Sunteți pe pagina 1din 11
MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsw@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-52053 Serviciul Integrare Europeana si Strategii de Dez’ tare Nr.Q54 din BOS ARR LUCIAN HARSOWSCHI CAIET DE SARCINI privind procedura de achizifie public in vederea inchcicrii unui contract de prestiri servicii de consultant pentru realizarea documentatiei de finan{are pentru obfinerea finan(rii in cadrul Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea de investifii 4.1, a proiectului “Sister i integrat de management si modelare urbani destinat fluidizirii traficului si imbunatatirii ealititii viefi I Denumirea autoritatii contractante MUNICIPIUL SUCEAVA Cod fiscal: 4244792 Adresa: B-dul 1 Mai nr.5A, 720224, Suceava, tel: 0230- 212696; fax: 0230-520593 IL Obiectul contractului de achizitie Obiectul contractului documentajiei de finantare respectiv: ,Servieii de consultanta pentru realizarea documentatiei pentru obfinerea finantarié in cadrul Programul Operafional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea de investiii 4.1, a proiectului “Sis management si modelare urbana destinat fluidizarii traficului si imbun: ”, proiect ce vizeazi fluidizarea traficul la nivelul orasului cu impact asupra cresterii calitatii vietii locuitorilor prin reducerea emisiilor de CO>. Serviciile de consultanta constau in: > claborare studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic ete.); elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), conform HG 907/2016; = claborare documentatie pentru obfinerea Avizelor gi Acordurilor, inelusiv objinerea lor; elaborare Proieet Tehnic de Executie, PAC si POE; elaborare Studiu de trafic aferent proiectuluis vvvv elaborare cerere de finanfare si a anexelor solicitate de ghidul solicitantului; asistenja acordata beneficiarului pe parcursul depunerii proiectuluis > asisten{a acordata beneficiarului pe parcursul evaluarii proiectului si ulterior pana la semnarea contractului de finanjare (ex. posibile clarificiri solicitate), > in conformitate cu reglementitile si normativele in vigoare privind modul de intoc documentatilor tehnico-economice aterente investifilor publice si in concordanga cu © impuse de organismele finantatoare pentru selectacea proiectelor i pentru acordarea de finangare nerambursabila prin POR 2014-2020, Axei Prioritare 4 “Sprijiniea dezvoltirii urbane durabile”, Prioritatea de Investifii 4.1 ,Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinté de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urband durabila”, servieiile de consultanta constau in > elaborare studii de teren; » elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), conform HG 907/2016; > claborare documentatiilor pentru avize conform certificatului de urbanism, inclusiv obfinerea lor, > elaborare Proiect Tehnic de Executie (verificat conform legislatiei in vigoare, impreund cu referatele de verificare si care si respecte grila de verificare specifica prioritatii de investitii), PAC si POE, Plan de securitate a munciis > elaborare Studiu de trafic aferent proiectuluis > claborare corere de finanfare si anexe, respectind indicafiile din Ghidul solicitantului si Corrigendum-urilor aferente, dac& este cazul, specifice PI 4.1, AP 4 din cadrul POR 2014-2020; > asisten{a acordata beneficiarului pe parcursul depunerii proiectuluis asistenja acordata beneficiarului pe parcursul evaluérii proiectului si ulterior pana la semnarea contractului de finanfare (ex. posibile clarificari solicitate de evaltatorii ADR NE si MRAP). v In claborarea documentafiei de finantare care constituie obiectul contractului de servicii, prestatorul va avea in vedere: > respectarea speciticafiilor Caictului de sarcinis > Programul Operational Regional 2014-2020, cu specificatiile Ghidului solicitantul pentru Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltirii urbane durabile”, Priotitatea de Invest 4.1 ,Reducetea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investifii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”; } prevederile Hotcrdrii Guvernului 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul- cadru al documentutiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi Sfinangate din fonduri publice Legea nr. 50/1991 > legislatia cadru privind autorizarea executirii lucriilor de construct privind autorizarea lucrérilor de construcfi; > orice act normative sau reglementare tehnicd de specialitate ce confin prevederi referitoare la elaborarea documentajiilor de finanjare, astfel incat si sporeasea gansele finantarii obiectivului de investiti si s& conducd la implementarea cu succes a proiectului finantat, prestatorul va preda Autoritijii Contractante: > Studiu de Fezabilitate (SF), conform HG 907/2016; > documentatiile pentru avize conform certificatului de urbanism, inclusiv avizele; > Proiect Tehnic de Executie (inclusiv verificarile de specialitate si referatele de verificare), PAC si POE, Plan de Securitate a Muneii; > Studiu de trafic aferent proiectului; > cerere de finanfare si anexe; > va acorda asisten(a beneficiarului pe parcursul depunerii proiectului > va acorda asisten{a beneficiarului pe parcursul evaluarii proiectului si ulterior pana ta semnarea contractului de finanjare (ex. posibile clarificdri solicitale de evaluatorii ADR NE si MDRAP). A. Considerafii generale UAT Municipiul Suceava pregateste documentajia suport pentru Cererea de Finantare prin care va fi solicitatd finanfare nerambursabilé din partea Uniunii Furopene in vederea implementarii proiectului “Sistem integrat de management si modelare urban destinat fluidizarii traficului si imbunatatiri intreaga documentatie va fi predaté Autorititii Contractante la standardele si angajamentele din contractul de prestari servicii, Ia termenele menjionate in graficul de prestare, IV, Necesitatea si oportunitatea incheierii unui contract de consultan{i in vederea intocmirii documentafiei de finanfare pentru obiectivul de investifii “Sistem tegrat de management si modelare urbani de traficului si In contextul actual la nivelul comunitafitor urbane _medii si mari, sunt semnalate disfunctionalititi frecvente in derularea traficului rutier (blocaje in trafic, numér ridicat de accidente, numér ridicat de autovehicule participante la trafic) fapt ce conduce la cresterea semnificativa a emisiilor de noxe si deteriorarea vizibila a calita in mediul urban De asemenea, masurile intreprinse pentru fluidizarea traficului, reducerea impactului negativ al emisiilor de gaze cu efect de sera precum si pentru incurajarea folosirii mijloacelor de transport alternative sunt implementate in masurd foarte redusi in contextul cresterii exponenfiale a volumelor de tranzit in mediul urban, La nivelul municipiului Suceava in vederea imbunatatirii calitatii viefii locuitori este necesar: > asigurarea unei infiastructuri care si susfind orientarea cetajenilor eatre utilizarea modurilor de transport nemotorizate (retea de piste pentru biciclete); > crearea unui sistem eficient de management al traficului orientat citre cresterea atractivitafil transportului public prin reducerea duratei de deplasare cu acest mod, ca urmare a reglementtiii priorita}ii vehiculelor de transport public fafa de celelalte vehicule din compunerea fluxurilor de trafic; > protejarca locuitorilor de efectele externe negative produse de activitajile de transport (poluate chimica si fonicd, gaze eu efect de sera, in special CO2), prin izolarea arterelor majore de circulafie caracterizate de volume ridicate de trafic intre aliniamente de arbori cu capacitate mare de retenjie 2 COs. in acest context, proiectul are in vedere: > dezvoltarea retelei de piste dedicate circulafiei bicicletelor, inclusiv achizitia de biciclete;