Sunteți pe pagina 1din 6

tradus și prelucrat de Dimitrie Suceveanu

Glas 1 Πα

(Pa) (M) (Pa)


1.

o bii Dom nu lu ui A li lu i i a a a Lă
(M) (Pa)

u da a ați nu u me le Dom nu lui lă u da ați slugi pe


(M) (Pa)

Do om nu u u ul A li lu i i a a
(Pa)
2.

ei ce stați în Ca sa Dom nu lui în cur ți le


(M) (Pa)

ca a sei Dum ne ze e u lui no o stru u u A li lu

i i a a
(Pa)
3.

ă u dați pe Dom nul că e ste bun Do om nul


(Di) (Pa)

cân ta ați nu u me le Lui că e ste e bu u un A li lu

i i a a
(Pa)
4.

ă pe I a cov și-a a les Lu iși Dom nul

1
(M) (Pa)

pe I sra il spre mo ște ni re Lu u i i i iși A li

lu i i a a a
(Pa) (Ke) (Di)
5.

ă eu am cu no scut că e ste ma re Do o om
(Pa)

nul și Dom nul no o stru pe ste to oți Dum ne ze e i i


(M) (Pa)

i ii A li lu i i a a
(Pa) (Di)
6.

oa te câ te a vrut Dom nul a fă cut în Ce er


(Pa) (Ni) (Pa)

și pe pă mânt în mă ă ări și în tru toa a te a dân cu


(M) (Pa)

ri le e e e A li lu i i a a
(Pa) (ke)↓
7.

i di câ â â ând no o ori de la ma ar gi
(di)↓ (Pa)

nea pă mân tu lui fu ul ge ri le spre ploa ie le-a fă ă cu

u ut A li lu i i a a a
(Pa)
8.

el ce scoa te vân tu ri le din vi sti e

2
(di)↓
(ke)↓ (Pa)

ri i i i le Sa a a le Ca a a re le a bă tut
(Di) (Pa)

ce le-n tâi nă scu u u te a le e E gip tu lui de la

o om pâ â â nă la do bi i to o oc A li lu i i

a a
(Pa) (M) (zo) (Pa)
9.

ri mi i s-a a sem ne și mi nu u uni în


(Ni) (Pa)

mi ij lo cul tău E gi ip te în tru Fa ra o o on

și în tru toa te slu u gi le e lu u ui A li lu i i

a a
(Pa) (Di) (Pa)
10.

a re a bă ă tut nea muri mu u ul te și a u

cis îm pă ra ați ta a ari A li lu i i a a


(Pa)
11.

e Si o on îm pă ra tul A mo re i lor și
(Di)

pe Og îm pă ra a tul Va sa nu lui și toa a a

3
te îm pă ră ți i le lui Ha na a a a an A li

lu u u i i a a a
(Pa)
12.

i le-a dat pă mân tul lo or mo ște ni i re mo


(Di) (Pa)

ște ni i re lui I sra il po po o ru lu ui Să ă ău A

li lu u u i i a a a
(Pa) (Ke)
13.

oa a am ne nu me le Tă ău e e e ste în
(Di) (Pa)

vea ac și po me ni rea Ta în nea am și î în nea a am

A li lu u u i i a a a
(Pa) (Ke) (Di) (Pa)
14.

ă va ju de ca Dom nul pe e po po rul Său și

spre slu gi le Sa a le e se va u mi i li i i A li

lu u u i i a a a
(Di) (Ga) (Di)
15.

i i do o lii pă gâ â â ni i lo o or

4
(Pa)

ar gi int și i a a a ur lu u cruri de mâ âini o me


(M) (Pa)

ne e e ești A li lu i i a a
(Di) (Ga) (Di)
16.

u u ră ă au și nu u u vor gră i i o ochi


(Ke) (Di)

au și nu u vor ve dea u re e e e echi au și nu


(Pa) (M) (Pa)

vor a u zi că nu u e ste duh în gu ra lo o o or A li

lu i i a a
(Pa) (Di)
17.

a se e e me nea lor să fi i e cei ce-i fa ac


(Pa)

pe a ce e e știa și to o o oți cei ce se nă dăj du


(M) (Pa)

iesc în tr-â â ân și i i ii A li lu i i a a
(Pa) (Di)
18.

a sa lui I sra il bi ne cu vân tați pe Do


(Pa)

o om nul ca a sa lui A a ron bi ne cu vân tați pe


(M) (Pa)

Do o o om nu u ul A li lu i i a a

5
(Pa) (M) (zo) (Pa)
19.

ei ce vă te e e mețide Do o om nul bi ne
(M) (Pa)

cu vân tați pe Do o o om nu u ul A li lu u u i i

a a a
(Pa)
20.

i ne e ste cu vân ta at Dom nul din Si on


(M)

Cel ce lo cu ie e e ște în I e ru sa li i i im
(Pa)

A li lu u u i i a a