Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DE LECŢIE

Data:
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Bucşeşti”- Poduri
Clasa: a VIII-a.
Profesor: Rotaru Radu-Mihai
Disciplina: Religie.
Aria curriculară: ,,Om şi societate”.
Unitatea de conţinut: ,,Exprimarea învăţăturii creştine”.
Conţinutul învăţării: ,,Cântarea religioasă – formă de rugăciune”.
Conţinut informativ:
a) Resurse spelciale:
Muha, Camelia, Religie: caietul elevului, clasa a VIII-a, Editura Sfântul Mina, Iaşi, 2007.
b) Resurse generale:
***Biblia, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene, Niţoiu, Arhim. Prof. Ghenadie, Neda, Pr. Prof. Gheorghe, Liturgica teoretică, Ed. I.S.B.M. al B.O.R.,
Bucureşti, 2002.

1
Competenţe generale de realizat de-a lungul ciclului gimnazial:
C.G.2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase.
Competenţe specifice de realizat pe parcursul anului de studiu:
C.S.5. Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă.
Competenţe operaţionale de realizat pe parcursul lecţiei:
a) cognitiv – formative:
C.O. 1. -să răspundă la întrebările profesorului;
C.O. 2. - să explice cu cuvinte proprii sau să descrie;
C.O. 3. - să desprindă asemănări şi deosebiri între formele de cântări;
C.O. 4. -să asculte cu atenţie explicaţiile profesorului;
b) afectiv – atitudinale:
C.O. 5. -să noteze titlul şi ideile principale ale lecţiei ce urmează a fi desfăşurată;
C.O. 6. - receptarea şi conştientizarea valorilor şi evaluarea acestora;
C.O. 7. - dispoziţia să simtă un climat călduros;
C.O. 8. -să noteze tema pentru acasă.
c) psiho – motorii:
C.O. 9. -să adopte o poziţie corectă în timpul rugăciunii.

Forma de organizare a activităţii didactice: Lecţie de Religie


Tipul lecţiei: comunicare şi asimilare.

2
Principii didactice:
 intuiţiei;
 accesibilităţii;
 sistematizării şi continuităţii;
 îmbinării teoriei cu practica;
 motivaţiei intrinseci;
 eclesiocentric;
 hristocentric.

Strategia didactică: centrată pe acţiunea profesor – elev.


Tipuri de strategii didactice folosite:
 afectiv – atitudinală;
 euristică;
 inductivă;
 transductivă.
Elemente componente ale strategiei folosite:
a) metode de instruire, procedee de cunoaştere directă, tehnici de acţiune:
 enunţarea;  descrierea;
 conversaţia didactică (duce la instruire);  precizarea în scris;
 explicaţia;  generalizarea;
 explicaţia prin analogie;  lectura;
 expunere;  studiul partiturii;

3
 deducerea;  exerciţiul moral.

b) mijloace de învăţământ:
 manual de religie;
 partituri;
 materiale ergonomice: tablă, cretă, caiet.
c) forme de organizare a activităţii cu elevii:
 activitate frontală, activitate independent – individuală.
Metode de evaluare:
 chestionarea orală;
 aprecieri verbale;
 observarea notiţelor.
Durata: 50 minute.

4
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr Etapele Comp. Timp Conţinut Activitatea profesor/elev Metode Mijloace Forme Evaluare
crt lecţiei op. esenţializat procedee, de învăţă- de orga- continuă
tehnici mânt nizare
1. Moment C.O.9 2 min. Profesorul salută elevii. / Bună ziua! Conversa- Materiale Activita-
organi- Rosteşte rugăciunea „Împărate Ceresc …” ţia ergono- te
zatoric. împreună cu elevii. didactică, mice. frontală.
Notează absenţele. exerciţiul
Realizează managementul clasei. moral.

2. Reactua- C.O.1. 4 min. - Prin ce forme de manifestare credeţi că ne Conversa- Activita- Chestiona-
lizarea C.O.2. putem exprima iubirea noastră faţă de ţia te rea orală,
cunoştin- Dumnezeu? / Elevii vor încerca să dea răspunsuri didactică, frontală. aprecieri
ţelor corecte: prin rugăciune, post, înfrânare, fapte explicaţia verbale.
anterioa- bune, mergerea la sfânta biserică, participarea la prin
re. sfintele slujbe, prin cinstirea sfintelor icoane, a analogie.
slujitorilor bisericii, prin îngrijirea bisericii, prin
colindat la sărbătorile Crăciunului, prin cântări
religioase.

5
3. Captarea C.O.4 1 min. Ce ştiu? - Aşa deci, cântarea religioasă este o formă de Generaliza Activita- Chestiona-
atenţiei. exprimare a iubirii noastre faţă de Dumnezeu. rea. te rea orală,
frontală. aprecieri
verbale.

4. Enunţa- C.O.4 2 min. Profesorul anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul Enunţare, Materiale Activita- Observare
rea C.O.5 lecţiei.: precizare din te a notiţelor.
titlului şi - Lecţia de astăzi se numeşte: ,,Cântarea în scris, dotarea frontală.
a religioasă – formă de rugăciune” explicaţia. clasei:
obiective- - Vă voi prezenta câteva date generale îndeosebi tablă,
lor despre cântările din cadrul slujbelor bisericeşti. cretă;
urmărite. - Vom descoperi împreună importanţa acestor caietul de
cântări liturgice pentru creşterea noastră notiţe.
duhovnicească.
-Veţi avea posibilitatea să cunoaşteţi în mod
direct cum arată un imn liturgic, aşezat pe note
bizantine, psaltice. Veţi putea observa cât de mult
se deosebesc acestea de celelalte feluri de cântări,
care nu se folosesc în timpul sfintelor slujbe. /
Elevii notează data şi titlul lecţiei în caiet.

6
5. Comuni- C.O.2 30 Ce aş vrea - Încă din cele mai îndepărtate vremi oamenii au Expunerea Manualul, Activita-
carea C.O.3 min. să ştiu? simţit nevoia să-şi exprime sentimentele adânci explicaţia, Biblia, te
noilor C.O.4 îndeosebi prin cântări: Abel, de exemplu, fiul lui descrierea, partituri. frontală,
cunoştin- C.O.6 Adam se spune că era păstor de oi şi cânta din lectura, activita-
ţe. C.O.7 fluier (Facere 4, 2); Moise după ce a trecut Marea studiul te
Roşie, despărţind apele cu toiagul, a înălţat imn partiturii, indepen
de laudă lui Dumnezeu (Ieşire 15, 1-19); conversa- dent–
Proorocul David a scris numeroşi psalmi, care se ţia individu
cântau apoi la slujbele cortului sfânt şi din didactică, ală.
vremea lui Solomon (900 î.Hr), la templul sfânt. deducerea.
De aceea, psalmii care au fost socotiţi inspiraţi de
Dumnezeu, au şi fost aşezaţi într-un canon numit
Cartea Psalmilor, în Sfânta Scriptură. Chiar şi în
zilele noastre mulţi dintre aceşti psalmi ai lui
David sunt întrebuinţaţi la aproape toate laudele
bisericeşti şi la Sfintele Taine.
- Cântarea religioasă este o artă bisericească şi
îmbracă diferite forme:
1. – psalmi biblici (Ps. 1, Un psalm al lui
David, ,,Fericit bărbatul ... „ la Vecernie);
2. – imne liturgice, întocmite be baza celor
biblice, prin care mărturisim dreapta credinţă

7
(doxologia mică, ,,Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh ...”, la Sfânta Liturghie);
3. – cântări de preamărire şi de mulţumire aduse
lui Dumnezeu şi Maicii Domnului
(doxologia mare, Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace ..., se cântă la
sfârşitul Utreniei; sau (,,Născătoare de
Dumnezeu ...”, la slujba Litiei, imn întocmit
de Sf. Chiril al Alexandriei în sec al VI-lea).
Se explică termenii necunoscuţi: Litie= slujbă
destinată cinstirii unui Sfânt sau unei sărbători
deosebite, bisericeşti şi se cântă la slujba
Vecerniei; Utrenie = cântarea de dimineaţă;
Vecernie = lauda de seară; Liturghie = jertfa de
laudă după Ceasul al III-lea, adusă de popor prin
preot; psalm = imn acompaniat de un instrument
cu coarde, numit psaltirion.
Se interpretează ca model din aceste cântări.
- Aceste cântări poartă în limbajul bisericesc
unele denumiri mai speciale:
1. tropar (imn scurt de cinstire a unui sfânt
sau este închinat sărbătorilor Domnului

8
Hristos sau Maicii Domnului, se cântă
mai repede, ex: ,,Troparul Naşterii
Domnului”);
2. condac (cântări ce relatează evenimente
din viaţa unui Sfânt, fapte deosebite
legate de o sărbătoare a Maicii Domnului
sau a Domnului Hristos, ex.: ,,Condacul
Naşterii. Fecioara astăzi ... „);
3. canon al unui sfânt sau praznic (o
colecţie de 9 grupe de imne).
Se interpretează ca model din aceste cântări.
- Cântările liturgice au fost întocmite de către
Sfinţi Părinţi, de către cântăreţi şi melozi
bisericeşti inspiraţi de Dumnezeu. Aşa au fost:
1. Sfinţii Părinţi, Grigorie, Vasile şi Ioan
Gură de Aur, din sec. al IV-lea care au
întocmit Sfintele Liturghii ce le poartă şi
numele;
2. Sf. Roman Melodul din sec. al VI-lea.
Acesta a primit în vis o foaie de hârtie cu
cântări, de la Maica Domnului, pe care,
mâncându-o, a dobândit darul de la

9
Dumnezeu de a scrie cântări de preamărire
a Maicii Domnului, aşa cum scrie în
Acatistul Sfântului Acoperământ;
3. Sf. Andrei Criteanul din sec. al VIII-lea, de
la care ne-a rămas Canonul Sfântului
Andrei ce se cântă în Postul Mare, la
Pavecerniţa Mare (,,Ajutor si acoperitor S-
a facut mie spre mântuire. Acesta este
Dumnezeul meu si-L voi slavi pe El;
Dumnezeul parintelui meu si-L voi înalta
pe El, caci cu slava S-a preaslavit. ... “
4. Sf. Ioan Damaschinul (+749), din cântările
sale amintesc aşa numitele antifoane,
cântări la 2 strane, alternant. Acestea se
cântă la Utrenia sărbătorilor, una din cele 7
Laude Bisericeşti. Aşa arată textul unui
antifon :
,,1. Din tinereţile mele multe patimi se
luptă cu mine, ci Însuţi mă sprijineşte şi mă
mântuieşte Mântuitorule.
2. Cei ce urăsc Sionul ruşina-se-vor de
Domnul, căci precum iarba de foc aşa se

10
vor usca.
Slavă...
3. Prin Sfântul Duh tot sufletul viază şi prin
curăţie se îmbracă, luminează-se întru
unimea credinţei spre sfinţenie de taină.
Şi acum...
5. Prin Sfântul Duh izvorăsc izvoarele
harului, carele adapă toată făptura spre
rodire de viaţă.”
Profesorul interpetează ca model din aceste
cântări liturgice.
Profesorul împarte partituri elevilor.
- Acum veţi primi câteva partituri cu două cântări
liturgice şi o colindă, ,,Am plecat să colindăm..”
- Observaţi notaţia muzicii psaltice şi cea liniară
precum şi scara muzicală.
- Ce diferenţe observaţi între un imn liturgic şi o
colindă? / Aceste feluri de cântări diferă şi ca
interpretare, şi după încărcătura duhovnicească a
textului: imnele sunt creaţii liturgice, iar colinda
este o creaţie populară.

11
6. Fixarea C.O.1 4 min. Ce am - Ce aţi reţinut că este cântarea religioasă? / Elevii Conversa- Caietul de Activita- Chestiona-
cunoştin- C.O.5 învăţat? încearcă să răspundă corect: ţia notiţe. te re orală,
ţelor, Cântarea religioasă este: catehetică, frontală. aprecieri
feed-back 1. o formă de rugăciune; precizarea verbale.
2. o formă de mărturisire a dreptei credinţe; în scris.
3. o formă de preamărire a lui Dumnezeu;
4. poate fi liturgică: psalmi, tropare,
condace, canoane, stihiri, antifoane,
catavasii etc. ;
5. poate fi extraliturgică: colinde, alte cântări
religioase de inspiraţie populară.
7. Genera- C.O.4 4 min. Concluzii: - Prin aceste cântări liturgice s-a menţinut şi se Generali- Caietul de Activita-
lizări, C.O.5 importanţa menţine nealterată, fără greşeli, credinţa noastră zarea, notiţe. te
asociere, C.O.6 sfinţeniei, ortodoxă în Biserică. explicaţia frontală.
aplicări învăţături. - Aşa cum sufletul ţine viu trupul, tot aşa şi prin
în viaţă. imnele liturgice ţin vie Biserica, Trupul lui analogie,
Hristos. precizarea
- Şi noi să ne sârguim: în scris.
 să participăm cu evlavie la Sfânta
Liturghie în Duminici şi-n Sărbători ca să ne
îmbogăţim sufleteşte şi să sporim
duhovniceşte;

12
 să ne spovedim şi să ne împărtăşim;
 să ne bucurăm de Dumnezeu prin imne şi
cântări liturgice şi să bucurăm şi pe semenii
noştri prin colinde şi sprijinul nostru după
putere.
8. Aprecie- 1 min. Beneficii: - Vă mulţumesc pentru atenţia acordată! Activita- Aprecieri
rea climat te verbale.
activităţii sufletesc frontală.
elevilor. pozitiv.
9. Tema C.O.8 1 min. Aşteptări: - Puteţi păstra aceste partituri şi atunci când le Explicaţia. Activita-
veţi auzi , şi voi să le cântaţi cu drag.
pentru îmbogăţirea te
acasă. cunoştinţe- frontală.
lor,
deprinderea
de a cânta
imne
liturgice şi
colinde.
10 Încheie- C.O.9 1 min. - Profesorul rosteşte rugăciunea de mulţumire: Exerciţiul Activita-
rea ,,Cuvine-se cu adevărat ...”. moral. te
activită- - Salută elevii: Doamne ajută! frontală.
ţii.

13
OGLINDA TABLEI
Data:

,,Cântarea religioasă – formă de rugăciune”

Ideile principale ale lecţiei.


Cântarea religioasă este:
1. o formă de rugăciune;
2. o formă de mărturisire a dreptei credinţe;
3. o formă de preamărire a lui Dumnezeu;
4. poate fi liturgică: psalmi, tropare, condace, canoane, stihiri, antifoane, catavasii etc. ;
5. poate fi extraliturgică: colinde, alte cântări religioase de inspiraţie populară.
Învăţături:
 să participăm cu evlavie la Sfânta Liturghie în Duminici şi-n Sărbători ca să ne îmbogăţim sufleteşte şi să sporim
duhovniceşte;
 să ne spovedim şi să ne împărtăşim;
 să ne bucurăm de Dumnezeu prin imne şi cântări liturgice şi să bucurăm şi pe semenii noştri prin colinde şi sprijinul nostru
după putere.

14
15
16
SUNETELE SCĂRII MUZICALE CU NUMIRILE PSALTICE ŞI
LINIARE

17
18

S-ar putea să vă placă și