Sunteți pe pagina 1din 2

ANGAJATOR__________________________

SEDIUL_______________________________
CUI______________NR O.R.C____________
TELEFON_____________________________
CAPITAL SOCIAL_______________________

NR_______/_________________

ACT ADITIONAL
LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
NR__________DIN_______________

Inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor

Nr__________________________________

Angajator____________________________________, persoana juridica


inregistrata la Registrul Comertului sub nr.______/________/__________, cod
fiscal________________, reprezentata legal de____________________, in calitate de
____________________

Salariat__________________________, domiciliat in ________________________,


posesor al BI/CI seria____ nr________________, eliberat de____________________
CNP___________________

Se incheie urmatorul act aditional conform Legii 53/2003.

J. SALARIZAREA
2. Alte elemente constitutive :
a) sporuri_____________________

Incepand cu data de _______________se adauga sporul la salariul de baza lunar brut de


_________.

Celelalte clauze din contract raman neschimbate.


Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare.

ANGAJATOR SALARIAT

_____________________ ______________________

REPREZENTANT LEGAL
______________________