Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORTARE LUNA MAI

Modul 1

În mod curent, în activitatea sportivă desfășurată cu clasa de elevi, am apelat la noile tehnologii
pentru ca sunt în strânsă legătură cu procesele de obiectivizare, standardizare, raţionalizare ale
actului didactic. Scopul constă în optimizarea efectelor antrenamentului şi implicit a capacităţii
de performanţă în cadrul unor competiții. Conducerea procesului de pregătire presupune
obiectivizarea comportării elevilor în antrenamente şi competiţii și posibilitatea individualizării
învăţării prin respectarea ritmului de lucru şi a nivelului de pregătire al fiecărui elev; Astfel, cei
8 participanți la Cupa Tymbark au reușit să obțină un premiu în cadrul competiției.
Cu ajutorul calculatorului am putut prezenta: informaţii, aplicaţii, exerciţii, jocuri didactice,
simularea unei competiții; exemplificarea unor itemi de evaluare/autoevaluare.

Modul 2
Pentru a reuși motivarea celor 6 elevi hiperactivi ai clasei, în mare parte neatenți pe
parcursursul activității, mi-am pus problema eficientizării lecției prin prisma a mai multor
finalităţi ale procesului instructiv –educativ şi anume:
- Întărirea sănătăţii prin practicarea exerciţiilor fizice în aer liber şi în sală, în
condiţiile călirii organismului sub influenţa factorilor de mediu şi formarea unor
cunoştinţe şi deprinderi practice la ora de educaţie fizică, privind acest lucru.
- Dezvoltarea fizică armonioasă şi combaterea atitudinilor corporale deficitare,
dezvoltarea indicilor calităţilor motrice de bază şi specifice necesare
desfăşurării unor acte/activităţi motrice prevăzute de programă sau a unor
activităţi individuale cotidiene, în vederea integrării rapide a elevilor în randul
celor receptivi.
- Cunoaşterea şi aplicarea cunoştinţelor /deprinderilor /priceperilor specifice
atletismului, gimnasticii, jocului sportiv pentru trecerea probelor şi normelor de
control semestriale/anuale sau pentru promovarea probelor sportive necesare
practicării independente a unor competiții sau discipline sportive.
- Conştientizarea efectelor practicării cu regularitate şi în mod sistematic a
exerciţiilor fizice asupra sănătăţii, pentru evoluţia armonioasă şi corectă a
organismului.
Modul 3

Pentru implicarea, în egală măsură, activă a grupului de elevi cu inteligență de tip A, cat și a
grupului de elevi cu inteligență de tip B, voi da ca exemplu secvența de lecție ,,Influenţarea
selectivă a aparatului locomotor,, cu durată 5 – 10 minute. Această verigă a avut ca obiective:
influenţarea selectivă a aparatului locomotor; educarea atitudinii corporale corecte; stimularea
tonicităţii şi troficităţii musculare; influenţarea mobilităţii articulare şi a elasticităţii
musculaturii; educarea actului respirator voluntar. Am observat că elevii cu inteligență de tip B
sunt mult mai receptivi la folosirea exerciţiilor analitice cu influenţă selectivă specifică fiecărui
segment, articulaţie, grupă musculară, deoarece ele pot fi: libere, cu obiecte portative şi aparate,
efectuate frontal, în perechi sau individual şi grupate în programe de dezvoltare fizică generală,
cuprinzând 10 – 12 exerciţii. Pentru o densitate motrică optimă se pot folosi procedee de
exersare în mod frontal sau alternativ pe perechi, în care se stabileşte numărul de repetări, ritmul
de lucru şi durata pauzei. Exerciţiile trebuie să solicite în cel mai eficient mod grupa, lanţul
muscular, segmentul sau articulaţia, având o localizare precisă. Exerciţiul se derulează pe timpi,
în direcţii şi planuri exacte, cu amplitudini maxime, păstrându-se pe toată durata execuţiei,
atitudinea corporală corectă, globală şi segmentară. Elevii trebuie să conştientizeze efectele
exerciţiilor, acestea fiind proporţionale cu numărul de repetări. Elevii cu tipul de inteligență B
au fost încantați ca exerciţiile să fie cu materiale didactice care să asigure localizarea precisă şi
creşterea nivelului solicitării (exerciţii cu bastoane, cercuri, mingi elastice, coardă, benzi
elastice, etc.).

În cazul elevilor cu inteligență de tip A, eficiența lecției a crescut, atunci cand, am


prezentat corect terminologic, cand am executat practic fiecare exerciţiu şi am informat asupra
efectelor acestora, asupra grupelor musculare solicitate. De asemenea, aceștia au fost mult mai
receptivi la tratarea diferenţiată a fetelor în raport cu băieţii, respectiv a elevilor cu atitudini
deficiente evidente şi ceilalţi. Pentru evitarea rutinei se vor schimba periodic formaţiile de
lucru, se vor alterna exerciţiile individuale cu cele în perechi sau cu obiecte şi aparate.
Un rol foarte important în organizarea acestei verigi o are folosirea acompaniamentului
muzical, care va însoți exersarea complexă, fondul muzical selecționat determinând o
participare activă atat a elevilor cu inteligență de tip A, cat și a celor cu inteligență de tip B.
Elevii aparținand ambelor tipuri de inteligență au apreciat ambianţa emoţională plăcută de bună
dispoziţie. Muzica imprimă o conştientizare mai mare a mişcării în plan fizic şi psihic, acest
din urmă aspect având efecte de combatere a oboselii, stresului, de dezvoltare a creativităţii şi
fanteziei copiilor, provoacă emoţii superioare şi nu în ultimul rând dezvoltă capacitatea de
adaptare a corpului la cele mai variate poziţii, sarcini motrice sau cerinţe operaţionale. Muzica
este una din componentele esenţiale pentru a ajuta clasa în coordonare și pentru stimularea
motivaţiei, ea reprezentând o valoare adăugată fiecărei lecţii.
Profesorul trebuie să fie un bun demonstrant al exercițiilor sportive, acest lucru trezind
interesul și motivand elevii să participe activ în cadrul orelor.

Modul 4

Obiectivele pe care le-am adaptat particularităților elevilor au vizat folosirea


procedeelor de exersare adecvate şi eficiente în funcţie de: tematica lecţiei, nivelul de instruire
al elevilor, faza învăţării motrice, numărul de elevi, cantitatea materialelor didactice.;
organizarea procedeelor de exersare în toate momentele lecţiei prin activităţi frontale, pe grupe
mici, pe perechi sau individual, pentru a valorifica la maxim posibilităţile oferite de baza
materială;
- M-am aflat permanent printre elevi, să transmit precizări, de ordin metodic,
- să fac aprecieri și să stimulez, de exemplu elevii cu TSI,
- să atenţionez pe ceilalți,
- să efectuez demonstraţii şi corectări individualizate;
- să aplic, în cazul elevilor cu TSI indicatorii de direcţie dinainte stabiliţi, direcţionând
anumite mişcări (exemplu la baschet: se marchează pe sol în apropierea panoului cei
doi paşi de elan cu două cercuri; se marchează pe panou, cu cretă colorată, un cerc în
care se trimite mingea pentru a intra în coş.);
- să transmit cunoştinţe igienice şi de regulament pe care trebuie să le cunoască elevii;
- să utilizez raţional metodele de explicaţie şi demonstraţie pentru obţinerea unei
densităţi motrice optime;
- să introduc în lecţii ştafete, suveici, jocuri dinamice cu formaţii reduse;
- să introduc sarcini suplimentare pentru elevi, când exersarea impune aşteptarea
rândului pentru execuţie, scurtând astfel pauzele de aşteptare;
- să diminuez perioada de exersare fragmentată în favoarea celei globale;
- să cuplez adecvat temele lecţiei astfel încât cel puţin una să se realizeze printr-o formă
intensivă;
- să efectuez sondaje pe parcursul orelor cu privire la indicii funcţionali (puls) care să
arate nivelul de efort realizat, în acest fel putând doza corespunzător efortul în orele
următoare și să folosesc algoritmi de învăţare accesibili şi eficienţi.
Pentru integrarea optimă în cadrul activității sportive a elevilor cu TSI, un exemplu îl
reprezintă realizarea densităţii motrice (60-65%) cand trebuie să aplic cu consecvenţă principiul
accesibilităţii sub dublu aspect: aspectul complexităţii exerciţiilor; aspectul calităţii şi cantităţii
efortului. Ca operaţii trebuie să selectez şi să dozez adecvat cele mai bune mijloace; să folosesc
reglatorii metodici; să adaptez expunerea (prin povestire, explicaţie) şi alte metode şi procedee
de instruire la gradul de înţelegere şi dezvoltare psiho-motrică a elevilor.

MODULUL 5

Titlul proiectului/activității: ”Sport și voie bună”


Domeniul în care se încadrează: sportiv
Scopul proiectului/activității: Promovarea sportului, care contribuie la dezvoltarea
armonioasă a corpului și influenţează întreaga personalitate intelectuală, socială şi morală a
elevilor. Dezvoltarea si consolidarea, prin intermediul competitiilor sportive, a fortei, vitezei,
indemanarii, atentiei, spiritului de echipa.
Obiectivele educaționale ale proiectului/activității:
- Constientizarea asupra alimentatiei sanatoase
- Exersarea deprinderilor mortice de baza; mers, alergare, tarare;
- Formarea deprinderii de a asculta cu atentie explicatiile primate, in vederea parcurgerii
corecte a traseului aplicativ;
- Dezvoltarea spiritului competitional, a fair-play-ului;
Elevii participanți: Au participat 24 de elevi din clasa Pregatitoare A, procentul de
participare a fost de 100% din grupul tinta.
Rezultatele obţinute în urma activităţii:
- o bună coordonare motrică și o ținuta adecvată;
- comunicare deosebită atât pe orizontală (copil-copil), cât și pe verticală (copil-cadru
didactic)
- implicare eficientă a partenerilor (părinților) în derularea activității;
- obținerea de catre copii a unor diplome de participare.
Manifestarea dorinței de a continua proiectul/activitatea: La sfârșitul fiecărei
activități elevii participanţi au primit diplome de participare. Toate acțiunile cu caracter sportiv
desfășurate au avut un puternic impact pozitiv, copiii participând cu plăcere, respectându-se
regulamentul impus, încurajandu-și colegii de echipă și respectându-și adversarii. Așa cum
reiese și din impresiile participanților și partenerilor, se dorește ca și în anul școlar următor, în
cadrul ,,Școlii altfel” o zi să fie dedicată competițiilor sportive. Având un feed-back pozitiv din
partea elevilor, doresc să includ această activitate în calendarul activităților extrașcolare de la
nivelul școlii, activitatea să se desfasoare cu toate clasele din ciclul primar.
Mişcarea şi activităţile sportive reprezintă factorii principali ai menţinerii şi întăririi
sănătăţii şi din acest considerent, încă de la cele mai fragede vârste este nevoie de multă mişcare,
iar în perioada şcolarităţii, cea a transformărilor calitative şi cantitative pe plan somatic, aceste
activităţi au ca scop dezvoltarea fizică armonioasă, precum şi însuşirea unui bagaj de deprinderi
motrice generale. Când iau forma unor întreceri, acest gen de activități îi mobilizează pe cei
mici, stimulând interesul acestora și determinându-i să-și mobilizeze forțele. Mişcarea efectuată
sub forma jocurilor, competitiilor conduce la obţinerea echilibrului psihic, autocontrolului,
creşterii aprecierii de sine, dobândirii încrederii în forţele proprii. Un bun educator nu poate fi
decât acela care îl învaţă pe copil să devină o persoană puternică şi responsabilă, armonios
dezvoltată, atât fizic, cât şi psihic.

MODULUL 6

În cadrul parteneriatului ,,Educația pentru sănătate,,, ca parte componentă a planului


personal de dezvoltare profesională, am participat la activități ce au imbunatatit în lucrul cu
elevii:
• abilitățile de socializare si procesul de schimbare pozitivă
• cunoasterea relatiei dintre activitatea fizica si schimbarile fizice/psihologice tipice
fazelor de dezvoltare a copiilor
• folosirea abilitatilor invatate in diverse situatii (context de invatare formal si informal),
in contexte problematice, nu doar in sporturi, dar si in experiente de zi cu zi.
• întărirea abilităților de observare a realitatii inconjuratoare, largirea si aprofundarea
cunostintelor de mediu, antropologice, naturale, geografice si de orientare.
• perceptia corpului si a miscarii pentru intarirea increderii de sine
• aplicarea principiilor de metodologie de pregatire pentru mentinerea unei sanatati bune
• folosirea valorilor pozitive din sport

Educatia fizica, sportul si activitatea fizica pot construi atribute personale care sunt
importante pentru dezvoltarea holistica a elevilor. Acestea includ increderea de sine, ambitia,
respectul de sine, respectul pentru reguli, abilitatea de a accepta castigul, cat si esecul, formarea
unor relatii pozitive, determinarea, curajul, etc. Daca aceste calitati sunt prezente, elevii sunt
mai dispusi sa se simta in siguranta asumandu-si riscuri in invatare.