Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORTARE IUNIE

Modulul 1
În opinia mea, antrenamentul sportiv modern se bazează pe o multitudine de date
furnizate de investigaţiile tot mai complexe la care sunt supuşi sportivii, dar şi date provenite
din procesul de pregătire şi participare în competiţii. Adoptarea soluţiilor şi a deciziilor
metodologice depinde de corecta stocare, prelucrare şi interpretare a datelor culese. Asistarea
pregătirii de către calculator, integrarea informaţiilor multidisciplinare dobândite, permite
antrenorilor luarea unor decizii optime în dirijarea antrenamentului şi pregătirea competiţiei.
Totodată, datele puse la dispoziţia antrenorilor în timpul desfăşurării competiţiei (ex: fişele de
înregistrare computerizată folosite în jocurile sportive), facilitează stabilirea unor planuri de
acţiune imediată, corespunzătoare situaţiilor din teren.
Utilizarea instrumentelor TIC în sport m-a ajutat să pot face o selecție primară,
intermediară şi finală a elevilor cu aptitudini sportive, să programez şi să planific
antrenamentele lor; să stabilesc parametri efortului în corelaţie cu obiectiveleconcursului; să
analizez rezultatele obţinute de elevii participanți la probele de control; să elaborez unele
modele biologice şi psihomotrice; să prelucrez datele pentru obţinerea unor indicatori statistici.

MODULUL 2
Participarea activă, cât mai interesată şi cât mai numeroasă a elevilor la orele de educaţie
fizică şi activităţile sportive competiţionale și nu în ultimul rând concursurile sportive de masă
i-a determinat inclusiv pe cei 6 elevi hiperactivi să dea dovadă de voință, atitudine sportivă
pozitivă și fair-play concurand la combaterea comportamentelor nedorite cu care se confrunta
grupul de elevi ai clasei, încercand să îi integreze.

Am reușit creșterea coeziunii de grup prin motivarea și angrenarea tuturor elevilor în


procesul de exersare pe toată durata lecției. Le-am transmis, dezvoltat și educat calități legate
de emoțiile pe care le trăiesc, de voința pe care o au în variate situații, îmbinand procedeele de
exersare frontală cu cele de exersare pe grupe, pe perechi şi individuale. De asemenea, eficienţa,
varietatea şi atractivitatea mijloacelor utilizate pe parcursul lecţiei, alternarea activităţilor
conduse nemijlocit de profesor cu cea desfăşurată de elevi în regim de organizare şi
autoorganizare; calitatea şi cantitatea mijloacelor didactice folositeau dus la realizarea calităţii
şi eficienţei globale a lecţiei. Calitatea demonstraţiei mele influenţează formarea corectă a
deprinderilor. Profesorul trebuie să corecteze ritmic şi metodic greşelile generale de grup şi cele
individuale.

MODULUL 3

La finalul semestrului al doilea, am concluzionat, pe baza metodelor si tehnicilor


utilizate în cadrul orelor de educație fizică și sport, a intrumentelor de lucru de
autocunoaștere/intercunoaștere și evaluare, că elevii ce aparțin tipurilor de inteligență A și
B din clasa a VII-a A pot fi motivați să participe activ la ore și să creeze relații armonioase,
de comunicare pozitivă între ei. În general, disciplinele sportive școlare se constituie în unităţi
de învăţare de sine stătătoare, generând, de regulă temele principale ale majorităţii lecţiilor (din
atletism, gimnastică, sărituri la aparate, din jocuri sportive).
De exemplu, am observat că elevilor cu inteligență de tip A le place mai mult
atletismul, unde trebuie să se lucreze pe cât posibil pe grupe mici astfel ca elevii să beneficieze
de un număr de repetări mai mare, să se corecteze între ei, să-şi măsoare şi să-şi înregistreze
performanţele. Încălzirea organismului trebuie să cuprindă exerciţii introductive de tipul
alergării şi săriturii, iar în faza perfecţionării tehnice să se folosească întrecerile.
Alt exemplu se referă la elevii cu inteligență de tip B, care preferă gimnastica, unde se
recomandă formarea deprinderilor de asigurare şi autoasigurare în cadrul execuţiilor dificile
pentru eliminarea accidentărilor. Ca exersare se folosesc grupele, perechile şi exersarea frontală
în linie cu lucru alternativ pe o singură direcţie, în care unul execută, celălalt asigură şi
corectează. Metodele utilizate pentru eficientizarea predării presupun următorii pași: explicaţie
– demonstraţie – explicaţie, imitarea mişcării, execuţia analitică, introducerea într-un complex
tehnic şi legarea de alte elemente/procedee tehnice cunoscute, lucru cu un partener, ștafete şi
suveici, jocul bilateral cu efectiv complet, în condiții de autoorganizare și autoarbitraj, etc.
Fiecare din temele afectate disciplinei sportive implică exerciţii şi lecţii rezervate
învăţării, consolidării, perfecţionării şi verificării componentelor probei, a cunoştinţelor
aferente şi aplicarea acestora sub formă globală, respectiv de concurs.
De exemplu, elevii clasei, cu tipul de inteligență A, au fost selecționați pentru concursul
de baschet. În jocul de baschet elevii trebuie să parcurgă teme ca: poziţia fundamentală şi
deplasările specifice; ţinerea, prinderea şi pasarea mingii cu două mâini; oprirea şi pivotarea;
driblingul simplu şi multiplu; aruncarea la coş cu o mână, de pe loc; aruncarea la coş din dribling
şi din săritură; marcajul normal la jucătorul fără minge; marcajul jucătorului cu mingea;
schimbul de adversari; urmărirea şi recuperarea mingii în apărare; pătrunderea; depăşirea;
blocajul şi ieşirea din blocaj; combinaţia tactică „dă şi du-te”; contraatacul; apărarea „om la
om”; protejarea mingii; etc. Pe parcursul predării am transmis şi am aplicat cunoştinţele de
regulament specifice procedeului tehnic sau acţiunii tactice, cât şi informaţii din baschetul
naţional şi internaţional. Profesorul trebuie să fie preocupat permanent de stimularea elevilor
prin notare curentă şi motivarea lor pentru depăşirea recordurilor personale şi îmbunătăţirea
tehnicii. Periodic se recomandă organizarea unor întreceri la nivelul (cine face mai multe flotări,
cine dă mai multe coşuri, cine aleargă mai repede, cine nu face paşi, etc.)
Profesorul trebuie să se documenteze şi să selecteze atent metodele, procedeele metodice
şi mijloacele cele mai eficiente pentru a avea efecte asupra capacitării elevilor cu competenţa
de a-şi întreţine motivația pentru activități sau jocuri sportive pe parcursul întregii vieţi.

MODULUL 4

Pe parcursul întregului semestru, am reușit adaptarea metodelor și tehnicilor de învățare


la particularitățile grupului de elevi prin creşterea caracterului atractiv al lecţiei.
Obiectivele propuse au constat în:
- dezvoltarea conţinutului mijloacelor selecţionate şi modul general de desfăşurare–
participare activ-conştientă a elevilor;
- crearea unor motivaţii puternice;
- conştientizarea elevilor cu privire la efectele mişcării;
- proiectarea specială a lecţiei pentru realizarea demersului didactic prestabilit - le-am
efectuat pentru eliminarea pe cât posibil a improvizaţiilor din lecţie.
Dat fiind faptul că realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru o lecţie sunt
criteriile prin care se poate aprecia eficienţa lecţiei voi exemplifica schematic asupra
structurii lecţiei– obiectivelor specifice unor verigi şi soluţiilor metodico-practice folosite
în fiecare secvență-verigă din lecție.
- Exemplul 1: organizarea clasei de elevi: durata 2-3 minute.
Are ca obiectiv principal începerea organizată a lecţiei, motivarea elevilor pentru
participarea activă la oră şi dacă este cazul: ridicarea stării emoţionale, dinamizării şi
disciplinării colectivului. Pentru realizarea acestora s-au statornicit în timp formaţiile de
adunare, alinierea raportul, verificarea stării momentane de sănătate şi a echipamentului,
comunicarea temelor lecţiei, înregistrarea frecvenţei. Formaţia de adunare şi alinierea trebuie
păstrate în timp, periodic putându-se schimba.
De exemplu, în cazul elevilor cu TSI, verificarea stării momentane de sănătate şi a
echipamentului sunt obligatorii, acestea asigurând evitarea unor posibile accidentări. Aceasta
se face în minimum de timp prin adresarea întrebării „Este cineva care nu se simte bine?” sau
prin observare directă a unor reacţii neobişnuite (paloare, tuse, îmbujorare excesivă). În acest
caz, se poate lua măsura trecerii elevului pe bancă, recomandarea anumitor exerciţii sau
restricţii privind efortul şi anumite exerciţii programate sau trimiterea la medicul şcolii.
Elevii cu echipament necorespunzător vor fi trecuţi pe marginea terenului, în repaus, iar
în cazul repetării se vor lua măsuri disciplinare prevăzute de regulamentul şcolar. Acest moment
permite profesorului să transmită informaţii privind igiena efortului fizic ce urmează şi să facă
recomandări privind igiena personală (echipament curat şi strict personal, schimburi uscate,
duşul, spălarea sumară cu apă, alimentaţie, adecvarea la condiţiile meteo şi călirea organismului
la factorii de mediu, etc.). Când se observă o stare de agitaţie, comentarii, profesorul trebuie să
recurgă la un exerciţiu de captare a atenţiei, fie comenzi de întoarceri pe loc, fie executarea
anumitor poziţii sau mişcări.
Disciplinarea colectivului se impune atunci când, din diferite motive, elevii nu
reacţionează corespunzător la comenzile uzuale sau manifestă neastâmpăr,
dinamism necontrolat, volubilitate. În aceste situaţii se recomandă folosirea unor comenzii
ferme, inclusiv prin utilizarea fluierului, utilizarea unor acte motrice până la restabilirea ordinii
clasei.
Clasa la care am desfășurat activitățile a răspuns așteptărilor, reușind astfel să îmi ating
obiectivele propuse inițial.

MODULUL 5

Titlul proiectului educativ: ,, Sportul și arta mereu în viața ta,,


Domeniul și tipul de educație în care se încadrează:
- Domeniul cultural-sportiv – educație pentru mișcare;
- Domeniul sănătății – educarea sănătății prin sport;
- Domeniul arte – educarea gustului pentru frumos.
Scopul proiectului:
- Dezvoltarea armonioasă a copiilor prin practicarea sportului
- Selectarea, sprijinirea și îndrumarea elevilor cu aptitudini spre mișcare și sportul de performanță
- Însușirea unor norme de comportament care încurajează o relaționare pozitivă, care promovează
strategii pozitive de depășire a conflictelor și care dezvoltă respectul de sine.
Obiectivul general: dezvoltarea fizică armonioasă și prevenirea instalării unor deficiențe fizice
prin practicarea sportului de masă și a unor trăsături pozitive de caracter, a atitudinii de fair-
play, a spiritului de echipă în activitățile competiționale.
Obiective specifice privind elevii:
- Să cunoască ce înseamnă adevărata performanță
- Să știe să colaboreze, să ia exemple pozitive, în spiritul dreptății, al dăruirii și sacrificiului
- Să-și formeze deprinderea unui comportament adecvat, acasă, la școală, pe bazele sportive, etc.
- Încurajarea elevilor pentru a exprima opinii și stări sufletești proprii prin mișcare și pentru
motivarea lor
- Dezvoltarea și cultivarea simțului artistic al copiilor.
Obiective privind cadrele didactice:
- Descoperirea copiilor cu aptitudini sportive și o inteligență motrică deosebită și îndrumarea lor
către performanță în școlile de profil
- Depistarea copiilor cu o ținută defectuoasă și îndrumarea lor către cabinetul medical
- Adaptarea strategiilor și a mediului pentru a răspunde nevoilor de mișcare ale tutror copiilor
- Organizarea unui concurs sportiv și de artă plastică cu participare largă
- Implicarea părinților și a altor factori educaționali în vederea realizării obiectivelor propuse în
proiect
- Asigurarea unui climat socio-afectiv și educativ optim în timpul și în afara desfășurării
proiectului.
Grupul țintă: elevii din ciclul primar și gimnazial.
Evaluarea impactului asupra beneficiarilor:
- Schimburi de impresii, prin corespondență sau direct
- Chestionare
- Realizarea unei prezentări în Power Point cu acțiunile desfășurate.

Exemple de activități din cadrul proiectului:

,,Vreau să fiu campion!,, - concurs sportiv ce s-a adresat elevilor din ciclul primar. Elevii au
participat în echipe de cate 4 ( două fete+doi băieți). Ei au parcurs un traseu aplicativ, de 150m,
pe parcursul căruia elevii au fost atenți la obiectivele de realizat: obstacolele întalnite,
rapiditatea și corectitudinea execuției. Grupul de elevi participanți din partea școlii noastre a
caștigat trofeul ,,Vreau să fiu campion!,,. Dorința de participare a fost dată de caracterul
emoțional al întrecerii, spiritul de afirmare, de autodepășire, de a concura pe echipe.
Criteriile de evaluare vizate au fost sincronizarea, respectarea regulamentului, echipamentul
folosit, timpul parcurs în realizarea traseului.
,,Sportul și arta în viața mea,, - expoziție/concurs pictură, adresat elevilor din ciclul primar
și gimnazial. Activitățile au îmbinat elementele de conținut într-o manieră interdisciplinară
educație fizică și arte plastice. Elevii și-au format și valorificat competențe în planul
creativității, al relaționării, timp în care s-a creat un climat de înțelegere, toleranță, comunicare
empatică, perseverență în atingerea țelurilor, demonstrand că arta și sportul au puncte comune
deosebite cu precădere în exprimarea creativității.
La final, s-au acordat Premiile I, II, III pentru fiecare secțiune și Diplome de participare pentru
echipele participante, cadrele didactice primind Adeverință de ,,cadru didactic îndrumător,,.

MODULUL 6

Prin participarea activă la desfășurarea temelor proiectului educațional ,,Spune DA


educării și integrării elevilor din medii dezavantajate, cu cerințe educaționale speciale și
cu dificultăți de învățare,, am reușit să-mi însușesc o serie de strategii de comunicare în relația
cu familia.

De exemplu, în opinia mea, comunicarea cu familia nu implică numai împărtășirea pasiunii


pentru sporturi dincolo de curriculum-ul școlii, în acel caz multă atenție este acordată unui stil de viață
sănătos și corect) dar și pregătirea familiilor pe teme legate de întreaga dezvoltare a elevului, atat în
sport cat și privind creșterea randamentului la învățătură. Implicand familiile în procesul de planificare
al activitatilor, va duce categoric la descoperirea a noi metode si va fi o oportunitate interesanta de a
obtine noi informatii si un alt tip de pregatire.
Profesorii ar trebui sa invete sa comunice cu elevii care sunt in special pasionati de sporturi.
Parintii, antrenorii, profesorii de alte discipline si alti elevi chiar trebuie sa discute despre ce trebuie
facut pentru a practica sportul fara a reduce calitatea rezultatelor la învățătură.
Parintii pot asigura comunicarea cu copilul lor, incercand sa mentina, de exemplu, un program de
luat masa in familie, macar cateva zile pe saptamana. Antrenorii si profesorii pot sa se intalneasca sa isi
discute nevoile si programul. O comunicare eficienta poate ajuta sa asigure elevului un echilibru de
succes intre sport si studiul celorlalte discipline, fara sa se simta coplesit.
În completarea planului personal de dezvoltare profesională voi încerca să identific strategii de
integrare a activităților sportive ale elevilor, împreună cu un stil de viață sănătos, cu bunăstarea fizică și
mentală, în parcursul lor școlar, dezvoltandu-le astfel o pregătire inter-disciplinară ce implică și celelalte
discipline școlare.