Sunteți pe pagina 1din 32

Revistă lunară de informaţii şi inspiraţie pentru aşteptătorii revenirii Domnului Hristos

august
2014

RWANDA
SPERANŢĂ după GENOCID
„Iată, Eu vin curând...”
Misiunea noastră este să-L înăl­ţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre­
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de ar­ti­co­le şi ştiri,
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mân­tuito­rul şi să
aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.

8 17 27 28
3 Editorial 13 Să ne cunoaştem 18 Spiritual 28 Istorie contemporană
Virgiliu Peicu familia adventistă Daniel Nițulescu Iosif Suciu
Oameni de încredere Ø Comunitatea Sanctuarul din exil Nimic nu este nou sub
Oradea Maranatha soare
4 Info Curier Ø Regatul Țărilor de Jos 21 Eveniment
Ø Biserica din România Emanuel Sălăgean 30 Pagina copiilor
14 Ecouri Alina Chirileanu
Ø Biserica mondială Serbare de absolvire
Adrian Neagu
Ø La odihnă la Institutul Teologic Lăudați pe Domnul!
Michael Belina Adventist
8 Principal Czechowski – 31 De la inimă la inimă
Claude Richli un destin neînţeles şi 23 Arhivă Marius Munteanu
un Dumnezeu mare Aron Moldovan
Speranță după genocid Hutu şi Tutsi
Străjerule, cât mai este sau ce nu este iertarea?
17 Misiune
12 Texte şi semnificaţii din noapte?
Natanael Jigău
Gabriel Işvan
O librărie mobilă 26 Profeţie biblică
I-a spus Dumnezeu lui la Reșița Laurenţiu Moţ
Samuel să mintă?
Marea surpriză de la
Armaghedon

Anul XCI, august 2014. Publicaţia oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România.
Apare lunar, sub coordonarea Comitetului Uniunii.

Director Ioan Câmpian-Tătar; Redactor-şef Virgiliu Peicu; Redactor Iosif Diaconu; Consultanţi: Marius Munteanu, Ştefan Tomoiagă, Eduard
Călugăru, Florin Istrate, Mihai Maur, Aurel Neaţu, Iosif Paşca, Georgel Pîrlitu, Ernest Szász; Colaboratori speciali: Romică Sîrbu, Nelu Burcea, Daniel
Chirileanu, Ioan Câmpian-Tătar, Florian Ristea; Redactor-corector Livia Ciobanu-Mihai; Corector Elena Buciuman; Tehnoredactor Irina Toncu;
Adresa de corespondenţă: Curierul Adventist, str. Erou Iancu Nicolae nr. 38-38A, Voluntari, jud. Ilfov, cod 077190; E-mail curierul@adventist.ro;
Website www.curieruladventist.ro; Imprimare Tipografia Fast Print, Şos. Cernica nr. 101, Pantelimon, jud. Ilfov, Tel. 021/323 00 20; Fax 021/323 00 40

ISSN 1220-6725

2 Curierul Adventist
august 2014
Editorial

Oameni de încredere
Nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul
ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. (2 Împăraţi 12:15)

Î
ntr-o zi am primit vizita unui prieten. De la Dumnezeului lor, înșelându-mă pe mine cu niște
început mi s-a părut abătut și fără voioșia ce-l chestii fără multă valoare? Nu cred că ar putea să
caracteriza. L-am întrebat care-i era frămân- se necinstească.”
tarea. El m-a privit în ochi și mi-a zis: Nu-mi venea să cred ce auzeam. Nu mă ui-
– Mai poți avea încredere în cineva pe lumea mea cinstea pocăiților, ci încrederea sportivului.
asta? După ce prietenul meu a tăcut, i-am zis:
L-am cercetat cu privirea și i-am zis: – Cu povestirea asta ți-ai dat singur răspuns
– Cred că da… la întrebarea de la început.
– În cine? – Așa pare, dar povestea mea nu s-a terminat.
– Caută-i! Sunt rari, dar sunt. Toți oamenii – Nu? Spune atunci!
lui Dumnezeu sunt de încredere. Cele auzite au stăruit în mintea mea toată
– Și unde sunt aceștia? săptămâna. M-am încurajat și mă simțeam mân-
– Sunt răspândiți peste tot, trebuie doar să-i dru de biserica mea. Doar că vineri seara m-a
întâlnești și să-i vezi. anunțat prezbiterul că ne-a fost jefuită biserica și
Prietenul meu a tăcut câteva clipe, a oftat și nu mai avem nici orga, nici stația de amplifica-
mi-a zis: re, nici camerele de filmare, nu mai avem niciun
– Acum câteva săptămâni eram în București aparat electronic. Iar poliţia suspectează pe cine-
cu niște probleme ale firmei. Eram într-un auto- va din comunitatea noastră. Atunci am căpătat
buz și lângă mine s-au așezat doi bărbați în floarea confuzia cu care am venit la tine.
vârstei. Unul dintre ei era sportiv de performanță. – Totuși finalul acesta neplăcut nu anulează
Acesta îi povestea însoțitorului său că are aca- frumusețea încrederii sportivului.
să o echipă de meseriași care îi renovează casa. – Este adevărat, dar poți s-o confunzi cu nai-
„Cine îi supraveghează?” a întrebat cu îngrijo- vitatea, credulitatea sau infantilismul.
rare însoțitorul. Sportivul i-a zis zâmbind: „Stai Există o lege, prietene. Întotdeauna suntem
liniștit, sunt oameni de încredere!” „De încrede- sub presiunea tendinței de a-i vedea pe ceilalți așa
re? Cine mai este de încredere în ziua de azi?” cum suntem noi în adâncul inimii noastre. Hoțul
l-a întrebat apăsat însoțitorul lui. „Ei sunt”, a răs- îi vede pe ceilalți mai hoți decât el, răul îi vede pe
puns liniștit sportivul. „De ce crezi? Sunt rudele ceilalți mai răi decât el și lista ar putea continua.
tale? Sunt cunoscuții tăi?” „Nu, nu, acum i-am Deci eu nu-l văd naiv pe sportiv. Îmi aduc amin-
cunoscut; mi i-a recomandat șeful meu, pentru te de doi împărați din Biblie care au dat pe față
că sunt pocăiți.” „Și ce dacă sunt pocăiți, crezi că aceeași încredere în echipele lor de meseriași. Es-
ei vor rezista în fața bogăției pe care ai strâns-o tu te vorba de Ioas și Iosia. „Suie-te la marele-preot
în casa aia? Nu te gândești că doar medaliile de Hilchia şi spune-i să strângă argintul adus în Ca-
aur pe care le ai în vitrină sunt o avere?” „Poate, sa Domnului. […] Şi să-l dea celor ce lucrează la
dar… eu am încredere.” „Ascultă, prietene! Eu dregerea stricăciunilor Casei Domnului..., căci ei
am auzit multe lucruri rele despre pocăiți.” „Se lucrează cinstit. (2 Împăraţi 22:4,5,7)
poate, dar pocăiții ăștia de la mine sunt speciali.” Să spună împăratul cuvintele acestea în drep-
„Cum adică?” „Ăștia nu sunt ca ceilalți care țin tul tău și al meu, al nostru, e mai mult decât orice
duminica.” „Dar ce țin?” „Sâmbăta. Șeful meu îi ar visa un om. Este ținta supremă, este răsplata
cunoaște de mult și mi-a spus că pe vremuri au supremă. Drumul spre această înălțime este des-
suferit mult și au pierdut multe beneficii mate- chis oricui iubește valoarea reală. Urechile tale Virgiliu Peicu,
riale ca să păstreze sâmbăta lor. Așa că dă-ți și vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată dru- redactor-şef la
tu seama cum ar putea să se păteze ei înaintea mul, mergeţi pe el!” (Isaia 30:21) n Curierul Adventist

Curierul Adventist 3
august 2014
Info Curier

n BISERICA DIN ROMÂNIA


Liceele adventiste, din nou pe primele locuri la promovabilitate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ca și în anii pre­ce­denți, liceelor adventiste a fost foarte
liceele ad­ ventiste au dovedit mare, chiar dublă în anumite
și în 2014 o bună pregătire a cazuri, demonstrând calitatea
elevilor, procentajul de pro- învățământului adventist și va-
movabilitate la examenul de loarea principiilor creștine. 
ba­­
calaureat fiind mult mai
mare decât media națională Notă: Biserica Adventistă
sau județeană. Se demonstrea- de Ziua a Șaptea se remarcă
ză în acest fel, cu ajutorul unui în rândul bisericilor creștine
instrument sigur și obiectiv, prin faptul că deține unul din-
seriozitatea educaţiei adven-
tre cele mai dezvoltate sisteme
tiste. Astfel, la Liceul Teologic
educaționale protestante din
Adventist „Ștefan Demetres-
cu” din București pro­centul de lume cu 7 800 de școli, colegii și
promovabilitate pentru anul universități ce asigură educația
2014 este de 95%, în timp ce media De asemenea, Liceul Teologic Ad- a peste 1 650 000 de persoane, sub în-
pe municipiu este de 56,23%, iar cea ventist din Craiova a obținut un procent drumarea a 85 000 de profesori.
națională de 59,25%. de promovabilitate de 93,48%, în timp Această rețea de școli, dintre care
Unul dintre secrete este, conform ce media județeană a fost de 55,15%. numeroase au primit recunoașterea
profesorului Adrian Mihalcea, directo- Liceul Teologic Adventist „Mara- publică pentru activitatea desfășurată,
rul liceului, „o asumare reală și nu doar natha” din Cluj-Napoca a obținut de oferă educație creștină la nivel preuni-
declarativă a valorilor biblice legate de asemenea un rezultat superior mediei versitar, universitar și postuniversitar,
cinste și corectitudine”. Reamintim fap- naționale și județene, procentul de pro- punând un accent deosebit pe dezvol-
tul că atât directorul Adrian Mihalcea, movabilitate fiind de 84%. tarea mentalității de slujire a societății.
cât și profesoara Claudia Enache sunt Începând cu introducerea camere-
membri ai Corpului Naţional al Exper- lor video, în anul 2011, diferența între Preluare din Info adventist
ţilor în Educaţie încă din 2012. media națională sau județeană și media nr. 686 din 11 iulie 2014

n CALENDAR EVENIMENTE LUNILE AUGUST ŞI SEPTEMBRIE*

Data Eveniment Loc Responsabili/Invitaţi

Tabără de muzică şi arte Cristian Toma – coordonator Departamentul


3-10 august Săvârşin, jud. Arad
plastice Muzical, Conferinţa Banat

Convenția colportorilor Delbert Beker, Howard Faigao – GC


1-4 septembrie din Diviziunea Inter- ITA, Cernica Gabriel Maurer – EUD
Europeană Ioan Câmpian-Tătar – Uniunea Română

1-12 septembrie Excursie Grecia Departamentul Tineret – Conferinţa Banat

Erika Puni, Mario Niño, Larry Evans – GC


Convenţie Administrarea
26-28 septembrie ITA, Cernica Paolo Benini, Corrado Cozzi – EUD
Creştină a Vieţii
Eduard Călugăru – Uniunea Română

*Anumite date şi evenimente se pot modifica în timp.

4 Curierul Adventist
august 2014
Info Curier

Examenul de licenţă, promovat 100% la Institutul Teologic Adventist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Studenții Institutului Teologic Este ușor de înțeles că această ajutorul lui Dumnezeu. Este încă o do-
Adventist au trecut cu bine ultimul test situație fericită aduce multă împlini- vadă a binecuvântării Lui și a interesului
al anului universitar 2013-2014. Rata re nu doar studenților, ci și profesori- pe care îl are pentru educația adventis-
de promovabilitate a examenului de lor care i-au îndrumat. „Promovarea tă. Această certitudine poate să rămână
licență a fost de 100%. Dar aceasta nu integrală la examenul de licență cu o mărturie care să aducă speranță, dar
este singura veste bună. Faptul că me- rezultate notabile nu ar fi fost posibi- și multă responsabilitate atât pentru
dia notelor obținute a fost de 9,13, toa- lă fără efortul, perseverența și dedi- studenții care sunt acum la Institutul Te-
te notele fiind peste 8, este un alt motiv carea absolvenților. Este un motiv de ologic Adventist, cât și pentru tinerii care
de bucurie. Mediile notelor obținute la mulțumire și bucurie pentru întregul doresc să li se alăture. În acest an, sesi-
fiecare program universitar de licență corp al cadrelor didactice și un mo- unile de admitere sunt programate între
sunt următoarele: Teologie Adventistă del încurajator pentru următoarele 14 și 24 iulie și 8 și 18 septembrie. Pen-
Pastorală (9,45), Limba și Literatura generații de absolvenți”, a declarat lect. tru mai multe informații, accesați adre-
Română – Limba și Literatura Engle- univ. dr. Zenobia Niculiță, manager la sa de internet www.institutadventist.
ză (9,01), Asistență Socială (8,60) și programul de studii PIPP. ro/admitere sau sunați la numerele de
Pedagogia Învățământului Primar și De asemenea, trebuie amintit că telefon 021 369 53 50 și 0744 68 51 23.
Preșcolar (9,54).  această reușită nu ar fi fost posibilă fără Preluare din Info adventist
nr. 686 din 11 iulie 2014.
85 de ani de speranţă şi credinţă adventistă la Bădeni, Dâmboviţa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sâmbătă, 28 iunie, începând cu ora
9:00, Biserica Adventistă din Bădeni –
Dâmbovița, a sărbătorit 85 de ani de
la înființare. Cu această ocazie au fost
invitați și pastorii din ultimii 20 de ani,
Ciprian Mușuroi (2000-2005), Emili-
an Țăran (2005-2006), Nicolae Tănase
(2006-2007) și Iosif Diaconu (2007-
2010), pentru a rememora experiențele
din această biserică.
Din nefericire, Apostol Chelbegean,
cel care a păstorit această biserică timp
de 7 ani, între 1993 și 2000, nu a mai ve-
nit, deși confirmase prezența. Cu doar
câteva zile înainte, acesta a decedat du-
pă o viață de slujire și sacrificiu.
„De-a lungul timpului au fost oa-
meni la Bădeni care au răspuns acestei
invitații (Iată, Eu stau la uşă şi bat. Da-
că aude cineva glasul Meu şi deschide le-a reamintit credincioșilor în cadrul biserică se face remarcată și prin isto-
uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el unei intervenții fratele Gabriel Ișvan, ria interesantă a sălilor de cult. De la
cu Mine) și au devenit o binecuvântare directorul de Comunicare al Bisericii înființare şi până în prezent membrii
pentru localnici.  Adventiste de Ziua a Șaptea din Con­ au avut patru săli de cult, ultima fiind
Promisiunea lui Hristos este aceeași ferința Muntenia.  construită la inițiativa fratelui Ion Filip.
și pentru generațiile prezente și viitoa- Biserica din Bădeni și-a început În cadrul programului festiv, Luiza
re; oferta divină spune la fel: Iată, Eu activitatea în luna septembrie 1929, Spiridon și orchestra din Dâmbovița au
bat! Cine aude și azi invitația divină și având la înființare un număr de 14 îndreptat inimile și mințile ascultători-
răspunde se așază în tabăra biruitorilor, credincioși. Dintre înaintașii acestei lor către Dumnezeu, Cel care veghează
a celor ce aparțin de trupul lui Hristos, biserici au fost amintiți Ghiţa Dumi- fiecare pas al istoriei noastre.
biserica Sa, pe care „porţile Locuinţei tra, Marioara Bucur, Danil Andreea- Claudiu Țepuș,
morţilor nu o vor birui” (Matei 16:18), na si Gheorghe Solomon. Însă această pastor în districtul Buciumeni (DB)

Curierul Adventist 5
august 2014
Info Curier

Dedicarea Bisericii Adventiste din localitatea Alexandru Odobescu (BZ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sâmbătă, 28 iunie 2014, pentru Adventiste de Ziua a Şaptea din zona În cadrul serviciului divin de după-
credincioşii adventişti din Alexandru Munteniei, și au cântat corul din Bor- amiază, a avut loc ocazia specială de
Odobescu, districtul Topliceni, jud. deşti, jud. Vrancea şi corul de copii din împărtăşire a credincioşilor cu sfintele
Buzău, a fost o zi de bucurie. În acel Topliceni, jud. Buzău. simboluri.
Sabat a avut loc dedicarea Bisericii Dedicarea bisericii a creat un con- „Dorim ca această biserică să fie un
Adventiste de Ziua a Şaptea din aceas- text de părtăşie la care au participat, pe loc de scăpare, un loc al mântuirii tu-
tă localitate, eveniment la care au fost lângă localnici, membrii bisericilor ad- turor celor care Îl caută cu sinceritate
prezente aproximativ 150 de persoane. ventiste din Topliceni, Dănuleşti, De- pe Dumnezeu!” a spus pastorul Marian
Cuvântul a fost rostit de pastorul duleşti, Valea Salciei, Râmnicu Sărat, Ciurtin.
Valentin Bădescu, trezorier al Bisericii Bordeşti, precum şi alţi invitaţi. Preluare din Info Adventist
nr. 687 din 18 iulie 2014

10 ani de istorie adventistă românească în Atena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Biserica Adventistă de limbă ro­ dintre membrii activi, pe fondul crizei La eveniment au participat pastorii
mână din Atena a aniversat, în Sabatul economice, şi-au pierdut locurile de Raafat Kamal, noul preşedinte al Divi-
din 12 iulie 2014, zece ani de istorie muncă, fiind nevoiţi să plece din Gre- ziunii Trans-Europene, Marius Mun-
românească în Grecia. Biserica a fost cia spre Marea-Britanie, Germania, teanu, preşedintele Bisericii Adventiste
înfiinţată oficial în luna iunie 2004. În Belgia sau înapoi în România. de Ziua a Şaptea din România, Claudiu
mijlocul ei şi-a desfăşurat activitatea Biserica şi-a îndeplinit menirea de Gulias, preşedintele Misiunii Elene şi
pastorul Eugen Baciu, din 2003 până a prezenta lumii dragostea lui Hristos Manglis Apostolos, pastor pensionar,
în anul 2008, perioadă în care biserica şi de a transmite cuvântul Evangheliei fost preşedinte al Misiunii Elene. Fie-
a ajuns la 110 membri activi.  persoanelor doritoare de a-L cunoaşte care vorbitor şi-a manifestat bucuria
Din anul 2008 până în aprilie 2013, pe Isus Hristos. În ciuda necazurilor prin cuvânt şi a transmis încurajări şi
biserica din Atena l-a avut ca slujitor întâmpinate, anul acesta, în data de 24 îndemnuri din partea lui Dumnezeu.
al Evangheliei pe pastorul Simion Bu- mai, patru persoane au încheiat legă- Preluare din Info Adventist
ciuman, perioadă în care cei mai mulţi mânt cu Dumnezeu prin botez. nr. 687 din 18 iulie 2014

6 Curierul Adventist
august 2014
Info Curier

n BISERICA MONDIALĂ
Adventiştii brazilieni au „umplut multe goluri” la Cupa Mondială. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mii de adventiști brazilieni au dis- le-au împărțit împreună cu apă și cărți
tribuit apă potabilă, literatură religioa- religioase. Frații noștri au distribuit
să și pliante în jurul celor 12 stadioane aproximativ 100 000 de cărți în aero-
care au găzduit Cupa Mondială de fot- port și în stațiile de metrou.
bal. De-a lungul întregii perioade a - În orașul Porto Alegre, adventiștii
evenimentului sportiv, voluntari locali au distribuit 60 000 de broșuri ce con­
s-au implicat în proiectul „Speranță țineau mesaje creștine și informații
pentru Brazilia”, cu scopul de a intra despre Biserica Adventistă în trei limbi.
în contact cu fanii fotbalului veniți din - Una dintre inițiativele cele mai
toate părțile lumii. apreciate a fost faptul că aproximativ
2 000 de voluntari au donat sânge și, tot-
odată, au promovat în rândul populației
această idee. Aproximativ 4 000 de per-
soane au format o picătură simbolică de
sânge, făcând astfel apel la donarea de
sânge.
- În orașul Salvador, situat în nord-
estul statului Bahia, 30 de voluntari ad­
ventiști au împărțit aproape 2 200 de
cărți. adventiști au donat sânge și au distri-
- Lângă Arena Amazonia, din ora­șul buit pliante. 
Manaus, un număr de 1 000 de adven­ - În Rio de Janeiro, tinerii au donat
tiști au distribuit 50 000 de cărți în zile- 200 de unități de sânge pe 14 iunie. În
Iată aici câteva dintre activitățile le de 18, 22 și 25 iunie. ziua următoare, 40 000 de cărți au fost
lor: - În orașul Brasilia, capitala Brazi- distribuite pe celebrele plaje Copacaba-
- În São Paulo, voluntarii au folo- liei, 130 de tineri au distribuit cărți pe na și Leblon. Vorbitorii de limbă spani-
sit o biserică adventistă aflată la câțiva 21 iunie. olă au primit materiale în limba lor.
kilometri de Arena Corinthians ca să - Chiar dacă orașul Juiz de Fora nu
Preluare de pe news.adventist.org
prepare 500 de porții de gustări pe care a găzduit niciun meci de fotbal, tinerii
din 8 iulie 2014

n LA ODIHNĂ
Anca Scutariu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cu durere fan Demetrescu” în anul 1998. Din ferinţă intensă produsă de un cancer
a­nunţăm înceta­ 1999 a urmat cursurile Şcolii Postli- agresiv, Anca a fost chemată la odih-
rea din viaţă a ceale Sanitare „Dimitrie Cantemir” din nă, având asigurarea iertării şi a vieţii
scumpei noastre Tg. Mureş, fiind angajată ulterior ca veşnice.
Anca Scutariu asistentă. Anca Scutariu a iubit viaţa şi oame-
(34 ani). Anca Pe 12 septembrie 2004, s-a căsăto- nii. Ea lasă în urmă o familie îndure-
Moldoveanu s-a rit cu Marius Scutariu (fizioterapeut). rată, dar plină de speranţa că într-o zi
născut la Bucu- Împreună au avut doi copii: Miruna (n. se vor revedea. Pacea şi încrederea cu
reşti, pe 17 sep- 2008) şi Răzvan (n. 2012). Din 2009, care a adormit în braţele Domnului ne
tembrie 1979 şi soţii Scutariu au fost angajaţi la Cen- amintesc că este cu adevărat ferice de
a absolvit Liceul trul de Sănătate și Medicină Preventivă cei ce mor în Domnul.
Adventist „Şte- Herghelia. Pe 22.06.2014, după o su-

Curierul Adventist 7
august 2014
Principal

Speranţă după genocid


Biserica Adventistă din Rwanda, la 20 de ani de la cumplitul eveniment

N
u mai există niciun diavol în infern,” a
declarat misionarul. „Toţi sunt în Rwan-
da.” Acesta era titlul de pe coperta revistei
Time, din 16 mai 1994.1 Îmi amintesc de fiorii
care mi-au coborât pe şira spinării în timp ce
citeam acest titlu, în acel an fatidic. Din mo-
ment ce tatăl meu şi câţiva prieteni slujiseră ca
misionari la Universitatea Adventistă din Africa
Centrală (AUCA) din Mudende, nu puteam fi
indiferent faţă de situaţia din această frumoasă
ţară, ascunsă în munţii din centrul Africii. De
fapt, niciun om cu inimă nu putea rămâne indi-
ferent, pe măsură ce această ţară era cuprinsă de
un spasm de ură tribală şi distrugere care a dus
la moartea a aproape un milion de oameni, pe
parcursul a o sută de zile sângeroase, cunoscute
simplu ca „genocidul”.
Exact 10 ani mai târziu, în prima săptămâ-
nă din luna aprilie a anului 2004, am călătorit în
Mudende, Rwanda, făcând parte din delegaţia
nou-înfiinţatei Diviziuni Africa Centrală şi de
Est. Eram împuterniciţi să facem recomandări
cu privire la soarta campusului care era distrus.
Stăteam acolo, în faţa a ceea ce revista Time nu-
sul din Mudende, să-şi revină şi să treacă de la
mise „domeniile ucigaşe din Rwanda”, adică în
agonie la speranţă? Prea puţin am realizat atunci
faţa a ceea ce odată fusese o instituţie adventis-
că Dumnezeu pusese deja în mişcare oameni ca-
tă, în clădirea care adăpostise mai mult de o mie
re să reconstruiască biserica din Rwanda.
de oameni care căutau refugiu, dar care au fost
omorâţi de o mulţime frenetică. Dintre studenţii
noştri, 32 şi-au pierdut viaţa atunci. Arhitecţii speranţei
Situat pe versantul estic al munţilor Virunga, Ei au venit de pe toate cele patru continente.
la aproape 2 000 de metri altitudine, locul este Primul, al cărui caracter şi determinare au fost
aproape întotdeauna învăluit în ceaţă. În ochii testate ca preşedinte al Uniunii Ungare pe timpul
mei, totul părea ca şi cum mă luptam pentru a regimului comunist, a auzit chemarea lui Dum-
îndepărta fantomele trecutului. Într-adevăr, în- nezeu în 2001 şi a venit în Rwanda. Jozsef Szil-
treaga ţară părea ca şi cum nu s-ar fi împăcat în- vasi (împreună cu soţia lui, Suzsana), a fost de
că cu tragedia. Un giulgiu de întuneric părea că acord să slujească în funcţia de vice-cancelar al
se întinsese peste tot. Câmpurile erau necultiva- AUCA. Biroul lui a fost deschis într-un campus
te; buturugi negre stăteau ca martori ai pădurilor mic din Kigali, numit Gishushu. Când Szilvasi
pierdute; casele erau pretutindeni dărăpănate. a ajuns şi a văzut starea jalnică a campusului, a
Kigali, capitala ţării, părea letargică; traficul decis atunci şi acolo să se întoarcă acasă. Locul
era inexistent. Dar mai important era faptul că nu arăta nici pe departe ca un campus universi-
populaţia, de obicei rezervată, încă se lupta cu tar, ci mai degrabă ca o şcoală primară, fără ni-
durerea, demoralizată de pierderi de neînlocuit. ciun fel de facilităţi. Biblioteca nu era mai mare
Familii întregi au fost distruse. Va putea ţara, va decât o sufragerie obişnuită din America. Biroul
putea biserica, atât de mândră odată de campu- lui putea cu greu cuprinde un mic birou, un raft

8 Curierul Adventist
august 2014
Claude Richli | Principal
Traducere: Ana Brad

şi un scaun. Erau înscrişi numai 320 de studenţi. În final, Geoffrey Mbwana, pe atunci preşe-
În ciuda numeroaselor ameninţări cu moartea, dintele Diviziunii şi preşedintele comitetului2,
Szilvasi a rămas pentru că avea o viziune. un om înzestrat cu multă înţelepciune, a cerut
În 2004, cu o parte din cei 200 000 de dolari ca argumentele să fie sintetizate şi să se ia votul.
americani pe care biserica i-a primit ca despăgu- Toată lumea a aşteptat cu sufletul la gură nu-
bire pentru daunele campusului din Mudende, mărătoarea finală. Recomandarea comitetului a
care servise ca tabără de refugiaţi pentru Înaltul trecut cu doar câteva voturi în plus. Drumul era
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, deschis pentru un viitor cu totul nou.
Szilvasi a cumpărat o frumoasă proprietate pe
care oraşul Kigali a pus-o la dispoziţia bisericii, Un viitor cu totul nou
pe dealul din Masoro, chiar vizavi de aeroportul
Şi ce viitor! Acum am vizitat un Masoro
internaţional.
transformat. Noul vicecancelar, Abel Sebaha-
În acelaşi an, Dumnezeu a mişcat inimile
shyi, un ruandez care a făcut parte din comisia
unui cuplu de tineri din Filipine, Dominique
iniţială legată de viitorul campusului din Mu-
şi Angie Pagarigan. Dominique era arhitect, iar
dende, m-a întâmpinat în biroul lui spaţios, cu
Angie, director financiar al Spitalului Adventist
vedere la clădirile campusului, de care biserica
din Manilla. Ea l-a însoţit pe soţul ei la AUCA
este mândră. Clădirile au fost proiectate şi con-
pentru a preda cursuri în domeniul contabilită-
struite de Pagarigan, arhitectul a cărui finanţare
ţii, în timp ce el desena planuri pentru ceea ce
a fost atent gestionată de către soţia lui, Angie.
urma să fie construit pe noua proprietate. Nu
În 2006, Angie a devenit directorul financiar,
ştiau atunci, dar împreună cu Szilvasi, au pus
responsabil cu partea financiară pentru o situa-
bazele pentru ceea ce s-a dovedit a fi nu doar
ţie haotică. Aşa cum o spunea Sebahashyi, „timp
renaşterea universităţii, ci şi renaşterea întregii
de patru ani, ea a practicat ‘arheologia’: sisteme-
Biserici Adventiste din Rwanda. Cu toate aces-
le contabile erau inexistente, fluxul de numerar,
tea, s-a dovedit că drumul era extrem de stâncos.
critic. Dar în final am fost capabili să economi-
Primul reper major? Luarea unei decizii legate
sim bani şi să construim acest campus minunat,
de destinaţia campusului Mudende.
precum şi un nou campus în Gishushu, fără da-
torii.”
Punctul de cotitură „Şcoala primară” care era acolo a fost distru-
Pe 13 mai 2004, a avut loc o întâlnire isto- să şi în locul ei a început construcţia unei clădiri
rică la Hotelul Novotel din Kigali. Comitetul mari, cu 24 de săli de clasă, care poate să găzdu-
executiv al Diviziunii Africa Centrală şi de Est iască departamentele administrative. Numărul
îşi ţinea întâlnirea de la jumătatea anului, iar cel studenților a urcat de la 320 la 3 200. În viitor
mai important punct de pe agendă era acela al vor fi adăugate programe noi departamentelor
raportului pe care o comisie de studiu urma să-l de educaţie şi teologie, inclusiv inginerie soft­
prezinte, legat de viitorul campusului din Mu- ware, ştiinţă medicală, matematică, economie,
dende. geografie şi medicină.
Sub coordonarea lui Mutuku Mutinga, un
profesor universitar din Kenya, comisia a venit
cu recomandarea de a accepta oferta din partea
guvernului de a achiziţiona campusul dărăpănat,
şi cu banii primiţi să dezvolte campusul de pe
Dealul Masoro.
Opoziţia a fost acerbă. Mulţi membri ai co-
mitetului îşi aminteau de „zilele glorioase” ale
campusului din Mudende. Fuseseră elevi sau
profesori acolo. Cei care-şi pierduseră viaţa aco-
lo fuseseră prietenii şi cunoscuţii lor. Cum ar fi
putut întoarce spatele acestei importante părţi
din viaţa lor şi din viaţa bisericii din ţara lor?
Motivele pentru a oferi campusului din Muden-
de o altă şansă creşteau; tonul era plin de pasi-
une.

Curierul Adventist 9
august 2014
Principal

Construind viitorul ţării studenţi universităţii, clinici care vor aduce să-
Cu câteva luni în urmă, Sebahashyi şi vice- nătate populaţiei, biserici noi.
cancelarul adjunct pentru mediul academic, Când Byilingiro discută planurile de viitor,
Ndahayo Claver, au fost chemaţi în biroul minis- devine animat. Vorbeşte despre Gitarama, în
trului Educaţiei. După ce ministrul i-a felicitat centrul ţării, acolo unde a fost construit un nou
pentru munca lor şi pentru calitatea educaţiei birou administrativ, pentru o mai mare vizibilita-
oferite de universitatea bisericii, le-a înaintat o te. „Dar asta nu este suficient,” spune el. „Ne-am
cerere în numele guvernului ţării. El a întrebat gândit să adăugăm o şcoală, pentru a putea in-
dacă AUCA ar putea face planuri pentru a înce- fluenţa tinerii. Aşa că acum avem 24 de săli de
pe prima şcoală medicală din Rwanda. Guvernul clasă finalizate.” Mai au de asemenea două clă-
ar ajuta prin oferirea de stagii, burse şi acces la diri de dormitoare care pot găzdui până la 800
alţi parteneri. Încă mai trebuie adunată o sumă de copii.
de 4 milioane de dolari, dar planurile sunt în „Vrem să avem copii familiarizaţi cu doctrina
curs de desfăşurare pentru a deschide uşile unui şi misiunea noastră,” explică Byilingiro. „Apoi,
prim grup de 45 de studenţi, în septembrie 2015. exista teren care era de vânzare, aşa că am cum-
părat acel teren. Am vorbit cu primarul şi i-am
spus că vom folosi acel teren pentru a extinde
AUCA.”
„Pagarigan a elaborat deja planul principal.
Aşa că, din moment ce avem această ramură a
universităţii – şcoala şi biroul misiunii –, sunt
sigur că prezenţa bisericii în acel oraş va fi pu-
ternică.”
În vizita noastră prin ţară, Byilingiro mi-a
arătat noua Şcoală de Asistenţă Medicală, situa-
tă chiar lângă Spitalul Adventist din Mugonero,
Universitatea gata de deschidere, după ce va primi autorizația
Adventistă Africa Un alt arhitect din partea guvernului. În Gisenyi, lângă graniţa
Centrală, AUCA „Renaşterea universităţii a fost şi renaşterea cu Republica Democratică Congo, mi-a arătat
bisericii,” declară Hesron Byilingiro, un om mo- noul birou al bisericii, precum şi un liceu. Am-
dest în ciuda înaltelor calificări academice. Un bele sunt construite pe o proprietate bine poziţi-
rwandez nativ, el a devenit cetăţean al Statelor onată, cumpărată cu ajutorul unui membru laic
Unite ale Americii după ce a locuit acolo mai şi completată cu un depozit care era închiriat de
mulţi ani. Deţine două diplome de master (în o altă biserică. Când membrii acelei biserici au
Teologie şi Administrarea afacerilor) şi un doc- auzit că adventiştii au cumpărat proprietatea,
torat în misiune, toate obţinute la Universitatea s-au supărat; alţii însă au întrebat ce învaţă bise-
Adventistă Andrews din Michigan. Ar fi putut rica noastră. La sfârşitul anului a avut loc o serie
avea un viitor strălucit oriunde. În schimb, spre evanghelistică la finalul căreia 140 de persoane
deosebire de cei mai mulţi africani, el şi soţia sa, au cerut botezul şi s-au alăturat bisericii. Acum
Anna, au ales să se întoarcă în ţara lor, în anul avem acolo o comunitate înfloritoare.
2003, pentru ca Hesron să slujească în funcţia
de trezorier al Uniunii. Și-a petrecut primii doi
ani în elaborarea unor sisteme şi proceduri care
să garanteze un viitor financiar sănătos pentru
biserică. În 2005, a devenit preşedintele Uniunii
Rwanda.
La sfârşitul unei după-amiezi însorite în Ki-
gali, stăteam cu el pe acoperişul unei clădiri de
nouă etaje, încă în construcţie, înconjurată de
ambasade, doar la un bloc distanţă de centrul
oraşului. Aici va fi noul birou administrativ al
Bisericii Adventiste din Rwanda; cele mai multe
spaţii vor fi închiriate, pentru a genera venituri Noul sediu administrativ
pentru dezvoltarea ulterioară: şcoli care vor oferi al Bisericii Adventiste din Rwanda, Kigali

10 Curierul Adventist
august 2014
Claude Richli | Principal

mului până la ora 11:00, înainte să fie lăsat să


plece.
Astăzi este „Umuganda”, Ziua Naţională a
Muncii Comunale. O dată pe lună, întreaga po-
pulaţie trebuie să lucreze voluntar sâmbăta di-
mineaţa, la construcţia de case sau şcoli sociale,
la curăţarea drumurilor şi a spaţiilor publice,
ridicarea gunoiului, plantarea de copaci sau ar-
buşti, sau alte lucruri care aduc îmbunătăţiri me-
diului înconjurător. Totul, cu excepţia bisericilor
adventiste, este închis. Nimeni, cu excepţia ser-
Biserica adventistă Galilaya, Ruhengeri viciilor de urgenţă şi a adventiştilor, nu are voie
să circule pe drum. Adventiştii de ziua a şaptea
sunt aşteptaţi să lucreze în dimineţile de dumi-
În Ruhengeri, ne-am oprit pentru a vizita Bi-
nică.
serica Galilaya, organizată doar cu un an în ur-
Când guvernul a
mă. Are 324 de membri, dar plănuieşte să ajungă
implementat acest pro-
la 2 000 în următorii ani. Construcţia noii clădiri
gram, în anul 2006, Bi-
este avansată. Alte două biserici cu o capacitate
serica Adventistă a fost
de peste 2 000 de locuri se află în construcţie în
chemată să emită cărţi
acelaşi oraş. O şcoală pentru 1 400 de elevi este
de identitate pentru fi-
în stadiu de finisare.
ecare membru. Într-o
Gérard Karasira, absolvent al AUCA şi în
lună, numai în Kigali,
prezent preşedintele câmpului Rwanda de Nord,
980 000 de oameni au
m-a primit în biroul său şi mi-a arătat noul bi-
cerut astfel de cărţi de
rou. Este o clădire modernă, de trei etaje, cu
identitate, pe lângă al-
birouri spaţioase, cu propriul server şi sistem
te sute de mii în afara
contabil SunPlus, conectat cu Uniunea şi Con-
capitalei. Nu toţi se află
ferinţa Generală.
pe listele de membri ai
În aprilie 2014, s-au împlinit 20 de ani de la
bisericii, dar toţi au Campusul școlii
genocid. Şi cum arată acum totul! Atunci, ura
pretins a fi păzitori ai Sabatului. Poate că nu toţi adventiste
aproape a distrus ţara. Astăzi, ţara este în plină
participă la serviciile divine din biserici, dar ştiu din Ruhengeri
expansiune, şi biserica, de asemenea. Oamenii
despre Sabat din familiile în care au crescut şi nu
au învăţat să ierte şi să lucreze împreună. Corup-
muncesc în această zi.
ţia a fost diminuată, legea şi ordinea – restaurate,
Astăzi, biserica raportează „numai” 604 000
disciplina – reclădită3. Ţara chiar funcţionează.
de membri în Rwanda. Dar noi ştim că cel pu-
Devine rapid un model în Africa. Şi în Rwanda,
ţin de două ori mai mulţi pretind a fi adventişti.
biserica noastră devine o sursă de inspiraţie, tă-
Conform statisticilor guvernamentale, 11,1% din
rie spirituală şi dezvoltare intelectuală.
populaţia de 12 milioane de locuitori a ţării sunt
adventişti. Asta înseamnă mai mult de 1,3 mi-
Mai mult de un milion de păzitori ai lioane de păstrători ai Sabatului, cea mai mare
Sabatului în Rwanda concentraţie de adventişti din întreaga lume. n
Este 9:30 în această dimineaţă de Sabat de
ianuarie, în Kigali, iar drumurile sunt goale, cu Acest articol a fost preluat din numărul din lu-
excepţia câtorva ofiţeri de poliţie. Şoferul meu, na aprilie 2014 al revistei Adventist World.
pastorul adventist Karangwa Nephtal, m-a aver-
tizat că va fi dificil să ajungem la biserică fără 1
Vezi şi, „Why? The Killing Fields of Rwanda,” TIME Ma­
să fim opriţi. Şi a avut dreptate. Am fost opriţi gazine, http://content.time.com/time/magazine/article/
de trei ori în patru kilometri şi întotdeauna ni 0,9171,980750,00.html#ixzz2rUsszqKi.
s-a pus aceeaşi întrebare: „Sunteţi adventişti 2
Geoffrey Mbwana este în prezent vicepreşedinte gene- Claude Richli,
de ziua a şaptea?” „Da.” „Arătaţi-mi cardul.” ral al Conferinţei Generale din Silver Spring, Maryland, director de marketing
Cu răbdare, pastorul le-a arătat cardul emis de Statele Unite. El deţine această funcţie din anul 2010. la revistele Adventist
biserică, ce atesta că este adventist. Dacă nu 3
Vezi articol auxiliar. Review și Adventist
l-ar fi avut, ar fi fost reţinut pe marginea dru- World

Curierul Adventist 11
august 2014
Rubrica „Texte si semnificaţii”, realizată de Gabriel Işvan,
poate fi ascultată la Radio Vocea Speranţei vineri şi duminică
(în programul de seară), sâmbăta şi duminica (la matinal).

Texte și semnificații

I-a spus Dumnezeu lui Samuel


să mintă?
Î
Samuel a zis: „Cum ntrebarea ce se ridică din pasaj e clară: Îl nie sacrificială, la care urma să invite şi familia
să mă duc? Saul învață Dumnezeu pe Samuel să mintă? Răs- lui Isai. Aceasta era partea publică, ce i se adresa
are să afle şi mă va punsul cel mai des întâlnit este: minciuna şi lui Saul.
ucide.” Şi Domnul nu e un standard absolut în Biblie. Datoria de
a zis: „Să iei cu tine a salva viaţa e mai importantă decât aceea de a Lecţii din text
un viţel şi să zici: spune adevărul – a minţi când trebuie salvată o
«Vin să aduc o jertfă 1. Omul lui Dumnezeu spune întotdeauna
viaţă, sau pentru a ieși dintr-o situație dezavan-
Domnului.»” adevărul. Samuel a făcut ce i-a spus lui Saul că
tajoasă este ceva legitim, chiar lăudabil. Dar ce va face. Totuşi creștinul nu spune TOT CE ŞTIE.
(1 Samuel 16:2) spune textul? Biblia afirmă faptul că Dumnezeu Aceasta nu este identic cu a spune adevărul pe
nu minte (chiar în același capitol 1 Samuel 15:29, jumătate, cu intenţia de a-l induce în eroare pe
Tit 1:2). În Biblie, descrierea morală a lui Dum- semen (cum a făcut Avraam).
nezeu conține și porunca pentru noi: când citim 2. Să nu spui adevărul pe care-l ştii nu în-
„Dumnezeu e sfânt” – imediat apare porunca seamnă să minţi şi, în unele ocazii, poate fi o da-
„fiţi şi voi sfinţi”; Dumnezeu nu minte – nici voi torie! La o întrebare directă despre ungerea lui
să nu minţiţi! Deoarece minciuna este în relație David, profetul ar fi avut o problemă diferită și
cu caracterul lui Dumnezeu în Biblie, atunci evi- ar fi trebuit să înfrunte mânia lui Saul.
tarea ei este un standard absolut de comporta- 3. Uneori, Isus i-a evitat pe duşmanii Săi
ment şi pentru oameni. (Ioan 12:39), şi alteori S-a abţinut să răspundă.
Nu întotdeauna a nu spune tot ce ştii este echi-
Când să vorbeşti şi când nu valent cu a minţi. Sunt momente în care trebu-
În 1 Samuel 15, Dumnezeu îi spune profetu- ie să taci şi momente în care trebuie să vorbeşti
lui că nu trebuie să se îngrijoreze pentru călăto- (Eclesiastul 3:7). Isus nu a înşelat pe nimeni nici
ria sa. Preoţii mergeau din loc în loc şi aduceau când a vorbit, nici când a tăcut.
jertfe, urmate de o sărbătoare locală, la care par- Exemplul martirilor este demn de urmat –
ticipau bătrânii locului. Niciun aspect din cadrul nici măcar viaţa nu trebuie obţinută cu preţul
evenimentelor publice nu arăta că misiunea lui minciunii. Martirii ar fi putut nega adevărul şi
Samuel ar fi fost ceremonialul de ungere a lui şi-ar fi putut salva viaţa printr-un cuvânt. Cei
David. Acesta a avut loc într-un cadru privat – trei tineri din Babilon nu ar mai fi înfruntat cup-
„în mijlocul fraţilor lui” (1 Samuel 16:13). La fel torul cu foc, dacă ridicau pur şi simplu o piatră
a fost şi în cazul lui Saul (1 Samuel 10:1). Dum- de pe pământ chiar în momentul în care mulţi-
nezeu l-a invitat pe Saul la o misiune, dar nu l-a mea se închina. Dar nu au făcut aşa; vieţile lor au
obligat să accepte chemarea. Și aici, ungerea este fost înnobilate şi înălţate în ochii lui Dumnezeu,
un aspect particular, care, pentru acel moment, pentru că ei au stat fermi de partea adevărului în
îl privea DOAR PE DAVID. David era tânăr, cele mai grele împrejurări.
necopt şi astfel Dumnezeu îl pregătea pentru
viitor: să trăiască pregătindu-se să devină rege. Concluzie
Dumnezeu nu urmărea declanşarea unui război Dumnezeu ne învaţă să fim înţelepţi, să dis-
Gabriel Ișvan, direc- civil pentru înlăturarea lui Saul, ci pregătirea lui cernem bine situaţiile când trebuie să vorbim
torul Departamentului David. şi când trebuie să tăcem, dar NICIODATĂ NU
Libertate Religioasă Deci sfatul lui Dumnezeu pentru servitorul TREBUIE SĂ MINŢIM. Cei ce poartă Numele
și Comunicare, Lui înfricoşat nu ţine de înşelăciune, minciună lui Dumnezeu şi al lui Isus scris pe frunţile lor
Conferinţa Muntenia sau echivoc. Samuel chiar mergea la o ceremo- pur și simplu nu mint (Apocalipsa 4:5). n

12 Curierul Adventist
august 2014
Să ne cunoaştem familia adventistă

Comunitatea Oradea Maranatha

I
storia Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea 1946), este cumpărată încă o proprie-
Oradea A, „Maranatha” începe înainte de Pri- tate – pe str. Academiei – și membrii
mul Război Mondial. Surse neoficiale (pionie- vorbitori de limba maghiară formează
rii bisericii din această zonă) spun că în anul a doua biserică în oraș pentru ca me-
1913, în bucătăria Mariei Pap, se aduna deja un sajul Evangheliei să ajungă mai ușor la
grup de credincioși format din 5-6 femei și un oamenii de ambele naționalități.
bărbat, grup format în urma lucrării unui ma- În prezent, cei aproximativ 250 de
re misionar și pastor – Huenergardt. La finalul membri ai Bisericii AZȘ Oradea A
anului, în 31 decembrie 1913, un raport al Uni- „Maranatha” se închină în aceeași clă-
unii Dunărene (Ungaria și Transilvania) atestă dire de pe str. Clujului nr. 32. În aceas-
că în Conferința Ungaria Centrală erau 22 de tă locație ne bucurăm și de prezența
biserici și 515 membri botezați. Același raport Asociației Amicus Oradea și, împreună
amintește și comunitatea Oradea, cu 14 membri cu ei sau prin proiecte separate, încer-
botezați care se întâlneau într-un locaș de cult pe căm să răspundem nevoilor semenilor
str. Szaczvay (actuala M. Eminescu). noștri și să ducem mai departe mesajul
După Primul Război Mondial, Biserica Ad- Evangheliei.
ventistă din Oradea, formată atunci din 70 de Așteptând cu dor revenirea Mântuitorului
membri, a fost preluată de Conferința Banat – nostru, putem numai să ne aducem aminte de
Crișana. În perioada 1924–1926 este cumpărată ruga înălțată de El înainte de moartea Sa: „Mă
proprietatea de pe str. Clujului. Cei 120 de mem- rog ca toți să fie una, … pentru ca lumea să crea-
bri pășesc în noul locaș de cult în 26 octombrie dă…” (Ioan 17:21).
1926. După al Doilea Război Mondial (1945– Vinicius Ivașco, pastor asistent

Regatul Ţărilor de Jos

C
unoscut în mod popular ca Olanda, Rega- zeau deja de câțiva ani Sabatul, astfel că întâlni-
tul Țărilor de Jos cuprinde atât teritoriul rea cu misionarul adventist a dus la primirea a
european al Olandei, cât și teritoriile Aru- cinci dintre ei în rândul comunității adventiste
ba și Antilele Olandeze din Caraibe. Țara are o mondiale.
suprafață de 41 543 de km2 și o populație de pes- În 1893, Conferința Generală îl va trimite pe
te 16 milioane de locuitori, fiind una dintre cele Reinhold Klingbeil ca misionar în Europa, iar
mai dense țări de pe glob. Se apreciază că, da- acesta, după o foarte scurtă activitate în Ger-
că digurile și dunele care protejează localitățile mania, va sosi în Rotterdam unde, în 1896, va
ar dispărea, zonele cele mai populate ale țării organiza prima biserică adventistă și va boteza
ar fi inundate, cea mai mare parte a teritoriu- șapte persoane.
lui fiind sub nivelul mării sau cu maximum un Astăzi, în Olanda sunt 56 de biserici ad-
metru deasupra. Cunoscută ca țară a lalelelor ventiste și 8 grupe în care se închină 5 224 de
și a morilor de vânt, Olanda este pe locul doi membri adventiști. Tot din raportul statistic
la producția de alimente și produse agricole, aflăm despre o școală și un azil, dar și despre un
după Statele Unite, și este socotită de-a lungul spital adventist în zona insulară a Antilelor. În
istoriei ca una dintre cele mai tolerante țări ale anul 2013, peste 3 000 de credincioși adventiști
Europei. Regatul Țărilor de Jos este însă și în s-au întâlnit cu pastorul Ted Wilson la Zwol-
le, cei mai mulți dintre ei fiind tineri. Uniunea
topul țărilor secularizate ale Europei, peste 50%
Regatului Țărilor de Jos este cunoscută pentru
din populație declarându-se „fără religie”. Cele
programele misionare pentru tineri și copii, dar
mai mari comunități creștine sunt cele catolice
și pentru interesul în plantarea de noi biserici,
și protestante, dar numărul celor care participă fiind o zonă unde numărul membrilor adventiști
regulat la slujbe nu depășește 6%. este în creștere an de an.
Când L. R. Conradi a vizitat Olanda , în 1887,
un mic grup de baptiști din Est-Groningen pă- Adrian Neagu, pastor în Conferinţa Oltenia.

Curierul Adventist 13
august 2014
Ecouri

Michael Belina Czechowski


– un destin neînţeles şi un Dumnezeu mare

N
umele lui M. B. Czechowski este pentru încăpățânat, dar uimitor de sincer și lipsit de lă-
Biserica Adventistă din România un nu- comie sau interese personale ascunse. Ceea ce ar
me pe care nu îl vom putea uita niciodată. trebui să ne uimească nu sunt însă calitățile lui
Asemenea părinților, pe care nu îi putem alege (care pentru unii sunt extraordinare, iar pentru
și al căror drum în viață nu îl putem prescrie, alții lipsesc cu desăvârșire) și nici defectele lui
istoriografia adventistă europeană, în general, și (și ele socotite uneori prea puține și alteori prea
cea românească, în special, nu pot fugi de perso- multe), ci felul în care Dumnezeu S-a folosit de
nalitatea lui și nici nu îl pot modela după tipa- el și de evenimentele din viața sa pentru a duce
rele gândirii de azi. Michael Belina Czechowski Evanghelia în Europa și pentru a-i convinge pe
rămâne, în ciuda necunoscutelor din viața sa, un adventiștii americani să trimită misionari în lu-
revoluționar, un visător incorigibil, gata de sa- mea întreagă.
crificii extreme, uneori prea grăbit, alteori prea În perioada 18-20 mai 2014, s-a desfășurat
în Polonia, la Colegiul Adventist de Teolo-
gie și Științe Umaniste „M. B. Czechowski”, o
conferință internațională ce a dorit să marcheze
150 de ani de la sosirea bravului misionar adven-
tist în Europa. Este a doua conferință de acest fel,
după ce în 1976 a fost organizată prima întâlnire
cu participare internațională, marcând atunci
100 de ani de la moartea misionarului, survenită,
așa cum se știe, într-un spital din Austria, în luna
februarie a anului 1876. Trebuie să apreciem în-
să că fără eforturile organizatorilor primei ediții
a conferinței, de a studia și promova personali-
tatea lui Czechowski, pentru mulți, misionarul
polonez ar fi rămas un necunoscut până astăzi.
Evenimentul din 1876 a fost descris pe larg în
revista Curierul Adventist din acel an, din partea
Uniunii Române participând fratele Dumitru
Popa, a cărui prezentare despre activitatea lui
Czechowski în România a fost inclusă în volu-
mul omagial editat la sfârșitul conferinței.
Anul acesta, pe lângă profesorii, studenții și
administratorii școlii și Uniunii Adventiste din
Polonia, la conferință au fost prezenți delegați și
cercetători adventiști din Europa, Statele Unite
și Australia. Amintim în mod special pe fratele
Arthur Stele, vice-președinte al Conferinței Ge-
nerale, pe soția sa Galina Stele, vicepreședinte
în cadrul Arhivelor Adventiste, pe Jiri Moskala,
decan al Seminarului Teologic al Universită­
ții Andrews, dar și pe Rajmund Dabrowski și
Jacques Frei, coorganizatori ai primei ediții. Din

14 Curierul Adventist
august 2014
Adrian Neagu | Ecouri

ceasornic porunca de a nu uita, de a-ți aminti,


de a povesti evenimentele trecutului, iar unul
dintre păcatele cele mai grave ale poporului era
tocmai această uitare a intervențiilor lui Dum-
nezeu în istoria lor. Iată de ce, aprecia vorbitorul
la final, este vital să păstrăm vie istoria noastră
denominațională, pentru o identitate sănătoasă
și pentru viitorul bisericii.
Cea de-a doua conferință a fost susținută
de pastorul Rajmund Dabrowski, având un ti-
tlu la fel de provocator – „M. B. Czechowski,
omul pentru care misiunea nu avea granițe”.
Prezentarea pastorului Dabrowski, așa cum era
de așteptat, a început de la concluziile primei
conferințe către provocările pentru cercetarea
istorică adventistă contemporană. Subiectul cen-
tral a fost însă personalitatea lui Czechowski și
partea Bisericii Adventiste din România au fost viziunea sa asupra misiunii, într-o vreme în care
prezenți pastorii Laurențiu Nistor, directorul adventiștii de ziua a șaptea din America încă se
Centrului de Studii Creștine Răsăritene, și Adri- mai întrebau: „Mai poate fi cineva mântuit da-
an Neagu, doctor în istorie, pastor în Conferința că nu a fost printre cei convertiți de predicarea
Oltenia. millerită?” În acest context, fostul călugăr catolic
Conferința din acest an a fost împărțită în părea excesiv de nerăbdător și insistent pentru o
două părți tematice distincte – prima s-a ocupat viziune la care mulți nici nu îndrăzneau să gân-
de viața și moștenirea lui Czechowski, (concen- dească. În timp ce lucra în zona orașului New
trată în mare parte în prima zi a întâlnirii), iar York, Czechowski avea grupe de studiu în limba
cea de-a doua a încercat să surprindă aspectele engleză, franceză, poloneză, italiană, germană și
contemporane ale misiunii adventiste, în care spaniolă, ceea ce nu implica neapărat că se putea
exemplul oferit de misionarul polonez și mode- descurca perfect în oricare dintre ele, ci mai de-
lul său de misiune, dar și relația lui cu biserica grabă că avea o viziune misionară ce îi cuprindea
pot fi de o importanță deosebită. pe toți. Când a ajuns în Europa, observa vorbi-
Subiectul nu este unul facil – personalitățile torul, el avea să folosească aceleași mijloace de
independente, specifice pionierilor, gata să por- lucru. Avea un talent înnăscut de a se apropia
nească doar după glasul conștiinței lor și ascul- de membrii claselor înalte, dar și de a explica cu
tând doar de propriile lor impulsuri, nu au fost
comode pentru niciun sistem organizat, dar fap-
tul că Dumnezeu a putut lucra cu ei este o lecție
pentru noi, cei care, asemenea lui Iosua sau
ucenicilor, suntem geloși pentru cauza noastră
bună.
Conferința a fost deschisă de prezentarea
fratelui Jiří Moskala, decanul Seminarului Te-
ologic de la Universitatea Andrews, și el unul
dintre participanții (pe atunci doar ca student)
la Conferința din 1976, despre puterea memo-
riei. „Fără memorie”, aprecia profesorul Mos-
kala, „nu există gândire și dezvoltarea ideilor,
nu există viitor și nici posibilitatea de a-l putea
descifra, nu există speranță, nu sunt motive de
mulțumire și nici de supunere; fără memorie
nu avem identitate și nici relații sănătoase, fără
amintire nu există iubire și nu există credință.”
În acest context, devine evident de ce Vechiul
Testament reamintește cu consecvența unui

Curierul Adventist 15
august 2014
Ecouri

de-amănuntul țăranilor ale misiunii și abateri de la planul inițial al misi-


care se opreau lângă unii, precum și promovarea nediscriminatorie a
hăr­țile lui profetice. misionarilor, indiferent de statutul lor în cadrul
Una dintre moștenirile organizației și raportarea la misiune, realizate
incontestabile ale lui din perspectiva mandatului misionar și profetic
Czechowski este toc- încredințat de Dumnezeu, dincolo de persoana
mai această deschidere implicată în proiect. Aceste aspecte sensibile au
spre toate categoriile dat relevanță conferinței, contribuind la progre-
de oameni, lucrând cu sul înțelegerii actului misionar, și au conturat
înțelepciune și dragos- necesitățile concrete de susținere a misiunii și a
te pentru a-i conduce misionarilor.
la Hristos atât pe cei de Chiar dacă nu putem aminti aici toate pre-
sus, cât și pe cei de jos. zentările din cadrul conferinței, cititorii le vor
După această primă putea vedea în volumul omagial ce va apărea în
sesiune a conferinței, a viitorul apropiat, așa cum au promis organiza-
urmat dezvelirea unei plăci comemorative, în torii.
memoria lui M. B. Czechowski și o fotografie de
grup, mărturie a roadelor răsărite peste decenii
S
din semințele semănate atunci cu multe lacrimi „Fără memorie nu există gândire și
și sacrificii.
După momentul acesta festiv, lucrările au dezvoltarea ideilor, nu există viitor și
continuat cu prezentarea pastorului Jacques Frei: nici posibilitatea de a-l putea descifra,
„Pionierul – Mihael Belina Czechowski”, și cea
a delegației din România – „Czechowski, Mina nu există speranță, nu sunt motive de
și Aslanii – misterele unui drum spre necunos- mulțumire și nici de supunere; fără
cut”, pregătită de pastorul Adrian Neagu. Jacques
Frei, cunoscut pentru interesul său deosebit în memorie nu avem identitate și nici
cunoașterea și promovarea vieții și activității mi-
sionarului polonez, a punctat elementele poziti-
relații sănătoase, fără amintire nu
ve, dar a amintit și întrebările mai grele asupra există iubire și nu există credință.”
ultimilor ani ai vieții sale. Unele dintre aceste
întrebări și-au găsit răspuns în prezentarea ce S
a urmat, altele însă au rămas și mai mult învă-
luite în mister. În ceea ce privește activitatea sa Concluziile întâlnirii din Polonia nu s-au li-
din România, am încercat să prezentăm puținele mitat la Czechowski. În toată această istorie nu
mărturii descoperite recent despre familia Aslan el a fost personajul principal. Ci ele au iradiat
Adrian Neagu, doctor de la Pitești, dar și amintirile despre activitatea cum este natural, spre Autorul inițial al misiunii,
în istorie și pastor în misionarului sosit pe neașteptate în viața lor. În Dumnezeul cel mare și minunat, care ia oameni
Conferința Oltenia ciuda reputației deloc pastelate a Minei (mai în- limitați, îi așază în mijlocul altor oameni limitați,
tâi secretară și apoi soție a lui M. B. Czechowski) cu greșeli și neputințe, iar dacă ei se lasă conduși
din istoriografia adventistă europeană, pentru de El, îi poartă de mână spre împlinirea planu-
grupa credincioșilor din Pitești, ea a rămas o rilor Sale veșnice. Referindu-se la Czechowski,
doamnă cultivată, o soră de credință devotată Nathan Gordon concluziona într-un articol
activității misionare, păstrând până la sfârșitul scris pentru Adventist World în octombrie 2012:
vieții legături cordiale cu familia Aslan, dove- „Czechowski a fost un adventist de ziua a șaptea
dind încă o dată că judecata este a lui Dumne- nonconformist, un rebel cu o cauză reală și văzut
zeu, și nu a oamenilor. ca un sfânt de mulți care i-au cunoscut biogra-
A doua zi, conferința a dezbătut implicațiile fia. Deși un revoltat, nu a abandonat niciodată
moștenirii pionieratului misionar al lui Czechow- mesajul adventist și nici nu a fost o victimă a
ski în contemporaneitate: întâlnirea și susținerea instabilității spirituale care i-a făcut pe mulți să
reciprocă dintre misionarii independenți și sis- se lase duși de vânturile ereziilor doctrinare... De
Laurențiu Nistor, temul organizat al bisericii și provocările com- la moartea sa până astăzi, nu cunoaștem un alt
directorul Centrului de portate, valorificarea oportunităților misionare pastor adventist care să fie exact cum a fost Mi-
Studii Răsăritene imprevizibile și unice care solicită ajustări rapide chael Belina Czechowski.” n

16 Curierul Adventist
august 2014
Natanael Jigău | Misiune

O librărie mobilă la Reşiţa


Și în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni
şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. (Faptele apostolilor 5:42)

F
acem parte din Biserica Adventistă de Ziua Ce înseamnă pen-
a Șaptea, iar ținta noastră comună este aceea tru dumneavoastră
de a trăi ca Isus Hristos și de a duce mesajul implicarea în acest
celor trei îngeri oamenilor din jurul nostru. Ves- proiect?
tea bună a rămas aceeași de-a lungul timpului, Doșa Vilma: Un
însă metodele au fost adaptate pentru ca lucrarea timp util și binecu-
să fie cât mai eficientă. vântat.
În ianuarie 2011 s-a deschis prima librărie So-
Funar Elena: O
la Scriptura în Reşiţa. Ca toate celelalte centre de
bucu­rie de a lucra
carte din ţară, ne-am confruntat şi noi cu greutăți
pentru Dum­nezeu
financiare. După un an şi jumătate de funcţiona-
și pentru oameni.
re, am hotărât să încheiem această activitate. Am
continuat însă să visăm la o altă formă a libră- Cum reacţionează
riei. Visul nostru a devenit realitate pe 8 martie oamenii care bene-
2013, atunci când librăria deschisă într-o rulotă a ficiază de slujirea dumneavoastră?
devenit neîncăpătoare la debut. Astăzi, costurile
Hodovici Ana: Oamenii sunt în general deschiși
de funcționare sunt mult mai mici, iar vânzările
și comunicativi, fiind încântați de beneficiile
sunt mai mari. Randamentul actual, comparat cu
acestui proiect pentru ei.
ce a fost, este uimitor.
În Reșița avem opt locuri aprobate pentru Mustaţă Emilian: Sunt recunoscători. Mulți din-
amplasarea rulotei. Proiectul a fost apreciat de tre ei ne rămân prieteni și ne vizitează constant.
oamenii care au beneficiat de serviciile oferite,
Încurajaţi demararea unor proiecte asemănă-
dar şi de autorităţile locale, care au spus „da”
toare în ţara noastră?
continuităţii proiectului şi pentru anul 2014. Re-
uşim să fim prezenţi în cele mai centrale locaţii Bogdan Flaviu: Cu siguranţă!
posibile din municipiul Reşiţa, spaţii la care nici Hodovici Vasile: Îi încurajez și pe alții să demare-
nu îndrăzneam să visăm în urmă cu doi ani. Sun- ze un astfel de proiect. Mult curaj!
tem mobili şi putem ajunge și în alte localități,
iar pentru perioade mai scurte am fost în peste Gânduri de final
douăzeci de localități din județele Caraș-Severin
Cred că această acţiune este una cu benefi-
și Timiș.
cii duble Atât beneficiarii, cât și cei care lucrea-
ză pentru oamenii din jur au de câștigat. Avem
Satisfacţia de a sluji rezultate care ne încurajează să continuăm şi să
În cele patru ore de funcţionare, alături de li- ţintim mai sus. Privind în urmă, putem observa
brarul angajat, mereu e prezent încă un voluntar în mod clar intervenţia şi călăuzirea lui Dumne-
din comunitatea Reșița. Pe lângă oferta de carte zeu în această perioadă. Au fost persoane care au
și produse sănătoase, măsurăm gratuit tensiunea căutat sănătatea fizică, dar şi unii care au reuşit
arterială, indicele de masă corporală și procentul să înţeleagă mai bine adevărurile Scripturii. Du-
de grăsime din organism. Cei care şi-au petrecut pă o perioadă de aproape un an și jumătate de
o parte însemnată din timpul lor în acest loc au experiență, putem spune că activitatea este mult
experienţe frumoase din lucrarea aceasta. Răs- mai eficientă.
punsurile oferite vă vor ajuta să înțelegeți mai Mulţumim în primul rând lui Dumnezeu, Natanael Jigău, pastor
bine dimensiunea slujirii din cadrul acestui pro- dar şi tuturor celor care au sprijinit proiectul în comunitatea Reșiţa
iect: acesta! n

Curierul Adventist 17
august 2014
Spiritual

Sanctuarul din exil

Î
n timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o Ezechiel (Dumnezeu împuterniceşte) ne de-
familie de evrei, pe nume Rosenberg, a ajuns monstrează că Dumnezeu susţine omenirea de-
într-un lagăr nazist în care prizonierii, atâta cadentă până la ultima suflare.
timp cât puteau munci, nu ajungeau în camerele Apocalipsa 18 îndeamnă biserica rămăşiţei
de gazare. Băiatul cel mic al familiei se născuse să prezente oamenilor gloria lui Dumnezeu, ca-
cu un handicap fizic şi nu putea face faţă unei zi- racterul Său. Adevărul fără dragoste ucide, iar
le întregi de muncă. Date fiind responsabilităţile dragostea fără dreptate este un fluturaş spiritual.
diferite, părinţii erau despărţiţi în cursul zilei, Profetul joacă mai multe piese de teatru (pan-
aşa că seara se grăbeau să vadă care era starea tomime): stă culcat pe o parte 390 de zile, pe cea-
fiecăruia. Într-o seară, cele mai negre temeri ale laltă parte, 40 de zile, mănâncă turtă coaptă pe
tatălui s-au împlinit: fiul cel mic era de negăsit. bălegar de vacă etc. Este posibil ca pantomima
Apoi l-a văzut pe fiul cel mare, plângând într-un să fi fost inventată în Israel înainte de a debuta în
colţ. Băiatul i-a spus tatălui că cel mic fusese dus teatrele Greciei antice. Putem afirma că pantomi-
la camerele de gazare pentru că nu mai putea ma s-a născut în tragismul păcatului, continuând
munci. „Dar unde e mama?” a întrebat atunci să joace astăzi pe acelaşi registru.
tatăl. Şi băiatul i-a spus atunci că fratelui său i-a
fost frică să plece şi s-a agăţat de mămica lui, care Cu spatele la Dumnezeu
i-a spus: „Nu plânge... merg şi eu cu tine şi am Judecata Domnului se bazează pe evidenţe,
să te ţin strâns în braţe.” Şi s-a dus cu micuţul... niciodată pe capricii şi toane. De fiecare dată, in-
vestigaţia precede judecata. Începând cu Geneza
Imago Dei sau imago zei? 3, Dumnezeul transcendent coboară pentru a
În viaţa profeţilor, cel mai important mo- asigura investigarea indivizilor sau a poporului.
ment este viziunea slavei lui Dumnezeu. Dacă Scopul ultim al cercetării omului căzut este sal-
toate lucrurile depind de o imagine corectă des- varea (mântuirea).
pre Dumnezeu, atunci prima sarcină a omului Prima viziune are loc în luna iulie a anului
lui Dumnezeu este de a-L percepe şi prezenta pe 592 î.Hr: „În al treizecilea an, în a cincea zi a lu-
Creator aşa cum este: bun, milos, drept şi sfânt. nii a patra, pe când eram între prinşii de război
O distorsionare şi o percepţie eronată a chipu- de la râul Chebar, s-au deschis cerurile şi am avut
lui divin va influenţa radical optica predicării, a vedenii dumnezeieşti. În a cincea zi a lunii – era
misiunii şi a viziunii. Din când în când va trebui în anul al cincilea al robiei împăratului Ioachin”
să ne întrebăm ce chip purtăm. Chipul semize- (Ezechiel 1:1-2; prima lună a calendarului religi-
ilor făuriţi de chipul de lut sau imago Dei (lat.= os iudaic este luna Paştelui – Nissan = aprilie). A
chipul lui Dumnezeu)? Cumva am început să doua viziune este descrisă în Ezechiel 8:1 şi are
născocim proprii zei după căderile şi plăcerile loc în luna septembrie a anului 591 î.Hr: „În al
noastre sau Îl redescoperim pe Cel care ne-a cre- şaselea an, în ziua a cincea a lunii a şasea, pe când
at după chipul şi asemănarea Sa? şedeam în casă şi bătrânii lui Iuda şedeau înaintea
Slava Domnului se descoperă într-un per- mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste
petuum mobile. Domnul Se dezvăluie la mia- mine.” Între prima şi a doua viziune sunt 14 luni
zănoapte (Nord) într-o lumină orbitoare şi Se în care Dumnezeu investighează poporul. Odată
aşază între heruvimii de la Templu (Ezechiel cu a doua viziune se ţine judecata. Dumnezeu es-
1:4). În avanscenă, apar cele patru făpturi vii ca- te izgonit din sanctuar din cauza abominaţiunilor
re, atunci când alergau şi se întorceau, erau ca şi urâciunilor săvârşite de aleşii Săi: „Fiul omului,
fulgerul (Ezechiel 1:14). vezi ce fac ei? Vezi tu aici marile urâciuni pe care
Căderea Ierusalimului (586/7 î.Hr.), pierderea le săvârşeşte aici casa lui Israel, ca să mă depărteze
au­tonomiei, distrugerea templului şi exilul babi- de sfântul Meu locaş?” (Ezechiel 8:6).
lonian sunt evenimentele succesive care marchea- Există posibilitatea ca, sub mantia sacrifici-
ză întreaga carte. ilor aduse la templu, să Îl manipulăm pe Dum-

18 Curierul Adventist
august 2014
Daniel Nițulescu | Spiritual

nezeu. Sau, cum ziceau pe vremuri închinătorii


templelor romane: Do ut des! Îţi dau ca să-mi dai!
Profetul este transpus în viziune la poarta
Templului din Ierusalim, unde femeile îl plâng
pe Tamuz (Ezechiel 8:14). Evreicele sacerdotese
confundă lamentabil poarta Templului cu poarta
zeiţei Iştar din Babilon, amoreza lui Tamuz, ca-
lea închinării autentice, cu drumul procesiunilor
păgâne. Profetul este oripilat văzând 25 de băr-
baţi închinându-se soarelui. Intrarea în Templu
era la est. Ei stăteau la intrarea în curte, cu spa-
tele la Templu, şi se închinau soarelui. Erau cu
spatele la Sanctuar spunând „nu” lui Dumnezeu,
care se afla în Sfânta Sfintelor, şi „da!” soarelui:
„Şi m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnu-
lui. Şi iată că la uşa Templului Domnului, între
pridvor şi altar, erau aproape 25 de oameni, cu
dosul întors spre Templul Domnului şi cu faţa
spre răsărit şi se închinau soarelui spre răsărit”
(Ezechiel 8:16). Există vreun soare în viaţa noas-
tră, căruia îi închinăm inima, sau vreo poartă
sub care jelim dragostea pentru Tamuz? Tamuz
purta sugestiv numele de „Domn”. Cine este
Domnul nostru din templu? Domniile noastre,
stăpânul lumii acesteia sau, simplu, Domnul?
I-Cabod – Dumnezeu, izgonit din Templu
Slava Domnului se mută de pe heruvimii
din sanctuar, îndreptându-se spre pragul Casei,
la răsărit (Ezechiel 10:4). Dumnezeu promite
rămăşiţei că îi va da un duh nou şi o inimă de
carne (cap. 11:19). „Dar acelora a căror inimă
simte plăcere faţă de idolii şi urâciunile lor, le voi
întoarce faptele asupra capului lor” (cap. 11:21).
Israel alege să rămână în păcatele sale. I-cabod
se naşte din nou. S-a dus slava din Israel. Această
vreme ne aminteşte de criza din timpul profe-
tului Eli, atunci când chivotul este capturat de
filisteni. La auzirea acelei veşti, marele-preot Eli ochii scoşi de pofte şi biciuiţi de zei străini cu chip
moare. La fel şi nora sa, care aduce pe lume în de om, se târăsc spre ţara dintre râuri.
ultima clipă pe I-Cabod (Nu mai e slavă). Să refacem itinerariul Şechinei (Slava Dom-
Apoi, „Slava Domnului s-a înălţat din mijlo- nului). Dumnezeu Se descoperă de la nord.
cul cetăţii şi s-a aşezat pe muntele de la răsăritul Regele regilor va coborî cu cetatea sfântă prin
cetăţii” (cap. 11:23). Dumnezeu părăseşte Tem- steaua Orion din acelaşi punct cardinal. Apoi,
plul. Muntele Măslinilor, care se află la est de Ie- Dumnezeu vine la Templu, unde Se aşază între
rusalim, este muntele de pe care Isus S-a înălţat la heruvimi, în mijlocul poporului Său. Din cauza
ceruri şi pe care va reveni la sfârşitul mileniului, ororilor care s-au săvârşit tocmai la Templu, El
este locul unde Isus a plâns pentru cetatea păcii. îl părăseşte şi se îndreaptă spre Muntele Măs-
Lacrimile încă îi şiroiesc pe obraji pentru Salemul linilor. În ce direcţie Se va îndrepta? Înapoi în
contemporan, pentru copiii din templul Său care cerurile înalte? Îi va părăsi definitiv, aşa cum S-a
Îi întorc spatele. Când paharul nelegiuirii popo- întâmplat cu Ierusalimul distrus în anii 70 d.Hr?
rului Său este plin de dă peste el, Domnul Păcii
abandonează Templul. Aici a început exodul, Templul din diaspora
migraţia apatrizilor, corul robilor. De la vlădică Modul în care Dumnezeu alege să reacţi-
la opincă, zeu şi cărturar. În lanţurile răutăţii, cu oneze este magistral. Ne surprinde din nou cu

Curierul Adventist 19
august 2014
Eveniment

milă şi dreptate. Fără niciun echivoc. Părăseş- casei lui Israel; ei să-i măsoare planul şi să ro-
te templul din cauza păcatelor. Este drept. Dar şească de nelegiuirile lor” (Ezechiel 43:10). Ce se
nu-i capricios ca omul care-şi ia jucăriile şi plea- întâmplă cu obrazul nostru când suntem în tem-
că acasă. El este mai întâi milos. Şi pleacă, dar nu plul Domnului? Se îngroaşă sau roşeşte ca rodia?
Acasă. Ia din nou calea pustiei. Ce trecut profe- Acum, fiii lui Israel au inimi noi şi sunt mâ-
tic! Ce iubire! Sanctuarul este din nou în pustie. naţi de un altfel de duh. Noul nume al cetăţii este
În pustia exilului: „Dacă-i ţin depărtaţi printre Adonai Şama (Domnul este aici).
neamuri, dacă i-am risipit în felurite ţări, totuşi Această imagine a manifestării divine face
le-am fost un templu pentru câtăva vreme în aluzie la momentul când timpul va deveni eter-
ţara în care au venit” (Ezechiel 11:16). Templul nitate şi Dumnezeu Însuşi va fi Templul mântui-
avea să fie distrus, însă Dumnezeu Însuşi le va fi ţilor. Cineva ar putea confunda itinerariul acesta
Sanctuar, stâlp de foc şi nor. cu un cerc vicios al iubirii, cu un Dumnezeu care
Dumnezeu ridică din nou sanctuarul în pus- nu ştie să pună punct. Doar că El, spre deosebire
tie. În pustia care va înflori ca trandafirul şi unde de făptură, ştie să o ia şi de la capăt, continuând
avea să ţâşnească izvoare de ape, Regele Însuşi le să creadă în mine şi în tine. Vom fi împreună cu
este Adăpost, Stâncă şi Sanctuar. El, pe un nou drum, spre un nou sanctuar, un-
În Ezechiel 43, după cei 70 de ani în care Dom- de Dumnezeu va fi cu copiii care odinioară s-au
nul Şi-a aşezat sanctuarul în mijlocul surghiuniţi- răzvrătit. Cu aleşii Săi care s-au întors Acasă cu
lor lui Israel, slava lui Dumnezeu se opreşte din alte inimi în piept: „El va locui cu ei, şi ei vor
nou la est, umplând templul. La vederea templu- fi poporul Lui și Dumnezeu Însuşi va fi cu ei”
Daniel Niţulescu, lui, evreilor le va roşi obrazul din cauza nelegiu- (Apocalipsa 21:3). n
pastor la Buzău irilor săvârşite în trecut: „Arată Templul acesta
Emanuel Sălăgean| Eveniment

Serbare de absolvire
la Institutul Teologic Adventist

S
entimente de bucurie și gânduri nostalgice, min Stan (capelan ITA), după
emoții, dar și satisfacții care transmit sufici- care toți cei prezenți au cântat
entă siguranță… Studenți cu un zâmbet larg, imnul „Spre slava Ta uniți” și
profesori mulțumiți, părinți împliniți și …mulți s-au rugat împreună cu pastorul
oaspeți. Aceasta este descrierea care încearcă să Laurențiu Moț (profesor ITA).
se apropie de atmosfera deosebită în care a înce- După o piesă instrumentală
put festivitatea de absolvire a promoției 2014 de in­terpretată la oboi de studen-
la Institutul Teologic Adventist din Cernica, du- ta Iulia Paraschiv, pastorul Jiří
minică, 8 iunie. Evenimentul are o importanță Moskala a prezentat un mesaj
deosebită atât pentru cei care sunt sărbătoriți, devoțional. „Trăiți pentru slava
studenții absolvenți, dar și pentru cei care le-au lui Dumnezeu, Soli Deo Gloria!”
fost alături în timpul studiilor, părinți, profesori, au fost printre primele cuvinte
prieteni și alte persoane. Toți se pot bucura pen- adresate celor prezenți, dar în
tru că, așa cum ne spune înțeleptul Solomon, special absolvenților. Vorbitorul
„mai bun este sfârşitul unui lucru decât începu- și-a pro­pus și a reușit să răspun-
tul lui…” (Eclesiastul 7:8). dă la întrebarea: „Cum puteți trăi
Ca în fiecare an, la acest moment aniver- pentru slava lui Dumnezeu?”,
sar au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai aducând în atenția celor pre­zenți
instituțiilor Bisericii Adventiste. Din partea Uni- patru aspecte determinante:
unii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Zi- „(1) Străduiți-vă pentru exce­len­
ua a Șaptea din România au participat pastorii ță. (2) Gândiți pozitiv și faceți o
Marius Munteanu (președinte) și Romică Sîrbu schimbare bună în viețile ce­lor­
(director Departament Educație și Viața de Fa- lalți oameni. Dumnezeu are ne-
milie). Universitatea Andrews, instituție care voie de voi. (3) Trăiți ca stăpâni,
oferă un master în Teologie la Institutul Teolo- nu ca sclavi ai situațiilor dificile.
Și, în final, (4) Prețuiți oame- Foto: Emanuela Jalbă
gic Adventist, a fost reprezentată de prof. dr. Jiří
Moskala, decanul Facultății de Teologie. nii, oferindu-le valoare. Tratați-i foarte bine chiar
Generația care a absolvit în anul când Insti- atunci când greșesc. Tratați-i cu demnitate și res-
tutul Teologic Adventist a împlinit 90 de ani de pect. Așa a făcut Domnul Isus Hristos.”
la înființare și-a ales ca motto principiul protes- A urmat un imn cântat de Corina Petrehuși,
tant: Soli Deo Gloria (Glorie numai lui Dumne- după care au fost prezentați absolvenții promoției
zeu), un mesaj inspirat și foarte potrivit la acest 2014. Mai întâi au fost chemați în față, de că-
moment, pentru că Dumnezeu merită lauda tre lect. univ. dr. Flavia Iosub-Crăcană, tinerii
noastră nu doar pentru ceea ce a făcut în trecut, care au studiat în cadrul programului de stu-
ci și pentru ceea ce promite că va face în viitor. dii de licență Asistență Socială. Apoi au urmat
Gândul că Dumnezeu este Cel care merită tot ce colegii lor de la programul de studii Pedagogia
suntem sau facem s-a regăsit și în textul biblic Învățământului Primar și Preșcolar, prezentați
preferat de absolvenți: „Din El, prin El și pentru de lect. univ. dr. Zenobia Niculiță. Acest punct
din program s-a încheiat cu prezentarea făcu-
El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci!
tă de pastorul Laurențiu Nistor absolvenților
Amin” (Romani 11:36).
programului de studii Teologie Adventistă Pas­
Și atunci … au fost declarați absolvenți! torală.
Programul evenimentului a început cu intra- Între momentele cele mai solemne ale pro-
rea absolvenților în acorduri de orgă. A urmat un gramului, declararea absolvenților (lect. univ. dr.
cuvânt de bun venit din partea pastorului Benja- Szalos-Farkas Zoltan) și cuvântul de trimitere

Curierul Adventist 21
august 2014
Foto: Emanuela Jalbă
(lect. univ. drd. Marius Munteanu) urmat de ru- „Încă o generație de absolvenți înseamnă
găciunea de consacrare a fost și o piesă muzicală câțiva stropi de energie și entuziasm trimiși în
interpretată de Orchestra de clopote a Institutu- lume. Ei pot să reprezinte sarea care poate să dea
lui Teologic Adventist. gust… Mă gândesc acum în special la absolvenții
Loredana Arsene, absolventa programului programului de studii Asistență Socială, pe care
de studii Asistență Socială și șefă de promoție am avut bucuria să-i prezint azi. Fiecare dintre
a prezentat „Cuvântul studenților”. Alături de ei, cu energia, potențialul, talentele pe care le are
mulțumiri încărcate de emoție adresate celor ca- și cu puterea pe care noi uneori nu o sesizăm,
re au susținut-o în timpul studiilor – profesori poate să facă o schimbare acolo unde va lucra.”
și părinți, în special mama –, mesajul ei poate fi Flavia Iosub-Crăcană, manager al
rezumat în citatul pe care ea și l-a ales ca mot- programului de studii de licență Asistență Socială
to de viață atunci când a început să studieze în „Sunt fericită și împlinită că Dumnezeu l-a
domeniul asistenței sociale: „FII SCHIMBAREA ajutat pe copilul meu să-și împlinească visul pe
PE CARE O DOREȘTI ÎN LUME”. Programul care l-a avut de când era copil. … Acum, dorința
s-a încheiat cu mesaje de mulțumire adresate de mea este ca Dumnezeu să-l călăuzească mai de-
absolvenții Ionela Fotache, Alexandru Fudulea și parte și să-l folosească în lucrarea Lui.”
Andreea Vitan, după care s-a cântat imnul „Vo- Rodica Stâncioiu, mamă
ios pornesc în viață” și s-a făcut rugăciunea de
final. Câte festivităţi de absolvire vor mai fi
până la Marea Absolvire?
Un trecut al credinţei şi un viitor al Fotografia de grup a fost ultimul moment
speranţei în care absolvenții promoției 2014 au stat îm-
Din mărturiile celor prezenți, putem să preună. Însă vor rămâne uniți prin experiențele
înțelegem că acest eveniment a marcat un mo- frumoase pe care le-au trăit în timpul anilor de
ment foarte important atât în viața absolvenților studii, dar și datorită determinării de a-L sluji
și profesorilor, cât și a părinților. Chiar da- pe Dumnezeu. De asemenea, istoria Institutului
că experiența anilor de studii a căpătat nuanțe Teologic Adventist a acestui eveniment va con-
personale, fiecare absolvent, fiecare dascăl sau tinua cu cei care vor fi absolvenți în anii 2015,
părinte a putut aduna în acest timp suficiente 2016… și inclusiv cu cei care vor fi admiși la
motive să creadă că Dumnezeu este gata să vină Institutul Teologic Adventist în sesiunile de ad-
în ajutorul celor ce se încred în El. De aceea, vii- mitere din acest an. Rămâne totuși speranța că
torul poate fi privit cu multă speranță. revenirea Domnului Isus Hristos va opri acest
„Am un sentiment de pace în suflet pentru parcurs obișnuit.
că Dumnezeu a fost cu mine în toți acești trei ani Cu absolvenții promoției 2014, numărul ce-
și am garanția că El va fi cu mine în continuare. lor care și-au încheiat studiile la Institutul Te-
Mă bucur foarte mult pentru alegerea pe care am ologic Adventist se apropie de cifra 2 000. Nu
făcut-o acum trei ani și, pentru că îmi place aici știm câte festivități de absolvire vor mai fi, dar
foarte mult, am început și programul de studii avem credința că fiecare clipă care trece ne poar-
Emanuel Sălăgean, Limba și Literatura Română/Engleză. La acest tă tot mai aproape de momentul în care fiecare
șef birou promovare program sunt studentă în anul II.” așteptător credincios va primi diploma de absol-
Institutul Teologic Claudia Bulgaru, programul de vent pe care sunt scrise cuvintele: „Bine, rob bun
Adventist studii de licență Asistență Socială și credincios …” (Matei 25:21). n

22 Curierul Adventist
august 2014
Străjerule, cât mai este din noapte?
Acest articol a fost publicat iniţial
De Aron Moldovan în revista Curierul Adventist
din luna octombrie 2004.

Î
n urmă cu peste o jumătate de veac, Între copiii prezenţi în sală era nirii Sale, dar a încurajat credinţa în
la amvonul unei biserici de la ţa- unul pe care-l cunosc foarte bine şi iminenţa acesteia şi a cerut urmaşilor
ră, un pastor vorbea cu entuziasm care, după ce a ajuns la maturitate, a Săi să ia pildă de la smochinul înfrunzit,
despre fericita speranţă a creştinului – făcut studii teologice, s-a căsătorit, a care vesteşte apropierea anotimpului
revenirea în glorie a „marelui nostru devenit părinte şi bunic, iar anul aces­ cald, şi să privească la semnele revenirii
Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos” ta împlineşte 42 de ani de slujire în Sale (Mat. 24:32-35).
(Tit 2:13). Pe banca din faţă erau şi câţi- biserica pe care a iubit-o şi o iubeşte. Momentul actual, de incertitudine
va copii. Adunarea asculta cu încânta- Acel personaj despre care scriu este şi derută poate fi valorificat din plin de
re, în timp ce pastorul, cu o voce dulce chiar autorul acestor rânduri. marele maestru în înşelarea oamenilor,
şi caldă, dar sigură, spunea cam aşa: Astăzi, cugetând la trecut şi la pre­ „tatăl minciunii”. Profitând de faptul că
„Iubiţi fraţi şi surori, ne aflăm foarte zent şi constatând cu amărăciune că mulţi s-au înşelat în privinţa timpului
aproape de momentul fericit al întâl- revenirea glorioasă a Mântuitorului a revenirii şi a faptului că evanghelizarea
nirii cu scumpul nostru Mântuitor. depăşit mult limitele previziunii pas­ miliardelor de oameni care nu-L cunosc
Evenimentul este atât de aproape, încât to­rului pe care-l ascultam încântat cu pe Isus Hristos ar putea dura încă mulţi
aceşti copii – spunea acesta, arătând peste 50 de ani în urmă, mă întreb, ani, „dumnezeul acestei lumi” caută să
spre rândul din faţă – nu vor avea timp ca şi vocea din Seir: „Cât mai este din semene apatie, lipsă de entuziasm şi
să se maturizeze; cei aflaţi în puterea noapte?”(Isaia 21:11). Este adevărat că, de­zinteres pentru vestirea revenirii.
bărbăţiei nu vor îmbătrâni, iar unii în timp ce umbla printre noi ca om, De la extrema de a cere credincioşilor
dintre cei în vârstă vor vedea cu ochii nici Isus nu ştia exact când va reveni să afirme că Isus va reveni „în această
lor venirea Fiului omului, fără să guste (vezi Mat. 24:36). Şi aceasta nu L-a generaţie” – formulă existentă în forma
moartea.” Pentru a-şi întemeia biblic îm­piedicat să-şi facă lucrarea în mod
afirmaţia, a dat citire unor pasaje ca perfect; şi nici pe noi n-ar trebui să
acestea: „Noaptea aproape a trecut, se ne împiedice. Dar oare n-ar trebui să
apropie ziua... Încă puţină, foarte puţi- căutăm o explicaţie în legătură cu apa­
nă vreme şi Cel ce vine va veni şi nu va renta întârziere a întoarcerii Mântuito­
zăbovi... Iată, Eu vin curând şi răsplata rului?
Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia Deja există unii care pretind că au
după faptele lui... De aceea şi voi fiţi ga- găsit răspunsul în cartea lui Osea 6:2.
ta, căci Fiul omului va veni în ceasul în Acolo citim: „El ne va da iarăşi viaţă în
care nu vă gândiţi” (Rom. 13:12; Evrei două zile; a treia zi ne va scula şi vom
10:27; Apoc. 22:12; Mat. 24:44). trăi înaintea Lui”.
Pe acelaşi ton şi cu aceeaşi căldură După aceşti exegeţi de excepţie,
şi entuziasm, pastorul şi-a continuat acesta ar însemna că, întrucât la Dum­
predica punând în evidenţă nevoia de nezeu, „o mie de ani sunt ca o zi”
pregătire urgentă, pentru ca, în mo­ (2 Petru 3:8) şi două mii de ani au
mentul glorios, să-L putem întâmpina trecut deja, ne-ar mai sta la dispoziţie
pe Domnul nostru „fără prihană, fă­ră un mileniu pentru a ne trezi şi a „trăi
vină şi în pace” (2 Petru 3:14). Adu­ înaintea Lui”. Mă înfior când citez
na­rea, inclusiv copiii din faţă, părea această opinie.
transportată în lumea de vis pe care Este adevărat că Isus n-a dezvăluit
şi-o doreau cu toţii. adevărul cu privire la momentul reve­

Curierul Adventist 23
august 2014
iniţială a Manualului bisericii – se necredinţei lor” (vezi Evrei 3:12-19). este ceasul cel de pe urmă...”(1 Ioan
ajunge la extrema opusă, că timpul Dumnezeu a încercat toate mijloacele 2:18). Cred că „foarte puţină vreme”
până la revenire ar putea să dureze pentru a-i trezi, dar, când acestea au nu înseamnă pentru apostolul Pavel
secole şi astfel biserica să-şi piardă una fost epuizate, a declarat: „Împărăţia lui aproximativ două mii de ani. Speranţa
dintre caracteristicile ei esenţiale – să Dumnezeu va fi luată de la voi...(Mat. revenirii apropiate a fost şi este suspinul
nu mai fie adventistă, pierzându-şi 21:43). „Iată că vi se lasă casa pustie” oricărui creştin care a trăit şi trăieşte
identitatea. Deja mulţi pastori au redus (Mat. 23:37). Dacă ar fi cunoscut vre­ pe pământ. Şi aceasta a fost corectă.
frecvenţa abordării temei revenirii, iar mea când au fost cercetaţi prin Isus Doar viaţa aşteptătorilor a lăsat mult de
alţii aproape au abandonat-o, trecând Hris­tos, istoria lor ar fi fost cu totul dorit şi astfel evenimentul a fost mereu
accentul pe activităţi de ordin social, alta (vezi Luca 19:42). În probleme de amânat.
filantropic, organizatoric etc. Acestea mântuire şi implicare în lucrare pentru Cred că de la înălţarea lui Isus la
sunt importante, dar nu constituie alţii, oamenii pot zădărnici „planul lui cer, El putea să revină în orice moment
scopul esenţial pentru care biserica a Dumnezeu pentru ei” (Luca 7:30). de răscruce al istoriei, dacă ar fi fost
fost întemeiată. Scopul bisericii este Prin aceasta nu este anulată suve­ împlinite condiţiile necesare pentru
să ducă Evanghelia în toată lumea, să ranitatea lui Dumnezeu. El a întocmit pro­ducerea acestui eveniment. De
facă ucenici şi să-i pregătească pentru un plan în mod suveran. În acelaşi fel a atunci şi până astăzi, timpul revenirii
arătarea în slavă a Celui care Şi-a dat hotărât să Se asocieze, la realizarea lui, este aproape. Însă această distanţă
viaţa pentru răscumpărarea omenirii. cu cei care răspund chemării. Prin­tr-un scurtă de timp n-a fost parcursă în în­
Vestirea apropiatei reveniri constituie răspuns corect, creştinii pot grăbi tregime nici până astăzi, fiindcă ea nu
un stimulent puternic în vederea pre­ „venirea zilei lui Dumnezeu” (2 Petru se măsoară în ani, ci în împlinirea unei
gătirii pentru acest eveniment. 3:12), dar pot şi s-o întârzie prin negli­­ misiuni. Timpul revenirii şi condiţiile
Ce este de făcut? Cum să vesteşti cu jen­ţă sau prin stabilirea altor prio­ri­tăţi. necesare pentru producerea acestui
entuziasm că revenirea este aproape, Neascultarea, necredinţa şi mur­ mu­ eveniment ne sunt arătate în mod clar
fără să crezi lucrul acesta? rarea israeliților a multiplicat de sute de prin inspiraţie:
Nu recomand nimănui să facă astfel! ori timpul necesar pentru străbaterea „Domnul Hristos doreşte să repro­
Mi se pare că nu există decât două căi pustiei (vezi Numeri 14:20-23,30-33). ducă chipul Său în inimile oamenilor;
raţionale: ori recâştigarea încrederii în Este adevărat că „planurile lui şi El va face lucrul acesta în şi prin aceia
apropiata revenire, ori retragerea din Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici care cred în El. Ţinta vieţii de creştin
activitatea de vestitori ai unei doctrine întârziere”, însă omul, asociatul Său, de este aducerea de roade – reproducerea
în care nu credem. A treia cale ar fi obicei întârzie şi se pripeşte, provocând caracterului Său în cel credincios,
schimbarea identităţii bisericii şi este astfel mari daune cauzei Sale. Totuşi pentru ca apoi să poată fi reprodus şi
cu totul inacceptabilă. Însă putem oare Dumnezeu nu poate fi surprins şi, pen­ în alţii...
redobândi, în mod onest, încrederea în tru orice situaţie, El are la îndemână Domnul Hristos aşteaptă cu mult
apropiata revenire şi s-o vestim fără să soluţii, fără să anuleze consecinţele ale­ dor să se manifeste în biserica Sa.
fim duplicitari? Eu cred că da! Cum? gerilor noastre, dar conducând eveni­ Când caracterul Domnului Hristos
Printr-o înţelegere corectă a doctrinei mentele în aşa fel încât câştigurile să fie va fi în mod desăvârşit reprodus în
revenirii şi printr-o predare fără rezerve mai mari decât pierderile produse de poporul Său, atunci El va veni să-i ia
pentru a fi călăuziţi de Dumnezeu. inconsecvenţa factorului uman. la Sine, ca fiind ai Săi” (Ellen White,
Astfel, chiar dacă numărul nostru Când citim în scrierile Noului Tes­ Parabolele Domnului Hristos, ed.1980,
creşte şi unii slujitori ai bisericii lu­ tament relatările privitoare la reve­ni­ p. 46, 47). Momentul coincide cu în­
crează din greu, mulţi vor părăsi bise­ re, nu putem evita concluzia că scri­ cheierea vestirii Evangheliei în lume:
rica, iar calitatea spirituală a celor ră­ i­
torii acestora aveau sentimentul că „ca să slujească de mărturie tuturor
maşi va fi slabă. revenirea lui Isus putea să aibă loc în neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”
Deşi s-a spus de multe ori, trebuie să timpul primului secol creştin. Altfel (Mat. 24:14).
accentuăm din nou că împlinirea pro­ cum am putea interpreta cuvintele: Aşadar, „cât mai este din noapte”?
misiunilor lui Dumnezeu a fost şi este „Noaptea aproape a trecut, se apropie Răspuns: până la reproducerea deplină
condiţionată de atitudinea celor care ziua” ( Rom. 13:12). „Încă puţină, foarte a caracterului Domnului Hristos în
le-au primit. Multe din promisiunile puţină vreme şi Cel ce vine va veni şi poporul Său şi încheierea evanghelizării
făcute de Dumnezeu poporului Israel nu va zăbovi” (Evrei 10:37). „Noi cei lumii. Această ţintă nu a fost atinsă
n-au fost şi nu pot fi împlinite faţă de vii, care vom rămâne până la venirea nici în primul secol, nici în timpul
acest popor, nu pentru că El n-ar fi avut Domnului, nu vom lua-o înaintea celor Reformei, nici imediat după 1844, nici
bunăvoinţă şi putere, ci „din pricina adormiţi... (1 Tes. 4:15). Copilaşilor, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi nici

24 Curierul Adventist
august 2014
nant al toleranței: dacă nu Îl omorâm
pe El, gândeau ei, vom fi distruși noi.
Dacă nu-L eliminăm, considerau con­­
ducătorii, vom fi discreditați și elimi­
nați noi. Așa că este de folos „să moară
până astăzi. De fiecare dată, fierul a veranitatea. Dacă recunoaștem că pro­ un singur om pentru norod și să nu
fost încălzit până la temperatura de fețiile condi­ționale descriu viitorul așa piară tot neamul” (Ioan 11:50). La acest
prelucrare, dar braţele lucrătorilor au cum ar fi trebuit să fie și cum putea să fie punct, decretul de moarte împotriva
slăbit înainte de terminarea lucrului şi în condițiile cooperării cu Dumnezeu lui Isus a fost hotărât și, la vremea
lucrarea a trebuit să fie luată de la capăt. din partea poporului Său, iar profețiile potrivită, aplicat.
Maestrul înșelăciunii a reușit de apocaliptice descriu viitorul așa cum Te întreb, cititorule, cât timp i-ar
fie­
care dată să producă diversiuni, avea să fie, incluzând toate condițiile trebui lumii de astăzi să ajungă la aceeași
abă­tând atenția bisericii de la scopul în previziunea lui Dumnezeu, nu-și hotărâre, dacă poporul lui Dumnezeu
suprem pentru care a fost adusă la mai are rost obiecțiunea că, în cazul de astăzi ar reflecta pe deplin chipul
existență. Astfel, unii și-au părăsit dra­ revenirii lui Isus înainte de 1844, nu lui Isus, dacă ar trăi adevărul, numai
gostea dintâi, iar alții au asimilat erori s-ar fi împlinit profeția privitoare la adevărul, tot adevărul și l-ar proclama
doctrinare și practici păgâne, alții au cele 2 300 de zile profetice sau la alte cu aceeași putere ca Mântuitorul? Nu
accentuat prea mult teoria adevărului asemenea profeții. Profețiile apocalip­ mă gândesc la toți cei 14 milioane de
în detrimentul dragostei și al vieții tice (cum sunt cele mai multe din Da­ adventiști botezați, mă gândesc la un
prac­tice etc. Și Mișcarea adventistă niel și Apocalipsa) sunt numai profeții număr mult mai mic, poate la 140 000,
de ziua a șaptea a avut experiențele ei despre care Dumnezeu știa că vor avea ceea ce ar însemna 1% din total din
triste. De aceea suntem încă pe acest loc, și nu profeții condiționale. Dacă ele orice neam, limbă sau popor, ca să
pământ întunecat. nu aveau să se împlinească, nu ar fi fost poată proclama mesajul final. Cât timp
În 1856, la o întâlnire cu un grup făcute. ar putea fi tolerați aceștia de către o
de frați și surori din Battle Creek, Ellen Suveranitatea lui Dumnezeu nu lume îngâmfată, dedată plăcerilor și
White a primit mesajul că unii dintre este lezată de faptul că unele profeții înrobită de bunuri materiale? Nu cred
cei prezenți la întâlnire vor trăi până condiționale nu s-au împlinit. El Însuși că ar fi nevoie de mai mult de trei ani și
la venirea Domnului, iar alții vor muri a hotărât să conlucreze cu factorul jumătate pentru ca o asemenea biserică,
sau vor avea parte de cele șapte plăgi. uman, inconsecvent și oscilant. Eșecul plină de Duhul Sfânt și de dragostea lui
Cu timpul au murit toți, iar profeția nu este al Lui, ci al omului. El a oferit Isus Hristos, care și-ar fixa ca obiectiv
ei că unii vor rămâne în viață până la omului șansa dezvoltării unui caracter esențial avertizarea lumii și chemarea ei
revenire a rămas neîmplinită. nobil, dezvăluindu-Şi astfel bunăvoința, la pocăință, să nu mai poată fi tolerată.
Pe măsură ce grupul celor în cauză dar și atitudinea omului. Într-un asemenea caz, liderii religioși și
se împuțina, Ellen White a fost chemată Și acum o ultimă întrebare esen­ politici s-ar coaliza, lumea s-ar împărți
să dea explicații. Ca răspuns, ea a arătat țială al cărei răspuns ar fi potrivit și în două tabere, unii de partea lui
că experiența Bisericii rămășiței se la întrebarea din titlu: Cât timp ar fi Dumnezeu, ceilalți în opoziție, decretul
aseamănă cu cea a poporului Israel necesar pentru pregătirea lumii pentru de exterminare ar fi repede promulgat,
că­ruia, în loc de câteva zile, i-au fost a doua venire? Cred că răspunsul îl gă­ ultimele evenimente s-ar precipita, iar
necesari 40 de ani pentru a ajunge în sim în experiența Domnului Isus. El a venirea lui Isus Hristos în glorie ar avea
Canaan. Dacă ei ar fi înaintat în ritmul venit în lumea noastră, Și-a predat viața loc.
dorit de Dumnezeu, dacă ar fi permis în Mâinile Tatălui ceresc și, cu toate că „Străjerule, cât mai este din noap­
Duhului Sfânt să-i formeze, și astfel ei era om ca și noi, dar fără păcat, Lui I s-a te?”
să poată încheia lucrarea de avertizare a dat Duhul Sfânt fără măsură. Timpul va mai dura până „când
lumii, Isus ar fi venit cu decenii înainte După numai trei ani și jumătate de caracterul Domnului Hristos va fi în
de încheierea secolului al XIX-lea. activitate publică, lumea nu L-a mai mod desăvârșit reprodus în poporul
Refuzul de a accepta ideea că re­ putut tolera. Spiritul lumii și viața Lui Său”. Până când fiecare ființă ome­
venirea lui Isus putea avea loc cu mult erau în totală opoziție. Deși iudeii nească va fi conștientizată cu privire la
timp în urmă se bazează pe neînțe­le­ și conducătorii lor au recunoscut că dragostea lui Dumnezeu și consecințele
gerea diferenței dintre profețiile con­ „omul acesta face multe minuni” (Ioan respingerii ei. Atunci va veni sfârșitul.
di­
ționate și profețiile apocaliptice și 11:47), minuni pe care Satana nu le Până atunci s-ar putea să fie „foarte
teama ca astfel Îl facem pe Dumnezeu putea face, ei „au hotărât să-L omoare” puțină vreme”. Și așa va fi, dacă noi ne
dependent de oameni, lezându-I su­ (v. 53). Se ajunsese la punctul culmi­ vom trezi. n

Curierul Adventist 25
august 2014
Profeție biblică

Marea surpriză
de la Armaghedon

P
rezentul articol este o continuare a studiului Semnificaţia Armaghedonului: loc geo-
al IX-lea, intitulat „Pregătirea pentru războ- grafic sau moment în timp?
iul de la Armaghedon” şi este construit pe A alege dintre cele două pare a fi simplu, căci
ultimele două articole (al X-lea şi al XI-lea) care Ioan numeşte Armaghedonul un loc (gr. topos).
s-au ocupat de destinul Babilonului (Apocalip- Dar să nu uităm că geografia apocaliptică este
sa 17-18). Începând cu cap. 15, Apocalipsa pre- simbolică. A vedea în acest termen un loc exact
zintă evenimente care, atunci când se întâmplă, din Orientul Mijlociu, unde vor încăpea arma-
nu mai pot să schimbe nimic din punct de ve- tele tuturor naţiunilor, este incorect din punct
dere spiritual. Este perioada de după încheierea de vedere biblic şi logic. În Apocalipsa, cetăţi şi
timpului de probă, numită popular „închiderea popoare precum Babilonul, Ierusalimul, Sodo-
harului”, când Isus încetează mijlocirea Sa. Dar ma, Egipt, Gog şi Magog, sunt incluse pentru
dezvăluirea lor înainte de a avea loc este de o va- semnificaţia lor care trebuie extrasă de cele mai
loare inestimabilă, cât timp Isus slujeşte încă la multe ori din Vechiul Testament. Ce înseamnă
dreapta tronului de har. deci „Armaghedon”? Acesta este un substantiv
compus, de origine ebraică. Cele două cuvinte
Cele şapte plăgi şi Armaghedonul din care este format sunt „munte” şi „Meghido”.
Cele şapte potire ale mâniei divine sunt tur- Chiar această combinaţie indică faptul că Arma-
nate asupra pământului după încheierea timpu- ghedonul nu este un loc literal, căci geografia an-
lui de har. Primele patru potire ale mâniei lovesc tică nu conţinea niciun munte la Meghido.
pământul, marea, izvoarele apelor şi soarele
(Apocalipsa 16:2-9) – într-un cuvânt, întreaga
planetă. Aceste urgii lovesc omenirea care, în În ultimul act al înşelăciunii,
timp ce Îl respinge pe Dumnezeu, recunoaşte
supremaţia fiarei. Următoarele două plăgi (Apo-
antihristul este Satana însuşi,
calipsa 16:10-16) au de-a face cu cap. 17, deoa- care se va da drept Hristos.
rece plaga a cincea loveşte fiara, iar plaga a şasea
loveşte Babilonul (desfrânata). Plaga a cincea lo-
veşte tronul fiarei, astfel că stabilitatea domniei Valea Meghido are însă o profundă semni-
fiarei este zguduită din temelii. Plaga a şasea lo- ficaţie. Este locul în care Iosia, ultimul împărat
veşte Eufratul, veriga slabă a Babilonului. În pla- bun al lui Iuda, este ucis. O citire combinată în-
ga a şasea se face un ultim efort disperat de a ţine tre 2 Împăraţi 23:29 şi 2 Cronici 35:21-22 con-
lucrurile sub control şi regatul fiarei în unitate: turează un tablou foarte interesant. Pe vremea
„Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din lui Iosia, Neco, faraonul Egiptului, se ridică
gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei împotriva dominaţiei asiriene şi iese la luptă la
duhuri necurate care semănau cu nişte broaşte. râul Eufratului. Drumul din Egipt în Asiria tre-
Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne ne- cea prin ţara lui Iuda, pe la Meghido. Iosia nu
maipomenite şi care se duc la împăraţii pămân- ştie cum să interpreteze aceste deplasări de tru-
tului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei pe egiptene prin regatul său, aşa că iese la luptă
celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. împotriva Egiptului, simţind că este de datoria
[…] Duhurile cele rele i-au strâns în locul care lui să apere graniţele. Neco a trimis nişte soli la
pe evreieşte se cheamă Armaghedon” (Apocalip- Iosia, prin care îl somează să se oprească, folo-
sa 16:13-14,16). sind două argumente: (1) lupta Egiptului era cu
Asiria, nu cu Iuda şi (2) Dumnezeu a fost Cel ca-

26 Curierul Adventist
august 2014
Laurențiu Moț | Profeție biblică

re l-a trimis pe Neco şi i-a ordonat acestuia


să se grăbească. De aceea, Neco sugerează
că, dacă Iosia se va împotrivi Egiptului, îl
va întârzia pe Neco, ceea ce însemna că Io-
sia avea să încurce planurile lui Dumnezeu,
motiv pentru care Dumnezeu ar putea să-l
nimicească pe Iosia. Dar acesta din urmă,
după atâtea semne de favoare din partea lui
Dumnezeu, nu poate asculta poveţe des-
pre providenţa divină de la un păgân. Aşa
că nu face cale întoarsă. Ba, dimpotrivă,
îşi schimbă hainele şi înaintează la luptă.
Drept urmare, armatele lui Neco îl omoară
în valea Meghido.
Ellen White spune că Iosia a respins
avertismentul lui Neco din mândrie şi că
Dumnezeu nu poate fi acuzat de faptul că
promisiunea făcută lui Iosia că va muri în
pace nu s-a împlinit. Iosia şi-a schimbat hai­
nele regale cu cele de război şi a murit pe
câmpul de luptă. Meghido este locul în care do- la împăraţii pământului ca să-i strângă pentru
uă imperii sunt în război, iar poporul lui Dum- războiul de la Armaghedon, este clar că aceştia
nezeu neascultător (simbolizat de Iosia) cade se vor prezenta drept îngeri buni. Este foarte
victimă colaterală. Semnificaţia pentru biserica interesant ceea ce Pavel scrie, că „arătarea lui
creştină este că aceasta nu trebuie să se amestece [a omului fărădelegii, adică antihristul] se face
niciodată în treburile statului. Satana se va folo- prin puterea Satanei” (2 Tesaloniceni 2:9). Aşa-
si de stat, iar biserica creştină, neascultătoare de dar, înainte de venirea Domnului Isus, va avea
Dumnezeu, îşi va schimba hainele de in în cele loc parusia (venirea) antihristului. În ultimul act
de război şi va pieri la Armaghedon, deoarece a al înşelăciunii, antihristul este Satana însuşi, care
dus o luptă care nu era a ei. De aceea, Isus spune se va da drept Hristos, iar când împăraţii pămân-
în Apocalipsa 16:15: „Ferice de cel care veghea- tului sunt strânşi la Armaghedon ca să lupte îm-
ză şi îşi păzeşte hainele.” Muntele de la Meghido potriva unui „vrăjmaş” care vine, aceştia nu ştiu
este „muntele cel slăvit şi sfânt” (Daniel 11:45), că vrăjmaşul este, de fapt, adevăratul Hristos.
un simbol pentru poporul lui Dumnezeu. Aşa- Mihai Eminescu a publicat poezia „Când
dar, Armaghedonul este momentul revoltei esca- marea” în 1869, dar puţini dintre noi ştim că el
tologice a lumii împotriva lui Dumnezeu, luptă a vizitat pentru prima dată Constanţa şi s-a în-
în care biserica falsă cade victimă colaterală, iar tâlnit cu marea faţă în faţă în anul 1882. Cel mai
biserica adevărată este „încolţită”, pentru că fiara probabil a scris poezia în 1867, când era hamal
şi împăraţii pământului se vor întoarce împotri- în portul din Giurgiu, ceea ce înseamnă că „ma-
va Babilonului şi îl vor pustii (Apocalipsa 17:16), rea” care l-a inspirat era, de fapt, Dunărea. Când
după care se vor îndrepta către Miel şi cei ce-L cititorul se lasă cucerit de metaforele mării, pro-
urmează. babil că nu bănuieşte că sursa de inspiraţie era,
de fapt, Dunărea. Aceasta ar putea ilustra cum,
Cine este Cel ce vine? spre sfârşitul perioadei mâniei (plaga a şasea),
De ce s-ar uni liderii planetei împotriva Mie- omenirea va lua semnele antihristului drept
lului? Şi cum îşi imaginează aceştia că ar putea dovezi ale originii sale divine, fără să bănuias-
ieşi învingători? Aceasta se explică numai prin că sursa falsă din spatele acestora. La momentul
faptul că au fost înşelaţi. Faptul că Satana „se pre- Armaghedonului (plaga a şaptea) vor afla reali-
face într-un înger de lumină” (2 Corinteni 11:14) tatea atunci când vor vedea că Cel de pe norii Laurenţiu Moţ,
ne face să suspectăm în ultima fază a istoriei o cerului nu este un duşman al omenirii, ci este as. univ. dr. în teologia
pleiadă de „îngeri” implicaţi în evenimentele fi- Cel care a răscumpărat-o şi căruia I-au întors Noului Testament,
nale, îngeri care în realitate sunt demoni. Când spatele. Despre momentul întâlnirii (Apocalipsa Institutul Teologic
Apocalipsa 16:15 spune că demonii se vor duce 19) vom afla în numărul viitor. n Adventist, Cernica

Curierul Adventist 27
august 2014
Istorie contemporană

Nimic nu este nou sub soare


Ce a fost va mai fi şi ce s-a făcut se va mai face;
nu este nimic nou sub soare. (Eclesiastul 1:9)

P
erioada interbelică este conside- erau dintre cele mai dure, încercându-se, uneori
rată pe bună dreptate una dintre chiar reuşind, desfiinţarea caselor de rugăciune.5
cele mai prolifice pentru Biseri- Situaţia din Buciumeni, Dâmboviţa, este doar un
ca Adventistă. Cuprinşi într-o formă exemplu pentru multe alte conflicte de acest gen.
organizată caracteristică şi recentă,
adventiştii erau plini de entuziasm Încercare eşuată
şi dispuşi să se implice tot mai mult
Un caz interesant este încercarea de desfiin-
în lucrarea de mântuire. Unii dintre
ţare a unei comunităţi locale în primăvara anu-
credincioşi, întorşi acasă din Primul
lui 1935, în Galda de Jos, judeţul Alba. Lucrarea
Război Mondial, au adus cu ei noua
plină de zel a credincioşilor adventişti, care în-
credinţă, despre care au început să le
ţelegeau să-şi trăiască în mod vizibil credinţa, a
vorbească celor de acasă. Mulţi din-
iritat organele de ordine, foarte dispuse să inter-
tre ei arătau mai degrabă a absolvenţi
vină, mai ales când ştiau că nici prefectura nu
ai unei şcoli teologice decât luptători
doreşte dezvoltarea acestei confesiuni religioase.
întorşi din război. Rezultatele nu s-au
Raicu Deonisie şi Dancea Teodor, adventişti din
lăsat aşteptate mult timp. Cât despre
Galda de Jos, au fost prinşi cu reviste şi broşuri,
tineri, revista de atunci a Conferinţei Genera-
considerate „material sectant”, în comuna Cri-
le scria: „În România, unde avem mai mult de
cău. Poliţia locală le-a intentat imediat un proces
10 000 de copii şi tineri de partea noastră, o şcoa-
penal, care a fost înaintat Tribunalului din Alba
lă frumoasă şi modernă a fost construită lângă
Iulia, în care s-a solicitat şi autorizaţia de funcţi-
minunatul oraş Braşov. Mulţumim lui Dumne-
onare a bisericii locale din Galda de Jos. Ştiind
zeu pentru această şcoală de pregătire excelentă,
acest lucru, subofiţerul comandant al postului
în care tinerii noştri din România pot fi educaţi
de jandarmerie din Galda, Florea Bălan, a tre-
şi instruiţi să-şi îndeplinească partea lor pentru
cut, alături de primar, la solicitarea autorizaţiei
încheierea lucrării lui Dumnezeu”1 România era
de funcţionare, necesară libertăţii de desfăşurare
considerată „țara uşilor deschise”2. În Transil-
a întâlnirilor credincioşilor adventişti, conform
vania, în mod tacit, încă operau ligile ungureşti
legislaţiei în vigoare la vremea aceea. Era în tim-
privind libertatea religioasă, lucru care nu era
pul serviciului divin de sâmbătă, 9 martie 1935.
deloc agreat de credincioşii bisericilor istorice
Din moment ce aceasta nu putea fi arătată, fiind
existente aici. Au fost organizate congrese de ti-
la Tribunalul din Alba, în procesul amintit mai
neret şi adunări misionare care se bucurau de o
sus, s-a trecut imediat la evacuarea credincioşi-
participare deosebit de largă, menţionate chiar
lor prezenţi la serviciul de închinare și la ame-
şi de publicaţiile adventiste din afara României.3
ninţări cu bătaie şi insulte. „Apoi au încuiat uşa
Pentru cei mai mulţi adventişti, credinţa primită
bisericii, aruncând cheia departe.”6 Încercările
era trăită cu adevărat în mod prioritar.
de negociere pentru libertatea de a continua nu
au dat niciun rezultat. La 7 aprilie 1935, Uniu-
Piedici în calea luminii nea Română trimite o adresă la Inspectoratul
În perioada aceasta, autorităţile locale şi ce- General al Jandarmeriei, solicitând soluţiona-
le judeţene colaborau cu legiunile de jandarmi rea obiectivă a situaţiei intervenite acolo. Do-
pentru „închiderea caselor de rugăciune sec- cumentele din arhive prezintă frontul comun
tante”, precum şi pentru „distrugerea nucleelor format de Prefectură şi Jandarmerie, alături de
sectare”4, care se înmulţeau spre nemulţumirea Bălan Florea. Pe lângă acuzaţiile menţionate mai
conducătorilor bisericeşti. Metodele folosite sus s-a menţionat şi faptul că, în realitate, cre-

28 Curierul Adventist
august 2014
Iosif Suciu | Istorie contemporană

dincioşii care se adunau acolo erau reformişti.


Aceştia, alături de alte confesiuni, erau interzişi
prin lege. Tergiversările în vederea soluţionării
au continuat. La 28 mai 1935, Uniunea Română
redactează un memoriu pe care îl trimit Minis-
terului Cultelor, solicitând intervenţia acestuia.
În urma acestuia, au fost solicitate referate, me-
morii, note cu privire la cele întâmplate, de la
toţi cei implicaţi. Era evident că partea adversă
Bisericii Adventiste va avea, din nou, un front
comun împotriva adventiştilor. Fiecare îşi apă-
ra poziţia, apelând la legislaţia de atunci, care de
altfel era aplicată tendenţios. În cele din urmă, la
5 iulie 1935, în adresa Inspectoratului General
al Jandarmeriei se conchide că autorităţile loca-
le au acţionat corect, şi totuşi fără a se schimba
ceva, biserica a fost deschisă, returnându-i-se
autorizaţia de funcţionare.7
Declaraţiile martorilor au continuat şi în lu-
Ei, da... dar noi?
nile următoare. La începutul anului, preşedintele Conferinţei
Bălan Florea, şeful de post din Galda de Generale, Ted Wilson, într-un Raport al stării
jos, Trif M., primarul, Popescu Constantin, co- Bisericii Adventiste actuale, menţiona lipsa de
mandantul sectorului de jandarmi din Teiuş, au implicare a membrilor în activităţile spiritua-
continuat să-şi apere poziţia dezvinovăţindu-se, le. Ne-am obișnuit să lăsăm lucrarea în seama
arătând că vinovaţii de fapt sunt adventiştii. mijloacelor moderne aflate la dispoziţia noas-
Cetean Petru, din Stremţ, prezbiterul biseri- tră: televiziunea, radioul, editura, şcolile şi alte-
cii din Galda de Jos, scrie la rândul lui cele în- le, alături de angajaţii bisericii, care sunt plătiţi
tâmplate. Incoerenţa propoziţiilor arată clar că să o facă. Libertatea şi posibilităţile de care ne
declaraţia acestuia îi era dictată, încercând jus- bucurăm s-au dovedit a fi nefaste pentru ceea
tificarea acţiunii. ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Ne place şi ne
Şi totuşi, în ciuda evenimentelor de acest bucurăm să primim, să fim slujiţi, observaţi,
gen, lucrarea Bisericii Adventiste a continuat şi a uitându-ne de multe ori locul pe care îl avem
crescut frumos. Bătrânii noştri, dintre care deja în biserică. Vremurile profetice pe care le trăim
o parte s-au stins, odihnindu-se în aşteptarea ne obligă la reconsiderarea rolului şi a poziţiei
revenirii lui Isus, au povestit experienţele noastre faţă de lucrarea lui Dumnezeu. Consider
credinţei lor din care reiese că prezenţa lui Dum- că ACUM este timpul trezirii la realitatea pre-
nezeu era evidentă, în ciuda oricăror piedici. zisă, pe care o trăim şi pe care, alături de Isus,
putem să o schimbăm. Pentru că... „nimic nu
este nou sub soare...” Dumnezeu ne doreşte pe
toţi pregătiţi pentru vremea care vine. Aşa că...
ACUM este momentul potrivit! n
1
The Advent Review and Sabbath Herald, 29 mai 1936,
p. 45.
2
„Rumania, the Land of the Open Doors”, The Advent
Review and Sabbath Herald, 20 mai 1937, p. 12.
3
Idem, p. 13.
4
Inspectoratul General al Jandarmeriei, Dosar B 7/1937,
p. 242.
5
Universul, 10 iunie 1935.
6
Adresa Uniunii Comunităţilor Evanghelice al A.Z.Ş.
din România, Inspectoratul General al Jandarmeriei,
Dosar nr. 19, p. 32 Iosif Suciu, pastor în
7
Inspectoratul General al Jandarmeriei, adresa 2931, Conferinţa Transilva-
Dosar nr. 14, p. 32 nia de Sud

Curierul Adventist 29
august 2014
Pagina copiilor

Lăudaţi pe Domnul!
Psalmul 146
În careul cu litere de mai jos, găsiţi cuvintele dintr-un verset din Psalmul 146. Scrieţi cuvintele găsite
pe spaţiile pregătite sub careu, în ordinea corectă a versetului. Ce verset este? Memorează-l!

I T R A I O L K N D
B X P E V S W V O I
C A T R T Z H J K L
A E F D O M N U L Z
H J L Ă U D A N M L
E C A T R T Y V P E
B G H Z V O I U I O
W E R R L A U D A T
F V O I G H J M E U
D U M N E Z E U L G
C V B F I N M V O I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D O M N U L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ L A U D A _ _
_________ ___ ___ ___ __.

Cele 10 urgii (plăgi)


Care este ordinea în care au avut loc urgiile (plăgile) din vremea lui Moise, când
Faraon, împăratul Egiptului, nu a vrut să-i lase pe israeliţi să plece din Egipt?

a. Păduchii ______
b. Prefacerea apei în sânge ______
c. Ciuma vitelor ______
d. Lăcustele ______
e. Moartea întâilor născuţi ______
f. Broaştele ______
Alina Chirileanu,
director asistent în g. Vărsatul negru ______
cadrul Departamentu- h. Întunericul de 3 zile ______ Soluții: a – 3 (Exodul 8:16-19); b – 1 (Exodul 7:14-25);
lui Copii, Uniunea de c – 5 (Exodul 9:1-7); d – 8 (Exodul 10:1-20);
Conferinţe i. Musca câinească ______ e – 10 (Exodul 12:29-31); f – 2 (Exodul 8:1-15);
g – 6 (Exodul 9:8-12); h – 9 (Exodul 10:21-29);
j. Piatra şi focul ______ i – 4 (Exodul 8:20-32); j – 7 (Exodul 9:13-35)

30 Curierul Adventist
august 2014
Marius Munteanu | De la inimă la inimă

Hutu şi Tutsi
sau ce nu este iertarea?

C
ând colțul de paradis din estul Africii din aceeași zi și la aceeași adresă cu noi, ce înseamnă
regiunea Marilor Lacuri, „Ţara celor o mie să iertăm?
de coline”, Rwanda, s-a transformat – între „A trăi împreună” furnizează, inevitabil, oca-
6 aprilie şi 4 iulie 1994 – în „infernul celor o mie zii de a ne ofensa unii pe alții în diverse moduri.
de coline”, puțini dintre noi știam că acel ultim Iertarea este însă esențială într-o comunitate al-
genocid al secolului al XX-lea (majoritarii hu- cătuită din oameni care rănesc sau sunt răniți.
tu în dauna etniei minoritare tutsi) i-a atins, i-a De aceea, practicând iertarea, este necesar să o
implicat și i-a influențat iremediabil chiar și pe abordăm realist:
credincioșii adventiști din zonă. 1. Se spune, chiar se predică: „A ierta în-
În anii de după acel carnagiu, mărturiile su­ seamnă a pretinde că ceea ce te-a rănit, de fapt
pra­viețuitorilor îi ținteau acuzator chiar și pe ca­ nu te afectează.” Mare minciună. Adevărul este
pii bisericii. La aproape 10 ani de la crimele în că ne doare foarte mult, iar evitarea problemei
masă, marile publicații internaționale preluau nu este o soluție. Avem nevoie de împăcare, nu
rând pe rând știrea: un pastor adventist în vârstă de eschivare.
de 78 de ani, fost președinte al Bisericii Adven- 2. Unii cred că prin actul iertării vom reuși
tiste din Rwanda, a fost găsit vinovat de genocid să îndepărtăm și durerea, iar în cazul în care
și condamnat la 10 ani de închisoare, împreună continuăm să ne simțim îndurerați, n-am iertat
cu fiul său, 45 de ani, medic și șef al spitalului cu adevărat. Iertarea nu înseamnă că durerea va
bisericii, care a primit o sentință de 25 de ani. dispărea instantaneu.
Pastorul și fiul său, un duhovnic și un doc- 3. Mulți spun că a ierta înseamnă a uita. În-
tor, hărăziți de Dumnezeu să salveze vieți, au să trebuie să recunoaștem că nu putem uita. Ne
condus personal milițiile Hutu în locurile unde vom aminti, dar nu vom mai simți nevoia să ne
minoritarii tutsi se refugiaseră fără posibilitatea folosim memoria împotriva altora. Amintirea
de a se apăra. Într-o altă ocazie, frații minoritari rămâne, dispare însă răzbunarea.
tutsi s-au retras din câmpul de luptă și au căutat 4. Alții afirmă că a ierta înseamnă a pretinde
adăpost și ocrotire în spitalul bisericii adventis- că relația respectivă este la fel cum era înainte,
te, implorându-l pe pastorul lor, omul lui Dum- ceea ce, pur și simplu, nu este posibil. Relația
nezeu, să-i ocrotească, informându-l chiar că a res­pectivă nu va mai fi niciodată la fel și trebuie
doua zi urmau să fie executați. Din cele câteva să ne împăcăm cu acest fapt. S-ar putea ca, prin
sute de frați și surori de credință adăpostiți în harul lui Dumnezeu, să fie de o sută de ori mai
complexul bisericii, doar câțiva au supraviețuit. bună, însă nu va mai fi niciodată așa cum a fost.
Ce formă ar putea lua uitarea și iertarea din Ești „hutu” sau „tutsi”? Suntem și unul, și al-
partea supraviețuitorilor către foștii pastor și tul. Greșim și ni se greșește. Tânjim să fim iertați
doctor, coreligionari? Există vreun for lăuntric ce și trebuie să iertăm. S-ar putea vorbi despre vreo
poate fi activat înspre trecerea cu vederea a ace- întâmplare de pe Pământ, ca fiind un lucru și
lor zile? De câte ori, de atunci încoace, cei care au mai grav decât ceea ce a avut loc în Rwanda?
scăpat cu viață din acea exterminare audiază sau În esență, Dumnezeu dăruiește și iartă. De
lecturează mesaje de iertare, în ce măsură chiar ar aceea a pus în mișcare întregul proces de răs-
putea face uitat răul care le-a curmat visul? cumpărare, care a culminat cu Crucea. Răscum-
Dar pentru noi, cei mai mulți, care nu am părarea lui Dumnezeu este o realitate nu doar
traversat nici războiul, nici foametea, și din ce în pentru că o afirmă Biblia, ci și datorită efectelor Marius Munteanu este
ce mai mulți, nici măcar anii de comunism, dar ei în viața oamenilor, a poporului lui Dumne- preşedintele Bisericii
care rememorăm și deplângem răutățile (une- zeu, care poate fi numit o adunare de părtășie a Adventiste de Ziua a
ori) intenționate ale celor care merg la biserică în păcătoșilor ce trebuie să ierte. n Şaptea din România.

Curierul Adventist 31
august 2014
DEPARTAMENTUL ADMINISTRAREA CREŞTINĂ A VIEŢII

Cursuri de instruire în
Administrarea Creştină a Vieţii
26 – 28 septembrie 2014
Institutul Teologic Adventist din Cernica

Invitaţi:
Conferinţa Generală:
• Erika Puni, director
• Mario Niño, director asociat
• Larry Evans, director asociat
Diviziunea Inter-Europeană:
• Paolo Benini, director
• Corrado Cozzi, director asociat

Participanţi:
• Tineri
• Lideri de la Conferinţe şi Uniune
• Lideri de Tineret
• Responsabili ACV din biserica locală
• Membri laici

Preţ cazare şi masă:


• până la 70 de euro

Nou: Secţiune specială pentru tineri. Înscrierile se pot face la responsabilul


www.eud.adventist.org Departamentului Administrarea Creştină
a Vieţii de la nivelul Conferinţei.