumurilor. cum şi exploatările viţioase, cari vor con-
ART. 11. Statul va încuraja împăduririle: 31
Alcătuit astfel de Comitet. deleg. Camerei
30
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

duce, în total sau în parte, la distrugerea pădure;


unei păduri, afară dacă aceste exploatări b) Când proprietarul se va obliga să
viţioase nu sunt rezultatul aplicării unui planteze în locul pădurii defrişate arbori
amenajament sau regulament de exp- fructiferi.
loatare aprobat32). Permisia de defrişare nu se va acorda de-
- Instanţa de fond este în drept a nu aplica cât treptat cu înaintarea lucrării de plan-
condiţiunile generale pentru exploatarea tare33).
pădurilor Statului, atunci când constată c) Când pădurea este situată pe loc şes
în fapt, din convenţia părţilor, că nu s’a are o întindere mai mică de 25 hectare şi
luat în exploatare dela Stat o pădure, ci pe se află la o distanţă de cel puţin un kilo-
baza unei locaţiuni de lucrări contractată metru de alt trup de pădure în suprafaţă de
cu Statul, cineva s’a angajat a face o cel puţin 5 hectare cu care nu ar putea să
anumită lucrare: defrişarea unor terenuri formeze împreună un trup mai mare de 25
împădurite, plătind pentru materialul lem- hectare;
nos rezultat din acea defrişare un preţ de- d) Când va fi necesar a se da un peri-
terminat de fiecare hectar împădurit. (Cas. metru mai regulat unei păduri, fără ca în-
III, 86/912 «Curierul Judiciar », 33/912). tinderea defrişată să treacă peste 2% din
16 bis. - Prin sentinţa supusa recursului, întinderea totală a sa şi fără ca suprafaţa
recurentul a fost condamnat la 2.500 lei defrişată să fie mai mare de 25 hectare.
amendă în baza art. 12,13 şi 14 C. silvic, e) Când va fi necesitate să se construiască
constatându-se din procesul verbal, dresat prin pădure case de locuit şi alte clădiri
de pădurarul Statului, că, recurentul prin necesare exploatării, drumuri sau alte mi-
reprezentantul său, după ce a exploatat jloace de transport, să se creeze locuri de
pădurea după proprietatea sa, a introdus depozite pentru lemne şi să se deschidă
vite în lăstari la păşune defrişând’o fără linii de amenajament sau linii destinate să
îndeplinirea vre-unei formalităţi. separe, în caz de partaj diferitele părţi ale
Deşi s’a admis inculpatului proba cu proprietarilor ce stăpâneau pădurea în in-
martori în descărcare, pentru a dovedi că divisiune;
nu el, ci oamenii lui au introdus vitele în f) Când va trebui să se dea în schimb unui
lăstar, totuş din depoziţia martorului audiat proprietar al unui loc înfundat în pădure o
înaintea sa, tribunalul mai constată că nu întindere echivalentă lângă perimetrul său
reiese probe suficiente despre nevinovăţia exterior ;
lui. g) Când întinderea porţiunii defrişate va
Considerând că acestea fiind constatări fi compensată prin împădurirea prealabilă
de fapt făcute de instanţa de fond pe baza a unei întinderi egale de teren şi când ti-
documentelor cauzei anume, arătate în nerele plante, în vârstă de cel puţin trei
hotărâre, nu pot fi supuse cenzurei Curţii ani, reprezintă toate garanţiile de reuşită a
supreme. (Cas. II, 709/923). împăduririi.
ART. 13. - Defrişarea se poate permite Defrişarea nu se va putea face decât în
numai în următoarele cazuri: urma unei constatări în localitate de către
a) Pentru pădurile aflate pe moşiile un agent silvic superior şi a avizului consi-
de câmp, când rămâne cel puţin 1/4 din 33
Aliniat introdus de Comitet. deleg. Camerei, textul până
suprafaţa totală a moşiei acoperită cu la al.g a suferit oarecari modificări şi din partea Comitet.
32
Modificat astfel de Comitet. deleg. Senatului deleg. Senatului.
31
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

liului tehnic, aprobat de ministerul agri- regimului silvic nu are a fi făcută fiecărui proprietar
culturii şi al domeniilor. în mâinile căruia trece o pădure, căci Statul nu poate
urmări schimbarea proprietarului, ci cumpărătorul
Contractele cu data certă în fiinţă în mo- unei păduri are să ştie dacă pădurea este sau nu
mentul promulgării acestei legi, privitoare supusă regimului silvic.
la păşunat şi la defrişarea pădurilor cari Conform art 43 din vechiul cod silvic, tribunalul
nu sunt supuse regimului silvic şi cari ar corecţional judecă, fără drept de apel, când delic-
contrazice dispozţiunile legii de faţă, se tul nu atrage după sine o amendă mai mare de 300
lei36).
vor respecta până la expirarea lor34).
Prin urmare, faptul defrişării unei păduri intrând în
prevederile art. 13, care atrage amenda până la 500
Desb. C. D-l Al. Constantinescu, ministrul dome-
niilor, la art. 13 D-l Mitescu a cerut ca să se permită, lei, tribunalul judecă în acest caz în prima instanţă
să se defrişeze o porţiune anumită de pădure atunci şi Curtea de apel judecă ca instanţă de apel.
când moşia are o suprafaţă mare de pădure. Dacă delicuentul a recunoscut în instanţă delictul
Eu am primit lucrul acesta, însă dacă nu s’a tre- silvic ce i se impută, nu se poate prevala de neregu-
cut în lege a fost că Comitetul delegaţiilor nu a pri- laritatea procesului-verbal, chiar dacă o asemenea
mit acest mod de a vedea şi a admis principiul care neregularitate ar exista. (Cas. II, 1363/908, «Curier.
era întăiu în lege, adică ca suprafeţele împădurite să
rămână tot împădurite, să nu se mai poată defrişa
Judic.» 68/908 şi B. p. 1144).
nimic, decât numai în cazurile excepţionale care sunt 18. - Amenda edictată de art. 14 Codul silvic pentru
prevăzute în proiect. proprietarul care a defrişat pădurea sa supusă regi-
Aşa în cât dacă d-l Mitescu are un amendament şi mului silvic, conform art. 7 şi 13 din acelaş Cod37),
Camera încuviinţează, eu nu m’aş opune ca să-l aplicându-se, deci, pentru o infracţiune propriu zisă,
primiţi. Dar uite ce aş propune eu, ca în asemenea este o amendă represivă, cu caracter penal, iar nu
caz să se zică aşa: «Pentru pădurile aflate pe moşiile
civilă sau de procedură şi se poate transforma în
de câmp rămâne cel puţin o pătrime din suprafaţa
totală a moşiei acoperită cu pădure». închisoare, conform art. 40 Cod silvic38), întru cât
D-l V. Sassu, raportor : Comitetul delegaţilor a acest text vizează, fără distincţiune, toate amenzile
admis aceste modificări propuse de D-l ministru al prevăzute în acest codice. Din moment ce această
domeniilor şi care vor forma aliniatul a. amendă are caracterul penal, este o pedeapsă şi, ca
V. şi jurispr. dela art. 12. atare, este personală delicuentului. Or, dacă acesta a
încetat din vieaţă, înainte ca sentinţa condamnatorie
ART. 14. - Exploatatorul unei păduri, fie să fi dobândit caracterul de lucru judecat, erezii nu
el proprietar, fie cumpărător, care va con- pot fi introduşi în instanţă şi ţinuţi responsabili de
traveni la dispoziţiunile art, 12 şi 13, se va această infracţiune, întru cât acţiunea publică este
stinsă prin moartea delicuentului. (C. Galaţi, II,
pedepsi cu o amendă dela 500-1.000 lei de 42/910 «Buletin Judiciar» Galaţi 3/910).
hectar35); în niciun caz însă nu se va putea V. şi jurispr. dela art. 12.
cumula cu cea prevăzută la art. 7.

Defrişări (Art. 12—14 C. silvic) Secţiunea IV39): Păşunatul în păduri

Încasarea acestei amende se va face cu legea de ART. 15. - Păşunatul în pădurile supuse
urmărire şi se va întrebuinţa de ministerul agricul-
turii şi al domeniilor la repopularea suprafeţelor regimului silvic, prevăzute art. 1, alin. a, b
despădurite. şi c, este cu totul oprit. El este însă permis
Sumele ce vor rămâne disponibile după acoperi- numai în pădurile de baltă situate pe mar-
rea tuturor cheltuelilor de împădurire se vor încasa 36
Conform art.83 din noul Cod silvic,modificat prin
de Stat ca venit din amenzi. L.i.Ocoale din 1921, delictul se judecă de judele de ocol
17. - Incunoştiinţarea cum că o pădure este supusă cu apel la Trib., dacă faptul se pedepseşte cu o amendă mai
34
Acest aliniat şi cel penultim au fost introduce de Comi- mare de 1.500 lei
tet.deleg.Camerei. 37
Art.12 şi 13 din actualul Cod silvic
35
Amenda s’a înzecit prin legea de extindere a Codului 38
Corespunzător art.88 din actualul Cod silvic
silvic din 12 iunie 1921. V.şi nota de sub art.59. 39
Această secţiune s’a introdus de Comitet.deleg.Camerei
32
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

ginea şi ostroavele Dunărei sau a altor cur- Eu aş vrea să văd de unde din textul legii mele
d-l Diamandi a putut să deducă că scopul şi
suri de apă, după distincţiunile următoare: preocupaţiunea legii este împădurirea artificială cu
a) Dacă pădurea se exploatează în scaun, orice chip. Dacă ar fi citit nu mai departe decît art.
păşunatul este permis fără restricţiunea de 2, ar fi văzut că obligaţiunea de împădurire artificială
este numai atunci când împădurirea pe cale naturală
vârstă; nu are loc.
b) Când tăierea arborilor se face din faţa În ceeace priveşte chestiunea păşunatului sunt
absolut de acord cu dumnealor, că păşunatul trebuie
pământului, păşunatul este permis numai prohibit în toate pădurile, nu numai pentru oi, dar pen-
dacă pădurea e compusă din specii albe tru toate vitele, pentru că ele bătătoresc şi împiedică
desvoltarea normală a unui masiv păduros.
(cu lemn moale) şi dacă are vârsta de cinci De aceea pentru Stat, pentru care putem să dis-
ani împliniţi. pun într’un mod mai larg, am prohibit într’un mod
absolut păşunatul, şi când am prohibit păşunatul - şi
Desb. C. D-l N. Romanescu: Articolul acesta, aşa am edictat şi pedepse când se va viola - şi pentru
cum este redijat, mai lasă o greutate nelămurită, oi, pentru boi şi pentru toate celelalte vite; am oprit
şi anume: pe de o parte păşunatul este interzis în păşunatul pentru toate vitele, fie mari, fie mici, am
pădurile ce aparţin Statului, Domeniului Coroanei, admis excepţiunea pe care d-l Romanescu doreşte
Casei şcoalelor, etc., dar pe de altă parte este lăsat să o schimbăm în ceeace priveşte ostroavele dela
liber pe marginea şi în ostroavele Dunărei sau altor Dunăre şi de pe marginea apelor, ostroavc formate
cursuri de apă. din revărsări de ape care constitue pământurile nu-
Mi se pare, d-lor, că aici legea ia cu o mână ceea- mite de inundaţie.
ce dă cu alta. Cari sunt pădurile care se pot exploata Ei bine, D-lor, acolo nu sunt masivele de păduri pe
unde nu vor fi cursuri de apă? E ştiut că în ţara noastră care noi voim să le apărăm, acolo sunt numai păduri
după felul vegetaţiunei forestiere, avem trei regiuni de salcie de specia numită în ştiinţa silvică «albe»,
bine distincte: regiunea pădurilor de răşinoase, unde care cresc repede, care se taie la 6, 7 şi 8 ani, şi
avem mai cu seamă moliftul şi bradul; regiunea care nu sunt destinate ca să formeze pădurile secu-
pădurilor de foioase mici, unde avem diferite esenţe lare, pe care avem tot interesul să le cultivăm şi să le
arborigene foarte utile în pădurile noastre, precum: păstrăm.
fagul, carpenul, paltinul şi altele şi, în fine, tufanul, Excepţiunea este numai pentru pădurile din re-
gârniţa, cerul şi gorunul. Aci este o mică deosebire giunile acelea de baltă, regiuni pe care sper că vom
şi aşi vrea de aceea ca d-l ministru să se ocupe în avea ocaziunea să le transformăm într’un viitor apro-
mod serios, să căutăm o redacţiune mai clară, mai piat în pământ de cultură.
precisă, de oarece chiar în pădurile de dumbrave, în Până atunci acele regiuni, ca şi zăvoaiele din jurul
regiunea dumbravelor, gorunul adeseori depăşeşte lor nu servesc decât la păşunat, şi cum permiţând
hotarele sale naturale şi ajunge foarte aproape de păşunea în acele zăvoaie, nu se atinge în nimic sco-
deal, şi atunci e întrebarea: în care din aceste regiuni pul apărării pădurilor pe care îl urmărim, deaceea
va fi permis păşunatul oilor? permitem păşunarea în ostroavele Dunării sau ale
Este evident că modul cum se exploata pădurile la Prutului şi în genere ale regiunilor băltoase.
noi, cosindu-se mai mult decât tăindu-se, ne-a prici- Prin urmare, numai acolo am permis păşunea şi
nuit cele mai enorme rele în multe privinţe. chiar acolo am făcut o deosebire după modul cum
Dacă ideea de reîmpădurire este astăzi primită de zăvoiul fusese tăiat. Aşa dacă el a fost tăiat dela
toţi, este că ea s‘a făcut în interesul tuturor. pământ, permit păşunarea după un număr de ani;
Tot astfel cred că trebuie să fie şi cu păşunatul. dacă a fost tăiat «în scaun», adică se lasă trunchiul
Evident, împădurirea şi restrângerea păşunatului până la o înălţime oarecare, şi numai de acolo în sus
slujeşte populaţiunei din şes, căci acolo se scurg se taie, acolo am permis păşunatul oricând, pentru cu-
repede apele, pe când la munte, unde apele îşi au vântul simplu că acolo n’are ce strica, fiindcă lăstarul
izvorul lor, datoria Statului, care reprezintă toate inte- creşte sus, unde vita nu poate ajunge. In pădurile
resele, este să facă astfel încât chiar cu sacrificii să care au fost tăiate de jos dela pământ se poate per-
dea exemplul cel bun. De aceea vă rog să faceţi să mite nu mai dela o vârstă oarecare, dela vârsta de 5
se suprime tot pasajul acesta dela paragrafele a şi k ani împliniţi, căci dela acea vârstă păşunatul nu mai
şi să rămână păşunatul oprit în pădurile Statului, dela poate vătăma creşterea.
art. 1, alin. a, b şi c. Cînd trecem dela o stare ca aceea de astăzi,
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-lor, unde totul e permis şi unde se crede că păşunatul în
deşi în art. pe care îl discutăm nu este vorba decât pădurile Statului e un drept, la starea de prohibiţiune
de păşunat, într’un mod incidental, d-l Romanescu absolută ca aceea a legii acesteia, mi se pare că
şi Diamandi au introdus în discuţiune şi chestiunea cereţi prea mult, când cereţi prohibiţiunea şi când e
împăduririi artificiale. vorba de ostroavele aflate pe marginea Dunării, unde

33
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

întreaga regiune e destinată păşunatului şi cereţi ca 3 ani de la tăiere.


să nu fie păşunatul permis nici acolo. Prin urmare,
dar, d-lor, cred că nu e bine a se admite propunerea
d-lui Romanescu de a se suprima aceste două arti- Jurnalul Consiliului de miniştri No. 441 publ.
«Monit, Of. » 45 din 24 Maiu 1918 faţă de lipsa
cole şi vă rog să votaţi articolul 15, aşa cum e.
nutreţului şi în interesul circulaţiunii trenurilor, prin
derogare la Codul silvic se autoriză păşunatul vitelor
ART. 16. - În celelalte păduri particulare întrebuinţate la căratul lemnelor de foc din păduri la
supuse regimului silvic păşunatul va fi gări, necesare căilor ferate, în toate pădurile, chiar
permis numai întrucât nu se compromite având o vârstă mai mică de 10 ani.
regenerarea pădurii. Spre acest sfârşit se
19. - Codul silvic, în S. IV-a, care tratează des-
stabilesc următoarele reguli: 1. Păşunatul pre păşunatul în păduri, prin art. 17 prevede că în
e permis: pădurile particularilor nesupuse regimului silvic,
a) În pădurile supuse tratamentului codru- paşunatul este permis când pădurea are vârsta de 10
lui cu tăieri rase şi celui cu tăieri succesive ani, iar art. 12 al. 2 de sub secţia II-a al aceluiaş Cod,
care tratează despre defrişarea pădurilor, consideră
(codru regulat), numai dacă au vîrsta mai păşunatul ca defrişare numai atunci când se face în
mare de 30 ani. însămânţările naturale, în plantaţiuni şi în lăstaruri
b) În pădurile tratate în crâng compus şi mai mici de 10 ani.
crâng simplu, când vor avea vârsta de 15 În special, fiind constatat că păşunatul s’a făcut
într’o pădure particulară în vârstă mai mare de 10
ani după tăiere.
ani şi nesupusă regimului silvic, nu poate fi consi-
Părţile de pădure prevăzute la alin. a şi b derat ca defrişare, şi prin urmare, tribunalul a făcut
se vor determina la faţa locului de agenţii o bună aplicaţiune a art. 17 când a hotărât că incul-
silvici ai Statului, în urma unei cercetări patul era în drept să păşuneze într’o pădure care se
locale făcută în asistenţa autorităţii co- găsea în condiţiunile sus arătate.
Decretul No. 2596/919 prin care se opreşte
munale respective şi în prezenţa propri- defrişarea tuturor pădurilor, fie supuse ori nu re-
etarului sau reprezentantului său legal, gimului silvic, fiind privitor numai la amenaja-
cu care ocazie se va determina şi numărul mente şi regulamentele de exploatare, a modificat
vitelor cari pot intra la păşune; c) numai secţiunea III-a din codicele silvic asupra
defrişărilor, fără să abroge şi dispoziţiunea art. 17
În pădurile de baltă, după distincţiunile
de sub secţiunea IV-a asupra păşunatului, pe care
prevăzute la art. 15, alin, a şi b. tribunalul o aplică în speţă.
2. Păşunatul este cu desăvârşire oprit: Art. 16 din Codul silvic impune autorizaţia mi-
a) In pădurile tratate în codrul grădinărit nistrului pentru păşunat numai pădurilor particulare
în care s’a adoptat o relaţiune mai mică de supuse regimului silvic, ceeace nu este cazul de
faţă. (Cas.II 322/923). V. şi jurispr. de la art. 12.
15 ani;
b) In pădurile de protecţie prevăzute la art.
1, lit. i. Capitolul III. Consiliul tehnic
c) Pe terenurile surpate sau cari sunt su-
puse a deveni surpătoare prin faptul ART. 18.40) - Pe lângă ministerul agricul-
păşunatului. turii şi al domeniilor41) va funcţiona un
ART. 17. - În pădurile particularilor consiliu consultativ, numit consiliul tehnic
nesupuse regimului silvic păşunatul este al pădurilor.
permis când pădurea are vârsta de 10 ani, Acest consiliu se va compune din cinci
afară numai de pădurile de salcie şi alte
V. şi legea modificatoare din 1920, sub art. 2 (Art. XI).
40
specii albe, unde paşunatul e permis după 41
Proiectul se rostea: Pe lângă direcţia pădurilor din
Ministerul agriculturii, domeniilor etc.
34
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

membri, luaţi dintre inspectorii gene- În termen de şase luni dela publica-
rali silvici sau dintre inspectorii silvici rea în «Monitorul Oficial » a tabloului
ai Statului, numiţi prin decret regal după de pădurile ce se vor mai supune regimu-
propunerea ministrului agriculturii şi al lui silvic, partea interesată va putea face
domeniilor. contestaţiune la ministerul agriculturii şi
Consiliul tehnic este obligat să se al domeniilor.
pronunţe: Ministrul, luând avizul consiliului tehnic
a). Asupra amenajamentelor, regulamente- şi examinând motivele contestaţiunii, va
lor de exploatare şi a studiilor sumare ale putea dispune o nouă verificare în locali-
pădurilor supuse regimului silvic; tate. Deciziunea ministrului va fi definitivă
b). Asupra proiectelor de drumuri şi alte şi adusă la cunoştinţa contestatarului
mijloace de transport în pădurile Statului, printr’o simplă adresă comunicată pe cale
de construcţiuni în interesul exploatării administrativă42).
acestor păduri, de lucrări pentru împăduriri, Consiliul tehnic este obligat să facă, la
pentru corecţiunea şi stingerea torenţilor, finele fiecărui an, ministrului agriculturii
asupra devizurilor acestor lucrări, precum şi al domeniilor propuneri privitoare la
şi asupra chestiunilor tehnice privitoare la conservarea, regenerarea şi amenajarea
păduri; pădurilor Statului, pentru ca soluţiile ce se
c). Asupra defrişării pădurilor, în cazurile vor da să poată fi puse în aplicare în anul
prevăzute la art 13 de mai sus; ce urmează.
d). Asupra studiilor de punere în exploatare
a pădurilor Statului; 20. – Atribuţiunile Consiliului tehnic privitoare la
întocmirea tabloului de pădure supuse regimului sil-
e). Asupra actelor de estimaţie pentru pu-
vic. Pădurile moştenitorilor – între alte atribuţiuni
nerea în vânzare a produselor secundare şi pe care art. 18 le conferă Consiliului consultativ nu-
accesorii; mit, Consiliul tehnic al pădurilor, instituit pe lângă
f). Asupra condiţiunilor generale şi spe- Ministerul Agriculturii şi Domeniilor este şi aceea
ciale de vânzarea pădurilor Statului; de a întocmi tabloul pădurilor supuse regimului sil-
vic.
g). Asupra devizelor de cheltueli pentru Acest tablou, după aprobarea ministerului, se
repopularea pădurilor particulare; publică în «Monitorul Oficial»; el poate fi contestat
h). Asupra cererilor făcute de particulari în minister de către cei interesaţi în termen de 6 luni
de a se supune pădurile lor sub regimul de la această publicare (art. 18 al. 1).
Art.1 determină pădurile supuse regimului sil-
silvic;
vic ; în această categorie intră şi pădurile pe care
i). Asupra estimaţiunii pădurilor ce se vor moşnenii sau răzeşii le stăpânesc în devălmăşie (art.
cumpăra dela Casa rurală şi a terenurilor 1 lit. d), a căror reglementare din punct de vedere
prevăzute la art. 8, alin. b. al stabilirii drepturilor de proprietate, al modului
Consiliul tehnic va stabili: de exploatare, etc.  este cârmuită de un şir de rân-
dueli speciale prevăzute de art. 29 şi 54 din Codul
Tabloul de pădurile ce se vor mai supune silvic. Această reglementare a fost făcută de legiui-
regimului silvic şi cari, după aprobarea tori, în scopul conservării acestor păduri şi apărării
ministerului, se vor publica în «Monitorul moşnenilor de încercăriloe de speculă din partea
Oficial»; acaparatorilor lipsiţi de scrupul.
În « Monitorul Oficial » No.76 din 5 iulie 1914
Lista pământurilor lipsite de vegetaţiune
s’a publicat, de minister, un tablou de păduri par-
lemnoasă, cari vor trebui împădurite.
42
Expresiuni adăugite de Comitet. deleg. Senatului
35
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

ticulare, scoase de sub regimul silvic, pe baza zionate cu cercetarea contestaţiei, iar articolul ime-
contestaţiilor făcute, la acest tablou figurează însă diat următor se referă tot la acele contestaţii, căci
şi pădurile moşnenilor, stăpânite de aceştia în arată modul cum se confirmă deciziile date asupra
devălmăşie, după ce li s’au stabilit drepturile de contestaţiei, cum ele se comunică şi cum se va achi-
proprietate prin întocmirea aşezămintelor prevăzute ta suma necesară anchetei.
de art. 29 şi urmare Cod silvic. Prin urmare, când nu e vorba de o contestaţie,
Într’un studiu: se pot scoate pădurile cetelor publicarea prin «Monitorul Oficial» a tabloului
de moşneni de sub regim silvic printr’o deci- Consiliului tehnic, e suficientă pentru aducerea la
ziune ministerială43). I.N.Tănăsescu, judecător cunoştinţa tuturor a pădurilor supuse regimului sil-
de ocol examinează situaţiunea acestor păduri şi vic.
demonstrează ilegalitatea deciziunii luate de minis- 22. Dar chiar dacă disp. art. 11 n’ar privi numai
ter de a cuprinde în tabloul arătat nişte păduri, pe contestaţiile la tablou, aceasta dispoziţie din regu-
care legea le supune deopotrivă regimului silvic spre lament, adăugând la lege o formalitate pe care legea
a le apăra în contra exploatatorilor cari le încearcă a n’o cere, nu poate fi ţinută în seamă, aşa că instanţa
le acapara, şi le pot uşor acapara, pe preţuri derizo- de fond numai printro greşită interpretare a citatelor
rii, pe calea dreptului comun. articolelor de lege şi prin greşita aplicare a art. 11 din
O dispoziţiune ministerială ce poate înlătura legea regulament, a stabilit că punerea sub regim silvic a
şi ca atare, nu poate avea nici o tărie. Ne raliem în unei păduri trebuia încunoştiinţată şi personal pro-
totul al acestei juste observaţiuni, sprijinite pe însăşi prietarului pădurii, în afară de publicarea prin «Mo-
expunerea de motive a legii, din cari reiese interesul nitorul Oficial ». (Cas. II, 52/909 «Jurisprudenţa »
legiuitorului de a ocroti pădurile moşnenilor. Deci- 5/909 şi «Curier. Jud. » 55/909; Cas. II, 1503/912
ziunea ministerială în chestiune nu poate avea nicio «Sept. Jurid.» pag. 498 şi «Curier. Jud.» 67/912;
justificare, afară de cazul când nu observă acest ma- Cas. II, 2371/912 «Curier. Jud.» 57/913).
gistrat tabloul publicat în « Monit.Of. » a fost întoc- V. şi jurispr. dela No. 2 şi 3.
mit pentru alte motive, iar nici deasemenea pentru
a se scoate asemenea păduri de sub regimul silvic,
împotriva dispoziţiilor categorice ale legii. Capitolul IV
21. – Prin vechiu Cod silvic, în articolele care arată
modul şi formele de îndeplinit pentru supunerea
pădurilor la regimul silvic, nu se prevede altă mo-
Secţiunea I. Exploatarea pădurilor statului,
dalitate pentru încunoştiinţarea tuturor, decât publi- judeţelor, comunelor, aşezămintelor publice şi
carea în «Monit.Of.», a tabloului format de Consi- de binefacere
liul tehnic (art. 15 şi 17). Art. 12 prevede dreptul
de contestaţiune la acest tablou în termen de 6 luni ART. 19. - Afară de regulile prevăzute
dela publicarea lui în modul cum are a fi examinată prin amenajament, exploatarea pădurilor
această contestaţie, fără ca acest articol, sau vreunei
altul, să ceară îndeplinirea vreunei alte formalităţi,
aparţinând Statului, Casei şcoalelor,
pentru ca o pădure să fie declarată supusă regimului Casei bisericii, judeţelor, comunelor,
silvic. aşezămintelor publice şi de binefacere,
Dacă prin art. 11 din regulamentul Codului sil- nu se va putea face decât în baza unei
vic se vorbeşte de comunicarea deciziunilor Consi-
adjudecaţiuni precedată de licitaţiune
liului tehnic, în parte fiecărui particular, acest ar-
ticol prevede cazul când deciziunea e relativă la publică, ţinută conform regulilor prevăzute
contestaţiunile ce se fac în contra supunerii la regi- de legea contabilităţii Statului, afară de
mul silvic al pădurilor, iar nu şi cazurile când pădurea cazul când legi speciale ar prevedea con-
a fost supusă acestui regim prin tabloul Consiliului trariul.
tehnic, publicat prin «Monitorul Oficial» şi când în
cele 6 luni următoare, nu s’a făcut nici o contestaţie
Exploatatorii unor asemenea păduri nu
aşa că acel tablou a rămas definitiv. Într’adevăr, art. vor putea începe exploatarea decât după
7, 8, 9 şi 10, din regulament, regulează modul de ce vor fi obţinut o permisiune în regulă
contestaţie şi de judecată, precum şi cheltuelile oca- dela proprietarii acestor păduri sau dela
43
V. . . . pg. 44
36
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

reprezentanţii lor. târziu în termen de opt zile dela comiterea


Exploatatorul va fi dator să aibă cel puţin delictului, pe agenţii silvici respectivi, pe
un păzitor care, după ce va fi recunoscut de proprietarii pădurii sau pe reprezentanţii
capul de ocol silvic respectiv, va depune lor. Răspunderea exploatatorului nu va
jurământ înaintea tribunalului local. înceta însă nici după descărcarea dată de
Acest păzitor va fi autorizat a încheia agenţii silvici, dacă se va constata în urmă
procese-verbale atât în cuprinsul suprafeţei că această descărcare a fost dată în mod
în exploatare, cât şi la distanţa de 200 me- fraudulos.
tri dincolo de limita acestei exploatări. Exploatatorii nu vor fi descărcaţi de
ART. 20. -Agenţii silvici ai Statului, răspunderea lor decât când vor fi indicat
judeţelor, comunelor şi aşezămintelor pe delicvenţi, sau când vor face dovada că
publice şi de binefacere sunt datori să au luat toate măsurile necesare pentru des-
depună, la grefa tribunalului situaţiunii coperirea lor46).
pădurii, tiparul ciocanelor silvice pe cari ART. 23. - Exploatatorii nu vor putea
le vor întrebuinţa pentru marcarea atât a introduce în ţară lucrători străini pentru
arborilor destinaţi a servi ca rezerve sau a exploatarea pădurilor lor decât cu autori-
fi vânduţi, cât şi a arborilor tăiaţi în delict, zarea ministerului de interne, care nu se va
supuşi fiind, în caz de abateri, în ce priveşte da decât în cazul când se va constata că în
agenţii Statului, la pedepsele prevăzute de regiunea respectivă nu s’au găsit lucrători,
legea de organizare a ministerului de do- sau că aceştia nu au voit să se angajeze la
menii44), iar ceilalţi la o amendă dela 100- asemenea lucrări.
500 lei45).
ART. 21.- Exploatatorul nu va putea face Secţiunea II47). Transportul lemnelor
nici un cuptor de cărbuni şi nici un atelier
decât în locurile indicate prin procesul- Transportul pe uscat
verbal de predare a suprafeţei de pădure
vândută, încheiat de capul de ocol sau de ART. 24. - Când transportul lemnelor
reprezentanţii proprietarului pădurii, sub prin proprietatea de care aparţine pădurea
pedeapsă de a fi supus la o amendă de 50 destinată exploatării nu s’ar putea face,
lei pentru fiecare cuptor sau clădire de ate- sau ar costa relativ prea mult, scoaterea
lier construită în altă parte, precum şi la lor se va face şi pe proprietăţile străine, fie
desfiinţarea lor. pe drumurile existente sau cele ce se vor
ART. 22. - Din momentul primirii per- înfiinţa de exploatator, acesta fiind obligat
misiunii de exploatare şi până nu va fi să despăgubească pe proprietari de toate
obţinut deplină descărcare, exploatatorul daunele ce i s’ar ocaziona.
este răspunzător de toate delictele silvice În acest scop, după cererea părţii inte-
comise în cuprinsul şi în jurul locurilor de resate, ministerul agriculturii şi al dome-
exploatare până la o distanţă de 200 metri, niilor, în urma unei constatări locale prin
dacă prepuşii, lucrătorii sau oamenii lui nu 46
Proiectul mai prevedea: totuşi dacă cei ce au comis
vor fi înştiinţat, prin raport făcut cel mai delictele sunt chiar oameni sau lucrătorii exploatatorului,
acesta nu poate fi descărcat de răspundere, chiar dacă i-ar
44
Expresiuni adăugite de Comitet. deleg. Senatului denunţa sau dovedi.
45
Această amendă a fost în zecită prin legea din 25 Martie 47
Această secţiune a fost introdusă de Comit. deleg.
1923. V. nota de la pag. 3. Camerei.
37
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

agenţii silvici, va hotărî despre necesitatea atingere proprietăţii cu călcarea dispoziţiilor art. 19,
transportului lemnelor prin proprietăţi 36 şi 104 din Constituţie, care o garantează. (Vechea
Constituţie).
străine, şi va determina locul pe unde el Dispoziţiunile acestui articol se bazează pe
se va putea face în modul cel mai puţin o cauză de utilitate publică şi anume înlesnirea
vătămător pentru proprietăţile străine, comunicaţiei, ca atare nu se poate susţine că pactul
timpul cât el va dura şi suma cuvenită ca nostru fundamental e violat, cazul intrând în preve-
derile art. 19 din Constituţie; s’ar părea totuş că el
despăgubire proprietarilor respectivi.
ar intra şi la prevederile art. 616, C. civ., relativ la
La fixarea despăgubirii, pe lângă cele- dreptul de servitute al proprietarului înfundat.
lalte elemente de apreciere, agenţii silvici Cestiunea e îndoelnică. Observăm, în întâiul
vor ţine seamă, în cazul când trecerea se rând, că aci nu poate fi vorba de aplicarea în totul
va face pe drumuri existente, atât de chel- a dispoziţiilor art. 616 C. civ., pentru că art. 24 din
Codul silvic nu vizează numai cazul imposibilităţii
tuelile făcute cu construcţia lor, cât şi de ieşirii la calea publică, locul fiind înfundat, dar şi
cele necesare pentru întreţinerea lor, iar acela când scoaterea lemnelor pe drumurile exis-
când trecerea ar urma să se facă pe drumuri tente ar costa prea mult - ceeace nu e tot una - şi nu
ce trebuiesc înfiinţate din nou, spesele de numai pe drumurile în fiinţă ale vecinului, dar şi prin
crearea de drumuri noui pe proprietatea învecinată,
construcţie şi de întreţinere privesc numai
impusă de trebuinţele exploatării care are un carac-
pe exploatator. ter mai mult privat decât public.
Dacă părţile nu s’ar mulţumi cu această Aşa cum e edictată dispoziţia art. 24 din Codul
sumă ele se pot adresa justiţiei, dar numai silvic nu concordă cu art. 616 C. civ. decât în cazul
în ce priveşte cuantumul despăgubirii, iar când proprietarul pădurii exploatată îşi are locul său
înfundat, din care cauză exploatarea e împiedecată.
nu şi asupra utilităţii condiţiunilor de tre- În interesul exploatării, legiuitorul silvic, însă, a
cere. dat un caracter de utilitate publică trecerii pe pro-
Până la pronunţarea unei sentinţe defini- prietatea vecinului, în amândouă cazurile, stabi-
tive, transportul lemnelor nu poate fi însă lind exerciţiul unei servituţi legale, la fel cu acea
exercitată prin întrebuinţarea unei ape curgătoare
împiedicat, dacă s’a depus despăgubirea
pe terenuri cultivabile aparţinând la proprietari
fixată de minister. deosebiţi.
În caz însă când exploatatorul ar voi să Conform art. 583 C. civ., dacă se ridică
înfiinţeze o linie ferată pentru transportul contestaţiuni între proprietarii cărora aceste ape
materialului lemnos, el nu poate face decât pot fi trebuincioase, tribunalele sunt datoare să
împace interesul agriculturii cu respectul cuvenit
conformându-se condiţiunilor stabilite proprietăţii.
prin legea pentru construirea şi exploata- S’ar putea, deci, susţine, că nu ideea de a atinge
rea căilor ferate din iniţiativă privată din dreptul de proprietate al vecinului a călăuzit pe le-
28 Martie 1900, cu modificările din 31 giuitorul silvic, ci numai aceea de respect datorit
proprietăţii aceluia care face o exploatare silvică, în
Maiu 1905.
sensul ca să se poată folosi cât mai neîmpiedecat şi
echitabil de exerciţiul dreptului său de proprietate.
23. - Dacă art. 24 Cod. silvic e constituţional. Cazul s’a ivit înaintea judecătoriei ocol
Comparaţiune între acest text şi art. 616C. civ. - Art. Văile-Unite (Dâmboviţa), unde s’a invocat
24 din Codul silvic autoriză, în schimbul unei preal- anticonstituţionalitatea art. 24 din Codul silvic, care
abile îndemnizaţii, benevole sau stabilite de justiţie, a hotărît că judecătorul nu are competinţa de a se
transportul lemnelor din o pădure aparţinând cuiva, pronunţa asupra constituţionalităţii legilor şi că art.
pe drumurile existente de pe proprietăţile vecine sau 24 din Codul silvic nu e decât o aplicare a art. 616
pe acele ce se vor înfiinţa de exploatator. C. civil.48)
Acest text a dat loc la discuţie dacă nu e
anticonstituţional, pe motiv că prin el s’ar aduce o
48
Jud. Oc. Văile Unite (Dâmboviţa), 17/915 «Curier. Jud.»
45/915. Cartea de judecată redactată cu multă pătrundere
38
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Transportul pe apă primăriei, constatând aceasta prin dresare


de proces-verbal.
ART. 25. - Proprietarii sau exploatatorii În timp de o lună dela afişare, toate
de păduri, pentru a-şi transporta pe apă persoanele interesate vor putea face
lemnele, fie în stare liberă, sau sub formă observaţiunile lor sau vor putea formula
de plute, au dreptul a se folosi de toate noui cereri de plutire. După expirarea aces-
cursurile de apă, chiar când acestea nu fac tui termen, prefectul, cu asistenţa agenţilor
parte din domeniul public. silvici şi a autorităţilor comunale respec-
Când însă penrtu efectuarea transportu- tive, va face o constatare la faţa locului
lui va fi nevoie de construcţiuni hidrau- înaintând rezultatul ministerului, care va
lice: opusturi, stăvilare sau alte reţineri de decide asupra cererilor.
apă, precum şi de lucrări pentru apărarea ART. 26. - Durata autorizării va depinde
malurilor şi altor instalaţiuni agri- de felul, de importanţa construcţiunilor
cole şi industriale aflate în fiinţă, aceste proiectate, de cantitatea materialului lem-
construcţiuni nu se vor putea face decât în nos destinat a fi transportat şi de distanţa
baza urni autorizări prealabile din partea de parcurs prin plutire. Ea nu poate fi
guvernului. mai lungă decât termenul de exploatare a
Cererea pentru obţinerea autorizării pădurii pentru care se acordă autorizarea.
se va înainta ministerului agriculturii şi Când sunt mai multe cereri de autoriza-
al domeniilor, însoţită de un Memoriu re şi cei interesaţi nu se pot înţelege între
amănunţit cu indicaţiunea cantităţii şi fe- dânşii, ea se va acorda aceluia sau acelora
lul lemnelor de plutit, arătarea locului pe cari vor avea să transporte cantitatea cea
unde se începe şi unde se termină plutirea mai mare de material lemnos, pe distanţa
şi de un plan de situaţie al cursului de apă cea mai lungă şi de valoarea cea mai
pentru care se cere autorizarea. mare.
În acest memoriu şi plan se vor indica, Nu se poate da autorizare decât aceluia
în mod detaliat, construcţiunile hidraulice, care va prezenta garanţii serioase de sol-
morile, canalurile, lucrările de apărare a vabilitate pentru despăgubirea proprieta-
malurilor sau de regulare a cursului, acelei rilor riverani de daunele ce eventual li s’ar
ape, în fine toate lucrările existente pe cursul putea produce prin faptul transportului.
sau malurile apei, precum şi acelea ce se Nu se va încuviinţa nici o autorizare de
proiectează a se face. plutire, dacă prin construicţiunea opustu-
Ministerul, în termen de 10 zile dela rilor sau altor instalaţiuni pentru reţineri
primirea cererii de autorizare, o înaintează de apă s’ar putea ocaziona pagube mai
prin prefecturi primarului sau primarilor mari decât mijloacele cunoscute ale ace-
comunelor pe teritoriul cărora se va face luia care a cerut-o, precum şi atunci când
plutirea. construcţiunile în chestiune ar face cu
Aceştia o afişează de îndată la uşa neputinţă funcţionarea instalaţiunilor in-
de ajutorul acelei judecătorii Tiberiu Constant., e însoţită de dustriale sau agricole în fiinţă, a căror
o notă de C.St. Bossie cari citează doctrina şi jurisprudenţa utilitate ar fi mai mare decât aceea a trans-
română şi franceză pro şi contra. Bossie e de părere şi el
că art. 24 din Codul silvic nu e anticonstituţional şi că nu
portului lemnelor prin plutire.
e decât aplicarea, într’un interes de utilitate publică, a Înfiinţarea de noui opusturi, stăvilare
dispoziţiilor art. 616 din Codul civil.
39
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

sau alte reţineri de apă nu se poate forţă majoră sau cari s’ar fi produs şi fără
încuviinţa decât dacă acestea nu împiedecă instalarea opustuilor nu-l privesc.
funcţionarea celor existente. De două ori pe an, fiecare proprietar de
ART. 27. - Autorizarea de plutire, odată opusturi va face să se constate prin primăria
acordată, pentru un curs de apă sau o respectivă, prevenind şi pe riverani, starea
anumită porţiune dintr’însul, nu se mai construcţiunilor acestora, spre a se putea
poate da o nouă autorizare altei persoane lesne stabili în urmă degradaţiunile pro-
pentru timpul duratei primei autorizări. venite din faptul plutirii.
Aceia cărora nu li s’a admis cererea, Dacă nu a făcut această constatare, cel
precum şi alţi exploatatori de păduri cari autorizat nu va fi admis să probeze că
ar avea nevoie să-şi transporte lemnele pe stricăciunile erau anterioare plutirii.
cursul de apă pentru care s’a acordat au- El este obligat a depune, cu privire la
torizarea vor avea dreptul să se folosească desdăunările eventuale, o cauţiune ce se
şi dânşii de acel curs de apă, plătind acelu- va stabili de către autoritatea silvică în
ia care a obţinut autorizarea, despăgubirea urma unei expertize.
pe care o va fixa ministerul agriculturii şi Cel căruia i s’a acordat autorizarea
al domeniilor, ţinând seamă de serviciul nu poate desfiinţa lucrările de cari nu se
adus şi de cheltuielile făcute cu lucrările. mai serveşte şi nici face altele decât cele
Cei nemulţumiţi cu această despăgubire autorizate, fără încuviinţarea ministeru-
au dreptul de apel la Curtea de apel, din re- lui, sub sancţiunea, în caz de abatere, a
sortul căreia face parte pădurea exploatată revocării de drept a autorizării, fără drept
de cel autorizat, în termen de 15 zile dela de despăgubire.
notificarea deciziunii ministerului. Decizi- Toate lucrările făcute în cursul duratei
unea Curţii este definitivă şi fără drept de autorizării rămân de drept la expirarea ter-
recurs. menului autorizării, proprietatea Statului,
Până la pronunţarea unei sentinţe de- fără nici un drept de despăgubire.
finitive, transportul lemnelor nu poate fi Lucrătorii vor avea dreptul să treacă
împiedicat, dacă s’a depus despăgubirea şi pe proprietăţi străine or de câte ori au
fixată de minister. lucrări de făcut dealungul malurilor.
ART. 28. - Cel autorizat este obligat În caz de stricăciune, proprietarii
să ţină construcţiunile în bună stare, să malurilor vor fi despăgubiţi.
facă lucrările necesare pentru apărarea Autorităţile comunale şi administrative
malurilor, a clădirilor şi a instalaţiunilor vor ajuta pe exploatatori în redobândirea
hidraulice ce sunt pe cursul apei; toate lemnelor lor luate de apă.
acestea sub sancţiunea de a i se revoca au-
torizarea şi fără drept de despăgubire.
El este dator să despăgubească pe riv-
erani de stricăciunile cauzate prin lovirea
lemnelor transportate în stare liberă sau
în formă de plute, cum şi prin revărsarea
apelor slobozite.
Stricăciunile provenite din cazuri de

40
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Capitolul V49) din comuna situaţiunii imobilului.


Notarul e dator, până în 15 zile dela
Secţiunea I. Stabilibea dreptului de proprietate primirea adresei judelui de ocol, să-i dea
al moşnenilor sau răzeşilor cu privire la păduri, toate aceste informaţiuni, sub pedeapsa
poieni, goluri de munte, etc.
unei amende dela 100-200 lei, care i se va
aplica de judele de ocol în mod definitiv.
ART. 29. - Pentru stabilirea drepturilor
Treptat cu primirea acestor informaţiuni
de proprietate a cetelor de moşneni sau
comisiunea va procede în lucrare, care va
răzeşi aflate în devălmăşie, cu privire atât
trebui terminată pentru toate imobilele ce-
la pădurile ce stăpânesc, cât şi la păşunele,
telor de moşneni sau răzeşi din ocolul său,
fâneţele şi locurile de arătură aflătoare în
până în opt luni dela promulgarea acestei
poienile şi locurile goale din interiorul
legi.
sau dimprejurul perimetrului pădurilor
Spre acest sfârşit, judele de ocol este
lor, precum şi la golurile de munte desti-
dator ca printr’o citaţie colectivă să
nate păşunatului, se institue o comisiune
încunoştiinţeze obştea de ziua când comi-
compusă din judele de ocol, din adminis-
sia va descinde în comună.
tratorul plăşii şi din controlorul fiscal al
locului unde este situată proprietatea, şi Drepturile moşnenilor (Art. 29 c. Silvic)
care comisiune va fi prezidată de judele de
ocol. Desb. S.50) d-l P. Missir: D-lor, în acest capitol se iau
măsuri pentru exploatarea pădurilor stăpânite de
Dacă imobilul face parte din mai multe moşneni sau răzeşi în devălmăşie. D-lor, e o fericită
comune sau chiar judeţe ori plăşi, oricari idee că administraţia domeniilor noastre cu ocaziunea
din judecătorii din ocolul căruia ar face acestei legi se ocupă şi de pădurile ce sunt posedate
în devălmăşie, care dădeau loc până acum la foarte
parte o porţiune din imobil e dator şi are mari nedumeriri şi la mari conflicte de interese.
competenţa de a instrumenta pentru întreg Instituţia aceasta a moşnenilor, a răzeşilor a rămas
imobilul şi a face parte din comisiune. El de fapt din alte vremuri, dar în dreptul comun e
neocrotită.
atrage după sine în comisiune pe subpre- Indiviziunea cum o cunoaştem noi nu se potriveşte
fectul şi controlorul din resortul reşedinţei tocmai bine cu codevălmăşia pe care o reprezintă
moşnenii şi răzeşii. Bine înţeles că şi drepturile lor
judecătoriei. În asemenea cazuri, şi dacă sunt foarte greu de dovedit, mai cu seamă la păduri.
mai mulţi judecători au luat iniţiativa Şi din această cauză se întâmplă: cumpărători de
operaţiunii, conducerea ei rămâne aceluia păduri cari cumpărau dela o ceată de moşneni şi
apoi ieşiau alţii cu pretinse drepturi asupra pădurilor
care a luat-o mai întâiu. vândute, şi din această cauză izvorau tot felul de
Judecătorul e dator ca, în termen de o speculaţiuni şi neînţelegeri, câte odată - poate - şi
lună dela promulgarea legii de faţă, prin nedrepte.
Cred dar că este util a se lua măsurile necesare cu
notarii comunelor din ocolul său, să se in- ocaziune votării acestei legi, pentru a se remedia la
formeze de cetele de moşneni sau răzeşi inconvenientele de care vă vorbesc.
Recunosc că proiectul încearcă să ia aceste măsuri,
aflătoare în fiecare comună, de numele care în principiu cred că sunt la locul lor. Am de făcut
persoanelor cari o compune pe cât va fi însă câteva observaţii de detaliu. Aşa de pildă, la art.
posibil, de numele generic al proprietăţii, 29, cred că dispoziţiunea acestui proiect aşa cum fu-
sese propus de guvern, era mai în concordanţă cu
de numele parohului şi al dirigintelui şcolii 50
Desbaterile de sub acest text se referă şi la art. 31, 32,
49
Materia acestui Capitol cuprinde dispoziţiuni organizate 36, 37 şi 39. Le-am concentrat sub acest text, spre a se
aproape în totul de Comitetul deleg. Camerei spre deosebire avea o imagine mai deplină a discuţiilor urmate, fiind în
de rânduielile prevăzute în proiect, în locul cărora au fost strânsă legătură.
instituite.
41
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

titlul acestui capitol, căci era vorba numai de pădurile Desb. C. D-l Take Ionescu: Se crează moşnenilor
stăpânite în devălmăşie de o ceată de moşneni sau acest organ obligator, un număr de administra-
de răzeşi. tori cari se aleg; dar dacă ei nu vin la alegere,
În urma modificărilor aduse însă în Comite- numeşte judecătorul de ocol, aşa în cât, în realitate,
tul delegaţilor acestui proiect de lege, se lărgeşte administraţiunea averei moşnenilor din România se
dispoziţiunea acestui articol. dă judecătorilor de ocol.
În adevăr, d-lor senatori, iată ce cetesc la acest Aceasta, d-lor este o revoluţiune.
articol: Al doilea: Pe lângă judecătorii de ocol se amestecă
«Cetele de moşneni sau de răzeşi aflaţi în Casa centrală a Băncilor populare. Nici această
devălmăşie vor fi datoare să-şi întocmească, atât cu dispoziţiune nu era în proiect aşa cum venise dela
privire la pădurile ce stăpânesc, cât şi la folosinţa Senat. Iată acum Casa centrală a Băncilor populare şi
păşunii fâneţii şi a locurilor de arătură de prin poie- aci? Sub care cuvânt?
nile şi golurile din sau în afară de perimetrul pădurilor Dar credeţi că este numai atât? Este ceva şi mai
lor»... grav. Iată d-lor, voiu citi întreg articolul 36, ca să
Ce se înţelege prin această dispoziţiune? vedeţi tendinţa legii;
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Să vă Art. 36. - Este interzis moşnenilor sau răzeşilor a
explic. În interiorul pădurilor pot să fie goluri, precum căror drepturi devălmaşe asupra imobilului au fost
şi în jurul pădurilor pot să fie goluri care intră în pe- stabilite prin tabela definitivă şi transcrisă, de a ieşi
rimetrul pădurii, şi pentrucă tocmai acolo se nasc in- din indiviziune pe cale judiciară. Singurul mod de
cendii cu ocaziunea păşunatului, am zis: aşezământul împărţeală este cea voluntară, care se admite chiar
ţăranilor cu privire la păduri va privi şi golurile din sau pentru minori si incapabili prin reprezentanţii lor, însă
în jurul pădurilor. şi aceasta cu următoarele condiţiuni:
D-l C. Olănescu: Până la ce rază? a) Ca să fie admis de unanimitatea moşnenilor
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: În devălmaşi recunoscuţi prin tabela definitivă şi
raza perimetrului pădurii. transcrisă:
D-l Toma Cămărăşescu: E vorba de poienile care b) Ca împărţeala să se facă numai în natură...
intră în pădure, care fac parte din pădure? Un moşnean nu are dreptul să iasă din indiviziune
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Da. pe cale judiciară!
D-l P. Missir: N’ar fi mai bine, d-le ministru, ca să se De unde principiul de drept al nostru şi principiul
precizeze acest lucru în lege? de organizare socială, nu numai de drept pur, prin-
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: E des- cipiul politic cu care trăim în această ţară este di-
tul de bine precizat, căci se vorbeşte de perimetrul vizibilitatea şi putinţa de a fi proprietar individual, de
pădurii şi perimetrul unei păduri cuprinde împrejuri- unde, d-lor, în Codul civil orice convenţiune pentru
mile ei. a păstra indiviziunea pe termen mai mare de 5 ani,
Desb. C. D-l Ion A. Ghica: La art. 29, d-le preşedinte, este declarată nulă, căci starea de indiviziune este
s’a strecurat o greşală, care cred că d-l ministru va în contra adevăratei ordine sociale şi progresul este
admite să fie îndreptată. Iată d-lor, ce am de zis la diviziunea, moşnenii pe baza proiectului numai pot
art. 29. Sunt obştii la sate cărora citaţiunile se fac ieşi din indiviziune!
prin notari, dar la oraşe? Aliniatul IV.: «Judecătorul Singurul mod de împărţeală este cea voluntară,
este dator»... dacă e admisă de unanimitatea moşnenilor!
D-l Al. Constantmescu, ministrul domeniilor: Unanimitate? Camera Poloniei! Dacă unul zice
Conform dreptului comun. «veto» s’a isprăvit.
D-l Ion A. Ghica: ... ca în termen de o lună dela D-l. I.G. Saita: Aşa este regula de drept comun.
promulgarea legii, prin notarii comunelor din ocolul Toţi coproprietarii trebuie să convie.
său, să se informeze de cetele de moşneni ... D-l Take Ionescu: Regula de drept comun este ca
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: La un om să fie forţat să stea în indiviziune pentrncă nu
oraşe se va face prin portărei, pentrucă este tribu- vrea toţi copărtaşii să facă împărţeala? Vă înşelaţi.
nal. Al doilea se spune în proiect că împărţeala trebuie
D-l Ion A. Ghica: Sunt mai multe articole care vin să se facă numai în natură. De unde această regulă?
acuma, cum e, de exemplu la art. 31, se spune că Mai la vale: «Orice act sub orice formă, prin care
notarul va fi secretar al comisiunii de judecată. La s’ar abate dela această prohibiţiune, este de drept
oraşe cine va fi? nul şi de nul efect, atât faţă de cei de al treilea, cât şi
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Gre- faţă de codevălmaşi» ...
fierul tribunalului, pentrucă este presidentul tribuna- Nu este destul atât. Credeţi că moşneanul, fără
lului. putinţă de a ieşi din indiviziune, este stăpân pe drep-
D-l Ion A. Ghica: Să se pună câteva modificări. tul lui, să facă cu el ce vrea? Nici pe aceasta nu este
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Da, stăpân. Iată cum termină art. 36:
da. «Înstrăinările făcute de unul sau mai mulţi

42
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

moşneni sau răzeşi a dreptului lor indiviz nu poate încetat niciodată, pentrucă aşa decide legea Codului
avea alt efect decât de a substitui pe cumpărător în silvic!
aceleaşi drepturi indivize pe care le avea vânzătorul, Aş fi înţeles, d-lor, toate aceste măsuri, dacă ar
rămânând cumpărătorul supus la toate restricţiunile fi fost, de exemplu, la legea asupra consolidării te-
acestei legi. Ele sub pedeapsă de nulitate, nu se renurilor petrolifere, unde ştiţi bine că nu se statuiază
pot face decât numai către unul sau mai mulţi din definitiv asupra proprietăţii, ci se statuiază un sin-
devălmaşi. gur lucru: asupra putinţei de a se da o concesiune
«Constituirea de drepturi reale nu conferă dobân- valabilă şi asupra dreptului la redevenţă, nu se poate
ditorului alte drepturi decât tot asupra părţii indivize a când sunt sute de moşneni în unele locuri care au
constituitorului; iar dacă constituirea unor asemenea pretenţiuni asupra proprietăţii, cari au dreptul de pro-
drepturi ar conduce-o la vânzare silită, cumpărătorul prietate, nu se poate dărâma învoelile făcute asupra
nu dobândeşte decât tot un drept indiviz prin substi- exploatării. Dar nu de aceasta este vorba aci. Aici
tuirea lui în drepturile şi oblicaţiunile expropriatului, este vorba de desfiinţarea şi rezolvarea dreptului de
prevăzute în prezenţa legii. Adjudecatar nu va putea proprietate printro comisiune administrativă, cu apel
fi decât unul sau mai mulţi devălmaşi. la tribunal!
Vânzările în deplină proprietate sau numai pentru Şi d-lor, dacă cel puţin ar fi o lege generală de ca-
exploatare, a întreg sau parte din imobilul indiviz, dastru a României. Dar nu e o lege de cadastru a Ro-
precum şi constituirea de drepturi reale, nu vor fi mâniei. E o lege făcută numai pentru bieţii moşneni.
valabile decât atunci când se vor face după normele Ei singuri sunt puşi sub această lege.
stabilite în această lege. D-l I.G. Saita: Cunoaşteţi moşneni cari au ieşit din
«Din ziua promulgării acestei legi şi până la sta- indiviziune?
bilirea definitivă, conform acestei legi, a drepturilor D-l Take Ionescu: D-lor, îmi este indiferent dacă au
codevălmaşilor, orice înstrăinare voluntară, sub orice ieşit sau nu ...
titlu, totală sau parţială, este interezisă». D-l I. G. Saita: Pentrucă nu se poate de fapt realiza
«Orice act făcut contra acestei prohibiţiuni este nul ieşirea din indiviziune.
şi de nul efect». D-l Take Ionescu: Bine, d-le Saita, dacă este aşa,
Va să zică, un moşnean dintr’o altă ceată, un ţăran atunci numai discutăm, glumim. Ce face art. 36? In-
neîmproprietărit sau un ţăran împroprietărit la 1864, terzice moşnenilor ieşirea din indiziune. Pentru ce?
orice om, nimeni altul nu poate să cumpere drep- Ce fel de proprietari sunt aceştia dacă nu pot ieşi din
tul unui moşnean, ci numai moşneanul din aceeaş indiviziune? Dece nu pot ieşi din indiviziune dacă vor
ceată. fi toţi de acord, unanimitatea? Şi chiar atunci, chiar
Ei, d-lor deputaţi, vă întreb: este aceasta o ches- dacă vor fi toţi de acord să iasă din indiviziune, nu pot
tiune legată cu Codul silvic? Vom vedea pe urmă să vânză, ci trebuie să împartă în natură.
tendinţa unei asemenea legiuiri. Această ches- Dar nu numai atât. Un moşnean nu poate vinde
tiune generală, această chestiune mare socială este dreptul lui, ziceţi d-v unui alt moşnean din altă ceată!
aproape principială în Statul nostru. De ce? Va să zică e un adevărat adscriptus glebae. Pe
Vin la altceva. După ce proiectul ia măsuri ca să omul făcut liber de Kogălniceanu şi de Cuza îl întorci
se alcătuească tabloul moşnenilor, ştiţi ce sancţiune la o stare din altă vreme, la iobăgie, căci legătura
prevede? Aceea care nu va fi reclamat în termenul omului cu sila de pământ este iobăgia.
prescris că este moşnean, pierde orice drept la pro- Apoi asta este o reformă întreagă a tuturor prin-
prietatea moşnenească! cipiilor Constituţiunii noastre, a libertăţii omului, a
Şi ştiţi în ce condiţiuni? O comisiune compusă dreptului de proprietate şi toate acestea în Codul sil-
din judecătorul de ocol, administratorul de plasă şi vic şi numai pentru moşneni!
controlorul fiscal judecă în prima instanţă, cu apel la Va să zică, nu are dreptul moşneanul să iasă din
tribunal, fără recurs! Dacă credeţi că nu este aşa, să- indiviziune, nu are dreptul să-şi vîndă proprietatea
mi daţi voie să vă citesc, căci fiind un sistem întreg, lui decât unui alt moşnean din aceeaş ceată; altui
sunt dator să’l explic. Nu este cu putinţă să luăm moşnean nu poate să’i vândă!
răspunderea unei asemenea legiuiri, fiindcă aceasta Dacă a constituit moşneanul o ipotecă şi se
este o transformare completă a regimului proprietăţii urmăreşte proprietatea aceasta de ereditorul ipo-
din România, transformare pusă de comitetul de tecar, la licitaţie nu poate să vie decât moşneanul din
delegaţi în legea silvică, unde nu are ce căuta. aceeaş ceată, altcineva nu poate să o cumpere!
A doua chestiune gravă: Se spune în acest proiect D-lor, aceste toate sunt principii cu desăvârşire
de lege că stăpânirea prodiviză, oricât de veche ar fi, noui, pe care nu le-am auzit expuse ca principii
nu împiedică să fie considerată averea moşnenilor ca ale partidului d-voastră, nici măcar cu ocaziunea
indiviză. discuţiunii marei legi agrare. Dar primesc. Aceste
Cum se poate acest lucru? Au stăpânit oamenii în sunt ideile d-voastră, aşa înţelegeţi d-voastră să
mod divizat de 50-60 sau chiar 100 ani fiecare. Ave- reglementaţi proprietatea în România, adică nu
rea este tot indiviză; indiviziunea e considerată că n’a prin libertate, ci prin legătura obligatorie între om şi

43
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

pământ; nu prin principiile generale ale dreptului, ci tul de proprietate şi preţul nu a fost vărsat să poată
prin principii noui, prin indiviziune forţată, obligatorie să ceară partea lui din preţ, sau dacă preţul a fost
în toate împrejurările şi orice s’ar fi întâmplat: fiecare vărsat, să poată să-l ceară dela ceilalţi moşneni, cari
să fie stăpân forţat, să fie ţinut cu sila în indiviziune au încasat şi partea lui din preţ.
şi să nu aibă dreptul să vânză decât la alt moşnean, Dar ca să supuneţi la această tiranie în anul 1910 o
decât la ceata lui, adică creaţiuni de caste. Primesc clasă întreagă şi să o duceţi cu câteva veacuri înapoi
toate acestea. Dar atunci un lucru ca acesta merită şi să coborîţi toată ţara, noi cari credeam în liber-
cel puţin onoarea unui proiect de lege special, ca să tatea individului, şi că proprietatea individuală este
se vadă care este sistemul d-voastră şi cum înţelegeţi o treaptă superioară asupra proprietăţii colective, noi
proprietatea în această ţară. Dar ca să faceţi aceasta nu putem primi această tiranie a pământului, care
cu ocaziunea unei legi silvice, aceasta nu are înţeles. e legat de pielea omului şi mai ales nu putem s’o
Ce poate să cuprindă o lege silvică? Ea nu poate să primim într’un Cod silvic.
cuprindă întrun chip normal decât un singur lucru: tot D-l I. C. Brătianu, preşedintele Consiliului: D-lor,
ce poate să fie privitor la păduri. după explicările cari le-a dat colegul meu, cred că
Aş fi înţeles, referitor la păduri, să ziceţi: nu sunteţi cu toţii de acord în ceeace priveşte proiectul
se poate ieşi din indiviziune decât prin vânzare, de faţă. D-sa a spus că proiectul guvernului nu preve-
pentrucă în adevăr diviziunea în natură între moşneni de decât pădurile şi suntem de acord ca să revenim
desfiinţează pădurea, nu se mai poate exploata o la această limitare a chestiunii, pentrucă recunosc că
pădure de munte pe care o împărţi trăgând curele de chestiunea în sine a moşnenilor este o chestiune de
câte 2-3 metri lăţime. un ordin general şi este în drept parlamentul să ceară
Dar proiectul de lege nu se ocupă numai de păduri, ca să fie desbătută în sine, iar nu ca o anexă a unui
ci despre orice avere a moşnenilor. Acest lucru este Cod silvic.
o adevărată revoluţiune, nu numai în organizarea În ceeace priveşte însă obiecţiunile pe care le-a
proprietăţii, dar şi în organizarea societăţii româneşti; făcut d-l Take Ionescu, ţin să declar chiar azi că în
este un privilej de clasă, este obligaţiune de perpetui- chestiunea moşnenilor noi suntem totdeauna parti-
tate de indiviziune, este proprietate colectivă. zanii hotărîţi ai proprietăţii divizie, individuale, însă
O voce: Este un drept de protimisis! voim ca chestiunea moşnenilor să se rezolve astfel
D-l Take Ionescu: Nu este nici protimisis, căci aco- încât cei slabi să nu fie exploataţi, jigniţi şi deposedaţi
lo, dacă vine un altul şi dă un preţ mai mare, poate de ceilalţi, cum s’a procedat până acum.
să cumpere ... Prin urmare, în soluţiunea căutată trebuie să avem
D-l Em. Culogu: În favoarea vecinilor. totdeodată în vedere nu numai principiul diviziunii,
D-l Take Ionescu: Vecinul, ruda, are drept să fie dar şi garanţia necesară de drepturi. Se impune aci
preferat în condiţiuni egale; nu are dreptul exclusiv intervenţia, nu a guvernului cum zicea, d-l Take Io-
să cumpere numai el. D-voastră faceţi din proprie- nescu, dar intervenţia Statului, care trebuie să fie
tatea moşnenească o haină de robie, care stă lipită totdeauna prezent unde e de apărat cei slabi în con-
pe corpul omului şi de care în eternitate omul este tra acelor tari, pentru ca inichitatea şi jaful să nu se
legat. producă.
Ce concepţiune este aceasta? Mă întreb: aceasta D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-lor,
este idealul d-voastră social? Indiviziunea obligatorie în ce priveşte paragraful dela art. 32, că stăpânirea
şi pentru toată averea? Dacă e aşa să se ştie! Dar oricât de veche nu duce la proprietatea exclusivă,
până acum Constituţiunea noastră, aşezarea noastră îl cred inutil şi rămâne ca justiţia să stabilească,
socială, reforma dela 1864, toate astea au fost făcute conform regulelor dreptului comun, când cel care
în folosul proprietăţii individuale. pretinde că stăpâneşte exclusiv, dacă întradevăr el
Noi ceilalţi, afară de moşneni, avem dreptul la dovedeşte că stăpâneşte divizat de mai bine de 30
proprietatea individuală; moşnenii însă, în proiectul ani, animo domini. Cu alte cuvinte, va putea să-şi
d-voastră, formează o clasă inferioară în societatea facă dovada încetării indiviziunii înaintea comisiunii
românească, care nu are dreptul la proprietatea conform probelor dreptului comun.
individuală, nu are dreptul decât la proprietatea D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Eu
indiviză întreagă, colectivă. rog adunarea să nu mai discute aceste articole privi-
Eu înţeleg să ziceţi lucrul acesta pentru pădurile toare la moşneni, fiindcă, în urma declaraţiunilor ce
moşneneşti, să se organizeze pentru ele un sistem am făcut că trebuie să revenim la ideea dintâiu, ca să
prin care ei să poată vinde pădurea fără pagube fie privitoare numai la păduri, necesitează fatalmente
pentru ei şi cu oarecare garanţii pentru cumpărător, revederea acestor articole; de aceea eu vă rog ca să
înţeleg să se zică: se vor preface tablourile de pro- continuăm discuţiunea dela pedepse, unde am rămas
prietate cu comisiunile d-voatră, dar aceste tablouri eri, urmând ca, în unire cu comitetul de delegaţi până
nu schimbă şi nu desfiinţează drepturile nimănui. Şi mâine, să punem în concordanţă toate articolele rela-
acela care nu figurează în tablou să poată pretinde tive cu ideea şi cu cari suntem cu toţii de acord, ca
că a fost rea vânzarea, şi dacă îşi stabileşte drep- regulele stabilite să fie privitoare numai la păduri şi la

44
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

celelalte părţi descrise la art. 29 care au legătură cu face pe baza noilor hotărâri definitive, obţinute de
pădurile şi la golurile dela munte. acei cari au câştigat un drept oarecare.
D-l V. Sassu, raportor: D-lor deputaţi, la discuţiunea Odată regulată şi stabilită obştea, fie prin judecată
art. 29 din proiectul de lege, pe care îl discutăm, ivin- întâiu, rămasă definitivă, fie prin introduceri succesi-
du-se în şedinţă, de eri mai multe obiecţiuni privitoare ve cari s’ar face pe baza nouilor hotărâri judecătoreşti
la întinderea reglementării dreptului de proprietate al pentru acei cari nu au lut parte la prima judecată, odată
moşnenilor, comitetul de delegaţi, ţinând seama de zic, rămasă definitivă, toţi acei care figurau în tabele
aceste obiecţiuni, de comun acord cu d-l ministru al pe baza hotărârilor definitive judecătoreşti, constitue
domeniilor, a admis ca dispoziţiunile dela cap. V din membri ai obştei şi lor li se vor aplică dispoziţiunile
acest proiect de lege să fie privitoare numai la stabili- acestei legi, cu privire la administrarea pădurilor. Am
rea dreptului de proprietate al moşnenilor şi răzeşilor mai prevăzut că, odată ce tabela a rămas definitivă,
cu privire la păduri, poene şi goluri de munte şi pe baza primei judecăţi, modificările ce i s’ar aduce
în consecinţă, a hotărât să se facă următoarele în urmă pe baza nouilor hotărâri judecătoreşti, nu pot
modificări: 1) La cap. V, secţia 1, după cuvântul «po- avea nici o influenţă asupra drepturilor conferite celor
ieni» se adaugă cuvântul «şi». Se suprimă cuvântul de al treilea de reprezentanţii obştei, stabilite prin
«etc.» şi se adaugă cuvintele «de munte». tabelele rămase definitive pe baza primei judecăţi.
La art. 29, al. I. rândul 7, s’au suprimat cuvintele Nu puteam lăsa în incertitudine drepturile celor de
dela început şi dela urmă: «sau» şi s’au înlocuit cu al treilea. Trebuie ca obligaţiunile luate de obşte faţă
cuvintele: «precum şi», iar la rândul 8 s’au suprimat de cei de al treilea să fie respectate şi prin urmare,
cuvintele: la orice altă avere în devălmăşie. orice modificare s’ar aduce ulterior tabelei nu poate
Restul articolului rămâne nemodificat. să atingă drepturile câştigate. În ce priveşte modul
Celelalte dispoziţiuni rămân identice, adică sunt pri- de împărţire, am admis, d-lor, ca împărţirea să se
vitoare numai la capitol aşa cum a rămas exluzându- facă numai în natură, fie că ea se va face pe cale
se şi cuvintele: «şi orice altă avere în devălmăşie». judiciară, fie că se va face voluntar. Un lucru însă am
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-lor oprit, când este vorba de împărţeală judiciară, am
deputaţi, sunt gata să satisfac dorinţa onor. D. Porum- oprit să se poată înfiinţa sechestru judiciar.
baru pentru a vă face în câteva cuvinte un rezumat Am avut onoare să explic eri că, prin sechestrul
al sistemului adoptat în proiectul de lege cu privire la judiciar, pe care l-ar cere unul care ar putea să cum-
regularea drepturilor moşnenilor pentru păduri. pere un drept al unui devălmaş, se poate aduce o
În urma celor ce am avut onoarea să vă arăt eri, perturbaţiune mare în administraţiunea obştei. Drep-
rămâne, bine înţeles, că dispoziţiunile legii de faţă turile obştei nu se pot înstrăina, căci legea arată
sunt privitoare la stabilirea drepturilor moşnenilor, la formal cazurile şi forma în care se pot înstrăina. Nu
modul de administrare şi de înstrăinare al pădurilor am admis sechestru judiciar, căci s’ar fi putut ca un
lor cu tot ce este un corolar al lor, adică cu poienile, speculant, cumpărând drepturile unuia şi pornind
fâneţele, arăturile şi păşunile cari se află în interiorul acţiunea de împărţire, să tindă a înfiinţa sechestru
pădurilor lor, sau împrejurul pădurilor, precum şi la judiciar şi să ridice administraţiunea din mâna obştei,
golurile numite goluri de munte, care sunt de ordinar adică a administratorilor numiţi după lege ca admi-
destinate păşunatului. nistratori ai obştei şi secheştrii numiţi de ei să ajungă
Cu alte cuvinte, averea în devălmăşie a moşnenilor să dispună de drepturile obştei.
de câmp nu intră sub prescripţiunile legii de faţă. Am crezut să introducem această prohibiţiune, cum
Mai înainte de a regula modul de administraţiune am introdus şi pe aceea ca, atunci când împărţirea
a acestei averi a obştei cu privire la păduri trebuia să nu se poate face în natură să nu se mai facă, căci
se ştie din cine se compune obştea şi care sunt drep- s’a văzut în practică, cum spunea d-l Porumbaru, că
turile fiecăruia din obşte. Pentru a se stabili aceasta, unul a cumpărat un dram din patru sute de dramuri
s’au instituit comisiuni compuse din judele de ocol, ale dreptului obştei; cu acel dram indivizi a ajuns să
administratorul plăşii şi controlorul fiscal. stabilească că imobilul nu este comod partajabil în
Această comisiune stabileşte în primă instanţă natură şi ca consecinţă, a fost exproprierea sau vân-
drepturile celor interesaţi. Nemulţumiţii pot apela la zarea silită a întregului imobil al obştei şi cum ea nu
tribunalul judeţului, care dă hotărâri definitive, supu- avea parale să cumpere, au rămas la dispoziţiunea
se însă recursului la casaţiune în termen mai scurt. Cu acelui speculant, care le-a cumpărat pe un preţ deri-
chipul acesta se stabileşte în mod definitiv care este zoriu, întregul lor drept.
proporţia de drepturi a acelor cari compun obştea. De aceea, am zis ca împărţeala să se facă numai în
Am mers mai departe şi am zis: se poate ca în terme- natură: iar dacă nu se poate face astfel, atunci rămâne
nele prevăzute de lege să nu se prezinte toţi acei cari starea de indiviziune. De altmintrelea împărţeala în
ar pretinde că au drepturi în obşte, şi acelora le-am pădure e aproape imposibilă în majoritatea cazurilor.
rezervat calea dreptului comun ca să-şi stabilească A o voi, este a voi vânzarea, ceeace nu este nici în
drepturile, în care caz tabelele definitive după prima interesul social nici în acela al moşnenilor.
judecată să se poată rectifica prin modificări cari s’ar Acestea sunt în rezumat modificările care s’au

45
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

introdus şi asupra cărora comitetul de delegaţi, acord până în prezent.


împreună cu d-l Porumbaru, au căzut de acord. Stabilirea şi reglementarea drepturilor proprietăţii
devălmaşe, pentru întâia oară prin legea silvică din
24. – Circ. Min. Just. 9.412/910. - Potrivit inter- 1910, înseamnă un pas înainte, dar legea cuprinde
venirii ce ni se face de ministerul agriculturii şi unele lacune, care fac anevoioasă aplicarea ei, pen-
domeniilor prin adresa No. 35.059.910, vă atrag tru că crează un regim juridic deosebit de dreptul
atenţiunea asupra dispoziţiunilor art. 29 din Codul comun, fără a se preciza îndestulător rânduelile
silvic, privitor la atribuţiile comisiunii pentru sta- necesare pentru dobândirea şi pierderea drepturi-
bilirea drepturilor moşnenilor sau răzeşilor, pentru lor de moşnean, din care cauză e şovăitoare însăş
ca nu prin întârziere să se zădărnicească împlinirea jurisprudenţa instanţelor noastre judecătoreşti,
prescripţiunilor legii. necălăuzite încă de doctrina, care e deabia în
25. - Circ. Min. Just. 15.117/900. - Prin adresa formaţiune55).
50.199/910. Departamentul agriculturei şi domenii- Se susţine că măsurile luate de legiuitor pentru
lor îmi arată că, pentru buna desăvârşire a lucrărilor asigurarea acestor drepturi, prin izbirea lor de in-
de delimitare a proprietăţilor moşnenilor, ar fi ne- disponibilitate până la stabilirea definitivă a obştei,
merit ca judecătorii să ceară şi să obţină direct dela n‘au fost suficiente pentru că, contrariu aşteptărilor
ministerul domeniilor lămuririle de cari ar avea ne- sale, lucrările n’au putut fi terminate în intervalul de
voie. 8 luni dela promulgarea legii, pe care legiuitorul l-a
Ministerul justiţiei împărtăşeşte această părere. avut în vedere, socotind că, în acest interval, n’ar fi
Aceluiaş Departament urmează să vă adresaţi şi prea mare pericol, dacă administraţia s’ar face după
pentru achitarea cheltuelilor necesitate de lucrările vechile norme.
în chestiune cerând în prealabil instrucţiuni de cum Se propune înscrierea unei dispoziţiuni în art. 47
aveţi să procedaţi în astă privinţă. din Codul silvic, prin care să se împuternicească
Cu această ocaziune vă fac atent că lucrările pen- judecătorul de ocol până la constituirea obştei,
tru delimitarea proprietăţilor moşneneşti cată să fie de a numi administratori, a căror gestiune sa fie
săvârşite numai în timpul ce va rămâne liber după supraveghiată de aproape56).
împlinirea atribuţiunilor judecătoreşti. Scopul urmărit ar fi fost atins numai dacă s’ar fi
26. - Originea şi stabilirea drepturilor moşnenilor. hotarât, încă dela promulgarea legii, anularea tu-
Neajunsurile legii silvice. Originea moşnenilor, turor vechileturilor sau mandatelor date de moşneni
pierdută în noaptea timpurilor, n’a putut fi stabilită şi numirea provizorie, de către judecătorul de
cu preciziune până în prezent. După o părere, cetele ocol respectiv, a administratorilor necesari, cari
de moşneni îşi au originea lor anterior descălecării trebuesc să se conformeze, sub controlul justiţiei, în
lui Dragoş51), după alţii îşi datoresc existenţa lor administraţia lor, dispoziţiunilor legii.
domnilor pământeni cari, aşezând în locurile de Se mai impută legiuitorului din 1910 că n’a or-
apărare ale ţării câte un căpitan cu soldaţii săi, le- ganizat «în forma nouă a vremii», aşa cum s’ar fi
a dat pământ de hrană ca răsplătire pentru servi- cuvenit, personalitatea juridică a moşnenilor, care
ciile ce au putut aduce în timp de răsboiu52); după le-ar fi asigurat proprietatea necesară în interesul
alţii, moşnenii n’ar fi decât scoborâtorii căpitanilor propriei noastre consolidări economice, propri-
cărora Domnul le dădea câte o întindere de moşie etatea de vălmaşe la munte avându-şi rosturile ei te-
pentru dânşii şi urmaşii lor pro indivizo53). meinice, fiind vorba de satisfacerea unor necesităţi
Unii atribuie acestei instituţiuni o influenţă slavă, care, acolo, se pretează formei proprietăţii colective
alţii o consideră ca o derivaţiune din dreptul quiri- care se conciliază cu interesul individual, întru cât,
tar54). în golurile munţilor, păşunează turmele în timpul
Ne găsim, cum a observat Take Ionescu, cu prile- verii, iar pe asemenea goluri nu se poate concepe o
jul discuţiei legii silvice din 1910, în faţa uneia din 55
Ioan D. Neagu – Negrileşti, autorul unui Cod silvic
cele mai grele probleme din istoria neamului româ- adnotat 1991 în „Dreptul” 7/922.
nesc asupra căreia juriştii şi istoricii n’au căzut de 56
În acest sens, I. Cosmoc „Bulet. Trib. Muscel” 7/920,
51
I. Brezulescu «Studiu asupra proprietăţii devălmaşe»; C. care spre a învedera că judele de ocol nu poate numi
Georgescu – Vrancea, N.I. Mihăescu «Dreptul» 28/1921. administratori şi înainte de constituirea obştei, pe temeiul
52
Th. Rossetti, citat de Mihăescu loco cit. art. 47 al. 1 se referă la declaraţia Ministerului Domeniilor
53
Şt. Greceanu, în desbaterile legii la Senat; Mihăescu făcută cu ocazia discuţiei legii în Cameră: „Odată regulată
loco cit. şi stabilită obştea … se vor aplica dispoziţiunile acestei
54
Take Ionescu, în dezbaterile legii la Cameră. legi, cu privire la administrarea pădurilor”.
46
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

divizare cu hotare individuale. o comisiune specială, alcătuită din judele de ocol,


Din pricină că cetele de moşneni care posedă care e prezidentul ei, de administratorul de plasă şi
fonduri de valori considerabile (masivuri imense din controlorul fiscal al locului unde e situată pro-
forestiere ori munţi inepuizabili formaţi din piatră prietatea devălmaşe (art. 29).
de var, etc.) nu au o vieaţă, o personalitate juridică, În o materie aşa de nebuloasă, privitoare la o
ca compensaţie, trec prin o acută criză materială proprietate asupra căreia drepturile codevălmaşilor
datorită regimului silvic prea aspru, care produce, s’au fărâmiţat şi se fărâmiţează încă la infinit, din
fără voie, decadenţa lor57). generaţie în generaţie, drepturi regulat cotropite de
O altă vină care se aduce, nu fără temeiu, legi- cei mai puternici sau mai făţarnici, cari arendează
uitorului din 1910, e că nu a ţinut seamă de obiceiu- proprietatea devălmaşă cu îndepărtarea celor mai
rile locale şi tradiţiuni înrădăcinate în spiritul pu- slabi sau nepricepuţi, legiuitorul silvic, în scopul
blic, care prevedeau modul cum se obţine dreptul în limpezirii şi ocrotirii drepturilor fiecărui devălmaş,
obşte, cum se exercită folosinţa lui şi cum se pierde a crezut indispensabil să înlăture cu totul procedura
acest drept: n’a lămurit măcar dacă dreptul comun a dreptului comun, complicată şi tărăgănitoare, şi a
luat locul unor asemenea obiceiuri şi tradiţiuni din creat o procedură excepţională şi simplificătoare
strămoşi, faţă de care însâş legea nu poate rezista58). pentru statornicirea, acestor drepturi, spre a curma
Codul de procedură civilă din 1900 prevede cât mai grabnic starea de incertitudine seculară şi
dispoziţiuni privitoare la modul cum obştiile îşi pot din ce în ce mai mare care constituia un obstacol
constitui mandatarii necesari pentru reprezentarea atât de serios la limpezirea lor.
lor în justiţie, cum şi la modul de procedare pentru Această procedură răstoarnă aproape radical
a arenda, cumpăra şi ipoteca un imobil rural; Codul regulele de judecată şi principiile de probaţiune
silvic din 1910 complectează aceste dispoziţiuni, prevăzute de procedura ordinară. Se lasă comisiunii
prin felurite rânduieli care dau acestui cod un carac- câmpul cel mai larg de investigaţiune pentru stabili-
ter special. rea drepturilor în chestiune, prin examinare de titlu-
Proprietăţile devălmase dela noi corespund aşa ri, ascultare de martori, lucrări de expertiză şi orice
ziselor composesorate din Transilvania (averi investigaţiuni ar socoti utile pentru descoperirea
grănicereşti şi urbariale, născute din desagregarea adevărului, în interesul atât al moşnenilor prezenţi
proprietăţii, la 1848), consistând aceste din urmă, sau absenţi, cât şi al celor incapabili, având sau nu
din proprietatea comună a foştilor iobagi: păduri, o reprezentanţă legală (art. 31).
locuri de păşune, etc. Conform art. 31, stabilirea drepturilor
Averi grănicereşti considerabile sunt la Biserica devălmaşilor se poate face şi prin hotărnicie. Legiui-
Albă, Caransebeş, Bistriţa-Năsăud, Orlat, Ciuc, etc., torul n’a admis, în această privinţă, vederile deputa-
unde se administrează în comun, prin consilii insti- tului Titu Frumuşanu, care, în şedinţa Camerii dela
tuite conform statutelor, de care se folosesc membrii 2 Aprilie 1910, pretindea că limpezirea drepturilor
unor asemenea comunităţi, iar din fondurile lor se moşnenilor «nu va rezulta nici din hotărnicie, nici
susţin şcoalele şi bisericile59). din hrisoave dela Mihaiu Viteazul sau dela Matei
27. - Modul de stabilire a drepturilor de proprie- Basarab, dar va rezulta din arendările care de ani şi
tate ale cetelor de moşneni sau răzeşi aflate în zeci de ani se fac şi în care se arată partea fiecăruia,
devălmăşie. Spre a se putea stabili mai cu înlesnire astăzi în franci, înainte vreme în lei, «în zloţi».
şi preciziune drepturile de proprietate ale cetelor I.N. Tănăsescu, în «Câteva norme de urmat în
de moşneni sau răzeşi, aflate în devălmăşie, cu pri- stabilirea drepturilor de moşneni în proprietatea
vire atât la pădurile ce stăpânesc, cât şi la păşunile, devălmaşă»60) face unele observaţiuni judicioase,
fâneţele şi locurile de arătură aflătoare în poie- nele întemeiate pe experienţa ce a dobândit-o în această
şi locurile goale din interiorul sau împrejurul peri- materie, în calitatea sa de judecător de ocol, che-
metrului pădurilor lor, precum şi la golurile de mun- mat a-i da soluţiunea necesară61). Autorul susţine
te, destinate păşunatului, legiuitorul silvic a instituit 60
Studiu publicat „Dreptul” 30 şi 32/914.
57
În acest scop, cu citare de exemple, N.I. Mihăescu loco 61
I.N. Tănăsescu, care s’a ocupat mai multă vreme de
cit. aceată problemă, afirmă că art.29 şi urm. Cod silvic sunt
58
Cpr. V.F. Petrescu „Dreptul” 21/922, unde se semnalează consecinţa propunerilor ce le-a făcut Min. Justiţiei, prin
din acest punct de vedere nedumeririle legii silvice, în raportul No. 19.258/999, înainte ca legea să se fi votat.
aplicarea unora din dispoziţiile sale (art. 36, 41 şi 42) V. Acelaşi magistrat, prin raportul No. 12.970/914 a adus la
cele arătate la aceste texte. cunoştinţa Min. exploatarea necinstită a cetelor de moşneni
59
Cpr. Petrescu actualmente judecător în Ardeal, loco cit. de către persoane străine acaparatoare, cu complicitatea
47
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

că contractele de arendare nu pot servi ca normă art. 43 se exprimă că toate întrunirile se prezidează
sigură pentru stabilirea drepturilor, deoarece cu- de judecătorul ocolului respectiv, s’a susţinut că
prinde «cele mai revoltătoare nedreptăţi» săvârşite dispoziţiile art. 29 sunt de excepţie, iar cele ale arti-
de «chiaburii satelor» în dauna celor nevoiaşi, în colelor următoare sunt în spiritul dreptului comun63).
numele cărora au lucrat ca pretinşi mandatari taciţi, Deci adunările obştiilor, atât cele anuale, cât şi cele
fără autorizaţiune. Aceştia au alcătuit contracte în extraordinare, ar urma să se ţină sub prezidenţia ju-
care au pus să iscălească şi câţiva moşneni din sat, delui de ocol al comunei de reşedinţă al obştei, iar
fără ca, în realitate, întreaga ceată să fi luat parte nu a sediului proprietăţii.
la alcătuirea lor, iar, prin acest mijloc, şi-au însuşit Socotim eronată această interpretare. Prin
drepturi mai mari decât aveau de fapt, exploatând judecătorul respectiv, legea n’a putut înţelege de-
astfel neştiinţa consătenilor lor şi răpindu-le dreptu- cât tot pe judecătorul locului bunului obştesc, a
rile. cărui competinţă nu poate fi ştirbită în lipsa unei
Obiecţiunea e serioasă, cum însă, judecătorii de dispoziţiuni exprese a legii silvice. Aceasta reiese
ocol pot recurg la orice fel investigaţiuni în această destul de vădit din înlănţuirea tuturor textelor privi-
materie, atari contracte de arendă le vor servi ca toare la materie. Art. 29 figurează sub Cap. V, care e
orientare, ca element de apreciere, şi pot fi contro- împărţit în 2 secţiuni. Atribuţiunile la care se referă
late prin alte probe circumstanţiale, spre a se vedea toate dispoziţiunile acestui capitol, sunt deferite
în ce măsură pot fi luate în consideraţie. aceluiaş judecător de ocol, care le concentrează în
Tănăsescu propune un sistem mult mai inge- persoana sa, fie că e vorba de stabilirea drepturilor
nios şi mai sigur, ca unitate de mănură, decât aceea devălmaşilor, regulate prin secţiunea I, fie de exploa-
rezultând din contractele de arendă, făcute, unele pe tarea la care se referă secţiunea II în care tratează de
lei, altele pe stânjeni sau pe fun, iar altele pe ocale şi întrunirile acestora privitoare la regularea aceloraşi
dramuri, pe vite mari şi mici. drepturi.
D-sa a observat, la moşnean, tendinţa de a ge- 29. - Din art. 29 şi urm. din Codul silvic dela 8
neraliza leul, ca unitate de măsură, pentrucă e po- Aprilie 1910 şi din scopul urmărit de legiuitor de
sibil ca preţul arendei să varieze şi dreptul stabilit a pune capăt abuzurilor ce se făceau de moşneni,
pe această măsură să nu corespundă sumei pe care aflaţi în indiviziune, fie prin actele de posesiune,
devălmaşul o primia dela arendaşul său şi care poate fie prin actele de înstrăinarea unor drepturi ce nu le
fi mult mai mare, ceeace ar deştepta în spiritul său aparţineau, rezultă că această lege are un caracter
bănuiala asupra nepăstuirii cu care i s’a stabilit de ordine publică, deoarece ambele instanţe de fond
dreptul şi ar da naştere la nemulţumiri. De aceea, sunt datoare din oficiu să proceadă la judecată pen-
D-sa propune «partea » ca unitate de măsură, care, tru stabilirea drepturilor moşnenilor în indiviziune,
deşi fictivă, ca şi măsura în lei, ocale, fun, etc., face atât timp cât nu se dovedeşte că proprietatea este
să se evite asemenea bănuieli şi nemulţumiri62). împărţită între moşneni printr’un act de partaj în
28. - Domiciliul obştiilor de moşneni. Art. 29 preve- regulă.
de că, pentru stabilirea drepturilor de proprietate a Prin urmare Tribunalul comite un exces de pu-
cetelor de moşneni sau răzeşi, aflate în devălmăşie, tere şi nesocoteşte dispoziţiile unei legi de ordine
comisiunea va fi prezidată de judele de ocol «al lo- publică şi interes general, care admite cererea făcută
cului unde e situată proprietatea». Din faptul că art. de moşneni, între care era şi recurentul, şi dispune
40 şi 43 nu mai întrebuinţează aceste expresiuni, ci scoaterea afacerii după rol, numai pe simplul motiv
că între moşneni ar fi un proces pentru împărţeală
unora din moşneni de rea credinţă.
pendinte la altă instanţă judecătorească (Cas. I
62
Să presupunem zice Tănăsescu, că un munte a fost
arendat cu 375 lei. În loc ca muntele să se împartă în 375
828/911 «Sept.Jurid.» pag. 49 şi «Curier.Jud.»
lei, să se împartă în 200, 300, 400 etc. părţi, ţinându-se 11/912).
seama de numărul moşilor, cei dintâi stăpânitori cari, în 30. – După art. 29 şi urm. din noul Cod silvic, comi-
fiecare munte pot fi 2, 3, 4 etc., având părţi egale. Dacă au siunea instituită pentru stabilirea dreptului de pro-
fost 4 moşi, muntele se va împărţi în 100 părţi. Coborând prietate al moşnenilor sau răzeşilor are competinţa
apoi pe ramurile arborului genealogic, se va găsi partea să constate existenţa cetelor de moşneni aflate în
fiecărui moşnean din ceată. Numărul coborâtorilor se poa- devălmăşie, membrii cari le compun, bunurile
te stabili prin investigaţiile ce se vor face la faţa locului,
ce aceste cete stăpânesc, natura şi întinderea lor
prin o muncă stâruitoare. Autorul a practicat acest sistem
şi afirmă că a dat rezultate favorabile. V. şi cele spuse la
63
Ioan D. Neagu-Negrileşti “Dreptul” 34/922.
art. 31.
48
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

aproximativă şi proporţiunea drepturilor fiecărui cari nici judecătorul delegat nu le-a discutat în ra-
moşnean în averea devălmaşă. De aci rezultă că aces- portul său. (Cas, II, 182/912, «Curier. Jud.» 76/912
te comisiuni nu pot judecă şi rezolva pretenţiunile şi «Sept. Jurid.» p. 640.)
ridicate de particulari, alţii decât moşnenii, cu pri-
vire la drepturile lor personale şi exclusive asupra Drepturile moşnenilor (Art. 29 C. silvic)
averii cetelor de moşneni, (Cas. II, 128/912, « Cu-
rier. Judec.» 33/913 şi «Sept. Jurid.» p. 449). 34. - Ceeace a înţeles legiuitorul să reguleze şi să
31. - Din dispoziţiunile art. 29 şi următorii din Co- stabilească prin procedura indicată de Codul silvic,
dul silvic de sub secţia I cap. V, rezultă că comi- este în principal drepturile fiecăruia din devălmaşi în
siunea instituită de această lege, pentru stabilirea imobilele cetelor de moşneni şi proporţiunea aces-
drepturilor de proprietate al moşnenilor cu privire la tor drepturi, iar nu să determine întinderea exactă
păduri, poieni, goluri de munte, etc., nu are căderea a imobilelor aflate în devălmăşie, operaţiune care
de a stabili acest drept atunci când moşnenii au ieşit necesită o trecere de timp ce nu cadrează cu proce-
din starea de indiviziune, întru cât legiuitorul nu dura sumară şi expeditivă indicată de acea lege.
a avut nici un interes să se ocupe de proprietăţile Instanţa de fond nu comite nici un exces de putere
moşnenilor, a căror împărţire s’ar găsi deja făcută. când constată şi stabileşte că moşnenii cari au pre-
(Cas. I, 128/912 «Curier Jud.» 33/913 şi «Sept. Ju- tins că unele persoane au fost înscrise de comisiune
rid.» p. 259). fără să aibă vreun drept sau cu drepturi mai mari
32. - Comisiunea instituită conform art. 29 din decât au în realitate, n’au produs vreo dovadă pen-
Codul silvic nu are competinţă de a lucra, când se tru stabilirea acestor afirmaţiuni, chiar dacă ar fi la
constată că moşnenii nu se mai găsesc în stare de dosar vreun tablou de numele acelor persoane.
indiviziune însă pentru aceasta trebuie nu numai să Omisiunea tribunalului nu este esenţială dacă
se constate că moşii sunt divizaţi între ei de mai bine această instanţă nu se pronunţă asupra enunţării
de 30 ani, ci că şi fiecare descendent din acei moşi unor moşneni, cum că ei sunt proprietari particulari
stăpâneşte separat o parte din teren, după cum cere în indiviziune cu obştea şi deci, că, conform art. 36
noul Cod silvic, pentru care scop s’au instituit aceste din Codul silvic, nu puteau fi obligaţi sa rămână în
comisiuni cari sa proceadă la constatarea drepturilor indiviziune, întru cât un asemenea motiv n’a fost
fiecărui moşnean în parte şi la arătarea proporţiei invocat înaintea comisiunii, nici prin petiţia de apel
unor asemenea drepturi. (Cas. II. 138/912, «Curier, şi nici cu ocaziunea cercetării ordonată în cauză de
Jud.» 79/912 şi «Sept. Jurid. » p. 413). tribunal, ci numai oral, cu ocazia susţinerii apelului,
33. - Cu ocazia judecării unui apel în contra deci- s’a afirmat în treacăt că urmează să fie consideraţi
ziunii comisiei întocmită conform art. 29 din Codul ca proprietari particulari asupra drepturilor lor, fără
silvic, pentru stabilirea drepturilor de proprietate a să desvolte şi să lămurească acest motiv, şi mai ales
cetelor de moşneni aflaţi în iudiviziune, dacă tribu- fără să-l dovedească cu ceva. (Cas. II, 218/913 «Ju-
nalul a ordonat a se face în cauză o cercetare locală, rispr. rom.» pag. 14 şi «Curier. Jud.» 12/914).
delegând pe preşedintele său cu facerea cercetării 35. - Dacă prin art. 29, aliniatul penultim, din Codul
şi, în urmă, când a pronunţat hotărârea sa, s’a în- silvic, se prevede că lucrarea comisiunii pentru
temeiat pe motivele cuprinse în raportul format de stabilirea drepturilor de proprietate a cetelor de
preşedinte cu ocazia acelei cercetări, adoptându-le moşneni aflaţi în devălmăşie, va trebui terminată
pur şi simplu, fără nici o altă apreciere din partea sa, până în opt luni dela promulgarea legii, această
prin acest mod de procedare, tribunalul săvârşeşte dispoziţiune este o recomandaţiune pentru comisi-
un exces de putere, deoarece cercetarea locală une ca să păşească la lucrare, cât mai în grabă, pen-
ordonată în cauză nefiind făcută de întreg completul tru ca să asigure cât mai repede scopul legiuitorului,
tribunalului, ci de un singur judecător, o asemenea de a se constata cu un moment mai înainte existenţa
cercetare nu constituie o parte chiar a judecăţii şi, şi proporţia drepturilor devălmaşe ale moşnenilor,
prin urmare, tribunalul nu era îndreptăţit, fără nici o fără ca acea lucrare să fie nulă, dacă nu s’a terminat
deducţiune sau apreciere din partea sa, să dea rapor- în acel interval la timp. (Cas. II, 250/913 «Jurispr.
tului întocmit de judecător un caracter de hotărâre, rom.» pag. 126).
neţinând seamă de dreptul părţilor de a-şi desvolta 36. - Dacă comisiunea instituită de art. 29 nu şi-a
probele lor înaintea tribunalului, mai cu seamă când putut termina lucrarea pentru stabilirea dreptu-
părţile au invocat şi produs la tribunal o serie de rilor devălmaşe ale moşnenilor, până în opt luni
acte, asupra cărora tribunalul nu se pronunţa şi pe dela promulgarea legii, după cum prevede această
49
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

dispoziţiune a legii, nu se poate cere nulitatea de- II, 117/914, «Curier, Jud.» 62/914).
ciziunii comisiunii din această cauză, căci ar fi să 39. - Codul silvic a voit a stabili numai dreptul de
se perpetueze o stare de lucruri căreia legiuitorul proprietate a cetelor de moşneni aflate în devălmăşie,
a voit să-i pună capat. (Cas. II, 251/913, «Curier. cu privire la pământurile ce stăpânesc, la păşunile,
Jud.» 15/914). fâneţele şi locurile de arătură aflătoare în poienile
37. - Când unii moşneni au fost înscrişi de comi- şi locurile goale din interiorul sau din prejurul pe-
siunea pentru stabilirea drepturilor de proprietate rimetrului pădurilor lor, precum şi la golurile de
devălmaşe ale moşnenilor, cu un număr oarecare munte destinate păşunatului.
de dramuri, tribunalul nu poate, în urma apelului ce Astfel fiind, cu drept cuvânt tribunalul a decis
dânşii au făcut, să le facă o poziţiune mai rea decât că comisiunea instituită în acest scop de art. 29 din
aceea care o aveau dacă n’ar fi făcut apel, aşa că nu Codul silvic, a lucrat fără competinţă şi a anulat de-
poate, fără a comite un exces de putere, să-i şteargă ciziunea acelei comisiuni, când a constatat că, pe
cu dramurile cu care fuseseră înscrişi de comisiune, proprietatea cetei de moşneni, nu se găseşte actual-
sub cuvânt că aceste dramuri le-au fost atribuite fără mente pădure, după cum se pretinde, şi că pădurea
drept. foarte rară ce a existat odată este complectamente
Atât comisiunea instituită pentru stabilirea drep- distrusă, fără posibilitate de a fi regenerată în viitor,
turilor de proprietate ale moşnenilor, cât şi tribu- pe cale naturală. (Cas. II, 143/914 «Jurispr. rom.»
nalul, ca instanţă de apel, au, potrivit art. 29 din 32/914).
Codul silvic, a constata existenţa drepturilor fiecărui 40. - Moşnenii cari n’au făcut apel în contra de-
devălmaş şi proporţia unor asemenea drepturi, cu ciziunii instituită conform art. 29 din Codul silvic,
privire la pădurile, poienile, etc., pe care cetele de pentru stabilirea drepturilor de proprietate a cetelor
moşneni sau răzeşi aflate în devălmăşie le stăpânesc de moşineni sau răzeşi aflate în devălmăşie, oricare
în acele, păduri, poieni, etc. ar fi fost eroarea săvârşită de comisiune, nu au cali-
De aci rezultă că, atunci când cetele de moşneni tatea de a pretinde înaintea celei de a doua instanţă
nu stăpânesc acele păduri, şi când dreptul de pro- de fond repararea erorii săvârşită, deoarece, în lipsă
prietate este contestat, instanţele instituite de Codul de apel din partea lor, deciziunea comisiunii rămâne
silvic, pentru a constata existenţa şi proporţia drep- definitivă faţă de dânşii.
turilor, nu pot să păşească la lucrările prevăzute de Prin urmare, este inadmisibilă cererea de
Codul silvic în scopul pentru care sunt instituite, intervenţie făcută pentru prima oară în apel de un
rămânând ca instanţele ordinare să se pronunţe mai moşnean care nu s’a prezentat înaintea comisiunii
întâiu asupra dreptului de proprietate. pentru a-şi stabili drepturile sale de moşnean în
Prin urmare, tribunalul, cu drept cuvânt a rezervat imobilul în discuţiune şi n’a făcut nici apel în contra
părţilor acţiunea pe cale ordinară pentru stabilirea deciziunii acelei comisiuni. (Cas. II, 172/914, «Ju-
în prealabil a dreptului de proprietate asupra unui rispr. rom.» 36/914).
munte, când a constatat că acel drept este contestat. 41. - Instanţa instituită de legea silvică prin art.
Tribunalul nu face o omisiune esenţială, dacă nu 29, pentru a cerceta şi rezolva cererile de stabilirea
se pronunţă asupra probei cu martori cerută de unul drepturilor de proprietate a cetelor de moşneni aflate
din moşneni pentru a stabili că ei şi autorii săi au în codevălmăşie, este numai comisiunea formată în
stăpânit un număr de dramuri în proprietate, iar nu modul arătat de lege. Judecătorul de ocol are numai
în servitute, timp mai bine de 30 de ani, deoarece îndatorirea ca să se informeze prin notarii respec-
tribunalul a constatat că autorii acelui moşnean şi- tivi, despre cetele de moşneni aflătoare în fiecare
au vândut drepturile de proprietate, rezervându-şi comună şi a supune acele informaţiuni în lucrarea
numai pe acela de servitute şi întru cât posesiunea comisiunii, el neputând însă, în nici un caz, rezolva
asupra servituţii nu putea să-l ducă la prescripţia singur cererea unei cete de moşneni, care pretinde
dreptului de proprietate. (Cas, II, 252/913 «Jurispr. că are drepturi de proprietate, întru cât n’are aseme-
rom.», pag. 142). nea competinţă dela lege.
38. - Când comisia prevăzută de art. 29 din Codul Prin urmare, judecătorul de ocol a lucrat fără
silvic constată că unul din coproprietari nu face competinţă când a statuat singur asupra cererii făcută
parte din ceata moşnenilor şi că el este un proprietar de o obştie de moşneni şi încheierea sa urmează a
particular cu drept cuvânt îi rezervă calea dreptului fi casată pe temeiul art. 31, partea II, II din legea
comun pentru a cere ieşirea din indiviziune, con- Curţii de Casaţie. (Cas. II, 203/914, «Jurispr. rom.»,
form cu dispoziţiunile art. 36 din Codul silvic. (Cas. 9/915).
50
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

42. - Într’un proces de ieşire din indiviziune între momentul când instanţa urmează să hotărască parta-
moşneni, aceştia urmează a fi citaţi individual după jul, trebuie să declare pe fiecare copărtaş proprietar
dreptul comun, iar nu prin o citaţie colectivă ca pe lotul ce i se cuvine;
ceată, conform art. 75 al. 11 pr. civ. (Trib. Muscel, Că, citându-se moşnenii într’un proces de ieşire
23 Ianuarie 1915 «Dreptul» 36/915). din indiviziune ca ceată cu o singură citaţie, ei nu
«Având în vedere că, deşi cetele de moşneni nu pot fi declaraţi proprietari asupra loturilor ce li se
constituiesc persoane juridice, însă, pentru înlesni- vor cuveni, căci nu li-se cunoaşte de instanţă, nu-
rea chemării lor în judecată, când sunt în proces cu mele, aşa că, în acest caz, s’ar determina numai
alte persoane, sunt considerate ca o singură persoană loturilor reclamanţilor, iar starea de indiviziune va
şi legea de procedură civilă arată cum trebuiesc să există iarăş în privinţa pârâţilor chemaţi sub formă
fie citate» (art. 75, al. 11 pr. civ.); de ceată».
«Ca legea silvică din 9 Aprilie 1910, voind să 43. - Cererea reclamantului, făcută în mod vag,
stabilească dreptul de proprietate a moşnenilor în de a dovedi că a posedat într’un munte, nu era
averea lor indiviză, a arătat, prin art. 30, modul cum concludentă, fiindcă nu putea exclude prescripţiunea
să fie citaţi moşnenii în faţa comisiunii şi a tribunalu- operată în decursul posesiunii de peste 40 ani ce in-
lui în apel, iar prin art. 47 se arată cine o reprezintă timatul a avut asupra părţii cerută de reclamant, aşa
în justiţie după ce s’a format aşezământul; că tribunalul-o, respingând, fără a arăta în mod ex-
«Având în vedere că din actele din dosar se pres motivele sale, n’a săvârşit o omisiune esenţială,
vede că comisiunea instituită conform legii silvice întru cât proba propusă nu era de natură să schimbe
din 9 Aprilie 1910, pentru stabilirea drepturilor soluţiunea dată procesului.
de proprietate ale moşnenilor ce compun obştea Apelurile moşnenilor contra deciziunii comisiunii
Albeşti, prin deciziunea No. 1 din 16 Aprilie 1910, silvice fiind prin natura lor, conexe, probele făcute
rămasă definitivă prin neapelare, constată că toate de un apelant produc efect contra celorlalţi apelanţi
proprietăţile ce constituiau averea acestei obşti (Cas. II, 53/915 «Jurispr. rom.» 24/915).
au fost hotărnicite, alese şi împărţite în mai multe 44. - Încheierea comisiunii prevăzută de art. 29 din
chingi de pământ, care le stăpâneau «de mai multă Codul silvic, pentru stabilirea drepturilor de propri-
vreme, aşa că obştea se poate disolva şi nu se mai etate ale cetelor de moşneni, dată asupra chestiunii
administrează conform legii silvice, ci fiecare dacă afacerea putea sau nu să-şi mai urmeze cursul
moşnean îşi administrează porţiunea lui individual, faţă de Stat, care obţinuse hotărîre de ieşire din indi-
aşa cum s’a hotărît între dânşii»; viziune cu moşnenii a cărei executare era pendinte
«Că, în privinţa ieşirii din indiviziune, legea înaintea altor instanţe, fiind o hotărîre premergătoare
silvică nevorbind nimic, împărţeala proprietăţilor dată înainte de judecata fondului, bine a judecat
indivize are a se face conform dreptului comun, tribunalul că, conform art. 323 pr. civ., nu putea fi
pentru a se isprăvi odată pentru totdeauna acele stări atacată cu apel decât odată cu hotărîrea asupra fon-
de indiviziune pe care legiuitorul le vede cu ochi răi, dului.
ele fiind cauza tuturor discordiilor dintre moşneni şi Prin urmare, cu drept cuvânt, s’a respins ca inad-
a proceselor interminabile ce se nasc, partajul fiind misibil apelul făcut de moşneni în contra încheierii
ultimul stadiu, care pune capăt tuturor discuţiunilor comisiunii prin care s’a suspendat lucrările ei, până
între dânşii; ce Statul va executa planul şi hotărnicia ce are pen-
Considerând că diviziunea poate fi cerută chiar tru stabilirea drepturilor sale în munţi, plaiuri şi
când unul sau mai mulţi coproprietari au posedat păduri, şi numai după aceasta moşnenii să ceară
părţi separate, dacă nu a fost act de împărţeală cum stabilirea drepturilor lor. (Cas. II, 86/915, «Jurispr.
este în speţă; rom.» 30/915).
Considerând că acţiunea de împărţeală este o 45. - Conform art. 253 şi 254 pr. civ., judecata unei
acţiune individuală şi nu poate fi exercitată decât afaceri nu se poate suspenda decât în cazurile limi-
în contra tuturor copărtaşilor, de unde rezultă că tative prevăzute de aceste articole.
împărţeala la care nu au luat parte toţi coproprietarii Prin urmare, comisiunea instituită de art. 29 din
nu are fiinţă şi indiviziunea subzistă; codul silvic, pentru stabilirea drepturilor de pro-
Considerând că împărţeala fiind declarativă de prietate ale cetelor de moşneni, nu poate suspenda
drepturi rezultă că fiecare copărtaş să fie chemat lucrările sale până ce Statul va face executarea pe
în cauză, care pe lângă că are dreptul de a propune teren a unor hotărîri de împărţeală care n’au nici un
orice reclamaţiuni în contra formării loturilor, dar în raport cu alegerea drepturilor moşnenilor, lucrare
51
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

care cere timp şi este lăsată la arbitrariul Statului, aceeaş competinţă când judecă apelurile făcute
întru cât asemenea suspendare nu intră în cazurile contra deciziunilor date de comisiunile silvice,
prevăzute de citatele articole. instanţa de apel era în drept să reformeze decizi-
Fiind constatat că drepturile Statului erau fixate unea comisiunii în ce priveşte stabilirea hotarelor
prin hotărârile prezentate la coimisiune şi nefiind dintre proprietăţi ca fiind dată fără competinţă, şi să
ridicată vreo obiecţiune cu privire la proporţia acelor o menţină numai în ce priveşte stabilirea drepturilor
drepturi, comisiunea era datoare să judece şi să dea devălmaşe ale moşnenilor. (Cas. II, 174/915, «Ju-
o soluţiune procesului, fie că socotia ca prematură rispr. rom.», 36/915).
stabilirea drepturilor, moşnenilor înainte ca Statul să 48. - Pentru stabilirea drepturilor devălmaşe ale
fi executat pe teren hotărîrile sale, fie pentru orice moşnenilor, este necesar ca, în prealabil, instanţa de
alt fine de neprimire, pentru ca, în urma respingerii fond să determine şi să individualizeze bunul aflat
cererii moşnenilor, aceştia să poată merge în apel în devălmăşie, adică situaţiunea şi compunerea imo-
şi aceasta cu atât mai mult eu cât, în această ma- bilului asupra căruia îşi exercită moşnenii drepturile
terie, comisiunea este obligată de lege ca, din ofi- lor.
ciu, să facă toate lucrările pentru ca afacerea să fie Astfel fiind, când recurenţii au cerut să dovedească
judecată. Astfel fiind, numai prin exces de putere prin martori că intimaţii nu mai au nici un drept în
comisiunea a suspendat judecata afacerii şi acest ex- devălmăşie în muntele ce formează obiectul decizi-
ces de putere partea n’are cum să-l repare, căci apel unii dată de comisiunea silvică, fiindcă recurenţii
nu poate face contra jurnalului de suspendare, care stăpânesc în mod exclusiv drepturile dobândite de
nu poate fi atacat decât odată cu fondul şi de aceea ei prin acte de cumpărare, cererea lor fiind referi-
partea se găseşte în cazul excepţional, prevăzut de toare la compunerea şi determinarea bunului aflat
art. 31, partea II, No. 2 din legea Curţii de Casaţie, în devălmăşie era de natură a schimba soluţiunea
pentru a cere desfiinţarea actului făcut cu exces de procesulu, iară că tribunalul a comis o omisiune
putere. (Cas. II, 87/915, «Jurispr. rom.», 37/915). esenţială când nu s’a pronunţat asupra acelei cereri.
46. - Instanţa de trimitere sesizată numai de ape- (Cas. II, 176/915 «Jurispr. rom.» 36/915).
lurile moşnenilor care erau nemulţumiţi pe decizi- 49. - Când tribunalul admite cererea apelantului ca
unea comisiunii instituită pentru stabilirea dreptur- drepturile rămase pe urma defunctului său tată să
ilor moşnenilor aflaţi în devălmăşie, nu mai are ce nu fie împărţite, cum a făcut comisiunea silvică, ci
judeca când apelanţii declară că-şi retrag apelurile. să fie trecute în tabelă în mod global sub denumi-
Deşi apelul este devolutiv, însă numai faţă de părţile rea de «moştenitorii defunctului »... şi aceasta pen-
care au făcut apel. Principiul după care nimeni nu-şi tru motivul că între moştenitori există, în privinţa
poate agrava situaţiunea prin propriul său apel, îşi drepturilor lor, proces de partaj pendinte înaintea
are aplicaţiuuea şi în materie silvică, unde legiui- instanţelor ordinare, tribunalul nesocoteşte scopul
torul a urmărit numai determinarea drepturilor in- legii silvice şi interpretează greşit art. 29 şi urm. din
divize ale moşnenilor, iar nu diviziunea lor, aşa că Codul silvic, căci în loc de a căuta să stabilească pe
situaţiunea părţilor nu este identică cu aceea a celor cale excepţională şi sumară a acestei legi, drepturile
aflaţi în instanţa de ieşire din indiviziune. (Cas, II individuale ale fiecăruia din moştenitorii litiganţi, în
172/915, «Jurispr. rom. », 36/915). muntele în discuţiune, urmând că numai pentru altă
47. - Comisiunile silvice fiind jurisdicţiuni avere, de va fi, să se împartă după regulele ordin-
excepţionale, nu pot avea altă competinţă decât are, a admis ca valorificarea drepturilor să se facă
aceea ce le-a fost atribuită de legea care le-a creat. tot după procedura dreptului comun, făcând, astfel,
Potrivit art. 29 din Codul silvic, comisiunile să prevaleze această cale şi părţile să rămână tot în
fiind instituite numai pentru stabilirea drepturi- indiviziune, contrar cerinţelor unei legi de interes
lor devălmaşe ale moşnenilor asupra munţilor şi general. (Cas. II, 225/915, «Jurispr. rom. » 40/915).
pădurilor aflate în stăpânirea lor, rezultă că aceste 50. - Citarea a două cete de moşneni printr’o
comisiuui nu sunt competente să hotărască asu- singură citaţie, nu este făcută cu violarea legii, când
pra litigiilor ce ar exista între obştea moşnenilor şi se constată că era vorba de un singur imobil stăpânit
terţele persoane sau între două obştii, cu privire la de amândui cetele, mai ales când tot în modul aces-
dreptul lor de posesiune sau proprietate şi nici să ta ele fusese citate la celelalte instanţe de judecată,
rezolve contestaţiunile referitoare la hotarele dintre fără nici o obiecţiune din partea lor în această
proprietăţi. privinţă. După art. 31 al. penultim din Codul silvic,
Tribunalele, având, potrivit citatului articol, judecătorul de ocol, fiind obligat să ţină pentru fie-
52
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

care imobil un dosar separat, de aci rezultă că atunci de proprietate dintre moşneni şi a tuturor actelor ce
când e vorba de un singur imobil, stabilirea dreptu- ei vor depune, audierea martorilor, descinderile lo-
rilor de proprietate are a fi făcută printr’o singură cale, cum şi celelalte mijloace de dovadă să se facă
deciziune, chiar dacă sunt în devălmăşie două sau din oficiu, pentru ca instanţele instituite de legea
mai multe cete şi numai pe unele părţi, dar în aeelaş silvică să poată statua, chiar în privinţa drepturilor
imobil. (Cas. II, 303/915 «Jurispr. rom.» 8/916). celor ce nu se vor prezenta, absenţilor şi incapabili-
51. - Când, atât comisiunea instituită prin art. 29 din lor, chiar dacă reprezentanţii lor legali ar fi lipsă, iar
Codul silvic, pentru stabilirea drepturilor fiecărui prin art. 32 a dispus ca judecarea apelurilor să se
moşnean în proprietatea devălmaşe, cât şi tribuna- facă cel mult până în 3 luni dela expirarea termenu-
lul, nu s’au mărginit a determina perimetrul părţii lui de apel, preşedintele tribunalului fiind dator să
din proprietatea care se stăpâneşte în devălmăşie şi fixeze termenele de înfăţişare şi să ia măsuri ca toate
a stabili proporţia dreptului fiecărui moşnean nu- lucrările preparatorii să fie făcute în timp util.
mai în această porţiune, ci a cuprins în socoteala Când, dar, tribunalul respinge apelul ca
ce a făcut, întreaga proprietate, adică şi porţiunile nesusţinut, nesocoteşte dispoziţiunile citatelor arti-
pe care moşnenii le stăpânesc individual şi exclu- cole şi pronunţă o sentinţă casabilă. (Cas. II, 35/916
siv, ambele instanţe de fond au violat art 29 şi 31 «Jurispr. rom.» 21/916).
din Cod. silvic, întru cât scopul legal n’a fost atins. 55. - În principiu, deciziunile comisiunii silvice,
(Cas. II, 313/915, «Jurispr. rom.» 16/960). instituită conform articolului 29 din Cod. silvic, pot
52. - Tribunalul comite un vădit exces de putere, fi învestite cu formula executorie, putând fi execu-
când respinge ca nesusţinute apelurile unor moşneni tate.
contra deciziunii comisiunii silvice, dată pentru sta- Toţi acei cari pretind că nu fac parte din obşte şi
bilirea drepturilor lor de coproprietate asupra unor ar avea drepturi exclusive, derivând din împărţeală,
munţi, deşi procedura administrării probei cu mar- prescripţie, etc, pot uza de căile de atac ordinare sau
tori încuviinţată lor, nu era încă terminată şi deşi extraordinare, prevăzute de dreptul comun, pentru
asupra acelei încuviinţări de dovadă tribunalul nu anularea executării care i’ar vătăma.
revenise prin vreo dispoziţiune anterioară, mai ales Cel ce posedă un bun comun, nu este un pose-
că dispoziţiunile legii pentru stabilirea dreptului de sor precar şi pentru a prescrie acel bun, nu e nevoie
proprietate al moşnenilor sunt de interes general şi de intervertirea titlului, ci numai de o posesiune
tribunalul era dator, conform acestei legi, chiar ne- exclusivă timp de 30 ani, în condiţiunile art. 1847 c.
prezentându-se apelanţii, să examineze propunerile civ. (Trib. Prahova, III, 61/921 «Sentinţa» (Ploeşti)
ce făcuse şi mijloacele de apărare ce invocase şi fu- 11/921).
sese admise în principiu. (Cas. II. 329/915 «Jurispr. 56. - Numai comisiunea silvică are competenţa, cu
rom» 11/916). drept de apel la tribunal, de a stabili drepturile in-
53. - În procesele pentru regularea drepturilor de divize ale moşnenilor nedivizaţi; deci acei moşneni
proprietate ale moşnenilor, după Codul silvie, acest cari au fost faţă sau reprezentaţi la una din aceste
Cod n’a derogat dela regulele procedurii civile pen- două instanţe, nu mai pot invoca, faţă de obşte, sub
tru reprezentarea în justiţie decât în ce priveşte pe nici un motiv şi pe nici o altă cale, alte drepturi asu-
minori, interzişi şi soţi. Prin urmare, un avocat care pra imobilului decât cele prevăzute în tabelă.
n’are procură legalizată, cum cere art. 94 pr. civ., ci Moşnenii omişi a fi trecuţi în tabelă sau acei cari,
o procură transmisă prin telegraf, nu poate repre- de şi li s’au atribuit din oficiu drepturi mai mici,
zenta pe parte, aşa că instanţa de fond, printr’o justă au lipsit sau n’au fost reprezentaţi înaintea acestor
aplicaţiune a citatului articol, a considerat absentă instanţe, pot să-şi valorifice drepturile lor, însă nu-
partea în proces. (Cas. II, 15/916, «Jurispr. rom.» mai pe calea dreptului comun.
14/916). Actul de aşezământ ce se formează de moşneni, la
54. - Din cuprinsul art. 29 şi urm. Codul silvic, o lună după ce deciziunea silvică a rămas definitivă,
rezultă că legiuitorul, derogând dela dreptul comun, stabileşte modul cum se va administra averea divizî,
a voit să stabilească drepturile de proprietate ce ea constituind cu tabela ce o însoţeşte titlul de pro-
moşnenii au în indiviziune în păduri, munţi şi goluri, prietate.
cum şi judecarea pretenţiunilor dintre ei cu privire Judecătorul de ocol nu poate, singur, cu ocaziu-
la aceste drepturi să se facă din oficiu şi, în acest nea unei contestaţii făcute de moşneni contra unei
scop, a dispus, prin art. 31, ca fixarea termenelor de măsuri administrative luată de administratorii obştei
judecată, procedura chemării, examinarea titlurilor să cerceteze şi să rezolve şi cereri de stabilire de
53
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

drepturi de proprietate. Asemenea cereri, potrivit nu poate avea loc înainte de 15 zile dela
art. 29 Cod. silvic sunt date numai în competinţă afişarea citaţiunii la uşa primăriei.
comisiunii silvice cu apel la tribunal. (Jud. II Câm-
pulung-Muscel, 1 Febr. 1923 «Bulet. trib. Mus-
El va încunoştiinţa de asemenea prin
cel» 7/923), cu o notă de G. Isbăşoiu, care aprobă adresă pe ceilalţi membrii ai comisiunii de
soluţiunea, fiind juridică, v. şi jurispr. dela art. 31. ziua descinderii, cel puţin cu opt zile îainte
de ziua fixată, precum şi pe Casa centrală a
ART. 30. - Citaţiunea va cuprinde: Băncilor populare.
a) Numele obştei;
b) Numele generic al proprietăţii; Desb. C. D-l Victor Filotti: D-le preşedinte, la art.
30 am cerut oarecari lămuriri d-lui ministru al do-
c) Ziua şi ora descinderii în comună; meniilor şi anume: aş vrea, să ştiu care este motivul
d) Invitarea obştei de a se prezenta în lo- care l-a determinat pe d-sa ca să dea preotului o
calul primăriei situaţiunii imobilului cu competinţă de asemenea-natură în ceeace priveşte
citaţiunile care se dau obştei.
orice acte, planuri sau titluri de posesiune Într’adevăr, art. 30 spune că citaţiunea va cuprinde
privitoare la drepturile ei. punctele a, b, şi c, şi apoi arată cum se distribuie
Citaţia se va trimite de judele de ocol, pe citaţiunile. Mai întâiu, notarul o va aplica la primărie,
apoi preotul o va citi în biserică în prima Duminecă
lângă o adresă a sa, parohului, dirigintelui după primire ...
şcolii şi notarului comunei situaţiunii imo- D-lor, eu cred că această dispoziţiune ca preotul sa
citească citaţiunile în biserică, daca nu e de prisos, în
bilului. tot cazul mi se pare că este ceva nou, şi că acest lu-
Notarul o va afişa de îndată la uşa cru ar putea să lipsească din art. 30, fiindcă preoţii la
primăriei, constatând aceasta prin dresare ţară au alte îndeletniciri decât acelea de a face rolul
de vătafi ai judecătorului de ocol.
de proces-verbal, pe care îl va trimite jude- Tot asemenea şi învăţătorul va trimite adresa ...
lui de ocol. Preotul o va ceti în biserică în Cum? Să spună băeţilor dela şcoală: «Mă, spune
prima Duminecă dela primire şi va trimite lui tat-tu şi lui unchi-tu că în cutare zi va veni d-l
judecător!»
îndată judelui de ocol adeverinţa de prim- D-l V, Sassu, raportor: Şi acesta este un mijloc.
ire în care va menţiona şi ziua când a ce- D-l Victor Filotii: Eu cred că dispoziţiunea nu este
bună şi vă rog să lăsaţi această funcţiune pe seama
tit-o în biserică. Învăţătorul va trimite de notarilor sau a judecătorilor de ocol, şi să lăsaţi pe
asemenea adeverinţă de primire şi va căuta preoţi şi pe învăţători în pace, căci ei au mai mari
să răspândească printre moşneni această lucruri de îndeplinit.
Al doilea, văd, la aliniatul ultim că în ziua când se
încunoştiinţare. va vesti că vine comisiunea să se vestească şi Casa
Dacă imobilul face parte din diferite centrală a Băncilor populare. Până acum am văzut că
comune, trimiterea citaţiei la notarul, paro- comisiunea se compune din administratorii de plasă,
din controlori şi judecători de ocol ca preşedintă; dar
hul şi dirigintelui şcolii uneia din comune Casa centrală a Băncilor populare prin ce se cheamă
este de ajuns. şi ce rol are în ziua când are să vină comisiunea la
faţa locului?
Asemenea dacă în comună sunt mai Acestea sunt lămuririle ce am cerut d-lui ministru
multe parohii şi şcoli, trimiterea citaţiei la al domeniilor.
unul din parohi sau diriginte de şcoală este D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Mă
mir că d-lor, cari până miai ieri amici politici ai d-lui
de ajuns. Păltineanu, preconizau ideea ca să se dea o publicita-
Dacă din contră nu va fi preot, ori te mai mare pentru ziua când comisiunea va descinde
învăţător în comună, sau unul din ei exem- în localitate, pentru ca ţăranii să fie cu toţii vestiţi ca
să vină înaintea ei şi să-şi arate drepturile lor, dum-
plarele de citaţie destinate acestora nu se nealor astăzi vin de-şi răstoarna teoriile de eri şi zic:
vor scoate de judele de ocol. este destul să se încunoştiinţeze notarul din comună,
pentru ca obştea să fie toată încunoştiinţată.
Judele de ocol e dator a trimite citaţia D-voastră vă plângeţi că eu ...
în timp util, iar descinderea comisiunii
54
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

D-l N. Fleva: Cer cuvântul. diriginţii de şcoale; nu ştiu dacă a făcut aceasta.
D-l Al. Constantinescu, ministru domeniilor: Nu mă D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Da, d-
mărginesc a încunoştiinţa obştea numai prin notar, lor, când vom veni la art. respectiv, vom introduce un
cum doriţi d-voastră, căci am crezut că nu e bine ca aliniat general pentru toată materia, care să indice
numai o singură persoană să încunoştiinţeze obştea. că acolo undo e vorba de notarul dela sat, el să fie
Am întins încunoştiinţarea încă prin preot, care, în comunele urbane înlocuit prin secretarul comu-
după terminarea serviciului divin, are ocaziunea să nal; unde e vorba de primarul rural, el să fie înlocuit
vestească pe ţărani; o întind şi la învăţător, căruia prin primarul oraşului, şi în locul notarului care face
zic că îi pun îndatorirea să aducă la cunoştinţă prin funcţiune de grefier al comisiunii de stabilirea drep-
toate mijloacele; în fine, dau mai multe elemente de turilor moşnenilor, în locul lui în comunele urbane să
publicitate, ca să nu fie nici un moşnean surprins, fie grefierul judecătoriei.
ca toţi cari ar pretinde că au drepturi să vină să şi-le Aceste modificări le vom introduce printr’un aliniat
valorifice înaintea autorităţilor instituite prin lege. Şi la articolul următor, la finele capitolului acesta, deoa-
d-voastră, în loc de a vedea din această multiplicitate rece aceste menţiuni nu se pot pune la fiecare articol
de persoane, pe care le oblig ca să răspândească în parte.
încunoştiinţarea printre moşneni, în loc de a vedea un Desb. S. D-l P. Missir: ... îmi permit să fac oarecare
ce bun, voiţi astăzi ca să o restrâng şi să o mărginesc observaţiuni la art. 30. Aci se prevede modul cum se
numai la notar; nu pot să primesc aceasta, pentruca vor înştiinţa moşnenii despre termenele la care vor
dispoziţiunile acestea nu sunt decât o deşteptare mai avea loc adunările.
mult pentru obştii ca şi vini să facă să şi valorifice drep- În proiectul original era numai un singur mod
turile ei cât pentru rolul Băncilor populare, dumnealor de înştiinţare: chemarea personală la domiciliul
dacă ar fi urmărit economia legii, nu vorbeaţi astfel: fiecăruia; în proiectul amendat se prevede o plurali-
D-voastră vă legaţi de faptul că se încunoştiinţează tate de forme, care socotesc că este de prisos, şi apoi
şi Casa Centrală a Băncilor populare, fără să vă daţi aceste formalităţi sunt din cale afară de multe şi vor
seama de rostul acestei încunoştiinţări, de economia fi şi greu de îndeplinit. Publicările, zice articolul, vor
materiei; Băncile populare au acest rol în lege de a fi fi trimise de preşedinte şi afişate la uşa primăriei, la
controlatoarea gestiunii administratorilor obştii şi de ocolul silvic, la judecătoria de ocol şi cetite de preot
aceea am zis ca să se încunoştiinţeze şi dânsele. In în biserică în două Dumineci consecutive.
tot cazul, la ce vă plângeţi de această încunoştiinţare Moşnenii despre ce voiţi să vorbească între ei de-
care se face la mai multe persoane cari ar putea să cât de interesele lor? Se ştie dar din om în om ter-
intervină ca să, deştepte pe moşneni? menul adunărilor. Trimiterea scrisorii acasă la fiecare
D-l B. Păltineanu: Voiesc să fac o propunere, pe este destul. Ce mai este nevoie de alte formalităţi, de
care o va primi şi d-l ministru şi Camera întreagă. publicaţie la primărie, la biserică, etc.?
Nu cred că amestecul preotului în această formă de Amestecul preotului în chestiile acestea, când se
publicitate supără: dar anunţarea în biserică, cum se ştie că moşnenii şi răzeşii sunt foarte dese ori foarte
zice în, articol, este ceva jignitor ... animaţi de spiritul litigios, să-l pui pe popă între ei,
Voci: După serviciul divin. este ocazie să-l pui rău cu credincioşii. Este mai bine,
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Tot d-le ministru, să păstrăm idea aşa cum fusese în pri-
aşa se anunţă, şi căsătoriile. mul proiect, ca termenul să fie comunicat prin simplă
D-l B. Păltineanu: Vă rog să mă ascultaţi: când iei scrisoare trimisă la domiciliu.
biserica, o iei cu toate ale ei, şi principiul scris pe D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-
frontispiciul bisericii este : Casa Domnului se cade lor, m’am depărtat dela proiectul propus tocmai ca
să fie casă de rugăciuni; prin urmare, în interiorul să iau cât mai multe garanţii, că moşnenii au să fie
bisericii nu se poate admite nici un fel de afaceri nici încunoştiinţaţi de terminele adunării lor.
odată. Dece nu primiţi însă formele procedurii civile, Scrisoarea trimisă de preşedinte fiecărui moşnean
adică: La uşa bisericii, după ieşirea din biserică, în zi era mijloc ca să fie asigurat că moş- neanul are să fie
de Duminecă! Atunci suntem împăcaţi şi cu publici- încunoştiinţat să vină la adunarea generală ca să-şi
tatea şi respectăm şi caracterul sacrosanct al acestei spună păsul, dar dacă nu i se trimite scrisoarea? Ce
instituţiuni sub care vrem să trăim. supără că se va anunţa agentul, silvic care este che-
Voci: Închiderea discuţiunei. mat să ia parte la adunările generale ale comitetului,
D-l A. Săulescu: E recunoaşterea unui drept pentru ce strică că se anunţă primarul, preotul?
cei cari nu ştiu carte. Ce misiune va avea alta preotul decât ca după ser-
Mai multe voci: La uşa bisericii. Închiderea viciul divin să spună: oameni buni, Dumineca viitoa-
discuţiunii! re să vă duceţi să vă regulaţi interesele voastre la
Desb. C. D-l I. A. Ghica: La oraş cine va face judecătoria de ocol.
citaţiunile? În comisiune la oraşe cine va servi de se- D-l Dr. Gr. Râmniceanu: Mai au ocaziune să se
cretar? D-l ministru mi-a spus că a admis modul meu ducă şi pe la biserică.
de a vedea şi că va introduce în locul învăţătorilor pe P. S. S. Episcopul Dunării de Jos: În urma explicaţiei

55
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

d-lui ministru cu privire la modul cum trebuie să Dacă lucrarea sa nu se va putea termină
se facă cetirea în biserică, aş dori să se adauge că
această cetire să se facă după terminarea serviciu-
într’o singură zi, dânsa va continua fără
lui religios. Adică la sfârşitul aliniatului II, al art. 30, întrerupere şi în zilele următoare până la
unde se zice: «cetită de preot în biserică în două terminare.
rânduri consecutive», să se adauge cuvintele: «după
terminarea serviciului religios». Asupra întregii sale operaţiuni comisia
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: După va da o deciziune semnată de toţi mem-
explicaţiunea pe care am dat-o, această se înţelege, brii prezenţi, putând lucra chiar cu doi
Prea Sfinte.
membri, dintre cari judele de ocol trebuie
ART. 31. - La ziua fixată comisiunea, în să fie prezent neapărat. Pe lângă deciziu-
asistenţa notarului, care va servi ca secretar nea sa, comisia va dresa şi o tabelă, care
al ei, va asculta pe toţi moşnenii sau răzeşii va face parte integrantă din deciziune şi
cari se vor prezenta, va examina titlurile, care va cuprinde: numele obştei, numele
răfuelile dintre ei, hotărniciile şi planurile membrilor ei, calitatea lor de sunt majori,
prezentate de fiecare, va descinde la imo- minori sau incapabili numele imobilului,
bil, va face măsurătoarea prin ingineri de natura şi întinderea lui aproximativă şi
va fi nevoie va lua orice informaţiuni şi proporpiţunea dreptului fiecăruia în imo-
va face orice investigaţiuni cu privire la bil.
obiceiurile locale, la drepturile şi posesiu- Deciziunea comisiunii şi tabela care o
nea lor va asculta martori, va cerceta orice însoţeşte se vor afişa îndată de judele de
orice acte de orice fel i s’ar prezenta, va ocol la uşa primăriei respective, şi până
statuii chiar cu privire la drepturile celor în trei zile dela pronunţarea lor şi la uşa
ce nu s’ar prezenta, şi, prin derogare dela judecătoriei. Această afişare se va consta-
dispoziţiunile Codului şi procedurii civile, ta prin dresare de proces-verbal semnat,
va srabili drepturile privitoare la averile pentru afişarea la comună, de membrii
totale, la acelea ale minorilor, interzicerea comisiunii prezenţi la darea decziunii şi
persoanelor puse sub consiliu judiciar şi de notar; pentru afişarea la judecătorie, de
absenţilor, chiar când aceştia nu ar avea judecător sau stagiar şi de grefieri. Pentru
reprezentanţi legali, sau când ar fi lipsa, fiecare imobil judele de ocol va ţine un do-
judecătorul putând chiar la faţa locului să sar separat.
numească reprezentanţi legali minorilor El e dator a da copii oricui i-ar cere de pe
şi incapabililor şi uza de toate, mijloacele decizia comisiunii şi tabelă.
pentru a constata existenţa şi proporţia
unor asemenea drepturi, va primi pe soţi 57. - Modul de procedare a comisiunii, în
încuviinţarea probelor. Am arătat, la art. 29, că
ca reprezentanţi de drept, pentru părţile do- legea a dat comisiunii cea mai largă latitudine pen-
tale şi preferinţiale cu un cuvânt, comisiu- tru administrarea probelor. Modul de procedare în
nea va uza de puterile cele mai largi pentru încuviinţarea lor e indicat de însăşi condiţiile excep-
a stabili drep­turile fiecărui din devălmaşi, tionale, în care comisiunea, conform legii silvice,
e ţinută să adune elementele trebuitoare, pentru ca
fără a fi nevoie pentru femeile măritate de lucrarea să nu se eternizeze şi să fie dusă, cât mai
autorizaţia soţului, pentru minori şi ceilalţi repede, la bun sfârşit.
incapabili de îndeplinirea formalităţilor de În caz când se simte nevoie de o expertiză în
autorizare cerute de Codul şi procedura cauză, experţii vor depune jurământul, o singură
civilă. dată, pentru traducerea tuturor actelor, întru cât
drepturile tuturor devălmaşilor sunt înglobate într’o
56
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

procedură comună. Atunci însă, când dânşii, deşi fac apel, declară în
Comisiunea va avea facultatea să admită sau să urmă că n’au înţeles să facă apel, ci numai o simplă
respingă proba cu martori, după cum se va încredinţa întâmpinare, cererea de care tribunalul a luat act, fie
că e sau nu utilă în cauză şi că nu e cerută din spi- că tribunalul era chemat a statua asupra unui apel, în
rit de şicană, ori că cererea de amânare a cercetării care caz apelanţii trebuiau să şi-l susţină, căci Tribu-
în scopul aducerii lor nu e de natură a da loc la o nalul nu era obligat din oficiu, ca comisiunea, a cer-
temporizare care i-ar zădărnici serios lucrarea, ceta actele si întâmpinările părţilor, fie că era che-
din cauza numărului considerabil al moşnenilor şi mat să se pronunţe asupra unei întâmpinări; în acest
contestaţiilor ce se pot ivi între ei. caz tribunalul nu putea să o ia în consideraţie, din
Comisiunea va proceda cu toată precauţiunea moment ce nu era un apel făcut în contra hotărîrii
necesară în această privinţă, pentru ca drepturile comisiunii.
fiecărui moşnean, în marginile posibilului, să fie Prin urmare, oricum ar fi fost considerat acel apel,
recunoscute şi stabilite, şi astfel lucrarea ei să fie fie ca un apel propriu zis, fie ca o simplă întâmpin-
oglinda cât mai vie a adevărului. are, consecinţa ar fi fost aceeaş şi hotărîrea comisi-
Asupra întregii sale operaţiuni, comisiunea va da unii trebuia menţinută. (Cas. II, 165/912, «Sept.
o deciziune, în care va trebui să prevadă exact, deşi Jurid.» pag. 531 şi «Curier. Jud.» 58/912).
pe scurt,64) modul cum a decurs lucrarea şi inciden- 60. - Când tribunalul, pentru a înscri pe un moşnean
tele ivite, spre a putea servi de temeiu tribunalului, în tabela prevăzută de art. 31 şi 32 din Codul silvic,
când va fi chemat să se pronunţe, pe calea apelului, se mărgineşte a afirma că, din actul aflat la dosar şi
asupra ei, fără a omite nimic din ce e esenţial, pentru din spiţa neamului, s’ar, dovedi că i se cuvine numai
ca şi a doua instanţă în drept a o controla, să-şi poată un număr de dramuri, fără să arate ce cuprinde acel
spune cuvântul său în deplină cunoştinţă de cauză. act, nici cel puţin partea din care şi-a format această
58. - În materie de stabilire a drepturilor de pro- convingere, şi fără să stabilească contrariul de cele
prietate a moşnenilor, art. 31 şi 32 din noul cod sil- constatate de judecătorul delegat să facă spiţa nea-
vic dă instanţelor de fond, în mod formal, dreptul mului, în asemenea condiţiuni hotărîrea tribunalu-
de apreciere a titlurilor prezentate şi a dovezilor lui este lipsită de orice bază legală şi cuprinde un
făcute, de unde rezultă că interpretarea actelor mai vădit exces de putere, care atrage casarea ei. (Cas.
ales în această materie, este de atributul exclusiv II, 155/913 «Jurispr. rom.» pag. 493).
al instanţelor de fond. (Cas. II, 130/912, «Curier. 61. - Comisiunea pentru stabilirea drepturilor
Jud.», 48/912). moşnenilor este în drept, potrivit art. 31 din Codul
59. - Art. 31 din codul silvic pune obligaţiunea silvic, să facă orice investigaţiuni cu privire la drep-
comisiunii instituită pentru stabilirea drepturi- turile moşnenilor, putând uza de puterile cele mai
lor moşnenilor, să procedeze din oficiu la orice largi, iar notarul comunii este obligat sub pedeapsă
investigaţiuni cu privire la drepturile şi posesiunea de amendă, prin art. 29 din acelaş cod, să dea toate
lor şi să cerceteze orice act i s’ar prezenta, pentru informaţiile necesare pentru stabilirea unor aseme-
a constata existenţa şi proporţiunea drepturilor nea, drepturi.
moşnenilor, aşa că, în această privinţă, acei cari Astfel fiind, deşi greşit, tribunalul, pentru a
pretind că s’ar fi înglobat în averea moşnenilor şi înlătura ca inutilă proba cu martori cerută de parte
altă avere străină, sau asupra căreia este contestaţia, de moşneni, spre a stabili starea lor de indiviziune,
sunt îndreptăţiţi să adreseze comisiunii orice ce- motivează că comisiunea pentru stabilirea dreptn-
rere şi să-i prezinte orice acte din care s’ar putea rilor moşnenilor ar fi făcut cercetare locală, când se
constata care este adevărata întindere a drepturilor constată că acea comisiune n’a făcut o asemenea
moşnenilor; dacă însă nu adresează comisiunii, în cercetare, totuş hotărîrea tribunalului, prin care se
timp util, asemenea întâmpinare, ci tocmai după declară că nu e locul a se fixa drepturile moşnenilor,
darea deciziunii, acea întâmpinare nu poate avea fiindcă ei stăpânesc porţiuni distincte, ca exclusivi
nici o urmare. De aceea, ei sunt în drept şi chiar proprietari, pe timpuri îndelungate, se menţine pe
datori să facă apel în contra hotărârii comisiunii, informaţiunile notarului, cum şi pe declaraţiunile a
pentru ca tribunalul să hotărască dacă cu drept, sau parte din moşneni, independent de cercetarea locală.
fără drept, s’a înglobat în averea moşnenilor, şi acea (Cas. II, 184/913 «Jurispr. rom.», pag. 624).
proprietate ce se pretinde că nu aparţine moşnenilor. 62. - Obiceiurile locului impunându-se moşnenilor
64
V. asupra modului sumar în care au a fi făcute probele şi
potrivit art. 31 din Codul silvic, atunci când instanţa
redactate deciziunele şi I.N. Ţanovei „Dreptul” 32/914 de fond constată că locuitorii nu păstrează dreptul
57
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

lor de folosinţă asupra unui munte, singurul drept ce era nevoie să se mai înfiinţeze câte un dosar separat
a format obiectul judecăţii, decât cu condiţiunea de pentru fiecare imobil, fiindcă, prin stabilirea în mod
a locui în comună, cu drept cuvânt tribunalul n’a ad- separat a drepturilor fiecărui cete şi individualizarea
mis unui locuitor să facă dovadă că are şi el dreptul fiecărui imobil stăpânit aparte, scopul legii a fost
ce i-se cuvine dela autorul său, întru cât era dovedit atins. (Cas. II, 84/916 « Jurispr.rom.» 22/916).
că el nu mai sta în acea comună. (Cas. II, 206/914, 65. - Instanţelor speciale instituite de Codul silvic
«Jurispr. rom.» 13/915). prin art. 31 şi urm., li s’au delegat, în scopul pen-
63. - Instanţele speciale instituite de Codul silvic, tru care au fost create, următoarele drepturi: de a
deşi au o competinţă limitată, prin scopul pentru constata existenţa cetelor de moşneni, natura şi în-
care au fost create, totuş, pentru îndeplinirea menirii tinderea aproximativă a bunurilor ce ele stăpânesc
lor, adică pentru stabilirea drepturilor ce moşnenii în devălmăşie şi proporţiunea drepturilor ce se cu-
stăpânesc în devălmăşie în munţi şi goluri, legiu- vin fiecăruia dintre membrii aceleiaş cete, de unde
itorul le-a delegat puteri depline şi, în acest scop, rezultă că, pentru stabilirea drepturilor devălmaşe
pentru ca ele să poată statua în cunoştinţă deplină ale moşnenilor, nu este necesar ca, în prealabil, să
de cauză, le-a dat dreptul, prin art. 31 şi urm., să se cerceteze şi să se recunoască dreptul de proprie-
examineze titlurile şi răfuelile dintre moşneni, tate al obştei asupra imobilului stăpânit de ea, chiar
hotărniciile şi planurile prezentate de fiecare, să cer- dacă acest drept îi este contestat de cineva, ci să se
ceteze orice acte de orice fel şi să hotărască chiar constate numai dacă obştea stăpâneşte vreun imobil
în privinţa drepturilor celor ce nu se vor prezenta, în devălmăşie şi, prin urmare, atunci când o ceată de
de unde urmează că atât comisiunile silvice, cât şi moşneni posedă un imobil în devălmăşie, instanţele
tribunalele, în apel, sunt în drept să rezolve orice create de Codul silvic nu pot să refuze de a stabili
pretenţiuni şi contestaţiuni existente, sau cari s’ar drepturile ce se cuvin fiecărui moşnean, pe motiv că
ivi între moşneni cu ocaziunea stabilirii drepturilor ceata se găseşte în proces pentru dreptul de proprie-
lor devălmaşe. tate al imobilului cu acela care i-l contestă, sau că
Astfel fiind, când tribunalul refuză să se pronunţe dreptul său de proprietate n’ar fi dovedit.
asupra nulităţii unui act de partaj, sub cuvânt că ea Astfel fiind, tribunalul face o greşită aplicaţiune
nu poate fi cerută îutr’o instanţă constituită după a art. 31 şi urm. Codul silvic, când, deşi constată
Codul silvic, face o greşită aplicaţiune a art. 31 C. că o ceată de moşneni stăpâneşte în devălmăşie un
silvic. munte, totuş refuză să stabilească drepturile lor,
În materie silvică, tribunalele sunt ţinute, potri- pentru motivul că drepturile de proprietate al aces-
vit art. 31 şi 32 C. silvic, chiar în lipsa apelanţilor, tui munte este contestat, aşa că obştea, deşi posedă,
să cerceteze motivele de apel şi actele invocate în este datoare să-şi lămurească mai întâiu dreptul său
susţinerea lor şi să hotărască, în mod definitiv, fără de proprietate înaintea tribunalelor ordinare, ca, în
opoziţie, asupra drepturilor devălmaşe pretinse de urmă, să se stabilească drepturile moşnenilor. (Cas.
moşneni. II, 85/916 «Jurispr. rom.», 23/916).
Prin urmare, tribunalul face o greşită aplicaţiune 66. - Art. 31 şi 32 din Codul silvic prevăzând o
a art. 31 şi 32 C. silvic, când respinge ca nesusţinut derogare dela dispoziţiunile Codului şi procedu-
un apel motivat şi întemeiat pe acte. rii civile, în ce priveşte reprezentarea părţilor în
Potrivit art. 32 din Codul silvic, termenul de re- justiţie, numai pentru minori, interzişi şi femeile
curs în materie silvică este de 15 zile, socotit dela măritate, prin aceasta chiar se menţin dispoziţiunile
pronunţare, chiar când hotărîrea a fost dată în lipsă. din dreptul comun în materie de reprezentare faţă de
(Cas. II, 72/916 «Jurispr. rom.» 22/916). celelalte părţi ne vizate de lege. (Cas. II, 186/915,
64. - Obligaţiunea impusă judecătorului de ocol, «Jurispr. rom.», 36/915).
prin art. 31 din Codul silvie, de a ţine câte un dosar 67. - Din art. 31 Cod. silvic reese că obiceiurile
separat pentru fiecare imobil stăpânit de moşneni locului sunt obligatorii pentru stabilirea drepturilor
în devălmăşie, n’a fost prescrisă sub pedeapsă de de proprietate, fără a se distinge dacă ele sunt sau
nulitate. Scopul acestei dispoziţiuni fiind de a indi- nu conforme dreptului comun. Prin urmare, instanţa
vidualiza obştea aflată în devălmăşie şi imobilul ce de fond n’a violat legea, hotărînd, după obiceiu-
ea stăpâneşte, este evident că, din moment ce tri- rile Vrâncenilor, că locuitorii deveniţi majori, deşi
bunalul a stabilit separat drepturile moşnenilor din au părinţi în vieaţă, au dreptul de a figura în obşte,
fiecare ceată şi alcătuit câte o tabelă separată pen- iar cei plecaţi din comună şi stabiliţi aiurea posedă
tru fiecare din munţii stăpâniţi de acei membri, nu acest drept şi nu-l mai recâştigă decât dacă se reîn-
58
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

torc, fie chiar după mai mulţi ani. (Cas. II, 288/922, civil comun;
«Curier. Jud.» 5/923 şi «Jurispr. rom.» 3/923). Că, aşa fiind, tribunalul n’a comis nici un exces de
«Având în vedere, se exprimă Casaţia, sentinţa putere sau violare de lege, aplicând în speţă regulele
tribunalului Putna, supusă recursului, din care se stabilite de obiceiurile locului, fie în privinţa copii-
constată că, în contra deciziunii Comisiunii pentru lor majori cu părinţi încă în vieaţă, fie în ce priveşte
stabilirea drepturilor de proprietate ale locuitorilor pe cei plecaţi din comună şi stabiliţi aiurea;
comunei Paltin în muntele Furul-mic, au făcut apel Considerând că tribunalul n’a violat nici
mai mulţi locuitori, majori, având părinţi în vieaţă, dispoziţiunile art. 1912 Cod. civil, căci acest
cerând a fi înscrişi cu drepturi egale cu ale celorlalţi text abrogă codicii Caragea şi Calimach, cum şi
locuitori, cum şi societatea română pentru industria ordonanţele Domneşti şi circulările ministeriale an-
forestieră, - cerând înscrierea în tabelă a acelor lo- terioare codului civil şi obiceiurile locale trebuiesc
cuitori cari, plecaţi din comună, sunt stabiliţi aiu- observate când o lege, cum este în speţă, prescrie
rea; că «Că tribunalul a admis apelul locuitorilor, aceasta;
ordonând înscrierea lor în tabelă cu un drept egal cu Că, asemenea, tribunalul n’a violat nici
al celorlalţi, şi a respins apelul Societăţii, ordonând dispoziţiunile art. 41 din Codul silvic, deoarece
ştergerea din tabelă a acelor locuitori cari au plecat drepturile acordate prin acest text copiilor în urma
din comuna Paltin şi s’au stabilit aiurea; încetării din vieaţă a părinţilor lor, sunt drep-
Având în vedere că locuitorii apelanţi au susţinut, turi de participare la întrunirea obştei, în vederea
înaintea tribunalului, că dreptul copiilor deveniţi administraţiunii intereselor comunale, iar nu drep-
majori de a figura în obşte, deşi au părinţi în vieaţă, turi de proprietate sau folosinţă a bunurilor;
precum şi pierderea drepturilor locuitorilor plecaţi Că, aşa dar, motivele de casare sunt neîntemeiate
din comună şi stabiliţi aiurea, este consfinţit prin şi cată să fie respinse.
obiceiurile Vrâncenilor, urmate de veacuri, iar so- 67 bis. - Potrivit art. 81, hotărîrea dată de comisiu-
cietatea Română pentru industria forestieră, azi nea instituită de art. 129 are de scop ca să stabilească
recurentă, a opus ca aceste obiceiuri, stabilind alte cotitatea drepturilor fiecăruia din codevălmaşi, în
norme de transmi­siune a proprietăţii decât cele pădurile stăpânite în indiviziune de obşte.
prevăzute în Codul civil, au fost abrogate de acest Astfel fiind, aceste hotărîri odată rămase defini-
Cod. conform art. 1912 Cod. civil şi art. 41 Cod. tive şi înscrisă în tabela prevăzută de aliniatul III al
Silvic ; aceluiaş articol, nu sunt succeptibile ca să fie execu-
Considerând că, în privinţa dreptului de tate pe faţa pământului, operaţiune care ar avea de
codevălmăşie asupra muntelui Furul mic, aparţinând consecinţă împărţirea bunului în indivize ori, după
obştei Paltin, tribunalul constată că obiceiurile locu- art. 36 din Codul silvic, o asemenea împărţeală nu
lui sunt următoarele: se socotesc obşteni, locuitorii este rezultatul hotărîrei dată după procedura specială
stabiliţi în comună şi născuţi din părinţi cari şi ei a legii, ci urmează a se efectua potrivit dreptului co-
au fost obşteni; bărbaţii majori şi femeile au drep- mun.
turi egale; dreptul tuturor este egal atât la păşunat Singura executare de care sunt succeptibile
cât şi la luarea lemnelor din pădure; acest drept îl hotărîrile date în conformitate cu procedura stabilită
are fiecare din copiii majori chiar dacă părinţii lor de secţiunea I-a a capitolului V este aceea prevăzută
trăiesc şi se stinge odată cu moartea; obştenii plecaţi de art. 37 şi următorii din legea privitoare la
cu gândul de a nu se mai întoarce pierd dreptul, şi îl alcătuirea aşezământului care deter­mină modul de
recâştigă dacă se reîntorc, fie chiar după mai mulţi administrare al bunului indiviz.
ani; Hotărîrea dată astfel nefiind succeptibilă de ex-
Considerând că, în materie de stabilirea dreptului ecutare pe faţa pământului, cu drept cuvânt intimaţii
de proprietate al moşnenilor codevălmaşi în păduri, s’au opus la o asemenea executare.
poieni, etc., dreptul comun este suspendat de însuş Deci soluţiunea dată de tribunal litigiului prin
legiuitorul prin art. 31 Cod. silvic, după care Co- respingerea contestaţiei este dată în conformitate
misiunea silvică are cele mai întinse drepturi de cu legea, deşi este bazată pe alte motive. (Cas. II,
investigaţiune, putându-se conduce chiar şi de obi- 309/921). V. şi dezbaterile parlamentare, doctrina şi
ceiurile locale; că, prin urmare, chiar din termenii jurisprudenţele dela art. 29.
legii rezultă că obiceiurile locului sunt obligatorii
pentru stabilirea, drepturilor de proprietate, fără a ART. 32. - În termen de două luni dela
se distinge dacă ele sunt sau nu conforme dreptului
59
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

data afişării deciziunii comisiunii la uşa face după regulile prevăzute la art. 75,
judecătoriei, oricine ar pretinde drepturi alin. II proc. civilă.
asupra acelui imobil, că făcând parte din Dacă judecata se va amâna la ziua
obşte, dar nu a fost trecut, sau drepturi mai fixată pentru cauze legale,sau ar fi nevoie
mari decât cele fixate de comisiune, fie că de cercetări locale ori expertize, totuş
au fost sau nu prezent înaintea comisiunii, preşedintele tribunalului e dator a fixa
are dreptul de a face apel în contra decizi- termenele de înfăţişare şi a face ca toate
unii comisiunii la tribunalul judeţului de lucrările preparatorii să fie făcute în timp
care depinde judecătoria. util, pentru ca sentinţa tribunalului să fie
Femeia măritată poate face apel fără pronunţată până în maximum trei luni,
autorizaţia soţului, soţul poate face socotite din ziua expirării termenului de
apel fără mandat chiar pentru drepturile apel, sub sancţiunea, în caz de abatere, de
parafernale ale soţiei, reprezentanţii legali pedepse disciplinare.
ai minorilor şi interzişilor, fără autorizarea Apelurile de asemenea natură se vor fixa
consiliului de familie, care nu e necesară chiar în zilele în cari tribunalul, după re-
nici pentru a sta în instanţă. Pentru cei puşi gulamentul său interior, nu judecă apeluri;
sub consiliu judiciar, pot face apel ei sau ele se vor cerceta cu precădere înaintea
consilierul lor judiciar. Pentru minori şi tuturor proceselor din acea zi şi, dacă nu
interzişi are încă dreptul de a face apel, tot se va termina într’o zi, se va continua fără
în termenul de mai sus, primarul comunei, întrerupere în zilele următoare până la ter-
notarul, preotul, învăţătorul, procurorul minare. Tribunalul va judeca cel puţin cu
tribunalului, minorul mai mare de 14 ani doi judecători. Ministerul public va pune
şi orice altă persoană. concluziuni.
În petiţia de apel se va arăta numele Tribunalul, apreciind toate titlurile
obştei, domiciliul apelantului, acela al prezentate şi dovezile făcute, va pronunţă
obştei, calitatea în care face apelul, nu- sentinţa sa.
mele şi situaţia imobilului, data deciziunii Sentinţa se va redacta de un judecător
apelată, iar apelul va fi însoţit şi de o copie şi va prevede într’însa numele acelui
de pe el. judecător.
Tribunalul, îndată ce va primi un apel, Sentinţa tribunalului e definitivă,
va cere dosarul dela judecătorie. nesupusă opoziţiunii, însă cu drept de re-
Nu va fixa termenul la niciun apel până curs în Casaţie în termen de 15 zile dela
când din dosarul judecătoriei nu va con- pronunţare, chiar în cazul când, a fost
stata că a expirat termenul de apel. Atunci dată în lipsă. Curtea de casaţie va judeca
va forma un singur dosar pentru toate ape- până într’o lună, cu precădere înaintea tu-
lurile făcute contra deciziunii comisiunii, turor, proceselor dela ordinea zilei şi fără
pe cari din oficiu le va declara conexe opoziţie. Recursul suspendă executarea.
printr’an proces-verbal şi va fixa o singură, Tribunalul pe baza sentinţei ce ar
zi de judecată. Pentru acea zi se va scoate pronunţa, va forma până în cinci zile dela
o singură citaţie pe numele obştei, care va pronunţare o nouă tabelă definitivă, care
servi ca chemare la înfăţişare, atât pentru va cuprinde toate enunţările tabelei comi-
apelanţi, cât şi pentru obşte. Citaţia se va siunii, şi care se va semna de completul

60
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

care a luat parte la judecată. curorului sau al moşnenilor interesaţi.


Tribunalele au, după Codul silvic, aceleaşi drep-
Desb. C. Dl Al. Constantinescu, ministrul domenii- turi şi obligaţiuni ca şi comisiunile pentru a stabili
lor: D-lor deputaţi la art. 32, aliniatul penultim, vă drepturile indivize ale moşnenilor.
rog să admiteţi următorul amendament: «Sentinţa Prin urmare, dacă un tribunal este sesizat de un
tribunalului e definitivă, nesupusă opoziţiunii, însă cu
apel, în asemenea materie, este în drept să statueze
drept de recurs în Casaţie, în termen de 15 zile dela
pronunţare, chiar în cazul când a fost dată în lipsă. asupra lui şi să stabilească, după cererea moşnenilor,
Curtea de casaţiune va judeca până într’o lună, cu drepturile ce pretind că au, iar nu să se declare in-
precădere înaintea tuturor proceselor dela ordinea competinte şi să trimită pe moşneni să facă o cerere
zilei şi fără opoziţie. Recursul suspendă executarea. nouă la comisiune, căci, prin acest mod de a proce-
Dl. V. Sassu, raportor: D-lor, deputaţi, la acest, ar- da, violeaza dispoziţiunile art. 29 din Codul silvic,
ticol, pe lângă modificarea propusă de d-l ministru al care, de altfel, nu sunt decât aplicaţiunea principiu-
domeniilor, referitoare la dreptul de recurs, termenul lui că apelul este devolutiv. (Cas. I, 497/911, «Cu-
şi judecata lui, comitetul de delegaţi a găsit cu cale să
rier. Jud.» 79/911).
mai aducă o modificare şi anume: fraza ultimă din ali-
niatul VIII, pe care am suprimat-o. Această frază este 69. - Pentru judecata înaintea Curţii de Casaţie a
următoarea: «Chiar cu privire la aceste din urmă acte recursurilor făcute îu virtutea art. 32 din noul Cod
totuş rămân suverani apreciatori ai sincerităţilor». silvic dela 9 Aprilie 1910, trebuie observată aceeaş
Am suprimat această frază, lăsând dreptului comun procedură ca pentru judecata în apel prevăzută de
forţa probatorie a unui asemenea act. alin. 5 de sub acelaş articol, adică conexarea tuturor
Asemenea am suprimat şi aliniatul IX complet. recursurilor făcute în contra aceleaşi hotărîri, fixa-
Acest aliniat este următorul: «In nici un caz di- rea unei singure zi de judecată, pentru când se va
viziunea...» lăsând ca această diviziune de fapt să fie
scoate o singură citaţie pe numele obştei, care va
invocată şi dovedită conform dreptului comun.
Asemenea după aliniatul X, am intercalat modifi- servi ca chemare la înfăţişare atât pentru apelanţi
carea propusă de d-l ministru al domeniilor cât şi pentru obşte. (Cas. I, 54/912, «Sept. Jurid.»
D-l Zamfir Filotti: Ca consecinţă a modificării aces- pag. 212).
teia trebuie să se schimbe redacţiunea alin. VIII, căci 70. - Dispoziţia art. 32 alin. 6 din Codul silvic, ca
exclude diviziunea de fapt; trebuie să se modifice în sentinţa tribunalului să fie pronunţată până în maxi-
sensul suprimării paragrafului final. mum 3 luni, socotite din ziua expirării termenului
Prin urmare, prescripţiunea câştigată prin posesiu- de apel, sub sancţiune de pedepse disciplinare, în
nea constantă nu o admiteţi.
caz de abatere, nu poate atrage nici o decădere dela
D-l V. Sassu, raportor: întrucât am suprimat alin.
IX, însemnează că admitem şi diviziunea. drepturile părţilor de a se folosi de proba cu mar-
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-l Fi- tori.
lotti are dreptate; trebuie suprimat integral alin. VIII Prin urmare, săvârşeşte un exces de putere tri-
şi IX şi rămâne dovada împărţelii, conform cu dreptul bunalul, când respinge proba cu martori, cerută de
comun, prin acte sau posesiune. părţi, spre a dovedi prescripţia de 30 de ani, numai
D-l V. Sassu, raportor: Alin. VIII şi IX se suprimă. pe motivul că ele nu şi-au propus la timp probele
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Admi- lor, pentru ca sentinţa să poată să fie pronunţată în
tem că diviziunea se va dovedi prin dreptul comun.
termenul prescris de lege. (Cas. II, 144/912, «Cu-
rier. Jud.» 78/912 şi «Sept. Jurid.» pag. 414).
68. - Legiuitorul, în scop de a fi ocrotite şi mai mult
71. - Deşi, după art. 32 din Codul silvic, tribunalul
drepturile minorilor din cetele de moşneni, a dat
trebuie să judece apelurile făcute chiar în lipsa
dreptul şi procurorului, prin art. 32 din noul Cod sil-
apelanţilor, însă apelanţii trebuie să-şi dovedească
vic dela Aprilie 1910, de a putea face apel la tribunal
apelurile lor, căci acest articol prevede că tribunalul
în numele lor, în contra deciziunilor instituite de art.
va pronunţa sentinţa sa, după ce va aprecia titlurile
29 pentru stabilirea drepturilor Cetelor de moşneni
prezentate şi dovezile făcute. Prin urmare, tribu-
în pădurile ce le stăpânesc în devălmăşie.
nalul, cu drept cuvânt, a respins apelul ca nefon-
Prin urmare, dacă procurorul tribunalului are
dat, când apelantul n’a prezentat nici o dovadă, în
acest drept dela lege, trebuie a i se recunoaşte şi
susţinerea apelului său.
dreptul de a face recurs în casaţie contra sentinţelor
După art. 42 din legea Curţii de Casaţie, motivele
tribunalelor, date în asemenea materie, unde Codul
de casare nu pot fi schimbate, după trecerea ter-
silvic îl obligă a pune concluziuni, şi aceasta fără a
menului de 2 ani dela înregistrarea recursului. Aşa
distinge dacă tribunalul a fost sesizat de apelul pro-
fiind, un motiv de casare susţinut altfel de cum a
61
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

fost formulat nu poate fi luat în cercetare de Curte, duce asupra existenţii unui moş, ale cărui drepturi
iar motivul aşa precum este formulat are a fi respins se reclamă de un moşnean, este o chestiune de fapt,
ca nefondat. (Cas. II, 121/913 «Jurispr. rom.», pag. de atributul instanţei de fond.
336 şi «Curier. Jud.» 57/913). Este, asemenea, chestiune de fapt, dacă nişte
72. - După art. 32 din Codul silvic, care prevede drepturi ce se reclamă provin dela una şi aceeaş
o procedură specială pentru stabilirea dreptului de persoană, sau sunt două persoane diferite.
proprietate al moşnenilor cu privire la păduri, pomi, Cu drept cuvânt, tribunalul respinge motivul de
etc., tribunalul trebuind să pronunţe sentinţa sa în apel întemeiat pe posesiune, întru cât cel ce invoacă
termen de 3 luni din ziua expirării termenului de posesiunea de moşnean n’a făcut dovada unei ase-
apel şi să judece chiar în lipsa părţilor, fără drept de menea posesiuni individuale, a sa şi a autorului său,
opoziţie, nu are să suspende judecata dacă părţile în condiţiile legii pentru a prescrie.
nu se prezintă, după cum prevede art. 253 pr. civ., Nu se violează dreptul de apărare când nu se
care nu este aplicabil în această materie. (Cas. II, învederează, din sentinţa tribunalului, că această
121/913 «Curier. Jud.» 57/913). instanţă ar fi contestat dreptul fiecărui apelant de
73. - Dacă, prin art. 32 din noul cod silvic se prevede a opune toate mijloacele de apărare în ce priveşte
că, după expirarea termenului de apel în contra drepturile sale personale, în raport cu acelea recla-
hotărîrii comisiunii pentru stabilirea dreptului de mate de protivnicii săi.
proprietate al moşnenilor sau răzeşilor, tribunalul va Deşi tribunalul trebuia să respingă apelul ca ne-
forma un singur dosar pentru toate apelurile făcute dovedit, iar nu ca nesusţinut, însă, din moment ce
în contra aceleaşi hotărîri, pe care, din oficiu, le va este contestat că apelantul nu prezentase vreun act
declara conexe, nicăieri însă legea nu prevede că o în sprijinul apelului, soluţiunea era aceeaş, iar îm-
hotărîre a tribunalului care n’ar statua deodată asu- prejurarea că la termenele ulterioare s’a produs acte,
pra tuturor apelurilor, ci succesiv, pe măsură ce ele nu obligă pe tribunal să revie asupra respingerii ape-
se rezolvă, ar fi izbită de nulitate. Prin urmare, dacă lului şi să le ia în cercetare.
s’a dat o singură hotărîre asupra tuturor apelurilbr, Conform art. 94 proc.civ., un mandatar cu procură
deşi le-a judecat pe unele mai înainte, iar pe altele legalizată, neasistat de advocat, nu poate reprezenta
în urmă, nu se poate face din aceasta un motiv de pe recurent în instanţă, aşa că recursul urmează a
nulitate a hotărîrii date. fi respins, în lipsă ca nesusţinut. (Cas. II, 223/912
Împrejurarea că tribunalul a respins ca nesusţinut «Jurispr. rom.», pag. 47 şi «Curier. Jud.» 69/912).
un apel făcut contra hotărîrii comisiunii prevăzută 74. - După art. 42 din legea Curţii de Casaţie, mij-
de art. 29 din Codul silvic, în loc de a-l respinge loacele de casare trebuesc depuse cel mai târziu 2
ca nedovedit, nu poate atrage casarea sentinţei din luni dela înregistrarea recursului; în cazurile pentru
moment ce este constatat că apelantul nu prezen- a căror judecată legea prescrie termene mai scurte
tase nici un fel de acte în sprijinul apelului său, iar decât o lună de zile dela înregistrarea lor, mijloacele
faptul că la termenele ulterioare când s’au rezolvat de casare vor fi depuse cel mai târziu cu opt zile
celelelte apeluri conexate a produs oarecari acte, nu înaintea primei zile fixată pentru judecata lor.
poate obliga pe tribunal să revie asupra respingerii După art. 43, aceeaş lege, nedepunerea mijloace-
apelului şi să le ia în cercetare. lor de casare în conformitate cu art. 42 atrage de
În definitiv, sancţiunea acestor diverse dispoziţiuni drept nulitatea recursului.
ale legii nu este decât o pedeapsă disciplinară faţă Art. 42 nedistingând între afacerile judecate
de judecătorii fondului, iar nu un motiv de casare. conform codului silvic şi celelalte afaceri civile,
Necontestarea unor drepturi de către o parte din dispoziţiunile acelui articol au a se aplica şi aface-
moşneni prezenţi în instanţă, şi faptul că tribunalul rilor judecate după codul silvic. (Cas. II, 144/913
nu se pronunţă asupra acestei înprejurări, nu poate «Jurispr. rom.», pag. 444).
atrage nulitatea hotărîrii, deoarece acei din moşneni 75. - După art. 42 din legea organică a Curţii de
cari n’au contestat drepturile pretinse, neavând Casaţie, odată cu cererea în casaţiune, sau prin ose-
mandat dela toţi moşnenii cari compun obştea, pen- bit memoriu, cel mai târziu cu două luni dela în-
tru a face recunoaşteri de drepturi în numele lor şi a registrarea recursului, recurentul va depune la grefa
obliga, astfel, obştea, instanţa de fond nu era ţinută Curţii de Casaţie mijloacele de casare, sub pedeapa
a consfinţi, faţă de obşte, nişte drepturi, pe temeiul de nulitatea recursului; prin excepţiune, în cazurile
necontestării a unora numai din moşneni. pentru a căror judecată legea prescrie termene mai
Interpretarea actelor şi aprecierea probelor pro- scurte decât o lună de zile dela înregistrarea lor, mij-
62
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

loacele de casare vor fi depuse cel mai târziu cu opt acelea în care o altă lege ar fi derogat, dela această
zile înaintea primei zile fixate pentru judecarea lor. dispoziţie.
Din aceste dispoziţiuni ale legi rezultă, că ter- Art. 32 din Codul silvic, prescrie că sentinţele
menul cel mai lung pentru depunerea mijloacelor pronunţate de tribunal, relativ la stabilirea dreptu-
de casare, este de două luni dela înregistrarea re- rilor de proprietate a cetelor de moşneni sau răzeşi
cursului şi odată expirat acest termen, mijloacele aflate în indiviziune, pot fi atacate cu recurs în
de casare nu mai pot fi depuse, nici schimbate, sau Casaţie, în termen de 15 zile, dela pronunţare, chiar
adăugate. în cazul când sentinţa a fost dată în lipsă: în zisul
Prin urmare, chiar în cazurile pentru a căror Cod nu exista nici un articol care să deroage dela
judecată legea prescrie termene mai scurte decât o dispoziţiunea prevăzută în art. 38 din legea Curţii
lună de zile dela înregistrarea recursurilor - cum ar de Casaţie, aşa încât acest articol se aplică şi la re-
fi recursurile în materie silvică, dacă din eroare, sau cursurile făcute în contra sentinţelor pronunţate de
pentru că nu era cu putinţă să fixeze un termen mai tribunale în materia prevăzută de Codul silvic. (Cas.
scurt de judecată, s’a fixat un termen mai lung decât II, 159/912 «Sept. Jurid.» p. 511 şi «Curier. Jud.»
acela prevăzut de lege şi, în asemenea cazuri, 73/912; Cas. II, 82/914 «Jurispr. rom.» p. 384; Cas.
mijloacele de casare vor fi depuse tot cu cel mai II, 189/914, «Jurispr. rom.» 3/915).
târziu două luni dela înregistrarea lor, adică în ter- 78. - Din dispoziţiunile art. 32 din Codul silvic
menul general, căci altfel ar fi ca partea să-şi creeze rezultă că, în materie silvică, în afară de excepţiunea
întro afacere declarată urgentă de lege, un drept mai prevăzută de art. 31 din acel cod, care pune
mare, cu privire la depunerea motivelor, ceeace este obligaţiune comisiunii instituită pentru stabilirea
contrariu spiritului art. 42 precitat. drepturilor moşnenilor să procedeze, din oficiu, la
În ce priveşte recursul unui recurent care nu se orice investigaţiuni cu privire la drepturile şi pose-
prezintă în instanţă să şi-l susţină, acel recurs are a siunea lor şi să cerceteze orice acte i s’ar prezenta,
fi respins ca nesusţinut, conform art. 148 proc. civ. pentru a constata existenţa şi proporţiunea dreptu-
(Cas. II, 170/913 «Jurispr. rom.», pag. 589). rilor moşnenilor, legiuitorul n’a derogat la principiul
76. - Legiuitorul, prin derogare dela dispoziţiunile procedurii orale şi contradictorii din dreptul comun,
procedurii civile, a voit, pentru a nu întârzia prea ci, din contră, prin art. 32, confirmă acel principiu.
mult determinarea drepturilor devălmaşe ale Astfel fiind, cu drept cuvânt tribunalul a respins
moşnenilor, să nu dea în căderea tribunalului decât ca nesusţinut apelul făcut în contra unei deciziuni
cercetarea drepturilor acelor moşneni cari au făcut dată în materie silvică, din moment ce apelantul nu
apel contra deciziunii comisiunii instituite conform s’a prezentat la ziua de înfăţişare. (Cas. II, 109/915,
art. 29 din Codul silvic, fie că au fost sau nu prezenţi «Jurispr. rom.» 33/915). V. şi jurispr. de la art. 29.
înaintea ei şi cari se pretind că fac parte din obşte.
Prin urmare, acei dintre moşneni cari n’au făcut ART. 33. - Până în opt zile dela
apel, oricare ar fi fost eroarea săvârşită de comisi-
pronunţarea sentinţei ea trebuie să fie
une, nu au calitatea de a pretinde înaintea celei de-a
doua instanţă de fond repararea erorii săvârşită, de- trecută în condica de sentinţe a tribu-
oarece, în lipsă de apel din partea lor, decizia comi- nalului şi îndată după dânsa se va trece
siunii rămâne definitivă faţă de dânşii şi, ca atare, ei tabela vorbită mai sus, care va face parte
nu pot să-şi stabilească drepturile lor decât pe cale integrantă din sentinţă. Ele se vor trece şi
de acţiune ordinară. (Cas. II, 172/914 «Dreptul»
74/914).
în, registrul de transcripţiuni imobiliare.
77. - După dispoziţiunile art. 38 din legea Curţii de Preşedintele tribunalului e dator a trim-
Casaţie, recursul în Casaţie se face prin petiţie în ite din oficiu copii de pe sentinţă şi tabelă,
scris depusă la grefa Curţii; conform acestui articol, certificate de el ca conform cu originalele
nu se poate ţine în seamă, pentru calcul termenului
şi cu menţiunea că sunt transcrise, judelui
de recurs, decât ziua în care recursul a fost primit
la Curtea de Casaţie, iar nu şi la tribunal, sau la de ocol respectiv până în zece zile dela
altă instanţă, care nu este competinte a primi recur- transcrierea lor în registrul tribunalului; iar
surile. judecătorul până în cinci zile dela primire
Această dispoziţiune fiind generală, urmează a se este dator a le trece într’un registru special
aplica la toate recursurile, în orice materie, afară de
63
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

numit «Registrul drepturilor moşnenilor mici decât ar avea şi nu vor fi fost prezenţi
sau răzeşilor». sau reprezentaţi, în modul indicat de
ART. 34. - Dacă preşedintele tribunalu- această lege, înaintea nici uneia din cele
lui până în două luni dela afişarea de- două instanţe de fond, îşi vor putea stabili
ciziunii comisiunii la judecătoria de ocol, drepturile lor, pe cale de acţiune ordinară,
nu va cere judecătoriei dosarul afacerii, înaintea tribunalului, care va judeca ca
judecătorul din oficiu este dator a-l trimite primă instanţă.
tribunalului. Acţiunea se va îndrepta în contra
Preşedintele tribunalului va avea grije să reprezentanţilor obştei, desemnaţi con-
examineze acel dosar, şi când vor fi trecut form acestei legi.
două luni dela afişarea deciziunii comisiu- Pe baza hotărârilor definitive ce se vor
nii la judecătorie fără să se fi făcut apel da, vor face cuvenitele îndreptări în tabela
contra ei de nimeni, el este dator a încheia definitivă, precum şi în registrele tribunalu-
un proces-verbal constatând neapela- lui şi judecătoriei unde ea este transcrisă.
rea şi rămânerea lor definitivă şi va face Numai dela data acestei rectificări nouii
menţiune de aceasta pe decizia comisiunii înscrişi vor putea exercita drepturile lor de
şi pe tabela ei, ordonând grefei a transcrie codevălmaşi.
procesul său verbal, decizia comisiunii şi Drepturile dobândite până atunci, con-
tabela ei, făcând menţiune pe ele de efec- form acestei legi, de către cei de al treilea,
tuarea acestei operaţiuni. Termenul în care se vor respecta.
ea se va face va fi acela prevăzut la arti- Nouii înscrişi nu vor putea, în niciun caz,
colul precedent cere nici valoarea fondului, nici veniturile
După transcriere va înapoia din ofi- pe trecut, decât numai în contra obştei şi
ciu judelui de ocol dosarul cu menţiunile nu vor putea urmări pentru acoperirea lor
făcute pe originala decizie a comisiunii şi decât veniturile nedistribuite încă şi cele
pe tabelă că n’au fost apelate, precum şi viitoare.
copie legalizată de preşedinte de pe proce- Ei nu vor putea înfiinţa nici sechestru
sul său verbal. Judele de ocol, primind asigurător, nici sechestru judiciar în timpul
toate acestea, le va transcrie îndată în re- judecăţii.
gistrul menţionat la articolul precedent.
ART. 35. - După ce tabela a rămas 79. - Art. 35 al. 2 rezervă calea acţiunii ordinare pen-
tru toţi aceia cari vor pretinde că au fost omişi sau
definitivă şi s’a transcris, ea constitue un
au fost înscrişi cu drepturi mai mici decât ar avea
titlu definitiv pentru toţi cei ce au fost şi nu vor fi fost prezenţi sau reprezentaţi, în modul
prezenţi sau reprezentaţi, în modul indi- indicat de lege, la întocmirea tabelei care constată
cat de această lege, înaintea uneia din cele drepturile moşnenilor.
două instanţe de fond. Aplicarea acestei dispoziţii a dat naştere la o
serioasă controversă asupra înţelesului şi sferei de
Aceştia nu vor putea invoca între ei, sub aplicare a cuvântului «Omişi», dacă se referă numai
niciun motiv şi pe nici o cale, alte drepturi la acela care, personal, era în drept a cere înscrierea
asupra imobilului decât cele prevăzute în sau şi la aceia cari, ulterior, ar cere înscrierea, prin
tabela definitivă. reprezentarea unui autor omis.
Cazul s’a înfăţişat înaintea judecătoriei ocolului
Toţi acei cari vor pretinde că au fost
Năruja-Putna şi a tribunalului Putna s. II care, prin
omişi sau au fost înscrişi cu drepturi mai sentinţele lui din 8 Decemvrie 1921 («Dreptul»

64
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

38/922 şi 221/921) a respins acţiunea pentru trece- acel munte, pentru că, după obiceiul locului, cel ce
rea în tabelă a unei moşnence personal şi ca fiică, a are pământuri într’un sat, are şi drepturi în muntele
cărei mamă a decedat după 10 ani dela constituirea obştesc al acelui sat. (C. Galaţi II, 115 din 14 Noem-
obştei, cum şi acţiunea unei moşnence care a invo- vrie 1922, deciziune nepublicată).
cat calitatea de moştenitoare a sorei sale, pe motiv V. şi jurisprudenţele de la art. 29 şi 54.
că, prin cuvântul «omişi» s’ar înţelege numai aceia
cari, personal, aveau dreptul să ceară înscrierea, ART. 36.67) - Împărţeala pădurilor, pro-
cu alte cuvinte că textul art. 35 al. 2 e neaplicabil
prietate a moşnenilor, nu se poate face
moştenitorilor celor ce au omis a cere înscrierea
lor în tabelă. Această interpretare e excesivă şi nu decât in natură.
concordă cu spiritul legii, iar rezultatul ei ar fi în În caz de a se cere împărţeala prin
loc de menţinerea obştei, cum bine s’a observat, justiţie, ea nu se poate face decât dacă ju-
distrugerea ei65), prin împuţinarea membrilor ei, decata va constata că imobilul se poate co-
înscrişi în tabelă, din cauză de moarte şi altele, îm-
potriva scopului urmărit de legiuitor, care a fost de
mod împărţi în natură.
a conserva drepturile lor. Ori, această conservare nu În timpul procesului de împărţire nu se
e posibilă, dacă nu se recunoaşte şi moştenitorilor poate cere, nici înfiinţa sechestru judiciar.
celor înscrişi dreptul de a cere trecerea lor în tabelă, În caz când obştia se află în indiviziune,
pe calea acţiunii ordinare prescrise de art. 35.
cu o persoană morală sau cu particulari
În sprijinul interpretări, în sensul că dispoziţiunile
acestui text sunt enunţative, iar nu limitative, cari ei sau autorii lor nu au făcut parte din
invocăm însăş explicaţiunile date, în Cameră, de obşte, ieşirea din indiviziune se va face
ministrul domeniilor, la votarea legii, care s’a expri- conform dreptului comun.
mat astfel: «Am mers mai departe şi am zis: se poate Înstrăinările făcute de unul sau mai
ca, în termenele prevăzute de lege să nu se prezinte
toţi acei cari ar pretinde că au drepturi în obşte, şi
mulţi moşneni sau răzeşi a dreptului lor
acelora le-am rezervat calea dreptului comun ca să- indiviz nu pot avea alt efect decât a substi-
şi stabilească drepturile, în care caz, tabelele rămase tui pe cumpărtăor în aceleaşi drepturi indi-
definitive, după prima judecată, să se poată recti- vize pe cari le avea vânzătorul, rămânând
fica prin modificări care s’ar face pe baza nouilor
cumpărătorul supus la toate restricţiunile
hotărîri definitive de acei. cari au câştigat un drept
oarecare». acestei legi68).
E destul de evident că intenţiunea legiuitorului, Când vânzătorul ar voi să vânză la o
după cum reiese din aceste explicaţiuni, a fost să persoană străină de obşte, e dator a face
dea textului o aplicaţiune cât mai largă, în care un anunţ, care se va afişa la judecătoria de
intră toţi acei cari au dobândit un drept de propri-
etate devălmaşă, fie înainte, fie după întocmirea
ocol şi la primăria respectivă, constatân-
tabelelor definitive, iar nu să desfiinţeze ordinea du-se aceasta prin dresare de proces-ver-
succesiunilor şi modurile de dobândire a bunurilor bal dresat de judecător şi notar şi în care se
prevăzute de codul civil, ci numai să reglementeze va indica preţul şi condiţiunile vânzării.
procedura necesară pentru conservarea, folosinţa şi
Vânzarea nu se va putea face decât în-
administraţia bunurilor moşnenilor66).
80. - E admisibilă cererea fiicei unui moşnean care tr’o lună dela afişare. Dacă în acest inter-
a omis înscrierea drepturilor lui devălmaşe într’un val unul sau mai mulţi devălmaşi vor voi
munte, dacă se dovedeşte că părinţii ei s’au folos- să cumpere ei, vor fi preferiţi la preţ şi
it de ea, ducând în munte vite la păşunat şi luând condiţiuni egale şi vor declara oferta lor
parte la arendarea pădurii de pe el, şi când recla-
manta are pământuri obşteşti în satul de care ţine
însoţită de garanţiile cuvenite judelui de
67
V. şi modificările aduse acestui text prin legea din 1920,
65
I.D. Neagu-Negrileşti «Dreptul» 7/922 şi 238/922 şi la art. 2 (Art. VII şi VIII).
«Convorbiri Literare» 10/922. 68
Primele patru aliniate înlocuesc altele din proect; ele
66
V. şi cele arătate la art. 41 şi 54, cum şi Jurisprudenţa au fost alcătuite de Dl. Al. Constantinescu, ministru
de mai jos. domeniilor, la discuţia lui în Cameră.
65
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

ocol. de înstrăinări două ipoteze se pot face, după cazu-


rile cari au putut avea loc: într’o primă ipoteză s’au
În caz de abatere, după cererea cumpărat drepturile majorităţii cetei de moşneni, au
devălmaşului interesat, vânzarea va fi rămas însă câţiva, o minoritate, care n’a vândut.
declarată nulă în favoarea devălmaşului Chestiunea care se pune este: dacă, după pro-
mulgarea acestei legi, minoritatea moşnenilor va mai
care va fi exercitat dreptul de preferinţă. putea vinde drepturile lor faţă cu restricţiunea art. 36
Constituirea de drepturi reale nu conferă din proiect.
dobânditorului alte drepturi decât tot asu- Dacă ar vinde şi dacă s’ar cumpăra drepturile ace-
lor moşneni, această înstrăinare ar fi valabilă, n’ar
pra părţii indivize a constiuitorului; iar putea să fie atacată în nulitate faţă cu dispoziţiunile
dacă constituirea unor asemenea drepturi ar amintite?
Dacă voim să înţelegem că art. 36 din proiect nu
conduce-o la vânzare silită, cumpărătorul dispune decât tot pentru viitor, că nu are efect retro-
nu dobândeşte decât tot un drept indi- activ, atunci nu mai poate fi loc la nici o discuţiune.
viz prin substituirea lui în drepturile şi O voce: Nu au efect retroactiv.
D-l B. Păltineanu: Trebuie spus aceasta.
obligaţiunile expropriatului prevăzute în D-l C. Cernescu: A doua ipoteză.
prezenta lege. D-l B. Păltineanu: E rezolvată.
Vânzările în deplină proprietate sau nu- D-l C. Cernescu: Nu e rezolvată. A doua ipoteză
pe care o pune d-l Păltineanu şi care este mai
mai pentru exploatare a întreg sau parte interesantă, tocmai în vederea acelora pentru ale
din imobilul indiviz, precum şi constitui- căror interese legiferăm, este aceasta s’au cumpărat
drepturi dela o minoritate dintr’o ceată de moşneni;
rea de drepturi reale, nu vor fi valabile de- majoritatea n’a înstrăinat.
cât atunci când se vor face după normele Sunt legaţi aceştia de proiectul actual; pot ei să
stabilite în această lege. vânză?
Trebuie desluşit pentru ca îndoială să nu fie.
Din ziua promulgării acestei legi şi până Dacă se admite şi pentru o ipoteză şi pentru alta:
la stabilirea definitivă, conform acestei că moşnenii cari n’au vândut drepturile lor pot să o
legi, a drepturilor codevălmaşilor, orice facă, pentrucă legea actuală nu prevede decât pen-
tru viitor, socotesc că ar fi recomandabilă propunerea
înstrăinare voluntară sub orice titlu, totală colegului nostru d-l B. Păltineanu, ca şi pentru aceste
sau parţială, este interzisă. Orice act făcut cazuri preţuirea drepturilor neînstrăinate încă să se
facă numai după normele, condiţiunile şi prin inter-
contra acestei prohibiţiuni este nul şi de mediul ministerului de domenii, cum se prevede în
nul efect. legea de acum pentru vânzările viitoare.
S’ar prinde, cel puţin pentru moşnenii cari n’au
D-l B. Păltineanu: Iată, d-lor, ce-mi pare mai rău: vândut, preţuri mai aproape de valoarea lucrului vân-
că după atâta vorbă nu suntem înţeleşi asupra aces- dut, prin protecţiunea acordată prin sistemul legiuirii
tui lucru. ce discutăm.
D-l Frumuşeanu crede că legea este completă şi Pun dar ca o concluziune acestor spuse că, dacă
clară. Or, d-le Frumuşeanu, îţi pun întrebarea: X a nu se face o modificare a proiectului, d-l ministru să
cumpărat dela 90 de moşneni şi se mai descoperă că declare că a rămas bine stabilit că proiectul actual de
mai sunt încă 10 moşneni. Aceşti 10 moşneni pot ca lege asupra acestor puncte în discuţiune dispune nu-
să vânză? mai pentru viitor, şi că în ce priveşte vânzările anteri-
D-l Titu Frumuşeanu: Da! ore moşnenii cari nu şi-au înstrăinat drepturile lor, fie
D-l B. Păltineanu: Art. 36, pe care l-am votat deja, că sunt în majoritate, fie că sunt în minoritate într’o
îi opreşte; deci trebuie să se pună undeva că nu sunt ceată, vor putea să-şi vândă partea lor după dreptul
opriţi de a vinde, căci altfel nu ajungem la nici un comun.
rezultat. D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Pen-
D-l C. Cernescu: Cred că este necesar să se tru cei cari nu au vândut, evident că pot să vândă,
desluşească chestiunea indicată de colegul nostru d-l după dreptul comun, partea lor indiviză, şi primesc,
Păltineanu. dacă se propune, ca preţul pentru ei să fie stabilit de
Art. 51 din proiect ce discutăm acuma, incon- către ministerul domeniilor, care este o garanţie mai
testabil că dispune numai pentru viitor; rămâne mult pentru ei.
dar nerezolvată problema de a se şti ce se face cu D-l C. Cernescu: Atunci să se redacteze un amen-
vânzările anterioare legiuirii acesteia. Pentru acest fel dament.

66
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Nu un moşnean pe motiv că s’ar fi călcat dispoziţiile
este nevoie de amendament, căci art. 51 dispune nu- art. 36 al. ultim din Codul silvic (dreptul de pro-
mai pentru viitor. timis) nu poate fi introdusă decât de un alt moşnean
D-l B. Păltineanu: Vă rog să primiţi un amenda- codevălmaş, iar nu de către ministerul de Domenii,
ment.
dacă înstrăinarea se face de un moşnean care trans-
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-le
Păltineanu amendamentul d-voastră îl vom primi sub mite dreptul său altei persoane.
forma unui articol tranzitoriu69). Ministerul de domenii e însă împuternicit să ceară
anularea înstrăinării, când e vorba de înstrăinarea
80. - Circ. Min. Just. 30768/913. - Ministerul este unui întreg sau unei părţi din imobilul indiviz,
informat că, cu toate dispoziţiunile categorice ale pentrucă, în acest caz, art. 36 al. 10 şi art. 51 din
art. 36 al. ult. Cod. silvic, mulţi moşneni, îndemnaţi Codul silvic crează o nulitate absolută şi de or-
de necinstiţi exploatatori, îşi vând drepturile lor în dine publică. (Jud. II Câmpulung, 93/920 «Tribuna
munţi mai înainte de stabilirea definitivă a dreptului Juridică» 30/920).
de proprietate. 82. - Nu numai vânzările de drepturi indivize în
Îndrăsneala exploatatorilor îşi are explicarea în pădurile moşnenilor, ci în genere orice înstrăinări de
aceea că au toată siguranţa că moşnenii cei săraci asemenea drepturi indivize - şi deci şi donaţiunile
şi neştiutori nu vor putea să lupte în proces cu ei, - au nevoie, în prealabil, de a fi autorizate de minis-
pentru anularea vânzărilor. terul domeniilor, Casa Pădurilor.
Pentru a se pune capăt unor asemenea abuzuri, şi Contrariu, în lipsa unei asemenea autorizaţiuni,
astfel a se împiedica exploatarea moşnenilor, vă rog donaţiunea e nulă. (Jud. II, Câmpulung (Muscel) 7
să luaţi măsuri a nu se mai autentifica contractele de Maiu 1923, «Dreptul».18/923).
vânzare a drepturilor moşnenilor în munţi, până ce În speţă, actul de donaţiune era făcut posterior
părţile nu vor presenta: modificărilor aduse art. 36 din Codul silvic prin le-
a) Un certificat liberat de judecătoria competentă, în gea din 1921, fără să se respecte formele cerute de
care să se arate că deciziunea pronunţată de comisi- art. VII din această lege.
unea pentru delimitarea proprietăţilor moşneneşti şi V. şi jurispr. de la art. 29, 31 şi 54.
tabloul întocmit au rămas definitive;
b) Un certificat liberat tot de judecătorie, prin Secţiunea II70). Exploatarea pădurilor stapanite
care să se stabilească că cel ce cumpără este şi el de moşneni sau de răzeşi în devălmăşie
codevălmaş cu vânzătorul în acelaş munte.
Acest din urmă certificat este necesar, căci, după
dispoziţiunile alin. VI din art. 36 citat, vânza-
ART. 37. - În termen de o lună dela trans-
rea făcută la o persoană străină de obşte se face cu crierea tabelei definitive, care stabileşte
îndeplinirea unor anumite formalităţi prescrise de drepturile moşnenilor sau răzeşilor în
lege. devălmăşie, judecătorul de orol este
D-l judecător al ocolului Novaci (Gorj) în
dator a încunoştiinţa obştea, a se pre-
circumscripţia căruia s’au stabilit drepturile a
peste 56.000 moşneni în vreo 80 de munţi, a atras zenta la judecătorie pentru a’şi consti-
atenţiunea Ministerului asupra speculei ce se face tui aşezământul ei cu privire la averea în
de exploatatori cu părţile indivize ale moşnenilor, devălmăşie.
speculă căreea i-a pus stavilă, aplicând strict legea El va fixa ziua când obştea va trebui să
cu ocaziunea autentificării actelor de vânzare ce i
s’au presentat.
se prezinte în acest scop, iar chemarea se
În multe judeţe aşezămintele privitoare la ave- va face prin citaţiune colectivă, pe numele
rea în devălmăşie, cerute de art. 36 din lege nefiind obştei, înmânată în modul indicat la art.
constituite, fie din cauză că comisiunile nu şi-au ter- 30.
minat lucrările, fie din cauză că apelurile în contra
Adunarea moşnenilor sau răzeşilor
deciziunilor comisiunilor n’au putut fi încă judecate
de tribunale, abuzurile şi specula moşnenilor aflaţi devălmaşi este legal constituită dacă se
în devălmăşie continuă. prezintă moşneni sau răzeşi, reprezentând
81. - Cererea de anulare a unei vânzări făcută de 70
Această secţiune cuprinde numeroase modificări ...
69
V. şi dezbaterile Camerei de la art. 51. pg.87 introduse de Comitet. deleg. Cameră.
67
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

peste jumătate din drepturile indivize sta- de arătură;


bilite prin tabela definitivă şi transcrisă. f) Dispoziţiuni privitoare la modul cum se
Dacă la prima chemare nu se prezintă vor aplana neînţelegerile ce se vor ivi între
moşneni în condiţiunile prevăzute de ali- devălmaşi;
niatul precedent, judele de ocol va consta- g) Epoca la care se va fixa întrunirea anuală
ta aceasta prin proces-verbal şi va fixa o a devălmaşilor;
nouă zi de întrunire, al cărui termen nu va h) Numirea primilor administratori şi fixa-
fi nici mai scurt de 15 zile, nici mai lung de rea salariilor lor.
20, socotit din ziua primei convocări. Pen- În afară de dispoziţiunile de mai sus,
tru acest nou termen va fi citată tot după în aşezământ se vor putea trece orice
normele de mai sus. dispoziţiuni prevăzute în această lege,
La acest de al doilea termen, adunarea cari totuşi se vor aplica chiar de nu ar fi
este legal constituită, oricare ar fi proporţia prevăzute, precum deasemenea judele
de drepturi pe care ar prezenta-o moşnenii de ocol va opri a se trece în aşezământ
prezenţi. stipulaţiuni cari ar contrazice, fie direct,
V. şi jurispr. dela art 31. fie indirect, dispoziţiunile acestei legi.
ART. 38. - Moşnenii sau răzeşii, întruniţi Aşezamântul pentru a fi valabil trebuie
în modul de mai sus, îşi vor alcătui să fie făcut în scris şi aprobat de majori-
aşezământul lor, în care vor indica: tatea în drepturi şi în număr a moşnenilor
a) Numirea proprietăţi devălmaşe şi locul prezenţi la convocare. El se va autentifica
unde este situată: de judecătorul de ocol şi se va transcrie în
b) Numele şi domiciliul tuturor moşnenilor registrul prevăzut la art. 33.
sau răzeşilor devălmaşi, precum şi partea ART. 39. - Dacă la a doua convocare nu
pe care fiecare din ei o are în proprietatea s’ar prezenta de loc moşneni, sau prezen-
stăpânită în devălmăşie, conform tabelei tându-se, nu s’ar putea obţine majoritatea
definitive şi transcrisă; prevăzută la aliniatul precedent, precum şi
c) Dispoziţiuni privitoare la modul cum se în cazul când, prezentându-se, nu ar voi să
va face numirea administratorilor cetei de încheie aşezământul, judele de ocol este
moşneni sau răzeşi, la numărul şi durata îndreptăţit a forma el însuş aşezământul
funcţiunii lor, precum şi la fixarea dreptu- şi a numi administratorii, conformându-se
rilor şi îndatoririlor acestora; principiilor stabilite în legea de faţă.
d) Dispoziţiuni privitoare la modul cum Aşezământul alcătuit după normele de
se vor ţine întrunirile devălmaşilor, la mai sus, fie de către moşneni sau răzeşi,
numărul de voturi ce va trebui să se obţină fie de către judecător, este obligatoriu pen-
pentru ca o hotărâre a întrunirii să poată fi tru toţi devălmăşii şi opozabil celor de al
valabilă şi la puterea ce aceste hotăriri vor treilea din ziua transcrierii lui.
avea faţă de devălmaşi sau faţă de cei de Tot în acest registru se va trece ase-
al treilea; menea, după cerere sau din oficiu, toa-
e) Dispoziţiuni privitoare la cheltuelile co- te schimbările ce ar surveni posterior în
mune; la darea socotelilor şi la distribuirea drepturile fiecăruia din devălmaşi sau în
beneficiilor realizate din exploatarea alcătuirea aşezământului, precum şi orice
pădurilor, din păşune, fâneaţă şi terenurile indicaţiuni se vor da judelui de ocol de

68
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

ministerul agriculturii şi al domeniilor, Primarul e dator a afişa anunţul la uşa


privitoare la supunerea pădurii şi a go- primăriei, constatând aceasta prin pro-
lurilor regimului silvic, la amenajament ces-verbal. Trimiterea anunţului la celela-
sau regulament de exploatare, şi, în fine, lte autorităţi se va constata prin dovezile
orice înstrăinări sau drepturi reale s’ar acestora de primirea lui.
constitui de obşte sau de unii din ei asupra Numai cu îndeplinirea acestor
proprietăţii devălmaşe. formalităţi adunarea este legal constituită.
Dacă asemenea drepturi reale s’ar consti- Preşedintele şi primarul cari nu vor
tui înaintea tribunalului, grefierul e dator îndeplini obligaţiunile impuse mai sus,
din oficiu a le comunica judelui ocolului sau le vor îndeplini cu violarea vreunei
respectiv pentru a fi trecute şi în acest re- forme, se vor pedepsi cu o amendă, care se
gistru. va aplica de judele de ocol, dela 100-500
ART. 40. - Devălmaşii vor trebui să aibă lei, iar în caz de recidivă dela 500-2.000
în fiecare an, la epoca fixată prin aşezământ, lei. Aceste amenzi se vor încasa în folosul
o întrunire în care se vor ocupa: comunei.
a. Cu luarea socotelilor; Afară de întrunirea obişnuită, ce va avea
b. Cu fixarea beneficiului net de distribuit, loc în fiecare an, se vor putea ţine, întruniri
care va fi în proporţie cu dreptul fiecăruia extraordinare oridecâteori administratorii
în devălmăşie; vor crede aceasta necesar.
c. Cu numirea administratorilor, cari nu Întrunirea va trebui să fie convocată:
pot fi mai puţini de trei, nici mai mare de a) Când va fi cerută de cel puţin a 5-a parte
cinci; din devălmaşi;
d. Cu fixarea remuneraţiilor administrato- b) Când se vor fi ivit pagube extraordinare,
rilor, cari nu vor putea fi mai mari de 10% cari vor fi distrus o parte din păduri, pre-
din beneficiile nete realizate; cum incendii sau alte accidente;
e. Cu fixarea cheltuielilor de administraţie c) Când se va fi intentat cetei moşnenilor
şi din paza pădurilor. sau răzeşilor un proces care ar pune în
În întrunire se va decide suma ce va tre- discuţiune dreptul ei de proprietate sau de
bui să se reţină de veniturile proprietăţii, posesiune, ori când se vor fi constatat mari
pe fiecare an, pentru împădurirea locurilor, pierderi din averea devălmăşiei. Anunţurile
conform amenajamentului sau regulamen- pentru asemenea adunări se vor face întoc-
tului de exploatare. mai ca pentru adunările anuale.
Întrunirea va avea loc în ziua şi locul ART. 41. - Vor avea dreptul să ia parte
fixat de administratori. la întrunire toţi proprietarii devălmaşi sau
Devălmaşii vor fi înştiinţaţi de preşedinte moştenitorii lor, ale căror drepturi vor fi
de ziua întrunirii prin anunţuri, în cari se stabilite prin tabel şi transcrisă.
vor indica precis chestiunile asupra cărora În afară de excepţiunile dela art. 42,
se va discuta, făcute cu 25 zile înainte pentru orice alte afaceri întrunirile an-
de întrunire. Anunţurile vor fi trimise de uale şi, cele extraordinare sunt legal
preşedinte primăriei locale, la ocolul silvic, constituite când vor fi de faţă la prima
la judecătoria de ocol şi la Casa centrală a convocare devălmaşi reprezentând în
Băncilor populare. drepturi cel puţin jumătate din părţile to-

69
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

tale ale devălmăşiei. Cazul înfăţişându-se înaintea judecătoriei Ocolu-


Dacă la prima convocare nu s’a întru- lui Năruja-Putna şi a tribunalului Putna s. II n’au
admis această interpretare, hotărând că textul art. 41
nit acest număr, adunarea anuală şi cea e limitativ.
extraordinară va avea loc de plin drept, Credem că soluţiunea dată e conformă cu textul
fără altă convocare în a opta zi liberă dela legii. Argumentul tras din dispoziţia art. 44 nu poate
prima convocare şi se va ţine, oricare ar fi fi temeinic. Termenilor acestui text, privitor la mi-
norii în vârstă mai mare de 14 ani nu li se poate
numărul devălmaşilor prezenţi.
da decât o singură interpretare şi anume aceea că
Deciziunile, în toate aceste adunări, se iau dacă au dreptul lor înscris în tabelă se pot prezenta
cu majoritatea în drepturi a devălmaşilor la întruniri şi în persoană, în lipsa reprezentantului
prezenţi. lor legal.
Desigur că aci e o lacună, pentru că legiuitorul
Desb. C. D-l Al. Constantinescu, ministrul dome- n’a prevăzut o procedură precisă şi expeditivă pen-
niilor: La titlul acestei secţiuni vă rog să suprimaţi tru completarea ulterioară a tabelei, nu se poate
cuvintele «şi altor bunuri» pentru ca sa fie în legătură însă impune judecătorului ca, la ziua întrunirii, să
cu principiul că este vorba aci numai de păduri. verifice drepturile moştenitorilor ulteriori, pentrucă
D-l V. Sassu, raportor: Atunci titlul secţiunii a aceasta implică prezentare de acte şi titluri dovedi-
doua rămâne: «Exploatarea pădurilor stăpânite de toare admisibile numai în procedura petiţiunii de
moşneni sau de răzeşi în devălmăşie».
ereditate, complexă şi contradictorie.
D-l I. A. Ghica: Dar ce se înţelege prin păduri?
D-l V. Sassu, raportor: S’a lămurit aceasta la în- Unicul titlu care afirmă dreptul moşnenilor la
ceputul capitolului V. exerciţiul proprietăţii lor, e, deci, numai înscrierea
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: La lor în tabelă, de unde se poate constata această cali-
începutul capitolului precedent s’a spus că intră în tate şi din care decurg toate prerogativele lor72).
păduri şi poenile dimprejur, etc. A se vedea la acest punct şi de arătate de noi la art.
Se pune la vot suprimarea cerută de d-l ministru şi 35, unde ne ocupăm de situaţia juridică a moşnenilor
se admite. sau moştenitorilor lor omişi de pe tabelă
83. - Art. 41 dă, loc la discuţie dacă, la întrunirile
obişnuite sau extraordinare, pot lua parte numai ART. 42. - Întrunirile însă, cari au de scop
proprietarii devălmaşi sau moştenitorii lor ale căror modificarea aşezămîntului, constituirea de
drepturi sunt stabilite prin tabila transcrisă sau şi drepturi reale, facerea de transacţiuni, pu-
moştenitorii sesizari ai acestora, în cazul decesului nerea în exploatare a pădurii stăpânite în
celui cuprins în tabelă.
Se susţine că textului trebuie să i se dea o inter-
devălmăşie, vânzarea ei spre exploatare în
pretare afirmativă, pe motiv că art. 44 care se ocupă totul sau în parte, precum şi vânzarea de
de modul reprezentării în asemenea adunări a per- veci a proprietăţii însăşi sau o parte din ea,
soanelor incapabile se rostzeşte că «minorii peste nu sunt legal constituite dacă la prima con-
14 ani se pot prezenta în persoană» deducându-se
vocare nu sunt prezenţi moşneni sau răzeşi
din termenii acestui articol că el completează textul
art. 41 care, astfel, izolat luat, ar constitui o piedică reprezentând în drepturi peste 2/3 din ele
la ţinerea întrunirilor obşteşti din cauza lipsei de şi în număr cel puţin jumătate din numărul
membri. Ar urma, în sistemul contrariu, ca obştea total al moţnenilor sau răzeţilor devălmaşi ;
să fie lipsită dr dreptul ei consfiţit de veacuri, de a iar la oricare din întrunirile ulterioare în
vinde, arenda sau exploata pădurile de pe muntele
lor, neputând îndeplini niciodată formalităţile cerute
acest scop trebuie să fie prezemţi moşneni
de art. 42 Cod. silvic, tabela de moşneni «transfor- reprezentând peste jumătate din drepturile
mându-se într’un pomelnic de morţi, succesorii totale ale devălmăşiei şi cu număr 1/3 cel
acestora neavând putinţa de a avea un titlu constata- puţin din numărul moşnenilor.
tor al drepturilor lor»71).
72
V. în sensul nostru şi V.F. Petrescu („Dreptul” 21/922
71
Ioan D. Neagu-Negrileşti “Dreptul” 7/922 şi “Convor- judecătorul care a pronunţat curtea de judecată criticată
biri Literare” 10/922. de I. Neagu
70
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

În ambele cazuri, hotărârile nu se pot de membri. În caz când convocările nu


lua decât ca cel puţin 2/3 din drepturile sunt făcute în conformitate cu legea, el va
reprezentate la adunare. amâna întrunirea pentru altă zi spre a se
Oricare ar fi numărul întrunirilor convo- face noui convocări. Dacă convocarea este
cate în acest scop, pentru fiecare din ele legal făcută, dar nu se prezintă membrii în
trebuiesc făcute anunţurile prevăzute de condiţiunile legale, el va amâna întrunirea;
art. 40, căci dispoziţiunea dela art. 41 ca iar pentru noua întrunire se va procede
întrunirea să se poată ţine a doua oară fără după distincţiunile dela art. 41 şi 42.
convocare şi cu orice număr, nu se aplică ART. 44. - La toate întrunirile, fără deo-
pentru deliberările de această natură. sebire, femeia măritată se poate prezenta
fără autorizaţia soţului; soţul poate repre-
84. - Potrivit art. 42 Cod. silvic, o transacţie nu se zenta pe soţie, fără mandat, chiar pentru
poate încheia între o ceată de moşneni şi o a treia
drepturi parafernale; tutorii şi curatorii
persoană, decât după îndeplinirea unor anumite
formalităţi şi anume, după ce se va chema ceata, reprezintă de drept pe minori şi interzişi;
prin orişicare forme de chemare, ca la întrunirea iar pentru cei puşi-sub consiliul judiciar,
care se va ţine sub preşedinţia judecătorului de ocol, se pot prezenta ei singuri sau consiliul lor
să încuviinţeze printr’o majoritate în număr şi în judiciar. De asemenea minorii peste 14 ani
drepturi încheierea acestei transacţii.
O transacţie făcută cu nesocotirea acestor
se pot prezenta în persoană.
formalităţi, deşi nu-i izbită de nulitate prin nici unul Toţi aceştia, fără distincţiune, nu au
din articolele Codului silvic, totuş, potrivit princi- nevoie ca să îndeplinească nici una din
piilor generale ale dreptului ea este fără fiinţă, deoa- formalităţile de autorizări cerute de Codul
rece rânduiala cuprinsă în art. 42 Cod. silvic, este
civil sau de procedura civilă.
interpretativă şi ea cuprinde forme substanţiale iar
nu accidentale, adică din acelea fără de care actul nu De asemenea, prin derogare dela drep-
poate avea fiinţă, întrucât consimţământul cetei ne- tul comun, drepturile dotale indivize în
putându-se lua decât cu îndeplinirea acestor forme, imobil, acelea ale minorilor, interzişilor,
însemnează că actul de transacţie este nul, fiindcă absenţilor şi-ale celor puşi sub consiliul ju-
lipseşte una din condiţiunile substanţiale şi anume
consimţământul.
diciar, se pot înstrăina în total sau în parte,
Prin urmare, în acest caz, ne mai fiind nevoie de o în mod valabil şi fără îndeplinirea oricărei
altă clauză iritantă, care să pronunţe anularea, actul alte formalităţi, întrucât înstrăinarea a fost
este lovit de o nulitate tacită virtuală. (Jud. Novaci- încuviinţată de întrunirea devălmaşilor
Gorj, 21 Fevr. 1914, «Dreptul» 20/914).
constituită după cerinţele acestei legi.
ART. 45. - Hotărîrile întrunirilor
ART. 43. - Toate întrunirile se prezidează
devălmaşilor, luate cu numărul legal, sunt
de Judele de ocol respectiv, iar în capitale-
obligatorii pentru toţi devălmăşii oricari ar
le de judeţe, cari au obşte de moşneni sau
fi natura dreptului lor şi starea lor civilă şi
răzeşi, de preşedintele tribunalului local.
chiar dacă nu au luat parte la întrunire.
La întrunire va putea să asiste un delegat
În termen de 15 zile dela întrunirea prin
al ministerului de domenii şi al Casei Cen-
care s’a luat o hotărîre, orice devămaş va
trale a Băncilor Populare.
avea dreptul să ceară judelui de ocol res-
Preşedintele întrunirii va verifica, înain-
pectiv anularea unei hotăriri luate contra
te de a se declara întrunirea constituită,
dispoziţiunilor aşezământului şi contra ce-
dacă convocările iegale sunt regulat
lor prevăzute în această lege.
făcute şi dacă este prezent numărul legal
71
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

Hotărîrea întrunirii nu se poate pune în dreptul să angajeze tot personalul necesar


lucrare decât după expirarea acestui ter- pentru exploatarea şi paza proprietăţii în
men şi după ce preşedintele consiliului devălmăşie şi a cere să fie recunoscut de
de administratori va lua un certificat dela ministerul de agricultură şi domenii, acela
judele de ocol că nu s’a făcut cerere de ni- relativ la păduri.
meni pentru anularea ei. Pe tot timpul prevăzut în aşezământ,
În caz când ar exista cerere de anulare, administratorii nu pot demisiona, nici fi
judele de ocol e dator a o judeca până în înlocuiţi de moşneni sau răzeşi, afară de
zece zile dela data cererii. Hotărîrea lui nu cazul când s’ar constata că nu lucrează cu
e supusă opoziţiei, apelului sau recursu- bună credinţă, că compromit interesele
lui. obştei, că fac acte ilegale sau dau probe
Ea e definitivă şi executorie. de o vădită neglijenţă. În asemenea cazuri,
ART. 46. - Administratorii reprezintă cea- orice moşinean, ministerul agriculturii şi
ta moşnenilor sau răzeşilor în devălmăşie Casa centrală a Băncilor populare pot cere
faţă cu cei de al treilea. Numărul lor nu va judelui de ocol depărtarea. Judele citând
putea fi nici mai mic de 3, nici mai mare de pe cel învinovăţit, va decid.
5. Ei vor alege din sânul lor un preşedinte Până la pronunţare el îl poate suspenda.
şi un cassier. Hotărîrea judecătorului e definitivă şi
Cassierul nu va avea dreptul să păstreze executorie, nefiind supusă opoziţiei, ape-
la dânsul decât sumele strict necesare, lului sau recursului.
pentru exploatare şi cari se vor fixa de ad-
ministratori. 85. - Conform legii silvice, când obştea îşi are le-
galmente constituit un aşezământ, avându-şi numiţi
Toate celelalte sume le va depune la
şi administratorii, ei trebuesc să fie citaţi totdeauna
Casa Centrală a Băncilor Populare după în justiţie pentru a reprezenta obştea. (C. Craiova II,
regulele pe cari această Casă le va stabili. 2.730/911, «Pag. Juridice» 88/912).
Administratorii sunt solidari răspunzători
de gestiunea lor şi a cassierului, precum ART. 47. - În cazurile când ar fi vacanţe
şi de orice daune ar rezulta prin abaterile în consiliul administratorilor, când admi-
lor dela obligaţiunile impuse prin această nistratorii ar fi îndepărtaţi pentru vreunul
lege. din cazurile prevăzute la articolul prece-
Ei lucrează valabil în majoritate. dent, când obştea nu ar numi administra-
Deciziunile lor vor fi constatate prin pro- tori prin aşezământ sau în întrunirile anu-
cese-verbale cari se vor trece într’un regis- ale, ori i-ar numi în număr mai mic decât
tru special pe care îl vor ţine la dispoziţia minimum legal şi, în fine, oridecâteori din
oricărui devălmas, al agenţilor ministeru- orice împrejurări nu, ar fi de loc adminis-
lui de domenii, ai Casei centrale a Băncilor tratori, sau n’ar fi în numărul legal, numi-
populare şi a judelui de ocol. rea în total sau completarea se face din
Ei în majoritate reprezintă obştea faţă oficiu de judele de ocol în mod definitiv.
de cei de al treilea şi în justiţie fie ca Administratorii, astfel numiţi, reprezintă
reclamanţi, fie ea pârîţi. obştea faţă de cei de al treilea şi în justiţie,
Administratorii, cu autorizaţia Casei având aceleaşi drepturi şi obligaţiuni pe
centrale a Băncilor populare, vor avea cari legea le prevede pentru administra-

72
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

torii numiţi de obşte prin aşezământ sau a şti să-ţi alegi reprezentanţi pentru comunităţi are
încă trebuinţă de educaţiune. Societăţile formate în
aleşi în întrunirile lor legale. mod liber, în cari sunt angajate mize mititele şi îndată
Deasemenea, din ziua transcrierii tabe- ce se coboară de o clasă oarecare, se isprăvesc cu
lei definitive de drepturile moşnenilor păruială, cu fuga cassierului, cu nereguli de tot felul.
D-l Titu Frumuşanu: Ca la societatea «Unirea».
sau răzeşilor şi până la alcătuirea D-l B. Păltineanu: Ca la societatea «Vârful cu dor»,
aşezământului, sau când din orice cauze ca la societatea «Peleşul» şi chiar la unele mai mari.
obştea s’ar găsi fără aşezământ, tot judele Credeţi d-voastră că toţi noui administratori, pe cari
îi vor alege moşnenii în adunarea lor sau pe care îi
de ocol numeşte din oficiu unul sau trei va impune autoritatea din oficiu, o să fie la înălţimea
administratori şi cari vor funcţiona, până misiunii lor, aşa încât să le puteţi da fără nici o grijă
drepturile prevăzute de art. 47? Ce drepturi? «Ad-
când obştea îşi va alcătui aşezământul ministratorii reprezintă ceata moşnenilor faţă de
după regulile acestei legi şi ar alege ad- terţii, etc».
ministratorii săi. Va să zică ceata moşnenilor nu mai există. Până în
ce măsură o reprezintă? Ce obligaţiuni pot să ia? Ce
Judele de ocol va fixa onorariul acestor declaraţiuni pot să facă înaintea Justiţiei? Ce control
administratori, care nu poate fi mai mare poate să existe? Ceata nu mai ştie. În procese cine
decât acela prevăzut de art. 487 din proce- se citează? Astăzi, când ceata avea un proces, avea
garanţia publicităţii citaţiunii, cu toba, cu afişarea la
dura civilă, precum şi cauţiunea la care vor biserică, cu toate celelalte mijloace. Acum cei trei sau
fi supuşi, dacă judele de ocol va găsi că e cinci administratori primesc citaţia, moşnenii nu ştiu
nimic şi ceata este bine reprezentată ...
nevoie a se depune o cauţiune. D-l Ghica Anastasescu crede că deşi administratorii
În asemenea caz, aceşti administratori reprezintă pe moşneni în justiţie, dar cetaşii se vor
sunt învestiţi cu toate drepturile şi supuşi cita tot colectiv.
D-l AL Constantinescu, ministrul domeniilor: Evi-
la toate obligaţiunile pe cari legea le dent că da.
conferă administratorilor numiţi de obşte D-l V. Sassu, raportor: Obştea se va cita prin o
prin aşezământ sau aleşi în întrunirile lor. citaţiune colectivă, conform dreptului comun; iar ad-
ministratorii se vor prezenta în justiţie.
În plus, ei vor avea, până la alcătuirea D-l I. A. Chica: Sunt obştii cari au deja manda-
aşezământului, toate puterile pe cari legea tarii lor. Sunt în ţară peste 20 sau 30 de obştii care
au mandatari. Se citează obştea după procedura
de faţă le dă adunărilor devălmaşilor. comună, iar mandatarii se duc la tribunal să-i reprez-
În ceeace priveşte însă actele enumerate inte.
la art. 42, ei nu le vor putea face decât în D-l B. Păltineanu: Faţă cu declaraţiunea d-lui minis-
tru trec asupra acestui punct. Dar totuş întreb: drep-
urma unei autorizări speciale şi prealabile tul de reprezentare pe care îl are comisiunea legală
a judelui de ocol şi numai după formele exclude dreptul celor din ceată, ale căror drepturi se
prescrise la art. 48 şi 50 din această lege. pot compromite în faţa judecăţii, de a se duce şi ei să
spună cuvântul lor în faţa judecăţii?
Funcţiunea administratorului, numit din D-l V. Sassu, raportor: Şi în privinţa aceasta se
oficiu de judele de ocol, durează atât timp aplică dreptul comun.
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-lor,
cât obştea nu-şi va alcătui aşezământul în ceeace priveşte citaţiunea se va face după formula
după regulile acestei legi şi ar alege ad- art. 75 din procedura civilă.
ministratorii lor. Când zic că reprezentanţii legali ai obştei în justiţie
sunt reprezentanţii lor, mandatari, va să zică că aceştia
pot să se prezinte înaintea justiţiei şi reprezentarea
D-l B. Păltineanu: D-lor, noi vrem să facem bine prin ei, este bine făcută şi obligă obştea. Aceasta însă
moşnenilor cu toţii, şi din acest punct de vedere cred nu exclude dreptul unuia din moşneni dacă ar voi sa
că orice observaţie va fi bine primită de d-voastră, vină înaintea judecăţii să-şi spună păsul, ca el să nu
întrucât poate să-i păzească de un pericol în con- poată veni; din contră ei pot veni, şi pot fi ascultaţi.
tra speranţelor pe cari le pune d-l ministru în aceşti Dacă însă ei nu vin, sau dacă vin şi nu spun nimic,
reprezentanţi ai obştiilor de moşneni, în administra- din punctul de vedere al judecăţii, acela care obţine
torii cari se vor alege eu am mare încredere în aceşti o hotărîre faţă de obşte, o obţine valabil şi regulat,
administratori. Până acum în ţara noastră spiritul de
73
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

dacă a obţinut-o faţă de reprezentanţii obştei. obţinut.


D-l B. Păltineanu: Acum, d-lor, în partea de sus
administratorii reprezintă faţă de cei de al treilea ...,
În cazul când majoritatea adminis-
aci este un cuvânt larg, până unde reprezintă? Pot să tratorilor consimte să facă vânzarea cu
iscălească poliţe? acest preţ, ministerul va aproba rezultatul
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-le
Păltineanu, dacă aţi fi urmărit discuţiunea, aţi fi văzut licitaţiunii. În asemenea caz, administra-
că puterile administratorilor sunt determinate prin torii vor încheia contractul de vânzare al
aşezământ şi în limitele puterilor determinate prin pădurii pe baza condiţiunilor generale şi
aşezământ, ei obligă în mod valabil obştea.
Dacă însă prin aşezământul lor nu li se conferă celor speciale de vânzarea pădurilor Statu-
acest drept, necontestat că nu-l vor avea. lui.
D-l B. Păltineanu: Atunci, d-le ministru, mă ertaţi;
litera art. 46 nu mai este în concordanţă cu articolele
Dacă va găsi de cuviinţă, ministerul
de mai sus. poate să cumpere pădurea pe seama Statu-
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Ba lui pe preţul ieşit la licitaţie şi primit de
da.
D-l B. Păltineanu: Pentrucă dacă este aşa, atunci administratori, conform aliniatului prec-
aliniatul acesta devine inutil. edent.
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Se În ceeace priveşte folosinţa locurilor de
spune că ei nu vor trece peste puterile date prin
aşezământ şi dacă sunt aleşi trebuie să reprezinte în arătură, păşunii şi a fâneţii, fie de către
mod absolut ... însăş devălmăşi, fie prin arendare învoire
V. jurispr de la art. 29.
la vânat, pescuit, etc., se va face şi regula
ART. 48. - În cât când ceata de moşneni de administratorii devălmăşiei, după avi-
decide vânzarea spre exploatare, în total zul conform al şefului de ocol respectiv; în
sau în parte a pădurii, vânzarea nu se va caz contrariu, aceşti administratori se vor
putea face decât prin mijlocirea minis- pedepsi cu amendă fiecare de la 500-1.000
terului agriculturii şi al domeniilor şi nu- lei, iar arendările vor fi nule de drept, fără
mai prin licitaţiune publică, după regulele drept de despăgubire de orice natură pen-
vânzării pădurilor Statului. tru arendaşi; iar folosinţa moşnenilor, dacă
Ministerul agriculturii şi al domeniilor ei singuri o exercită, va fi oprită.
va fi obligat ca, prin agenţii săi silvici, să Un regulament va indica şi modul numirii
facă evaluarea materialului lemnos aflat personalului necesar pentru paza, exploa-
în pădurea cetei de moşneni sau de răzeşi tarea şi administrarea averii devălmaşilor.
destinată vânzării. Această evaluare se va ART. 49. - Preţul se va vărsa la Casa
lua, de bază la ţinerea licitaţiunii pentru centrală a Băncilor populare, care după
vânzarea acestei păduri. ce va consemna la Casa de depuneri suma
După ce se va fi cunoscut rezultatul prevăzută în amenajament sau în regula-
licitaţiunii, ministerul agriculturii şi al do- mentul de exploatare pentru împădurire şi
meniilor va fi obligat să comunice, cel mult va înainta recepisa ministerului de dome-
în 15 zile dela ţinerea licitaţiunii, adminis- nii, va distribui restul în chipul cel mai les-
tratorilor cetei de moşneni sau de răzeşi nicios moşnenilor sau răzeşilor, fiecăruia
preţul cel mare obţinut la licitaţiune. în proporţie cu dreptul său în devălmăşie.
Ei sunt datori să comunice ministerului, ART. 50. - Când, conform art. 42 şi 48,
până în 15 zile dela comunicarea ce minis- se decide vânzarea în deplină proprietate,
terul le-a făcut de rezultatul licitaţiunii, se va arăta şi preţul pentru care se poate
dacă se mulţumesc sau nu de preşul vinde.

74
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Administratorii vor cere tribunalului O voce: După actuala lege?


D-l B. Păltineanu: El crede că a cumpărat dela
situaţiei imobilului a proceda la vânzarea toată lumea, dar lipsesc 10, 15 moşneni. A cumpărat
prin licitaţie publică după formele pres- dela 100; dar tabela care se va face conf. nouei legi
crise de art. 686 şi următorii din procedura mai relevează un număr de moşneni; ce se face
cu cumpărătorul? Ce se face cu drepturile acestor
civilă, pentru vânzarea bunurilor mino- moşneni? Dreptul comun este foarte uşor? moşnenii
rilor. Tribunalul e dator a cita la vânzare cei noui care-şi descoperă acum drepturile lor rămân
pe ministerul agriculturii şi al domeniilor. în integritatea acelor drepturi. Cumpărătorul n’a
cumpărat dela ei.
Licitaţia poate începe dela orice sumă. O voce: A cumpărat aşa de eftin.
Adjudecarea însă nu se va putea face D-l B. Păltineanu: Prin urmare, trebuie să cumpere
al doilea. Cum? ÎI priveşte. Însă dacă intrăm sub
pe o sumă mai mică decât aceea fixată de regimul cel nou, după ce s’a făcut tabela, moşnenii
adunarea generală, sau de judele de ocol, nu mai pot vinde de bunăvoie decât numai la un
când vânzarea se face de administratorii codevălmaş sau cu licitaţiune publică, sub egida mi-
nisterului domeniilor. Va să zică cumpărătorul vrea să
numiţi din oficiu. răscumpere pe aceşti 10 de a doua oară; nu poate,
Dacă după două licitaţiuni nu va ieşi căci nu pot aceştia să vândă. Iată un om care vrea
acest preţ, administratorii nu vor putea să exploateze, căci are 90 procente cumpărate, dar
drepturile celor 10 îl împiedică.
vinde pe un preţ mai mic ci vor convoca Vrem să ajungem la aeeastă inestricabilă situaţiune
o nouă adunare generală, sau va obţine o şi pentru o parte şi pentru cealaltă? Trebuie să fa-
cem una din două sau în cazurile acestea, să nu se
nouă autorizare dela judele de ocol pentru supună minoritatea moşnenilor, cari n’au vândut la
a hotărî un alt preţ. Vânzarea se va face tot interdicţiunea de a-şi vinde drepturile lor, să poată şi
în forma arătată mai sus. ei să-şi vândă drepturile lor, sau dacă voiţi ...
D-l AI. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-le
ART. 51. - Orice vânzări a pădurilor Păltineanu aţi concretizat ceva în scris asupra ideilor
aparţinând cetelor de moşneni sau răzeşi, acestora pentru ca să meditez şi eu la cele ce am de
fie în deplină proprietate, fie spre exploa- desvoltat?
D-l B. Păltineanu: Vreau ca să explic întâiu ideile
tare sau folosinţă, cari se vor face în alt mele, căci discutând împreună, putem să găsim cea
mod decât conform regulelor prevăzute în mai bună soluţiune. Mai e ceva, o idee mai drastică,
dacă voiţi, dar mai binefăcătoare şi cum d-voastră
această lege, sunt nule de drept şi de nul aveţi sistemul intervenţiunii şi protecţiunii tuturor,
efect. se poate să cădem de acord. Vânzarea făcută de
Ministerul agriculturii şi al domeniilor, majoritatea moşnenilor, majoritatea cum o creează
legea, transmite dreptul integral de exploatare şi e
Casa centrală a Băncilor populare, orice opozabilă vânzarea şi minorităţii care nu s’a arătat la
persoana interesată şi ministerul public de vânzare, această minoritate păstrează numai drep-
pe lângă tribunalul situaţiunii imobilului tul de a încasa preţul. Care preţ? Să-l lăsăm să se
fixeze de bunăvoie cu cumpărătorul sau să facem să
var avea dreptul ca să ceară anularea unor intervină epitropia ministerului?
asemenea vânzări. O voce: Dar nu credeţi că aceasta e o chestiune de
prejudecată ca să fixaţi preţul de vânzare?
Până la pronunţarea justiţiei, ministerul Altă voce: Noi dispozăm pentru viitor.
domeniilor va opri exploatarea, fără a se D-l Al. Săulescu: Respectând legea, are dreptul să
putea formula vreo cerere de despăgubire vândă.
D-l B. Păltineanu: Scopul d-voastră este ca o
contra Statului, sub nici un motiv. pădure să se vândă în total şi să nu fie indiviză exp-
loatarea, pentrucă aceasta ar fi contra intereselor tu-
Desb. C.73) D-l B. Păltineanu: D-lor, este vorba de turor. Or, d-lor, în vânzările făcute până acum, în cari
vânzările de până acum. A cumpărat X, un particu- cumpărătorii n’au dobândit dreptul dela toţi copropri-
lar sau o societate, o pădure spre exploatare dela o etarii şi se revelează între moşneni încă o fracţiune
ceată de moşneni; el crede că a cumpărat dela ceata oarecare, ce se face în asemenea cazuri? Daţi dreptul
întreagă ... ca să vânză?
D-l AL Săulescu: Dăm dreptul ca să vânză.
73
V.şi desbaterile Camerei de la art. 36.
75
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

D-l B. Păltineanu: Trebuie concordat cu art. 36. nomie a legii şi va lăsa să se creadă că această lege ar
Art 36, d-lor, iată un articol, art. 36, care pentru năzui să aibă efect retroactiv, ceeace este cu putinţă
viitor împiedecă fracţiunea de moşneni care n’au apu- de admis într’o legislaţiune civilizată şi modernă.
cat să vândă, de a mai vinde dreptul de exploatare a V. şi jurispr. de la art. 36.
pădurii, chiar dacă ar oferi cineva de zeceori valoarea
pădurii. Atunci d-lor la ce rezultat se ajunge? ART. 52. - Ministerul agriculturii şi al
D-l Al. Săulescu: Dreptul de protimisis.
D-l B. Păltineanu: Al cui? domeniilor va exercita, prin agenţii săi
D-l Al. Săulescu: Al copărtaşilor. silvici, un control asupra modului cum se
D-l B. Păltineanu : Ce faceţi cu cumpărătorii? Rămân
în indiviziune ca cei 10 moşneni pe cari i-am arătat?
va face exploatarea pădurilor cetelor de
Omorîţi tot ceeace s’a făcut până acum? Prin urmare, moşneni sau răzeşi şi va lua orice măsuri
vă zic, d-lor, când d-voastră izbiţi de o mărginire a va crede de cuviinţă pentru respectarea
drepturilor de înstrăinare pe moşneni, prin legea
d-voastră trebuie ca această mărginire să nu lovească amenajamentului.
drepturile câştigate în sensul ca cumpărătorul care Casa Centrală a Băncilor Populare
a apucat să cumpere dela majoritatea sătenilor să are dreptul de control şi supraveghere în
poată cumpăra dela ceilalţi, sau să fie considerat ca
copărtaş împreună cu ceilalţi. Daţi-le şi lor dreptul de ceeace priveşte întreaga gestiune a admi-
moşnean, trimiteţi-i dacă voiţi la epitropia ministe- nistratorilor, modul cum ei îşi îndeplinesc
rului domeniilor ca să le fixeze suplimentul de preţ.
Dar desluşiţi lucrul. Mai este încă şi partea a doua:
îndatoririle legale, dreptul de a asista, prin
în loc ca cumpărătorul să cumpere dela majoritate, a delegatul său, la adunările generale; cu
cumpărat dela minoritate. Majoritatea ia deciziune în un cuvânt, va exercita oricând şi oricum
adunare şi vrea să vânză, să scoată în licitaţiune.
Cumpărătorul de la minoritate zice: Nu! Am ar crede de cuviinţă controlul său asupra
drepturi anterioare. Ce se va face? Iată o soluţiune întregei administraţiuni, aceasta indepen-
dreaptă şi radicală; dacă nu a cumpărat dela ma- dent de drepturile ce legea de faţă conferă
joritatea moşnenilor, vânzarea nu e oposabilă cetei
moşnenilor, iar cumpărătorii au dreptul să-şi ia para- organelor ministerului agriculturii şi al do-
lele înapoi dela aceea de la au cumpărat. Dacă îmi meniilor.
daţi răgaz cinci minute, voiu formula un amendament
pe aceste baze.
Beneficiile nete, după scăderea tutu-
Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Să trecem ror cheltuelilor, amortizărilor şi celorla-
la art. 52. Lăsaţi ca articolul acesta să-l discutăm pe lte sarcini, se vor împărţi între devălmaşi
urmă.
D-l B. Păltineanu: Eu vă indic diferite soluţii şi proporţional cu partea ce fiecare are în
d-voastră chibzuiţi care este mai convenabilă. devălmăşie.
Prima soluţiune: interdicţiunea din articolul 36, ca ART. 53. - Prin amenajamentele sau
moşnenii sa nu poată vinde decât numai la moşneni,
să nu se aplice în cazul când există un cumpărător al regulamentele de exploatare ale pădurilor,
drepturilor majorităţii cu acte în regulă, în care caz stăpânite în indiviziune de cetele de moşneni
moşnenii să poată vinde de bună voie după dreptul
comun. Pentru aceasta, unii din d-voastră susţin că
sau răzeşi, se va determina porţiunea din
nu e nevoie de nici un text. Veţi aprecia. care proprietarii devălmaşi vor putea lua
A doua soluţiune ar fi următoarea: dreptul acestei lemnul de foc pentru încălzitul caselor şi
minorităţi să-l fixeze ministrul domeniilor, fiindcă el
este protector, cum, face la păduri, în total, să facă şi lemnul de lucru necesar trebuinţelor lor
la fracţiuni. casnice.
Iar pentru cazul când a cumpărat dela minoritate, Tăierile comise de moşneni sau răzeşi, în
atunci cumpărătoarea să nu fie opozabilă cetei de
moşneni, îndată ce nu este făcută de majoritatea contra prevederilor amenajamentului sau
prevăzută de lege. Rezultatul va fi că cumpărătorul studiului prevăzut la art. 6, se vor pedepsi
primeşte banii înapoi, iar ceata devine liberă pe bunul
ei şi o scoate din nou în vânzare.
conform art. 7 de mai sus.
D-l Titu Frumuşanu: Eu socotesc că articolul acesta ART. 54. - Un regulament special va des-
nu trebuie să sufere nici un fel de modificare, căci volta toate dispoziţiunile dela art. 37-53,
orice modificare i s’ar aduce va încurca întreaga eco-
76
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

precum şi procedura de urmat în cazurile esc scutite de taxe actele de procedură prevăzute în
în cari ea nu e determinată în această lege. art. 29-37.
Pentru ca autorităţile fiscale să cunoască
Toate petiţiunile, cererile, acţiunile, inadvertenţa din art. 54, am rugat pe ministerul de
apelurile, constatările locale, expertizele, finanţe să dea administraţiilor financiare lămuririle
citaţiile, comunicările de sentinţe, transcri- cuvenite în sensul celor arătate mai sus, şi acum zisul
erile, procesele-verbale, afiptele, dovez- Departament mă încunoştiinţează, prin adresa No.
158.514 din 1911, că cu circulara No. 143.485/911
ile, certificatele, copiile, orice acte de
a pus în vederea administraţiilor financiare «să dea
procedură judiciară sau extrajudiciară, etc., curs cu scutire de timbru actelor ce s’ar prezenta şi
cu un cuvânt tot ce s’ar face şi de oricine în care se referă la cazurile prevăzute de art. 29-37 din
aplicarea oricăreia din dispoziţiunile dela Codul silvic».
art. 37 până la 53 din această lege, sau cu 86. - Deşi art. 54 din codul silvic nu prevede şi re-
cursul în Casaţie între actele care au a fi scutite de
ocaziunea lor, este scutit de orice taxă de taxa de timbru, totuş, din dispoziţiunile generale
timbru şi plata de portărei, fie ca taxă după ale acestui articol, precum şi din întreaga economie
regulamentul lor, fie ca spese de trans- a acestui Cod, cu privire la stabilirea dreptului de
port. proprietate a moşnenilor, rezultă că şi recursul în
Casaţie are a se face fără timbru.
În ceea ce priveşte obştiile de moşneni
Într’adevăr, legiuitorul Codului silvic n’a putut să
dela oraşe toate atribuţiunile şi obligaţiunile supună la plata de taxe recursul în Casaţie, fără a
prevăzute în acest capitol, pentru primarul împiedeca sau cel puţin a îngreuna stabilirea drep-
şi notarul comunei rurale, se vor îndeplini tului cetelor de moşneni pentru care a avut o mare
de primarul şi secretarul comunei urbane, solicitudine atunci când, prin art. 54, în atingerea
scopului ce a urmărit, a scutit de orice taxe de timbru
afară de oficiul de secretar al comisiunii de şi plata de portărei, fie ca taxă după regulamentul
stabilirea drepturilor moşnenilor, care se lor, fie ca spese de transport, toate petiţiunile, cere-
va îndeplini de grefierul judecătoriei. rile, acţiunile, apelurile, citaţii, comunicări, afipte,
dovezi, certificate, copii, orice acte de procedură ju-
Circ. Min. Just. 5.911/911. - Potrivit art. 54 din diciare sau extrajudiciare, etc., etc.
Codul silvic sunt scutite de orice taxe de timbru şi Când instanţa de fond constată că un coproprietar
portărei toate actele de procedură săvârşite, «în apli- nu face parte dintro ceată de moşneni şi că el este
carea oricăreia din dispoziţiunile dela art. 37 până la un proprietar particular, cu drept cuvânt i-a rezervat
53» din acest Cod. calea dreptului comun, pentru a cere ieşire din indi-
Cele mai multe cazuri, dacă nu singurele, însă viziune, conform cu dispoziţiunile art. 36 din Codul
când o asemenea scutire ar fi necesară sunt acelea silvic.
relative la procedura în actele prevăzute de art. 29- De asemenea, tot calea, acţiunii ordinare îi
37 din Codul silvic, adică în lucrările pentru delimi- rămâne acelui coproprietar şi în cazul când el a fost
tarea proprietăţii moşneneşti. înscris cu drepturi mai mici decât ar avea, după
Dacă s’ar interpreta ad-litteram art. 54 din Codul cum prevede art. 35 acelaş Cod. (Cas. II, 117/914
silvic, ar urma că sunt supuse taxelor de timbru şi «Jurispr. rom.» p. 450 şi «Curier Jud.» 62/914. In
portărei toate actele privitoare la lucrările mai sus acelaş sens în ce priveşte scutirea de timbru a recur-
menţionate, precum şi apelurile şi recursurile făcute sului Cas. II, 165/912 «Sept. Jurid.» P. 531 şi «Cu-
de moşneni în potriva hotărîrilor prin care sunt scoşi rier. Jud.» 58/912; Cas. II, 206/914 «Jurispr. rom.»
din indiviziune. 13/915; Cas. II, 288/922 «Curier. Jud.» 5/923; I. D.
Semnalându-mi-se aceste nepotriviri de texte ale Neagu-Negrileşti «Codul silvic» adnotat p. 88 şi
legii de către unele autorităţi judecătoreşti, am cerut «Convorbiri Literare» 10/922.
desluşiri Ministerului agriculturii şi domeniilor, şi Observaţiune. Soluţionarea dată de Casaţie, prin
acesta, prin adresa No. 89. 329/910, ne-a făcut cu- deciziunile de mai sus, în mod constant, e perfect
noscut, că, numai printr’o inadvertenţă, se prevăd în juridică, concordând şi cu modul de a vedea al mi-
art. 54 citat, articolele 37-53, şi că în realitate trebui- nisterului de Justiţie şi finanţe. (v. circulara de mai
sus). Totul se datoreşte unei inadvertenţe a legiui-
77
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

torului care a făcut, în art. 54, o trimitere greşită la a, b şi c, este încredinţată agenţilor lor sil-
textele art. 87-53, în loc de art. 29-35, unde e sediul vici superiori şi inferiori, recunoscuţi de
cererilor şi actelor scutite de timbru.
Vor beneficia de scutire şi acţiunile celor omişi
ministerul agriculturii şi al domeniilor; iar
sau cari au fost trecuţi în tabelă cu drepturi mai mici supravegherea şi paza celorlalte păduri su-
decât posedă în realitate, pentrucă deşi se intentează puse regimului silvic agenţilor recunoscuţi
pe calea procedurii ordinare, sunt privitoare tot la de ministerul agriculturii şi al domeniilor.
constituirea obştei, e de aceeaş natură şi are aceeaş
ART. 56. - Agenţii silvici superiori ai
bază ca şi acţiunea fiecăruia din moşnenii cari au par-
ticipat la această constituire, dispoziţiunile Codului Statului vor trebui să poseadă diploma sau
silvic fiind edictate nu numai în interes privat, dar şi un certificat de absolvire al şcolii speciale
de ordine publică74) prin felul de organizare a proce- de silvicultură sau al unei Şcoale similare
durii şi a măsurilor ocrotitoare ce prevede, pentru a din străinătate şi ale căror titluri vor fi re-
face să înceteze o stare de incertitudine, ca şi pentru
înlesnirea valorificării drepturilor moşnenilor, care
cunoscute de comisiunea permanentă de
nu le-au invocat la timp fie din neştiinţă, fie chiar pe lângă ministerul agriculturii şi al dome-
din neglijenţă. niilor77).
De altfel, discuţiunea ce se poate face în această Agenţii silvici, funcţionari superiori ai
privinţă devin inutile şi prin faptul că art. 35 care
instituţiunilor prevăzute la art. 1, alin. a, b,
prevede aceste acţiuni - deosebite de celelalte, nu-
mai din punctul de vedere al instanţei competinte şi şi c, pentru a putea fi recunoscuţi de mi-
al modului de a lega instanţa75) - face parte din gru- nisterul agriculturii şi al domeniilor, vor
pul de texte (art. 29-36) la care, în general, se raportă trebui să poseadă aceleaşi titluri de capaci-
scutirea de timbru, după cum a stabilit însăş Curtea tate sau titluri echivalente ca şi agenţii sil-
de Casaţie prin jurisprudenţele de mai sus.
vici ai Statului78).
După intervenirea administraţiilor res-
Capitolul VI: Paza şi poliţia pădurilor pective, ministerul agriculturii şi al dome-
niilor le poate conferi grade după normele
ART. 55. - Supravegherea şi paza prevăzute pentru agenţii silvici ai Statu-
pădurilor Statului este încredinţată lui79).
agenţilor silvici, funcţionari ai Statului. Agenţii silvici superiori din servi-
Aceşti agenţi se împart: în agenţi silvici ciul proprietarilor particulari vor putea fi
superiori, inspectori generali, inspectori, recunoscuţi de ministerul agriculturii şi
silvicultori-şefi, silvicultori şi silvicultori- al domeniilor în urma unui examen trecut
asistenţi şi în agenţi silvici inferiori briga- înaintea unei comisiuni speciale, numită
dieri şi pădurari. de acel minister, sau dovedind cu acte în
Supravegherea şi paza pădurilor celor- regulă, înaintea aceleeaş comisiuni, că au o
lalte instituţiuni prevăzute76) la art. 1, alin. practică forestieră de cel puţin 10 ani şi că
în acest timp au servit şi ca diriginţi ai unei
74
În acest sens şi C. Galaţi II, 115 din 14 Noiembrie 1922,
deciziune nepublicată, dată tocmai în cazul art. 35 Contra; exploatări din ţară sau străinătate.
Trib. Putna II, 55/922, în majoritate „Curier. Jud.” 20/923. Brigadierii din serviciul Statului vor
E de remarcat judicioasa părere separată a preşedintelui
C.Degeanu.
trebui să fi absolvit şcoala de brigadieri;
75
În acest sens, I.D. Neagu-Negrileşti „Convorbiri înfiinţarea agenţilor silvici ai Euforiei din 20 Martie 1903
Literare” 10922, Cpr. în „Codul silvic” adnotat de Neagu le-a atribuit toate drepturile conferite în Codul silvic pentru
p. 89 o sentinţă a Trib. Putna, dată după o divergenţă, în agenţii silvici ai Statului.
acelaşi sens citată de acest autor şi C. Galaţi II. 115/922 77
Completat astfel de Comitet. deleg. Senatului.
deciziunea citată în nota noastră de mai sus. 78
Adăugit de Comitet. deleg. Camerei
76
De pildă, Euforia Spitalelor Civile, Legea pentru 79
Idem
78
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

iar pădurarii să ştie carte, să fi făcut ser- că trib. a violat legea şi dreptul de apărare, neţinând
viciul militar şi de preferinţă să fi servit în seamă de cererea lor de a face dovada că pădurarul
ce adresat procesul-verbal pe baza căruia au fost
corpul grănicerilor, până când vor putea trimişi în judecată, nu depusese jurământul prescris
fi recrutaţi dintre absolvenţii şcoalelor de de art. 57 din Codul silvic şi că acesta era minor.
pădurari ce se vor înfiinţa, sau ai cursurilor Afirmaţiuni inexacte în fapt.
elementare de silvicultură ce se vor insti- Neregularităţile invocate chiar dacă ar fi existat,
s’au acoperit prin tăcerea inculpaţilor, şi ele nu pot fi
tui, în înţelegere cu ministerul de războiu,
propuse pe calea recursului pentru prima oară în faţa
la unele regimente din ţară80). Curţii supreme. (Cas. II, 3043/922).
Brigadierii tuturor celorlalte autorităţi,
precum şi aceia ai particularilor, pentru a ART. 58. - Poliţia silvică, în pădurile su-
putea fi recunoscuţi, trebuie să fi absolvit puse regimului silvic, se va face:
şcoala de brigadieri sau să treacă un exa- a) De toţi agenţii silvici ai Statului şi de
men echivalent înaintea unei comisiuni, agenţii silvici recunoscuţi de minister;
ori să dovedească că au o practică de cel b) De toţi funcţionarii administrativi şi de
puţin 6 ani81). toţi agenţii forţei publice;
Pădurarii tuturor acestora, pentru a fi c) De toţi ofiţerii şi subofiţerii, caporalii şi
recunoscuţi, vor trebui să ştie carte şi să fi soldaţii grăniceri;
satisfăcut legea de recrutare82). d) De toţi picherii şi cantonierii de pe
Numele tuturor agenţilor silvici şoselele naţionale, judeţene, vicinale şi
recunoscuţi vor fi publicate în Monitorul comunale83);
Oficial. e) De către gardienii parcurilor şi
V. şi jurispr. dela art. 81. grădinilor destinate unui uz public, după
ART. 57. - Agenţii silvici ai Statului şi ce vor fi recunoscuţi de minister şi depune
agenţii recunoscuţi vor depune, la intrarea jurământul legal.
lor în serviciu, jurământ în prezenţa minis-
trului sau secretarului general, ori înaintea 87. - Nici un text de lege nu prevede că jandarmii
preşedintelui tribunalului judeţului sau au dreptul de a urmări delictele şi contravenţiunile
la Codul silvic.
judelui respectiv. Dacă art. 58 Codul silvic, pe lângă agenţii sil-
Formula jurământului va fi aceasta: vici a Statului şi agenţii silvici recunoscuţi ca atare
«Jur în numele lui Dumnezeu că voiu servi de minister, enumără în al. b şi pe toţi funcţionarii
cu credinţă şi dreptate în funcţiunea (sau administrativi şi agenţii forţei publice, acest text
însă, are de obiect de a determina numai cari sunt
însărcinarea) ce mi s’a încredinţat, că nu
funcţionarii însărcinaţi de a face « Poliţia silvică, în
mă voiu abate dela datoriile mele şi că pădurile supuse regimului silvic », ceea ce rezultă
voiu respecta legile şi Constituţiunea ţării de însuşi aliniatul prim al articolului ; însă, de aci
mele. nu se poate deduce că ei au şi dreptul de a urmări
«Jur credinţă Regelui şi Dinastiei Sale. şi constata infracţiunile prevăzute în Cod. Silvic,
(Cas. II, 2812/922, prin care s’a casat fără trimitere
«Aşa să-mi ajute Dumnezeu». sentinţa Trib. În lipsa unui act de constatare emanate
de la organelle îndrituite de lege). Grănicerii au însă
86 bis. - Prin motivele de recurs, recurenţii susţin dreptul de a constata şi urmări contravenţiunile sil-
80
Aliniatul s’a modificat astfel de Comitetul deleg. vice. (Cas. II, 849/915) V. şi art. 77, cum şi jurispr.
Senatului. Proiectul prevedea să se numească la început de la art. 83.
pădurari şi din cei fără ştiinţă de carte
81
Adăugit de Comitet. deleg. Camerei.
82
Adăugit de Comitet. deleg. Camerei. 83
Adăugit de Comitet. deleg. Camerei.
79
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

Secţiunea I: Delicte, penalităţi şi urmăriri 1909).


Delicte şi contravenţiuni comise în pădurile 91. - Instanţele corecţionale nu pot acorda
despăgubiri civile în caz de achitare, ceeace rezultă
supuse regimului silvic. - Penalităţi84)
din art. 2 şi 3 pr. pen., după care numai daunele cau-
zate prin vreo infracţiune la legea penală pot fi acor-
ART. 59. - Delictele şi contravenţiunile date de instanţele corecţionale, iar nu şi acelea ce
comise în pădurile supuse regimului silvic provin dintr’un delict civil. (Cas. II, 728/909, «Cu-
se vor pedepsi cu amendă sau închisoare, rier. Judec.» 38/909).
92. - După art. 59 din Codul silvic, delicuenţii vor
după distincţiunile stabilite mai jos. fi condamnaţi, pe lângă amendă sau închisoare, şi
Pe lângă pedepse, delicuenţii şi la valoarea materialului prevăzută în lege sau la ta-
contravenienţii vor fi condamnaţi atât la rifele anexate, precum şi la despăgubiri civile, care
valoarea materialului, cât şi la despăgubiri valoare nu se poate reduce de judecători.
civile. Violează, deci această dispoziţie tribunalul, când
înlătură cu totul condamnarea inculpatului la valoa-
Amenda şi valoarea vor fi acelea rea materialului. (Cas. II, 261/911 «Jurispr.» 9/911;
prevăzute în lege sau în tarifele anexate la Cas. II, 102/912 «Curier. Jud.» 23/912 şi «Sept. Ju-
dânsa. rid.» p. 240. Aceeaş soluţie pentru delictul comis
Despăgubirile civile sunt lăsate la apre- prin introducerea vitelor în pădurea Statului, pedep-
sit de art. 64 Cod. silvic, Cas. II, 351/912 «Sept Ju-
cierea instanţelor judecătoreşti. rid.» p. 241).
La aplicarea pedepselor prevăzute în 92 bis. - Deşi art. 59 al. II prevede că cei culpabili
lege sau în tarifele anexate, judecători pot de delictele şi contravenţiunile comise în pădurile
acorda circumstanţe uşurătoare; nu pot însă supuse regimului silvic, pe lângă pedepse, vor fi
reduce valoarea materialului prevăzută în condamnaţi atât la valoarea materialului, cât şi la
despăgubirile civile, totuş în tariful pentru valoarea
lege sau în tarife85). arborilor tăiaţi, cari face parte din art. 60 Cod. sil-
vic se prevede că «pe lângă amenda şi valoarea din
88. - Atât acţiunea publică, cât şi acţiunea privată, aceste tarife, instanţele judecătoreşti vor pronunţa
pentru despăgubiri derivând dintr’un delict silvic, şi despăgubirile civile prevăzute la art. 59, de va
rămân stinse prin prescripţia de un an dela comiterea fi cazul» — de unde rezultă că atunci când acordă
delictului, conform art. 595 pr. pen. (Cas. II, 1874 B. despăgubiri civile, pentru delictul prevăzut de art.
p. 152,168 şi 246; Cas. II,1876 B. p. 16). 60 Cod. Silvic, instanţa de fond trebuie să justifice
89. - În materie de delict silvic, instanţa de fond era acordarea lor, altfel sentinţa pronunţată e nemotivată
în drept şi sub imperua vechiului Cod silvic să aplice şi deci casabilă. (Cas. II, 2563/922).
delicuenţilor circumstanţele atenuante pentru re-
ducerile închisorii sau amendei, deoarece art. 46 din
ART. 60.86) - Oricine va tăia, va scoate din
acel Cod permitea aplicarea dispoziţiilor dreptului
comun, când în legea silvică nu se prevăd dispoziţii rădăcină sau va ridica, fără drept, arbori de
contrarii. (Cas. II, 806/907; B. p. 699.; Cas. II, mai puţin de 2 decimetri în circumferinţă,
1300/907 B. p. 1142). măsurată la 1 metru şi 30 dela pământ, se
90. - Pe temeiul art. 23 din vechiul Cod silvic com- va pedepsi cu o amendă de 2 lei de sarcina
binat cu art. 60 al. ultim C. penal nu se pot reduce
despăgubirile civile, ci numai pedeapsa închiso- de om, sau pentru o cantitate mai mică; de
rii sau a amendei. (Cas. II, 3460 din 16 Noemvrie 5 lei pentru o sarcină de vită sau pentru
84
Toate amenzile, despăgubirile şi valoarea materialului o încărcătură de sanie ori căruţă trasă de
prevăzute de art. 7, 14, 59 şi 76 inclusiv au fost înzecite un om; de 10 lei pentru fiecare cap de vită
prin legea de întindere a Codului silvic din 17 iunie 1923.
De altfel, amenzile din acest Cod au fost deja înzecite prin înhămată, când ridicarea se face cu sania
legea de majorare a amenzilor din 25 Martie 1923, citată sau cu căruţa.
de noi la pag. 5.
85
Acest text în întregime a fost introdus de Comitet. deleg. 86
Amenzile şi valoarea restituirilor a fost înzecită V. nota
Camerei. de sub art. 59.
80
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Afară de aceasta, delicuentul va fi 94. - Când instanţa de fond constată că delicuenţii


condamnat la restituirea lemnelor către aveau dreptul acordat de Stat să ia uscături din
pădure, singura împrejurare că dânşii s’au introdus
proprietarul pădurii sau, în lipsa lor, la va- în pădure în altă zi decât acea hotărîtă anume, nu
loarea lor, care va fi egală cu de două ori constituie elementul delictului silvic. (Cas. II, 1882,
amenda87). B. p. 1234, Barozzi IV, 169).
La aceeaş amendă şi valoare vor fi supuşi 95. - Intenţia de a-şi apropia lemnele tăiate nu
constituie unul din elementele delictului silvic, ci
şi aceia cari, în pădurile supuse regimului
este destul ca delicuenţii să fi tăiat acele lemne pe
silvic, exceptându-se numai pădurile de care ştiau că nu le aparţine lor, pentru ca delictul să
salcie şi alte specii albe, vor tăia vârfurile subsiste;
şi crăcile arborilor mai groase de 2 cm, în Deci, în speţă, tribunalul comite o greşală când
diametru, măsurat la căpătul cel mai gros, zice că între elementele constitutive ale delictului
silvic este şi intenţia frauduloasă de a-şi apropia
pentru a se da iarna mugur la vite. lemnele, deoarece, deşi în regula generală se cere
Dacă arborii vor avea o grosime mai mare intenţiunea culpabilă, în ceeace se atinge de delic-
de 2 decimetri în circumferinţă, măsurată tele silvice, legiuitorul a derogat în această privinţă.
la 1 metru şi 30 cm, dela pământ, amenda (Cas. II. 1884, B. p. 60, Barozzi vol. IV, p. 170; Cas.
II, 1893, B. p. 780. Contra: Cas. II, 1884 B. p. 597)
şi valoarea vor fi calculate conform tarifu-
96. - Deşi este constant că inculpaţii s’au introdus în
lui anexat la prezenta lege. pădurea Statului şi au tăiat lemne, însă nu este mai
Acei cari, exploatând în baza unui puţin adevărat, cum constată însuş tribunalul în fapt,
contract o pădure supusă regimului silvic, că ei au mers în pădure şi au tăiat lemne din ordinul
au tăiat ei sau oamenii lor alţi arbori decât vechilului moşiei, la care ordin ei, ca servitori, puşi
la dispoziţia vechilului, nu puteau rezista;
cei vânduţi, sau un număr mai mare decât Prin urmare, faptul tăierii lemnelor neputându-se
aveau dreptul, ori în altă parte decât în imputa lor, tribunalul, cu drept cuvânt şi fără a viola
locul unde s’au vândut, vor fi consideraţi veri un text de lege, i-a achitat de penalitate. (Cas.
ca delicvenţi şi urmăriţi la plata amenzii II, 1884, B. p. 597 şi 1025, Barozzi, vol. IV, p. 172,
şi Cas. II, 1888, B. p. 615).
şi valorii arborilor după tarifele anexate la
97. - Comite un delict silvic cel ce va tăia sau va ri-
prezenta lege. Dacă arborii tăiaţi nu se vor dica fără drept lemne din pădurile supuse regimului
mai găsi în fiinţă, grosimea se va determi- silvic. (Cas. S. V. 670/900, B. p. 947).
na după circumferinţa măsurata pe tulpină; 98. - Faptul tăierii unor arbuşti dintr’o pădure supusă
iar dacă tulpina va lipsi, grosimea se va regimului silvic intră în prevederile art. 19 din Codul
silvic, care se judecă de tribunal în prima instanţă,
hotărî de autorităţile judecătoreşti după când, ca în speţă, valoarea acelor arbuşti tăieţi trece
grosimea arborilor ce se găsesc împrejurul suma de 300 lei88). (Cas. II, 593/902. B. p. 709).
locului unde erau situaţi arborii, constatată 99. - După art. 91 proprietăţii rurale din 1864, se
prin actele dresate de agenţii silvici. (Art. menţine dreptul sătenilor de a lua uscături de pe
moşiile Statului, unde vor fi păduri, şi acest drept
19 din vechiul cod silvic).
nu li s’a ridicat prin Codul silvic. Ei, având un drept
de servitute în această privinţă, luarea de uscături
93. - Legea pentru înstrăinarea bunurilor Statu- nu poate constitui un delict silvic. (Cas. II, 27 din
lui şi răscumpărarea embaticurilor din 1889 şi 12 Ian. 1888).
Codul silvic. Orice tăiere de lemne făcută contra Observaţiune. Se susţine de unii că acest drept la
dispoziţiunilor legii din 1889, se rosteşte art. 35 din păduri, consfinţit şi printr’un uz secular şi prin art.
acea lege, nu se va considera ca delict silvic şi se 91. rurală, a fost călcat în primul rând chiar de Stat,
va urmări şi pedepsi conform legii, ministerul având care, prin codicele silvic, pedepseşte orice luare
dreptul de a opri orice tăiere şi ridicare de lemne
cale administrativă. 88
Sub vechea L.I. Pacc. potrivit art. 53 L. J. Ocoale
modificat în 1921, judele de ocol statuează în primă
87
Proiectul prevedea şi o închisoare dela 1 la 5 zile. instanţă până la 15000 lei.
81
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

de lemne din păduri şi chiar a uscăturilor. Această zile anume arătate, de unde rezultă că simplul fapt al
părere, în drept, nu se justifică, deoarece, după cum tăierii, constituie un delict silvic, fără să fie necesară
vedem din jurisprudenţa de mai sus, însăş înalta constatarea intenţiunii frauduloase a delicuentului.
Curte a decis că dreptul sătenilor la pădure, drept Astfel fiind, instanţa de fond nu poate transige
recunoscut prin legea pentru regularea proprietăţii asupra pedepsei faptului arătat, şi să decidă că in-
rurale din 1864, n’a suferit nici o atingere prin culpatul are a răspunde numai civilmente, conform
dispoziţiunile legii silvice. contractului dintre părţi. (Cas. II, 51/911, «Jurispr.»
100. - Faptul comis de mai mulţi indivizi cari au tăiat 7/911).
lemne din pădurea Statului şi le-au încărcat separat, 105. - După art. 19 din vechiul Cod silvic (art. 60
fiecare în carul lui, nu constituie un delict colectiv, din noua lege), se pedepseşte cu pedepsele arătate,
ci atâtea delicte deosebite câţi indivizi sunt. Ast- oricine va tăia sau ridica fără drept, lemne de mai
fel, că dacă suma amenzii şi a despăgubirilor civile puţin de 2 decimetri în circonferinţă.
pretinse de Stat nu trece pentru fiecare delicuent în Prin cuvintele «oricine va tăia sau ridica », nu se
parte peste suma de 300 lei89) instanţa competinte de înţelege numai acel care, materialmente, a făcut o
a judeca pe inculpaţi este judecătorul de ocol. (Cas. tăiere, sau a ridicat lemne, dar şi acela care a dat
II. 1292/902. B. p. 1192). ordin a se face o asemenea tăiere şi care s’a servit de
101. - Legea nu cere, ca condiţiune pentru existenţa alţi oameni ca de nişte instrumente pentru a comite
delictului silvic, furtul lemnelor, ci este suficient delictul silvic.
simplul fapt material al tăierii lor fără drept90). (Cas. Aşa fiind, numai printro greşită intrepretare a
II. 1189/908, B. p. 1101). suscitatului articol, tribunalul a decis că patronul
102. - După dispoziţiunile art. 21 din vechiul Cod nu poate fi supus la pedeapsă pentru delictul comis
silvic, antreprenorul sau cumpăratorul care taie din de oamenii săi, când trebuia, în prealabil, a cerceta
parchetele date spre exploatare, arborii de rezervă, se dacă patronul nu a dat el ordin oamenilor săi să facă
pedepseşte cu o amendă egală cu valoarea împătrită tăierea, ori dacă patronul n’a avut nici o cunoştinţă
a arborilor tăiaţi. O atare amendă fiind o pedeapsă, despre fapt.
nu poate fi dată decât de instanţele judecătoreşti şi, Când, dar, tribunalul absolvă pe inculpat pe motiv
la acest principiu de ordine publică, părţile nu pot că Codul silvic nu prevede pedeapsa pentru patron,
deroga prin stipulaţiuni contrarii. Astfel, procesul- violează art. 19 din codul silvic. (Cas. II, 1871/914
verbal dresat de un agent silvic, şi prin care un ex- «Jurispr. rom.», pag. 460).
ploatator de păduri ale Statului a fost condamnat 106. - Deşi, în principiu, răspunderea penală a unei
la o amendă pentrucă ar fi tăiat arborii de rezervă infracţiuni incumbă aceluia care este autorul per-
în contra stipulaţiunilor fixate prin condiţiile gene- sonal al faptului care constituie această infracţiune,
rale de exploatare, nu poate constitui pentru Stat însă, în cazul când autorul material a lucrat fără
un titlu legal de creanţă, în sensul art. 1 din legea cunoştinţă şi fără vreo intenţiune culpabilă, în urma
de urmărire pe baza căruia să poată urmări pe acel ordinului şi instrucţiunilor primite dela patronul său,
exploatator cu legea de urmărire. (Cas. I. 343/903, responsabilitatea penală incumbă patronului, chiar
«Curier. Judec.», 25/905). dacă delictul este faptul prepuşilor săi.
103. - După art. 3 din vechiul Cod silvie, pădurile Astfel fiind, tribunalul violează art. 19 din vechiul
particularilor ce sunt în indiviziune cu pădurile Cod silvic, când, fiind chemat a se pronunţa asupra
Statului sunt supuse regimului silvic pe cât timp unui delict silvic imputabil personal arendaşului
durează indiviziunea. Astfel fiind, oricine va tăia unei moşii a Statului, iar nu în calitate de patron al
lemne din pădurile supuse regimului silvic, în afară prepuşilor săi, absolvă pe inculpat, pe motivul ero-
de regulele stabilite anume pentru exploatarea unor nat în fapt, că el era chemat a răspunde de faptele
asemenea păduri, comite un delict silvic. (Cas. II, prepuşilor săi, cari au lucrat fără ştirea lui, pe când
298/910 «Jurisprudenţa» 8/910; Cas. II. 1575/909 el a fost dat judecăţii direct şi personal pentru că
« Jurisprudenţa» 23/909). prin oamenii săi a săvârşit un delict silvic. (Cas. II,
104. - După dispoziţiunile art. 19 din Codul silvic 2470/913 «Jurispr. rom.» pag. 13).
(art. 60 din noul Cod silvic), oricine taie fără drept 107. - Simplul fapt al tăierii fără drept de lemne din
lemne din pădurile Statului, se pedepseşte cu amen- pădurea Statului, independent dacă tăierea s’a făcut
89
Interpretare aplicabilă şi sub noul Cod silvic. din ordinul, ori fără ştirea antreprenorului şi, deci,
90
15000 lei amendă după noua lege jud.de ocoale (art. fără să existe intenţia culpabilă din parte-i, consti-
53).
82
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

tuie un delict silvic, care supune pe antreprenor la teres discuţia motivelor de casare invocate de incul-
amendă şi-l obligă la restituirea lemnelor, sau, în pat prin care tinde a stabili tocmai că faptul său nu
lipsa lor, la plata valorii care este fixată prin lege la a constituie un delict silvic. (Cas. II, 159/912 «Sept.
treia parte a amenzii după tarif, precum şi la plata de Jurid.» pag. 239).
despăgubiri, când este cazul art. 19 din vechiul Cod. 109. - Simplul furt de lemne săvârşit de un particu-
silvic (art. 60 actual). lar între păduricea Statului cu arboret mărunt, prin
În vederea caracterului contravenţional al delic- smulgerea din rădăcini, cu ajutorul unui târnăcop, a
tului silvic, legiuitorul, prin art. 44 din vechiul Cod mai multor arbori, formând câteva sarcini, constituie
silvic91), autoriză pe Stat, pentru proprietăţile sale, faptul prevăzut şi pedepsit de art. 60 Cod. silvic, iar
să transigă asuprai despăgubirilor civile şi amen- nu o defrişare, în sensul art. 12 din acelaş cod. (Cas.
zilor, înainte de a se da o hotărîre definitivă, şi II, 1560/912, «Curier. Jud.» 72/912).
numai asupra despăgubirilor civile, în cazul când 110. - Ceeace constituie delictul silvic, prevăzut de
hotărîrea este rămasă definitivă. Această autorizare art. 19 din Codul silvic este faptul tăierii sau ridicării
de a transige, se referă, evident, la delictele silvice unor lemne dintr’o pădure a Statului. Prin urmare,
săvârşite, iar nu la delictele silvice ce se pot săvârşi, dacă nici nu s’au tăiat, nici nu s’au ridicat lemne
căci numai aşa înţeles şi aplicat art. 44 din Codul dintr’o pădure, a Statului, ci s’au cauzat numai
silvic, este în armonie cu dispoziţiunile art. 20 din stricăciuni printr’o rea exploatare, în asemenea caz
legea administraţiunii bunurilor Statului privitoare nu poate fi vorba de un delict silvic, ci de o acţiune
la transacţiile ce se pot încheia de Stat şi la formele civilă în despăgubiri contra exploatatorului.
de îndeplinit pentru validitatea lor. Faptul unei persoane de a primi lemne dela
Prin urmare, instanţa de fond, când achită pe Stat în virtutea unui contract, cu îndatorire de a le
cumpărătorul unui număr de copaci, care tăiase întrebuinţa pentru facerea unor construcţiuni la un
şi alţi copaci ce nu erau marcaţi şi nu-i fuseseră ocol silvic şi a nu le întrebuinţa în modul arătat prin
vânduţi, de delictul silvic ce i se impută şi-l apară contract la destinaţiunea pentru care acele lemne i
de despăgubirile civile ce rezultă pentru Stat din s’au încredinţat, nu poate constitui un delict silvic,
acel delict, independent de valoarea lemnelor tăiate, în sensul art. 19 din vechiul Cod silvic, ci întruneşte
interpretă greşit art. 44 Cod. silvic, nesocoteşte prin- toate elementele delictului de abuz de încredere.
cipiul înscris în art. 5 din Codul silvic care opreşte Dacă însă, Procurorul general, prin recursul ce a
a se deroga prin convenţiuni la legile penale şi făcut, nu formulează motivul său de casare în sensul
denaturează stipulaţiunea din art. 7 al contractului că faptul mai sus arătat constituie un abuz de încre-
intervenit între cumpărător şi Stat. (Cas. Secţii Unite dere, ci susţine că acest fapt, este un delict silvic,
5/912 «Sept. Jurid.» pag. 427). decizia nu poate fi casată.
108. - Constatarea instanţei de fond că un şef de ocol Când instanţa de fond constată că un silvicultor
silvic făcând construcţiuni pe care el le-a crezut ne- al Statului, predând un număr de arbori mai groşi
cesare Statului, fără autorizaţiunea acestuia, a fost decât cei prevăzuţi în actul de estimaţiune pentru
de bună credinţă, este în contradicţie vădită cu stabi- nişte construcţiuni ce urmau a se face la un ocol sil-
lirea altor fapte: că a dat lemne din pădurea Statului vic, nu a lucrat cu rea credinţa pentru a-şi procura
mai mult decât valorau acele construcţii, precum şi vreun folos din marcarea şi predarea acelor copaci,
că a dat lemne pentru interesele sale personale, aşa ci numai prin uşurinţa şi neglijenţă a adus un preju-
că urmarea logică a acestor constatări nu poate fi diciu Statului, în asemenea împrejurări, nu poate
că inculpatul a fost de bună credinţă. De altă parte, fi vorba de delictu de abuz de încredere, întru cât
calificarea juridică dată unor asemenea fapte comise lipseşte elementul său esenţial, reaua credinţă, (Cas.
chiar de funcţionarul Statului care avea în pază şi II 2295/912, «Curier. Jud.» 81/913 şi «Sept. Jurid.»
privegherea sa pădurea în care s’a făcut abuzurile p. 609).
ce i se pun în sarcină, este greşită, căci nu poate fi 111. - Când arborii furaţi din pădure au fost tăiaţi
vorba de un delict silvic, după cum instanţa de fond în bucăţi şi lucraţi, aşa că este imposibil să mai fie
pretinde, ci de delictul de abuz de încredere prevăzut măsuraţi la 1 metru şi 30 cm., după cum prevede
de art. 330 al. II Cod. pen. Prin urmare, este casabilă art. 60 din Codul silvic, grosimea se determină după
după recursul Statului şi a D-lui Procuror general circonferinţa măsurată pe tulpină. (Cas. II, 505/913
de pe lângă Curtea de apel deciziunea instanţei de «Curier. Jud.» 40/913).
fond care califică faptele de delict silvic şi fără in- 112. - Prin art. 19 şi 36 din Cod. silvic, nu se cere
91
Art. 20 din actualul Cod silvic sub pedeapsă de nulitate să se arate câte sarcini de
83
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

lemne au fost tăiate de delicuenţi, aşa că atunci când până la 1 leu de fiecare plantă, după specia,
instanţa de fond constată numărul pueţilor distruşi, calitatea şi grosimea lor.
dânsa este în drept să aprecieze cantitatea lor în sar- 115. - Necesitatea de trecere prin pădure pentru a
cini şi să calculeze pedeapsa în raport cu numărul lor, aduce vitele la adăpost nu poate fi invocată ca o
în ce priveşte calcularea valorii arborilor, asemenea cauză de forţă majoră pentru a se apăra de distruge-
calcularea se face, potrivit art. 19 din Cod. silvic, rea lăstarului de către acele vite. (Cas. II, 159/901,
numai când arborii au un diametru mai mare de doi B. p. 271).
metri, măsurat la 1 m. 30 dela suprafaţa solului, iar 116. - Chestiunea dacă într’o cauză este vorba despre
în privinţa arborilor mai mici, legea nearătând nici un delict silvic, sau despre delictul de distrugere, ne-
o bază de calcul, instanţa de fond conform dreptu- fiind propusă la instanţa de fond şi nici dovedită la
lui comun, este în drept să aprecieze valoarea lor şi Curtea de Casaţie, nu poate face obiectul unui motiv
să stabilească astfel cuantumul daunelor cuvenite de casare.
Statului pentru asemenea arbori (Cas. II. 2471/915 După art. 83 din Codul silvic, judecătorul de
«Jurispr. rom.» 7/916). ocol judecă, în primă şi ultimă instanţă, delictele
113. - Art. 60 Cod. silvic, pedepseşte pe oricine va şi contravenţiunile silvice când pedeapsa nu trece
tăia arbori de dimensiunile arătate din pădurile su- de 15 zile închisoare şi de 300 lei amendă (1500
puse regimului silvic indiferent de cui aparţine pro- lei după noua L. J. Ocoale) şi când restituirile şi
prietatea lor. despăgubirile civile reclamate nu trec peste această
Prin urmare, din moment ce este constant că suma.
pădurea, în care a comis contravenţiunea recurentul, Faptul prevăzut de art. 62 din Codul silvic necu-
este supusă regimului de exploatare silvică, dânsul prinzând o pedeapsă mai mare decât acea pentru care
nu poate fi apărat de responsabilitatea penală numai art. 83 prevede că judecătorul de ocol judecă fără
pentrucă ar fi codevălmaş cu reclamanta în acea drept de apel, cartea de judecată pronunţată nu era
pădure. (Cas. II, 1469/922). susceptibilă de apel şi, prin urmare, bine tribunalul
114. - Când unui inculpat care a săvârşit delictul a respins apelul ca inadmisibil. (Cas. II, 1386/913
prevăzut de art. 60 Cod. silvic - tăiere de arbori «Jurispr. rom.» pag. 400 şi «Curier. Jud.» 66/913).
fără drept - constatat prin procesul-verbal dresat 116 bis. - Prin motivul de casare, recurenţii susţin că
în cauză, i s’a aplicat, din nebăgare de seamă, de procesul-verbal prin care au fost trimişi în judecată
către instanţele de fond art. 64, privitor la păşunarea este nul, de oarece nu constată măsurătoarea puieţilor
vitelor, fiind vorba de o simplă eroare în indicarea metri înălţime, cum cere art. 62 Cod. silvic.
textului care nu adus celui condamnat nici o preju- Această susţinere este neîntemeiată, de oarece nici
diciere, iar nu de o greşată calificare, recursul său, art. 62, nici art. 64 din Codul silvic, pe baza cărora au
pe acest motiv, e neîntemeiat. (Cas. II, 1236 din 1 fost condamnaţi recurenţii, nu cer ca puieţii distruşi
Iunie 1923). să aibă o anumită înălţime, ci numai ca ei să aibă
o circomferinţă de 2 dcm. la suprafaţa pământului.
ART. 61. - Oricine va smulge sau va Recurenţii mai susţin că procesul-verbal nu constată
distruge plantaţiunile de pe marginea proprietatea vitelor şi că nu există dovezi.
şoselelor naţionale, judeţene, vicinale şi Recurenţii însă nu pot deduce pentru prima dată
înaintea Curţii de Casaţiune, un asemenea mijloc de
comunale, din parcurile sau grădinile des- apărare (Cas. II, 2628/922).
tinate unui uz public, se va pedepsi cu de
trei ori amenda şi cu de trei ori valoarea ART. 63. - Dispoziţiunile art. 60, în ce
prevăzută la anexatele tarife. priveşte amenda şi art. 59 în ce priveşte
ART. 62. - Oricine va tăia, smulge sau despăgubirea, se aplică şi la crestarea, se-
vătăma puieţi din pepiniere, din cei crescuţi cuirea, ciopârţirea, cojirea, zdrelirea, rupe-
în pădure sau din plantaţiuni în grosime rea arborilor şi a vârfurilor ori a crăcilor
până la 2 decimetri în circumferinţă lor principale.
măsurată la suprafaţa pământului, se va ART. 6492). - Proprietarul vitelor cari se
pedepsi cu o amendă dela 25-100 lei şi cu vor găsi păşunând,fără drept, în păduri în
plata valorii plantelor, socotită cu 10 bani 92
Art. 23 din vechiul Cod silvic modificat
84
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

vârstă mai mare de 10 ani, sau în poenele Considerând, se rosteşte Tribunalul Dolj, că legiui-
acestor păduri, se va pedepsi cu o amendă torul a voit să curme de­vastarea pădurilor, carie au o
înrâurire binefăcătoare asupra bogăţiei economice a
după cum urmează: 0,50 lei pentru o oaie ţării, că nu s’ar mai putea pune capăt stricăciunilor ce
sau un miel; 1,50 lei pentru un porc sau fac vitele păşunând, dacă introducătorii lor, cu cuget
purcel; 2 lei pentru un cal, un măgar, un rău sau numai din neîngrijire, s’ar pune totdeauna
catâr, o vită mare cornută, un viţel sau un la adăpostul teoriei «intenţiunii doloase», susţinând
că, deoarece nu au fost prinşi în flagrant delict de
mânz;3 lei pentru un bivol, o capră sau un
introducerea vitelor, ei nu sunt răspunzători, că
ied. Dacă pădurea va fi mai tânără de 10 nenumăraţi ar fi acei introducători îndemânateci
ani amenda va fi îndoită. cari, ducând pe furiş vitele în pădure, s’ar întoarce
Aceeaş pedeapsă se va aplica arendaşilor acasă liniştiţi şi siguri de impunitate. Considerând
şi exploatatorilor cari introduc vite în că dacă s’ar admite teoria «intenţiunii doloase»,
atunci numai introducătorii prinşi în flagrant delict
pădure în contra condiţiunlor statornicite ar fi supuşi pedepsei din art. 23 Codul silvic şi atunci
prin contractele lor de arendare sau de ce înţeles ar mai avea art. 39, care distinge între pro-
exploatare, precum şi contravenienţilor la cesele-verbale, constatând flagrantul delict şi făcând
diţspoziţiunile art. 15, 16 şi 17 din prezen- probă până la înscrierea în falş şi celelalte procese-
verbale, care pot fi combătute cu probe contrarii?
ta lege.
Considerând că este flagrant delict atunci când
Proprietarul pădurii, care a permis delicuentul e prins asupra faptului adică în specie,
păşunarea în contra dispoziţiunilor art. 15, introducându-se vitele, şi că, potrivit art. 36 al. I,
16 şi 17 se va pedepsi de asemenea, însă cu procesul-verbal de flagrant – delict, trebuie să fie
amenda îndoită93). iscălit de delicuent sau să conţină menţiunea re-
fuzului, că prin urmare decăte ori delicuentul nu
Proprietarul vitelor cari se vor găsi în este prins asupra faptului, poate comite delictul sil-
pepinieră sau în plantaţiuni mai tinere de vic prin simplul fapt că a introdus vitele fără să fie
10 ani, în parcurile sau grădinile destinate văzut, sau le-a lăsat să intre în pădure, căci numai
unui uz public, se va pedepsi cu amenda astfel se pot înţelege simplele procese-verbale de
constatare supuse potrivit art. 36. probei contrarii.
întreită. Toţi delicuenţii de mai sus vor fi
A se mai consulta şi judicioasele observaţiuni de
condamnaţi şi la despăgubiri, conform art. Gr. Maniu asupra art. 23 Codul silvic «Dreptul»
5994). 29/26. Maniu face o paralelă între art. 23 şi art. 199
corespunzător din Codul forestier francez, după care
117. - Reaua voinţă şi intenţiunea frauduloasă în aproape a reprodus Codul nostru silvic şi aprobând
delicte silvice. Simplul fapt al introducerii de vite în totul interpretarea dată de Înalta Curte, găseşte că
în pădurile supuse regimului silvic, se pedepseşte chestiunea a dat loc la discuţiune numai că din cauză
conform art. 64 din noul Cod silvic (art. 23 din că legiuitorul român a tradus rău expresiunile: les
vechea lege), chiar dacă nu există rea voinţă sau proprietaires d’animaux trouves, etc., din textul art.
intenţie, frauduloasă, afară de cazurile de forţă 199 fr. Prin cuvintele: oricine va introduce, etc., cu
majoră. Trebuie însă stabilit că vitele au fost intro- care începe art. 23 din Codul silvic românesc şi prin
duse de persoanele cărora li se impută delictul. In urmare, câtuşi de puţin legiuitorul nostru silvic n’a
acest sens s’a fixat sub vechea lege şi jurisprudenţa intenţionat să reveze asupra acestui punct.
instanţelor noastre judecătoreşti95). 118 – Caracterul despăgubirilor cuvenite Statului
93
Introdus de Comitet. deleg. Camerei. decurgând din infracţiunea pedepsită de art. 64.
94
Idem. Acest articol prevede că toţi delicuenţii, la cari se
95
Trib. Dolj II, 5 Iunie/05 «Dreptul» 59/1895; Cas. II, referă, vor fi condamnaţi şi la despăgubiri conform
45/96, «Dreptul» 29/96; Cas.II, 518 şi 511/99, «Drep- art. 59.
tul» 2/900,Cas. S.U. 1/900, «Dreptul» 16/900; Cas. S.U. Art. 59 se rosteşte că delicuenţii vor fi condamnaţi
7/900, «Dreptul» 43/900, cum şi o sumă de deciziuni ale
atât la plata valorii materialului lemnos, cât şi la
Casaţiei din anii 1884-1892. Contra: Cas. 14 Noemvrie/88,
16 Ian./85, 2 Dec./91 şi 16 Sept./92. (V. «Dreptul» 59/95); despăgubiri civile.
idem Cas. II, 964/900, B.p. 1877/900. Combinând ambele texte, interpretarea lor
85
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

raţională nu poate fi decât că, prin cuvântul bunalul, când apără pe delicvent de condamnarea
«despăgubiri» nu se înţeleg despăgubirile civile în la valoarea materialului, argumentând că acest text
sensul comun, ci atât valoarea materialului distrus, nu prevede valoarea materialului. (Cas. II, 351/912,
care reprezintă daunele intriseci, cât şi despăgubirile «Curier Judec.» 29/912).
extrinseci care constituie paguba pricinuită prin Cuantumul despăgubirilor e lăsat la aprecierea
nimicirea materialului independent de valoarea lui instanţelor de fond, în ce priveşte însă amenzile şi
propriuzisă, cum ar fi cazul când s’a distrus «un ar- valoarea materialelor se aplică codul silvic şi tari-
bore secular ce adumbrea o suprafaţă întinsă în faţa fele. (Cas. II, 802/922).
unui restaurant dintr’un parc96)» sau de aiurea, de a 118.ter. - Potrivit art. 64 C. silvic, delicuenţii nu pot
cărui umbră binefăcătoare se bucurau vizitatorii şi fi condamnaţi şi la valoarea materialului lemnos, ci
care pagubă poate fi mult mai mare, uneori, decât numai la despăgubiri civile, pentrucă acest text nu
valoarea materialului în sine97). trimite la art. 59 — care prevede ambele feluri de
Art. 59 prevede că amenda şi valoarea vor fi ace- condamnaţiuni — decât în ce priveşte despăgubirile
lea stabilite de lege sau prin tarifele anexate la ea. civile. (Trib. Dolj II, 19 Septemvrie 1918, în majori-
Tarifele însă cuprind preţuri numai pentru arborii tate, după divergenţă).
în circumferinţă de la 2 dm, în sus. Observaţiune. Această interpretare e eronată
De aici se naşte discuţie, cum se vor stabili dau- pentrucă nesocoteşte principiile generale în materie
nele pentru arborii de o dimensiune inferioară aces- de daune, la care, legiuitorul silvic nu şi-a manifes-
tei mărimi. tat câtuş de puţin intenţia sa de a deroga.
Deoarece art. 59 prevede că se vor pronunţa Dacă art. 64 întrebuinţează termenii «despăgubiri
despăgubirile indicate şi de textele legii, se va aplica civile», ele trebuiesc luate în larg, atât cu privire la
art. 62 care regulează despăgubirea, în cazul când valoarea intrinsecă a lucrului - damnum emergens
stricăciunile sunt produse prin fapta omului, nefiind - adică valoarea materialului lemnos, cât şi la valoa-
nici o raţiune a distinge între acest caz şi acela când rea lui extrinsecă - lucrum cessans - daune pe care
stricăciunea este produsă de animal98). Statul suferindu-le, are dreptul la reparaţiunea lor,
În orice alte cazuri, în cari nici legea şi nici ta- potrivit principiului pus de art. 998, combinat cu art.
rifele ei nu stabilesc cifra despăgubirilor, ca de 1084 şi urm. Codul civil.
pildă, când e vorba de valoarea materialului ierbos Deci, prin aceste expresiuni, trebuie să se înţeleagă
sau de uşoare deteriorări cari ar aduce o mică întâr- repararea integrală a prejudiciului ocazionat, după
ziere în desvoltarea puieţilor, se vor acorda numai cum reiese şi din lucrările pregătitoare ale legii sil-
despăgubiri, cu caracterul de «despăgubiri civile» vice, când s-au adus unele modificări proiectului de
în sensul dreptului comun99). Vezi şi jurisprudenţele lege şi o uşoară modificare în dispoziţia textelor,
care urmează. fără a se urmări aducerea vreunei atingeri principi-
118 bis. - Art 64 Codul silvic, după ce arată pe- ilor generale, ci numai ca principiul desdăunării să
deapsa amendei ce urmează a se aplica delicuenţilor îmbrăţişeze toate delictele şi contravenţiunile sil-
şi modul în care ea are a fi calculată, prin alineatul vice. Aşa se explică noua redacţiune a textului art.
final, adaugă că delicuenţii vor fi condamnaţi şi la 59, cu sfera de aplicare recunoscută, în acelaş sens,
despăgubiri, conform art. 59. Prin urmare, relativ la de Curtea noastră supremă, prin deciziunea din
despăgubiri, legiuitorul raportându-se la art. 59, iar 1912, citită mai sus100).
acest articol arătând că delicuenţii şi contravenienţii, 119. - Dacă un inculpat, având şi calitatea de
pe lângă pedepse, se mai condamnă atât la valoa- pădurar al Statului, a păscut oile sale într’un lăstar
rea materialului cât şi la despăgubiri civile, de aci din pădurea Statului, stricându-l cu desăvârşire,
rezultă că prin cuvântul despăgubiri din art 64 se acest fapt intră în prevederile dispoziţiunilor art. 64
înţelege atât despăgubirile civile cât şi valoarea ma- al. 2 C. silvic, iar nu ale art. 322 şi 323 din codul pe-
terialului, pentrucă şi acestea nu sunt decât tot nişte nal, deoarece calitatea de pădurar a infractorului nu
despăgubiri şi, dar, trebuesc cuprinse în termenul de schimbă natura delictului. În acest sens concluziu-
despăgubiri întrebuinţat de legiuitor prin art. 64. nile noastre, ca minister public, într’un conflict neg-
Prin urmare, violează art. 64 din Codul silvic tri- ativ de competinţă, între judele de ocol şi tribunal,
rezolvat de Curtea noastră supremă prin retrimiterea
96
... 111 afacerii spre a fi judecată de judele de ocol (Cas. II,
97
... 111
98
... 111 Cpr., mai pe larg, Al.B. Iliescu într-un judicios articol
100

99
111 publicat „Curier Jud.” 2/920.
86
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

13 Oct 1919). bili de amenda prevăzută de lege, în caz de păşunat


119.bis. - Introducerea de vite în păduri constitu- fără drept. Dacă în partea întâia a art. 64 se vorbeşte
ie un delict şi este pedepsită numai în cazul când numai de proprietarii vitelor, aceasta este din cauza
păşunarea în păduri este oprită, iar nu şi atunci când că legea a prevăzut ceeace se întâmplă mai des, fără
ea este permisă sub oarecare condiţii fixate prin însă a limita răspunderea la infracţiunile silvice, nu-
învoială. (Cas. II, 431/900, B. p. 717). mai faţă de aceste persoane.
120. - Faptul de a introduce vite într’o pădure supusă Aşa fiind, tribunalul violează aceste texte când
regimului silvic, chiar când este achită pe inculpaţi pe motiv că art. 64 C. silvic
comis de agenţii silvici, cade sub prevederile art. pedepseşte numai pe proprietarii vitelor, nu şi pe
23 din Codul silvic, care nu face nicio distingere păzitorii lor. De asemenea, instanţa de fond comite
între delictul comis de agenţii silvici, sau de par- exces de putere, când constatarea sa că delicuenţii
ticulari. Prin urmare, acest fapt este de competinţa sunt păzitorii vitelor, iar nu proprietarii lor, nu se
judecătorului de ocol de a fi judecat. (Cas. II, întemeiază pe nici o probă legală şi este în contra-
3150/910, «Jurisprudenţa», 35/910). zicere cu actele dresate în cauză, necombătute de
Această interpretare se aplică agenţilor silvici, delicuenţi. (Cas. II, 957/912 «Sept. Jurid.» pag. 364
dacă sunt proprietarii vitelor, şi sub noua lege şi «Curier. Jud.» 68/912).
silvică. V. şi Jurispr. dela art. 60 şi 62.
121. - Art. 64 din noul Cod silvic derogând dela
dispoziţiile art. 23 din vechiul cod, pedepseşte nu- ART. 65. - Acei cari, fără autorizarea
mai pe proprietarii vitelor găsite păşunând fără drept
proprietarului, vor face săpături în păduri
în pădurile supuse regimului silvic.
După dispoziţiile art. 2 al. 1 C. pen., infracţiile sau în poienile din păduri, pentru a scoate
săvârşite în timpul legiuirii celei vechi se pedepsesc nisip, pământ, brazda de iarbă, pietriş sau
după acea legiuire, iar când pedepsele prevăzute de alte produse minerale, se vor pedepsi cu
legea în vigoare vor fi mai uşoare, se aplică aceste o amendă de 10 lei de căruţă conţinând
din urmă, deci cu drept cuvânt tribunalul a pronunţat
achitarea unor inculpaţi cari nu erau proprietarii
asemenea materii, de 5 lei pentru sarcina
vitelor pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul de vite şi 2 lei pentru sarcina de om, inde-
vechiului Cod silvic, întru cât infracţia săvârşită de pendent de despăgubiri101).
ei nu mai este prevăzută de codicele actual şi, ca ART. 66. - Se vor pedepsi cu amenda
atare, conf. art. 2 al. ult. C. pen., nu se pedepseşte.
dela 100-500 lei aceia cari, fără autoriza-
(C. Galaţi, II, 23 Noemvrie 1911).
122. - Art. 64 din Codul silvic pedepseşte cu aceeaş rea proprietarului, vor stabili în interiorul
pedeapsă, nu numai pe proprietarul vitelor care se pădurii cuptoare pentru fabricarea varului,
vor găsi păşunând, fără drept, în pădurile supuse fabrici de cărămidă sau de olane, ferăstrae
regimului silvic, dar şi pe arendaşii şi exploatatorii sau alte industrii.
cari introduc vite în pădure, în contra condiţiunilor
statornicite prin contractele de arendare sau de ex-
Construcţiunile făcute pentru asemenea
ploatare. fabrici sau industrii se vor desfiinţa în baza
Prin urmare, numai cu violarea acestui articol, unei ordonanţe a judecătorului de ocol,
tribunalul achită pe preşedintele unei bănci popu- iar contravenienţii vor fi condamnaţi şi la
lare, care a învoit, fără autorizaţia ministerului, lo-
despăgubiri102).
cuitorilor, de a păşuna vite în pădurea statului, luată
în exploatare de către Bancă. (Cas. II, 871, 872 şi ART. 67. - Este oprit a scutura, a strânge
873/913 «Jurispr. rom.» pag. 346 şi «Curier. Jud.» sau a ridica spre a-şi însuşi, fără drept,
49/913). ghinda, jirul, rânza sau alte fructe, seminţe,
123. - Din combinaţiunea art. 64 cu art. 15, 16 şi 17 sau producţiuni ale pădurilor, ori ale tere-
Cod. silvic, rezultă că, nu numai proprietarii vitelor
care se vor găsi păşunând fără drept, dar şi arendaşii
nurilor din perimetrul pădurilor.
101
Expresiuni adăugite idem. Amenzile sunt înzecite. V.
şi exploatatorii, cari deţin prin contracte de arendare nota de sub art. 59 şi de la pg. 5.
oarecare drepturi dela proprietari, precum şi orice alt 102
Expresiuni adăugite idem. Amenzile sunt înzecite. V.
contravenient, cum ar fi prepuşii acestora, sunt pasi- art. 59 nota.
87
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

Contravenienţii se vor pedepsi cu amen- pădurii şi a se face foc în păduri în locurile


da prevăzută la art. 65 şi la despăgubiri. destinaţie pentru stână şi numai pentru
trebuinţele ei, în părţile locuite de pădurari,
124. - Faptul tăierii unor tufe şi cosirii fânului de de tăietori de lemne şi alţi lucrători în
pe proprietatea altuia nu constituie delictul de dis-
pădurile în exploatare, de către agenţii sil-
trugere de hotar prevăzut de art. 355, ci cel prevăzut
şi pedepsit de art. 352 codul penal, care conform vici aflaţi în lucrări, precum şi de către acei
art. 53 din legea judecătoriilor de pace, intră în cari iau parte la vânători. Ei vor îngriji ca
competinţa acestor instanţe a-1 judeca. (Cas. II, să-l stingă la plecarea lor, sub pedeapsă de
562/906, B. p. 338). a fi supuşi la amenda prevăzută la alin. 1 al
124 bis. - Fânul nefiind considerat ca productul unei
păduri, faptul de a cosi fân de pe proprietatea Statu-
acestui articol.
lui nu constituie un delict silvic, ci un delict de drept
comun pentru care agenţii silvici nu sunt competenţi 125. - Faptul de a pune foc la pădurile supuse regimu-
să instrumenteze. (Cas. Vacanţelor, 1701/906, B. p. lui silvic prin neglijenţa de a arunca ţigări nestinse
1282). Contra: Cas. II, 297/906, B. p. 565). în pădure, constituie un delict silvic de competinţa
judecătorilor de ocol a-l judeca. (Cas. II, 389/901,
B. p. 739): V. şi art. 70.
ART. 68. - Acel care va găsi în pădure
126. - Faptul de a construi un cuptor pentru fabri-
sau în marginea ei, rămăşiţe de un foc, care carea varului în apropierea unor păduri ale statu-
nu este încă stins, este dator să ia măsuri lui nu cade sub prevederile art. 66 şi 69 din Codul
de a-l stinge complet; iar dacă va vedea că silvic, care opresc numai a se construi în interiorul
pădurea a luat foc într’un punct oarecare, pădurii cuptoare pentru fabricarea varului, cum şi de
a aprinde focul în pădure sau în jurul ei la o distanţă
el este obligat să dea de ştire celor cari de 100 metri.
locuesc în casa cea mai apropiată în dru- Din împrejurarea că, la exploatarea cuptorului de
mul său. Aceştia, la rândul lor, sunt obligaţi var, care este construit în afara de raza pădurii statu-
a vesti imediat pe notarul comunei, de care lui, se face foc pentru a se încălzi cuptorul, nu se
poate numaidecât conchide că un asemenea fapt s’ar
aparţine pădurea unde s’a ivit incendiul,
subsuma în art. 69. căci acest text de lege opreşte
sau autoritatea cea mai apropiată precum aprinderea focului, iar nu şi construcţiunea de cup-
şi pe proprietarul pădurii, sau pe prepuşii toare de var, când ele sunt aşezate în afară de raza
lui, spre a lua măsuri de stingerea focului. pădurii, (Cas, II, 1845/913 «Curier Jud.» 78/913 şi
Orice abatere va fi pedepsită cu o amendă «Jurispr. rom.» p. 494).
dela 5-20 lei103).
ART. 70. - Acela care, prin neglijenţa
ART. 69. - Acei, cari vor aprinde foc în
sa, a provocat un incendiu într’o pădure,
pădure sau în jurul ei, la o distanţă de 100
va fi pedepsit cu închisoare dela 5 la 15
metri; acei cari vor depune în pădure mater-
zile. Afară de aceasta el va fi condamnat
ii expuse focului ca: fân, paie, coceni, etc.,
la plata daunelor suferite de proprietarul
vor fi pedepsiţi cu o amendă dela 50-200
pădurii. Dacă însă, prin măsurile ce va fi
lei, fără prejudiţiul pedepselor prevăzute în
luat a reuşit să oprească incendiul fără să fi
codul penal şi a despăgubirilor datorite104).
cauzat vre-o pagubă, el va fi scutit de orice
Este însă permis a se depozita materii
pedeapsă.
de felul celor de mai sus, necesare pentru
hrana vitelor întrebuinţate în exploatarea 127. - Faptul de a intra într’o pădure a statului, a
103
Amendă înzecită astăzi. Cpr. art. 59, nota şi pag. 5 aprinde ţigări şi a le arunca nestinse din care cauză
nota.. s’a aprins paiuşul şi au ars câţiva arbori, constituie
104
Expresiuni adăugite de Comitet. deleg. Camerei. un delict silvic, prevăzut şi pedepsit de art. 25 din
Amenda s’a înzecit. V. nota de mai sus.
88
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

vechiul Cod. silvic (art. 70 din noul Cod silvic) de ART. 72. Păşunatul vitelor, în locul unde
competinţa judelui de ocol de a-l judeca (Cas. II, B. pădurile au fost distruse prin incendiu,
p. 1901, p. 740, Barozzi, I, p. 337).
V. şi jurispr, de mai sus.
este oprit în timp de 10 ani dela data când
Art. 70 Cod. silvic nu prevede decât pedeapsa în- incendiul a avut loc, proprietarul vitelor
chisorii şi condamnarea la daunele cauzate propri- găsite la păşunat fiind supus la amenda
etarului, deci greşit; şeful ocolului silvic a cerut în prevăzută de art. 64; iar în caz dacă se va fi
concluziunile sale ca delicuenţii să fie condamnaţi la
pricinuit distrugerea în parte sau în total a
pedeapsa amendei, pe care nu o prevede menţionatul
articol, în speţă, neputând fi aplicabil art. 60 Cod. sil- pădurii, va fi pedepsit cu amenda, dela art.
vic, care prevede amenda numai pentru infracţiunile 62. Aceasta independent de despăgubirile
anume cuprinse în el. cuvenite proprietarului, conform art. 59;
Potrivit art. 83 Cod. silvic, judecătorul de ocol iar cel ce va distruge sau va fura tăbliţe,
judecă, cu drept de apel la tribunal, delictele pedep-
site de Codul silvic, oricât de mare ar fi suma
stâlpi de parchetaţie, sau servind la fixarea
despăgubirilor cerute de oarece nu o limitează, ca în perimetrului pădurii, etc., precum şi orice
amenzi. alte inscripţiuni aflate în pădure, se va pe-
127 bis. - Art. 70 neprescriind ca pedeapsă decât depsi cu o amendă dela 5-25 lei, plus va-
închisoarea şi daunele cerute de proprietar, instanţa
loarea acelor obiecte106).
competinte de a judeca această afacere, potrivit art.
83 Cod. silvic, este judecătoria de ocol. (Cas. II, ART. 73. - Acei cari vor fi contrafăcut
2217/921). sau falsificat ciocanele servind la marca-
rea arborilor, sau cari vor fi uzat de cio-
ART. 71. - Acela care cu voinţă va cane contrafăcute sau falsificate; acei
fi pus focul unei păduri va fi supus la cari îşi vor fi procurat, fără drept, ciocane
pedepsele specificate în art. 358-364 in- adevărate şi vor fi făcut cu ele o aplicare
clusiv din Codul penal, după distincţiunile sau o întrebuinţare păgubitoare intereselor
prevăzute în aceste articole, precum şi la sau drepturilor proprietarilor de păduri,
despăgubiri105). vor fi pedepsiţi cu închisoare dela o lună la
şase luni, independent de despăgubiri107).
D-l B. Păltineanu: D-le ministru, fiindcă voiţi să daţi
pedepse speciale şi eficace pentru a împiedica delict-
ART. 74. - Acei cari vor fi comis delic-
ele de incendiu la păduri, cred că aţi putea profita da tele şi contravenţiunile prevăzute dela art.
ocaziuna ca în art. 60 până la 67 inclusiv şi 72, vor fi supuşi
8l incendiul de păduri să-l deferiţi instanţelor ordin-
are, fiindcă după dreptul comun incendiile se judecă la o pedeapsă îndoită şi la o închisoare dela
de Curţile de juraţi. cinci zile până la o lună;
D-l C. Cernescu: Cred că propunerea făcută de d- a) În caz de recidivă, prin comiterea unui
l Păltineanu este inadmisibilă şi motivul este foarte
simplu: după sistemul d-lui Păltineanu ar fi să stabilim nou delict sau contravenţiune, în timp de
două feluri de crime, unele care ar fi comise după un an dela ultima condamnare a delicuen-
Codul silvic şi care ar fi de competinţa tribunalelor or-
dinare şi alte de drept comun, de competinţa Curţilor
tului sau contravenientului;
cu juraţi, ceeace nu se poate. b) În caz de cumul de delicte sau de
D-l AL. Constantinescu, ministrul domenilor : D-lor, contraveniţiuni;
nu pot primi propunerea d-lui Pălti- neanu, fiindcă
aci se spune că acel care pune foc este pedepsit, c) Când tăierea s’a făcut cu ferăstrăul;
conform articolelor 358 până la 364 din Codul penal, d) Când infracţiunea a avut loc între apusul
prin urmare după regulile Codului penal, dela care nu
putem deroga prin această lege specială. 106
Rândurile finale începând de la: iar în caz dacă se
Se pune la vot art. 71 şi se primeşte. va fi pricinuit etc., au fost adăugite de Comitet. deleg.
Senatului. Amenda e înzecită. V. art. 59 nota..
105
Expresiuni adăugite de Comitet. deleg. Camerei. 107
Expresiuni adăugite de Comitet. deleg. Camerei.
89
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

şi răsăritul soarelui; lucrare şi să semneze procesul-verbal de


e) Când comiterea infracţiumii s’a făcut constatările făcute109).
de mai multe persoane constituite în bandă Primarul, după cererea proprietarului,
sau armate. va restitui vitele aduse la primărie, dacă
ART. 75. - Sustragerea de lemne lucrate, acesta va plăti cheltuelile făcute cu paza
sau aşezate teancuri sau stive, aflate în pe- şi întreţinerea lor, fiind totdeodată dator a
rimetrul pădurii, sau în depozite, magazii constata identitatea proprietarului acestor
sau curţi, se va pedepsi cu închisoare dela vite.
cinci zile până la o lună, independent de
plata valorii şi despăgubirilor108). 128. - Răspunderea pădurarilor de lipsurile din
pădure. Art. 77 face răspunzători pe pădurari de
V. jurispr. dela art. 78.
orice lipsă din pădure, pe de altă parte, tot acestora li
ART. 76. - Funcţionarii publici, cari vor s’a dat calitatea de a constata furtul, ceeace e împo-
fi provocat, ajutat, înlesnit, sau partici- triva principiilor de drept. Pentru ca pădurarul să nu
pat la comiterea umui delict silvic, vor fi fie obligat să plătească în bani lemnele furate, el va
pedepsiţi cu maximul amenzilor prevăzute fi nevoit să inventeze un infractor, ceeace nu-i va fi
greu, cu ajutorul legii silvice însăşi.
mai sus şi cu închisoarea de la trei luni În adevăr, art. 77 acorda pădurarilor facultatea de
până la un an şi solidari pentru valoarea a lăsa lemnele sustrase în posesiunea delicuenţilor.
despăgubirilor. Pădurarii pot imagina un flagrant delict de furt,
prevăzând în procesul-verbal de constatare că au
Secţiunea II: Urmărirea delictelor silvice lăsat lemnele la delicvenţi, iar dacă pretind că au fost
prinşi cu lemnele în pădure, că aceştia au fugit. Ori,
fiind vorba de un flagrant delict, procesele-verbale
ART. 77. Agenţii silvici ai Stalului, ai dresate de pădurari se cred până la inscripţia în falş.
judeţelor, ai comunelor, ai aşezămintelor În chipul acesta pădurarii pot scăpa de răspundere,
publice şi de binefacere, precum şi abuzând de puterea lor, în dauna populaţiunii dela
agenţii silvici ai proprietarilor particulari, sate.
Pădurarii, spune un magistrat, fiind lipsiţi de cultură
recunoscuţi de ministerul agriculturii şi şi de scrupule şi având o asemenea extraordinară
al domeniilor, sunt obligaţi să constate şi armă la îndemână, îşi răsbună şi abuzează110).
să urmărească toate delictele comise în 129. - În art. 58 din Codul silvic se prevede că poliţia
pădurile date în supravegerea lor. silvică în pădurile supuse regimului silvic se va face,
în afară de agenţii silvici ai statului, şi de alte persoa-
Ei sunt ţinuţi a lua instrumentele cari
ne anume arătate, între care ofiţerii, subofiţerii, ca-
au servit la comiterea delictului, precum poralii şi soldaţii grăniceri. Aceştia având deopotrivă
şi vitele ce s’au găsit păşunând în contra dreptul pe care-1 au agenţii silvici enumeraţi în art.
dispoziţiunilor acestei legi şi a le da în 55 C. silvic, de a face poliţia pădurilor supuse regi-
paza primarului comunei celei mai apropi- mului silvic, acest drept implică pe acela de a face
urmăririle şi constatările contravenţiilor comise în
ate. Ei vor putea, însoţiţi de notarul comu- acele păduri, iar acest drept nu le este ridicat prin art.
nei, urmări obiectele ridicate de delicuenţi 77 şi 78 din Codul silvic.
chiar şi în curţi, grădini, magazii, etc., sau 109
Modificat astfel de Comitet. deleg. Senatului. Proiectul
şi în alte locuri unde vor fi transportate şi mai prevede ca agenţii silvici nu se puteau introduce în caze
a le ridica, predându-le primăriei respec- fără autorizarea judecătorului de ocol sau administratorului
de plasă.
tive. Notarul va fi dator să asiste la această 110
Dem. G. Teodorescu „De ce se calcă legile” în „Curier.
108
Modificat astfel de Comitet. deleg. Senatului Jud.” 3/916, unde face şi unele propuneri de legiferare
Expresiunea „Despăgubirilor” adăugită de Comitet. deleg. pentru stârpirea furturilor săvârşite de ţărani, consistând în
Camerei. Proiectul prevedea o închisoare de la 3 luni la 2 măsuri prielnice pentru cumpărarea de aceştia a lemnelor
ani şi amendă de la 100-1000 lei, conf. Art. 309 C. penal. necesare pentru foc şi organizarea pazei pădurilor.
90
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Astfel fiind, numai cu violarea citatelor articole, doi, martori. In caz de refuz din partea
tribunalul a anulat procesul-verbal de constata- delicuenţilor de a semna, se va face
rea contravenţiunii, încheiat de şeful pichetului de
grăniceri şi a achitat pe contravenient, sub cuvânt
menţiune despre aceasta în procesul-verbal.
că grănicerii nu sunt competinţi a constata şi urmări Toţi aceşti agenţi vor avea dreptul, în caz
asemenea contravenţiuni. (Cas. II, 849/915 «Jurispr. când delictul ar fi pedepsit cu închisoare,
Rom.» 21/915 şi «Curier. Jud.» 54/915). V. şi. art să ceară ajutorul forţei publice spre a ar-
58.
esta pe delicuenţii necunoscuţi şi a-i duce
130. - Din combinaţiunea art. 77 şi 81 din Codul
silvic, de sub secţiunea II Cap. VII, intitulată la arestul comunei celei mai apropiate. În
«Urmărirea delictelor silvice», rezultă că delictele şi acest caz, însă, agentul este dator ca, în cel
contravenţiunile la legea silvică se constată prin pro- mult 24 ore, să înainteze actele încheiate
cese-verbale dresate de agenţii silvici ai Statului, ai judecătorului de ocol respectiv111), care se
judeţelor, comunelor etc., recunoscuţi de ministerul
agriculturii şi domeniilor.
va pronunţa asupra liberării delicuentului
Nici un text de lege nu prevede că jandarmii au cel mult în termen de două zile libere.
dreptul de a urmări delictele şi contravenţiunile la
Codul silvic. Dacă art. 58 enumără în al. b, pe lângă 131. - Vechiul Cod silvic (art. 36 şi urm.) nu preve-
agenţii silvici ai Statului şi cei recunoscuţi de min- dea condiţiile de formă a proceselor-verbale de con-
ister, acest text însă are de obiect de a determina nu- statare în cazuri de flagrant delict. Legea specială
mai cari sunt funcţionarii însărcinaţi de a face poliţia tăcând, dispoziţiile ei se complectau cu rându-
silvică în pădurile supuse regimului silvic, ceeace elile Codului de procedură penală, după care, pen-
rezultă din însăş primul aliniat al articolului, însă de tru ca asemenea procese-verbale să facă o probă
aci nu se poate deduce că ei au dreptul de a urmări nediscutată în justiţie, trebuie întocmită în observa-
infracţiunile prevăzute în Codul silvic. rea strictă a tuturor formalităţilor cerute de acest
Prin urmare, numai prin violarea legii, recurentul Cod (art. 41).
a fost condamnat pe baza unui proces-verbal dresat Dispoziţiunile acestui din urmă text nu mai sunt
de jandarm, căruia legea nu-i conferă acest drept. aplicabile sub noul Cod silvic care prevede expres,
(Cas. II, 2812/922, «Jurispr. rom.» 6/923). V. şi art. prin art. 78, condiţiile şi formele sub care se pot
58. forma prosesele verbale, în cazuri flagrante, printre
care nu figurează şi îndatorirea pentru agentul cons-
ART. 78. - Agenţii silvici ai Statului, tatator112) şi martori a semna fiecare foaie a procesu-
lui verbal113).
agenţii instituţiunilor prevăzute la art.
132. - Când delictul silvic s’a comis sub imperiul
2, alin. a, b, şi d, şi agenţii recunoscuţi, vechiului Cod silvic, fondul dreptului şi mijloacele
însărcinaţi cu paza şi poliţia pădurilor su- de probaţiune nu pot fi regulate decât după legea în
puse regimului silvic vor avea dreptul să vigoare în timpul când faptul a luat naştere; altfel se
ceară direct ajutorul forţei publice pen- violează principiul neretroactivităţii legilor consa-
111
Această îndatorire pentru agent a fost prevăzută de
tru urmărirea şi reprimarea delictelor şi Comitetul deleg. Camerei.
contravenţiunilor silvice, precum şi pentru 112
Art. 41 pr. pen.vorbeşte numai de procuror, textul e
căutarea şi luarea înapoi a lemnelor tăiate însă aplicabil, pentru aceeaşi raţiune, şi agenţilor auxiliari
ai ministerului public, din momentul ce legea atribuie
în delict, vândute sau cumpărate în fraudă. proceselor verbale dresate de aceştia în cazuri flagrante o
În cazuri de flagrant-delict, toţi agenţii putere probantă până la inscripţia în falş. De altfel art. 47
prevăzuţi la art. 55 sunt datori a constata din aceeaşi procedură, în asemenea cazuri, se referă expres
la formula şi regulele aplicabile ministerului public. În
faptele cel mult în 24 ore dela comite- materie silvică, art. 78 ne cerând de cât o parte din formele
rea delictului şi, în caz de imposibilitate art.41 pr. pen., procesele verbale dresate de agenţii silvici
pot fi combătute prin probă contrarie, numai în caz de
materială, cel mai târziu în trei zile dela observare a formelor limitativ cerute în lucrarea noastră.
săvârşirea faptului, încheind proces-ver- 113
Sub vechiul cod silvic, art. 41 pr. pen. îşi avea o aplicare
bal semnat de dânşii, de delicuenţi şi de în întregime. Cpr. trib. Covurluii II, 1196/907 «Noul Cod
de şedinţă Jud. de ocol» 1908 p. 738.
91
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

crat de art. 1 Cod. civ., şi de art. 2 al. 1. Cod penal. 136. - Tribunalul ia ca bază a sentinţei sale de con-
Astfel, după art. 36 din vechiul Cod silvic, nu damnare procesul-verbal dresat de gardianul silvic
se cerea ca procesele-verbale de consta-tarea unui al pădurii Statului Bascovele, prin care constată
flagrant delict să fie făcute în asistenţa a 2 mar- că în noaptea zilei de 26 spre 27 Maiu 1920, după
tori, după cum cere art. 78 din noul cod silvic din asfinţitul soarelui, pe la orele 11, a surprins pe re-
8 Aprilie 1910, şi, numai cu violarea sus arătatului curent încărcând într’o căruţă doi metri lemne de
principiu de drept, instanţa de fond a anulat proce- esenţă fag şi stejar.
sul-verbal pe motiv că n’ar fi semnat şi de 2 martori. Întru cât faptele constatate de gardianul silvic au
(Cas. II, 823/912 «Sept. Jurid.» pag. 350 şi «Curier. avut loc numai în cursul zilei de 26 Maiu, procesul-
Jud.» 41/912 şi 24/913). verbal a fost bine datat pe această zi şi nu era necesar
133. - După art. 78 Codul silvic, în caz de flagrant să se formeze un alt proces-verbal de continuarea
delict, agenţii sunt datori a constata faptul cel mult cercetărilor pentru ziua următoare.
în 24 ore dela comiterea delictului, şi, în caz de im- Faptul fiind constatat prin procesul-verbal de
posibilitate materială, cel mai târziu în trei zile dela flagrant delict, mai sus menţionat, şi acest proces-
săvârşirea faptului, încheind proces-verbal semnat verbal făcând credinţă în justiţie până la inscripţia
de dânşii, delicuenţii şi doi martori. în fals, cu drept cuvânt tribunalul a respins proba
După acest text, nu se face nici o deosebire în- testimonială invocată de recurent în combaterea lui.
tre cazul când faptul se constată în 24 ore, sau în Tribunalul mai constată, din procesul-verbal al
trei zile dela săvârşirea lui; în ambele aceste cazuri, gardianului silvic, că recurentul a furat din pădure
procesul-verbal trebuie a fi semnat de cei arătaţi de 2 metri din lemnele tăiate şi aşezate în teanc, astfel
lege, între cari şi doi martori. cum prevede art. 75 Cod. silvic ; deci, bine a con-
Aşa fiind, cu drept cuvânt tribunalul anulează un damnat, pe recurent la pedeapsa închisorii prevăzută
proces-verbal care constată un flagrant delict în 24 de acest text, iar nu la aceea a amendei edictată de
ore dela comiterea lui, pentru că procesul-verbal nu art. 60 Cod. silvic numai pentru ridicarea arborilor
este semnat de doi martori. (Cas. II, 129/913, «Ju- ce nu sunt aşezaţi în teancuri. (Cas. II. 931/922).
rispr. rom.» pag. 206). V. şi Jurispr. de la art. 58, 77 şi 81.
134. - Întru cât procesul-verbal dresat în cauză de
pădurar, este un proces-verbal de flagrant delict silvic ART. 79. - Când delicuentul se va opune,
şi întru cât el nu este semnat de doi martori asistenţi,
ultragia sau ameninţa pe agentul silvic, va
cum cere art. 78 din Codul silvic, tribunalul anulând
acest proces-verbal, departe de a viola vreun text de fi pedepsit cu închisoare dela cinci zile
lege, a făcut, din contră, o bună aplicaţiune a art. 78 până la o lună; iar în caz când delicuentul
şi 82 al. 2 din Cod. silvic (Cas. II, 2147/922). îl va lovi, va fi pedepsit cu închisoare dela
135. - Art. 82 alin. II prevede ca justiţia în nici un una până la şase luni114).
caz nu poate anula pentru vicii de formă decât numai
procesele-verbale referitoare la flagrant delict, care
136. - Din combinaţiunea art. 77 şi urm. şi 79 C. sil-
urmează a fi întocmite conform art. 78.
vic reiese că pădurarii, fie de pe pădurile Statului, fie
Considerând că în speţă procesul-verbal încheiat
cele particulare, supuse regimului silvic, au calitatea
de şeful ocolului silvic, nu este semnat de unul din
de agenţi silvici, în drept a constata infracţiunile
delicuenţi şi nici nu face menţiune că a fost chemat
săvârşite în pădurile supuse supravegherii lor.
să semneze şi că a refuzat; că însă în ce priveşte pe
Ca atare, faptul de ultraj suferit de aceştia intră în
celălalt delicuent procesul-verbal constată că, fiind
prevederile art. 79 C. silvic, iar nu al art. 183 C.
chemat să semneze, a refuzat să se prezinte.
pen. O speţă de această natură s’a prezentat înaintea
De aci rezultă că, dacă pentru primul delicuent
Curţii noastre supreme, cu prilejul recursului făcut
I. Simioneseu procesul-verbal este anulabil şi nu-i
contra sentinţei unui tribunal prin care inculpaţii au
poate fi opus, însă, celui d’al doilea, care a fost lipsă
fost condamnaţi conform art. 183 C. pen. Deoarece,
la ambele instanţe, procesul-verbal de flagrant delict,
delictele prevăzute de ambele texte cuprind aceleaş
conţinând menţiunea de îndeplinirea formalităţii de
elemente constitutive, diferind numai pedeapsa
chemare, îi este opozabil.
aplicabilă, ambele fiind tot de competinţa judelui de
Instanţa de fond deci a violat art. 78 din Codul sil-
ocol, iar inculpaţilor li s’au aplicat numai pedeapsa
vic şi a comis un exces de putere anulând procesul-
verbal faţă de ambii delicuenţi. (Cas. II, 731/922). 114
Aceste text a fost introdus de Comitet. deleg. Senatului
92
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

amenzii, recursul lor a fost respins ca lipsit de in- procesul-verbal, şi de aceea textul articolului face
teres. (Cas. II, 12 Martie 1919). distincţiune între cazul de flagrant delict şi între ca-
zurile celelalte de constatarea delictelor şi numai în
cazuri de flagrant delict procesul-verbal de constata-
ART. 80. - Lemnele tăiate se vor restitui rea delictului face dovadă până la înscrierea în falş,
proprietarului lor; iar ferăstraele, bardele iar în celelalte cazuri se poate face proba contrarie.
şi orice alte instrumente cari vor fi ser- Dar la acest articol v’aşi ruga să binevoiţi să
adăogăm numai câteva cuvinte la sfârşitul aliniatului
vit la comiterea delictului, găsite asupra întâiu după cuvintele: «se va face menţiune de refu-
delicuenţilor sau a complicilor lor, precum zul său» să se adauge: «le a semna sau de a nu voi».
Adausul acesta face mai clară dispoziţiunea legei în
şi zăloagele luate, vor fi confiscate şi vân- cazul când a venit şi a refuzat să semneze procesul-
dute în folosul săracilor din comuna unde verbal.
s’a dat în păstrare aceste obiecte. Se pune la vot art. 81 cu modificarea propusă de
d-l ministru al agriculturii şi se primeşte.
ART. 81. - Delictele şi contravenţiunile
la prezenta lege, cari nu se referă la flagrant 137. - Când din procesul-verbal dresat la locali-
delict, se vor constata prin procese-verbale, tate nu rezultă probe de culpabilitate, în greutatea
dresate de agentul silvic al locului unde delicuentului, este inutil a mai amâna procesul pen-
tru a se chema ca martori chiar acele persoane care
s’a comis delictul sau contravenţiunea, redactaseră procesul-verbal, deoarece ei nu puteau
în urma chemării delicuentului pe cale face alta decât să confirme cele arătate prin acel
administrativă. Procesul-verbal se va sem- proces-verbal. (Cas. II, 1882 B. p. 982, Barozzi IV,
na de agent, de notarul comunei respective p. 169).
138. – Când, independent de nulitatea de care ar fi
şi de delicuent dacă va voi; iar dacă nu, se
atins procesul-verbal pentru constatarea delictului
va face menţiune de neprezentarea sa, sau silvic, inculpatul mărturiseşte faptul în audienţă,
de refuzul său de a semna. această mărturisire constituind o probă de existenţa
Procesele verbale de constatare, în ca- delictului care poate avea de efect condamnarea, iar
zuri de flagrant-delict, fac probă deplină nu achitarea, instanţa de fond comite o omisiune
esenţială când nu ţine seamă de mărturisirea incul-
până la înscrierea lor în fals; celelalte pro- patului şi-l achită pe motiv că procesul-verbal de
cese-verbale vor fi crezute până la proba constatare ar fi nul. (Cas. II, 956/907, B. p. 903 şi
contrarie. «Dreptul» 49/907).
139. - Dacă agentul silvic constată prin procesul-
Desb. S. D-l P. Missir: D-le ministru, d-voastră ziceţi verbal numai faptul tăierii unor lemne din pădurea
aici că procesele verbale de constatare în cazurile de statului, fără a stabili de cine anume este făcută acea
flagrant delict fac probă deplină până la înscrierea lor tăiere, o asemenea constatare nu constituie un fla-
în falş. grant delict şi, prin urmare, în contra unui aseme-
Nu vi se pare că aceasta este excesiv? nea act, se poate admite proba cu martori. (Cas. II,
De ce nu lăsaţi pe toate în regula generală? Sunteţi
639/905, B. p. 751).
d-voastră siguri că aveţi agenţi aşa de conştiincioşi
încât să nu se întâmple greşeli omeneşti posibile, ast- 140. - Chestiunea de a se şti dacă, într’un anumit
fel ca să fie prea mult dispoziţia ca procesele-verbale caz, a fost sau nu flagrant delict, este o chestiune
ale lor să facă probă până la înscrierea în falş? de fapt, pe care instanţele de fond sunt în drept să
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: D-le o aprecieze în mod suveran şi constatarea lor în
Missir, în acest punct nu este nici o inovaţie. Mai întâiu această privinţă scapă de controlul Curţii de Casaţie,
este teoria generală şi apoi este şi teoria actualului (Cas. II, 49/906, «Curier Judec.» 30/906). V. şi mai
Cod silvic. jos.
O voce: A dat loc la abuzuri.
141. - Dacă este adevărat că procesele-verbale de
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Când
am prins pe un delicuent asupra faptului, atunci este constatare în cazuri de flagrant- delict, fac probă
flagrant delict, şi prin urmare actul de constatare face deplină până la înscrierea în falş, totuş când, fără a
dovadă pânâ la înscrierea în falş. Când însă este vorba se contesta cuprinsul lor în privirea expunerii fapte-
de un caz care nu este flagrant delict rămâne părţilor lor, se combate însă pretenţiunea unor drepturi care
dreptul de a dovedi contrariul de cele conţinute în nu se pot stabili numai prin simple afirmări, atunci
93
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

tribunalele pot să recurgă la mijloacele ce le dă drep- 148. - Poliţia silvică se exercită şi de primarii
tul comun pentru descoperirea adevărului. (Cas. II, comunelor rurale, ca funcţionari administrativi şi
294/906, B. p. 287). procesele-verbale încheiate de dânşii pentru consta-
141 bis. - Nulitatea procesului-verbal în materie de tarea delictelor silvice, chiar în cazul când nu e vorba
delict silvic, nu poate fi propusă pentru prima oară în de un flagrant delict, trebuie să fie crezute despre tot
Casaţie. (Cas. II, 297/906, B. p. 565). ce ele constată până la proba contrarie. In asemenea
141 ter. - In materie de delict silvic, neputinţa agen- caz, chiar dacă s’ar admite ca funcţionarii adminis-
tului constatator de a încheia procesul-verbal există trativi nu ar avea calitatea de a constata asemenea
şi în cazul când ştie numai să iscălească numele său delicte, totuş refuzul tribunalului de a audia martori
şi art. 37 din vechiul Cod silvic115) are a se aplica pentru dovedirea delictului, constituie un învederat
şi în acest caz. (Cas. S. Vacanţelor 1712/906, B. p. exces de putere şi, deci, hotărîrea sa este casabilă.
1285 şi No. 153 şi 164 bis. (Cas. II, 66/900, B. p, 98).
143. - Este admisibilă proba cu martori pentru com- 149. - În delictele silvice, când Statul cere proba cu
baterea constatărilor făcută martori nu ca să dovedească săvârşirea delictului de
de agenţii silvici ai Eforiei Spitalelor civile. (Cas. I, către delicuent, ci numai mărturisirea sa cu ocazia
36/95, «Dreptul» 21/95). constatării, tribunalul poate respinge această probă
144. - Procesul-verbal prin care se constată de agen- ca inutilă, deoarece tribunalul este în dreptul său
tul silvic incendiarea pădurii, poate fi combătut prin suveran de a nu se întemeia numai pe mărturisirea
proba cu martori, întru cât nu se constată printr’însul delicuentului făcută la primele cercetări, când acea
un flagrant delict (Cas. II, 77/96 «Dreptul » No. mărturisire a retractat-o în urimă şi nu coroborează
29/96), iar cestiunea de a şti dacă delictul constatat cu nici o altă dovadă. (Cas. II, 1053/90.1, B. p.
e sau nu un flagrant delict, e lăsată la aprecierea 1661).
instanţelor de fond. (Cas. II, 361/900, B. p. 577). 150. - În materie de delict silvic, când tribunalul
145. - Comite un exces de putere şi violează legea, admite proba testimonială cerută de delicuenţi şi-i
şi deci pronunţă o hotărîre casabilă, tribunalul, când, achită, respingând proba cu martori cerută de advo-
neţinând seamă de procesul-verbal ce constată un catul Statului pentru a stabili în sarcina delicuenţilor
delict silvic în sarcina delicuentului, achită pe incul- existenţa faptului constatat prin procesul-verbal,
pat, fără ca dânsul să fi dovedit neexactitatea celor prin aceasta tribunalul comite un exces de putere şi,
conţinute în acel proces-verbal. (Cas. II, 963/900, B. deci, hotărîrea sa este casabilă. (Cas. II, 327/901, B.
p. 1376; Cas. II, 1075/900, B. p. 1508). p. 686; Cas, II, 111/901, B. p. 165).
146. - În materie de delict silvic, când procesul-ver- 151. - Procesul-verbal ce constată un flagrant delict
bal constată că delicuentul a fost surprins ieşind din în materie de delict silvic, face deplină dovadă până
pădurea Statului cu căruţa încărcată cu lemne şi în la înscrierea în falş şi instanţele judecătoreşti nu pot
pădure s’ar găsi arbori tăiaţi, de aceeaş esenţă cu admite, în asemenea caz, proba cu martori. (Cas. II.
lemnele din căruţă şi tribunalul achită pe delicuent 207/901, B. p. 223; Cas. II, 161/901, B. p. 286 ; Cas.
fără ca acesta să fi dovedit neexactitatea celor II, 1906 B. p. 1195 Barozzi V. p. 359).
conţinute în acel proces-verbal şi neculpabilitatea 152. - Faptul că lemnele tăiate şi ridicate din pădurile
sa, prin aceasta tribunalul comite un exces de putere Statului au fost găsite de agenţii silvici la casa unui
şi violează legea şi, deci, hotărîrea sa este casabilă. locuitor, nu constituie un flagrant delict şi, în acest
(Cas. II, 1033/900, B. p. 1480). caz, procesul-verbal de constatare se poate combate
147. - Când constatarea unui delict silvic nu s’a prin martori. (Cas. II, 517/900 B. p. 845).
făcut în condiţiile cerute de lege, proba testimonială 153. - Procesul-verbal de constatarea unui delict
este admisibilă pentru dovedirea faptelor imputate silvic, încheiat de un primar, după declaraţia
delicuenţilor, (Cas. II, 434/900, B. p. 720/900). unui pădurar care nu ştie carte sau care atestă că
115
Acest articol prevedea că dacă pădurarul nu ştia carte, delicuenţii au fost prinşi de dânsul în flagrant delict,
el trebuia să afirme constatarea sa înaintea primarului, a face deplină probă până la înscrierea în falş, aşa
judecătorului de ocol sau a ori cărui agent al forţei publice că contra unui asemenea act, proba contrarie nu e
care urmau să consemne în proces verbal constatarea admisibilă. (Cas. II, 527/902, B. p. 678).
afirmată. Art. 37 a fost suprimat din actualul Cod silvic, 154. - În caz de flagrant delict, procesele-verbale
faţă de noua dispoziţie a art. 56, după care nu mai pot fi
de constatare fac probă deplină până la înscrierea
numiţi pădurari decât persoane cu cunoştinţă de carte.
în falş numai în ce priveşte constatările de visu
ale agenţilor silvici referitoare la flagrantul delict,

94
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

adică pentru timpul, localitatea, tăierea şi persoanele grant delict, neprevăzându-se de lege nulitatea lui, e
delicuente. lipsit numai de puterea probantă până la inscripţia în
În ce priveşte, însă, chestiunea de a se şti a cui falş; deci poate fi combătut prin probă contrarie.
este proprietatea locului unde s’a comis tăierea, ea 158. - În materie de delict silvic, procesul-verbal
fiind o chestiune de drept care nu intră în competinţa care constată un flagrant delict trebuie să fie semnat
agenţilor silvici a o rezolvă, atestările lor din proce- şi de doi martori, cum cere art. 78 din Codul silvic;
sul-verbal, cum că locul unde au prins pe delicuenţi neîndeplinirea însă a acestei cerinţe nu atrage nu-
în flagrant delict este proprietate a Statului, pot fi litatea procesului-verbal, întrucât nulitatea nu este
combătute prin orice probă contrarie permisă de prevăzută în lege, ci atari procese-verbale nu mai au
lege. (Cas, II, 955/907, B. p. 900 şi «Curier. Jud.» forţă probantă pe care le-o atribuie prin art. 81, de a fi
53/907; Cas. II, 337/907 B. p. 302; Cas. II, 973/907 crezute până la înscrierea în falş, putând fi combătute
B. p. 1905; idem în ce priveşte primul punct. Cas. II, prin proba contrarie. Ele, deci, fac dovadă atâta timp
2185/908, B. p. 1491. Cpr. şi Cas S. V. 1906 B. p. cât nu sunt combătute şi tribunalul cu drept cuvânt
1281 Barozzi V.). se poate întemeia pe un asemenea proces-verbal,
155. - După art. 81 al. II, Codul silvic, procesele- dacă inculpatul nu a cerut proba contrarie pentru a
verbale de constatare în cazuri de flagrant delict, fac se apăra de faptul ce i-se impută. (Cas. II, 1090/912
probă deplină până la înscrierea în falş. După această «Curier. Jud.» 55/912 şi «Sept. Jurid.» p. 430). V.
dispoziţie, proba cu martori peste cele conţinute în şi mai sus.
procesul-verbal şi constatate, de visu, de agent, nu 159. - Deşi, într’un proces-verbal de constatare se
este admisibilă. văd trecute cuvintele «delict silvic» şi «flagrant
Aşa fiind, constatarea dintr’un proce-verbal, cum delict», când însă, din expunerea făcută în acel proc-
că vitele inculpatului au fost găsite păşunând într’o es-verbal se constată că faptul imputat delicuentului
pădure, iar nu pe locuri neacoperite de pădure, după nu este, în realitate, un delict silvic, întru cât el nu
cum declară martorii, nu putea fi combătută cu mar- a tăiat nici un arbore din pădurea Statului, ci a ridi-
tori, şi, prin urmare, tribunalul violează citatul arti- cat numai din pădure un trunchiu de ulm din arborii
col când a admis proba cu martori pentru a combate vânduţi de Stat la mai mulţi locuitori, în asemenea
constatările din procesul-verbal de flagrant delict. caz procesul-verbal neconstatând un delict silvic,
(Cas. II, 14/913 «Jurispr. rom.» pag. 173 şi «Curier. tribunalul este în drept să-l înlăture şi să pronunţe
Jud.» 32/913). achitarea, fără ca prin aceasta să violeze art. 81 din
156. - Tribunalele sunt în drept a respinge ca Codul silvic. (Cas. II, 2392/912 «Curier. Jud.» 9/913
neserioasă o cerere de suspendare a unui proces de şi «Sept. Jurid.» p. 627).
delict silvic până la judecarea unui pretins drept de 160. - Procesele-verbale de constatarea delictelor
proprietate asupra pădurii unde s’a săvârşit delic- silvice, atunci când nu constată un flagrant delict,
tul, când partea delicuentă nu stabileşte, cu acte sau nu pot fi crezute decât până la proba contrarie, con-
hotărîri judecătoreşti, dreptul de proprietate, drept form art. 81 al. ultim din noul Cod silvic din 1910.
ce nu poate fi dovedit eu martori. (Cas. II, 1572/907, Când, prin urmare, tribunalul constată că dintr’un
B. p. 1233). asemenea proces-verbal nu rezultă îndeajuns probe
157. - Potrivit art. 81 al. II Cod. silvic, numai pro- de culpabilitate, deoarece agentul care l-a dresat, nu-
cesele-verbale de constatarea delictelor silvice în mai prin deducţiuni ajunge la concluzia că s’au sus-
cazuri de flagrant delict fac probă deplină până la tras lemne lucrate din pădurea Statului, prin aceasta
înscrierea în falş, iar conform art. 78 acelaş Cod, tribunalul nu a violat art. 81 din Codul silvic, întru
pentru ca asemenea procese-verbale să aibă această cât nu a înlăturat de plano procesul-verbal de dare
calitate, între altele urmează a fi semnate şi de doi în judecată, ci uzând de dreptul ce-i acordă legea de
martori. Conform art. 82 al. II C. silvic, se pot anula a aprecia valoarea probelor produse a găsit că acel
pentru vicii de formă, procesele-verbale referitoare proces-verbal nu-i poate forma convingerea despre
la flagrant delict. Procesele verbale prin care nu se existenţa faptelor ce constată. (Cas. II, 3256/912,
constată cazuri ce ar constitui flagrante delicte, vor fi «Curieri. Jud.» 96/913).
crezute până la proba contrarie. (Trib. Olt 2267/912 161. - Deşi, după art. 78 din Codul silvic, în caz de
«Curier Jud.» 56/912 cu o notă de I. Tanoviceanu, flagrant delict, procesul verbal de constatarea trebuie
care critică, cu just motiv, soluţia; de asemenea şi C. semnat, pe lângă alţii, şi de doi martori, însă nici
St. Bossie «Curier. Jud.» 10/913, pe temeiul că, dacă acest articol şi nici art. 81 din acelaş Cod nu cere
procesul-verbal e dresat fără martori, în caz de fla- ca procesul-verbal să arate că martorii nu ştiu carte,
95
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

când se întâmplă astfel. Ambele aceste articole cer se vor trimite judecătorului de ocol sau tri-
ca procesul-verbal să facă menţiune despre refuzul bunalului, după competenţa lor, pentru a li
delicuenţilor de a-1 semna, iar nu să menţioneze şi
neştiinţa de carte a martorilor cari semnează prin pu-
se da cursul legal.
nere de deget. Justiţia în nici un caz nu poate anula pen-
Prin urmare, nefiind prescrisă vreo dispoziţie în tru vicii de formă decât numai procesele-
Codul silvic de nulitatea procesului-verbal pentru verbale referitoare la flagrant-delict116).
lipsa menţiunii despre care s’a vorbit, numai cu
V. jurispr. de la art 78 şi 81.
violarea citatelor articole, tribunalul anulează un
asemenea proces-verbal. (Cas. II, 13/913, «Jurispr. ART. 83.117) - Judecătorul de ocol judecă,
rom.» pag. 173 şi «Curier. Jud.» 29/913). în prima şi ultima instanţă, delictele şi
162. - După art. 81 din Codul silvic, numai procese- contravenţiunile silvice, când pedeapsa nu
le-verbale de constatare în cazuri de flagrant delict trece de 15 zile închisoare şi de 300 lei118)
făcând probă deplină până la înscrierea în falş,
urmează că dacă agentul silvic a constatat delic-
amendă şi când restituirile şi despăgubirile
tul, fără să fi surprins pe autorul faptului, tribunalul civile reclamate nu trec peste aceasta
poate aprecia că delictul a putut fi comis de un altul sumă; iar cu dreptul de apel la tribunal,
decât inculpatul. (Cas. II, 1844/913, «Curier. Jud.» când delictele sunt pedepsite cu închi-
79/913).
soare mai mare de 15 zile şi cu o amendă
163. - Actele încheiate de agentul silvic pentru con-
statarea unui delict silvic, făcând dovadă numai până la 3.000 lei119) şi când restituirile şi
până la proba contrarie, instanţele de fond sunt în despăgubirile civile sunt mai mari de 300
drept să se întemeieze pe expertiza admisă delicuen- lei120).
tului şi, constatând că porţiunea de pădure ce dânsul
a tăiat nu depăşeşte prevederile amenajamentului şi 165. - Ord. Min. Just. 4714/903. - A nu se mai cita
garanţia de împădurire depusă, să-l achite de delic- nici într’un caz ca martori agenţi silvici spre a nu se
tul silvic ce i-se impută.(Cas. II, 2087/915 «Jurispr. ştirbi serviciul de pază al pădurilor, iar în caz când
rom.» 39/915). e nevoie de explicaţiuni, a se adresa la advocaţii
164. - Formalităţile prescrise de art. 81 din Codul publici şi la actualii titulari ai ocoalelor silvice din
silvic sunt îndeplinite, dacă recurentul fiind invitat localitate.
a semna procesul-verbal, a refuzat şi menţiune de 166. - Ord. Min. Just. 1.987/903. - În interesul şi
acest refuz s’a făcut în procesul-verbal de consta- pentru înlesnirea serviciului ocoalelor silvice: 1.) A
tare. se fixa în înţelegere cu şefii acestor ocoale una sau
Lipsa martorilor asistenţi la dresarea procesu- cel mult două zile pe lună pentru judecarea procese-
lui-verbal e acoperită, dacă tribunalul constată că lor de delicte silvice; 2.) A se trimite din timp aces-
în aceeaş zi, cu procesul-verbal al pădurarului, s’a tora cărţile de judecată învestite cu formula execu-
dresat un altul de jandarm faţă de martorii asistenţi, torie când sunt rămase difinitive şi a-i aviza în cazul
întru cât procesul-verbal al acestuia constată tot un când ele s’au apelat. V. şi circulara de la art. 85.
flagrant delict. Recurentul necontestând validitatea 167. - Circ. Min. Just. 23.730/908. - Prin noua legea
lui, el a putut servi de bază sentinţei tribunalului. a judecătoriilor de ocoale lârgindu-se competinţa
(Cas. II, 2301 din 14 Octomvrie 1916). acestor autorităţi judecătoreşti, majoritatea procese-
164 bis. - Proces-verbal dresat, nu prin o constatare lor privitoare la delictele silvice săvârşite în pădurile
de visu, ci în urma unor declaraţii ale unui pădurar Statului se judecă în prima şi ultima instanţă de
ce nu ştie carte. judecătorii de ocoale.
Ne fiind flagrant delict, acest proces-verbal e nul, Dl. ministru al agriculturii şi domeniilor mă
întru cât nu e semnat de notar conform art. 81-82 informează că asemenea procese fiind foarte nume-
legea silvică - şi deci dovada cu martori e admisibilă 116
Avest aliniat a fost introdus de Comitet. deleg.
(Cas. II, 2438/921). Vezi şi jurisprudenţele dela, art. Camerei.
58, 77 şi 78, cum şi No. 141 ter. 117
Modificat în ce priveşte cuantumul amenzei prin legea
modificatoare a L. J. Ocoale din 4 Aug. 1921 (art. 53).
118
1500 lei amendă, după legea modificatoare din 1920.
ART. 82. - Procesele-verbale de consta- 119
15.000 lei amendă, după legea modificatoare din 1920.
tarea delictelor şi contravenţiunilor silvice 120
1500 lei amendă, după legea modificatoare din 1921.
96
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

roase, agenţii silvici însărcinaţi a representa pe Stat art. 43 Codul silvic, după care aceste delicte, mai
înaintea judecătoriilor de ocoale se găsesc adesea ori înainte, se judecau de tribunal şi fără drept de apel,
în neputinţă de a se înfăţişa, aşa că zisele procese se când nu întreceau această sumă. Deşi art. 71 al. 6
judecă în lipsa lor. era clar în această privinţă, totuş unii pretindeau că
În asemenea cazuri, unii judecători de ocoale, deşi judecătorii de pace erau ţinuţi să le judece în prima
constată culpabilitatea delicuenţilor şi îi condamnă şi ultima instanţă, întrucât conform art. 43 din Co-
la amendă, resping însă despăgubirile civile rezul- dul silvic, s’au substituit, pentru această sumă tribu-
tând din actele încheiate de agenţii silvici. nalului corecţional de judeţ, enumărarea delictelor
Această procedare fiind contrară textului şi silvice printre delictele pe care judecătorul de pace
spiritului art. 23 din legea dela 4 Iunie 1892, le judecă în prima instanţă facându-se prin o scăpare
modificătoare a art. 19 din Codul silvic (art. 59 şi de vedere din partea legiuitorului din 1896. Această
urm. din noul Cod silvic) şi aducând însemnate din urmă opiniune era neîntemeiata pentru că căuta
prejudiţii Statului prin faptul, că pe de o parte, îl spiritul unei dispoziţiuni peste litera expresă a tex-
privează de despăgubirile la cari are drept, iar pe tului şi răpia părţilor beneficiul celor două grade de
de alta, se încurajează delicvenţii silvici, cari devin jurisdicţiune stabilite în favoarea lor. Înalta Curte de
din ce în ce mai numeroşi. Departamentul intervine Casaţiune, care mai întâiu decisese în sensul opi-
a se lua măsuri ca în procesele privitoare la delic- niunii ce combatem, a revenit asupra acestei greşite
tele silvice judecătoriile de ocoale să condamne pe jurisprudenţe, stabilind că delictele silvice se judecă
delicuenţi, pe lângă pedeapsa prevăzută de lege, şi de judecătorie ca tribunal prima instanţă, până la
la despăgubirile arătate în actele încheiate cu oca- valoarea arătată prin art. 71 al. 6, ca şi celelalte de-
ziunea constatărei faptului şi aceasta chiar în cazul licte, urmând, astfel, discuţiunea încinsă chiar prin
când agentul silvic al Statului nu se va prezenta în coloanele «Dreptului » asupra acestei chestiuni122)
instanţă spre a pune concluziuni în acest scop. e evident, însă, că, în calculul amendei, nu trebuie
Pentru înlăturarea tîrâgănirilor, d-l ministru al agri- să intre şi despăgubirile civile. (Cas. II, 54/901, B.
culturii şi domeniilor mai intervine ca judecătoriile p. 122). Prin noua lege a judecătoriilor de ocol, din
de ocoale cari îşi au sediul în afară de comuna de 1908, s’a mărit competinţa de resort a judelui de
reşedinţă a judeţului să fixeze o anumită zi pe lună ocol, în ultimă instanţă, până la 300 lei amendă, şi
pentru judecarea proceselor de delicte silvice. cu drept de apel, oridecâteori faptul atrage o amendă
Comunicându-vă cele ce preced, vă atrag luarea dela 300-3000 lei, V. asupra sporirii ulterioare a
aminte asupra acestei mijlociri spre a o avea în ve- acestei competinţe, cele arătate mai jos.
dere la ocazinue. 169. - Art. 83, relativ la competinţa de resort a ju-
168. - Codul silvic din 1881, alcătuit cu scopul de delui de ocol, din cauza redacţiei lui, dă naştere la
a corespunde unei trebuinţe a ţării noastre şi pentru discuţie, dacă această competinţă e condiţionată de
a realiza dezideratul exprimat de art. 131 al. 7 din cuantumul pedepsei prevăzută de lege sau de acea
vechea constituţiune, cum începe însăş expunerea aplicată de judele de ocol.
de motive a proiectului de lege prezentat Senatului Art. 53 legea judecătoriilor de Ocoale, înainte de
de I. C. Brătianu, prevedea în proiect (art. 43) că de- modificarea adusă prin legea din 1921, care pre-
lictele silvice se judecă de judele de pace. Art. 43 a vedea aceeaş competinţă, se rostea că judele de
fost modificat în Senat după mijlocirea D-lui minis- ocol se pronunţă în primă şi ultima instanţă, asupra
tru de finanţe în sensul că trib. corecţional judecă infracţiunilor «care nu atrag după ele o amendă mai
asemenea delicte, şi numai prin inadvertenţa din mare de 300 lei».
partea legiuitorului se explică amestecul judelui de Art. 83. Codul silvic, care a modificat în parte
pace în lege cu privire la unele atribuţiuni păstrate acest text, a mărit această competinţă; el se exprimă
prin art. 37 şi 38 şi 41 din acel Cod. Ideea relativă la că judele de ocol judecă în primă şi ultimă instanţă
competinţa judelui de pace din proiectul legii silvice delictele şi contravenţiunile silvice, când pedeapsa
reapare în art. 71 al. 6 L. J. P. din, 1896, care da «nu trece de 15 zile închisoare şi 300 lei amendă, iar
în competinţa acestuia judecarea în prima instanţă sens, Cas.II, 796/901. Bul. Pag.1234). V. şi următorul dela
a delictelor silvice, când nu atrăgeau o amendă mai No.181.
mare de 300 lei,121) modificând, astfel, dispoziţiunile
122
În sensul nostru Cas. II, 249/901, Bul. pag. 490; Cas.
S.V. 670/900. B. p. 947; Cas. II,312/95; Cas. II, 642/95
121
Pentru fiecare delicuent în parte când nu există unul şi „Dreptul” 82/95. Contra: Cas. 542/95. Mai vezi articolele
acelaşi fapt delictos săvârşit de mai mulţi,în care caz s’ar D-lor N.I. Bărbulescu şi I.D. Filiti „Dreptul” 85/95 şi 8/96
putea zice că ar fi solidaritate în privinţa amenzii.(În acest cum şi „Jurispr.” de la No. 182 şi urm.
97
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

cu dreptul de apel, când delictele sunt pedepsite cu circumstanţelor atenuante, închisoarea corecţională
închisoarea mai mare de 15 zile şi cu amendă până a fost înlocuită prin amendă.
la 3000 lei». Cestiunea nu se poate pune decât în infracţiunile
Copulativul «şi» e impropriu întrebuinţat, deoa- silvice, pentru că Codul silvic face distincţiune în
rece pedeapsa închisorii nu se cumulează cu cea a privinţa competinţei de resort între condamnaţiunile
amendei pentru determinarea competinţei de resort. la amendă şi cele la închisoarea dela 15 zile în
Legiuitorul a voit să zică că judecata va fi în primă sus123).
sau ultimă instanţă, după cum pedeapsa prevăzută Transformarea închisorii în amendă, prin aplicarea
de lege depăşeşte sau nu, fie închisoarea până la art. 60 c. pen., face să se nască discuţia dacă cartea
15 zile, fie amenda până la 3000 lei, în cazul când de judecată e sau nu supusă apelului, în această ma-
infracţiunea se pedepseşte numai cu amendă. terie, pentru că Codul silvic prevede şi o competinţă
Cifrele de 300 şi 3000 lei din art. 83 sunt inclu- de ultim resort.
sive, pentru că, în materie de pedeapsă, cifrele se 170. - Noua competinţă a judelui de ocol în materie
socotesc integral, neputându-se fracţiona, după cum de delicte silvice. Prin legea publicată în «Monito-
intră în calculul pedepsei, după principiile codului rul Oficial» No. 97 din 4 August 1921, majorându-
penal, ca durată de timp, dacă pedeapsa consistă în se competinţa judelui de ocol, s’a sporit această
ani, luni sau zile. competinţă, în ce priveşte limitele de valoare şi în
Tot la principiile generale de drept, în materie materie de delicte silvice.
penală, trebuie să ne referim spre a vedea dacă, în Art. 53 L. J. Ocoale, modificat prin această lege,
determinarea competinţei judelui de ocol, când prevede că judele de ocol «judecă în ultimă instanţă
infracţiunea e supusă la pedeapsa amendei, trebuie delictele silvice care nu atrag după ele o amendă mai
să serve de bază amenda pronunţată de judecător, mare de 1500 lei şi cu drept de apel la tribunal, pe
sau «cuantumul amendei aplicabile prevăzută de acelea care atrag o amendă până la 15.000 lei».
lege. Cifra de 1.500 lei, care e maximum pentru
Regulele de competinţă sunt fixe, ele nu pot suferi competinţă în ultimă instanţă, e cuprinsă în această
fluctuaţiuni, după bunul plac al judecătorului, căci, din urmă competinţă, pentrucă textul o restrânge la
în acest caz, s’ar crea o situaţiune mai grea infrac- «o amendă mai mare de 1.500 lei», deci de 1.500 lei
torului care a beneficiat de circumstanţe atenuante, inclusiv.
tăgăduindu-i dreptul de apel, de cât celor pedepsiţi Legiuitorul din 1921, modificând competinţă
mai grav de judecătorul primei instanţe. atribuită judelui de ocol prin art. 53 L. J. Ocoale din
De aceea, competinţa, în principiu, se determină 1908, a scăpat din vedere că acest text fusese deja
invariabil de însăş legea care edictează pedeapsa. modificat prin Codul silvic din 1910 care, prin art.
O aplicare a acestui principiu găsim în art. 51 L. J. 83, i-a lărgit competinţă şi cu delictele care atrag în-
Ocoale, care prevede că competinţa judelui de ocol, chisoarea corecţională până la 15 zile închisoare.
în materie de contravenţiuni în genere, se determină De sigur că intenţia sa nu a fost de a-i ridica
de pedeapsa aplicabilă, iar nu de acea aplicată sau această competinţă, preocupat fiind numai de majo-
cumpănită de judecător. 123
Dreptul acordat judelui de ocol de a se pronunţa în
În aeelaş sens şi P. Ionescu-Pastion «Adnotaţiuni ultimă instanţă, când delictul atrage pedeapsa închisorii
juridice la L. J. Ocoale» p. 237 şi «Curier Jud.» până la 15 zile, ca şi tendinţa legiuitorului de a spori
72/913; I. Tanoviceanu «Curier Jud.» 16/913 şi «Re- continuu competinţa acestui magistrate, după Tanoviceanu
vista Penitenciară» 3-5/913. Tanoviceanu observă, e în paguba libertăţii publice. E un pas considerabil
cu drept cuvânt, că chestiunea nici nu se poate se- înapoi, zice acelaşi autor, în raport cu vechea competenţă
rios discuta. O obiecţiune însă avem de adus regre- poliţienească a judelui de ocol, fiindcă nu se garantează
tatului penalist, când compară acest caz cu al celor la deajuns libertatea, averea, cinstea oamenilor. Darea, pe
de altă parte în competinţa judelui de ocol a unor delicte
condamnaţi la amendă pentru furt, la care aplică re-
grave, ca furturile cari constituiau odinioară crime, înainte
gulele competinţei de resort în materie silvică. de legea modificatoare din 17 Februarie 1874 şi cari se pot
Cartea de judecată care pronunţă condamna- pedepsi uneori cu 10 ani închisoare constituie un pas enorm
rea pentru delictul de furt e supusă totdeauna o prea bruscă transformare pentru timpul relativ scurt în
apelului, deoarece art. 53 L. J. Ocoale stabileşte, care s’a făcut. Aceasta e cu atât mai anormal – fapt relevat
pentru această infracţiune, o singură regulă de şi de noi în „Noul Codice de şedinţă Jud. de ocoale” I şi II
competinţă, prevăzând că judele de ocol se pronunţă – cu alte delicte mult mai uşoare au rămas de competenţa
în primă instanţă, indiferent dacă, prin aplicarea trib. de primă instanţă. (Cpr. I. Tanoviceanu „Drept Penal”
I. p. 353 şi 355-357).
98
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

rarea ei pentru delictele susceptibile de amendă, faţă consistând în amendă egală cu valoarea lemnului
de deprecierea leului. Textul art. 53 L. J. Ocoale, ast- însuşit sau cumpărat, arest până la 6 luni sau închi-
fel modificat, se completează în mod necesar şi logic soare dela 1-8 luni, după gravitatea cazurilor, (art.
cu art. 83 din Codul silvic, textul care, în realitate, a 822-830). V. şi jurisprudenţa de mai jos, cum şi cele
suferit modificarea adusă prin legea din 1921. arătate cu privire la legislaţia atât rusă, cât şi ungară
171. - Delicuenţii, în caz de recidivă, pe lângă şi austriacă, în materie silvică la pag. 7 şi No. 225.
amendă, mai sunt pasibili şi de pedeapsa închisorii 172 ler. - Când tribunalul căruia s’a deferit judecarea
dela 3 zile până la 3 luni. unui delict silvic, în urma declinării de competinţă
În acest caz, afacerea va fi supusă apelului, de- a judelui de ocol, constată că el nu este decât o afa-
oarece numai prin derogaţiune la principiul celor cere civilă, de competinţa atât a judelui de ocol cât
2 grade de jurisdicţiune ea e supusă recursului, şi a tribunalului, urmează a evoca fondul şi judeca
conform art. 83, când amenda hotărâtă de lege, nu acţiunea atât în prima cât şi în ultima instanţă. (Cas.
depăşeşte 1.500 lei. I, 250/96, «Dreptul» 58/96).
172. - Competinţa de judecată în contravenţiile 173. - Sentinţa, prin care tribunalul suspendă ju-
silvice, după dreptul ungar. Această competinţă e decata unui delict silvic, până ce, pe cale civilă,
prevăzută de legea XXXI din 1879. Prima instanţă o se statuează cui aparţine proprietatea terenului, pe
constituia: 1) În judeţe, prim pretorii; 2) În oraşe cu care s’a comis delictul, constituie un declinator
consiliu, primarul sau împuternicitul acestuia; 3) În de competinţă cu caracterul unei sentinţe defini-
capitală, primarul arondismentului. Până la amenda tive, care poate fi atacată cu apel, independent de
de 10 florini,124) afară de prim pretor, puteau judeca hotărîrea ce este a se da asupra fondului. (Cas. S. U.
şi primarii comunelor rurale sau locţiitorii acestora, 11/95, «Dreptul» 6/96).
după voinţa delicuentului (art. 118). 174. - După legislaţiunea noastră, spre deosebire de
În a doua instanţă: prefectul sau subprefectul, iar cea franceză, instanţa corecţională chemată a judeca
în lipsă primarul ori locţiitorul său, asistat de 2 mem- un delict este competentă a tranşa toate excepţiunile
brii ai Comitetului economic administrativ judeţean, cu caracter civil, precum, de exemplu, existenţa
cari pot exercita dreptul de judecător, instanţa fiind dreptului de proprietate aparţinând delicuenţilor,
compusă cu procuror (art. 119). fără a mai fi nevoie de scindarea judecăţii. (C. Iaşi
Ca instanţă de recurs, Curtea de Casaţie (art. 121), II din 31 Oct. /95, «Dreptul» 2/96; Cas. II 1005/901,
în cazurile specificate de art. 158. B. p. 1540). V. şi art. 84.
172 bis. - Competinţa de judecată după dreptul rus. 175. - În materie de delict, silvic părinţii şi stăpânii
Delictele silvice prevăzute de legea silvică rusă din răspund penalmente pentru faptele copiilor şi servi-
1766 introdusă în Basarabia la anexarea ei în 1812 torilor125) (Cas. II, 76/96, «Dreptul» 29/96).
erau de competinţa judelui de pace când valoarea 176. - În materie de delict silvic, restituirea arborilor
pagubei, nu depăşea 500 ruble cu drept de apel la tăiaţi nu exclude acordarea de despăgubiri civile,
Congresul judecătorilor de pace (în noua organizare, deoarece, prin această restituire, nu se înlătură orice
după realipirea Basarabiei la patria-mamă, tribuna- prejudiciu cauzat Statului. Instanţa de fond poate, în
lul, ca instanţă de apel), şi cu recurs la Senatul Ocâr- asemenea caz, să aprecieze dacă trebuie, totuş, să
muitor, adică la Curtea de casaţie (art. 291, 162 şi acorde o despăgubire cât de minimă şi a o acorda
186 pr. civ. rusă). sau reduce, după împrejurări (Cas. II, 970/900, B. p.
Dela valoarea de 500 ruble în sus, aceste delicte 1378 ; Cas. II, 471/901, B. p. 878; Cas. II, 126/900,
se judecau de tribunalele regionale cu apel la Curte B. p. 220 ; Cas. II, 602/900, B. p. 911; Cas. II, 715/99
şi cu recurs la Senatul Ocârmuitor. (art. 200, 743 şi «Dreptul» 45/900; iar neacordarea unei asemenea
792 pr. civ. rusă). despăgubiri face hotărîrea casabilă. (Cas. II, 13 şi
Pedepsele aplicabile erau prevăzute de Statutul pe- 29/901. B. p. 88; idem Cas. II 199/901, B. p. 314).
depselor, pentru cauzele de competinţa judecătorilor 177. - Delictele silvice săvârşite de militarii aflaţi
de pace şi consistau în amenzi până la 50 ruble, arest chiar în serviciu, se judecă de tribunalele ordinare,
pănă la 3 luni sau închisoare de la 1-6 luni. (art 154- iar nu de consiliul de răsboiu. (Cas. II, 386/905, B.
160). p. 904);
Codul penal rus prevede pedepsele edictate în 178. – În competinţa judelui de ocol de a judeca de-
delictele de competinţa trib. de primă instanţă,
125
V. în sensul contrar A.G. Negrescu „Dreptul” 43/97.
124
Această amendă coresponzând la 20 coroane a fost Cpr. acelaş în „Dreptul” 10 şi 11/92.V. şi jurisprudenţa
înzecită printr’un decret al Consiliului dirigent dela art. 87.
99
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

lictele silvice ce atrag o condamnare la o amendă despăgubirile reclamate nu întreceau această sumă,
mai mare de 300 lei126) fiind din cauza materiei, tre- cartea de judecată au era susceptibilă de apel şi,
buie ridicată din oficiu şi poate fi invocată deadrep- prin urmare, bine tribunalul a respins ca inadmisibil
tul în Casaţie. (Cas. II, 249/901, B. p. 490). apelul inculpaţilor. (Cas. II, 624/915 «Jurispr. rom.»
179. - Delictul silvic comis de un militar, potrivit 18/915).
art. 264 din Codul justiţiei militare, se judecă de 183. - Când pedeapsa de aplicat pentru un delict
judecătorul de ocol. (Cas. II, 169/900, B. p. 260; silvic şi despăgubirile civile reclamate nu trec de
Cas. II, 1552/919, « Jurispr. rom.» 1/920; (Cas. II, 300 lei amendă şi 300 lei despăgubiri civile127),
546/922)). acest delict, conform art. 83 din Codul silvic, este
179 bis. - În materie de delict silvic, când judecata, de competinţa judecătorului de ocol a fi judecat, în
pentru a reduce cuantumul despăgubirilor civile ce- primă şi ultimă instanţă.
rute de Stat, se mărgineşte numai a declara că ele Prin facerea recursului de către partea civilă, tri-
sunt prea mari, fără a motiva pentru ce sumă cerută bunalul evocând întreaga instanţă, a judecat proce-
este prea mare, prin aceasta comite un exces de sul de asemenea în primă şi ultimă instanţă, după
putere şi pronunţă o hotărîre nemotivată şi, deci, regulele competinţei sale, întru cât motivul pentru
casabilă. (Cas. II, 570/901, B. p. 1027). care se atacase cartea de judecată consistă în omi-
180. - Deşi, după legea Judec. de Ocoale din 1908, siunea judecătorului de ocol de a se pronunţa asupra
nu există drept de apel în materie de delict silvic, despăgubirilor civile, iar nu pentru necompetinţa
când amenda este mai mică de 300 lei, însă când judecătorului de ocol de a judeca în asemenea de-
un asemenea apel se găsea pendinte la tribunal, la 1 lict.
Maiu 1908, data aplicării legii judec. de ocoale, acel Sentinţa tribunalului, prin care statuează în fond,
apel avea a fi judecat de tribunal, conform art. 122 în urma admiterii recursului în contra unei cărţi
din legea sus citată.(Cas. II, 51/909 «Curier Judec.» de judecată dată în primă şi ultimă instanţă, este
57/909). definitivă şi, ca atare, recursul în Casaţie făcut în
Aceeaşi interpretare se împune şi în cazurile în contra unei asemenea sentinţe este inadmisibil,
care s’a majorat competinţa în ultimă instanţă a jude- (Cas. II, 97/914 «Jurispr. rom.» pag. 143).
lui de ocol, prin L. J. ocoale modificată în 1920. 184.- Din actul estimativ format de silvicultor,
181. - În delictele silvice, în cari au luat parte mai constatându-se că amenda aplicată delicuenţilor
mulţi indivizi, pedeapsa fiind individuală şi ne- pentru arborii tăiaţi din pădurea Statului nu trece
existând vreo legătură între delicuenţi, competinţa de 300 lei, contravenţiunea e de competinţa judelui
are a fi regulată după amenda care priveşte pe fie- de ocol, potrivit art. 83 din Codul silvic. (Cas. II,
care inculpat în parte, căci fiecare răspunde separat 2149 din 3 Octomvrie 1916, pe cale de regulament
de faptele sale, de care are a-şi da seama personal. de competinţă128).
Prin urmare, dacă amenda fiecărui delicuent nu 185. - Legea nu pune îndatorire tribunalului, când
trece de 300 lei (1500 lei după noua lege a Judec. de judecă ca instanţă de apel, să invoace din oficiu mij-
Ocoale, judele de ocol este competent a judeca aface- loacele de apărare, iar îndatorirea pusă judecătorului
rea, conform rânduelilor legei judecătoriilor de pace. de ocol, prin art. 83 din legea respectivă, nu se poate
(Cas. II, 1058/905, B. p. 1244; Cas. II. 105/906, B. întinde decât la afacerile civile purtate în faţa acelui
p. 93; Cas. II, 1140/907, B. p. 1107; Cas. II, 113/907, judecător, nu şi în apel, la tribunal.
B. p. 80; Cas. II. 842/908 « Jurisprudenţa» 13/908 şi Prin urmare, tribunalul a făcut o bună aplicaţiune
B. p. 681). V. şi jurispr. art. 89. a legii când a condamnat pe inculpaţi pe baza pro-
182. - Prin art. 83 din Codul silvic se prevede că cesului-verbal de flagrant delict silvic, făcut sub
judecătorul de ocol judecă, în primă şi ultimă toate formele cerute de lege şi n’a făcut o omisiune
instanţă, delictele şi contravenţiunile silvice, când esenţială dacă nu le-a pus în vedere, posibilitatea
pedeapsa nu trece de 15 zile închisoare şi de 300 înscrierii în falş contra acelui proces-verbal. (Cas.
lei amendă şi când restituirile şi despăgubirile ci-
vile, reclamate nu trec peste această sumă. (1500 127
1500 lei, după actuala L. J. Ocoale.
lei după legea actuală). Când, dar, e constatat că
128
În speţă, judele de ocol îşi declinase competenţa de a
judeca, pe motic că delictul e indivizibil fiind prevăzut de
delictul silvic imputat la doi inculpaţi atrăgea după
art. 74 din Codul silvic iar valoarea despăgubirilor cerute
sine pentru amândoi, o amendă mai mică de 300 lei de la toţi inculpaţii fiind mai mari de 3000 lei (15.000
(1500 lei după noua L. J. Ocoale), iar restituirile şi lei, după noua L. J. Ocoale) afacerea era de competenţa
126
15.000 lei, după legea jud.ocoale modificată în 1921. tribunalului.
100
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

II, 2950/915 «Jurispr. rom.» 3/916). va fixa un termen scurt înăuntrul căruia
185 bis. - Potrivit art. 83 Codul silvic comb. cu aceştia trebuie să intente acţiunea civilă
art. 53 L. J. Ocoale, modificat la 4 August 1921,
judecătoriile de ocol judecă delictele silvice în primă
tinzând la stabilirea drepturilor lor.
şi ultimă instanţă când pedeapsa amendei, care e Dacă la acest termen dânşii nu vor prezen-
personală şi distinctă, şi restituirile, fiecare în parte, ta dovada intentării acestei acţiuni, sau
iar nu global nu depăşesc suma de 1.500 lei. (Cas. dacă se va constata din parte-le străgăniri
II, Iunie 1923). Un al douilea recurs la Casaţie, sub
în judecata ei, instanţa penală va procede
acest raport, e inadmisibil (Cas. II, 547/922).
186. - Din actele cauzei se constată că faptul imputat la judecarea delictului sau contravenţiunii
inculpatului s’a petrecut în Basarabia înainte de 15 fără a ţine seamă de pretinsele lor drep-
Aprilie 1921, adică când se aplică în această provin- turi.
cie Codul silvic rus.
Potrivit art. 761 din Codul silvic rus, toate aba- Circ. Min. Justiţiei 5100/902. - Se atrage
terile la dispoziţiunile acestui Cod se pedepsesc atenţiunea asupra deciziei Casaţiei II, 254/86, B. p.
conform codurilor penale ruse; 560, care decide că codevălmaşii cu Statul care fac
Potrivit art. 1 şi 158 al. 3, comb. cu 155 din sta- tăieri de arbori în pădurile stăpânite, în devălmăşie,
tutul pedepselor, acei cari având autorizaţie a tăia săvârşesc un delict silvic chiar dacă sunt în indivizi-
într’o pădure a Statului, face tăiere peste cătimea de une (Art. 3 al. 3, Codul silvic). V. şi jurispr. dela art.
copaci hotărâtă, dacă prisosul de tăiere se socoteşte 83.
peste zece la sută, se vor pedepsi, pentru întâia dată 187. - Deşi, prin art. 3 al. 3 din Codul silvic, se
până la amenda de 50 ruble, de către judecătorul de prevede că pădurile posedate de particulari în
ocol; codevălmăşie cu Statul sunt supuse regimului sil-
Considerând, în speţă, că întrucât Naum Braver- vic, totuş nu li se aplică acest regim decât după
mann a tăiat lemne din pădurea Statului cu 1120 steri îndeplinirea formalităţilor prescrise de art. 15 şi 16
mai mult decât prevedea autorizaţia, potrivit textelor din menţionatul Cod, prin facerea unui tablou, în
mai sus menţionate are a fi judecat de judecătoria care să se arăte pădurile supuse acelui regim şi pub-
de ocol, independent de cuantumul despăgubirilor licarea acestui tablou în «Monitorul Oficial». Prin
cerute, cari nu au nici o influenţă asupra pedepsei urmare, inculpatul, care a tăiat lemne dintr’o pădure
edictate de lege. ce are în codevălmăşie cu Statul, nu se pedepseşte,
Regulând competinţa, afacerea a fost trimisă când se constată că acea pădure nu este trecută
judecătoriei de ocol, spre judecare. (Cas. II, într’un tablou publicat în «Monitorul Oficial» ca
1974/922), pădure stăpânită în codevălmăşie cu Statul. (Cas. II,
V. şi jurispr. dela art. 62, 67 fi 70. 453/902 B. p. 585).
188. - După art. 84 din Codul silvic, delicuenţii cari
ART. 84. - Dacă în instanţa de judecată pretind un drept de proprietate asupra pădurii, unde
delicventul sau contravenientul ar pretinde s’a săvârşit delictul silvic, trebuie să prezinte titluri
vreun drept de proprietate, coproprietate de proprietate ori o posesiune dovedită cu hotărîre
judecătorească.
sau orice alt drept real asupra pădurii în Astfel, un certificat cu care se dovedeşte că s’a
care delictul sau contravenţiunea a fost introdus acţiunea posesorie la judecătoria de ocol
comisă, afirmaţiunea sa nu poate fi ţinută contra delicuenţilor, nu poate înlocui dovada cerută
în seama decât atunci când ea va fi bazată de art. 34 din Codul silvic.
Art. 7 din Codul silvic impune şi pedepseşte nu-
pe titluri sau pe o posesiune dovedită şi
mai pe proprietari sau pe exploatatorii arendaşi să
numai când dreptul invocat ar fi de natură facă amenajamentul pădurii.
a ridica faptului caracterul de delict sau Prin urmare, când delicuenţii nu sunt nici proprie-
contravenţiune. tari, nici exploatatori, nu pot fi obligaţi a îndeplini
În cazul când judecata ar chibzui că cerinţele art. 7 sus citat.
Deşi, după vechiul regulament al Codului sil-
afirmaţiunile delicuentului sau contrave- vic, cei ce pretindeau un drept de proprietate asu-
nientului prezintă oarecare seriozitate, ea pra unei păduri aveau dreptul să taie din pădurea în
101
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

devălmăşie pentru trebuinţele lor casnice, însă acest neapărat la condamnarea delicuentului şi numai în
regulament fiind abrogat odată cu vechiul Cod sil- atare caz art. 84 citat îşi poate găsi aplicaţiunea.
vic, este fără interes a se mai cerceta dacă tăierea (Cas. II, 896/914 «Jurispr. rom.» Pag. 334).
s’a făcut de delicuenţi pentru trebuinţele lor casnice, 192. - Recurenţii cerând proba cu martori spre a do-
întrucât vechiul regulament nu mai este în vigoare. vedi că locul de unde au tăiat lemne e proprietatea
(Jud. I. C.-Lung, 225/912 «Curier. Jud.» 27/912). lor, iar nu a Statului, tribunalul le-a respins această
189 - Dreptul de proprietate invocat de către un cerere, întru cât li s’a acordat şi la prima instanţă
inculpat pentru flagrant delict silvic, asupra unui un termen pentru ca, în conformitate cu art. 84 Cod
nuc aflat în marginea pădurii Statului şi a ogorului silvic să facă dovada că au intentat proces Statului
său, constitue o chestiune prejudicială de judecată pentru proprietatea pământului defrişat, şi întrucât
după art. 84 din noul codice silvic, care obligă pe dovada proprietăţii pe altă cale nu este admisibilă.
judecător să suspende acţiunea publică până la jude- Considerând, că din momentul ce instanţa de
carea acţiunii private, într’un termen scurt acordat fond a arătat în mod suficient motivele cari a deter-
inculpatului. (Jud. II, Vaslui, 15 Oct. 1913 «Curier. minat-o să nu amâne afacerea, şi să nu admită do-
Jud.» 22/913). vada solicitată care constituie o apărare chiar asupra
190. - Deşi potrivit art. 84 din Codul silvic, dacă în fondului însuş, nu s’a violat dreptul de apărare, al
instanţa de judecată delicuentul sau contravenientul recurenţilor, tribunalul uzând de dreptul său de apre-
ar pretinde vreun drept de proprietate, coproprietate, ciere suverană, care scapă cenzurei acestei înalte
sau orice alt drept real asupra pădurii în care delictul Curţi.
sau contravenţiunea a fost comisă, afirmaţiunea sa De altfel, din sentinţa supusă recursului nu se
nu poate fi ţinută în seamă, decât atunci când ea va constată ca recurenţii au cerut cuvântul după res-
fi bazată pe titluri sau o posesiune dovedită şi numai pingerea probei cu martori, şi că tribunalul nu l-a
când dreptul invocat ar fi de natură a ridica faptului acordat.
caracterul de delict sau contravenţiune; mai departe Aşa fiind tribunalul nu a comis nici omisiunea
acest articol adaugă că, în cazul când judecata ar esenţială pretinsa de recurent. (Cas. II, 547/922).
chibzui că afirmaţiunea delicuentului sau contra-
venientului prezintă oarecare seriozitate, ea va fixa ART. 85. - Agenţii silvici superiori ai Sta-
un termen scurt înăuntrul căruia aceştia trebuie să
tului şi ai celorlalte instituţiuni prevăzute la
intenteze acţiune civilă tinzând la stabilirea dreptu-
rilor lor; art. 1, alin. a, au dreptul de a intenta acţiuni,
Când, dar, tribunalul n’a refuzat să ia în cercetare de a face opoziţiune, apel şi recurs înaintea
pretenţiunea delicuentului că este proprietar asupra instanţelor judecătoreşti, pentru amenzi,
pădurii în care a comis delictul, dar, în vedere că pre- valoarea materialului şi despăgubiri civile,
tinsul lui drept de proprietate nu era bazat pe titluri
de proprietate, sau pe o posesiune dovedită, tribuna-
precum şi a susţine aceste acţiuni.
lul n’a suspendat judecata procesului penal, pe baza În caz când Statul şi celelalte instituţiuni
unei simple afirmaţiuni, ci, apreciind, a găsit că acea dela art. 1, alin. a, n’ar fi reprezentate
afirmaţiune nu poate fi ţinută în seamă, în asemenea înaintea instanţelor judecătoreşti printr’un
caz tribunalul, procedând la judecata delictului, n’a
avocat sau un agent silvic, judecătorul va fi
comis nici un exces de putere şi n’a violat art. 84
Cod. silvic. (Cas. II, 1668/914 «Jurispr. rom.» pag. dator a lua în considerare actele scrise pre-
459) zentate şi procesele-verbale de constatarea
191. - Când instanţa de fond, caracterizând afacerea, delictului, pentru ca, aplicând delicuentu-
găseşte că ea întruneşte caracterele unui litigiu civil, lui sau contravenientului pedeapsa amen-
iar nu penal şi, în consecinţă, achită pe delicuent de
faptul că a tăiat nişte arbori dintr’o pădure supusă
zii sau închisorii, să-l condamne în acelaş
regimului silvic, deoarece a constatat că delicuentul timp la valoare şi despăgubiri civile.
n’a fost de rea credinţă, în asemenea caz, instanţa de
fond nu dă o greşită interpretare art. 84 din Codul Circ. Minist. Justiţiei 21752/910. - Şefii ocoalelor
silvic, când respinge cererea de suspendare a acţiunii silvice raportează ministerului agriculturii şi do-
publice ca inutilă, întru cât dreptul de proprietate meniilor că pentru susţinerea proceselor de delicte
alegat de partea civilă nu putea să conducă în mod silvice, sunt nevoiţi să se prezinte la judecătorii
102
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

îndepărtate una de alta cu zeci de kilometrii şi astfel 195. - Din dispoziţiunile art. 37 şi 38 din legea pen-
să părăsească lucrările ce cad în atribuţiunile lor. tru organizarea ministerului agriculturii şi domenii-
În interesul serviciului, zisul departament intervi- lor din 28 Martie 1909 rezultă că advocaţii Statului
ne prin adresa NO. 68358/910 ca, pentru judecarea din Capitală şi cei din judeţe, numiţi pe lângă servi-
proceselor în chestiune, judecătoriile să fixeze câte ciul contencios din acel minister, pot face ca avizul
o singură zi pe lună de fiecare ocol silvic, şi de este conform al consiliului de advocaţi aprobat de minis-
posibil, să dea precăderea acelor procese. tru, acţiuni, opoziţiuni, apeluri, recursuri, etc.
Comunicându-vă cele ce preced, vă rog să luaţi Dreptul de a face apel fiind recunoscut prin art. 85
măsuri ca, pe cât va fi cu putinţă, să se aducă la înde- din Codul silvic, chiar şi agenţilor superiori silvici
plinire cererea ce ni se face de ministrul agriculturii ai Statului, nu se poate tăgădui advocaţilor Statului
şi domeniilor. de pe lângă tribunal, care reprezintă pe Stat înain-
V. şi circulările dela art. 83. tea acelei instanţe, dreptul de a face apel în contra
193. - În materie de contravenţie la legea silvică, ca sentinţei tribunalului pe lângă care acei advocaţi
şi în materie de contravenţie la legea pescuitului şi a sunt alipiţi.
vămilor, reprezentantul Statului reprezintă nu numai Prin urmare, Curtea de Apel, respingând apelul
interesele civile, ci are şi exerciţiul acţiunii publice făcut de advocatul Statului de pe lângă tribunal, pe
şi poate propune în limitele procedurii penale, tot ce motiv că pentru a fi regulat introdus, trebuia făcut
este necesar pentru dovedirea acţiunii publice. Prin de advocatul Statului de pe lângă Curtea de Apel,
urmare, pe cale de opoziţie în apel, reprezentantul a violat sus citatul text de lege. (Cas. II, 2229/914,
Statului poate să ceară a se admite proba cu martori «Jurispr. rom.» 34/914). Aceeaş soluţiune sub im-
spre a dovedi culpabilitatea inculpatului, iar dacă periul legii pentru administrarea domeniilor statului
instanţa de fond respinge ca inadmisibilă o aseme- din 1872 (art. 22 şi 23). Cas. II, 1874/914, «Jurispr.»
nea cerere, violează principiul de mai sus. (Cas. II, p. 460).
425/902, B. P. 566). V. şi jurispr. de mai jos. 196. - În judecarea delictelor silvice, ministerul do-
194. - Dacă Statul, în procesele silvice, nu este re- meniilor fiind parte în proces şi având dreptul de
prezentat prin advocatul său public, nu mai poate apel, urmează a I se recunoaşte şi dreptul de opoziţie
opoza hotărîrea dată în lipsă, deoarece ministerul care este o cale firească şi ordinară de atac, cale ce
public, în baza art. 19 din vechiul cod a reprezentat nu poate fi ridicată decât prin un anumit text de lege.
şi interesele Statului, putând pune concluziuni şi Dacă legea silvică dă dreptul şi procurorului chiar
pentru despăgubirile civile. (Cas. II, 142/98, «Drep- în lipsa ministerului de domenii, de a pune conclu-
tul» 41/98; trib. Prahova, «Dreptul» 78/97; idem pe zii pentru despăgubirile civile cuvenite lui, de aci
motivul că Statul nu se poate constitui pentru întâia nu se poate deduce că ministerul domeniilor are a fi
oară parte civilă în apel, Cas. II, 346/901, B. p. 708). considerat totdeauna ca prezent şi nu ar avea astfel,
Contră: Statul poate uza de calea opoziţiunii pen- dreptul, de opoziţie, deoarece legiuitorul, învestind
tru infracţiunile la legea silvică comise în pădurile pe Ministerul public cu apărarea intereselor Statului,
sale. (Cas. II, 283/900. «Dreptul» 47/900; Cas, II, nu a avut în vedere decât a îngrădi aceste interese cu
220/901, B. p. 315). Considerând, zice înalta Curte, mai multe garanţii.
că, după dreptul comun, dreptul de a face opoziţiune În procesele silvice, dreptul advocatului pu-
îl are orice parte judecată în lipsă, afară de cazul blic dela prima instanţă, fiind anume determinat şi
când legea a prescris altfel, că nicăeri nu se vede că mărginit, el nu poate face apel dacă nu a fost autori-
această cale este închisă părţii civile şi art. 183 pr. p. zat de persoanele care au această cădere după legea
citat nu prevede decât cazul când prevenitul uzează pentru administraţia domeniilor statului, ale cărei
de drept; că partea civilă, având drept de a face apel, dispoziţii în această privinţă au rămas în vigoare.
are şi dreptul de a face opoziţiune; că, prin urmare, (C. Bucureşti, I, 217/913, «Dreptul» 69/913 şi «Cu-
Statul, pentru infracţiunile la legea silvică săvârşite rier. Jud.» 61/914) Contra: relativ la primul punct,
în pădurea Statului, fiind şi parte civilă constituită, C. Craiova, II, 1801/908 «Curier. Jud.» 52/909). V.
putea şi avea dreptul de a face opoziţiune; că, prin şi jurispr. de mai sus.
urmare, tribunalul respingând ca neadmisibilă 197. - Art. 111 proc. civ. relativ la nulităţile care n’au
opoziţiunea făcută de Stat, a comis un exces de pu- fost invocate în limine litis, nu se aplică în penal.
tere şi, deci, motivul fiind fondat, urmează a se ad- Art. 85 din noul Cod silvic, arată care persoane
mite. V. şi mai jos. pot face acţiuni, opoziţiuni, apeluri, şi nu arată şi

103
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

pe advocaţii Statului, aceasta nu înseamnă, însă, că rom.» 23/919).


advocaţii Statului sunt excluşi. 200. - Delictele silvice nu se pot constata decât de
Legea de organizare a ministerului de domenii din agenţii şi cu formele prevăzute de Codul silvic, iar
1909 şi cea din 1872, prevăd drepturile advocaţilor nu şi în urma unei acţiuni directe a părţii vătămate.
publici. (Jud. Domneşti-Muscel, 8 Sept. 1919, «Bulet. Trib.
Advocaţii publici au dreptul să facă apel contra Muscel 2/919).
sentinţelor tribunalelor, în materie silvică, însă nu- 201. - Prin art. 85 C. silvic dându-se drept agenţilor
mai aceia de pe lângă Curţile de apel; în atare caz, silvici, cum şi advocaţilor ce reprezintă înaintea
un apel introdus de un avocat al Statului de pe lângă instanţelor judecătoreşti interesele Statului, de a
tribunale, trebuie respins ca făcut fără calitate. (C. susţine nu numai acţiunea de despăgubiri civile,
Craiova, II, 87/914, «Pag. Jurid.» 123/914) V. şi ju- ci şi acţiunea publică, precum şi de a face apel şi
rispr. de mai sus. eventual recurs în contra sentinţelor pronunţate, de
198. - Art. 11 al. 2 proc. pen. ridică părţii civile, în aci urmează că prin admiterea recursului făcut, în
caz de achitare, numai dreptul de a începe o nouă asemenea materie, de advocatul Statului, Curtea de
judecată la tribunalele civile, iar nu şi facultatea de Casaţie statuează nu numai asupra despăgubirilor
a uza de căile de reformare înaintea instanţelor pe- civile, ci şi asupra acţiunii publice, astfel că instanţa
nale. de trimitere este investită şi cu judecarea faptului
De altă parte, din combinaţiunea art. 183 şi 203 imputat delicuentului şi-l poate condamna dacă pri-
proc. pen., rezultă în mod neîndoios, că dreptul de ma instanţă de fond a cărei sentinţă a fost casată, îl
opoziţiune al părţii civile există atât la prima instanţă absolvise. (Cas.II, 951/919 « Curier Jud. » 31/919).
cât şi în apel. 202. - În dreptul comun, după art. 6, 60, 63 şi 64
Atunci când dela acest principiu comun de pr. penală, cel ce voeşte a se constitui parte civilă
procedură, legiuitorul voeşte să deroage, el o spu- trebuie să facă declaraţie formală, sau prin actul său
ne în mod expres, cum a făcut-o prin art. 95 din de plângere, sau înaintea primei instanţe, până în
legea judecătoriilor de ocoale, ridicând dreptul de momentul închiderii desbaterilor. La această regulă
opoziţiune al părţilor la judecătoria de ocol contra de drept comun s’a făcut excepţiune în ce priveşte
cărţilor de judecată susceptibile de apel. delictele silvice, prin art. 85 din Codul silvic, însă
În celelalte cazuri şi în lipsă de dispoziţiuni dero- numai pentru Stat şi instituţiunile dela art. 1 al. a.
gatorii, urmează a decide că dreptul de opoziţiune care sunt: Domeniul Coroanei, Casa Şcoalelor, Casa
al părţilor subsistă şi nu poate fi răpit sub cuvânt că Bisericii, Judeţ, Comună, Eforia Spitalelor civile din
legea nu-l prevede. Bucureşti şi Epitropia Sf. Spiridon din Iaşi.
Prin urmare, administraţiunea silvică având, în Prin urmare, când este vorba de o pădure care
calitate de parte civilă, dreptul de a tace opoziţiune nu aparţine acestor instituţiuni, ci unui particular,
contra sentinţei dată în lipsa sa, în apel, numai prin despăgubirile civile nu pot fi acordate decât dacă
exces de putere, prin greşită interpretare a art. 11 al. cel vătămat printr’un delict silvic se constitue parte
2 proc. pen. şi prin violarea art. 183 şi 203 din aceeaş civilă, după cum prevăd citatele articole din proce-
lege, tribunalul a ridicat părţii acest drept şi a respins dura penală.
opoziţiunea ca inadmisibilă, (Cas. II. 1561/914 «Ju- Când, dar, proprietarul pădurii unde s’a găsit
rispr. rom.» pag. 398). păşunând vitele, nu şi-a formulat nici o pretenţiune
199. - Prin art. 85 Cod. silvic, se dă drept agenţilor la despăgubiri civile şi nici nu s’a prezentat înaintea
silvici, cum şi advocaţilor cari reprezintă înain- primei instanţe, spre a cere asemenea despăgubiri,
tea instanţelor judecătoreşti interesele Statului, de numai cu violarea citatelor texte de lege, instanţa de
a susţine nu numai acţiunea de despăgubiri, dar şi apel i-a acordat despăgubiri, sub cuvânt că instanţele
acţiunea publică, precum şi de a face apel şi even- judecătoreşti sunt datoare a lua în considerare proce-
tual recurs în contra sentinţelor pronunţate. sele-verbale de constatarea delictului şi a condamna
De aci urmează că, prin admiterea recursului făcut pe delicuent la despăgubiri civile, chiar dacă Statul
în asemenea materie de advocatul Statului. Curtea sau celelalte instituţiuni n’ar fi reprezentate înaintea
de Casaţie statuează asupra ambelor acţiuni, astfel instanţelor judecătoreşti. (Cas. II, 309 şi 330/914
că instanţa de trimitere este investită şi cu judeca- «Jurispr. rom.» pag. 205). V. şi jurisprudenţele de la
rea faptului imputat inculpatul şi-l poate condamna art. 87.
deşi a fost absolvit de prima instanţă de fond, a cărei
hotărire fusese casată, (Cas. II, 951/919, «Jurispr. ART. 86. - Ministerul public, la tribu-
104
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

nale şi Curţi, va lua totdeauna concluziuni rom » pag. 29). V. şi jurispr. dela art. 85.
în procese de delicte sau contravenţiuni ART. 87. – Bărbaţii, părinţii, tutorii şi în
silvice, atât în ceeace priveşte aplica- general toţi stăpânii vor fi răspunzători pe
rea amenzilor, cât şi a restituirii valorii şi cale civilă de delictele şi contravenţiunile
despăgubirilor civile cuvenite Statului şi comise de femeile, de copiii minori şi
celorlalte instituţiuni prevăzute la art. 1, de pupilii lor, domiciliaţi cu dânşii şi
alin a129). neînsuraţi, de lucrătorii, de servitorii şi de
El este obligat să facă apel sau recurs pen- alţi subordonaţi ai lor.
tru restituirile (valoarea) şi despăgubirile Această, răspundere se va întinde la res-
cuvenite Statului şi celorlalte instituţiuni tituiri, daune şi cheltueli.
prevăzute la art. 1, alin. a.
206. - Tribunalul nu poate apăra de condamnaţiunea
valorii materialului lemnos pe chematul să răspundă
203. - Deşi art. 2 din legea dela 1892 prescrie că
civilmente de delictul silvic comis de subordonaţii
ministerul public va lua concluziuni în numele mi-
săi, sub cuvânt că nu s’a determinat precis valoarea
nisterului domeniilor în procesele de delicte silvice
acelui material, deoarece, potrivit art. 87 C. silv.,
şi pentru despăgubiri civile, în lipsa advocatului
răspunderea stăpânilor pentru delictele comise de
Statului şi a agentului silvic, atunci însă când, în
subordonaţii lor, se întinde la restituiri, daune şi
lipsa acestora, ministerul public se mărgineşte a cere
cheltueli, aşa că tribunalul avea să pună obligaţiune
numai respingerea apelului, prin aceasta nu se poate
părţii vătămate să-şi completeze elementele prejudi-
zice că ministerul domeniilor a fost reprezentat în
ciului, sau să determine singur valoarea materiatulni
instanţă, aşa că, în asemenea caz, opoziţia făcută de
lemnos, după elementele produse. (Cas. II, 3030/915
Stat este admisibilă. (Cas. II, 881/905, B. p. 1042).
«Jurisr. rom.» 5/916). V. şi jurispr. de la art 83.
204. - După art. 2 din legea dela 4 Iunie 1892, minis-
terul public ia concluziuni în numele ministerului de
domenii în delicte silvice, în lipsa advocatului pu- ART. 88. - Judecătoriile de ocoale, tri-
blic şi a agentului silvic, dacă conchide la aplicarea bunalele şi Curţile de apel sunt datoare să
pedepsei. trimită ministerului agriculturii şi al do-
De aci rezultă că, atunci când ministerul public meniilor şi celorlalte instituţiuni prevăzute
cere achitarea inculpaţilor, ministerul de domenii
nu este reprezentat prin ministerul public; aşa că,
de art. 1, alin. a, extracte de pe cărţile de
atunci, ministerul are dreptul de a face opoziţie judecată, hotărîrile şi deciziunile lor, pen-
contra deciziunii pronunţată în lipsa sa. (Cas. II, tru cei în drept să poată lua măsurile ne-
410/909 « Jurisprudenţa» 10/909 şi «Curier Judec.» cesare de încasarea sumelor ce li se dato-
52/909). Aceeaş soluţiune, pentru cazul când minis-
resc.
terul public a cerut respingerea apelului făcut de Stat
ca nesusţinut. (Cas. II, 2590/909 «Jurisprudenţa» Grefierii care nu se vor conforma acestei
32/909). dispoziţiuni vor fi pedepsiţi cu o amendă
205. - Când se constată că, în contra cărţii de judecată dela 20 până la 100 lei130).
prin care inculpatul a fost achitat de faptul de furt de
lemne din pădurea reclamantului, nu s’a făcut apel 207. – Circ. Minist. Just. 12900/900 – Se impune în
de către Stat iar ministerul public a declarat că nu- vedere jud. de ocol a trimite direct şi la timp şefilor
şi însuşeşte acţiunea publică introdusă de reclamant, de ocoale silvice extracte după cărţile de judecată
urmează că, chiar de ar fi fost dovedit că pădurea din pronunţate în delictele silvice cu toate lămuririrle
care s’a tăiat şi furat lemne era supusă regimului sil- necesare şi arătate în Circ. 17782/94 şi 1987/903
vic, nu era necesar să se mai citeze Statul la instanţa conf. art. 88 din lege.
de apel şi, în tot cazul Statul ar fi fost în drept să se 208. – Ord. minist. just. 21098/906. - Referindu-se
plângă de neregularitatea procedurii, prin necitarea la circ. 4622 din 1903 se pune în vedere grefelor ca,
sa, iar nu reclamantul. (Cas. II, 2913/913, «Jurispr. 130
Această amendă e înzecită potrivit legii de majorarea
129
Expresiunile subliniate au fost introduse de Comitet. amenzilor din 23 Martie 1923. V. nota dela pag. 3 şi art.
deleg. Camerei. 58.
105
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

odată cu luarea măsurilor de încasarea amenzilor va aplica legea de urmărire a veniturilor


în delictele silvice, să trimită advocaţilor publici Stalului132).
sau şefilor de ocoale respective extractele pentru
despăgubirile civile de urmărit.
Restituirile şi despăgubirile cuvenite
209. – Circ. minist. Just. 15211/910 şi 18875/912. celorlalţi proprietari se vor îndeplini con-
- Unele autorităţi judecătorreşti înţelegând prin form dreptului comun.
cuvintele « ministerul agricultorii şi domeniilor» În caz de insolvabilitate a delicuentului
chiar administraţia centrală a ministerului, iar nu pe
sau contravenientului, judecătoria de ocol
funcţionarii silvici superiori şefi ai ocoalelor silvice,
cari, după lege sunt obligaţi să susţină acţiunile sau tribunalul va înlocui amenda prin în-
şi să ia măsuri pentru încasarea amenzilor, trimit chisoare, socotindu-se pentru 10 lei o zi de
ministerului direct citaţiile şi extractele de hotărîri închisoare.
menţionate mai sus.
Or, prin faptul că citaţiile şi extractele de hotărîri Desb.S. Dl. P. Missir : D-lor, în aliniatul al doilea
nu sunt trimise agenţilor sau şefilor de ocoale silvice, se zice : Pentru realizarea amenzilor restituirilor şi
ci le parvin prin mijlocirea administraţiei centrale despăgubirilor cuvenite Statului, precum şi a restitu-
a ministerului, ce pricinuiesc întârzieri dăunătoare irilor şi despăgubirilor cuvenite instituţiilor prevăzute
statului, deoarece funcţionarii în chestiune iau ade- la art. 1, alin. a şi b, se va aplica legea de urmărire a
sea ori cunoştinţă de termenele de judecată sau de veniturilor Statului.
Vrea să zică, fără judecată fără hotărîre?
hotărârile pronunţate după ce au trecut termenele
Se poate pune urmărirea înainte de a avea titlul?
legale în care acele hotărirî puteau fi atacate. Aşă rezultă de aci.
De aceea vă rog, să luaţi măsuri ca pe viitor Să fie bine înţeles că acest articol vă dă dreptul
citaţiile sau extractele de hotărâri prevăzute în art. la legea de urmărire fără a introduce nici o inovaţie;
88 din codul silvic să fie trimise deadreptul şefilor în sistemul legiuirii de astăzi d-voastră aveţi în art.
de ocoale silvice cari au sezizat instanţa, conf. art. 1 pusă sub scutul legii silvice o întreagă categorie
85 din acelaşi Cod. numeroasă de păduri, între care şi păduri de ale par-
ticularilor, ale persoanelor juridice, ale moşnenilor. Şi
acum, dacă prin contravenţie se fac acestor particu-
Art. 89. – Toate amenzile pentru delicte lari daune, ziceţi prin lege că li se dă avantajul, legei
sau contravenţiuni pronunţate pe baza de urmărire şi lor.
Dl. Al. Constantinescu, ministrul domeniilor; să-mi
acestei legi, atât pentru proprietăţile Statu- daţi voie să explic.
lui, instituţiunilor prevăzute la art. 1 alin. Mai întâiu, când se vorbeşte de amenzi şi
a şi b şi ale particularilor, supuse regimu- despăgubiri, trebuie ca ele să fie constatate în modul
cum prevedea legea, adică prin procese verbale, ca
lui silvic, precum şi toate condamnaţiunile îndată ce un delict sau o contravenţiune sunt con-
la valori şi despăgubiri pentru delicte şi statate se încheie de către agentul care a constatat
contravenţiuni comise în pădurile Statu- contravenţiunea sau delictul un proces-verbal, care
se înaintează judecătoriei competinte spre a procede
lui se vor âncasa în folosul ministerului de la judecarea cazului.
agricultură şi al domeniilor; iar restituirile Conform dispoziţiunilor art. 86, ministerul dome-
niilor va putea chiar după pronunţarea de hotărâri
şi despăgubirile acordate pentru delicte şi definitive să transigă.
contravenţiuni comise în oricari alte păduri Sumele datorite atât, în urma hotărîrilor defini-
se vor îucasa în folosul proprietarilor re- tive cât şi în urma transacţiunilor încheiate constituie
un patrimoniu cert al Statului pe care şi-l realizează
spectivi131). prin legea de urmăriri atât pentru amenzile date de
Pentru realizarea amenzilor restituirilor instanţele judecătoreşti cât şi pentru sumele rezultate
şi despăgubirilor cuvenite Statului, precum în urma transacţiunilor încheiate.
Pentru realizarea amenzilor, restituirilor şi
şi a restituirilor şi despăguburilor cuvenite despăgubirilor cuvenite Statului, precum şi a restituiri-
instituţiunilor prevăzute la art. 1, alin. a, se lor şi despăgubirilor cuvenite instituţiunilor, se va apli-
132
Aceste venituri ale Statului se administrează de un
131
Expresiunile subliniate au fost introduse de Comitet. administrator şi un consiliu de administraţie instituit prin
deleg. Senatului. legea Casei Pădurilor din 30 Martie 1910.
106
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

ca legea de urmărire a veniturilor Statului, pentrucă torii financiari, şi tot Casei pădurilor să comunice
ele revin Statului, restituirile şi despăgubirile însă cu- apoi ştiinţele privitoare la încasarea amenzilor sau
venite celorlalţi proprietari se vor îndeplini conform constatarea insolvabilităţii condamnaţilor.
dreptului comun, pentrucă ele se cuvin proprietarilor Acest mod de procedare se va aplica nu numai
particulari.
pentru amenzile pronunţate asupra delictelor silvice
Eu nu puteam să aplic dispoziţiunile legii de
urmărire decât pentru ceeace se cuvine fiscului şi ce au fost săvârşite în pădurile Statului, ci şi pentru
aceasta bine înţeles la ceeace i se cuvine, fie pe bază cele săvârşite în pădurile particularilor sau diferite-
de hotărîri judecătoreşti fie pe bază de transacţiuni. lor instituţiuni, întru cât aceste amenzi sunt şi ele
pronunţate tot în folosul Casei pădurilor conform
210. – Circ. Minist. Just. 29.381/910. - Prin art. 3 art. 3 din legea ei constitutivă şi art. 89 din Codul
alin. f, din legea pentru înfiinţarea Casei pădurilor, silvic.
se dau acestei Case, între alte fonduri, şi «sumele ce Vă rog, dar, să luaţi măsuri ca, pentru amenzile
se vor încasa ca despăgubiri, amenzi sau sub orice provenind din delictele silvice, să se întocmească
titlu, provenite din violarea dispoziţiunilor Codului tablouri lunare separate, arătând administraţiilor fi-
silvic sau a contractelor stabilite fie prin hotărîri, fie nanciare provenienţa lor şi să vegheaţi ca executarea
prin tranzacţiuni». să se efectueze în chipul arătat mai sus.
Or, după cum mă încunoştiinţează ministerul ag- 212. - Insolvabilitatea condamnaţilor la o amendă
riculturii şi domeniilor prin adresa No. 79.411/910 mai mică de 25 lei. Dacă se poate preface în închi-
unele judecătorii când aplică amenzi pentru de- soare. Deslegare ministerială. Art. 40 din vechiul
licte şi contravenţii silvice întrebuinţează tot for- cod silvic, abrogat în felul cum era redactat, da loc
mula cerută de Codul silvic anterior, arătând că la discuţiune, dacă se poate preface în închisoare
aceste amenzi sunt date «în folosul Statului», deşi amenda condamnaţilor insolvabili când este mai
destinaţia lor este bine stabilită prin lege. mică de 25 de lei. D-l Jude al c. Dămieneşti-Roman,
Vă rog, dar, să luaţi măsuri, ca pe viitor în prin raportul No. 6249/98, a cerut D-lui Ministru de
cărţile de judecată pronunţate asupra delictelor şi Justiţie a fi lămurit, dacă, faţă cu dispoziţia art. 40 C.
contravenţiilor silvice amenzile şi despăgubirile cu- silv., se poate aplica art. 28 C. pen.
venite Statului să se dea în folosul şi pe seama Casei D-l Ministru al Justiţiei, prin Ord. No. 12333/98
pădurilor (Art. 89 Cod. silvic). şi în puterea art. 122 L. J. P.133) lămureşte, că ori-
În ce priveşte încasarea amenzilor, ministerul agri- cât de mică ar fi amenda, închisoarea dată de judele
culturii şi domeniilor, căruia i-am cerut informaţiuni de ocol, nu poate fi mai mică de cinci zile. Aceasta
în această privinţă, îmi comunică, prin adresa No. este şi părerea Consiliului de Advocaţi de pe lângă
90608/910, că ea priveşte în mod exclusiv Casa ministerul domeniilor care fiind consultat şi-a dat
pădurilor, care ia măsuri de executare prin mijloci- avizul său în acelas sens134).
rea şefilor de ocoale respectivi. Prin actualul Cod silvic s’a modificat această
În acest scop, ca şi pentru motivele indicate în dispoziţie nedreaptă şi echivocă, reintrându-se în
circulara 15271/910 veţi trimite regulat şefilor de prescripţiile raţionale ale dreptului penal ordinar.
ocoale silvice cari au sezizat instanţa extractele de 213. - În folosul cui se pronunţă amenzile şi
hotărîri prevăzute de art. 88 din Codul silvic. despăgubirile acordate Statului, conform Codului
211. - Circ. Minist. Just. 15261/911 şi 21866/911. silvic. Sub imperiul legii anterioare, ele se vărsau în
- Regulele după cari au a se urmări şi încasa amen- folosul statului, conform art. 29 din noul Cod silvic
zile pronunţate în folosul Statului prin hotărîri din 1910, amenzile şi despăgubirile se vor încasa în
judecătoreşti şi cari se administrează de către minis- folosul ministerului agriculturii şi domeniilor.
terul justiţiei sunt concretizate în art. 98 din regula- Sumele ce se încasează ca despăgubiri, amenzi
mentul legii judecătoriilor de ocol. sau sub orice titlu, provenind din violarea Co-
Ministerul agriculturii şi domeniilor (Administraţia dului silvic sau a contractelor şi stabilite fie prin
Casei pădurilor) intervine, prin adresa No. 18496, ca hotărîri judecătoreşti, fie prin tranzacţiuni, sunt alo-
să se procedeze şi în ce priveşte urmărirea amenzilor cate ca fond pentru îndeplinirea scopului CASEI
pronunţate asupra delictelor silvice, tot asemenea ca 133
L. J. Pace din 1896. După art. 122 din această lege,
pentru amenzile administrate de ministerul justiţiei, Ministrul Justiţiei poate rezolva prin instrucţiuni – circu-
cu singura deosebire că administraţiile financiare să lare lacunele legii.
trimită Casei pădurilor, iar nu ministerului justiţiei,
134
Cercetând dezbaterile parlamentare cu prilejul votărei
vechiului cod silvic, n’am găsit nicio discuţiune asupra
unul din exemplarele tabloului vizat de administra-
acestei chestiuni.
107
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

PĂDURILOR (art. 3 lit. f din aceasta din urmă lege (C. Bucureşti IV, 120/920 «Curier Jud.». 71/920).
aplicată la 1 Aprilie 1910). 217. - După dispoziţiunile decretului de amnistie,
Judecătorii, însă, vor pronunţa amenzile şi resti- publicat în «Monitorul Oficial» No. 42 din 26 Maiu
tuirile în folosul ministerului, căci aşa pretinde legea 1912, sunt iertaţi de pedeapsă şi de plata amenzilor
silvică, urmând ca acesta să facă repartiţia necesară toţi acei condamnaţi definitiv pentru contravenţiuni
în folosul Casei Pădurilor, prin repartiţiuni ulterioa- şi delicte silvice săvârşite cu începere dela 10 Apri-
re care exclud amestecul autorităţii judecătoreşti. lie 1910, data publicării în «Monitorul Oficial» a
214. - Daunele provenite dintr’un delict silvic, cari noului Cod silvic şi până la 26 Maiu 1912, şi ale
nu sunt fixate şi lichidate pe cale judecătorească, nu căror condamnaţiuni n’au fost executate.
pot fi considerate ca intrând în creanţele enumărate Prin urmare, trei condiţiuni se cer pentru ca un
la art. 1 din legea de urmărire. Se poate, prin urmare, delicuent să beneficieze de acest decret: 1) ca delic-
face contestaţiune şi apel contra unei urmăriri făcute uentul să fie condamnat definitiv; 2) ca delictul să fie
pentru asemenea daune fără a se depune suma, iar săvârşit între 10 Aprilie 1910 şi 26 Maiu 1912 şi 3)
tribunalul comite un exces de putere, când respinge ca condamnaţiunea să nu fi fost executată.
un apel ca inadmisibil pe motiv că partea n’a de- Aşa fiind, când delicuentul n’a fost condamnat în
pus suma, pentru care este urmărită. (Cas. I, 406/94, mod definitiv, la data decretului de amnistie, numai
«Dreptul» 6/95; idem, Cas. I, 363/96, «Dreptul» prin exces de putere şi cu violarea acelui decret,
82/96; idem Cas. S. U., «Dreptul», 21/97). instanţa de fond achită pe delicvent de delictul silvic
215. - Amenzile în delictele silvice putându-se ce i se impută. (Cas. II, 2932 /912, «Jurispr. rom.»
transforma în închisoare, conform art. 89 al. ultim pag. 27).
din Codul silvic, ele au un caracter penal şi, prin ur- 218. - Contravenţiunile silvice având caracterul
mare, sunt individuale, neputând exista solidaritate unor despăgubiri civile, iar nu caracter penal, nu pot
în privinţa lor. beneficia de amnestie (decretul lege 2009/920).
Deşi, pentru delictele silvice imputate mai mul- Chiar dacă s’ar admite că au un caracter penal,
tor inculpaţi s’a cerut de către şeful ocolului silvic a acest decret a avut în vedere numai persoanele fizice,
se pronunţa contra lor o amendă totală, de exemplu iar nu şi cele juridice — de pildă societăţile comer-
de 3150 lei, în mod solidar, însă, neexistând solida- ciale în speţă societatea «Lotrul», cum reiese din ex-
ritate pentru amendă, urmează că ea se va împărţi punerea de motive a acelui decret, care se referea la
în raport cu numărul inculpaţilor şi întru cât prin infracţiunile, săvârşite de persoanele neaflătoare sub
această repartiţie, amenda pentru fiecare este mai arme sau în afară de serviciul armatei, ale căror fapte
mică de 300 lei, instanţa competinte de a judeca au fost datorite rătăcirilor pricinuite de evenimentele
această afacere este judecătoria de ocol, în primă răsboiului, ca şi al acelora ieşite din rândurile oştirii
şi ultimă instanţă, conform art. 53 al. II din legea de care se ocupă decretul 1547 din 9 Aprilie 1920,
judecătoriilor de ocoale135), care va statua asupra de- deci numai ale persoanelor fizice, (Cas. II, 127/921,
lictelor printr’o singură hotărîre, dar condamnarea, «Dreptul» 15/921 şi «Pandectele române 1/021;
dacă va fi cazul, se va pronunţa individual asupra Cas. II, 1150 şi 1191/922).
fiecărui inculpat. (Cas. II, 2969/913 «Jurispr. rom.»
pag. 72). ART. 90. - Ministrul agriculturii şi al
216. - Delictele şi contravenţiunile silvice, chiar
domeniilor, fără îndeplinirea formelor
când amenda pronunţată este dată în folosul Ca-
sei Pădurilor, ca echivalent al despăgubirilor va- cerute de art. 20 din legea din 28 Mar-
loarei materialului lemnos, este tot o pedeapsă, tie 1872, privitoare la administrarea do-
căci, conform art. 89 Codul silvic şi 28 C. p., meniilor Statului, va putea, înainte de
această amendă se poate transforma în închisoare pronunţarea unei hotărîri definitive, să facă
corecţională.
Decretul de amnestie No. 2009/920, art. 2,
transacţiuni asupra amenzilor, restituirilor
nefăcând nici o distincţie între delictele de drept şi despăgubirilor la cari ar avea drept în
comun şi cele speciale, urmează că şi delictele şi baza acestei legi136).
contravenţiunile din Codul silvie pot fi amnestiate. După pronunţarea unei hotărîri definitive
135
Aceasta, înainte de modificarea art. 53 L. J. Ocoale în
1921 când s’a majorat la 1500 lei, competinţa în ultimă 136
Acest aliniat a fost adăugit de Comitet. deleg. Senatu-
instanţă a judelui de ocol. lui.
108
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

nu va putea transige decât asupra restitu- cuvin Statului la aceea ce merită?


Şi apoi se mai poate întâmpla că acel care e
irilor (valoarea) şi despăgubirilor; iar în condamnat la o sumă oarecare să nu fie solvabil şi
privinţa amenzii rezultând din o hotărîre deci Statul urmărindu-l să nu aibă ce să ia dela el.
definitivă sau ar putea transige în forma Găsesc dar că în cazul acesta e mult mai bine să ia
ceva decât să nu ia nimic.
arătată mai sus decât dacă dânsa va fi mai Dacă ministrul n’ar avea această facultate, vă pot
mică de 1.000 lei137). încredinţa că s’ar întâmpla multe condamnări exage-
rate şi absurde şi cu modul acesta s’ar face multe
Desb. – Dl. P. Missir : D-le ministru, vă rog să abuzuri.
ne lămuriţi cum se justifică acel drept pe care vi-l D-l P. Missir : Regret că sunt nevoit sa rectific în
rezervaţi de a face transacţiuni asupra amenzilor, res- ceva afirmarea d-lui ministru al domeniilor.
tituirilor şi despăgubirilor la care Statul are drept chiar Legea veche, în adevăr, lasă ministrului această fa-
după pronunţarea de hotărîri definitive? cultate dar numai pentru despăgubirile civile, dar nu
Ce zor mai ai să faci transacţiuni când ai hotărîrea şi pentru amenzi şi restituiri.
definitivă în buzunar? Prin urmare, cu toată motivarea pe care aţi bine-
D-l Al. Constantinescu, ministrul domeniilor: Eu aş voit să o daţi, rămâne tot neexplicată modificarea
ruga pe onor. d-l Missir să citească legea actuală şi d-voastră.
va vedea că nu e o inovaţiune. Dispoziţiunea aceasta V. şi desbaterile parlamentare de sub art. 99.
este prevăzută şi în Codul actual.
La întrebarea d-lui Missir că de ce am prevăzut 219. - Tranzacţiunea asupra amenzilor între ministe-
acest drept îi voiu răspunde că el a fost adăugat de rul agriculturii şi domeniilor cu delicuenţii la Codul
comitetul delegaţilor pentrucă fusese omis. silvic. Când e admisibilă. Între art. 44 din vechiul
Şi vă rog să nu fiţi deloc surprinşi că am dat prin Cod silvic şi dispoziţiunea corespunzătoare a art. 90
lege ministrului dreptului de a transige, chiar, după din actualul cod sunt deosebiri esenţiale cu privire la
pronunţarea hotărîrii definitive. dreptul ministerului de a transige fie asupra amenzi-
D-voastră trebuie să ştiţi că procesele verbale pe
lor, fie numai asupra despăgubirilor civile.
care le fac agenţii silvici sunt câte odată foarte exa-
gerate. Sub legiuirea anterioară, tranzacţiunea asupra
Trebuia, prin urmare, să se lase ministerului drep- amenzilor nu era admisibilă, dacă mijlocia o hotărîre
tul de a reveni asupra amenzilor, făcând transacţiuni. rămasă definitivă. Sub cea actuală, ea e permisă, dacă
D-voastră nu trebuie să pierdeţi din vedere că un amenda e mai mică de 1000 lei, chiar dacă hotărîrea
agent silvic pentru un delict cât de mic dresează un care o prevede e definitivă, cu îndeplinirea însă, în
proces-verbal, prin care cere ca delicuentul să fie acest caz a formelor cerute de art. 20 din legea dela
condamnat la o amendă foarte exagerată faţă de de- 28 Martie 1872, relativă la administrarea domeniilor
lictul comis.
Statului.
Ei bine, în cazul acesta, am prevăzut în lege două
ipoteze. O chestiune delicată, sub legea nouă, ca şi
Întâia ipoteză: mă găsesc, de exemplu, eu minis- sub legea veche, e aceea de a se şti dacă trebuie
tru, în faţa unui proces verbal dresat de un agent considerată ca definitivă, hotărîrea care, deşi dată în
silvic, prin care o anume persoană pentru un delict ultima instanţă, e supusă recursului.
oarecare este condamnat la 1000 lei amendă, spre Opiniunea noastră e că Statul nu poate tran-
pildă. Această sumă eu o găsesc foarte exagerată. Ii sige asupra amenzilor pronunţate prin o aseme-
cer atunci delicuentului să-mi dea 100 sau 200 lei şi nea hotărîre - afară de excepţia arătată - întru cât
am tranşat acest diferend în mod paşnic, fără nici o
o hotărîre dată în ultimă instanţă e definitivă, după
judecată.
A doua ipoteză: pe baza unei hotărîri definitive, o principiul dreptului comun. Deci, părţile nu se pot
anume persoană este condamnată să plătească pen- împăca, cu prilejul judecării recursului, decât după
tru un delict oarecare o sumă oarecare: ce hotărîrea va fi mai întâiu casată, pe motive de
Eu ministru, găsesc că acea persoană merită drept, pentrucă, numai în acest caz, ea încetează de
clemenţă, deoarece suma la care a fost condamnat a fi definitivă.
este prea mare în raport cu delictul comis. Înalta Curte de Casaţie, în mod constant, a dat
De ce în asemenea împrejurare, eu ministru să nu am o interpretare contrarie felului nostru de a vedea,
dreptul să-i reduc această sumă?!
dispoziţiei art. 396 pr. pen., care prevede că recur-
De ce să nu am dreptul să reduc amenzile ce se
sul e suspensiv de executare, admiţând că părţile
Aceste expresiuni au fost introduse de Comitet. deleg.
137
se pot împăca în instanţa de recurs, în infracţiunile
Senatului. anume prevăzute de art. 82 L. J. Ocoale, chiar dacă
109
Bucov. For. 14(2): 211-244, 2014 Restituiri

hotărîrea n ar fi casată138). arbori fructiferi, precum şi toate celelalte specii


220. - Conform art. 44 C. silvic (art. 90 noul Cod necuprinse în prima clasă.
silvic) acţiunea publică se stinge dacă se face
tranzacţiune între inculpaţi şi minister; cu toate
acestea, dacă unul din inculpaţi a comis delictul în
calitate de pădurar al ministerului domeniilor se face
culpabil de delictul de abuz de încredere, urmând a
fi condamnat pentru acest delict. (Jud. Bechet-Dolj,
26 Fevr. 1910; «Pagini Juridice» 61/920).

ART. 91. - Un regulament de


administraţiune publică va determina
amănuntele aplicării prezentei legi139).
ART. 92. - Codicele silvic din 24 Iunie
1881 cu modificările aduse prin legea, din
4 Iunie 1892 şi 22 Martie 1896, precum şi
orice alte disposiţiuni contrarii acestei legi,
sunt şi rămân abrogate.

TARIFELE
pentru valoarea şi amenzile140) arborilor tăiaţi
în delict conform art. 60 din prezenta lege

Arborii de prima clasă ca: melezi (larice),


molifţi (molizi), brazi, pini, ulmi, frasini, palti-
ni, salcâmi, nuci, castani, şi diferitele specii
de stejar afară de cer. Arborii de a doua clasă:
cer, anini, tei, plopi, salcie, fagi, carpeni, sorbi,
arţari, jugaştri, cireşi, meri, peri pădureţi şi alţi
138
Desigur că aici se face o confuziune între suspendarea
executării unei decisiuni de condamnare provocată de
termenul de recurs sau de recursul declarat în sensul art.
396 pr. Pen. şi caracterul de a fi definitivă a deciziunii
în sine, prin împrejurarea că a fost pronunţată în ultimă
instanţă.
Ceea ce a determinat Curtea noastră supremă de a da o
soluţiune în sens contrar a fost, probabil, un sentiment de
echitate, în interesul armoniei sociale, spre a nu rămâne
condamnaţi la pedepse adese severe, mai ales împricinaţii
claselor de jos, neştiutori ai legilor cari în general se împacă
mai curând sau mai târziu, după judecata infracţiunii. În
acelaşi larg spirit de echitate, Casaţia a admis că împăcarea
părţilor pune capăt judecăţii în recurs, chiar dacă osânditul
la închisoare nu s-a constituit prizonier conf. art. 422 pr.
penală, punând dreptul părţilor de a stinge prin împăcare
procesul, mai presus de rigoarea formelor.
139
Acest regulament, până în prezent, nu s-a întocmit.
140
Amenzile şi valorile au fost înzecite prin legea de
extindere a Codului silvic din 1923. V. cele arătate la acea
lege, pag. 5 cum şi la art. 59 nota.
110
Botez Legiuri silvice (Codul Silvic)

Grosimea Observaţii
arborilor în Valoarea Amenda Valoarea Amenda
circumferinţă
Arborilor de clasa I Arborilor de clasa II
Decimetrii …
Lei B. Lei B. Lei B. Lei B.

Pe lângă amenda şi valoarea din aceste tarife, instanţele judecătoreşti vor


2 1 - 2 - 0 - 1 -

pronunţa şi despăgubirile civile prevăzute la art. 69, de va fi cazul.


3 2 - 4 - 1 - 2 -
4 3 - 6 - 1 - 3 -
5 4 - 8 - 2 - 4 -
6 6 - 12 - 3 - 6 -
7 8 - 16 - 4 - 8 -
8 10 - 20 - 5 - 10 -
9 13 - 36 - 6 - 13 -
10 16 - 32 - 8 - 16 -
11 20 - 40 - 10 - 20 -
12 24 - 48 - 12 - 24 -
13 28 - 56 - 14 - 28 -
14 32 - 64 - 16 - 32 -
15 37 - 74 - 18 - 37 -
16 42 - 84 - 21 - 42 -
17 48 - 96 - 24 - 48 -
18 54 - 108 - 27 - 54 -
19 60 - 120 - 30 - 60 -
20 66 - 132 - 33 - 66 -
21 73 - 146 - 36 - 73 -
22 80 - 160 - 40 - 80 -
23 88 - 176 - 44 - 88 -
24 96 - 192 - 48 - 96 -
25 104 - 208 - 52 - 104 -
26 112 - 224 - 56 - 112 -
27 121 - 242 - 60 - 121 -
28 130 - 260 - 65 - 130 -
29 140 - 280 - 70 - 140 -
30 150 - 300 - 75 - 150 -
31 160 - 320 - 80 - 160 -
32 170 - 340 - 85 - 170 -

111

S-ar putea să vă placă și