Sunteți pe pagina 1din 3

Relatii interortodoxe si dialoguri ecumenice

Relațiile interortodoxe:
a) Prima conferință panortodoxă – Constantinopol, 1923, în timpul patriarhului
ecumenic Meletie al IV-lea Metaxakis, la care au participat aproape toate Bisericile ortodoxe,
cu excepția celei ruse. Problema principală a fost reforma sau îndreptarea calendarului vechi
sau iulian, rămas în urmă cu 13 zile față de calendarul civil; în ședința a treia (mai, 1923), s-a
hotărât să se suprime cele 13 zile de întârziere ale calendarului vechi sau iulian (au trecut la
stilul nou: în martie 1924 – Patriarhia de Constantinopol, Grecia și Cipru; în iunie 1924 –
Polonia; în octombrie 1924 – România și Georgia; în 1928 – Patriarhia Alexandriei; în 1968 –
Bulgaria și Macedonia; de asemenea și Patriarhia Antiohiei, Albania, Cehoslovacia, Finlanda
și mănăstirea Vatoped din Muntele Athos; au rămas pe stilul vechi: Patriarhia Ierusalimului,
Rusia, Serbia și 19 mănăstiri din Muntele Athos).
b) A doua conferință panortodoxă – Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos, 1930, la
care s-au propus spre studiere 17 teme în vederea pregătirii unui viitor prosinod panortodox,
care la rândul său să pregătească un Sinod panortodox.
c) Primul Congres al profesorilor de teologie ortodoxă, Atena, 1936, precedat de o
conferință pregătitoare la București; în cadrul lui s-a discutat și despre viitorul Sinod
panortodox, pe care unii l-au numit Sinod Ecumenic, în timp ce alții au declarat că numai
după unificarea Bisericilor care au episcopat cu succesiune apostolică se poate convoca un
Sinod Ecumenic.
d) A treia conferință panortodoxă – Moscova, 1948, care a discutat următoarele
probleme: 1) Vaticanul și Biserica Ortodoxă (în care se critică papismul anticreștin, erorile și
inovațiile acestuia); 2) Validitatea hirotoniilor anglicane (a cărei recunoaștere este
condiționată de unitatea în credință și în mărturisire); 3) Biserica Ortodoxă și Mișcarea
ecumenică (se cere să se comunice C.M.B. că Bisericile Ortodoxe nu pot participa la Adunarea
I-a generală de la Amsterdam, din 1948, în calitate de membri, deoarece programul ei actual
se orientează după unele vederi politice străine Ortodoxiei); 4) Problema uniformizării
calendarului bisericesc a fost cea mai discutată (s-a hotărât păstrarea pascaliei alexandrine
stabilită după calendarul iulian, potrivit hotărârilor de la Niceea, din 325, iar în ceea ce
privește sărbătorile fixe, până la elaborarea și ratificarea celui mai perfecționat calendar,
fiecare Biserică autocefală poate folosi calendarul ce a intrat în uzul Bisericii respective).
e) A patra conferință panortodoxă – Rhodos, 1961, la care s-au discutat temele cu care
se va ocupa viitorul prosinod ecumenic (cerut la A doua conferință panortodoxă, din 1930).
f) A cincea conferință panortodoxă – Rhodos, 1963, unde s-a discutat problema
trimiterii de observatori la Conciliul II Vatican, precum și propunerea Patriarhiei Ecumenice
ca Bisericile Ortodoxe să stabilească, pe bază de egalitate, un dialog cu Biserica romano-
catolică.
g) A șasea conferință panortodoxă – Rhodos, 1964, reia problema începerii unui dialog
cu Roma, dar subliniază că pentru un dialog teologic real sunt necesare anumite condiții, pe
care Enciclica din 1964 a noului papă, Paul VI, nu le respectă, acesta nerecunoscând Bisericii
Ortodoxe o poziție de egalitate cu cea romano-catolică, ba mai mult, chemând toți creștinii să
intre în staulul Romei; conferința a mai discutat și reluarea tratativelor cu Biserica anglicană
și cu Biserica veche-catolică (Cele trei Conferințe panortodoxe de la Rhodos au fost convocate

1
din inițiativa patriarhului ecumenic Atenagora I, iar delegațiile B.O.R. au fost conduse de
I.P.S. Iustin al Moldovei).
h) A șaptea conferință panortodoxă – Chambésy, lângă Geneva, în Elveția, 1968, care
hotărăște, printre altele: procedeul de pregătire a Sinodului panortodox (astfel, în 1971 a luat
ființă Comisia interortodoxă de pregătire a Sinodului panortodox, care până în anul 2000 a
organizat trei Conferințe preconciliare, în 1976, 1982, 1986, la Chambésy); continuarea
relațiilor cu Biserica romano-catolică, Biserica anglicană și Biserica veche-catolică; începerea
dialogului teologic cu Bisericile necalcedoniene sau vechi-orientale, precum și cu Bisericile
luterane; întărirea acțiunii Bisericii Ortodoxe în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor.
i) Al doilea Congres al profesorilor de teologie ortodoxă, Atena, 1976 (în ultimii ani s-au
mai desfășurat și alte congrese ale profesorilor de teologie ortodoxă, la Boston, București,
Belgrad, etc.).
j) Întâlniri ale Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale au avut loc în ultimul
deceniu al secolului trecut, la inițiativa Patriarhiei Ecumenice: în 1992 la Constantinopol, în
1995 în insula Patmos, în 2000 la Ierusalim; delegațiile B.O.R. au fost conduse de
P.F.Teoctist (s-a discutat despre integrarea europeană, relațiile cu celelalte Biserici creștine și
cu organizațiile ecumenice internaționale).

Dialoguri ecumenice.
Organizații intercreștine premergătoare Mișcării Ecumenice:
Asociația Bisericilor anglicană și răsăriteană (înființată în 1864), Consiliul misionar
internațional (din a cărui primă conferință, din 1910, de la Edinburg, se va dezvolta
Mișcarea Ecumenică; în 1961 a fuzionat cu C.E.B.), Asociația mondială pentru promovarea
înfrățirii popoarelor prin Biserici (înființată în 1914).
De asemenea, Patriarhia de Constantinopol, preocupată de relațiile intercreștine,
cere prin Enciclica patriarhului Ioachim al III-lea, în 1902, părerea celorlalte Biserici
Ortodoxe privind colaborarea cu catolicismul și protestantismul, iar prin Enciclica din 1920
afirmă că diferențele dogmatice nu pot constitui o piedică de netrecut în calea apropierii și
colaborării Bisericilor creștine, până se va putea ajunge la unirea lor deplină (!).
Mișcarea Ecumenică (care din 1948 s-a organizat în Consiliul Ecumenic al Bisericilor)
își are originea în trei mișcări paralele, al căror izvor comun este Conferința misionară
mondială de la Edinburg, din 1910: gruparea Viață și Acțiune = Life and Work (cu
conferințe la Stockholm, 1925, și Oxford, 1937), gruparea Credință și Organizare = Faith
and Order (cu conferințe la Lausanne, 1927, și Edinburg, 1937) și Mișcarea misionară.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor: Constituirea acestuia s-a făcut la prima Adunare
generală de la Amsterdam, 1948, prin unirea grupărilor L&W și F&O, având ca bază
doctrinară următoarea declarație: C.E.B. este o asociație frățească de Biserici care primesc
pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor. Adunările generale ale C.E.B.: 1)
Amsterdam (Olanda), 1948 (A treia conferință panortodoxă – Moscova, 1948, cerea să se
comunice C.E.B. că Bisericile Ortodoxe nu pot participa la Adunarea I-a generală de la
Amsterdam, din 1948, în calitate de membri, deoarece programul ei actual se orientează
după unele vederi politice străine Ortodoxiei; însă, prin Enciclica din 1952, patriarhul
ecumenic Atenagora I recomandă Bisericilor Ortodoxe colaborarea cu C.E.B., iar în 1954 ia
ființă Institutul ecumenic de la Bossey, Elveția, în care Bisericile Ortodoxe, în frunte cu
Patriarhia ecumenică, își au reprezentanții lor); 2) Evanston (S.U.A.), 1954 (Reprezentanții

2
ortodocși au criticat punctul de vedere protestant conform căruia Bisericile sunt asimilate
cu un om păcătos, dar mântuit); 3) New Delhi (India), 1961 (Au fost primite în C.E.B.
Bisericile Ortodoxe Rusă, Română, Bulgară și Polonă; s-a lărgit baza doctrinară de la
Amsterdam, dându-i-se un caracter trinitar; Consiliul Internațional al Misiunilor a fost
integrat în C.E.B.); 4) Uppsala (Suedia), 1968 (Tema: Iată, Eu înnoiesc toate); 5) Nairobi
(Kenya), 1975 (Reprezentanții ortodocși au combătut pretenția protestanților de a
transforma C.E.B. într-o suprastructură eclesial-universală sau într-un sinod ecumenic al
tuturor Bisericilor și denominațiunilor creștine); 6) Vancouver (Canada), 1983 (Tema: Iisus
Hristos, viața lumii); 7)Canberra (Australia), 1991 (Tema: Vino, Duhule Sfinte – înnoiește
întreaga creație; delegația B.O.R. a fost condusă de Î.P.S. Daniel; reprezentanții ortodocși au
protestat împotriva tendinței de relativizare a adevărului creștin prin punerea lui pe
același plan cu alte tradiții religioase de nuanță panteistă; ca urmare, la întrunirea din
1998, de la Tesalonic, a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe, s-a hotărât să se
condiționeze participarea în cadrul C.E.B. de revizuirea unor metode de lucru ale acestuia,
precum și de reconsiderarea practicii de rugăciune ecumenică); 8) Harare (Zimbawe),
1998 (S-au sărbătorit 50 de ani de la înființarea C.E.B.; s-a hotărât înființarea unei comisii
speciale care să studieze propunerile Bisericilor Ortodoxe întrunite la Tesalonic).
Conferința Bisericilor Europene, înființată în 1959, dar elaborându-și statutul și baza
doctrinară trinitară ca o condiție de participare și discuții abia la cea de-a patra Adunare
generală de la Nyborg (Danemarca), 1964, coordonează activitatea ecumenică pe plan
european

S-ar putea să vă placă și