Sunteți pe pagina 1din 127

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice-MDRAP: www.mdrap.ro


Ministerul Fondurilor Europene-MFE: www.fonduri-ue.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale-MADR: www.madr.ro
Ministerul Culturii și Identității Naționale-MCIN: www.cultura.ro

PUBLICAȚIE EDITATĂ DE:


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice-MDRAP
Serviciul Comunicare
Bd. Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, cod 050706, Bucuresti, ROMÂNIA
FONDURI EUROPENE
Punctul de informare: tel. 037-211.14.09, info@mdrap.ro
Buletin săptămânal: http://bit.ly/2hji5ub
Facebook: http://bit.ly/1pAhs9q/ Twitter: http://bit.ly/2hjs3eK
2014-2020
YouTube: http://bit.ly/2h9Hpj5/ ISSUU: http://bit.ly/2h9KNus
SlideShare: http://bit.ly/2h9a9ej/ LinkedIn: http://bit.ly/1AKRZV6 Urmăriți actualizările marcate “NOU” (Ctr+F)

COLECTIV DE REDACȚIE:
Doina Dobre-Lereanu (MDRAP - Serviciul Comunicare) PENTRU AUTORITĂȚILE
Ionela Caprian (MDRAP - Programul Operațional Regional-POR)
Andreea Crasnopolschi (ANCPI - Programul Național de Cadastru și Carte Funciară)
Costin Dragne-Ciuceanu (MDRAP -Programul Operațional Capacitate PUBLICE LOCALE
Administrativă-POCA)
Simona Vătafu (MDRAP - Programul Interreg V-A România–Bulgaria)
Daniela Surdeanu (MDRAP - Programul Operațional Comun România-Republica
Moldova, Programul Operational Comun Romania–Ucraina)
Petre Rusescu (MDRAP - Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-
Republica Serbia)
Gabriela Gherghinoiu (MDRAP - Programul Interreg V-A România – Ungaria)
Gabriela Cîrlig (MDRAP - Programul Operaţional Comun ''Bazinul Mării Negre'')
Alina Mihalache (MDRAP– Programul Transnaţional Dunărea)
Robert Costețchi (MDRAP- Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-
Slovacia-România–Ucraina)
Tudor Gușet (MDRAP –Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE)
Ancuța Cîrstea (MDRAP – Programul de Cooperare URBACT III)
Amalia Vîrdol (MDRAP - Programul de Cooperare ESPON 2020)
Mălina Frăteanu, Mariana Ionescu (MFE - Programul Operațional Capital Uman,
Programul Operațional Infrastructura Mare)
Nancy Samargiu (MADR - Programul Național de Dezvoltare Rurală)

Actualizat: 25 iunie 2019

1
 Obiectivul specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate,
comunitare și a celor de nivel secundar
NOTĂ PRIVIND UTILIZAREA CONȚINUTULUI  Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii
Această publicație se adresează autorităților publice locale (în sensul Legii spitalicești de urgență
2015/2001: consilii locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, primării și consilii  Obiectivul specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
județene) și poate fi reprodusă, multiplicată și distribuită de acestea, ca și de orice - Operaţiunea A – grup vulnerabil persoane vârstnice
alte autorități ale administrației publice. - Operaţiunea B – grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi
Informaţiile conținute pot fi reproduse, parțial sau integral, numai cu menționarea - Operaţiunea C - grup vulnerabil copii
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub
sursei: "Fonduri europene pentru autoritățile publice locale - publicație editată de
responsabilitatea comunităţii
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, București, 2016-2019",  PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1 - Investițiile în educație și formare,
cu link către http://www.mdrap.ro/comunicare/publicatii. inclusiv în formare profesională
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B - Oferirea de sprijin pentru

Cuprins revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din


regiunile urbane și rurale
 Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele
mici şi mijlocii din România
PROGRAME OPERAȚIONALE: finanțare pentru dezvoltare
locală și modernizarea administrației
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
(PNCCF) 2015-2023……………………………………………………….28
Programul Operațional Regional (POR)………………………… 8
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1 - Promovarea investițiilor în cercetare și
inovare
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice
- Operațiunea A – clădiri rezidențiale Programul Operațional Capacitate Administrativă
- Operațiunea B – clădiri publice (POCA)……………………………………………………………………………. 30
- Operațiunea C – iluminat public  Obiectivul specific 1.1 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.2 și 4.1. - Promovarea strategiilor de standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale
reducere a emisiilor de dioxid de carbon orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.2 și 5.2. - Acțiuni destinate îmbunătățirii  Obiectivul specific 1.2 - Dezvoltarea și implementarea de politici și
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane
industriale  Obiectivul specific 1.3 - Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.3 - Sprijin pentru regenerarea fizică, și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din
economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale sistemului judiciar
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.4 - Investițiile în educație, în formare  Obiectivul specific 1.4 - Creșterea transparenței și responsabilității
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 6.1 - Stimularea mobilității regionale sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu.
ocupării forței de muncă  Obiectivul specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
sociale concordanță cu SCAP

2
 Obiectivul specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în Programul operaţional comun România - Republica
cadrul autorităților și instituțiilor publice.
 Obiectivul specific 2.3 - Asigurarea unei transparențe și integrități sporite Moldova…………………………………………………………………………… 40
la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității  Prioritatea 1.1- Cooperare instituțională în domeniul educațional în
serviciilor furnizate la nivelul acestuia vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
 Obiectivul specific 3.1 - Consolidarea capacității administrative a AM  Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare
pentru implementarea eficientă a POCA  Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric
 Obiectivul specific 3.2- Asigurarea publicității POCA, a informării și  Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi
sprijinului pentru beneficiari și potențialii beneficiari a infrastructurii TIC
 Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a
accesului la sănătate
 Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii
Programe de Cooperare Teritorială Europeană 2014- dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de
2020………………………………………………………………………………….33 urgenţă
 Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi
cooperarea poliţiei

Programul Interreg V-A România – Bulgaria................33 Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7b -Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a România - Republica Serbia..................................45
nodurilor multimodale  Obiectiv 1.1 - Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7c -Dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme favorabilă incluziunii, îmbunătăţirea disponibilităţii oportunităţilor de angajare,
de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii acces la piaţa muncii şi oportunităţi de angajare în aria eligibilă a programului.
reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport  Obiectiv 1.2 - Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere
maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu favorabilă incluziunii, pe baza îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor rezidenţilor de pe
scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local cele două părţi ale graniţei prin acţiuni comune, în special pentru îmbunătăţirea
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 6c - Conservarea, protejarea, promovarea și accesului populaţiei la servicii medicale, servicii sociale, servicii ce sprijină accesul
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural la învăţământul primar moderne şi eficiente.
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 6.d - Protejarea și refacerea biodiversității și  Obiectiv 1.3 - Creşterea potenţialului zonei programului pentru o creştere
a solurilor, precum și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura favorabilă incluziunii, creşterea integrării sociale şi culturale în zona
2000 și infrastructuri ecologice transfrontalieră promovând servicii şi reţele inovatoare, reducând impactul
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5b - Promovarea investițiilor destinate constrângerilor datorate izolării şi marginalizării din zonele de frontieră.
abordării unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și  Obiectiv 2.1 - Creșterea gradului de protecție și valorificarea sustenabilă
dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor a resurselor naturale, îmbunătățirea capacității instituțiilor abilitate și promovarea
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.e - Integrarea piețelor forței de muncă rețelelor transfrontaliere pentru educație și studii privind resursele de mediu.
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în  Obiectiv 2.2 - Dezvoltarea capacității de a gestiona riscurile de mediu,
domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formarea interoperabilitate transfrontalieră și acțiuni comune pentru sisteme inovatoare de
comună protecție a mediului, atenuarea și prevenirea accidentelor și dezastrelor de mediu,
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 11.b - Promovarea cooperării juridice și reacții în situații de urgență, pregătirea şi conștientizarea urgențelor de mediu.
administrative și a cooperării între cetățeni și instituții  Obiectiv 3.1- Promovarea realizării unui standard îmbunătățit și omogen în
transportul public, în special în zonele izolate prin sustenabilitate îmbunătățită și
eficiența infrastructurii de transport și serviciilor de mobilitate în zona
transfrontalieră și integrarea zonei în principalele coridoare de transport din UE.
3
 Obiectiv 3.2 - Promovarea realizării unui standard de calitate îmbunătăţit promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și
şi omogen în infrastructurile publice pentru servicii de bază, în special în zonele instituții
izolate, prin acces îmbunătăţit şi extins la utilităţi publice moderne şi eficiente Programul operaţional comun România – Ucraina.......51
(inclusiv internet, energie)  Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în
 Obiectiv 4.1 - Dezvoltarea economiei turismului local de-a lungul graniței, vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
pe baza promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural şi  Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare
cultural, promovarea creşterii cererilor naţionale şi internaţionale pentru servicii  Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric
de turism, crearea de atracţii turistice şi culturale integrative, îmbunătăţirea  Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi
atractivității reţelelor şi traseelor turistice transfrontaliere. a infrastructurii TIC
 Obiectiv 4.2 - Dezvoltarea economiei turistice locale pe baza dezvoltării  Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a
calității serviciilor turistice, valorificării sustenabile a patrimoniului natural și accesului la sănătate
cultural, crearea capacităților și competențelor pentru servicii turistice de o  Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii
calitate superioară, dezvoltarea unor produse inovative în rețele și parteneriate dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de
transfrontaliere, îmbunătățirea calității și sustenabilității infrastructurii turistice. urgenţă
 Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi
cooperarea poliţiei
Programul Interreg V-A România – Ungaria...............48
 Prioritatea de investiţii 6/b: Investirea în sectorul apelor pentru a întruni
cerințele Uniunii în domeniul mediului și pentru a aborda necesitățile identificate
de statele membre, pentru investiții care depășesc respectivele cerințe
 Prioritatea de investiţii 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și
Programul operaţional comun ''Bazinul Mării Negre''….58
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural  Prioritatea 1.1 - Promovarea în comun a mediului de afaceri şi a
 Prioritatea de investiţii 7/b: Îmbunătățirea mobilității regionale prin antreprenoriatului în materie de turism şi cultură
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile  Prioritatea 1.2- Creşterea oportunităţilor de comerț transfrontalier şi
multimodale modernizarea în domeniul agriculturii și a sectoarelor conexe
 Prioritatea de investiţii 7/c: Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de  Prioritatea 2.1 -Ȋmbunătăţirea sistemului de monitorizare în comun a
transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de mediului
carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile  Prioritatea 2.2- Promovarea unor activități comune de conștientizare
multimodale și infrastructura aeroportuară pentru promovarea mobilității regionale publică și a unor acțiuni comune privind reducerea deşeurilor din râuri şi mare
și locale durabile
 Prioritatea de investiţii 8/b: Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței Programul Ungaria - Slovacia - România – Ucraina.......61
de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale  Obiectivul tematic 3 - Promovarea culturii locale și conservarea
pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, patrimoniului istoric - Promovarea culturii locale și a istoriei cu accentuarea funcţiei
îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice de turism
 Prioritatea de investiţii 9/a: Investirea în infrastructura medicală și  Obiectivul tematic 6 - Protecția mediului, atenuarea şi adaptarea la
socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând schimbările climatice - Utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră -
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială conservarea resurselor naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de seră și poluare a râurilor
la serviciile instituționale la cele comunitare  Obiectivul tematic 7 - Îmbunătățirea accesibilității către regiuni,
 Prioritatea de investiţii 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea dezvoltarea durabilă a sistemelor şi legăturilor de transport şi comunicaţii
riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui ● Prioritatea 1-Dezvoltarea infrastructurii de transport în vederea
sistem de gestionare a dezastrelor îmbunătățirii mobilităţii persoanelor și bunuri
 Prioritatea de investiţii 11/b: Consolidarea capacității instituționale a ● Prioritatea 2 -Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare
autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin şi comunicare și schimbul de informații
4
 Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranței și  Obiectivul specific 2 -Îmbunătățirea modului în care sunt elaborate
securității strategiile de dezvoltare urbană și planurile de acțiune în orașe.
● Prioritatea 1 -Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea  Obiectivul specific 3 - Îmbunătățirea implementării planurilor integrate
dezastrelor naturale și provocate de om precum și acțiuni comune în situațiile de pentru dezvoltarea urbană durabilă
urgență  Obiectivul specific 4 - Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și
● Prioritatea 2 -Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și
local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate
de dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană.

Programul de cooperare interregională INTERREG


EUROPE ……………………………………………………………………………62 Programul transnaţional ''Dunărea'' 2014 – 2020........68
 Prioritatea 1 (a) - Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare  Axa Prioritară 1 - Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea
(C&I) și a capacităților de a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea Dunarii
centrelor de competență,în special a celor de interes european  Îmbunătăţirea condițiilor cadru pentru inovare
 Prioritatea1 (b) - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături  Creşterea competenţelor pentru inovarea în mediul social şi mediul de
și sinergii întreîntreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul afaceri
superior, în specialpromovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii,  Axa prioritară 2 - Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea
transferul detehnologii, inovarea socială, Eco inovarea și aplicațiile de servicii Dunarii
publice, stimulareacererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin • Consolidarea managementului transnațional al apei și prevenirea
specializareainteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică riscului de inundații
și aplicată,liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților • Sprijinirea folosirii sustenabile a moștenirii naturale și culturale și a
de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor resurselor
generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general; • Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor egologice
 Prioritatea 3 (d) - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele • Îmbunătăţirea capacitătii de răspuns şi managementul situatiilor de
regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare. urgenţă
 Prioritatea 4 (e) - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de  Axa prioritară 3 – Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv în Regiunea Dunarii
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare • Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure si a accesibilitătii
relevante pentru atenuare; echilibrate în zonele rurale şi urbane
 Prioritatea 6 (c) - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea • Îmbunătătirea securităţii energiei şi eficienţei energetice
patrimoniului natural și Cultural  Axa prioritară 4 - Buna guvernanță în Regiunea Dunării
 Prioritatea 6 (g) - Sprijinirea tranziției industriale către o economie • Îmbunătătirea capacitătii instituţionale de a răspunde provocărilor
eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri sociale
ecologice, a Eco inovării și a managementului performanței de mediu în sectorul • Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD
public și cel privat.  Axa prioritară 5 - Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de
management ale programului si activităților acestora - Facilitarea implementarii
programului

Programul de cooperare URBACT III........................65


 Axa prioritară: Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile
 Obiectivul specific 1 - Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona Programul de Cooperare ESPON 2020.....................70
politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată  Obiectivul specific 2 - Creșterea transferului de cunoștințe/informații
și participativă. teritoriale
5
• Prioritatea de Investiții PI 9.ii- Integrarea socio-economică a
comunităților marginalizate, cum ar fi romii
 Obiectivul specific 5.1-Reducerea numarului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din
orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând
minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC
Programul Național de Dezvoltare Rurală • Prioritatea de Investiții 9 vi-Dezvoltare locală plasată sub
2014-2020………………………………………………………………………74 responsabilitatea comunității
 Măsura 04 - Investiții în active fizice  Obiectivul specific 6.2 - Creșterea participării la învățământul ante-
• sM4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a școlii, cu
infrastructurii agricole și silvice accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
 Măsura 07 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale  Obiectivul specific 6.3 - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri
• sM7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii
mică aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma
• sM7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic
 Măsura 08 - Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi  Obiectivul specific 6.4 - Creșterea numarului de tineri care au abandonat
îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în
• Submăsura 8.1 - Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip <<a doua șansă>> și
şi crearea de suprafeţe împădurite” programe de formare profesională
 Măsura 16 - Cooperare  Obiectivul specific 6.6 - Îmbunătățirea competențelor personalului
• sM16.4 și Submăsura 16.4a - Cooperarea orizontală și verticală între didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive
aprovizionare și de piețe locale - Sector agricol • Prioritatea de Investiții 10i- Reducerea și prevenirea abandonului școlar
sM16.4a - Cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar
aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale
locale - Sector pomicol pentru reintegrarea în educație și formare
 Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER
• sM19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Programul Operațional Infrastructura Mare-POIM…………89
Dezvoltare Locală  Obiectivul specific2.4.- Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin
terminale intermodale şi porturi
 Obiectivul specific 3.1- Reducerea numărului depozitelor neconforme şi
creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România
• Operatiunea A. Proiecte integrate de management al deșeurilor (noi şi
fazate)
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020……….82 • Operațiunea B. Implementarea unui sistem integrat de management al
 Obiectivul specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti
cu profil nonagricol din zona urbană  Obiectivul specific 3.2– Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor
• Prioritatea de Investiții 8 iii- Activități independente, antreprenoriat și uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a
înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi populației
mici și mijlocii inovatoare  Obiectivul specific 4.1 - Creşterea gradului de protecţie conservare a
 Obiectivul specific 4.1-Reducerea numarului de persoane aflate în risc de biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație degradate
aparținând minorității rome , prin implementarea de măsuri integrate  Obiectivul specific4.3 - Reducerea suprafeţelor poluate istoric

6
 Obiectivul specific6.1.- Creşterea producţiei de energie din resurse Ghid pentru achiziții publice din fonduri
regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producţie
 Obiectivul specific7.1 - Creşterea eficienţei energetice în sistemele europene………………………………………………………………………. 112
centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate
 Obiectivul specific7.2 - Creşterea eficienţei energetice în sistemul
centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti
WiFi4EU: finanțare europeană pentru puncte de acces
Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor internet wireless gratuite în spațiile publice…………….113
Dezavantajate 2014-2020 (POAD)..…………………………….102

Programul “Europa Creativă” Digitalizarea patrimoniului cultural - Cerere de


Sub-programul „Cultura” ..................................103 propuneri de proiecte 2018………………………………………..116

Cooperare in domeniul tineretului UE – Canada: apel de


URBACT III: Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA)…………….105 proiecte………………………………………………………………………….117

Politica de coeziune – apel de propuneri


nr. 2018CE16BAT042 - „Sprijin pentru măsurile de
Programul “ORIZONT 2020”…………………………………………107 informare privind politica de coeziune a UE”……………119

Sprijin financiar pentru beneficiarii români în cadrul


proiectelor finanţate din fonduri UE: ………………………..120

Programul „Europa pentru cetățeni”……………….. 108 “Autorități locale: Parteneriate pentru orașe durabile”
…………………………………………………………………………………………121

Programul COSME: „Co-finanțarea unor consorții de


autorități contractante pentru achiziții publice de soluții
Inițiativa B-solutions: apel pilot de proiecte inovatoare” …………………………………………………………………..122
transfrontaliere………………………………………………………….. 111

7
mobilitatea urbană: un transport eficient, care să-i determine pe cetăţeni să
PROGRAME OPERAȚIONALE renunţe la maşina personală şi să apeleze la transportul public, cât mai prietenos
cu mediul. Investițiile se vor adresa, între altele, transportului public electric și
Programul Operațional Regional (POR) nemotorizat şi construirii infrastructurii necesare funcţionării acestuia (ex. staţii de
alimentare electrice), pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, care sunt
2014-2020 obligatorii.

infrastructura educaţională pentru


preșcolari: spre deosebire de Regio 2007-2013, prin
careau fost modernizate sau reabilitate doar structuri
din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi
universitar, noul program include şi reabilitarea şi
modernizarea clădirilor utilizate în educaţia
antepreșcolară şi preşcolară (creșe și grădinițe).

infrastructura de sănătate: construirea şi


dotarea spitalelor regionale, precum și reabilitarea și
modernizarea unităților de primiri urgență din spitalele
județene - o noutate față de vechiul Regio, prin care se
reabilitau și modernizau doar spitale și ambulatorii.

Gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP),


POR 2014-2020 include de două ori mai multe axe, o alocare financiară cu 70% mai
mare faţă de perioada anterioară, tipuri noi de investiţii, ţinte şi indicatori mai clar infrastructura socială: centre comunitare
definiţi și monitorizați. integrate socio-medicale care să ofere atât servicii
sociale, cât și medicale - față de centrele sociale
Bugetul programului: Spre deosebire de perioada anterioară de programare reabilitate în programul Regio 2007-2013, prin care se
bugetară, noul POR 2014-2020 are o alocare totală de 8,25 miliarde de euro, cu 3,54 ofereau doar servicii sociale.
miliarde de euro mai mult decât Regio 2007–2013, și un număr dublu de axe
prioritare – 12 față de 6.

Noi tipuri de investiţii pentru administrația publică locală:


eficienţa energetică, inclusiv a clădirilor publice: infrastructura rutieră: modernizarea şi
dacă prin Regio 2007-2013 s-a început anveloparea reabilitarea drumurilor judeţene care fac legătura cu
blocurilor de locuinţe şi refacerea izolaţiilor acestora, reţelele de transport european (TEN-T).
prin POR 2014-2020 se finanțează proiecte complexe, ce
presupun folosirea unor tehnologii noi, care să crească
eficienţa energetică: noi tipuri de circuite electrice,
instalaţii de încălzire, ventilaţie etc. Pe lângă clădirile Dezvoltarea Locală plasată sub
rezidenţiale, noul program include acum şi clădirile Responsabilitatea Comunităţii (DLRC): faţă de
publice, precum și iluminatul public. Regio 2007-2013, unde intervenţiile în tipurile de zone
defavorizate au fost realizate fie de autorităţile publice
locale, fie de reprezentanţi ai societăţii civile, noul
Regio propune o abordare integrată. Astfel,
8
comunitățile marginalizate pot implementa proiecte de incluziune socială şi Fondul/instituția finanțatoare: Fondul European de Dezvoltare Regională/ Comisia
combatere a sărăciei pe baza unor strategii de dezvoltare locală. Aceste proiecte Europeană
pot primi finanțare din POR 2014-2020 (Axa Prioritară 9 –Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) şi din Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală Administrației Publice (MDRAP), prin Autoritatea de Management pentru POR, și cele
plasată sub responsabilitatea comunității). 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională (ADR), prin Organismul Intermediar POR 2014-
2020 din fiecare agenție:
înregistrarea proprietăţilor din mediul rural ADR Nord-EstADR Sud-EstADR Sud MunteniaADR Sud-Vest OlteniaADR
în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte București-IlfovADR CentruADR Nord-VestADR Vest
Funciară: POR 2014-2020 cofinanțează, prin axa  Până la finalul lunii decembrie 2018 au fost certificate, de Comisia Europeană,
prioritară 11, o parte din Programul Național de cheltuieli în valoare de 1,12 miliarde de euro în cadrul celor 11 axe prioritare
Cadastru și Carte Funciară al României. În acest scop pentru care au fost lansate apeluri de proiecte, respectiv: Axa 2 - IMM- uri, Axa 3
sunt alocate 300 de milioane de euro. Programul s-ar - Reducerea de CO2, Axa 4 - Dezvoltare urbană, Axa 5 - Patrimoniu cultural, Axa
putea întinde pe 7-8 ani și funcționează pe principiul 6 - Drumuri județene, Axa 7– Turism, Axa 8 – Sănătate, Axa 10 – Educație, Axa
cadastrului general: realizarea cadastrului complet, 11 – Cadastru, Axa 12 - Asistență Tehnică și Axa 15 - Iniţiativa pentru IMM-uri.
intravilan/extravilan, pentru o unitate administrativ-teritorială. Concret, 383 de IMM-uri au beneficiat de finanțare prin POR, Axa 2, finalizând deja
proiectele, 12.166 de gospodării au o clasificare superioară privind consumul de
Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI): acestea energie, 11 obiective de patrimoniu cultural au fost restaurate, 420 de ambulanțe
permit intervenţii concentrate şi corelate pe mai multe au fost livrate, iar de infrastructura medicală construită/ reabilitată/ modernizată/
domenii dintr-o singură zonă, pentru dezvoltarea extinsă/ dotată cu sprijinul POR beneficiază 737.281 persoane:
integrată a acesteia. Astfel, ITI Delta Dunării are alocate https://tinyurl.com/y57tatvz .
411,81 milioane de euro din POR 2014-2020 (iar prin
contribuția tuturor Fondurilor Europene Structurale şi de
Investiţii 2014-2020 ar putea ajunge la 1 miliard de euro),
Investiții finanțate
pentru un areal format din 38 de unități administrativ-
teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării,
din județul Tulcea și din nordul Județului Constanța.
În această zonă, prin POR 2014–2020 a fost alocată finanțare prin următoarele axe
prioritare:
 Axa 2. Sprijinirea competitivității mediului de afaceri,
 Axa 3.Tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon,
 Axa 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural,
Axa prioritară 1: Promovarea transferului
 Axa 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală,
tehnologic
 Axa 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului,
 Axa 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale,
 Axa 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1 -Promovarea investițiilor în cercetare și
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele
Dunării – SUERD are o alocare de 500 milioane de euro de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special
(din FEDR şi cofinanțare națională) pentru proiecte promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de
realizate în cele 12 județe riverane: tehnologii, inovarea socială, eco-inovarea și aplicațiile de servicii publice,
http://bit.ly/1MDMCbp. stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin
specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor,
9
capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru
tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general. entităţile de inovare şi transfer tehnologic).
Proiectele au putut fi depuse în perioada 20.08.2018, ora 12.00 – 20.04.2019, ora
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 12.00 (apel prelungit). Apelul este non-competitiv (se menține indiferent daca
 crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), valoarea solicitată a proiectelor depuse depășește alocarea regională a apelului).
inclusiv parcuri științifice și tehnologice: construcţia, modernizarea, extinderea şi Pot depune cereri de finanțare entitățile de inovare şi transfer tehnologic (ITT) legal
dotarea cu echipamente și software necesare; constituite, autorizate provizoriu sau acreditate sau care urmează a fi autorizate
 achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice. provizoriu /acreditate, din mediul urban și rural, din regiunile mai puțin dezvoltate
ale României: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest
SOLICITANȚI ELIGIBILI: Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT), precum și și Centru.
parcuri științifice și tehnologice – aceste entități pot fi publice sau în parteneriat Beneficiari eligibili: entități de inovare și transfer tehnologic de drept public sau
public-privat, definite conform OG 57/2002 și HG 406/2003.* privat:
*Regiunea București-Ilfov nu este eligibilă. - autorități publice centrale;
- autorități publice locale;
SPRIJIN FINANCIAR - institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în coordonarea
Valoarea totală minimă și maximă pentru un proiect: minim 75.000 euro și maxim Ministerului Educaţiei Naţionale;
valoarea alocării regionale pentru prezentul apel/fiecare regiune de dezvoltare în - instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-
parte. dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei
Contribuția beneficiarului: universitare;
A. Pentru componenta de ajutor regional (suma cheltuielilor eligibile finanțabile - institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei
prin ajutor de stat regional pentru investiții), contribuția programului (acoperită din Române sau a academiilor de ramură;
FEDR și bugetul de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional - alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii
pentru întreprinderi mari, stabilite în funcţie de locul de implementare a proiectului publice ori de drept public;
(regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat). - centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri
B. Pentru componenta de ajutor de minimis, contribuția programului (acoperită internaţionale;
din FEDR și bugetul de stat) este de maxim 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor - institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor
finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis, în conformitate naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;
cu prevederile regulamentului aplicabil. - alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi
cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.
CALENDAR - instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-
dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei
 Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte nr. universitare;
POR/2018/1/1.1.A./1.Axa prioritară 1, ”Prioritatea de investiții 1.1, - institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute
Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic" a fost prelungită de utilitate publică;
cu 2 luni, până la data de 20 aprilie 2019, ora 12.00: - alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane
https://tinyurl.com/ycgv5e4f. juridice de drept privat, fără scop patrimonial;
- alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial;
 Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte nr. - societăţi care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care
POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal
B – Sprijinirea Parcurilor Stiintifice si Tehnologice, a fost prelungită cu 2 luni, constituite;
până la data de 13.04.2019, ora 12.00: https://tinyurl.com/ybcldoa6. - Camere de comerţ (şi industrie) (CC), (înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ
nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare).
 Pe 20 iulie 2018 a fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte Activități eligibile: realizarea de investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare
nr.POR/2018/1/1.1.A./1 (Prioritatea de Investiții 1.1. – Operațiunea A: Măsuri de și transfer tehnologic (ITT) și a centrelor de competență, în concordanţă cu
Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare și cu documentele regionale
10
de specializare inteligentă: construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și
software și achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specific.
Sprijin financiar: minim 75.000 de euro și maxim 3 milioane de euro, alocarea totală
a acestui apel fiind de 66 de milioane de euro.
Ghidul solicitantului

 Pe 17.07.2018 a fost aprobat Ghidul beneficiarului pentru apelul


POR/2018/1/1.1.B./1-acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea
pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice (Axa 1, Prioritatea de competitivităţii IMM
investiţii 1.1) – apel dedicat zonelor cu concentrare economică din regiunile mai
puțin dezvoltate din România: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia,
Vest, Nord Vest, Centru. Regiuna de dezvoltare Bucureşti Ilfov nu este eligibilă. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial,
Cererile de finantare pot fi depuse in perioada 13.08.2018 ora 12:00 – 13.04.2019 în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
ora 12:00 (apel prelungit): https://bit.ly/1UwsU7x , https://tinyurl.com/ybcldoa6 încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
Solicitanți eligibili afaceri
Parcul științific și tehnologic se constituie printr-o asociere în participațiune între
o instituție de învățământ superior acreditată și/sau o unitate de cercetare- ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
dezvoltare, pe de o parte, și regii autonome, companii naționale, societăți  crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri,
comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.
persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte.
Componenta investițională aferentă ajutorului de stat regional se acordă SOLICITANȚI ELIGIBILI: incubatoare și acceleratoare de afaceri care pot fi deținute
parteneriatului dintre membrii asocierii în participațiune. și de către autoritățile publice locale, dacă se încadrează în criteriile stabilite în
Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/1/1.1/B/1 este non-competitiv, cu termen Ghidul specific
limită de depunere a cererilor de finantare.
Ghidul solicitantului: https://bit.ly/1UwsU7x. SPRIJIN FINANCIAR
Valoarea minimă și maximă pentru un proiect: urmează a fi stabilită.
 Pe data de 25 iunie 2018 a fost modificat Ghidul solicitantului pentru apelul de Contribuția beneficiarului: urmează a fi stabilită.
proiecte nr.POR/2017/1/1.1.C./1. Perioada de depunere a cererilor de finanțare a
fost prelungită până la data de 25.08.2018, ora 10.00: https://bit.ly/1UwsU7x . CALENDAR

 A fost lansat apelul de proiecte nr.POR/2017/1/1.1.C./1 , Axa prioritară 1,  Au fost lansate apelurile de proiecte:
Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru • nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri),
implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT. • nr. POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)
Cererile de finantare pot fi depuse în perioada: 25.01.2018 ora 10:00 – 25.06.2018 aferente Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
ora 10:00: http://bit.ly/1UwsU7x. mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro. întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației
MySMIS (http://www.fonduri-ue.ro/mysmis ), în perioada 05.02.2018 ora 12:00 –
09.07.2018 ora 12:00 (termen prelungit - https://bit.ly/1UwsU7x ).
Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin
construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale,
precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și
maximum 7 milioane euro.
11
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
• entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri
(autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de
instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de
cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative,
asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele),
• parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.
Valoarea sprijinului este minim 200.000 euro, maxim 7.000.000 euro:
http://bit.ly/2AMSEGx. Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o
Modificare la Ghidul specific aferent PI 2.1.B – Incubatoare de afaceri (varianta economie cu emisii scăzute de carbon
consolidata)

 Apelul nr. POR 2016/2/2.1.A ITI - Microîntreprinderi, Axa prioritară 2 - PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, în sectorul locuințelor
inclusiv prin incubatoare de afaceri, dedicat zonei de Investiţie Teritorială
Integrată (ITI) Delta Dunării" – a fost prelungit până la 10.11.2017, ora 12:00: Operațiunea A – clădiri rezidențiale
http://bit.ly/2wNpHcZ.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
 Apelul nr. POR 2016/2/2.1.A - Microîntreprinderi, Axa prioritară 2 -  îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor,
investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea inclusiv măsuri de consolidare;
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi,  reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic –
inclusiv prin incubatoare de afaceri, a fost prelungit până la 04.05.2017, ora încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe,
12:00: http://bit.ly/2jJ6dBy. Perioada de depunere poate fi redusă în cazul în care inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
bugetul apelului este consumat mai devreme.  modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice
de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a
 Apelul nr. POR/102/2/2, pentru prioritatea 2.2 - Sprijinirea creării și energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice,
extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor a fost pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
lansat. Cererile de finanțare au putut fi depuse în perioada 23.02.2017 ora 12:00  înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile
– 30.08.2017 ora 12:00 - http://bit.ly/2pNAAqO. comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de
Termenul la care se consideră împlinite primele 2 luni de depunere a viață;
proiectelor, pentru care se aplică pragul de calitate de 85 de puncte, a fost  implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor
30.04.2017, ora 23:59:59. Apelul de proiecte nu va fi suspendat automat la energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și
împlinirea primelor 2 luni de depunere (30 aprilie). Eventuala suspendare a gestionarea energiei electrice;
depunerii cererilor de finanțare va fi analizată de către AMPOR și va fi comunicată
 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor
tuturor potențialilor solicitanți.
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări,
subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de
reparații la fațade etc.);
 întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere
a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 –
2020.

12
SOLICITANȚI ELIGIBILI: unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban,  utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de
sectoarele municipiului București în parteneriat cu asociațiile de proprietari. energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
 implementarea sistemelor de management energetic având ca scop
SPRIJIN FINANCIAR imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex.
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 5 milioane achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei
euro.Contribuția beneficiarului (UAT + asociația de proprietari): 40% (15% UAT + 25% electrice);
asociația de proprietari) din valoarea eligibilă.  înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
CALENDAR:  orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor
 Pe data de 12.07.2018 perioada de depunere a proiectelor pentru apelul de proiectului (înlocuirea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol,
proiecte POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1 (Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea reparații la fațade, consolidare etc.);
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din  realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat
sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării) a fost prelungită cu o SOLICITANȚI ELIGIBILI: autoritățile publice centrale, autoritățile și instituțiile
lună, data de închidere a depunerii de proiecte fiind 15.08.2018, ora 10.00: publice locale și parteneriate între aceste entități.
https://bit.ly/2JwsyMl .
SPRIJIN FINANCIAR
 Apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1 pentru Operațiunea A – Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 25 milioane euro.
Clădiri rezidențiale – SUERD a fost deschis în perioada 15 ianuarie 2018, ora Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă pentru autoritatile si institutiile
10.00 - 15 august 2018, ora 10,00. publice locale si 15% pentru autoritatile publice centrale.

 Al II-lea apel pentru Operațiunea A – Clădiri rezidențiale a fost deschis până pe CALENDAR
28.02.2018, ora 10,00.
 A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru redeschiderea apelului de proiecte
 Primul apel pentru Operațiunea A – Clădiri rezidențiale a fost închis pe data de dedicat regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia - apelul POR/2018/3/3.1/B/2/SV,
16.11.2016. Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice.
Apelul este de tip non-competitiv. Depunerea proiectelor s-a făcut începând cu data
de 04.05.2018, ora 10.00, până la data de 05.11.2018, ora 10.00.
Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro. Ghidul solicitantului: https://bit.ly/2w8aXrD.

Operațiunea B – clădiri publice  A fost lansat apelul de proiecte pentru Operațiunea B – Clădiri publice – SUERD,
deschis în perioada 19 ianuarie 2018, ora 10.00 – 19 iulie 2018, ora 10.00.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
 îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor publice din mediul  A fost lansat apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI, Axa prioritară 3 -
urban și rural, construite până la sfârșitul anului 1999 (pereți exteriori, ferestre, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
 reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice:
agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare http://bit.ly/1UwsU7x .
și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și Cererile de finanțare au putut fi depuse începând cu data de 29 ianuarie 2018, ora
instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire 10.00 până la data de 29 august 2018, ora 10.00 (apel prelungit -
centralizată, după caz; https://bit.ly/1UwsU7x).

13
 A fost lansat apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1 - axa prioritară 3, Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 5 milioane
prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei euro.Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă.
de Investiţie Teritorială Integrată (ITI) Delta Dunării.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la CALENDAR
data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se face începând
cu data de 28.07.2017, ora 10.00, până la data de 28.01.2018, ora 10.00.  NOU: A fost lansat Apelul POR/2019/3/3.1/B/ITI/2 - Prioritatea de investiții 3.1,
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY Operațiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială
SMIS. Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de Integrată (ITI) Delta Dunării.
finanțare: http://bit.ly/1UwsU7x . Apelul de proiecte este de tip non-competitiv (principiul "primul venit, primul
servit") și vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități
 Pentru apelurile POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI administrativ-teritoriale din Rezervația Biosfera Delta Dunării, jud. Tulcea și nordul
(București-Ilfov) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii jud. Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării - regiunea de dezvoltare regională Sud-Est.
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.06.2019, ora 10.00, până
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, la data de 21.10.2019, ora 10.00: https://tinyurl.com/yyqdnqd3.
Operațiunea B - Clădiri Publice) - proiectele se depun începând din 28.02.2017,
ora 10.00, până pe 04.10.2017, ora 10.00 (termen prelungit):  NOU: A fost lansat apelul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Apel dedicat zonei de
http://bit.ly/1UwsU7x. Apelul de proiecte este de tip competitiv, deci finanțarea Investiţie Teritorială Integrată (ITI) Delta Dunării.
se va face în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect în etapa de evaluare Depunerea proiectelor se va face în perioada 10.05.2019, ora 10.00 - 10.09.2019,
tehnică și financiară și în limita alocării financiare. ora 10.00.
Apelul este de tip non-competitiv, iar depunerea cererilor de finanțare se face
Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro. utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.
Ghidul solicitantului: https://tinyurl.com/y3laf8zu.
Operațiunea C – iluminat public
 Au fost lansate 3 apeluri de proiecte:
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: - nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI,
 înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin - nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si
utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și - nr. POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței
asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
electrice – stâlpi, rețele, etc.; regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
 achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; locuințelor, Operatiunea C – Iluminat public.
 extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 85% din valoarea proiectelor (80% pentru regiunea București-Ilfov) este suportată
 utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); din fonduri nerambursabile.
 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor Perioada in care au putut fi depuse cereri de finanțare: 18 februarie 2018, ora
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de 10:00 – 18 octombrie 2018, ora 10:00 (termen prelungit): http://bit.ly/2FhpD9x.
demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade
etc.);
 realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a
CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.2- Promovarea strategiilor de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în
SOLICITANȚI ELIGIBILI: unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, precum particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate
şi parteneriate ale acestora. urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

SPRIJIN FINANCIAR ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

14
 Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: ex. achiziționarea  NOU: A fost prelungit termenul pentru apelurile de proiecte nr.
de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/ în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/ în
de introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului parteneriat, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele
rulant electric(tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
transport electric public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28.02.2019, ora 12.00, până
transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construirea de la data de 30.08.2019, ora 12.00: https://tinyurl.com/y3655qok.
depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive
pentru vehiculele de transport public etc.;  A fost lansat apelul de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/Regio1/ SUERD -
 Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: ex. construirea Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată
infrastructurii necesare transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a pe planurile de mobilitate urbană durabilă (Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției
automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ către o economie cu emisii scăzute de carbon).
traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, Depunerea proiectelor s-a făcut începând cu data de 21.11.2017, ora 12.00, până
sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv la data de 21.05.2018, ora 12.00, prin sistemul electronic - aplicația MySMIS:
măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.); http://bit.ly/2yfW9EJ.
 Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană: ex.
realizarea de sisteme de monitorizare video bazate pe instrumente inovative şi  Termenul limită pentru depunerea proiectelor în cadrul apelurilor
eficiente de management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI
rutiere fundamentate de măsurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de Delta Dunarii, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele
CO2; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă în cadrul Programului
aliniamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2). Operaţional Regional (POR) 2014-2020, s-a prelungit până la data de 21.05.2018,
ora 12.00.
SOLICITANȚI ELIGIBILI:autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în Ghidul solicitantului pentru acest apel a fost modificat, adăugându-se prevederile
parteneriat cu operatorul de transport public), cu excepția municipiilor reședință privind posibilitatea încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat pentru colaborarea
de județ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR. dintre administrațiile bazinale de apă şi solicitanţii de finanţare reprezentaţi de UAT
(oraşul/municipiul/judeţul/comuna), în cazul în care proiectul prevede executarea
SPRIJIN FINANCIAR unor lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor: http://bit.ly/2Iqegxo .
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro; maxim:
- 5 milioane de euro pentru orașe și municipii cu o populaţie sub 20.000 de locuitori Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația
(INS 2012), MYSMIS: http://bit.ly/2vm3kdL.
- 10 milioane de euro pentru municipii cu o populaţie peste 20.000 de locuitori(INS
2012),
- 20 milioane de euro pentru Municipiile Tulcea și București.
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă.

CALENDAR

 NOU: A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru apelurile


de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, Obiectivul
specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane
de mobilitate urbană durabilă). durabile
Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 17.06.2019, ora 12.00, prin
sistemul electronic MySMIS, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la
data de 16.10.2019, ora 12.00: https://tinyurl.com/y2rpfktj.

15
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.1- Promovarea strategiilor de reducere a Ghidul solicitantului: https://bit.ly/2Or4rRy.
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în
particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de  Pe 2 iulie 2018 a fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte
mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor. POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”, Obiectivul specific 4.1 – “Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: planurile de mobilitate urbană durabilă”.
 Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: ex. achiziționarea Solicitanții de finanțare pot fi:
de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ, cu excepţia
de introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului municipiului Tulcea din cadrul ADI „ITI Delta Dunării”, care este eligibil în apelul de
rulant electric(tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de proiecte dedicat, din cadrul Obiectivului specific 3.2;
transport electric public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente  Parteneriate între unitatea administrativ-teritorială municipiul reședință de
transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construirea de județ, cu excepţia municipiului Tulcea, și oraşe/municipii/comune din zona
depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive funcţională urbană (Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinătatea teritorială a
pentru vehiculele de transport public, etc.; acestuia;
 Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: ex. construirea  Unități administrativ-teritoriale judeţ, inclusiv parteneriate cu unități
infrastructurii necesare transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a administrativ-teritoriale municipii reşedinţă de judeţ eligibile. Pot fi incluse în
automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ acest parteneriat UAT din zona funcţională urbană a municipiului reşedinţă de
traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, judeţ.
sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv Încheierea parteneriatelor este justificată prin realizarea în comun a unor investiţii
măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.); ce sunt/vor fi deţinute şi/sau utilizate de toţi partenerii implicaţi.
 Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană: ex. Nu există limitări cu privire la numărul partenerilor. Liderul de parteneriat poate
realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi fi reprezentat de UAT municipiul reşedinţă de judeţ şi de UAT judeţul, după caz.
eficiente de management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii Depunerea cererilor de finanțare se face prin sistemul electronic - aplicația MySMIS,
rutiere fundamentate de masurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de în perioada 09.07.2018, ora 12.00 - 09.10.2018, ora 12.00:
CO2; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere - https://bit.ly/2KI2bZn.
aliniamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2).
 5 apeluri de proiecte au fost lansate în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea
SOLICITANȚI ELIGIBILI: autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu dezvoltării urbane durabile", pe data de 21.07.2017.
operatorul de transport public) din municipiile reședință de județ (inclusiv Depunerea proiectelor s-a făcut începând cu data de 21.08.2017, ora 10.00 până
localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea la data de 31.12.2018, ora 10.00: http://bit.ly/1UwsU7x.
(care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul - Apelul de proiecte nr.POR/2017/4/4.1/1, Obiectiv specific 4.1 “Reducerea
alocat în cadrul ITI Delta Dunării). emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”: http://bit.ly/1UwsU7x .
SPRIJIN FINANCIAR - Apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1, Obiectivul specific 4.2 “Reconversia și
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 20 milioane euro. refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. muncipiile reşedinţă de judeţ”: http://bit.ly/1UwsU7x .
- Apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1, Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătățirea
CALENDAR: regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile
reședință de județ din România: http://bit.ly/1UwsU7x .
 NOU: Termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru apelul de proiecte - Apelul de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea
POR/2018/4/4.1/3/ in parteneriat cu MDRAP (Axa prioritară 4, Obiectivul specific calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi
4.1 - “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă: http://bit.ly/1UwsU7x .
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”) - perioada de depunere a - Apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea
început pe 08.11.2018, ora 12.00 – a fost prelungit până pe 28.06.2019, ora calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă:
12.00: https://tinyurl.com/y32jkfca. http://bit.ly/1UwsU7x .
16
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.3 - Oferirea de sprijin pentru
SMIS. regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate
din regiunile urbane și rurale.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.2- Realizarea de acțiuni destinate  Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici
îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de  Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative,
reducere a zgomotului. culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile
publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: echipamente specifice;
 demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;  Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la
 realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; scară mică (cum ar fi infrastructura edilitară de gaze, electricitate, apă,
 amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; salubritate);
montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.;  Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară,
plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori); inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.
 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale
pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); SOLICITANȚI ELIGIBILI:autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile
 instalare Wi-Fi în spațiile publice; reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția
 dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc); municipiului Tulcea.
 modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor,
inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile SPRIJIN FINANCIAR
în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro; maxim 5 milioane euro
pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții). (FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile + contribuția beneficiarului).
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă.
SOLICITANȚI ELIGIBILI: autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile
reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția CALENDAR:
municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare
tematice din bugetul alocat ITI Delta Dunării).  În data de 28.06.2018 a fost modificat Ghidul Solicitantului pentru apelul de
proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
SPRIJIN FINANCIAR durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro; maxim 5 milioane euro fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și
(FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile + contribuția beneficiarului). rurale: https://bit.ly/1UwsU7x .
Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea eligibilă.

CALENDAR:
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.4 - Investițiile în educație, în formare,
 În data de 25 Iunie 2018 a fost modificat Ghidul Solicitantului pentru apelul de inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și
proiecte nr. POR/4/4.2/1: https://bit.ly/1UwsU7x. învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
17
 construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii SOLICITANȚI ELIGIBILI: unități administrativ – teritoriale, autorități ale
educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot administrației publice și centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între
parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale). aceste entități.

SOLICITANȚI ELIGIBILI:autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale din SPRIJIN FINANCIAR
municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, Valoarea totală pentru un proiect (FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile +
după caz), cu excepția municipiului Tulcea (va beneficia de finanțare din cadrul contribuția beneficiarului): minim 100.000 euro, maxim 10 milioane euro.
axelor prioritare tematice din bugetul alocat în cadrul ITI Delta Dunării). Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea totală.

SPRIJIN FINANCIAR CALENDAR


Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 7 milioane euro.
Contribuție beneficiar: 2% din valoarea eligibilă.  Pe 28.03.2018 a fost lansat Apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/4, pentru
proiecte care vor fi implementate în regiunea Vest: https://bit.ly/2w8aXrD.
CALENDAR: Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro. Depunerea cererilor de finanțare se face doar prin aplicația MySMIS.
Valoarea eligibilă a unui proiect este între 100.000 de euro şi 5 milioane de euro.
Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii urbane durabile - Axa Solicitanţii eligibili sunt autoritățile publice centrale, unitățile administrativ-
Prioritara 4: Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile teritoriale, unităţile de cult, organizaţiile nonguvernamentale, precum şi
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html parteneriate între acestea.
Depunerea proiectelor s-a făcut începând cu data de 16.04.2018, ora 12:00 până
la data de 16.07.2018, ora 12:00.
Apelul este de tip non competitiv, pe principiul „primul venit – primul servit":
https://bit.ly/2pLHSwI.

 Pe 3.05.2018 au fost lansate 2 apeluri de proiecte în cadrul Axei 5, Prioritatea


5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural - pentru proiecte nefinalizate:
- apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate - pentru
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea proiecte în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest
mediului urban și conservarea, şi Centru,
protecția și valorificarea durabilă a - apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/BI/proiecte nefinalizate - pentru proiecte
patrimoniului cultural ce în regiunea București-Ilfov.
Solicitanţii eligibili sunt autoritățile publice centrale, unitățile administrativ
teritoriale, instituţii publice şi parteneriate între acestea.
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.1 -Conservarea, protejarea, promovarea Depunerea proiectelor s-a făcut în perioada 14.05.2018, ora 12:00 - 16.07.2018,
și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural ora 12:00.
Apelul este de tip non competitiv, pe principiul „primul venit – primul servit”:
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html .
• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor  Apel deschis la data de 25.03.2016, ora 16:00. Proiectele au putut fi depuse în
de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); perioada 25.05.2016, ora 12:00 - 25.11.2016. Ghidul Solicitantului
• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro.
digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

18
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.2- Realizarea de acțiuni destinate  Pe 28.07.2017 a fost lansat apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/SUERD/1,
îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și în cadrul axei prioritare 5- Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2-
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
reducere a zgomotului. regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor
de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: zgomotului, apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea
 demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o Dunării (SUERD).
stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural; Depunerea proiectelor s-a făcut începând cu data de 28.08.2017, ora 10.00, până
 realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, trotuare; la data de 28.12.2017, ora 16.00: http://bit.ly/2v5Pajm.
 amenajarea spațiilor verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea
terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare  Apelul dedicat zonei de investiții teritoriale integrate Delta Dunării a fost
arbori și arbuști); lansat pe data de 13.03.2017 (apelul de proiecte POR/2016/5/5.2/ITI/1).
 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone Depunerea proiectelor s-a făcut în perioada 14 mai 2017-14 noiembrie 2017, prin
speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); MySMIS. Ghidul Solicitantului
 achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare,
pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru întreținere/vestiare, scene;  Apelurile nr. POR 2017/5/5.2/2/BI (pentru regiunea București-Ilfov) şi POR
 instalare Wi-Fi în spațiile publice; 2017/5/5.2/2/Regiuni (pentru cele 7 regiuni de dezvoltare) au fost lansate pe data
 instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect; de 15.03.2017. Proiectele au fost dpuse în perioada 15 aprilie 2017–15 octombrie
2017 ora 12:00. Ghidul Solicitantului
 dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport
parcare biciclete, împrejmuire etc);
 Apelul nr. POR 2017/5/5.2/ITI/1 în cadrul Axei Prioritare 5, Priorităţii de
 modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus
Investiţii 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
intervenției (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale
în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și
obiectivul de investiții, și în limita a maxim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile
promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, dedicat Investiţiei Teritoriale
aferente – Cap.1, Cap.2, Cap.4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1);
Integrate Delta Dunării a fost lansat pe 13 martie 2017 - cod apel (MySMIS):
 înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; POR/11/5/2. Cererile de finanţare au fost depuse în perioada 14.05.2017 –
 realizarea sistemului de irigații/ de iluminat pentru spațiile amenajate prin 14.11.2017 ora 12:00. Ghidul Solicitantului
proiect.
Finanțarea proiectelor se va face respectând principiul competitivităţii, în ordinea
SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unitățile administrativ-teritoriale, precum și Municipiul punctajului obţinut, doar după parcurgerea tuturor etapelor de selecție din primul
București, inclusiv sectoarele componente, (cu excepția municipiilor reședință de apel POR 2016/5/5.2/1 și în limita sumelor ce rămân disponibile.
județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane), precum și Proiectele depuse în cadrul apelurilor nr POR 2017/5/5.2/2/BI aferent regiunii BI şi
parteneriatele între unitățile administrativ-teritoriale menționate anterior și POR 2017/5/5.2/2/7 Regiuni aferent celor 7 regiuni de dezvoltare se vor finanța
unitățile administrativ-teritoriale județ. numai dacă proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral alocarea
precizată în ghidul specific apelului.
SPRIJIN FINANCIAR În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este
Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect: 100.000 euro. cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul
Valoarea maximă totală (FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile + contribuția solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.
beneficiarului) pentru un proiect: 5 milioane euro. Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro.
Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea totală.

CALENDAR

19
de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele
generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau
alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc.

SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unitățile administrativ-teritoriale judeţ , parteneriate între


Unitățile administrativ-teritoriale (UAT judeţ şi UAT judeţ/ oraş/ municipiu/
comună).

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii SPRIJIN FINANCIAR


rutiere de importanță regională și locală Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 1 milion euro, maxim 50 milioane euro*.
*Cu excepția proiectelor realizate în parteneriat pe teritoriul mai multor județe,
unde valoarea maximă eligibilă este de 69, 5 mil. euro.
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 6.1- Stimularea mobilității regionale prin Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea eligibilă.
conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale. CALENDAR
 Pe 12.07.2018 a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 2018/6/6.1/5 - proiecte nefinalizate pentru regiunile Nord Est, Sud Est, Sud
 modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- Muntenia, Vest - apel de tip non-competititiv Perioada de depunere a proiectelor a
creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene fost 14.05.2018-16.07.2018.
(inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care Ghidul solicitantului: https://bit.ly/2DDH0Ti.
asigura conectivitatea directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe
drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee legate de  Pe 6 iulie 2018 a fost lansat Apelul de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/6-PROIECTE
rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T, NEFINALIZATE, apel național pentru regiunile mai puțin dezvoltate, în cadrul Axei
construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi prioritare 6, Prioritatea de investiții 6.1 – „Stimularea mobilității regionale prin
sau drumuri expres. conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale”. Aplicațiile au fost depuse în perioada 16.07 – 17.08.2018.
 construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean Alocarea totală a apelului de proiecte este de 162.443.563,74 EUR (fonduri UE și
ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea/realizarea de sensuri buget de stat. Apelul este de tip non-competitiv, proiectele putând fi contractate
giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de în ordinea depunerii cererilor, la nivel național, conform principiului: „primul
protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică depus, primul evaluat”.
orizontală și verticală, reorganizare de intersecții. Ghidul solicitantului: https://bit.ly/1UwsU7x .
 construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea
doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor  Pe 22.03.2018 au fost lansate 2 apeluri de proiecte:
județene) şi construirea pasarelelor pietonale; - apelul nr.POR 2018/6/6.1/4 pentru regiunile Vest si Sud Muntenia, și
Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni: - Apelul nr.POR 2018/6/6.1/3 pentru regiunea București-Ilfov.
 construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează Apelurile au fost deschise în perioada 30 martie – 02 iulie 2018.
un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru
transport public pe traseul drumului județean;  Ca urmare a solicitărilor primite din partea ADR-urilor Vest si Sud Muntenia, prin
 realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti Ordinul MDRAP nr. 5419/ 1 august 2018, perioada de depunere a cererilor de
(construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru biciclisti acolo unde finanțare în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/4 Vest si Sud Muntenia a
fost prelungită până pe 2 octombrie 2018:
geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă verticală
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html.
pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică
Alocarea financiară este de 37,72 milioane de euro pentru regiunea Vest, 72,02
 realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și
milioane de euro pentru regiunea Sud Muntenia și 13,03 milioane de euro pentru
parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea

20
regiunea București-Ilfov (FEDR+buget de stat): https://bit.ly/2DNgwv4,  Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice
https://bit.ly/2Gik4uV, https://bit.ly/2w8aXrD. balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000, cu
modificările şi completările ulterioare),
 A fost lansat al treilea apel de proiecte, activ până la 29.01.2018, ora 15.00.  Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor
aferente,
 A fost lansat al doilea apel de proiecte, activ în perioada 06.01.2017, ora 15.00  Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi
- 13.07.2017, ora 15.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
sistemul integrat de management - aplicația MY SMIS. http://bit.ly/2pdC5SG.  Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea
Finanțarea proiectelor se va face în ordinea depunerii și după parcurgerea tuturor atracțiilor turistice
etapelor de selecție a proiectelor depuse în cadrul primului apel nr. POR  Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat.
2016/6/6.1/1. Proiectele depuse în cadrul apelului nr. POR 2016/6/6.1/2 se vor
finanța numai dacă proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral alocarea SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unităţi administrativ-teritoriale și parteneriate între
precizată în ghidul specific apelului. acestea.

 Pe 23.03.2017 a fost lansat apelul de proiecte dedicat zonei de Investitie SPRIJIN FINANCIAR
Teritoriala Integrata (ITI) Delta Dunarii (apelul nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1 - sunt Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect: 100.000 euro.
eligibile numai proiectele care au locul de implementare în zona de Investiţie Valoarea maximă totală (FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile + contribuția
Teritorială Integrată Delta Dunării). Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o beneficiarului) pentru un proiect: 5 milioane euro.
perioadă de o lună de la data deschiderii apelului. Cererile de finanţare se pot Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea totală.
depune exclusiv prin intermediul aplicaţiei MySMIS, în perioada 24.04.2017 –
24.04.2018 (12 luni). Ghidul Solicitantului CALENDAR

 Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare pentru apelurile de proiecte  Pe 19 iulie 2018 a fost lansat apelul de proiecte POR/2018/7/7.1/ITI/2 în cadrul
POR 2016/6/6.1/2 si POR 2016/6/6.1/2 BI, deschise de pe data de 06.01.2017, celui de-al II-lea apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta
ora 15.00, a fost prelungit până pe data de 13.07.2017, ora 15.00: Dunării. Proiectele au putut fi depuse în perioada 19.08.2018, ora 12 - 19.04.2019,
http://bit.ly/2pdC5SG. ora 12 (apel prelungit): https://tinyurl.com/yyv6bvop.
Aria eligibilă: 38 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cadrul Rezervației
Biosfera Delta Dunării (jud. Tulcea și nordul jud. Constanța):
a. comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc,
Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina;
b. municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol,
Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea
Axa prioritară 7: Diversificarea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul
economiilor locale prin dezvoltarea Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
durabilă a turismului c. orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci,
și locală Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.
Solicitanți eligibili: UAT menţionate, parteneriate între acestea şi autorităţi şi instituţii
ale administraţiei publice centrale, orice alte autorităţi/instituţii publice care pot
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7.1: Sprijinirea unei creșteri favorabile contribui la buna implementare a proiectului.
ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca Activități eligibile:  crearea şi extinderea infrastructurii de agrement și a utilităţilor;
parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea  amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică (formaţiuni geologice,
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. saline, peșteri, mine, lacuri) şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe; 
dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: turistice;  activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: între 100.000 și 5.000.000 de euro.
21
Alocarea totală: 15.985.481 euro, din care 13.864.958 de euro reprezintă contribuţia promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale.
FEDR, iar 2.120.523 euro provin din bugetul de stat.
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă (85% este cofinanțarea din Obiectivul specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate,
Fondul European de Dezvoltare Regională-FEDR și 13% de la bugetul de stat). comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor izolate
de finanţare. Proiectele care obțin punctajul minim de 50 de puncte vor fi contractate
în ordinea depunerii cererii de finanțare, după principiul „primul depus, primul evaluat”. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
Ghidul solicitantului: https://bit.ly/2uwsFme.  construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea centrelor
comunitare integrate socio-medicale,
 Pe 9 iulie 2018 a fost modificat Ghidul solicitantului pentru apelul  reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor,
POR/2017/7/7.1/2- Investiţii în infrastructura de turism-SUERD, apel dedicat inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici,
sprijinirii obiectivelor Ariei prioritare 3 a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării- ineficiente.
„Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”:
https://bit.ly/2J5V1sh. SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale
administraţiei publice locale).
 S-a redeschis apelul de proiecte POR/2018/7/7.1/3/SV, dedicat Regiunii Sud-
Vest Oltenia. Versiunea finală a Ghidului Solicitantului a fost publicată și se găseşte SPRIJIN FINANCIAR
in site-ul www.inforegio.ro la secţiunea Apeluri: https://bit.ly/2w8aXrD . Valoarea minimă pentru un proiect: 100.000 euro. Valoare maximă: 1.500.000 euro.
Apelul este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de Contribuția beneficiarului: 2% din cheltuielile eligibile.
finanțare. Depunerea proiectelor s-a făcut începând cu data de 30.04.2018, ora 12.00,
până la data de 30.11.2018, ora 12.00 (apel prelungit). Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii medicale
de urgență
 A fost lansat apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 7.1 SUERD –
activ până pe data de 11.01.2018, ora 10.00. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de
 Pe 20.03.2017 a fost lansat apelul de proiecte dedicat zonei de Investitie primiri urgenţe,
Teritoriala Integrată (ITI) Delta Dunarii. Cererile de finanţare au fost depuse
 construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale.
exclusiv prin intermediul aplicaţiei MySMIS, în perioada 21.04.2017-21.10.2017.
Ghidul Solicitantului
SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale
administraţiei publice locale).

SPRIJIN FINANCIAR
Valoarea minimă/maximă pentru un proiect: urmează a fi stabilită.
Contribuția beneficiarului: urmează a fi stabilită.
Axa prioritară 8: Dezvoltarea CALENDAR:
infrastructurii de sănătate şi sociale
 Au fost lansate 4 apeluri de proiecte pentru proiecte nefinalizate:
 POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8,
 POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8,
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1:Investiţiile în infrastructurile sanitare  POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8,
şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi  POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8.
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi Perioada de depunere a cererilor de finanțare a fost 9 iulie 2018 – 7 septembrie
2018, ora 19:00.

22
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY - reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unităților de primiri urgențe/
SMIS: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html. componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgențe și
din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor din unități spitalicești de
 A fost lansat apelul de proiecte pentru Obiectivul Specific 8.2-Îmbunătățirea urgență;
calității şi a eficienței îngrijirii medicale de urgență-1.Ambulanţe. - accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces;
Ghidul Solicitantului a fost aprobat pe 06.07.2018, prin Ordinul MDRAP nr.
5249/06.07.2018 și este publicat în site-ul programului:
- asigurarea/ modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru unitățile de
primiri urgențe/ componentele de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html.
de urgențe și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor din unități
Valoarea eligibilă a unui proiect trebuie să se încadreze între 1 milion EUR şi 30
spitalicești de urgență (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului
milioane EUR.
de investiții);
Solicitanţii eligibili sunt Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU),
în parteneriat cu Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) din - construcția heliporturilor de suprafață sau în terasă: http://bit.ly/1UwsU7x.
regiunile de dezvoltare eligibile: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest,
Nord-Vest şi Centru.
Depunerea proiectelor s-a făcut în perioada 09.07.2018, ora 12:00 - 12.08.2018,
ora 12:00. Obiectivul specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Apelul este de tip non competitiv, bazat pe proiecte pre-identificate, cu termen
limită de depunere a cererilor de finanțare: https://bit.ly/2m2woDP. Operaţiunea A – grup vulnerabil persoane vârstnice

 A fost lansat apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 8.1, Operațiunea ACȚIUNI SPRIJINITE:
A – AMBULATORII - POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8 si  reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii
POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI – Cod Apel POR/267/8. sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre
Solicitanții eligibili sunt : de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.)
a) Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice
locale nr. 215 din 23 aprilie 2001 și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie SOLICITANȚI ELIGIBILI:
1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. A. Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice
b) Parteneriate între UAT și unități sanitare publice cu personalitate juridică locale);
proprie care au în componență unul sau mai multe ambulatorii. Liderul de B. Entitați de drept privat: asociaţii şi fundaţii, unităţi de cult/structuri ale cultelor;
proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială. C. Parteneriate între entitățile de la punctele A şi B.
Proiectele au putut fi depuse în perioada 21.05.2018, ora 12.00 - 21.10.2018, ora
12.00 (termene modificate cf. Ordinului MDRAP nr. 4815 din 11 mai 2018). SPRIJIN FINANCIAR
https://bit.ly/1UwsU7x Valoarea eligibilă a proiectului variază în funcție de obiectul acestuia, astfel:
 Pentru unități de îngrijire la domiciliu, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă
Au fost lansate: între 50.000 euro și 150.000 euro cu TVA.
 Apelul de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni – cod apel POR/180/8/2  Pentru centre de zi, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100.000 euro
pentru proiecte implementate în regiunile Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest și 500.000 euro cu TVA.
Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Centru.  Pentru cantine sociale, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100.000
 Apelul POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI DD – cod apel POR/181/8 pentru proiecte euro și 500.000 euro cu TVA.
implementate în zona de Investiție Teritorială Integrată (ITI) Delta Dunării -  Pentru centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect,
pentru Prioritatea de investiții 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100.000 euro și 700.000 euro cu TVA.
spitalicești de urgență” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. Cererile de  Pentru cantină socială și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect,
finanțare au fost depuse începând cu 18 octombrie 2017, ora 12.00 până pe 18 valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100.000 euro și 700.000 euro cu TVA.
aprilie 2018 ora 12.00 (6 luni).  Pentru centru de zi și cantină socială în același proiect, valoarea eligibilă
Activitățile finanțate includ: trebuie să fie cuprinsă între 100.000 euro și 700.000 euro cu TVA.

23
 Pentru centru de zi, cantină socială și unitate de îngrijire la domiciliu în  Apelul POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități - pentru
același proiect, valoarea eligibilă va fi cuprinsă între 100.000 euro și 850.000 euro. întregul teritoriu național, mai puțin regiunea București-Ilfov și aria eligibilă a
instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării, care are alocat
Rata cofinanţării din partea beneficiarului: minim 2% din valoarea eligibilă a un buget distinct. Apelul național are un buget alocat de 16,65 milioane de euro.
proiectului. Termen limită pentru depunerea proiectelor: 20 ianuarie 2018, ora 12.00.

CALENDAR  Apelul POR/8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități - pentru


 Proiectele s-au depus în perioada 28.02.2017, ora 12,00 - 29.08.2017, ora zona eligibilă ITI Delta Dunării. Alocarea financiară este de 2,328 milioane de euro.
12,00. Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro. Proiectele s-au depus în perioada 01.07.2017, ora 00.00 - 31.12.2017, ora 24,00.

Operaţiunea B – grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi Operaţiunea C - grup vulnerabil copii

ACȚIUNI SPRIJINITE: ACȚIUNI SPRIJINITE:


 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii  reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii
sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre
de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.) de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.)
 construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial,  construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial,
apartamente, locuinţe protejate etc. apartamente, locuinţe protejate etc.

SOLICITANȚI ELIGIBILI: SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale


- Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, administraţiei publice locale) în parteneriat cu furnizori de servicii sociale de drept
- Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu public sau privat, acreditaţi conform legii.
Unităţile Administrativ-Teritoriale şi /sau ONGuri/unități de cult.
Consultați Ghidul Solicitantului pentru condițiile detaliate de eligibilitate. SPRIJIN FINANCIAR
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 200.000 euro, maxim 1 milion euro.
SPRIJIN FINANCIAR Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea eligibilă.
Valoarea maximă pentru un proiect: 923.000 de euro.
Contribuția beneficiarului: minim 2% din totalul eligibil. CALENDAR:
 Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/C/1 - grup vulnerabil “copii” a fost
CALENDAR: lansat pe 29.05.2017. Proiectele au putut fi depuse în perioada 03.07.2017, ora
 NOU: A fost lansat apelul POR.2019/8/8.1/8.3/C, apelul 2 - Grup vulnerabil: 12.00 - 30.03.2018, ora 12.00 (termenul a fost prelungit).
copii, din cadrul Axei prioritare 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Apelul este de tip necompetitiv, bazat pe lista de proiecte elaborată de Autoritatea
atât la nivel național, cât și în zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării. Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în cadrul
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ 1 lună de proiectului SIPOCA 2: http://bit.ly/2rcl4qc .
la data publicării Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis în vederea depunerii Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY
cererilor de finanțare o perioadă de 4 luni, în perioada: 01.03.2019, 12:00 - SMIS.
01.07.2019, 12:00.
Apelul este de tip necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”, bazat
pe lista de centre de plasament ce urmează să fie închise, elaborată de
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
(ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.
Alocare națională: 78,78 milioane euro.
Ghidul Solicitantului: https://tinyurl.com/yaza4r3p.

Au fost lansate:
24
 Data lansării apelului de proiecte depinde de finalizarea etapei de selecție a
strategiilor CLLD de la POCU. Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro.

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării


economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban Axa prioritară 10: Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 - Dezvoltare locală


plasată sub responsabilitatea comunităţii PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1 - Investițiile în educație, și formare,
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/ de educație și formare.
modernizarea locuinţelor sociale,
 investiţii în infrastructura de sănătate și servicii sociale – ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale;  construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
 investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de infrastructurii pentru educația timpurie - antepreșcolară și preșcolară (creșe și
unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli grădinițe);
gimnaziale etc.);  construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
 investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I -
defavorizate, respectiv: VIII);
- construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități  construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și
- crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale);
nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi  reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.); educaţionale universitare.
- construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie. SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale
administraţiei publice locale), instituţii de învăţământ superior de stat.
SOLICITANȚI ELIGIBILI:Grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi ai
autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii SPRIJIN FINANCIAR
civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție. Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 6,7 milioane de euro
sau echivalentul a 30 de milioane lei.
SPRIJIN FINANCIAR Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea eligibilă.
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 5 milioane euro.
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. CALENDAR:
CALENDAR  Pe 05.10.2018 a fost lansat Apelul de proiecte pentru Axa prioritară 10-
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1-Investițiile în
educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
25
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de A. Unităţi administrativ-teritoriale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ,
educație și formare, Obiectivul Specific 10.1-Creșterea gradului de participare la eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR;
nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii B. Instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, și Obiectivul Specific 10.3- autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin
Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței HCL, care derulează proceduri de achiziţii publice, cu personalitate juridică şi
de muncă și sectoarele economice competitive - apel dedicat Regiunii Sud care au primit în administrare infrastructura educaţională;
Muntenia. C. Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale menţionate la punctul
Cererile de finanțare au putut fi transmise până la data de 07.12.2018, ora 12,00: A) şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul B).
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
SPRIJIN FINANCIAR
 A fost lansat apelul de proiecte POR 2017/10/10.1/10.1a/7 regiuni, Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 7.700 euro pentru
POR/10/2017/10/10.1a/ITI şi POR/10/2017/10/10.1a/BI pentru Axa prioritară 10 - fiecare participant direct la procesul educaţional (elevi încadraţi în unitatea de
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile infrastructură educaţională).
în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea eligibilă.
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare, Obiectivul Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare CALENDAR:
la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat  A fost lansat apelul de proiecte POR 2017/10/10.1/10.2/1, Axa prioritară 10
învăţământului antepreşcolar şi preşcolar. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile
Cererile de finanțare au putut fi transmise începând cu data de 04.01.2018, ora în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
12.00 până la data de 04.05.2018, ora 12.00: http://bit.ly/1UwsU7x. competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la
 A fost lansat apelul de proiecte POR 2017/10/10.1/10.1b/..., Axa prioritară 10- învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Cererile
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1-Investițiile de finanțare au putut fi transmise începând cu data de 04.01.2018, ora 12.00.
în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de până la data de 04.05.2018, ora 12.00: http://bit.ly/1UwsU7x.
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de Valoarea minimă eligibilă : 100.000 de euro. Valoarea maximă eligibilă : 7.700
educație și formare, Obiectivul Specific 10.1-Creșterea gradului de participare la euro pentru fiecare participant direct la procesul educaţional.
nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului  A fost lansat Apelul de proiecte pentru Obiectivul specific 10.3-„Creșterea
obligatoriu. relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de
Depunerea cererilor de finanțare s-a făcut începând cu data de 04.01.2018, ora muncă și sectoarele economice competitive” (Prioritatea de investiții 10.1
12.00 până la data de 04.05.2018, ora 12.00: http://bit.ly/1UwsU7x. „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională”). Apelul a fost
Valoarea minimă eligibilă : 100.000 de euro. Valoarea maximă eligibilă : 7.700 deschis în perioada 24.11.2017 – 24.07.2018, ora 12,00 (apel prelungit), cu
euro pentru fiecare participant direct la procesul educaţional. depunere continuă, după principiul „Primul depus, primul evaluat”.
Depunerea se va face prin aplicația electronică MySMIS: http://www.fonduri-
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.2 - Creșterea gradului de participare ue.ro/mysmis .
la Învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul
vieţii. Valoarea eligibilă a unei cereri de finanțare poate fi de minim 100.000 EUR - maxim
6,7 milioane EUR, fără să depășească echivalentul a 30 de milioane lei. La stabilirea
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: valorii maxime eligibile a proiectului se pot avea în vedere prevederile HG nr.
 investiții în infrastructura educaţională pentru învăţământul profesional şi 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii
tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții. finanţate din fonduri publice, încadrarea în paritatea 2.600 - 2800 de euro per
participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi (de ex., la o unitate de
SOLICITANȚI ELIGIBILI: învățământ cu 100 de participanţi direcţi la procesul educaţional, valoarea maximă
eligibilă nu poate depăşi 280.000 de euro).
26
Prin această linie de finanțare pot fi realizate proiecte de reabilitare, modernizare, 4. infrastructura educaţională pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe)
extindere, echipare a infrastructurii educaționale universitare. O cerere de și preșcolară (grădinițe),
finanţare va viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv o singură instituție de
învățământ superior de stat, chiar dacă identificarea obiectivului de investiţii se 5. infrastructura educaţională pentru învățământul general obligatoriu (şcoli
face pe mai multe numere cadastrale: http://bit.ly/2Ao37Z5 . pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) - sălile de
Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro. clasă, sălile de sport, terenuri de sport, cantine, ateliere şcolare, laboratoare,
bibliotecă etc.

6. clădiri cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale,


centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre.

 B. Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane - construirea/ extinderea/


modernizarea/ reabilitarea:

Axa prioritară 13: Sprijinirea 1. drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraș/municipiu, indiferent
regenerării orașelor mici și mijlocii de categorie - drum național, drum județean, stradă urbană, drum comunal, drum
vicinal - precum şi a pistelor/traseelor/pentru biciclete şi/sau pietonale.

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B - Oferirea de sprijin pentru 2. zonelor pietonale,


revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate
din regiunile urbane și rurale 3.parcurilor, scuarurilor, grădinilor publice, altor zone cu spaţii verzi, inclusiv
facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici joacă pentru copii etc), pergole, alei, piste pentru biciclete etc, reabilitarea
şi mijlocii din România monumentelor de for public (statui), plantarea de arbori și realizarea de înierbări și
sisteme de irigații aferente.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
4. facilităţilor sportive și recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de
 A.Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale şi recreative, sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;
prin construirea/ extinderea/ finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea NOTA: NU este eligibilă construirea/ extinderea modernizarea/ reabilitarea clădirilor/
clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, structurilor cu funcții comerciale sau de alimentație publică (terase, restaurante etc).
educaţionale, culturale şi recreative, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale
a clădirilor, respectiv: 5. sistemelor de supraveghere video și dispeceratului;

1. centre sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, 6. reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public sau
pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte categorii de persoane vulnerabile arhitectural, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) din cadrul corpului
(cf. HG nr. 867/2015 - secţiunea Servicii sociale fără cazare), spațiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor
zone cu populație defavorizată și care sunt slab deservite de serviciile de
2. cantine sociale pentru persoane în risc de sărăcie (HG nr. 867/2015), utilități publice de mai sus sau pentru deservirea clădirilor din categoria A de
mai sus (în afara amplasamentului acestora).
3. locuințe sociale - pot fi dotate cu acele dotări minime prevăzute în Anexele la
Legea nr. 114/1996, republicată şi actualizată, privind locuinţele, cu echipamente cu Doar în condiţiile în care în proiect sunt prevăzute şi alte activităţi din categoria
montaj (centrală termică, sistem de climatizare, aparate de gătit etc), cu B (activitățile 1-6), și în mod complementar cu investiţiile din categoria A sau B,
dotări/echipamente aferente spaţiilor comune şi exterioare (spălătorie, uscătorie, sunt eligibile şi :
locuri de joacă pentru copii etc),  Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor wi-fi;

27
 Achiziționarea și instalarea mobilierului urban - bănci, coşuri de gunoi, *NOTA: Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada
jardiniere etc. de implementare și durabilitate a investiției (v. Ghidul Solicitantului).
 Construirea/ modernizarea/ reabilitarea parcărilor de mici dimensiuni care
deservesc investiţiile realizate prin proiect. CALENDAR:
 Au fost lansate apelurile de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI,
Toate activitățile eligibile prin O.S 13.1 pot fi realizate și pe teritoriul satelor POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD
aparţinătoare oraşelor/ municipiilor. Data lansării cererii de proiecte: 28 martie 2018.
Data și ora începerii depunerii de proiecte: 30 aprilie 2018, ora 12.00.
SOLICITANȚI ELIGIBILI: Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 1 octombrie 2018, ora 16.00 (termen
- Pentru apelul de proiecte dedicat celor 7 Regiuni: Unitățile prelungit).
administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, Cele trei apeluri au aceeași perioadă de depunere a proiectelor.
cu excepția municipiilor reședință de județ şi a oraşelor din apelul Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS,
de proiecte dedicat zonei ITI Delta Dunării; disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis .
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
- Pentru apelul de proiecte dedicat zonei ITI Delta Dunării: Unitățile
administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, cu excepția
municipiului reședință de județ Tulcea. Prin urmare, în acest apel sunt eligibile UAT Termene limită: Pentru datele exacte privind perioadele de depunere a cererilor
orașele Măcin, Babadag, Isaccea și Sulina. de finanțare, urmăriți site-ul www.inforegio.ro.

- Pentru apelul de proiecte dedicat SUERD: Unitățile administrativ-teritoriale Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: pe hârtie și online, în MySMIS.
orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, din 11 județe riverane fluviului Dunărea,
respectiv din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Structuri care pot oferi informații detaliate solicitanților:
Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, cu excepția municipiilor reședință
de județ. Autoritatea de Management POR (AM POR)
Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administraţiei Publice
Parteneriate dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/ Tel:(+40 37) 211 14 09
municipii eligibile (un oraș/municipiu), cu UAT județul și/sau cu E-mail: info@mdrap.ro/ Website: www.mdrap.ro
instituții publice cu personalitate juridică din subordinea UAT
oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale. Telefon: 0233 224167; Fax: 0233 218071
Nu există limitări cu privire la numărul partenerilor, iar liderii de parteneriat pot fi E-mail:info@adrnordest.ro / Website: www.inforegionordest.ro
reprezentaţi de UAT oraş/municipiu/judeţ.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
SPRIJIN FINANCIAR Telefon: 0339 401018; Fax: 0339 401017
Alocarea financiară totală pentru aceste trei apeluri de proiecte aferente Obiectivului E-mail: adrse@adrse.ro / Website: www.adrse.ro
specific 13.1 este de 230.588.235,29 euro (FEDR+BS).
Alocarea financiară dedicată apelului POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI este de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
151.215.594,52 Euro (FEDR+BS), pentru apelul POR/2018/13/13.1/1/ITI, alocarea Telefon: 0242 331769; Fax: 0242 313167
financiară este de 19.174.392,92 Euro (FEDR+BS), iar pentru apelul E-mail: office@adrmuntenia.ro / Website: www.adrmuntenia.ro
POR/2018/13/13.1/1/SUERD, alocarea financiară este de 60.198.247,86 Euro
(FEDR+BS). Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Telefon: 0251 411869/0251418240/0251414904; Fax: 0351463966/0351463967
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 100.000 euro*. E-mail: office@adroltenia.ro / Website: www.adroltenia.ro
Valoarea maximă eligibilă este 5.000.000 euro.

28
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Telefon : 0256 491923; Fax :0256 491981
E-mail: office@adrvest.ro / Website: www.adrvest.ro
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
2015-2023
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Telefon: 0264 431550; Fax: 0264 439222
E-mail: comunicare@nord-vest.ro / Website: www.nord-vest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)


Telefon: 0358 401 702, interior 423; Fax: 0258 818613
E-mail: office@adrcentru.ro / Website: www.adrcentru.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională București Ilfov (ADR București Ilfov)


Telefon: 021 313 80 99; Fax: 021 315 96 65 / E-mail: contact@adrbi.ro
Website: www.adrbi.ro
Proiectul privind Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de
înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România (Programul Național
de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023) este finanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Fondul/instituția finanțatoare:
- Fondul European de Dezvoltare Regională (prin POR-Programul Operațional
Regional),
- bugetele locale,
- venituri proprii ANCPI.
Proiectul presupune înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare din zonele
rurale (5,7 milioane de ha din aprox. 660 de UAT-uri).

Programul care asigură finanțarea:Programul Operațional Regional 2014-2020, prin


Axa prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor
în cadastru şi cartea funciară, OT 11 - Consolidarea capacității instituționale și o
administrației publică eficientă

Instituția care gestionează proiectul: MDRAP, prin Agenția Națională de Cadastru


și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Beneficiarul proiectului: ANCPI. Beneficiarii subsidiari sunt autoritățile publice


locale și cetățenii din mediul rural.

Acțiunile ce vor fi implementate în cadrul proiectului:


• înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate,
reprezentând 5,7 milioane de ha din aproximativ 660 de UAT, prin:
(i) servicii de înregistrare sistematică;
(ii) conversia în format digital a documentelor analogice existente;
29
rurale și urbane. Termenul limită până la care unitățile administrativ teritoriale
• îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților, prin: (UAT) eligibile au putut accesa fondurile a fost de cel mult 45 de zile de la primirea
(i) consolidarea capacităților ANCPI și a instituţiilor subordonate: oficiile de înștiințării transmise de ANCPI în acest sens.
cadastru şi publicitate imobiliară, Centrul Naţional de Cartografie; Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale din
extravilan și, prin excepție, din intravilan se realizează în baza unui contract de
• pregătirea Strategiei de management a programului și a studiilor aferente finanțare încheiat de primărie cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI)
pentru: pe raza județului în care se află, potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului, republicată,
(i) gestionarea lucrărilor de înregistrare sistematică; cu modificările și completările ulterioare.
(ii) monitorizare și evaluare; Fiecare UAT primește, în acest an, 155.000 de lei pentru realizarea, în perioada
(iii) finalizarea studiilor; 2017-2019, a lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale – cu
excepția celor care au demarat sau au în derulare lucrări de înregistrare sistematică
• organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect: la nivelul întregului UAT: http://bit.ly/2t1w4GK.
contractori, municipalități, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. UAT din mediul rural ce vor beneficia de finanțarea lucrărilor de înregistrare
sistematică din fonduri europene structurale și de investiții vor fi nominalizate de
Valoarea proiectului: 312.891.115 euro, din care 265.957.447 euro reprezintă către o comisie interministerială ai cărei membri se desemnează prin decizie a prim-
sprijinul Uniunii Europene. Contribuția națională: 15%. ministrului: http://bit.ly/2rbsv2z.

Mai multe informații: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară-  A fost lansat apelul de proiecte POR/2017/11/11.1/1, pentru extinderea
ANCPI, www.ancpi.ro sistemului de cadastru.
Apelul este finanțat prin Axa prioritară 11 –Extinderea geografică a sistemului de
Prezentare generală a programului: înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de
http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/Cadastru_prezentareMDRAP.pdf investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație
publică eficientă.
Calendar Depunerea cererilor de finanțare s-a făcut utilizând aplicația MYSMIS, începând cu
 Pe 26 septembrie 2018 a fost semnat un nou contract de finanţare pentru data de 16.10.2017, ora 12.00 până la data de 15.01.2018, ora 12.00:
înregistrarea sistematică a 5,758 milioane ha de teren, cu sau fără construcţii, www.mdrap.ro.
din 660 de unităţi administrativ-teritoriale rurale, situate în cele 7 regiuni mai Această prioritate de investiții va fi implementată de Autoritatea Națională de
puţin dezvoltate ale României (regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov nefiind Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin intermediul unui proiect major,
eligibilă). Termenul de finalizare a acestor lucrări este anul 2023. destinat să completeze obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte
Valoarea totală a proiectului este de peste 1,4 miliarde de lei, respectiv Funciară. ANCPI va colabora, în acest sens, cu unitățile subordonate, în
312.891.155 euro, din care 265.957.482 euro reprezintă fonduri externe conformitate cu legislația în vigoare.
nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar 47.933.673 euro, cofinanțare națională Alocarea apelului este de 312,89 milioane euro, din care 265,96 milioane euro provin
de la bugetul de stat: https://bit.ly/2NUwmOv din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 46,93 milioane reprezintă
cofinanțare de la bugetul de stat.
 Până în luna iulie 2018 au fost înregistrate peste 835.000 de imobile: aproximativ Proiectul va avea mai multe componente, printre care cea de integrare a datelor
180.000 în 2018, 386.298 în anul 2017, 192.606 în anul 2016, iar între anii 2005- existente, extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale, îmbunătățirea
2015 au fost înregistrate 78.272 de imobile. serviciilor de înregistrare a proprietăților. Beneficiarii subsidiari sunt autoritățile
În 2018, ANCPI, prin oficiile teritoriale, a transmis primăriilor posibilitatea de a publice locale și cetățenii din mediul rural.
încheia contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică, suma alocată Ghidului Solicitantului: http://bit.ly/2w7t2qi.
fiind majorată la 155.000 lei. Ca urmare, până în iulie 2018, 2.273 de primării dintre
cele 2.747 eligibile au solicitat finanțare: https://bit.ly/2NneLtE,
http://www.ancpi.ro/pnccf .

 ANCPI a alocat pentru PNCCF, în anul 2017, 442.350.000 de lei din veniturile
proprii – sumă care poate finanța lucrări în 2.949 de unități administrativ-teritoriale
30
OS 1.4: Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în
Programul Operațional Capacitate Administrativă vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea
neregulilor în acest domeniu.
(POCA) 2014-2020
Axa prioritară 2: „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și
transparente”
OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală
ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și
instituțiilor publice.
OS 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului
judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul
acestuia.

Axa prioritară 3: „Asistență tehnică”


OS 3.1 Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea
eficientă a POCA.
OS 3.2 Asigurarea publicității POCA, a informării și sprijinului pentru beneficiari și
potențialii beneficiari.
Co-finanțare: Fondul Social European

Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și Autoritățile administrației publice locale - consilii județene și municipii,
Administrației Publice, prin Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative, inclusiv sectoarele din București – pot depune proiecte în cadrul Axei
în calitate de Autoritate de Management prioritare 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și
transparente, în special în cadrul Obiectivelor specifice 2.1 și 2.2.
Bugetul programului: 658,29 milioane de euro (din care 553,19 milioane de euro
contribuție UE)
Prin Obiectivul specific 2.1: Introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația
Obiectivul general: Crearea unei administrații moderne, capabilă să faciliteze
publică locală ce optimizează procesele orientate
dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive,
către beneficiari în concordanță cu SCAP pot
investiții și reglementări de calitate, resurse umane profesionalizate, contribuind
fisusținute următoarele tipuri de intervenții:
astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei
 extinderea utilizării de mecanisme,
Europa 2020.
instrumente, proceduri pentru fundamentarea
deciziei;
Obiectivele specifice ale POCA sunt transpuse în 3 axe prioritare:
 extinderea utilizării de instrumente de
Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”
management al calității și performanței;
OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
 implementarea standardelor de cost și de calitate dezvoltate pentru serviciile
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către
publice;
cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
 implementarea de mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și de
OS 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne
stimulare a colectării taxelor și impozitelor locale;
de management al resurselor umane.
implementarea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative aplicabile
OS 1.3: Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne
cetățenilor;
și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar.
 dezvoltarea abilităților personalului.

31
Exemple de acțiuni:
 introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al calității și
performanței Obiectivul specific 2.1: Sprijin pentru autorităţile și
 implementarea standardelor de cost și de calitate dezvoltate pentru serviciile instituţiile publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate,
publice să introducă managementul calității
 implementarea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative aplicabile
cetățenilor
Cererea de proiecte CP4/2016: GHIDUL SOLICITANTULUI
Obiectivul specific 2.2: Creșterea http://poca.ro/wp-content/uploads/2016/04/0-Ghidul-solicitantului-
transparenței, eticii și integrității în cadrul CP4_2016.pdf
autorităților și instituțiilor publice, pentru
autoritățile publice locale, susține: CALENDAR
 implementarea de standarde relevante
pentru prezentarea datelor și informațiilor;  Pe data de 03.01.2019 au fost lansate 2 apeluri de proiecte, în cadrul Axei
 măsuri de consolidare a capacității prioritare 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,
administrative de a preveni și a reduce Obiectivul specific 2.1.- Introducerea de sisteme și standarde comune în
corupția; administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
 dezvoltarea și diversificarea paletei de concordanță cu SCAP, aferente POCA, și cu respectarea, în totalitate, a prevederilor
servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului. Ghidului solicitantului:

Exemple de acțiuni: - APELUL DE PROIECTE nr. CP 12/2018 (MySMIS: POCA/470/2/1), pentru regiunea
 Măsuri de creștere a transparenței, mai dezvoltată B-IF - „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și
 Mecanisme administrative (audit, control managerial intern), măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale
 Dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare independentă a din regiunea mai dezvoltată”. Termen limită: 8 aprilie 2019, ora 17.00.
politicilor și strategiilor la nivel local, Proiectele trebuie să contribuie la următoarele rezultate ale POCA:
 Creșterea capacității administrative de a preveni și a reduce corupția, •R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru
 Educație anticorupție. fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
•R2: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de
Principalele rezultate așteptate ale proiectelor: acțiune în etape implementat în administrația publică locală;
 Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru •R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru
 Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune cetățeni implementate;
în etape implementat în administrația publică locală, •R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice
 Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest
formate standardizate, obiectiv specific.
 Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind Alocare financiară eligibilă: 17.700.000 lei.
măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți, Pot solicita finanțare: UAT – județe (județul Ilfov) si municipii (din regiunea mai
 Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale dezvoltată – B-IF) și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor –
îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de obiectivele sectoarele municipiului Bucureşti.
specifice de program în cadrul cărora au fost finanțate proiectele. Pot fi parteneri (asociați) :
– UAT (județe, municipii) din regiunea mai dezvoltată,
– ONG-uri,
Apeluri de proiecte pentru care sunt eligibile și autoritățile – parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de
publice locale: asociere ale acestora cu personalitate juridică),

32
– instituții de învățământ superior acreditate. - fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv;
Cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația MySMIS2014. - proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de
afaceri implementate în concordanță cu Strategia pentru o mai bună reglementare;
- APELUL DE PROIECTE nr. CP 12/2018 (MySMIS: POCA/471/2/1 - "Introducerea - proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni implementate
de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează la nivel central în concordanță cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP"), pentru regiunile administrative pentru cetățeni;
mai puțin dezvoltate. Termen limită: 8 aprilie 2019, ora 17.00. - îmbunătăţirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile și instituțiile
Proiectele trebuie să contribuie la următoarele rezultate ale POCA: publice centrale pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv
•R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru specific.
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
•R2: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de Pe data de 19 februarie 2019, erau semnate 317 contracte de finanțare, cu o
acțiune în etape implementat în administrația publică locală; valoare totală eligibilă de 291,92 milioane euro: http://www.poca.ro
•R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel
local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru Urmăriți calendarul apelurilor în site-ul POCA:
cetățeni implementate; http://www.poca.ro/?s=calendar
•R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice
locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest
obiectiv specific.
Pentru informații detaliate:
Autoritatea de management a POCA
Alocare financiară eligibilă: 398.625.000 lei.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Pot solicita finanțare UAT – judeţe și municipii din regiunile mai puțin dezvoltate
Directia pentru Dezvoltarea Capacității Administrative
(inclusiv UAT vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării
(SIDDDD) judeţe și municipii): Tel: 021 3104060, Fax: 021 310 4061, amdca@poca.ro
Pot fi parteneri (asociați):
•UAT (județe, municipii) din regiunile mai puțin dezvoltate, Programul operațional capacitate administrativă POCA
•ONG-uri, http://poca.ro/cadru-strategic/prezentare-poca-2014-2020/
•parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de Ghidul beneficiarului POCA
asociere ale acestora cu personalitate juridică), http://poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului/
•instituții de învățământ superior acreditate. Manualul de identitate vizuală
Cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația MySMIS2014. http://www.poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-
2014-2020-august-2018/
 În cadrul OS 1.1 a fost lansată, pe 13.02.2017, Cererea de proiecte nr. IP8/2017 Anunțuri
„Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de http://poca.ro/anunturi/
simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și Help desk
evaluarea sistemică a cadrului de reglementare”, care are drept solicitanți Tel: 021 3104062, Email: amdca@poca.ro
eligibili entități publice. Depunerea proiectelor se face până pe 31.05.2017, ora Buletin de informare
17,00. Pentru cererile de finanțare care derivă din fișele de proiect agreate de AM http://poca.ro/newsletter/newsletter/
POCA, termenul de depunere a fost 14.07.2017: http://bit.ly/2pciMVm. Apelul are
un buget de 400 de milioane de lei.
Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte urmăresc:
- sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în
autoritățile și instituțiile publice centrale;
- aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile
publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului;
- cadrul pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local și pentru creșterea calității
serviciilor publice implementat;
33
Programele de Cooperare Teritorială Europeană
Programul INTERREG IPA de Cooperare
2014-2020 Transfrontalieră România-Serbia

Cooperarea teritorială europeană urmărește soluționarea problemelor


transfrontaliere și dezvoltarea în comun a potențialului diverselor teritorii. Acțiunile
de cooperare sunt sprijinite din Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operaţional Comun
intermediul a trei componente: cooperarea transfrontalieră, cooperarea ''Bazinul Mării Negre''
transnațională și cooperarea interregională.
În perioada 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
(MDRAP) gestionează, în calitate de autoritate de management sau de autoritate
naţională, mai multe programe de cooperare teritorială europeană. Astfel, în cadrul
Directiei Generale Cooperare Teritorială Europeană funcționează: Programe pentru care MDRAP este Autoritate Naţională:
- Autoritățile de Management ale programelor România–Bulgaria, România-
Republica Moldova, România-Ungaria, România-Ucraina, România-Republica Serbia,
Bazinul Mării Negre (perioada 2014-2020),
Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI
- Autoritățile Naționale ale programelor Ungaria-Slovacia-România-Ucraina,
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
INTERREG EUROPE, URBACT III, INTERACT III, ''Dunărea'', ESPON 2020 (perioada 2014-
2020).
Programul de Cooperare Interregională
Programe pentru care MDRAP este Autoritate de Management: INTERREG EUROPE

Programul de Cooperare URBACT III


Programul Interreg V-A
România–Bulgaria
Programul Transnațional DUNĂREA

Programul Operaţional Comun Programul de Cooperare ESPON 2020


România-Republica Moldova

Programul INTERREG V-A


România-Ungaria

Programul Operaţional Comun ENI


România-Ucraina

34
 Facilitarea cooperării active dintre furnizorii de trafic și de informații de călătorie
Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria și serviciile cu valoare adăugată în vederea îmbunătățirii transportului public local
în zona transfrontalieră și a legăturii dintre orașele înfrățite (ex. armonizarea
orarelor, furnizarea de informații bilingve despre orarele de transport
transfrontalier, operarea serviciilor de transport public transfrontalier, în special
între orașele înfrățite).

 Schimburi de experiență și cunoștințe, inclusiv conștientizarea (instruiri, seminare


și ateliere) în domeniul măsurilor de siguranță a circulației în zona eligibilă (ex.
îmbunătățirea configurației rețelei de trafic, introducerea de măsuri de calmare a
circulației, utilizarea sensurilor giratorii, radare, bariere de siguranță și denivelări
pentru reducerea vitezei, îmbunătățirea suprafeței degradate a drumurilor pentru
a evita de ex. accidentele pe vreme umedă, materiale de marcare retro-
reflectante).

 Îmbunătățirea conexiunilor la infrastructura TEN-T a nodurilor transfrontaliere


secundare şi terţiare (ex. îmbunătățirea calității drumurilor, îmbunătățirea/
Prezentare generală:Programul INTERREG V-A România-Bulgaria îşi propune să construcția de trasee pentru biciclete, construcția de adăposturi pentru biciclete,
sprijine dezvoltarea zonei transfrontaliere prin îmbunătățirea accesibilității, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere).
promovarea cooperării instituționale, protejarea și dezvoltarea activelor regionale
 Adoptarea de măsuri de management comun al circulației pentru mobilitatea
Fondul/instituția finanțatoare: Programul este finanţat de Comisia Europeană, inteligentă în zona transfrontalieră (ex. îndrumare de traseu, detectarea și
prin Fondul European de Dezvoltare Regională managementul incidentelor/ urgențelor, studii ale fluxurilor circulației, măsuri de
siguranță în trafic, hărți cu puncte negre).
Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice, prin Autoritatea de Management Prioritatea de Investiţii 7.c : dezvoltarea și îmbunătățirea unor
sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu
Axa prioritară 1: O regiune bine conectată zgomot redus, și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor
navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a
Prioritatea de Investiţii 7.b : stimularea mobilității regionale prin porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN- scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
T, inclusiv a nodurilor multimodale
ACTIVITĂȚI FINANȚATE:
ACTIVITĂȚI FINANȚATE:  Activități de conștientizare privind importanța dezvoltării și îmbunătățirii
 Dezvoltarea în comun de soluții bazate pe acțiune, planuri de management, sistemelor de transport prietenoase cu mediul în zona transfrontalieră.
strategii, studii de fezabilitate, evaluări ale impactului asupra mediului etc., legat
de proiecte de lucrări de infrastructură publică (căi navigabile, drumuri etc.) în  Schimburi de experiență, precum seminare comune, vizite de studiu, anchete și
vederea racordării nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T și instruiri care să conducă la implementarea de noi metode pentru asigurarea
reducerea duratei transportului și optimizarea logisticii. navigabilității pe Dunăre/Marea Neagră pe timpul iernii.

 Dezvoltarea de concepte, standarde și instrumente coordonate la nivel  Investiții (infrastructură și echipamente) pentru îmbunătățirea transportului
transfrontalier pentru îmbunătățirea serviciilor de mobilitate în interes public (ex. maritim şi fluvial de mărfuri și de pasageri la nivel transfrontalier.
pentru grupurile dezavantajate, pentru regiunile în regres demografic, etc.).
 Dezvoltarea de planuri și măsuri integrate de îmbunătățire a condițiilor de
navigație pe sectorul comun al Dunării în zona transfrontalieră (ex., studii de
35
fezabilitate comune, documentații de proiect tehnic, studii de morfologie și hidro-  Coordonarea transfrontalieră și schimbul de informații pentru întărirea capacităţii
dinamică pentru studierea condițiilor de acumulare a sedimentelor etc. cu privire de implementare a politicilor relevante (Directiva Cadru Apa) și conservarea
la lucrări de regularizare a fluviului, unificarea sistemului de referință utilizat în biodiversității (Directiva Habitate și Directiva Păsări), transferul de cunoștințe,
România și Bulgaria privind Dunărea și introducerea Sistemului Informatic Fluvial). schimbul de exemple de bune practici, relaționarea și dezvoltarea de inovații
privind protecția/ conservarea ecosistemelor.
 Dezvoltarea și implementarea unor strategii, instrumente și aplicații pilot
coordonate în comun, pentru a îmbunătăți dezvoltarea nodurilor multimodale și a  Protejarea ecosistemelor prin utilizarea clasificării, cartografierii și planificării
serviciilor portuare. spațiale și a altor măsuri structurale de cooperare în domeniul protecției naturii și
peisajelor.
Axa prioritară 2: O regiune verde
Prioritatea de investiții 6.c : Conservarea,  Pregătirea și implementarea de cercetări, studii, strategii, planuri comune legate
protejarea, promovarea și dezvoltarea de siturile Natura 2000.
patrimoniului natural și cultural
 Activităţi comune de conștientizare a publicului larg prin recunoașterea și
ACTIVITĂȚI FINANȚATE: promovarea potențialelor legate de siturile Natura 2000.
 Pregătirea de studii, strategii, planuri de management etc.
comune în domeniul conservării, dezvoltării și utilizării  Desemnarea în comun a managementul siturilor și speciilor protejate din cadrul
împreună a patrimoniului cultural/ natural. rețelei Natura 2000.
 Crearea de campanii de conștientizare comune privind
protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și  Sprijinirea şi promovarea investiţiilor transfrontaliere vizând infrastructura verde
cultural. (ex.: canopeea urbană, coridoare de conectare a habitatelor, etc.).

 Păstrarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural intangibil, în  Protejarea/conservarea/monitorizarea ecosistemelor, în special a celor aflate în
principal prin evenimente culturale cu o dimensiune transfrontalieră. siturile NATURA 2000 prin achiziţia echipamentelor necesare.

 Sprijinirea promovării și utilizării potențialului patrimoniului cultural/ natural  Crearea/întarirea infrastructurilor coordonate transfrontalier pentru
prin investiții în infrastructura turistică durabilă comună. protejarea/reabilitarea biodiversităţii/solului/promovarea serviciilor ecosistemice,
inclusiv prin reţeaua NATURA 2000.
 Reabilitarea/ construcția de drumuri spre punctele de interes ale patrimoniului
natural și cultural care vor fi parte din produse turistice transfrontaliere. Axa prioritară 3: O regiune sigură

 Infrastructură culturală: reconstrucție, reabilitare și promovare a monumentelor Prioritatea de investiții 5.b:


culturale pe baza unor strategii/ concepte transfrontaliere relevante. Promovarea investițiilor destinate
abordării unor riscuri specifice,
 Dezvoltarea în comun de produse și servicii turistice pe baza patrimoniului natural asigurarea rezistenței în fața
și cultural și promovare în comun. dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de
gestionare a dezastrelor
 Dezvoltarea/ gestionarea în comun a parcurilor naturale, rezervațiilor naturale și
a altor arii protejate.

Prioritatea de investiții 6.d: Protejarea și refacerea biodiversității ACTIVITATI FINANȚATE:


și a solurilor, precum și promovarea unor servicii ecosistemice,  Asigurarea unei mai bune coordonări și a reacțiilor eficiente ale autorităților în
inclusiv prin Natura 2000 și infrastructuri ecologice situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale (inundații, incendii, valuri de
ACTIVITĂȚI FINANȚATE: căldură, cutremure, furtuni) ca și stabilirea de reguli/ legislație comună privind
defrișările și construcțiile în zonele afectate de pericole naturale și antropice.
36
 Stabilirea și integrarea unor standarde și sisteme armonizate pentru o mai buna Axa prioritară 4: O regiune calificată și inclusivă
prognoza și gestiune a hazardelor naturale și antropice în zona PCT RO-BG 2014-
2020 (inundații, cutremure, incendii, furtuni), inclusiv întocmirea/ actualizarea Prioritatea de investiții 8.e: Integrarea
hărților hazardelor și utilizarea soluțiilor bazate pe ecosisteme (în lunci, piețelor forței de muncă
conservarea zonelor umede, managementul pădurilor). transfrontaliere, inclusiv mobilitatea
transfrontalieră, inițiativele comune
 Stabilirea unor instrumente armonizate integrate de prevenire și reducere a locale în domeniul ocupării forței de muncă,
riscurilor (inclusiv detectarea, sistemele de avertizare și alertare anticipată, servicii de informare și de consiliere și formarea
cartografierea și evaluarea riscurilor) - crearea de structuri comune pentru situații comună
de urgență, neașteptate (inclusiv unități de intervenție specializate/ module de
protecție civilă) și dezvoltarea de infrastructură transfrontalieră la scară mică la ACTIVITĂȚI FINANȚATE:
nivel regional în domeniul pregătirii pentru situații de urgență (ex. accidente de  Anticiparea oportunităților de ocupare a forţei de muncă pe termen lung create
transport, dezastre etc.), inclusiv în caz de riscuri legate de vreme (furtuni, de modificările structurale de pe piața muncii și dezvoltarea serviciilor în domeniile
fenomene termice extreme, incendii forestiere, secetă, inundații) și riscuri îndrumării și învățării pe tot parcursul vieții pentru încurajarea tranzițiilor de
geofizice (precum alunecările de teren, cutremurele). carieră.

 Elaborarea de hărți detaliate și baze de date comune cu indicarea riscurilor  Dezvoltarea de strategii, planuri și studii comune referitoare la mobilitatea
naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de transfrontalieră şi identificarea principalelor ramuri ce pot activa mobilitatea forței
planificare/amenajare a teritoriului regionale, agențiile de mediu și serviciile de de muncă.
urgența.
 Colaborare în oferirea de servicii angajatorilor și stabilirea de parteneriate cu
 Schimburi de experiență și cunoștințe, inclusiv conștientizarea în domeniul instituțiile de învățământ și alte servicii de ocupare pentru a asigura furnizarea
prevenirii și managementului eficient al riscurilor în zona transfrontalieră (inclusiv flexibilă, preventivă și eficienta a serviciilor acestora.
programe de instruire și învățare, inițiative de formare pe bază comunitară, hărți
bilingve, broșuri despre pericolele naturale și antropice) destinate unor grupuri țintă  Oferirea de informații complete şi oficiale cu privire la asigurarile sociale,
specifice (copii/tineri, planificatori ai dezvoltării, manageri ai situațiilor de legislația muncii și aspectelor fiscale din regiunile de graniță din România și
urgență, oficiali ai administrației publice locale etc.). Bulgaria, prin sesiuni de instruire periodică și cursuri despre reglementările legale
relevante în vederea reducerii incertitudinilor unităților administrative și
 Îmbunătățirea terenului în regiunile cu nivel de risc de pericol înalt și mediu angajatorilor în ceea ce privește modul de interpretare și aplicare a reglementărilor
(inclusiv: salubrizarea și reîmpădurirea malurilor de râu, construcția digurilor și a specifice.
protectiei de faleza (diguri, lacuri de acumulare) împădurirea/reîmpădurirea
terenurilor vulnerabile nepermanente împotriva formării de torenți, reducerea  Dezvoltarea și asigurarea de programe speciale comune de formare
tendințelor de deșertificare și a riscului înalt de secetă), replantarea pădurilor în profesională/vocaţională în sectoare în care lipsesc competenţele specifice.
lunci).
 Instruire și sprijin comun, schimburi de bune practici pentru o mai bună integrare
 Susţinerea şi promovarea investiţiilor transfrontaliere pentru infrastructura verde pe piața muncii.
care reduce riscul şi atenuează dezastrele (ca sisteme de colectare a apei pluviale,
reîmpădurire, etc.).  Acțiuni de conștientizare a oportunităților de ocupare în zona PCT RO-BG.
 Măsurarea/monitorizarea parametrilor de mediu care sunt importanți pentru
avertizarea timpurie şi pentru măsuri de atenuare (ex. Nivelul emisiilor, calitatea  Oferirea unor cursuri speciale de limbă pentru angajații mobili și persoanelor în
apei, analize de sol şi probe de apă, etc) prin achiziţionarea în comun a căutare de loc de muncă, care pot crește șansele acestora de a se angaja în munca
echipamentelor şi prin evaluarea comună a rezultatelor. în zona eligibilă.

 Crearea/dezvoltarea infrastructurii pentru creşterea mobilității forței de muncă.


37
 Strategii și măsuri pentru o mai buna incluziune pe piața muncii a categoriilor de  Instruirea personalului autorităţilor publice pentru creșterea capacității
populație defavorizate. administrației publice de a implementa proiecte şi norme UE şi gestiona programe
de investiții publice într-un context de cooperare transfrontalieră.
 Furnizarea de informații și consultanță pentru navetiștii transfrontalieri și
potențiali angajatorii prin crearea și dezvoltarea de baze de date comune pentru  Elaborarea de modele transfrontaliere de proiectare, testare, extindere,
mobilitatea forței de muncă. comparare și evaluare a inovațiilor (instrumente, procese, actori, organizații și
interfețe) în domeniul serviciilor de interes general, serviciilor sociale și
 Sprijinirea adaptată nevoilor de pe ambele parţi ale frontierei celor care caută administrației publice.
locuri de muncă , cu extinderea furnizării de servicii celor care îşi schimbă locul de
muncă sau în direcţia celor inactivi care se întorc în câmpul muncii.  Extinderea specializării în domeniul dezvoltării și implementării politicilor de
cooperare transfrontalieră.
 Crearea și dezvoltarea incubatoarelor de afaceri transfrontaliere și a
incubatoarelor virtuale pentru promovarea angajării personalului de ambele părți  Creşterea conștientizării privind oportunitățile transfrontaliere (ocupare,
ale frontierei (companii bazate pe resurse locale și nevoi locale de servicii precum îngrijirea sănătății, educație ș.a.).
produsele inovatoare de turism cultural, turism nautic și acvatic și ecoturism
localizate în regiune).  Susținerea modernizării serviciilor publice în domenii precum vama, politicile
sociale, educația, sănătatea și ocuparea forței de muncă (incluzând achiziționarea
Axa prioritară5: O regiune eficientă de echipamente și dezvoltarea de infrastructuri).

Prioritatea de investiții  Dezvoltarea de structuri, sisteme și instrumente comune care să asigure


11.b: Promovarea continuitatea și să permită maturizarea treptată a cooperării transfrontaliere în
cooperării juridice și zona programului.
administrative și a
cooperării între cetățeni și  Acțiuni de promovare a reducerii poverii administrative pentru cetățeni.
instituții
Solicitanți eligibili pentru toate axele prioritare:
ACTIVITĂȚI FINANȚATE:
 Analiza și armonizarea autorități publice naţionale, locale și regionale ( Consilii județene, consilii locale,
cadrului de reglementare. municipii, etc),
alte instituții publice guvernate de dreptul public (Instituția Prefectului, instituții
 Întărirea rețelelor locale/ regionale transfrontaliere. de sănătate și îngrijire, instituții de educație),
birouri – filiale ale autorităților publice naționale/ regionale active în domeniul
 Elaborarea de strategii de implementare, dezvoltare și transfer de modele și axei prioritare ( înregistrate și funcționând în aria eligibilă),
soluții de bune practici (inclusiv bune practici de furnizare a serviciilor publice prin instituții non – profit și ONG-uri,
instrumente și metode de e-guvernare), modele organizatorice, instrumente de instituții religioase, legal constituite în acord cu legislația națională în vigoare
decizie și promovarea de acțiuni pilot pentru o mai bună participare a tuturor Camere de Comerț,muzee, instituții culturale, sportive și de turism,
grupurilor societății civile la luarea deciziilor transfrontaliere și locale și la procesul alte entităţi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin documentele
de elaborare a politicilor publice. Programului.
 Coordonarea politicilor și investițiilor în zona programului - dezvoltarea de
abordări comune ale problemelor comune - în domenii precum politicile sociale,
educație, sănătate, ocuparea forței de muncă și vamă.

 Dezvoltarea de modele de cooperare instituțională și de organizare spațială


pentru și între diferite tipuri de teritorii.
38
Axa Prioritatea Tip proiect Valoare totală finanţare
priori- de nerambursabilă (Euro)
Valoarea alocării minime si maxime pentru un proiect: tară investiţii
minimă maximă
Axa Prioritatea Tip proiect Valoare totală finanţare (servicii,
priori- de nerambursabilă (Euro) studii,
tară investiţii bunuri sub
minimă maximă 50% etc.)
AP1 PI 7b HARD 1.000.000 8.000.000 AP 3 PI 5 b HARD 200.000 1.000.000
(lucrări, 10.000.000 (lucrări,
bunuri pentru bunuri
peste 50%) construcţii peste 50%)
de drumuri SOFT 100.000 350.000
noi (servicii,
SOFT 250.000 1.500.000 studii,
(servicii, bunuri sub
studii, 50% etc.)
bunuri sub AP 4 PI 8 e HARD 200.000 1.500.000
50% etc.) (lucrări,
PI 7c HARD 500.000 8.000.000 bunuri
(lucrări, peste 50%)
bunuri SOFT 100.000 750.000
peste 50%) (servicii,
SOFT 250.000 2.000.000 studii,
(servicii, bunuri sub
studii, 50% etc.)
bunuri sub AP 5 PI 11 b HARD 200.000 1.500.000
50% etc.) (lucrări,
AP 2 PI 6c HARD 500.000 6.000.000 bunuri
(lucrări, peste 50%)
bunuri SOFT 100.000 750.000
peste 50%) (servicii,
SOFT 250.000 1.500.000 studii,
(servicii, bunuri sub
studii, 50% etc.)
bunuri sub
50% etc.) FEDR va finanţa maxim 85% din cheltuielile eligibile, iar bugetele de stat ale celor
PI 6 d HARD 500.000 6.000.000 două ţări vor furniza entităţilor publice un procent de 13%.
(lucrări,
bunuri Contribuția solicitantului:
peste 50%) Contribuţia proprie a partenerilor proiectului este de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, la care se adăuga cheltuielile neeligibile.
SOFT 250.000 1.500.000

39
CALENDAR: Până în prezent au fost lansate 3 apeluri de proiecte pentru toate Eligibilitatea parteneriatului: In implementarea unui proiect
axele: finanţat din Program, o organizaţie poate participa în calitate de
Apelul 1 - dedicat Axelor 1, 2 si 3, lansat în 26 martie 2015, cu termen de Beneficiar Lider sau partener.
depunere 30 iunie 2015 pentru proiectele soft şi 30 septembrie 2015 pentru ATENTIE! Numărul maxim de beneficiari într-un proiect este de
proiectele hard. 5, incluzând Beneficiarul Lider de proiect.
Apelul 2- dedicat Axelor prioritare 4 şi 5, lansat în 15 octombrie 2015, cu
termen de depunere 15 martie 2016. Eligibilitatea solicitantului (partener/ Beneficiar lider de
 Apelul 3: dedicat axelor prioritare 1, 2 și 3, a fost lansat în data de 31 martie proiect)
2017, în doi paşi. Primul pas de depunere a scrisorilor de intenţie s-a încheiat în  Tipul organizaţiei: sunt eligibile autorităţi publice centrale
data de 15 mai 2017 iar cel de al doilea pas, de depunere a cererilor de finanţare (ex: ministere), autorităţi publice locale (ex: consilii judeţene),
complete, s-a finalizat în data de 16 octombrie 2017. Ghidul Aplicantului organisme de drept public (ex. institute naţionale, universităţi
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: în format de hârtie pentru publice) organizaţii non-profit ( ex. O.N.G.-uri, asociaţii sau fundaţii, camere de
apelul 1 şi 2, și exclusiv electronic, prin sistemul E-MS, pentru apelul 3. comerţ, structuri asociative ale administraţiilor publice, universităţi private etc.).
 Personalitatea juridică şi locaţia organizaţiei: un alt criteriu estenaționalitatea
ALTE CERINTE persoanei juridice care aplică (în cazul beneficiarilor români, persoană juridică
Proiectul trebuie să respecte lista cheltuielilor eligible română) şi locaţia în aria eligibilă a programului (în cazul beneficiarilor români,
menţionată în Ghidul Solicitantului (categoriile de cheltuieli locaţia în România), astfel:
eligibile sunt detaliate în anexa D la Ghidul solicitantului).  Daca organizaţia are sediul în regiunea transfrontalieră eligibilă, organizaţia
este cea care aplică pentru asistenţă financiară;
Proiectul trebuie să fie comun (cel puţin 3 criterii din 4):  Daca organizaţia nu are sediul în zona eligibilă, dar este localizată în România
Proiectele trebuie să aibă impact transfrontalier direct şi să şi are o filială locală/regională cu personalitate juridică stabilită în zona eligibilă,
respecte cel puţin criteriile de dezvoltare comună şi filiala locală/regională va aplica pentru asistenţă financiară, în cazul
implementare comună şi, la alegere, cel puţin unul din contractării aceasta fiind beneficiarul proiectului;
următoarele criterii: personal comun şi finanţare comună.  Chiar dacă nu are filială/ sucursală locală în zona eligibilă, o autoritate
1. Dezvoltare comună: pregătirea proiectului în comun, întâlniri publică naţională română,a cărei zonă de competenţă, stabilită prin acte juridice,
pregătitoare. se extinde asupra zonei eligibile a programului, va aplica pentru asistenţă
2. Implementare comună: implementarea comună a activităţilor, management financiară, în cazul contractării aceasta fiind beneficiarul proiectului.
comun al proiectului.  Potenţialii beneficiari din România care nu au sediul în zona eligibilă şi nu pot
3.Personal comun: personal comun în echipa de proiect. deschide o filială locală/regională cu personalitate juridică în zona eligibilă şi a
4.Finanţare comună: există un singur buget pentru proiect, împărţit între căror zonă de competenţă nu se extinde asupra zonei eligibile a programului, pot
parteneri. participa la un proiect în limita de 20% din bugetul total al proiectului.
ATENTIE! Puncte suplimentare în procesul de evaluare vor fi acordate
proiectelor care îndeplinesc toate cele 4 criterii. Pentru informații detaliate:
Secretariatul Comun
Locaţia proiectului: activităţile proiectului trebuie localizate în Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România-
aria eligibilă a Programului. Cu toate acestea, în situaţia în care Bulgaria
un proiect va fi implementat parţial în afara zonei eligibile, trebuie Strada Soseaua Chiciului nr. 2, Calarasi, Romania
să dovedească că activităţile respective sunt în beneficiul zonei Persoane de contact:
eligibile a Programului. Costurile totale efectuate în afara zonei Şef Secretariat Comun: Bogdan MUŞAT
eligibile vor fi limitate la 20% din valoarea proiectului, indiferent Tel: 0242 313 091, Fax: 0242 313 092
de localizarea partenerului. e-mail: bogdan.musat@calarasicbc.ro , info@calarasicbc.ro
Șef Serviciu Informare și Promovare: Evdochia NEDELCHEVA
Tel: 0242 313 091, Fax: 0242 313 092
e-mail: evdochia.nedelcheva@calarasicbc.ro , info@calarasicbc.ro
www.calarasicbc.ro
40
Autoritatea de Management Programul Operațional Comun ENI
Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (România)
Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană România-Republica Moldova
Bulevardul Libertății nr. 16, 050706 Bucuresti, sector 5, Romania
E-mail: robg@mdrap.ro , www.mdrap.ro , Tel: +40 372 111 339

Site-uri web:
www.interregrobg.eu
www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme
twitter.com/ROBGProgramme

Fondul/instituția finanțatoare:Instrumentul European de Vecinătate /CE

Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și


Administraţiei Publice (MDRAP)

Solicitanți eligibili: Administraţia publică naţională/regională/locală şi alte


instituţii publice din aria programului (România-județele Botoșani, Iași, Vaslui ,
Galați; Republica Moldova-întreg teritoriul).

Măsuri care se adresează administrației locale:


OT-2. Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
OT 3. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric
OT 7. îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a
reţelelor şi a sistemelor de comunicaţii
OT 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii

Activități/operațiuni eligibile: Toate proiectele trebuie derulate în parteneriat.

41
Priorități și activități eligibile:

Prioritatea 1.1- Cooperare instituțională în


domeniul educațional în vederea creșterii Prioritatea 1.2 – Promovare și
accesului la educație și a calității acesteia sprijin pentru cercetare și inovare

Planificarea și dezvoltarea în comun a planurilor, politicilor și


strategiilor de învățământ.
Dezvoltarea de Diseminarea,
parteneriate/ rețele cooperarea și crearea
între universități și de rețele între
centre de cercetare în programe și organizații
Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transferul de bune
practici, dezvoltarea în comun a unor centre de formare pentru scopul creării unui din cele două state din
creșterea eficienței educației prin diversificarea programelor de mediu favorabil pentru cadrul Programului,
formare profesională pentru angajații din sistemul de învățământ transferul de know- active în domeniul
how și de afaceri. cercetării și inovării.

Dezvoltarea unor programe comune de educație antreprenorială,


programe care stimulează creativitatea, inovația și implicarea Promovarea și
Acțiuni comune de
cetăţenilor. susținerea cercetării și
cercetare și studii, Schimbul de
inovării prin
inclusiv cele din experiență și de bune
reabilitarea/
domeniul mediului practici între
modernizarea/
(schimbările climatice, autoritățile
Îmbunătățirea calității educaționale și încurajarea pentru extinderea
conservarea competente cu privire
participarea la reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
biodiversității, la înființarea și
infrastructurii și a echipamentelor procurate. specifice, inclusiv
energiei regenerabile dezvoltarea de
procurarea de
și utilizarea eficientă a clustere.
echipamente
resurselor etc.).
aferente.
Dezvoltarea și implementarea de parteneriate între instituțiile de
învățământ pentru:
- prevenirea şi corectarea abandonului şcolar prin programe de
integrare școlară (Inclusiv campanii de sensibilizare); sistemul
educaţional trebuie să încurajeze participarea și reintegrarea celor
care au părăsit timpuriu şcoala,
- dezvoltarea şcolilor cu program prelungit și activităților extra-
curriculare.

Dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor și a acțiunilor


transfrontaliere pentru îmbunătățirea/facilitarea obținerii
calificărilor și a competenţelor pentru piața forței de muncă.

42
Prioritatea 2.1 – Promovarea și Prioritatea 3.1– Dezvoltarea
conservarea patrimoniului infrastructurii de transport
cultural și istoric transfrontalier şi a infrastructurii TIC

Construirea, extinderea, instalarea, restaurarea, conservarea, Construirea, reabilitarea,


consolidarea, protecția, securitatea monumentelor culturale și modernizarea sistemelor
istorice, siturilor arheologice (inclusiv drumuri de acces), muzee, de infrastructură de
obiecte și colecții de artă și promovarea lor pe bază transport transfrontaliere. Dezvoltarea inițiativelor
corespunzătoare asupra strategiilor/ conceptelor transfrontaliere ecologice de transport
relevante. transfrontaliere și soluții
Construcția, reabilitarea, inovatoare.
lărgirea drumurilor
Conservarea, securitatea și valorificarea în comun a obiectelor și (segmentelor de drumuri) Îmbunătățirea transportului
monumentelor culturale sau istorice. transfrontaliere care multimodal (rutier/ apă) de
reprezinţă drumuri de interes transfrontalier.
legătură cu graniţa sau cu
Rețele ale instituțiilor culturale care vizează promovarea un drum principal care duce
patrimoniului cultural și istoric. la graniţă.
Îmbunătățirea/
reabilitarea/ construirea
Sprijin pentru activități specifice și tradiționale meșteșugărești, (segmente) drumuri de Elaborarea de strategii/
importante pentru conservarea culturii şi identităţii locale. acces la centrele de politici/ planuri comune
interes transfrontalier. pentru îmbunătățirea
nte pentru conservareaculturii şi indentităţii locale. Investiții comune în infrastructurii transportului
Promovarea activităților specifice și tradiționale din aria eligibilă infrastructura TIC, cu impact transfrontalier.
(inclusiv evenimente culturale transfrontaliere). transfrontalier; (de exemplu,
servicii prin fibră optică). Dezvoltarea conexiunilor
transfrontaliere, informații și
Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și
comunicații integrate rețele și
istoric, în principal, prin intermediul evenimentelor culturale
servicii.
locale, la nivel transfrontalier.
Modernizarea instalațiilor
existente, pentru a permite
Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea unor legăturile dintre comunități și
strategii de promovare comune, produse și servicii turistice serviciile publice care promovează
comune. cooperarea transfrontalieră.

nte pentru conservarea culturii şi indentităţii locale.


43
Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru
dezvoltarea serviciilor de sănătate
şi a accesului la sănătate
Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi
comune în vederea prevenirii dezastrelor
naturale şi antropice, precum şi acţiuni
comune în timpul situaţiilor de urgenţă
Planificarea și dezvoltarea în
comun a planurilor, politicilor și
strategiilor pentru sănătatea
Activități comune menite să
publică și asistență socială.
sporească accesul la sănătate Măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren și a inundațiilor.
în zona de frontieră prin
Dezvoltarea unor laboratoare și construcția/ reabilitarea/
laboratoare mobile pentru modernizarea infrastructurii
serviciilor de sănătate Sisteme/ Structuri comune integrate pentru o monitorizare eficientă și
prevenirea/ detectarea/ prevenirea dezastrelor precum și pentru reducerea consecințelor
monitorizarea bolilor, publică (inclusiv prin
utilizarea energiei din surse negative.
accidentelor, incidentelor și
epidemiilor în zona de frontieră. regenerabile, etc.).

Programe comune de formare și Echiparea infrastructurii Strategii comune și instrumente pentru gestionarea și prevenirea
schimburi de experiență, specifice serviciilor medicale pericolelor și a riscurilor, inclusiv planuri de acțiune în comun.
crearea de rețele pentru publice (ambulatoriu, negative.
susținerea funcționare a facilitarea camerei de
serviciilor specifice medicale urgenta, centre medicale,
publice, telemedicină. sociale de intervenție Elaborarea de hărți comune detaliate și a bazelor de date (care să
integrată, etc.). indice riscurile naturale și tehnologice,și utilizarea terenului pentru
Campanii de conștientizare
autoritățile de planificare regională, agențiile de mediu și serviciile de
privind educația publică de
urgență).
sănătate, boli și prevenirea de Schimb de experiență,
epidemii. activități comune, în scopul
de a asigura compatibilitatea
protocoalelor de Schimb de experiență și cunoștințe, inclusiv creșterea gradului de
administrare al conștientizare pentru prevenirea și gestionarea eficientă a riscurilor în
tratamentului. zona transfrontalieră.

Dezvoltarea standardelor integrate și comune pentru planificarea


urbană și riscul de management.

44
Investiții și dezvoltarea sistemului/ structurilor de management de Investițiile în echipamente de operare și facilități specifice pentru
urgenţă comun, integrat. activitatea de poliție / vamă / poliție de frontieră/ jandarmerie (de
exemplu, instrumente de laborator, instrumente de
detectare,hardware și software, mijloace de transport).

Planificarea coordonată a acțiunilor autorităților în situații de urgență Dezvoltarea unor politici și strategii comune, inclusiv campanii de
cauzate de dezastre naturale și dezastre provocate de om. conștientizare, schimburi de experienţă pentru combaterea crimei
organizate.

Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii și


echipamentelor direct legate de monitorizare și intervenție în situații
Valoarea grantului pentru un proiect este de maxim 90% din totalul
de urgență. costurilor eligibile.

Se pot finanţa 2 tipuri de proiecte:


Proiecte tip HARD (cu componentă de infrastructură având o valoare de minim
1 mil. EURO) (Obiectivele tematice 3, 7, 8).
Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, sau cu o componentă de
infrastructură având o valoare mai mică de 1 mil. EURO) (toate obiectivele
tematice).

SPRIJIN FINANCIAR
În funcție de prioritatea căreia i se adresează proiectele, precum și de tipul de
Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi proiect (hard sau soft), valorile minime și maxime ale grantului care poate fi acordat
combaterea criminalităţii pot varia între 50.000 și 2 milioane de euro pentru proiectele selectate în urma
apelurilor (valorile exacte / prioritate /tip de proiect sunt disponibile pe site-ul
organizate şi cooperarea poliţiei
programului, la adresa http://ro-md.net/apeluri-de-proiecte).

Contribuția solicitantului:minim 11,11% din valoarea grantului acordat.


Acțiuni comune pentru creșterea mobilității și a capacității
administrative a unităților de poliție (Inclusiv poliția de frontieră).
Pentru partenerii din România va putea fi rambursată de la bugetul de stat o parte
din cofinanțare. Cuantumul cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat
Crearea de platforme de lucru de colaborare, cu scopul de a crește
acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România se calculează
eficiența poliției, a poliţiei de frontieră și a structurilor vamale în
după autorizarea cererii de plată finală şi stabilirea sumei reprezentând cheltuielile
schimbul de date și informații;
totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, astfel:
a) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este egală
Instruirea în comun a poliției, a poliției de frontieră și a
cu suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se calculează valoarea
personalului vamal, schimbul de bune practici privind domenii
cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind egală cu maximum 8%
specifice de activitate (analiză, urmărire penală, criminalitate
din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază respectivii beneficiari
organizată).
lideri/beneficiari parteneri, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară
eligibilă pe care o asigură în proiect conform contractului de finanţare;
Investiții în construcția, renovarea sau modernizarea
b) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este mai
infrastructurii și clădirilor conexe aparținând poliției sau punctelor
mică decât suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se diminuează
de trecere a frontierei.
45
proporţional fondurile externe nerambursabile şi contribuţia financiară pe care
beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri respectivi o asigură în proiect, după care se Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat conform lit. Direcția AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
a). Bulevardul Libertății nr. 12, 040129 Bucuresti, sector 5, Bucuresti
Tel: +4 0372111332, Fax: +40 372111456, E-mail: info.ro-ua-md@mdrap.ro
Termenul limită de depunere a cererilor este stabilit în Ghidul solicitantului.
Site-uri web: ro-md.net
Modalitatea de depunere: Cererile de finanțare se depun on-line, prin sistemul
informatic al programului. De asemenea, cererile de finantare se depun și în plic
sigilat, la sediul Secretariatului Tehnic Comun al programului din cadrul BRCT Iași.
Informații exacte despre modalitatea de depunere sunt disponibile în Ghidul
aplicantului.

CALENDAR

 În cadrul programului au fost depuse 241 de proiecte: 162 de proiecte de tip


SOFT și 79 de proiecte tip HARD: https://tinyurl.com/y2as5497.

 În luna noiembrie 2018, Comisia Europeană a aprobat finanțarea prin program a


4 proiecte mari de infrastructură:
1. Infrastructură de comunicații;
2. Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii
transfrontaliere România-Moldova;
3. Îmbunătăţirea structurii de operare SMURD;
4. Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița
România - Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa - Leușeni, Sculeni - Sculeni și
Giurgiulești – Giurgiulești.
Valoarea totală a acestora este de 40,5 milioane de euro, din care 24,3 milioane
de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene: https://tinyurl.com/yxrbgqls.

 Pe 20 decembrie 2017 au fost lansate două apeluri de propuneri de proiecte:


- Apelul 1 – pentru proiecte HARD (proiecte a căror componentă de infrastructură
depășește 1.000.000 de euro), alocarea financiară disponibilă fiind de 32,5 milioane
euro. Data limită pentru depunerea on-line a aplicațiilor a fost 21 mai 2018.
- Apelul 2 - pentru proiecte SOFT (proiecte care nu includ componentă de
infrastructură sau a căror componentă de infrastructură are o valoare mai mică de
1.000.000 de euro), alocarea financiară disponibilă fiind de 16.102.160 de euro.
Data limită pentru depunerea on-line a aplicațiilor a fost 7 mai 2018, ora 16:00.

Pentru mai multe informații:


Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași
Strada Dimitrie Ralet 2A,Iași, Romania, cod postal 700108
Tel: +4 0372 444 884, Fax: +4 0372 444 880
E-mail: info.ro-ua-md@brctiasi.ro
46
Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră
Obiectiv 3:Creşterea potenţialului zonei programului pentru o creştere
România-Republica Serbia favorabilă incluziunii, creşterea integrării sociale şi culturale în zona
transfrontalieră promovând servicii şi reţele inovatoare, reducând impactul
constrângerilor datorate izolării şi marginalizării din zonele de frontieră.

Tipuri de activități:

investiții achiziția de studii, strategii, schimburi


echipamente de experiență

Fondul/instituția finanțatoare:Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA


II)/ Uniunea Europeană Axa prioritară 2: Protecția mediului și managementul
riscurilor
Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Obiectiv 1: Creșterea gradului de protecție și valorificarea sustenabilă a
resurselor naturale, îmbunătățirea capacității instituțiilor abilitate și
promovarea rețelelor transfrontaliere pentru educație și studii privind resursele
Axa prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și de mediu.
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru o creștere
favorabilă incluziunii Tipuri de activități:

Obiectiv 1: Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere inițiative comune, parteneriate și
favorabilă incluziunii, îmbunătăţirea disponibilităţii oportunităţilor de angajare, rețele comune, studii, strategii, investiții în infrastructură
acces la piaţa muncii şi oportunităţi de angajare în aria eligibilă a programului. schimburi de experiență în domeniul (cu accent pe infrastructura
protecției mediului, managementul verde)
Tipuri de activități: reziduurilor și utilizarea resurselor
naturale
inițiative comune în vederea studii, strategii, schimburi de
promovării și dezvoltării experiență
accesului pe piața muncii Obiectiv 2: Dezvoltarea capacității de a gestiona riscurile de mediu,
interoperabilitate transfrontalieră și acțiuni comune pentru sisteme inovatoare
de protecție a mediului, atenuarea și prevenirea accidentelor și dezastrelor de
Obiectiv 2: Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere mediu, reacții în situații de urgență, pregătirea şi conștientizarea urgențelor de
favorabilă incluziunii, pe baza îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor rezidenţilor mediu.
de pe cele două părţi ale graniţei prin acţiuni comune, în special pentru
îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale, servicii sociale, servicii Tipuri de activități:
ce sprijină accesul la învăţământul primar moderne şi eficiente.
rețele și parteneriate comune
investiții în infrastructură de pentru situații de urgență, studii,
Tipuri de activități:
intervenție specifică situațiilor de strategii, planuri, schimburi de
urgență din aria eligibilă experiență
dezvoltarea unor platforme și investiții - construcții, reabilitări,
rețele, studii și cercetări modernizări

47
Obiectiv 2:Dezvoltarea economiei turistice locale pe baza dezvoltării calității
Axa prioritară 3: Mobilitate sustenabilă și accesibilitate serviciilor turistice, valorificării sustenabile a patrimoniului natural și cultural,
crearea capacităților și competențelor pentru servicii turistice de o calitate
superioară, dezvoltarea unor produse inovative în rețele și parteneriate
Obiectiv 1:Promovarea realizării unui standard îmbunătățit și omogen în transfrontaliere, îmbunătățirea calității și sustenabilității infrastructurii
transportul public, în special în zonele izolate prin sustenabilitate îmbunătățită turistice.
și eficiența infrastructurii de transport și serviciilor de mobilitate în zona
transfrontalieră și integrarea zonei în principalele coridoare de transport din UE. Tipuri de activități:

Tipuri de activități: parteneriate de cercetare, studii,


strategii, schimburi de experiență sprijin pentru dezvoltarea
investiții în studii, strategii, în sectorul turistic serviciilor turistice transfrontaliere
infrastructură – achiziționarea de schimburi de
construcții, echipamente experiență, campanii
reabilitări, de conștientizare
modernizări SOLICITANȚI ELIGIBILI:
Autorități publice locale și regionale (consilii județene, consilii
locale, municipii etc.), (înregistrate și funcționând în aria eligibilă);
Obiectiv 2:Promovarea realizării unui standard de calitate îmbunătăţit şi omogen Autorități publice naționale/ regionale/ de la nivelul provinciilor
în infrastructurile publice pentru servicii de bază, în special în zonele izolate, (funcționând în aria eligibilă);
prin acces îmbunătăţit şi extins la utilităţi publice moderne şi eficiente (inclusiv  Alte instituții publice guvernate de dreptul public (Instituția Prefectului, instituții
internet, energie). de sănătate și îngrijire, instituții de educație), (înregistrate și funcționând în aria
eligibilă);
Tipuri de activități:  Birouri – filiale ale autorităților publice naționale/ regionale active în domeniul
studii, strategii, axei prioritare respective ( înregistrate și funcționând în aria eligibilă);
investiții în schimburi de achiziția de  Muzee, școli, instituții culturale, sportive și de turism (înregistrate și funcționând
infrastructura ICT experiență, echipamente specifice în aria eligibilă).
platforme și rețele  Modul de implicare al beneficiarilor din România: ca beneficiar final sau ca
transfrontaliere Beneficiar Lider de proiect in proiecte comune cu cel puțin 1 partener sârb.
 Beneficiarii pot fi doar din aria eligibilă a programului: România: 3 județe-
Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi și Serbia: 6 districte -Severno-Banatski, Srednje-
Axa prioritară 4: Atractivitate pentru un turism sustenabil Banatski, Južno-Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski.

Obiectiv 1:Dezvoltarea economiei turismului local de-a lungul graniței, pe baza ACTIVITĂȚI/OPERAȚIUNI ELIGIBILE:
promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural şi cultural, investiții în infrastructură – construcții, reabilitări, modernizări;
promovarea creşterii cererilor naţionale şi internaţionale pentru servicii de achiziționarea de echipamente;
turism, crearea de atracţii turistice şi culturale integrative, îmbunătăţirea studii, strategii, schimburi de experiență, campanii de
atractivității reţelelor şi traseelor turistice transfrontaliere. conștientizare.

Tipuri de activități: SPRIJIN FINANCIAR:


În funcție de prioritatea căreia i se adresează proiectele, precum și de tipul de
investiții în infrastructura de proiect (hard sau soft), valorile minime și maxime ale grantului care poate fi
turism-construcții, reabilitări, acțiuni comune de promovare acordat pot varia între 150.000 și 12 milioane de euro pentru proiectele
modernizări selectate în urma apelurilor.
Contribuția solicitantului: 2 % din totalul costurilor eligibile
48
Finanţarea este asigurată prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare IPA II
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: adresa poștală/e-MS (maxim 85%), contribuţia naţională de la bugetul statului român (13%) și contribuţia
proprie a beneficiarilor români (minim 2%) și/ sau a beneficiarilor sârbi (minim 15%).
CALENDAR Depunerea proiectelor s-a facut exclusiv electronic, prin accesarea portalului e-MS.
NOU: joi, 31 ianuarie 2019, la reuniunea Comitetului Comun de Monitorizare al
Stadiul implementării programului: Programului au fost aprobate și propuse spre finanțare 33 de proiecte, în valoare
totală de aproximativ 20 de milioane de euro.
 Pe data de 14 februarie 2019, Comisia Europeană a aprobat modificarea
Programului, prin realocarea a aproape 10 milioane de euro pentru a sprijini
locuitorii din județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și din districtele vecine din Pentru informații detaliate:
Republica Serbia, prin: îmbunătățirea serviciilor medicale, a celor de transport, Autoritatea de Management
prin sprijinirea schimburilor culturale sau a acțiunilor comune în direcția Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
protejării mediului. Bd. Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, cod 050706, București
Tel: 0372 111 409
Între altele, programul investește în 2 proiecte strategice: în domeniul E-mail: info@mdrap.ro
transportului - obiectivul principal fiind acela de a repara infrastructura de www.mdrap.ro
navigație pe canalul Bega - și în domeniul sănătății, unde există o inițiativă comună
a celor două țări, de luptă împotriva cancerului, cu scopul de a îmbunătăți Secretariatul Comun
diagnosticarea și tratarea tumorilor maligne: https://tinyurl.com/y2rf5727 . Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara
Tel.: +40.356.426.360, Fax: +40.356.426.361
 Primul apel pentru propuneri de proiecte, care a inclus și apelul pentru proiecte Email: ipacbc@brct-timisoara.ro
strategice, a fost lansat în 15 septembrie 2015. Bugetul alocat primului apel pentru www.brct-timisoara.ro
propuneri de proiecte a fost de aproximativ 27,9 milioane euro IPA.
Bugetul alocat pentru propunerile de proiecte strategice a fost de aproximativ 22,5 Site web
mil. euro. www.romania-serbia.net
1 februarie 2016 pentru Pagina Facebook
proiectele obișnuite (194 propuneri de proiecte depuse), respectiv 15 martie 2016 https://www.facebook.com/ipacbcrose/
pentru proiectele strategice (17 propuneri de proiecte depuse).

pentru propuneri de proiecte, 2 proiecte strategice, în valoare de 21.102.495 euro,


fonduri IPA și 32 de proiecte în valoare de 25.433.538 euro, fonduri IPA.
Până în decembrie 2018 au fost contractate 32 de proiecte normale și cele 2
proiecte strategice în valoare de aproximativ 46,8 mil. euro (fonduri IPA).

 Pe 27 noiembrie 2017 a fost lansat al doilea apel de proiecte - termenul limită


pentru depunerea proiectelor a fost 24.04.2018, ora 16,00:
Au fost depuse 176 de propuneri de proiecte si in prezent sunt in curs de evaluare.
Bugetul este de aproximativ 20 milioane de euro. Vor putea primi finanțare
proiecte pe 4 axe prioritare, în domenile:
- promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă
incluziunii (6,73 mil. euro),
- protecția mediului și managementul riscurilor (9,81 mil. euro),
- mobilitate şi accesibilitate sustenabile (2 mil. euro),
- atractivitate pentru turism sustenabil (1,72 mil. euro) ș.a.

49
Programul INTERREG V-A Tipuri de activităţi:
Protecția și utilizarea bazinelor hidrografice transfrontaliere
România-Ungaria
Dezvoltarea sistemelor de monitorizare, informare, prognoză și
management privind calitatea și cantitatea apei

Identificarea surselor de poluare și a măsurilor necesare pentru


reducerea poluării apelor

Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă

Prevenirea și reducerea impactului negativ al poluărilor semnificative a


apelor (produse de inundații), colectarea și utilizarea surplusului de apă,
Fondul/instituția finanțatoare: măsurători pentru reducerea riscurilor de inundații
Fondul European de Dezvoltare Regională
Organizarea unor acțiuni de diseminare în teren, ateliere și seminarii și
Instituția care gestionează programul: acțiuni de creștere a gradului de conștientizare a populației locale.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Astfel de acțiuni este posibil să nu poată fi sprijinite ca acțiuni de sine stătătoare,
ci doar ca părți ale unor proiecte complexe care contribuie la obiectivul specific).
Solicitanți eligibili: organizații publice (autoritățile naționale, regionale sau locale),
organizațiile echivalente celor de drept public, organizațiile non-profit (de exemplu
Prioritatea de investiții 6/c: Conservarea, protejarea,
asociații), grupările europene de cooperare teritorială (GECT) şi altele. Se poate
aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier. promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Aria eligibilă: județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș în România şi Békés, Tipuri de activităţi:
Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg în Ungaria. Elaborarea unor studii, strategii, planuri etc. în domeniul conservării,
dezvoltării și utilizării moștenirii culturale/naturale
Procentele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru
partenerii români şi până la 95%, în unele cazuri chiar 100%, pentru partenerii Instruirea și organizarea unor campanii de creștere a conștientizării cu
maghiari. privire la protecția, promovarea și dezvoltarea moștenirii naturale și
culturale

Îmbunătățirea stării de conservare a monumentelor și clădirilor care fac


Axa Prioritară 1: Protejarea în comun și parte din moștenirea naturală sau culturală
utilizarea eficientă a valorilor comune și Conservarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii culturale intangibile
resurselor
Conservarea valorilor naturale
Prioritatea de investiții 6/b: Investirea în sectorul apelor
pentru a întruni cerințele UE în domeniul mediului și pentru a Dezvoltarea, reconstrucția și promovarea facilităților culturale care
aborda necesitățile identificate de statele membre, pentru protejează moștenirea culturală a zonei eligibile
investiții care depășesc respectivele cerințe Conservarea și întreținerea parcurilor naturale și naționale, rezervelor
naturale și altor zone protejate, salvgardarea biodiversității

50
Crearea unor rute tematice, produse și servicii turistice bazate pe Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității
moștenirea naturală și culturală
transfrontaliere durabile și eliminarea
Îmbunătățirea accesibilității la patrimoniul natural și cultural reabilitat - blocajelor
construirea, modernizarea drumurilor și asigurarea accesibilității cu
bicicleta. Prioritatea de investiții 7/b: Îmbunătățirea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
Astfel de acțiuni este posibil să nu poată fi sprijinite ca acțiuni de sine stătătoare,
ci doar ca părți ale unor proiecte complexe care contribuie la obiectivul specific.
infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale
Tipuri de activităţi:
Pregătirea unor investiții specifice: elaborarea de studii, analize, studii de
fezabilitate, planuri tehnice, obținerea autorizațiilor
necesare/certificate/aprobări/licențe.
Pentru investițiile referitoare la astfel de studii, trebuie să existe o
probabilitate mare ca acestea să fie implementate, prin identificarea surselor
posibile de finanțare. Ele trebuie să fie de asemenea parte componentă a planurilor
strategice privind transportul în zona eligibilă.

Construirea, up-gradarea/modernizarea drumurilor cu impact


transfrontalier, furnizând sau îmbunătățind accesul direct al nodurilor
secundare și terțiare la rețeaua centrală sau globală TEN-T și infrastructura
conexă (luând în considerare de asemenea îmbunătățirea condițiilor și siguranței
bicicliștilor, unde este posibil).

Prioritatea de investiții 7/c: Dezvoltarea și îmbunătățirea


sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus
de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv
transporturile fluviale interne și maritime, porturile,
legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară pentru
promovarea mobilității regionale și locale durabile

Tipuri de activităţi:
Pregătirea unor investiții particulare: elaborarea de studii, analize,
concepte, documentație tehnică/design, elaborarea unor recomandări
cu privire la obstacolele administrative legale care îngreunează
mobilitatea transfrontalieră

Dezvoltarea unui sistem de transport transfrontalier inteligent, a unui


sistem de informare pentru pasageri, un program online, e-ticketing,
apps mobile, sisteme de tarifare comune

51
Dezvoltarea și integrarea unor servicii de transport public transfrontalier Acţiunile specifice care să faciliteze crearea de produse/servicii locale şi
a infrastructurilor conexe, bazate pe potenţialul local

Investiții în infrastructura legată de transportul public (de exemplu, Creșterea ocupării forței de muncă, prin îmbunătățirea mediului de
vehicule cu emisii scăzute, autobuze) afaceri pe baza unor măsuri de dezvoltare integrată

Îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere în teritoriile specifice


Soluții inovatoare pentru îmbunătățirea transportului public selectate prin construirea, îmbunătăţirea/modernizarea drumurilor cu
transfrontalier și reducerea emisiilor legate de transport impact transfrontalier.

Axa Prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de


Construirea, modernizarea drumurilor, rutelor și benzilor pentru
biciclete, prin utilizarea elementelor de infrastructură existente, unde îngrijire a sănătății
este cazul (de exemplu diguri, drumuri agricole etc.).
Prioritatea de investiții 9/a: Investirea în infrastructura
Axa Prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională,
de muncă și promovarea mobilității forței de regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește
muncă transfrontaliere starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul
îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și
Prioritatea de investiții 8/b: Susținerea creșterii eficiente a tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare
ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului
endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele
specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, Tipuri de activităţi:
îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale
Investiţii în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate şi al prevenţiei
și culturale specifice

Tipuri de activităţi: Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare serviciilor de


Pregătirea unei strategii de dezvoltare integrate şi a unor planuri de sănătate, organizarea de instruiri cu privire la utilizarea noilor
acţiune în teritoriile specifice (identificarea potenţialului endogen şi a echipamente de către personal
necesităţilor în ceea ce priveşte infrastructura de dezvoltare cu scopul
de a intensifica ocuparea forţei de muncă), pentru a unifica acţiunile Acţiuni promoționale pentru realizarea screening-urilor de sănătate şi a
planificate furnizării de informaţii pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor cu
frecvență crescută
Implementarea unor instruiri și inițiative de ocupare a forţei de muncă
în zonele transfrontaliere, colaborarea transfrontalieră între părţile Acţiuni cu scopul de îmbunătăţire a accesului grupurilor dezavantajate la
interesate de pe piaţa forţei de muncă (de exemplu, centre de ocupare infrastructura de sănătate
a forţei de muncă, instituţii de formare, parteneri sociali şi ONG-uri)
Schimb de experienţă şi activităţi de consolidare a capacităţilor (cursuri
de instruire, conferinţe, stagii)

52
Achiziţionarea unor vehicule speciale, a echipamentelor şi materialelor
Dezvoltarea infrastructurii telemedicale şi de e-sănătate pentru pentru serviciile publice de intervenţie de urgentă
diagnostic şi tratament, cu scopul de a realiza un sistem mai bun de
informare a pacientului şi pentru a reduce inegalităţile existente în
domeniul sănătăţii în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate Achiziţionarea de echipamente pentru măsurarea/monitorizarea
parametrilor de mediu
Axa Prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și
Stabilirea unor norme/legi şi protocoale comune cu privire la
gestionării dezastrelor prevenirea riscurilor şi gestionarea situaţiilor de forţă majoră

Prioritatea de investiții 5/b: Promovarea investițiilor pentru Axa Prioritară 6: Promovarea cooperării
abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul transfrontaliere între instituții și cetățeni
dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a
dezastrelor Prioritatea de investiții 11/b: Consolidarea capacității
Tipuri de activităţi: instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o
administrație publică eficientă prin promovarea cooperării
Stabilirea şi implementarea standardelor armonizate şi a sistemelor juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și
pentru o mai bună prognozare şi gestionare a riscurilor naturale şi instituții
antropice în zona eligibilă a frontierei

Amenajarea teritoriului în regiunile cu nivel de risc natural ridicat şi


mediu
Tipuri de activităţi:
Analizarea cadrului de reglementare în diferite domenii și propunerea
Crearea unor instrumente integrate armonizate destinate prevenirii şi unor soluții și acțiuni pentru a armoniza reglementările relevante
diminuării riscurilor, pentru oferirea unui răspuns comun pentru situaţii
de urgenţă Inițiativele care vizează reducerea sarcinilor administrative privitoare la
activitățile transfrontaliere ale persoanelor, întreprinderilor și altor
Dezvoltarea la nivel regional a infrastructurii transfrontaliere în organizații
domeniul pregătirii pentru situaţii de urgenţă
Evaluarea nevoilor, identificarea condițiilor juridice, sociale și economice,
Schimb de experienţă în domeniul prevenirii şi gestionării eficiente a precum și a obstacolelor existente în calea furnizării în comun a serviciilor
riscurilor în zona transfrontalieră
Elaborarea și introducerea unor modele de cooperare instituțională

Activităţi de sensibilizare orientate spre grupuri specifice Dezvoltarea capacității administrației publice regionale și locale în
vederea facilitării participării mai active la cooperarea transfrontalieră

Elaborarea unor hărţi detaliate şi a unor baze de date care indică Consolidarea capacității instituționale și promovarea legislației UE prin
riscurile naturale şi tehnologice cursuri de instruire, acțiuni de diseminare

Activități cu accent pe îmbunătățirea serviciilor transfrontaliere,


dezvoltarea unor lucrări de mică amploare și echipament

53
NYÍREGYHÁZA, 26.02.2019 - pentru beneficiarii din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg
Solicitanți eligibili: și Hajdú-Bihar
 Autorități/administrații locale și județene și instituțiile lor SATU MARE, 27.02.2019 - pentru beneficiarii din judeţele Satu Mare și Bihor
 Ministere naționale și instituțiile lor specializate, birouri regionale ale ARAD, 05.03.2019 - pentru beneficiarii din judeţele Arad și Timiș
acestora SZEGED, 06.03.2019 - pentru beneficiarii din judeţele Csongrád și Békés
 Administrații ale parcurilor naționale/naturale
 Instituții pentru protecția mediului APELURI
 Instituții de învățământ superior Au fost lansate toate apelurile, în valoare de 177,8 mil. euro din FEDR:
 Organizații neguvernamentale http://bit.ly/2ne2EHj.
 Asociații microregionale
 Organizații de management al Euroregiunilor  Al treilea apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice - prioritățile
 Muzee, biblioteci, teatre de investiție 6/c, 7/c și 8/b: data limită pentru depunerea cererilor de finanțare a
 Biserici fost 15.01.2018, 16.00 (EET) (termen prelungit).
 Birouri ale patrimoniului cultural Fonduri FEDR alocate: 39.699.253 euro
 Camere de comerț  Al treilea apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale- priorități de
 Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) investiție 7/c, 8/b și 9/a - data limită de depunere a cererilor de finanțare a fost
 Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de 31.01.2018, 16.00 (EET).
transport Fonduri FEDR alocate: 50.893.809 euro.
 A fost relansat primul Apel restrâns pentru propuneri de proiecte strategice.
Solicitanţii eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituţii Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare a fost 15.12.2017, 16:00 (EET)
situate în aria eligibilă a Programului: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, (termen prelungit).
Békés şi Csongrád din Ungaria şi Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, în România. Fonduri FEDR alocate: 13.925.083 euro.
 Al doilea apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice – prioritate de
Activități/operațiuni eligibile: investiție 9/a: data limită de depunere a cererilor de finanțare a fost 30.09.2017,
In functie de prioritatea de investiţie. A se consulta documentul de Program: 16:00 (EET).
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369 Fonduri FEDR alocate: 40.945.000 euro.
 Al doilea apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale – prioritățile de
Valoarea grantului/alocării: investiție 6/b, 7/c și 11/b ( - data limită de depunere a cererilor de finanțare a
Bugetele sunt precizate in Ghidurile Solicitantului fost 30.09.2017, ora 16:00 (EET).
Fonduri FEDR alocate: 11.019.165,06 euro.
Contribuția solicitantului:  Primul apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice – prioritate de
Contribuţia proprie a beneficiarilor români (minim 2%) și/sau a beneficiarilor investiție 7/b: data limită de depunere a cererilor de finanțare a fost 30.06.2017,
maghiari (minim 5% sau 0%). ora 16:00 (EET) (termen prelungit).
Nici una dintre cele două cereri de finanțare depuse nu a fost selectată spre
CALENDAR finanțare de către Comitetul de Monitorizare.
 Seminarii și Instruiri e-MS: https://tinyurl.com/yxm7zyc5.  Primul apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale – priorități de
Seminarii pentru beneficiari, în România şi Ungaria - apelul deschis 2 investiție 5/b, 6/b și 6/c - data limită de depunere a cererilor de finanțare a fost
DEBRECEN, 11.02.2019 - pentru beneficiarii din judeţele Hajdú-Bihar şi Szabolcs- 30.06.2017, ora 16:00 (EET) (termen prelungit).
Szatmár-Bereg Fonduri FEDR alocate: 21.308.041,94 euro
BÉKÉSCSABA,12.02.2019 - pentru beneficiarii din judeţele Békés și Csongrád
ORADEA, 15.02.2019 - pentru beneficiarii din judeţele Bihor şi Satu-Mare Se pot depune cereri de finanțare doar în parteneriat transfrontalier.
TIMIȘOARA, 19.02.2019 - pentru beneficiarii din judeţele Timiș și Arad
Instruiri eMS pentru beneficiari, în România şi Ungaria – apelul deschis 2 Procentele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru
partenerii romani şi de până la 95%, în unele cazuri chiar 100%, pentru partenerii
maghiari.
54
Programul Operațional Comun
 Avansul acordat beneficiarilor români din cofinanțarea națională a fost majorat
de la 60% la maximum 80% din valoarea eligibilă a contractului de cofinanțare (cf. România-Ucraina
Articolul 8, alineatul (1) din Ordinul nr. 5687/1799/2017 - aici:
http://bit.ly/2f2wqZ1 , și Ordonanţa nr. 8 din 4 august 2017 pentru modificarea si
completarea OG 29/2015 - aici: http://bit.ly/2vLne5S ).

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: e-MS.

Pentru informații detaliate:


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, România
Bulevardul Libertății nr. 12, 040129 Bucuresti, sector 5, România
Direcția Generală Programe Europene
Serviciul Autoritatea de Management România-Ungaria
Tel.: 0372 111 326
Fax: 0372 111 456
e-mail: rohu@mdrap.ro

Secretariatul Comun
În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru
Granița România-Ungaria (BRECO) - în cadrul Incubatorului de Afaceri Euroregional
Calea Armatei Române nr.1/A, 410087, Oradea, România
Tel.: 0259 473 174
Fax: 0259 473 175
e-mail: office@brecoradea.ro
Fondul/instituția finanțatoare:Instrumentul European de Vecinatate /CE
Autoritatea Națională
Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și
Departamentul pentru Programe de Cooperare Transfrontalieră Administraţiei Publice
47, Bem rkp.,1027, Budapest, Hungary
Tel.: +361-4581219; 0036-1-4581194 Măsuri/Axe prioritare:
Fax: +361-3568410 OT-2. Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
E-mail: hathatar@mfa.gov.hu OT 3. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric
OT 7. îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor
Site-uri web: şi a sistemelor de comunicaţii
http://interreg-rohu.eu/en/home-en/ OT 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii
http://www.brecoradea.ro/
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369 Priorități:
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional
în vederea creșterii accesului la educație și a calității
acesteia

1.2– Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare


55
sistemul de învățământ în domenii cum ar fi: dezvoltare școlară, managementul
școlar, dezvoltarea relației dintre școli și comunități; dezvoltarea și aplicarea de
metode educaționale inovative, creșterea abilităţii de predare pentru a facilita și
2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și motiva elevii să evolueze;
istoric
 Dezvoltarea unor programe comune de educație antreprenorială, programe
care stimulează creativitatea, inovația și implicarea cetăţenilor;

3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport  Îmbunătățirea calității educaționale și încurajarea pentru participarea la
transfrontalier şi a infrastructurii TIC reabilitarea / modernizarea /extinderea / echiparea infrastructurii și a
echipamentelor procurate;

4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi  Dezvoltarea și implementarea de parteneriate între instituțiile de învățământ
a accesului la sănătate pentru:
prevenirea şi corectarea abandonului şcolar prin programe de
integrare școlară (Inclusiv campanii de sensibilizare), sistemul
4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea educaţional trebuie să încurajeze participarea și reintegrarea celor
prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi care au părăsit timpuriu şcoala;
acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă dezvoltarea şcolilor cu program prelungit și activități extra-
curriculare;

4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate  Dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor și a acțiunilor
şi cooperarea poliţiei transfrontaliere pentru îmbunătățirea/facilitarea calificărilor și a competenţelor
locurilor de muncă.

Solicitanți eligibili: Administraţia publică naţională/regională/locală şi alte


instituţii publice din aria programului (România, judeţele: Botoşani, Suceava,
Tulcea, Maramureş, Satu-Mare; Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk,
1.2– Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare
Zakarpatska, Cernăuţi).

Activități/operațiuni eligibile: Toate proiectele trebuie derulate în parteneriat


 Dezvoltarea de parteneriate / crearea de rețele între universități pentru
Tipuri de activități: dezvoltarea în comun a cercetărilor teoretice.

1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în  Acțiuni și studii comune de cercetare (inclusiv achiziționarea de echipamente
vederea creșterii accesului la educație și a calității conexe) în domeniul mediului (provocările legate de schimbările climatice,
acesteia conservarea biodiversității, energia regenerabilă și eficiența resurselor etc.).

 Promovarea și susținerea cercetării și inovării prin reabilitarea / modernizarea


 Planificarea și dezvoltarea în comun a planurilor de învățământ, politici și / extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente
strategii; conexe.

 Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transferul de bune practici,


dezvoltarea în comun a unor centre de formare pentru creșterea eficienței educației
prin diversificarea programelor de formare profesională pentru angajații din
56
2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și  Îmbunătățirea/ reabilitarea/ construirea (segmente) drumuri de acces la
istoric centrele de interes transfrontalier;

 Îmbunătățirea/ reabilitarea/ construirea (segmente) drumuri de acces la


 Restaurarea, conservarea, consolidarea, protecția, securitatea monumentelor centrele de interes transfrontalier;
culturale și istorice, siturilor arheologice (inclusiv drumuri de acces), muzee,
obiecte și colecții de artă și promovarea lor pe bază corespunzătoare asupra  Elaborarea de strategii/ politici/ planuri comune pentru îmbunătățirea
strategiilor/ conceptelor transfrontaliere relevante; infrastructurii transportului transfrontalier;

 Conservarea, securitatea și valorificarea în comun a obiectelor şi  Dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere, informații și comunicații integrate
monumentelor culturale și istorice; rețele și servicii;

 Modernizarea instalațiilor existente, pentru a permite legăturile dintre


 Rețele ale instituțiilor culturale care vizează promovarea patrimoniului comunități și serviciile publice care promovează cooperarea transfrontalieră.
cultural și istoric;

 Sprijin pentru activități specifice și tradiționale meșteșugărești, importante


pentru conservarea culturii şi indentităţii locale; 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi
a accesului la sănătate
 Promovarea activităților specifice și tradiționale din aria eligibilă (inclusiv
evenimente culturale transfrontaliere);  Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de frontieră
prin construcția/ reabilitarea / modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate
 Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, în publică (inclusiv prin utilizarea energiei din surse regenerabile, etc.);
principal, prin intermediul evenimentelor culturale locale, la nivel transfrontalier;
 Dezvoltarea unor laboratoare și laboratoare mobile pentru prevenirea/
 Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea unor strategii detectarea/ monitorizarea bolilor,accidentelor, incidentelor și epidemiilor în zona
de promovare comune, produse și servicii turistice comune. de frontieră;
 Echiparea infrastructurii specifice serviciilor medicale publice (ambulatoriu,
facilitarea camerei de urgenta, centre medicale, sociale de intervenție integrată,
3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport etc.);
transfrontalier şi a infrastructurii TIC
 Programe comune de formare și schimburi de experiență, crearea de rețele
pentru susținerea funcționare a serviciilor specifice medicale publice, telemedicină;
 Reconstruirea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de infrastructură de
transport transfrontaliere;  Schimb de experiență, activități comune, în scopul de a asigura
compatibilitatea protocoalelor de administrare al tratamentului;
 Dezvoltarea inițiativelor ecologice de transport transfrontaliere și soluții
inovatoare;  Campanii de conștientizare privind educația publică de sănătate, boli și
 Îmbunătățirea transportului multimodal (rutier/ apă) de interes prevenirea de epidemii.
transfrontalier;
4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea
 Reconstrucția, reabilitarea, lărgirea drumurilor(segmentelor de drumuri) prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi
transfrontaliere care reprezinţă drumuri de legătură cu graniţa sau cu un drum acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
principal care duce la graniţă.
57
 Măsuri comune pentru prevenirea de alunecări de teren și a inundațiilor din  Investițiile în echipamente de operare și facilități specifice pentru activitatea
zonele frontaliere ; de poliție / vamă / poliție de frontieră / jandarmerie (de exemplu, instrumente de
laborator, instrumente, de detectare,hardware și software, mijloace de transport);
 Sisteme/ Structuri comune integrate pentru o monitorizare eficientă şi
prevenire a dezastrelor precum și pentru reducerea consecințelor negative;  Dezvoltarea unor politici și strategii comune, inclusiv campanii de
conștientizare, schimbul de experienţă pentru de combaterea crimei organizate.
 Strategii comune și instrumente pentru gestionarea și prevenirea pericolelor
și a riscurilor, inclusiv planuri de acțiune în comun; SPRIJIN FINANCIAR
Valoarea grantului pentru un proiect este de
 Elaborarea de hărți comune detaliate și a bazelor de date (care să indice maxim 90% din totalul costurilor eligibile.
riscurile naturale și tehnologice,și utilizarea terenului pentru autoritățile de Se vor putea finanţa două tipuri de proiecte:
planificare regională, agențiile de mediu și serviciile de urgență);
Proiecte tip HARD (cu componentă de infrastructură având o valoare de
 Schimb de experiență și cunoștințe, inclusiv creșterea gradului de minim1 mil. EURO) (Obiectivele tematice 3, 7, 8)
conștientizare pentru prevenirea și gestionarea eficientă a riscurilor în zona
transfrontalieră; Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, sau cu o
componentă de infrastructură având o valoare mai mică de 1 mil. EURO)
 Dezvoltarea standardelor integrate și comune pentru planificarea urbană și (toate obiectivele tematice).
riscul de management;
În funcție de prioritatea căreia i se adresează proiectele, precum și de tipul de
 Investiții și dezvoltare a sistemului/ structurilor de management de urgenţă proiect (hard sau soft), valorile minime și maxime ale grantului care poate fi acordat
comun, integrat; pot varia intre 50.000 și 2 milioane euro pentru proiectele selectate în urma
apelurilor (valorile exacte / prioritate /tip de proiect sunt disponibile pe site-ul
 Planificarea coordonată a acțiunilor autorităților în situații de urgență cauzate programului, la adresa http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-de-
de dezastre naturale și dezastre provocate de om. proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-moldova-
2014-2020).

4.3– Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi Contribuția solicitantului:


cooperarea poliţiei Beneficiarii contribuie cu o cofinanţare de minim 11,11% din valoarea grantului
acordat.
Pentru partenerii din România o parte din cofinanțare poate fi rambursată de la
 Acțiuni comune pentru creșterea mobilității și a capacității administrative a bugetul de stat. Cuantumul cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat
unităților de poliție (Inclusiv poliția de frontieră); acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România se calculează
după autorizarea cererii de plată finală şi stabilirea sumei reprezentând cheltuielile
 Crearea de platforme de lucru de colaborare, în scopul de a crește eficiența totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, după cum urmează:
poliției, a poliţiei de frontieră și a structurilor vamale în schimbul de date și
informații; a) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este egală cu
suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se calculează valoarea
 Instruirea în comun a poliției, a poliției de frontieră și a personalului vamal, cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind egală cu maximum 8%
schimbul de bune practici privind domenii specifice de activitate (analiză, urmărire din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază respectivii beneficiari
penală, criminalitate organizată); lideri/beneficiari parteneri, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară
eligibilă pe care o asigură în proiect conform contractului de finanţare;
 Investiții în construcția, renovarea sau modernizarea infrastructurii şi
clădirilor conexe aparţinând poliţiei sau punctelor de trecere a frontierei;
58
b) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este mai mică Pentru informații detaliate:
decât suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se diminuează
proporţional fondurile externe nerambursabile şi contribuţia financiară pe care Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava
beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri respectivi o asigură în proiect, după care se Secretariatul Tehnic Comun
calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat conform lit. Strada Bistritei nr. 8A sau Strada Slatioarei nr.1, cladirea DAE Office Center 1,et.1,
a). cod postal 720274, Suceava, jud.Suceava, ROMANIA
Tel+40230 530 049
Termenul limită de depunere a cererilor este stabilit în ghidul solicitantului. Fax:+40230 530 055
E-mail: info.ro-ua-md@brctsuceava.ro
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:
Cererile de finanțare se depun on-line, prin sistemul informatic al programului, și în Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice
plic sigilat, la sediul Secretariatului Tehnic Comun al programului din cadrul BRCT Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeană
Iași. Informații exacte despre modalitatea de depunere sunt disponibile în Ghidul Bulevardul Libertatii nr. 12
aplicantului pentru fiecare apel. 040129 Bucuresti, sector 5
Tel: +4 0372111332
CALENDAR: Fax: +40 372111456
E-mail: info.ro-ua-md@mdrap.ro
 În noiembrie 2018, Comisia Europeană a aprobat 4 proiecte mari de
infrastructură pentru a fi finanțate prin Programul Operațional Comun România- Site web:
Ucraina 2014-2020:
www.ro-ua.net
1. Îmbunătăţirea siguranţei populaţiei prin managementul situaţiilor de
urgenţă; Apeluri de proiecte:
2. Dunărea - râu curat; http://ro-ua.net/ro/about-the-programme-ro/apeluri-de-proiecte.html
3. Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității
transfrontaliere.
Lista de rezervă:
1. Infrastructură transfrontalieră de sănătate.
Valoarea totală a proiectelor este de 21,2 milioane de euro, din care 17,5 milioane
de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene: https://tinyurl.com/y2vrwvqc.

 Pe 18 decembrie 2017 au fost lansate două apeluri de propuneri de proiecte:


- Apelul 1 - pentru proiecte HARD (proiecte a căror componentă de infrastructură
depășește 1.000.000 de euro), alocarea financiară fiind de 19.100.000 de euro.
- Apelul 2 - pentru proiecte SOFT (proiecte care nu includ o componentă de
infrastructură sau a căror componentă de infrastructură are o valoare mai mică de
1.000.000 de euro), alocarea financiară fiind de 17.000.000 de euro.
Data limită pentru depunerea on-line a aplicațiilor a fost 17 mai 2018, ora 16:00
pentru aplicația electronică și 24 mai 2018 pentru depunerea aplicației în format
tipărit: https://bit.ly/2I0F86s .
 Au fost depuse 196 de proiecte: 35 de proiecte HARD și 161 de proiecte SOFT,
cu o valoare totală de 106 milioane euro. În prezent, aceste proiecte se află în etapa
de verificare a conformității administrative și a eligibilității, urmând a fi evaluate
din punct de vedere tehnic și financiar doar proiectele care corespund criteriilor
administrative și de eligibilitate.

59
Programul Operațional Comun Prioritatea 1.2 - Creşterea oportunităţilor de comerț transfrontalier
şi modernizarea în domeniul agriculturii și sectoarelor conexe
Bazinul Mării Negre (Inclusiv acvacultură, industria alimentară şi agro-industrie).

Prioritatea 2.1 - Ȋmbunătăţirea sistemului de monitorizare în comun


a mediului

Prioritatea 2.2 - Promovarea unor activități comune de


conștientizare publică și a unor acțiuni comune privind reducerea
deşeurilor din râuri şi mare

Solicitanți eligibili:
 Autorități ale administrației publice locale: consilii locale, primării, consilii
județene

Activități/operațiuni eligibile (orientativ):

Prioritatea 1.1

Promovarea dezvoltării şi comercializării comune a produselor de turism


transfrontalier şi a itinerariilor tematice (ex. culturale, religioase, rutele comerciale
antice, agricole); promovarea diversificăriişi a integrării turismului de coastă şi
intern.

Promovarea patrimoniului istoric şi sprijinirea conservării acestuia prin


Fondul/instituției finanțatoare:Instrumentul European de Vecinătate (ENI)
dezvoltarea turistică sustenabilă (ex. Investiţii la scară mică, marketing).
Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice Ȋncurajarea sinergiilor, reţelelor şi conectivităţii între părţile interesate
din turism şi cultură şi operatorii de turism din cadrul Bazinului Mării Negre (ex.
Obiective specifice: reţea specifică pentru turismul maritim, etc.); promovarea instrumentelor
1. Promovarea afacerilor si a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre electronice de marketing şi a informaţiilor logistice transfrontaliere în evenimentele
2. Promovarea coordonarii protecției mediului și a reducerii in comun a deșeurilor culturale, de exemplu.
marine în Bazinul Mării Negre
Schimbul de experienţă şi/sau dezvoltarea în comun a unor pachete de
Priorități: turism destinate anumitor pieţe (ex. Persoanele în vârstă); schimb de experienţă
pentru a promova produsele turistice de o mai bună calitate şi mai inovatoare (ex.
Prioritatea 1.1 - Promovarea în comun a mediului de afaceri şi a Parcuri arheologice submarine, eco-tourism, turism cultural, turism medical).
antreprenoriatului în materie de turism şi cultură  Promovarea în comun a produselor culturale (artizanat, opere de artă,
etc) şi evenimente (festivaluri, târguri).
 Consolidarea în comun a deschiderii Regiunii Mării Negre către turismul
international şi non-european (ex. Marketingul comun, campanii de comunicare şi
60
promovare, dezvoltarea brandurilor Bazinului MăriiNegre). Schimbul experienţei de bune practici în introducerea în practică a standardelor
(ex. Siguranţa alimentară).
Încurajarea networking-ului, a schimbului de bună experienţă în
consolidarea industriilor culturale şi creative (muzică, multimedia, etc.). Acţiuni în comun pentru sprijinirea folosirii productive a transferurilor
Schimbul de bune practici în dezvoltarea strategiilor de turism ecologice (ex. băneşti în modernizarea agriculturii/acvaculturii/industriei alimentare.
Îmbunătăţirea eficienţei resurselor, prevenirea/gestionarea deşeurilor
şi a poluării în zonele turistice, orientări privind diminuarea efectelor
asupra biodiversităţii şi amplificarea beneficiilor turismului în zonele Prioritatea 2.1
protejate).
Consolidarea monitorizării comune şi compatibile la nivel transfrontalier, a
Ȋmbunătăţirea serviciilor turistice şi promovarea perfecţionării sistemelor de evaluare şi informare, a instrumentelor şi capacităţii de
competenţelor ex. Prin programele de schimb între instituţiile de învăţământ (ex. prevenire şi control a poluării transfrontaliere (inclusiv prin investiţiile la
Pentru tineri profesionişti), sau prin crearea în comun a unor cursuri deschise online scară mică, activități de cercetare și inovare).
bazate pe cele mai bune experienţe din domeniu.
Îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere pe termen lung, a capacităţii de
Prioritatea 1.2 informare, cercetare și inovare (inclusiv tehnologii inovatoare) pentru
abordarea transformării ecosistemului, monitorizării biodiversităţii şi
migraţiei speciilor.
Promovarea relaţiilor comerciale internaţionale, a reţelelor sectoriale şi
transsectoriale şi a parteneriatelor (ex. Forumuri de afaceri) în cadrul Consolidarea în comun a colaborării între ştiinţă, industrie, părţile
Bazinului Mării Negre şi sprijinirea internaţionalizării schimburilor (ex. interesate relevante şi factorii de decizie pentru a aborda problemele de
Dezvoltarea capacităţii). management integrat al litoralului şi pentru a armoniza monitorizarea,
evaluarea mediului marin şi furnizarea de date.
Consolidarea conexiunii la internet, a sistemelor de afaceri
transfrontaliere de schimb de informaţii, a informaţiilor de piaţă şi de Ȋmbunătăţirea disponibilităţii şi a interoperabilităţii transfrontaliere a
logistică, cu o mai mare utilizare a tehnologiilor de informaţii şi datelor de acces public online actualizate şi a produselor de date (ex. hărţi)
comunicaţii (TIC). pentru Marea Neagră, astfel încât industria, autorităţile publice, ONG-urile
şi cercetătorii să le utilizeze în mod eficient.
Schimbul de bune practici în marketing modern şi inovator şi de strategii
comerciale, instrumente de marketing electronice şi elaborarea Promovarea cooperării transfrontaliere între autorităţile maritime
strategiilor comune de marketing (ex. Branding regional). responsabile pentru activităţi precum navigarea sigură sau controlul
pescuitul, pentru a putea face schimb de informaţii asupra riscurilor şi
Sprijinirea inovaţiei, cercetării şi cooperării, inclusiv pentru dezvoltarea ameninţărilor (supraveghere maritimă integrată).
logisticii, în industria agricolă, dezvoltarea în comun şi punerea în
aplicare a bunelor practici în producerea de produse agricole de calitate. Îmbunătăţirea cooperării la nivelul monitorizării mediului între părţile
interesate implicate în prevenirea si gestionarea dezastrelor .
Introducerea de tehnologii inovatoare pentru dezvoltarea sectorială
(produse organice/bio, acvacultură sustenabilă), incluzând schimbul de Consolidarea contactului între ţări şi schimbul de bune practici privind
experienţă şi investiţiile la scară mică în proiecte-pilot. sistemele de prevenire timpurie care permit populaţiei expuse la pericole
să ia măsurile corespunzătoare pentru a evita/reduce riscurile şi pentru a
Sprijinirea culturii antreprenoriale prin învăţarea şi pregătirea tinerilor ce lucrează pregăti răspunsuri eficiente; îmbunătăţirea disponibilităţii informaţiilor
în sectorul agricol şi în sectoarele conexe; schimbul de bune practici în acest legate de mediu pentru populaţie, în special privind riscul de producere a
domeniu. cutremurelor, inundaţiilor şi incendiilor de pădure.

61
Contribuția solicitantului:
Prioritatea 2.2 Rata cofinanțării va fi de maxim 8% din totalul costurilor eligibile ale Proiectului.

Termenul limită:
Sensibilizarea şi educarea în comun a publicului în ceea ce priveşte Va fi decis de către Comitetul Comun de Monitorizare la momentul aprobarii
problemele constituite de deşeurile din râuri şi din mare, valoarea biodiversităţii şi Pachetului Aplicantului.
protecţia mediului (campanii mass-media, producţia de instrumente educaţionale şi
orientări pentru o ‘cetăţenie responsabilă’ pentru diferite sectoare, pentru Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:
publicuri-ţintă, cum ar fi copiii şi studenţii, turiştii, autorităţile municipale, Online eMS / transmitere prin posta (se va decide ulterior)
companiile de transport naval şi echipajele navelor).
CALENDAR

Schimbul şi promovarea bunelor practici şi a tehnologiilor de gestionare a  Pe 1 octombrie 2018, ora 14:00, a fost lansat cel al doilea apel de propuneri
mediului (inclusiv prin investiţiile la scară mică, activități comune de cercetare și de proiecte. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 5 februarie
inovare) referitoare la tratarea şi eliminarea deşeurilor, reducerea depozitării 2019, ora 14:00, ora României – apel prelungit): https://tinyurl.com/y6vlh2yj.
ilegale a acestora şi a gropilor de gunoi de pe ţămurile râurilor şi de pe ţărmurile Au fost depuse 247 de propuneri de proiecte.
mării şi prevenirea efectelor adverse ale acestora. Apelul a fost deschis pentru ambele obiective specifice ale Programului:
- promovarea afacerilor și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre și
- promovarea unei politici de mediu coordonate și reducerea prin acțiuni comune a
Promovarea în comun a practicii celor ‘3 R’ (redu, refoloseşte, reciclează) deșeurilor maritime în Bazinul Mării Negre).
pentru deşeuri, precum şi folosirea deşeurilor pentru producerea de energie. Bugetul disponibil pentru acest al doilea apel este de 24,5 milioane de euro.
Valoarea grantului ENI acordat va fi de maximum 92% din totalul costurilor
eligibile ale proiectului (pentru fiecare lider / partener de proiect).
Consolidarea acţiunii comunităţii, promovarea şi organizarea campaniilor Rata de cofinanțare trebuie să fie de cel puțin 8% din totalul costurilor eligibile
transfrontaliere de curăţare a zonelor de coastă ale Bazinului Mării Negre şi a ale proiectului (pentru fiecare lider / partener de proiect).
râurilor (implicând şcoli, studenţi şi voluntari) şi schimbul de bune experienţe în
acest domeniu. PROGRAMARE

În perioada februarie-aprilie 2019 va avea loc verificarea administrativă și a


Ȋncurajarea implicării şi a parteriatelor între ONG-uri şi societatea civilă, eligibilității, iar în mai-august 2019, evaluarea calitativă.
sectorul privat (ex. În sectoarele de turism, transport naval şi pescuit) şi autorităţile Decizia Comitetului Comun de Monitorizare al Programului privind propunerile
locale/regionale şi serviciile de colectare a gunoiului pentru a combate deşeurile selectate pentru finanțare ar putea fi luată în cursul lunii septembrie 2019:
din râuri şi deşeurile marine. https://tinyurl.com/y8cum45g.

Bugetul ENI disponibil pentru primul apel de propuneri de proiecte a fost de 26,4
Schimbul de experienţă pentru a îmbunătăţi infrastructura porturilor şi milioane de euro.
serviciile de colectare a gunoiului de pe nave (ex. Pregătirea de orientări/manuale Pachetul Aplicantului: http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-
pentru dezvoltarea unui plan de gestionare a deşeurilor portuare în concordanţă cu for-proposals.
cerinţele Organizaţiei Maritime Internaţionale/UE şi promovarea implementării Pe parcursul procesului de aplicare, solicitanţii pot adresa Secretariatului Tehnic
acestui plan în porturile de la Marea Neagră). Comun întrebări cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte, până
la data de 17 ianuarie 2019, la adresa de e-mail: office@bsb.adrse.ro .
SPRIJIN FINANCIAR Răspunsurile finale la întrebări vor fi transmise (publicate) până la data de 24
Valoarea grantului (fonduri ENI) este de maxim 92% din totalul costurilor eligibile, ianuarie 2019: https://bit.ly/2Qoc3WG.
pentru fiecare Proiect. Proiectele se depun accesând sistemul electronic de monitorizare a Programului
(e-MS) la linkul: http://ems-bs.mdrap.ro.
62
Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI
Pentru mai multe informații:
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operational Comun Marea Neagră
Bd. Tomis, Nr. 48, Constanța, ROMÂNIA
Tel: +40 341 452 836, Fax: + 40 341 452 841
office@bsb.adrse.ro,

Site-uri web:
http://blacksea-cbc.net

Fondul/instituția finanțatoare: Fondul European de Dezvoltare Regională şi


Instrumentul European de Vecinătate

Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și


Administraţiei Publice

Aria eligibilă
Regiuni principale
România - 3 judeţe Maramureş, Satu Mare şi Suceava
Ungaria - 2 judeţe Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén
Slovacia - 2 regiuni Prešovský şi Košický
Ucraina - 3 regiuni Zakarpatska, Ivano – Frankivska şi Chernivetska

Regiuni adiacente
România - judeţul Suceava
Ucraina - regiunea Chernivetska

Drepturile limitate de participare pentru regiunea adiacentă se referă


la faptul că proiectele din respectiva regiune trebuie să implice
parteneri din Ungaria sau Slovacia, sunt restricționate la Obiectivele
Tematice 6 și 7, iar partenerii din această regiune nu pot implementa Proiecte
Mari de Infrastructură.

63
Centre sociale, economice şi culturale majore:
Budapesta (Ungaria) Solicitanți eligibili:consilii județene, consilii locale, primării.
Debrecen (Ungaria)
Eger (Ungaria) Activități/operațiuni eligibile:
Bratislava (Slovacia)
București (România) Conservarea și restaurarea obiectivelor de patrimoniu istoric;
Cluj Napoca (România)
Dezvoltarea de destinații turistice transfrontaliere comune, de rute și
Kiev (Ucraina)
pachete turistice tematice;
Autoritățile și organizațiile naționale sau regionale situate în aceste
Organizarea de evenimente culturale comune cu valoare adăugată
centre vor fi incluse în program în cazurile speciale în care implicarea
transfrontalieră, legate de patrimoniul istoric, cultural și religios al
acestor autorități și organizații este esențială pentru implementarea și
regiunilor;
asigurarea sustenabilității acțiunilor.

Obiective tematice şi priorități Protecția peisajelor, păstrarea biodiversității și a eco-sistemelor cu


relevanță transfrontalieră;
Obiectivul tematic Prioritatea
Protecția resurselor de apă, adaptarea la extremitățile hidrologice tot
3 mai frecvente prin acțiuni integrate de management al apelor;
Promovarea culturii locale Promovarea culturii locale și a istoriei cu
și conservarea accentuarea funcţiei de turism
Programe educaționale ecologice comune;
patrimoniului istoric
Sprijinirea investițiilor pentru creșterea producției de energie
6 Utilizarea durabilă a mediului în zona regenerabilă, a eficienței energetice, a economisirii de energie și
Protecția mediului, transfrontalieră - conservarea resurselor reciclării;
atenuarea şi adaptarea la naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de
schimbările climatice gaze cu efect de seră și poluare a râurilor Elaborarea de strategii comune de reducere a emisiilor de carbon;

7 Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de


Managementul deșeurilor comunale și industriale;
Îmbunătățirea transport în vederea îmbunătățirii mobilităţii
accesibilității către Inventarierea problemelor de calitate a apei în bazinele hidrografice a
persoanelor și bunurilor râurilor transfrontaliere;
regiuni, dezvoltarea
durabilă a sistemelor şi
Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii Crearea de sisteme de monitorizare a calității apei pe râurile
legăturilor de transport şi
pentru tehnologiile de informare şi
comunicaţii transfrontaliere;
comunicare și schimbul de informații
Dezvoltarea de depozite de deșeuri care se pretează la activități de
8 Prioritatea 1: Sprijinirea activităților comune reciclare și corespund reglementărilor de mediu;
Provocări comune în pentru prevenirea dezastrelor naturale și
domeniul siguranței și provocate de om precum și acțiuni comune în Activități de pregătire și/sau construcția, modernizarea și dezvoltarea
securității situațiile de urgență infrastructurilor de transport care conduc înspre și traversează frontiera,
Prioritatea 2: Sprijin pentru dezvoltarea pentru a crește oportunitățile de mobilitate transfrontalieră;
infrastructurii de sănătate

64
Dezvoltarea infrastructurii de trecere a frontierei și îmbunătățirea CALENDAR:
sistemelor de management al frontierelor conectate la investițiile în
domeniul infrastructurii de transport;  Primul apel pentru propuneri de proiecte a fost lansat in 15 februarie 2017,
cu termen de depunere 15 noiembrie 2017. Buget alocat: 22 milioane de euro -
Construirea, modernizarea și dezvoltarea pistelor de biciclete, a rutelor destinat Proiectelor Mari de Infrastructură.
care conduc înspre și traversează frontiera;
 Al doilea apel pentru propuneri de proiecte a fost lansat in 17 mai 2017, cu
termen de depunere 27 octombrie 2017. Buget alocat: 22 milioane de euro -
Dezvoltarea de inițiative de transport public transfrontalier,
pentru proiecte soft şi proiecte cu componentă de infrastructură.
armonizarea sistemelor de transport public, achiziționarea de material
rulant; Pentru informații detaliate:

Dezvoltarea infrastructurii de internet de bandă largă și a centrelor de Secretariatul Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI
comunicații; Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
Széchenyi Programiroda
Activități de armonizare în domeniul prevenirii inundațiilor, Gellérthegy u. 30-32.
dezvoltarea infrastructurii de prevenire a inundațiilor și a excesului de H-1016 Budapest, HUNGARY
ape subterane; E-mail address: info@huskroua-cbc.net
Crearea de sisteme comune de alertă rapidă pentru incidentele din Fax: +36 1 224 3291
timpul dezastrelor naturale;
Autoritatea Națională
Îmbunătățirea infrastructurii și echipamentelor pentru prevenție și de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
îngrijire a sănătății, care să fie legate de oferirea de servicii Directia Generală Cooperare Teritorială Europeană
Serviciul Autorităţi Naționale pentru Programe Europene
transfrontaliere, dezvoltarea comună de capacități;
Manager program
Robert Costeţchi
Dezvoltarea comună și crearea de zone de tratament a pacienților;
Tel.: +40372 111 318;
Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale de sănătate. Fax: +40372 111 456;
Email: robert.costetchi@mdrap.ro

Site-uri dedicate:
SPRIJIN FINANCIAR:
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-4172
Contributia din fondurile comunitare este de maxim 90% din valoarea costurilor http://www.huskroua-cbc.net/en/
eligibile la nivelul proiectului.

Contribuția solicitantului: rata cofinantarii este de minim 10% din bugetul


proiectului.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: online, prin intermediul


modulului dedicat din cadrul IMIS.

65
special în domeniul tehnologiilor generice esențialeși difuzării tehnologiilor de uz
Programul de Cooperare Interregională general;

INTERREG EUROPE Axa 2


3 (d) - sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele
regionale, naționale șiinternaționale și de a se angaja în procesele de
inovare.

Axa 3
4 (e) - promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane,
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;

Fondul/instituția finanțatoare: Fondul European de Dezvoltare Regională/ Axa 4


Comisia Europeană 6 (c) - conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural șiCultural
Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltarii Regionale și
Administrației Publice 6 (g) - sprijinirea tranziției industriale către o economie eficientă din
punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri
Axe prioritare: ecologice, a Eco inovării și amanagementului performanței de mediu în
1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare sectorul public și cel privat.
2 – Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii
3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de Solicitanți eligibili:
carbon întoate sectoarele - Autoritățile publice
4 - Mediu și utilizarea eficientă a resurselor - Organisme de drept public
5 - Asistență tehnică (destinată structurilor programului) - Organisme private non-profit

Priorități de investiții Activități/operațiuni eligibile:


- Proiecte de cooperare interregională
Axa 1
- Platforme de învățare de politici
1 (a) - îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și
a capacitățilorpentru a dezvolta excelența în materie de C&I și
SPRIJIN FINANCIAR:
promovarea centrelor de competență,în special a celor de interes
Total buget FEDR program: 359.326.000 euro
european
Ratele de cofinanțare:
1 (b) - promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și
- 85% pentru Autoritățile publice și Organismele de drept public
sinergii întreîntreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și
- 75% pentru Organismele private non-profit
învățământul superior, în specialpromovarea investițiilor în dezvoltarea
- 13% cofinanțare națională pentru toate tipurile de beneficiari
de produse și de servicii, transferul detehnologii, inovarea socială, Eco
inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimulareacererii, crearea de rețele și de
Contribuția solicitantului:
grupuri și inovarea deschisă prin specializareainteligentă, precum și sprijinirea
- 2% pentru Autoritățile publice și Organismele de drept public
activităților de cercetare tehnologică și aplicată,liniilor-pilot, acțiunilor de validare
- 12% pentru Organismele private non-profit
precoce a produselor, capacităților de producțieavansate și de primă producție, în
Termenul limită: va fi stabilit cu ocazia lansarii apelurilor de proiecte.
66
CALENDAR Programul de Cooperare
URBACT III
 În perioada 2015-2018 au fost lansate 4 apeluri de proiecte. Romania se
situează pe locul 4 in UE ca număr de proiecte aprobate în cadrul primelor 3 apeluri.
Al patrulea si ultimul apel de proiecte s-a desfășurat în perioada 7 mai - 22 iunie
2018.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: aplicație online la


http://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f .
Secretariatul Comun a pus in aplicare un sistem de asistenta pentru beneficiari, iar
unul dintre instrumentele cele mai importante este oferirea de feedback privind
ideeea de proiect. Mai multe detalii se gasesc pe site-ul programului:
http://bit.ly/2gesSFA. Majoritatea ideilor ce au primit un astfel de feedback s-au
transformat in proiecte căștigatoare în cadrul primelor două apeluri.
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Pentru informații detaliate:


Secretariatul Comun al programului INTERREG EUROPE
45 rue de Tournai – 59000 Lille – France Fondul/instituția finanțatoare: Fondul European de Dezvoltare Regională / Comisia
Tel: +33 328 144 100 - Fax: +33 328 144 109 Europeană
http://www.interregeurope.eu
Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și
Autoritatea Națională Administrației Publice
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene Obiectivul general: sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Bvd. Libertatii, nr. 12, sector 5, Bucuresti
Tel: +40372 111 369, Fax: +40372 111 456 Obiective specifice:
tudor.guset@mdrap.ro 1: Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru
dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă.
Buletin
http://www.interregeurope.eu/account/registration 2: Îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană și
planurile de acțiune în orașe.
Site-uri web dedicate: 3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană
http://www.interregeurope.eu durabilă
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-3506
4: Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea
deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-
how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate de dezvoltarea urbană în
scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană.

67
Parteneri eligibili (city partners) pentru toate activitățile: Activități/operațiuni eligibile:
Principalele acțiuni dezvoltate în cadrul programului contribuie la cele 4 obiective
Orașe, municipalități; specifice:

Niveluri infra-municipale de guvernanță, cum ar fi cartiere, în cazul în Schimb de experiență și bune practici la nivel transnațional
care acestea sunt reprezentate de instituții politico-administrative cu (obiectivul 2 și 3) pentru a susține orașele în formularea și
atribuții în formularea de politici de dezvoltare și implementarea de implementarea strategiilor de dezvoltare urbană integrată prin învățare
politici din aria tematică acoperită de URBACT; și transfer de bune practici. Acest schimb de experiență la nivel
transnațional va avea loc prin intermediul a 3 tipuri de rețele:
Autorități metropolitane și aglomerări urbane, în cazul în care acestea
sunt reprezentate de către instituții politico-administrative cu atribuții Rețele de planificare a acțiunilor (Action Planning Networks).
delegate în formularea de politici de dezvoltare și implementarea de Acest tip de proiecte este asemănător proiectelor desfășurate
politici din aria tematică acoperită de URBACT; până acum pe URBACT II, ce au ca rezultate Planuri de Acțiune
Locală la nivelul fiecărui oraș participant.
Parteneri eligibili parțial (non-city partners) pentru anumite Rețelele de Planificare urmăresc să vină în sprijinul orașelor din Europa în vederea
activități: identificării de soluții adresate provocărilor urbane comune. Aceste rețele
reunesc până la 10 parteneri din diferite țări europene pentru a împărtăși
Agenții locale definite ca organizații publice sau semi-publice înființate experiența și pentru a învăța unul de celălalt. Partenerii vor elabora un Plan
de către orașe, ce se află sub autoritatea orașelor parțial sau total, și ce Integrat de Acțiune și vor avea posibilitatea de a testa câteva soluții la scară
implementează politici specifice (vizând dezvoltare economică, eficiență mică în orașele lor. Această activitate se realizează în colaborare cu părți interesate
energetică, sănătate, infrastructură etc); de la nivel local și prin cooperarea în parteneriate locale și transnaționale.

Autorități provinciale, regionale și naționale, ce au legătură cu Rețele de implementare (Implementation Networks).Aceste


problematici urbane. proiecte sunt gândite pentru orașele care au deja planuri sau
strategii locale elaborate și au nevoie de sprijin în
implementarea lor.

Rețele de transfer (Transfer Networks). Acest tip de proiecte


continuă inițiativa proiectelor pentru transferul de bune practici
în cadrul URBACT II și implică participarea unor orașe ce vor să
„predea” despre cum au reușit să obțină rezultate foarte bune prin URBACT
și orașe care vor să ”învețe” de la cei mai buni implementatori.

Activități pentru creșterea capacității (obiectivul 1) pentru


sprijinirea actorilor implicați în dezvoltarea urbană în a promova
abordări integrate și participative în formularea politicilor publice
(prin seminarii la nivel național, Universități de Vară etc.);

Capitalizare și diseminare (obiectivul 4) privind cunoștințe, practici și


recomandări privind politicile de dezvoltare urbană.

SPRIJIN FINANCIAR:

68
În cadrul programului de cooperare URBACT III partenerii din România vor beneficia Documente utile:
de o cofinanțare FEDR în proporție de 85% (cu excepția zonei București-Ilfov, care Termeni de Referinţă – Apelul pentru formarea a 23 de Reţele de Planificare a
se încadrează la regiuni dezvoltate și poate beneficia de 70% cofinanțare din FEDR), Acţiunii
iar restul bugetului va fi acoperit prin contribuție locală și de la bugetul de stat. Ghidul Reţelelor de Planificare a Acţiunii – Faza 1
Manualul Programului URBACT III – versiunea 9
Contribuția solicitantului: Ghidul practic de aplicare pe platforma SYNERGIE-CTE
Contribuția locală este de 15% din totalul costurilor eligibile (30% pentru zona Instituţiile partenere implicate în URBACT II şi URBACT III
București-Ilfov, care se încadrează la regiuni dezvoltate).

Sprijin financiar pentru beneficiari români:


Pentru programele finanțate prin FEDR și IPA II, sumele reprezentând cofinanțarea
publică asigurată de la bugetul de stat reprezintă maximum 13% din cheltuielile
eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective, conform Ordonanței nr.
29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a
cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană,
în perioada 2014-2020.

CALENDAR
 A fost lansat ultimul Apel pentru Reţele de Planificare a Acţiunilor. Termenul
limită pentru a aplica online pentru Faza 1 a fost 17 aprilie 2019, ora 15:00 CET
(ora 16:00 a României).
Acest apel sprijină formarea a cel mult 23 de noi Rețele de Planificare a Acţiunii.

Cum aplicaţi?  A fost lansat al treilea apel de proiecte (2018) pentru „Actiuni Urbane
1. Citiţi cu atenţie Termenii de Referinţă şi Ghidul Aplicantului, dar şi celelalte Inovatoare” (v. pag. 98). Termen limită pentru depunerea aplicațiilor: 30 martie
documente disponibile în secţiunea Documente Utile. 2018. Buget: 5.000.000 euro/proiect.
2. Publicaţi ideea dumneavoastră de proiect pe Platforma de Căutare a Site web: http://uia-initiative.eu/fr/call-proposals
Partenerilor, pentru a creşte vizibilitatea acesteia şi pentru găsirea celor mai Ghidul solicitantului:
potriviţi parteneri. http://uia-initiative.eu/sites/default/files/2017-
Toate întrebările legate de Reţelele de Planificare a Acţiunii vor fi adresate 12/UIA%20guidance_V3_15122017.pdf
la: apn@urbact.eu
 Apelul URBACT pentru Rețele de Transfer a fost lansat în două etape:
De unde aflaţi mai multe?  Apelul pentru bune practici: 5 decembrie 2016 – 31 martie 2017.
 Participaţi la unul din InfoDay-urile organizate la începutul anului 2019 de către  Apelul pentru Rețele de transfer: 15 septembrie 2017 – 10 ianuarie 2018.
Punctul Naţional URBACT.
 Participaţi la conferinţele online ale Programului pentru a primi răspunsuri la Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: Depunerea aplicațiilor finale se
întrebările dumneavoastră: face online pe platforma SYNERGIE-CTE, conform termenilor de referință aferenți
1. 11 Ianuarie, 11:00 CET: Prezentarea generală a apelului. fiecărui apel de proiecte.
2. 7 Februarie, 14:00 CET: Atenţie la… Construirea parteneriatului.
3. 7 Martie, 14:00 CET: Atenţie la… Activităţile Fazei 1 (înregistraţi-vă aici) Informații suplimentare: http://urbact.eu/urbact-in-romania și
4. 4 Aprilie, 14:00 CET: Atenţie la… Elaborarea bugetului şi încărcarea http://mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-5296.
formularului de aplicaţie (înregistraţi-vă aici)
5. 11 Aprilie, 14:00 CET: Last chance troubleshooting – în special în legătură cu
platforma de încărcare online a aplicaţiilor SYNERGIE-CTE (înregistraţi-vă aici)

69
Pentru informații detaliate:
Programul Transnațional
Secretariatul Comun al Programului URBACT III DUNĂREA
20 avenue de Ségur, 75007, Paris, FRANCE
Tel: + 33 1 85 58 61 87
Email: http://urbact.eu/contact
Newsletter: http://urbact.eu/newsletter

Autoritatea Națională URBACT III


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene
Persoană de contact: Ancuța Maria CÎRSTEA, ancuta.cirstea@mdrap.ro
Bvd. Libertății, nr. 12, sector 5, București
tel: +40372 111 369, fax: +40372 111 456
Programul Transnațional Dunărea este unul dintre instrumentele financiare care
Site-uri web: sprijină implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
http://urbact.eu / http://urbact.eu/urbact-in-romania/ (SUERD), având aceeași arie geografică.
http://mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-5296
www.facebook.com/URBACT / www.linkedin.com/company/urbact Aria eligibilă este constituită din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Croația,
Twitter: @URBACT_RO Germania (landurile Baden Württemberg si Bavaria), Ungaria, România, Slovenia,
Slovacia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova şi Ucraina
(oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

România participă cu tot teritoriul în cadrul Programului Transnațional Dunărea.


Astfel, organizații din toate județele sunt potențiali beneficiari eligibili.

Fondul/instituția finanțatoare: Fondul European de Dezvoltare Regională (pentru


România)/IPA și ENI

Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și


Administrației Publice, în calitate de Autoritate Națională (Autoritate de
Management: Ministerul Economiei Naționale din Ungaria)

Axe prioritare:

Axe Prioritare Obiective specifice

1
(TO)
Inovare și Îmbunătăţirea condițiilor cadru pentru inovare
responsabilitate Creşterea competenţelor pentru inovarea în mediul social
socială în şi mediul de afaceri
Regiunea Dunării

70
Axe Prioritare Obiective specifice Solicitanți eligibili:
Autorități locale/regionale/naționale;
2
(TO) Consolidarea managementului transnațional al apei și Organisme de drept public;
prevenirea riscului de inundații Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT);
Sprijinirea folosirii sustenabile a moștenirii naturale și Organizații internaționale;
Responsabilitatea Organisme private, inclusiv IMM-uri.
culturale și a resurselor
fata de mediu și
cultură în Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor
Regiunea Dunarii ecologice Activități/operațiuni eligibile:
Îmbunătăţirea capacitătii de răspuns şi managementul Proiecte de cooperare transnațională cu următoarele caracteristici:
situatiilor de urgenţă
Parteneriat transnațional extins care are ca obiectiv îmbunătățirea
3 Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure si a politicilor publice și a cooperării instituționale;
Conectivitate accesibilitătii echilibrate în zonele rurale şi urbane
mai bună și Parteneri din minim 3 state participante in program, coordonați de un
responsa-bilitate Îmbunătătirea securităţii energiei şi eficienţei energetice Partener Lider;
energetică în
Regiunea Dunarii Partenerul Lider trebuie să fie dintr-un stat membru UE;
4 Îmbunătătirea capacitătii instituţionale de a răspunde
Dezvoltare, implementare, finanțare și personal cu aportul tuturor
Buna guvernanță provocărilor sociale
partenerilor;
în Regiunea Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD Caracter transnațional al acțiunilor.
Dunării
5 Perioada de implementare a unui proiect finanțat din PO Dunărea va avea
o durată de 30 de luni/36 luni (al doilea apel).
Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale
programului si activităților acestora - Facilitarea implementarii programului
Valoarea grantului/alocării:
Bugetul total: 262.989.835,60 euro
Bugetul FEDR: 202.095.405 euro

Rate de cofinanțare: 85% fond nerambursabil (FEDR)


13% cofinanțare națională (acordată ca sprijin de MDRAP)
2% contribuția beneficiarului
Finanțarea se desfășoară pe principiul rambursării și nu se acordă prefinanțare.

Propunerile de proiecte (cererile de finanțare) se depun în cadrul apelurilor de


propuneri de proiecte deschise în acest scop.

CALENDAR

 A fost lansat al III-lea apel de propuneri de proiecte, deschis în perioada 28


ianuarie 2019 - 8 martie 2019, orele 14:00 (CET).
Apelul se va desfasura in doi pasi: potențialii beneficiari vor depune mai întâi o
Expresie de interes, se va face o selecție, după care vor fi depuse aplicațiile

71
complete. Expresiile de interes și aplicațiile se depun prin sistemul electronic de
monitorizare (eMS), în site-ul programului, http://www.interreg-danube.eu. Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin site-ul Programului
Ghidul Aplicantului și anexele: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for- Transnațional Dunărea (www.interreg-danube.eu) și, ulterior, în funcție de
proposals/third-call-for-proposals. disponibilitate, în sistemul informatic de monitorizare a programului.
Buget disponibil: aproximativ 60 de milioane de euro, fonduri FEDR, IPA și ENI.
Pentru informații detaliate:
 Primul apel de tip "Seed Money Facliity" s-a desfășurat în perioada 10.10- AUTORITATEA NAȚIONALĂ și Punctul Național de Contact pentru Programul
07.12.2017, ora 15:00 CET. Acest apel a fost destinat finanțării pregătirii de Transnațional DUNĂREA
proiecte strategice, complexe, relevante pentru regiunea Dunării, proiecte care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
vor putea fi, ulterior, depuse spre finanțare din instrumentele disponibile în viitor Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană
(programe naționale, transnaționale, transfrontaliere, etc.) Apelul a avut un buget Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene
total de 1.530.000 de euro (din FEDR, IPA și ENI). Persoane de contact:
Contribuția maximă a UE în aceste proiecte va fi de maxim 85% (pentru FEDR, IPA Alina Mihalache, e-mail: alina.mihalache@mdrap.ro
și ENI). Simona Arghire, e-mail: simona.arghire@mdrap.ro
Bugetul total maxim per proiect este de 50.000 de euro. Telefon: 0372 111 305, Fax: 0372 111 456
Depunerea ideilor de proiect s-a desfășurat într-un singur pas, în sistemul de
monitorizare electronică al Programului eMS. Autoritatea de Management
Au fost depuse 65 de idei de proiect, din care au fost selectate 19. Dintre acestea, Ministerul Economiei Naționale din Ungaria
5 au Parteneri Lideri români, iar in total, 9 organizatii din țara noastră beneficiază e-mail: danube@ngm.gov.hu
de participarea în proiecte.
Secretariatul comun
 Conform deciziei Comitetului de Monitorizare al programului, al doilea apel de H-1051 Budapest, József Nádor Tér 2-4, Ungaria
propuneri de proiecte s-a defasurat in perioada 09.05.2017 - 06.06.2017. A fost Tel: +36 1 795 4082
alocat un buget de 50.834.974,48 euro din FEDR, 4.420.498,53 euro din IPA și
4.653.192,00 euro din ENI. Contribuția maximă a UE în aceste proiecte va fi de Site-uri web:
maxim 85% (pentru FEDR, IPA și ENI). www.interreg-danube.eu /www.mdrap.ro /www.danube-region.eu
Depunerea proiectelor s-a desfășurat într-un singur pas (depunerea aplicațiilor
complete pe site-ul programului, așa cum a fost detaliat în Manualul Aplicantului).
Au fost depuse 127 de propuneri de proiecte din care au fost selectate 22. În 19
dintre aceste proiecte participă 37 de organizatii din România, dintre care 3 sunt
Parteneri Lideri.

 Conform deciziei Comitetului de Planificare al programului, primul apel de


depuneri de proiecte s-a desfășurat în doi pași (perioada 23 septembrie 2015-09
mai 2016):
- Primul pas a presupus completarea online a unei Declarații de Interes pe
site-ul programului Dunărea, conform Manualului Aplicantului aferent acestui apel
de proiecte. În urma evaluării Declarației de Interes, aplicanții au fost fie respinși,
fie invitați să urmeze cel de-al doilea pas.
- Al doilea pas a presupus analizarea aplicațiilor complete în conformitate cu
procedurile de selecție.
- În cadrul acestui apel au fost aprobate 54 de proiecte, având un buget total
de peste 91 mil. euro FEDR. Dintre acestea, 5 proiecte au Partener Lider din
România. 93 de organizații din România participă, de asemenea, în aceste proiecte,
în calitate de parteneri.
72
constitui baza pentru elaborarea termenilor de referință proiectelor de
Programul de Cooperare analiză focalizată. Specificaţiile sunt elaborate de către GECT ESPON în
strânsă colaborare cu instituţiile relevante a căror propunere a fost
ESPON 2020 selectată;
2. În a doua etapă, termenii de referință vor fi lansați spre cercetare în
cadrul unui cereri de oferte, cercetarea urmând să fie realizată de
universități și institute de cercetare.

Autoritățile publice ale căror expresii de interes sunt selectate nu primesc


finanţare în cadrul programului, beneficiul lor fiind indirect, reprezentat de
valorificarea studiilor de cercetare teritorială realizate de consorţiile de cercetare
de nivel şi prestigiu european.

Autoritățile naționale, regionale și locale se pot asocia cu institutii/ organizatii/


asociații relevante din Romania si alte state participante la programul ESPON.
Denumirea fondului/instituției finanțatoare:
Fondul European de Dezvoltare Regională

Instituția care gestionează programul:


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritate Națională
ESPON

Obiective specifice:
Obiectivul specific 2: Creșterea transferului de cunoștințe/informații teritoriale

Activitate: Analize focalizate în domenii tematice specifice, ca răspuns la


solicitările instituțiilor interesate

Solicitanți eligibili:
1. Autorități naționale, regionale și locale, precum și Grupări Europene de
Cooperare Teritorială din statele membre și statele partenere ESPON, ce au
competențe în elaborarea și/sau implementarea politicilor cu dimensiune
teritorială,
2. Autorități de Management și Secretariate Comune din statele membre și
statele partenere ESPON, precum și Grupări Europene de Cooperare
Teritorială responsabile cu implementarea programelor cu finanțare
europeană la nivelul ariilor transnaționale, transfrontaliere și
macroregionale.
SPRIJIN FINANCIAR:
Programul ESPON nu finanțează în mod direct autoritățile publice locale, însă
Activități/operațiuni eligibile: acestea pot transmite propuneri de analize teritoriale pe care le consideră necesare
Implementarea obiectivului specific 2 al programului ESPON 2020 presupune către GECT ESPON:
parcurgerea a două etape: http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders .
1. Într-o primă etapă, instituţiile relevante sunt chemate să îşi exprime
interesul pentru anumite teme. Propunerile selectate selectate vor
73
Contribuția solicitantului: În cazul în care aplicația este selectată, cheltuielile
eventuale de deplasare în vederea susținerii elaborării termenilor de referință
trebuie suportate din bugetul propriu al instituției respective. De asemenea pot
Programul Național de Dezvoltare Rurală
apărea costuri de valorificare. 2014-2020
Termenul limită: permanent, pe durata programului ESPON 2020; la fiecare 6 luni
sunt evaluate expresiile de interes depuse în ultimul semestru.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin email, la adresa


application@espon.eu.
Datorită specificului programului, recomandăm contactarea Punctului de
Contact ESPON înainte de a pregăti și depune o expresie de interes în cadrul
acestui program.

Documentul de program:
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/About/01-
ESPON2020/ESPON2020CP/ESPON_2020_Cooperation_Programme_-_SFC_Version- Fondul/Instituția finanțatoare:
_11-03-15.pdf Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Apeluri: Propunerile părților interesate pentru analize ESPON specifice pot fi Instituția care gestionează programul:
depuse în orice moment. ESPON GECT evaluează de două ori pe an toate propunerile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
părților interesate. Termenele-limită sunt anunțate pe site-ul ESPON și în Jurnalul prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală - AM PNDR
Oficial al Uniunii Europene.

CALENDAR
 NOU: următoarea dată limită pentru depunerea propunerilor pentru analize
focalizate este 28 iunie 2019: https://www.espon.eu/Stakeholder-targeted-
analyses
În procesul de selecție care va avea loc după acest termen limită, GECT ESPON
va acorda prioritate propunerilor privind instrumente de implementare a
politicilor de dezvoltare teritorială integrată (programe finanțate din fonduri
europene, naționale sau regionale).

Pentru informații detaliate:


Punctul de contact ESPON 2020 in România
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură Măsura 04 - Investiții în active fizice
Persoana de contact: Amalia Vîrdol
Tel: 0372 114 570
Fax: 0372 114 533
E-mail: amalia.virdol@mdrap.ro
Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea
sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice
Site-uri web: www.espon.eu
a) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):

74
 Înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces
către ferme Activități/ operațiuni eligibile:
1) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):
b) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere):  Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole
 Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole)
forestier
2) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere):
Obiective:  Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere
1) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):
 Cresterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea Sprijin financiar:
accesibilităţii exploataţiilor agricole Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):
 Modernizarea şi adaptarea căilor de acces  Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor
 Asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori eligibile, și nu va depăși suma de 1.000.000 Euro/proiect
şi pieţele de desfacere Obsv: Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri
agricole din pământ!
2) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere):
 Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului 1) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere):
forestier  Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile, și nu va depăși suma de 1.500.000 Euro/proiect
Domeniul de intervenție:
1) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole): Contribuția solicitantului:
 DI 2A - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi
Sprijin finaciar neramburasbil 100%, fără contribuția solicitantului
facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor, în special în vederea
creşterii participării şi orientarii către piaţă, cât şi a diversificării agricole
2) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri forestiere): Calendar:
 DI 2C - Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor  NOU: În anul 2019 se desfășoară sesiunea de depunere a proiectelor pentru
submăsura 4.3 - componenta Irigații, in perioada 06 februarie - 31 august 2019.
Prioritate de investiție:
PI2 - Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:
agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzând Cererea de Finanţare completată și
gestionării durabile a pădurilor documentele ataşate (conform Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de
Finanţare) va fi scanat și depus on‐line pe pagina de internet www.afir.info
Obs.: Pentru a depune cereri de finanțare on‐line solicitanții care nu au
Solicitanți eligibili: cont pe site‐ul www.afir.info vor trebui să își creeze un cont de utilizator
1) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):
în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza
 Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT) şi/sau Asociaţii ale acestora
pentru încărcarea cererilor de finanțare în format electronic.
constituite conform legilației naționale în vigoare;

2) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere):


 persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari
de pădure și/sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;
 Unități Administrativ Teritoriale (UAT) și/sau Asociații ale acestora,
proprietari de pădure;
 Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform
legislației în vigoare.
75
 extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ
secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția
mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol
c) Infrastructură socială:
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a
infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor
din mediul rural

Sprijin financiar:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din
Măsura 07 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de
autoritățile publice locale și de până la 100% în cazul proiectelor de apă/apă
zonele rurale uzată, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși:

Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea  1.000.000 Euro/comună pentru investiții care vizează un singur tip de
sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată)
infrastructurii de bază la scară mică
 2.500.000 Euro/comună pentru investiții care vizează înființarea
Obiective: infrastructurii integrate de apă și apă uzată și 1.500.000 Euro pentru
 Crearea infrastructurii rutiere de interes local extinderea acestei infrastructuri
 Infrastructură de apă/apă uzată
 Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală  500.000 Euro pentru proiectele de infrastructură educațională/socială

Domeniul de intervenție:  4.000.000 euro pentru proiectele colective (ADI din care fac parte
DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea
maximă /comună/tip de sprijin
Prioritatea de investiție:
PI 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice Contribuția solicitantului:
în zonele rurale Sprijin finaciar neramburasbil 100%, fără contribuția solicitantului

Solicitanți eligibili: Calendar:


Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare  In anul 2019, in perioada 21 ianuarie - 31 aprilie 2019 s-a desfășurat sesiunea
de depunere a proiectelor pentru submăsura 7.2 - ITI Delta Dunării.
Activități eligibile:
a) Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată: Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzând Cererea de Finanţare completată și
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată documentele ataşate (conform Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes Finanţare) va fi scanat și depus on‐line pe pagina de internet www.afir.info
local (investiții în drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi din interiorul Obs.: Pentru a depune cereri de finanțare on‐line solicitanții care nu au
localităților) cont pe site‐ul www.afir.info vor trebui să își creeze cont de utilizator în
b) Infrastructură educațională: cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din pentru încărcarea cererilor de finanțare în format electronic.
afara incintei școlilor din mediul rural

76
Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea Obs.: Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei măsuri/sub-
măsuri/componente (alocare distincă) se oprește înainte de termenul limită
patrimoniului cultural prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor
depuse având un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent
lunii/trimestrului respectiv, excluzând valoarea publică totală a proiectelor
Obiective: retrase, ajunge la 150% din nivelul alocării sesiunii aferente
 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a măsurii/submăsurii/componentei (alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile
patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale, calendaristice din fiecare etapă de depunere stabilită, când oprirea depunerilor de
inclusiv a așezămintelor culturale proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării
 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, promovarea turismului sesiunii.
rural, respectiv creșterea nivelului de trai în zonele rurale și dezvoltarea
locală durabilă
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:
Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzând Cererea de Finanţare completată și
Domeniul de intervenție: documentele ataşate (conform Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de
DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale Finanţare) va fi scanat și depus on‐line pe pagina de internet www.afir.info
Obs.: Pentru a depune cereri de finanțare on‐line solicitanții care nu au cont pe
Prioritatea de investiție: site‐ul www.afir.info vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui
PI 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încărcarea cererilor
în zonele rurale de finanțare în format electronic.

Solicitanți eligibili:
Comunele conform legislației în vigoare

Activități eligibile:
 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B
 Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă
B, inclusiv construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces
ale acestora
 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale

Sprijin financiar: Măsura 08 - Investiţii în dezvoltarea zonelor


Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare
de venit, aplicate de autoritățile publice locale și nu va depăși 500.000
Euro/proiect Submăsura 8.1 - Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru
prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”
Contribuția solicitantului:
Sprijin finaciar neramburasbil 100%, fără contribuția solicitantului Submăsură implementată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA).
Calendar:
 În anul 2019, in perioada 21 ianuarie - 31 aprilie 2019, s-a desfășurat sesiunea SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri:
de depunere de proiecte pentru submăsura 7.6 - ITI Delta Dunarii. · creşterea suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;

77
· acoperirea costurilor lucrărilor de înființare și de întreținere a plantațiilor pe o Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole proprietate a statului şi/sau
perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; deţinătorii de terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor
· acoperirea costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de
arboretelor după închiderea stării de masiv; sprijinul acordat în baza Primei 1.
· acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru
suprafața împădurită. Cererile de sprijin pentru această submăsură vor fi depuse la Centrele Judeţene
APIA: http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia.
Obiective:
· Promovarea sechestrării carbonului; Contribuția solicitantului:
· Adaptarea la efectele schimbărilor climatice; Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este
· Reducerea eroziunii solului; de 100% din totalul costurilor eligibile, fără a se depăși valoarea maximă a
· Îmbunătățirea capacității de retenție a apei; sprijinului public pentru o cerere de sprijin.
· Refacerea și conservarea biodiversității locale.
Calendar:
Solicitanți eligibili:
 Deținătorii publici de teren agricol și neagricol: unităţile administrativ  NOU: In anul 2019, in perioada 11 decembrie 2018 - 28 iunie 2019, are loc
teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane apelul pentru depunerea proiectelor aferent submăsurii 8.1.
juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:
 Deținătorii privați de teren agricol și neagricol: persoanele fizice, Cererea de sprijin se va depune pe suport de hârtie, la Centrul Judeţean sau al
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile Municipiului Bucureşti al APIA (v. Anexa 25 – Date de contact APIA).
familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul trebuie să parcurgă etapele de
juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora. identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite și de elaborare a proiectului
tehnic de împădurire.
 Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol; Dosarul cererii de sprijin conţine cererea de sprijin însoţită de proiectul tehnic de
împădurire avizat de către MMAP – DGP – GF (în original), precum şi celelalte
Activități/costuri eligibile: documente prevăzute la Cap. 4 al Ghidului Solicitantului.
 Elaborarea proiectului tehnic de împădurire.
 Lucrările de înfiinţare și de întreţinere a plantaţiei. Ghidul solicitantului
 Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_8_1_cr
împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani. eare_suprafete_impadurite
 Refacerea plantației, în cazul apariţiei unui eveniment produs de factori
biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreţinere
a plantaţiei din cursul primului an de împădurire.

Sprijin financiar:
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe
hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două
prime:
− Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de
elaborare a proiectului tehnic de împădurire (Prima 1).
− Prima anuală, acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioadă de 12 ani,
pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi
pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (Prima 2).
78
- Fermieri
- Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Măsura 16 - Cooperare - Organizații neguvernamentale
- Consilii locale
Submăsura 16.4 – Cooperarea orizontală și verticală între - Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de
Activități/operațiuni eligibile:
lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale  Studii/planuri
 Costurile de funcţionare a cooperării
Sector agricol  Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului
 Costuri de promovare
Submăsura 16.4a – Cooperarea orizontală și verticală între
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de Sprijin financiar
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din
lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși suma de 100.000 Euro astfel:

Sector pomicol  În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care
sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (4.1/4.1a și/sau 4.2/4.2a), atunci
Obiective: costurile sunt acoperite din submăsurile 16.4 și 16.4a, în conformitate cu
 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor submăsuri (cu
publice o contribuție de până la 60% din totalul costurilor eligibile)
 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării  Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor submăsuri nu va
produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4 și submăsurii
aprovizionare 16.4.a

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a


Domeniul de intervenție: sprijinului acordat pe proiect depus. Toate costurile sunt acoperite de această
DI 3A - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună
măsură ca o valoare globală.
integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate,
al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și
în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de Contribuția solicitantului:
producători și al organizațiilor interprofesionale Până la 60% din totalul costurilor eligibile în condițiile în care proiectul include și
acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (4.1/4.1a și/sau 4.2/4.2a)
Prioritate de investiție:
PI 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare Calendar:
și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării
riscurilor în agricultură  Sesiunea aferenta anului 2019 s-a desfasurat in perioada 03 ianuarie - 30 aprilie
2019.
Solicitanți eligibili:
Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:
partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzând Cererea de Finanţare completată și
producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul documentele ataşate (conform Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de
agricol/pomicol, în funcție de submăsură: Finanţare) va fi scanat și depus on‐line pe pagina de internet www.afir.info

79
Obs.: Pentru a depune cereri de finanțare on‐line solicitanții care nu au
cont pe site‐ul www.afir.info vor trebui să își creeze cont de utilizator în Solicitanți eligibili:
cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza  Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de
pentru încărcarea cererilor de finanțare în format electronic. Dezvoltare Locală (SDL), cu respectarea prevederilor Regulamentului Uniunii
Europene 1305/2013;
 În cazul în care în SDL s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni
de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt
solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării
măsurilor de evitare a conflictului de interese.

Activități/operațiuni eligibile:
Activități care duc la implementarea măsurilor din cadrul Strategiilor de Dezvoltare
Locală (SDL) ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate:

Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER  Proiecte de investiții, respectiv investiții în infrastructură, investiții în s
ectoarele agricol și forestier, investiții non‐agricole
 Proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol și non‐agricol), în cadrul cărora
sprijinul se acordă în tranșe cu o valoare prestabilită (nominal sau procentual),
Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea în funcție de specificul fiecărei măsuri
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  Proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale
precum organizarea de evenimente, instruiri, realizarea de studii, monografii
etc.
Obiective:  Proiecte mixte (investiții și servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de
 Stimularea inovării investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la
 Consolidarea identității locale și a profilului local obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită
 Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale în Cadrul de implementare național.
 Soluționarea problemelor demografice
 Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER
Sprijin financiar:
 Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în
Sprijinul nerambursabil va fi de până la 100%, dar nu mai mult de 200.000
vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților
Euro/proiect.
 Creșterea competitivității la nivel local
 Conservarea resurselor și protecția mediului natural
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
 Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013.
Domeniul de intervenție: Intensitatea sprijinului pentru măsurile care ies din sfera Regulamentului (UE) nr.
DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 1305/2013 va fi stabilită de GAL-uri astfel:
 pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%
Obs.: Deși programată în totalitate în cadrul DI 6B, proiectele din cadrul  pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%
Strategiilor de Dezvoltare Locală pot contribui la domeniile de intervenție, așa cum  pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%
sunt prevăzute în regulamentele specifice dezvoltării rurale.
Contribuția solicitantului:
Prioritatea de investiție: Intensitatea și valoarea sprijinului vor fi stabilite de către fiecare GAL în funcție de
PI 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice obiectivele și prioritățile SDL și specificul local (ex: interes colectiv, importanța
în zonele rurale
80
strategică, accesul public la rezultatele operațiunii, caracteristicile inovatoare ale Autoritatea de Management pentru PNDR
proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.) Direcţia Generală Dezvoltare Rurală
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, codul postal 030163, oficiul postal 37;
Calendar: Tel: 021-307.85.65,
Grupul de Acțiune Locală (GAL) are obligația de a elabora un Calendar estimativ Fax: 021-307.86.06
anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. E-mail: pndr@madr.ro
Acesta va fi postat pe pagina web a GAL și va fi afișat cel puțin la sediile OJFIR și http://www.madr.ro/pndr-2014-2020.html
CDRJ.
Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
proiectelor la Grupurile de Acțiune Locală (GAL). Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucureşti
Tel. Registratură: 021.305.48.23
Lista Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate Tel. Relatii cu publicul: 021.305.48.02, 021.305.48.15, 021.305.48.32
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/2017/Lista- Fax: 021.305.48.03
Grupuri-Actiune-Locala-selectate-de-MADR-si-datele-de-contact-ale-acestora- E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
actualizare-24.05.2017.pdf
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
Baza de date GAL din site-ul Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală Str. Grădina cu Cai, nr. 3A, Sector 5, București
http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag- Relații cu publicul
database/_en?f[0]=im_field_enrd_lag_country%3A19296 Tel: 031-860.27.47, 031-860.27.47, 031-860.27.47
Fax: 021-310.16.35
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: E-mail: relatii.publice@afir.info
Cererile de finanțare se vor depune la GAL pentru evaluare și selectare. www.afir.info
Proiectele selectate de către GAL se vor transmite la Oficiul Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) pentru verificarea eligibilității generale, în Cele 8 Centre Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR)
vederea semnării contractelor. CRFIR 1 Iaşi
Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit, însoțite de CRFIR 2 Constanţa
anexele aferente. CRFIR 3 Târgovişte
CRFIR 4 Craiova
CRFIR 5 Timişoara
CRFIR 6 Satu Mare
CRFIR 7 Alba Iulia
CRFIR 8 Bucureşti-Ilfov
www.afir.info > Contacte

Cele 41 de Oficii Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR)


www.afir.info> INFORMATII INSTITUTIONALE > Structuri teritoriale > Oficii Județene

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Direcţia Generală Dezvoltare Rurală
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR
Serviciul Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, oficiul poștal 37
Pentru informații detaliate: Tel: 021-307.23.91; 021-307.86.24, Fax: 021-307.86.06
E-mail: rndr@madr.ro
81
www.rndr.ro/leader.html
Compartimentele de Dezvoltare Rurală Județene (CDRJ)
www.rndr.ro/despre-rndr/birouri-judetene-rndr.html
Programul Operațional Capital Uman - POCU
Site-uri web:
www.pndr.ro Programul Operațional Capital Uman (POCU)
www.afir.info stabilește prioritățile de investiții, obiectivele
www.madr.ro/axa-leader specifice și acțiunile asumate de România în
www.rndr.ro/leader.html domeniul resurselor umane, continuând astfel
www.fngal.ro investițiile realizate prin Fondul Social
European în perioada 2007-2013.
Paginile web ale GAL-urilor Astfel, POCU urmărește să contribuie la
atingerea obiectivului general al Acordului de
Parteneriat 2014-2020 și al Fondurilor
Europene Structurale și de Investiții din România: reducerea disparităţilor de
dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Fondul/Instituția finanțatoare: Fondul Social European/ Comisia Europeană

Instituția care gestionează programul: Ministerul Fondurilor Europene, în calitate


de Autoritate de Management

Axa Prioritară 3 -"Locuri de muncă pentru toți"

Obiectivul specific 3.7: "Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor


cu profil nonagricol din zona urbană"

Prioritatea de investiții 8 iii:


"Activități independente,
antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv microîntre-
prinderi și întreprinderi mici și
mijlocii inovatoare"

Solicitanți eligibili:
 Furnizori de formare profesională continuă, autorizați, publici și privați
 Organizații sindicale și patronate
 Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate
juridică
 Autorități ale administrației publice locale
 Asociații profesionale
 Camere de comerț și industrie
82
 ONG-uri 2. 91 mil. euro pentru ”Subvenţionarea locurilor de muncă și acordarea de prime
 Universități de mobilitate pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă,
 Ministerul Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri și instituții/ persoane din mediul rural” (prima de încadrare, prima de instalare, prima de
agenții/ organizații subordonate/ coordonate de acesta relocare, prima de activare).
Organizația care poate depune cereri de finanțare este Agenția Natională pentru
Activități eligibile: activități care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în perioada:
ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non- - 10.11.2017-28.12.2017 pentru ”Scheme naționale - programe de ucenicie și
agricol în zona urbană stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia”,
- 10.11.2017-30.07.2018 în cazul apelurilor ”Scheme naționale - programe de
Sprijin financiar: ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă,
Valoarea alocării maxime pentru un proiect este de 5 milioane Euro. persoane din mediul rural” și ”Subvenţionarea locurilor de muncă și acordarea de
prime de mobilitate pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă,
persoane din mediul rural”: http://bit.ly/2AjauCd.
Contribuția solicitantului: între 2 si 5% din valoarea totală eligibilă a
proiectului.  A fost lansat apelul „România Start Up Nation”, aferent Obiectivului specific
3.7- ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol
CALENDAR din zona urbană” (Axa Prioritară AP 3/PI 8.iii/OS 3.7). Bugetul alocat este de
 Autoritatea de Management pentru POCU a semnat trei contracte de finanțare, 109.505.037,23 euro (contribuția UE şi contribuția națională).
în valoare totală de aproximativ 93,7 milioane euro, în cadrul apelului de Apelul este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud
proiecte de tip noncompetitiv “România Start Up Nation”: http://bit.ly/2D2DcMi. Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov
fiind exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 8.iii.
 A fost lansat apelul pentru „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor Sistemul informatic MySmis2014+ se va deschide în data de 06.10.2017, ora 10.00,
de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane și se va închide în data de 31.10.2017, ora 16.00: http://bit.ly/2ggTvYP.
din mediul rural” - AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 și 3.3, apel de proiecte de tip
noncompetitiv, cu termen limită de depunere. 
Activitățile care vor fi finanțate vizează subvenționarea locurilor de muncă
(acordarea de subvenții angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă,
precum și stimularea mobilității forței de muncă - acordarea primelor de activare, Axa Prioritară 4 - "Incluziunea socială și combaterea
a primelor de mobilitate, instalare sau încadrare în regiunea mai dezvoltată,
București-Ilfov, cât și în regiunile mai puțin dezvoltate. sărăciei"
Grupul țintă cuprinde șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă
durată, lucrătorii vârstnici, 55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație,
Obiectivul specific 4.1: "Reducerea numărului de persoane aflate în risc
de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există
persoane de etnie roma și persoane din mediul rural (în special persoanele din
populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri
agricultura de subzistență și semi-subzistență).
integrate".
Bugetul alocat este de 91,984,619.80 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția
națională).
Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 10.11.2017, ora 10.00, Prioritatea de investiții 9.ii: "Integrarea socio-
şi se va închide în data de 31.07.2018, ora 16.00: http://bit.ly/2mpe5Jp . economică a comunităților marginalizate, cum ar fi
romii"
 Au fost lansate 2 Apeluri de proiecte pentru celelalte categorii de șomeri și
persoane inactive, cu o valoare totală de 297 milioane euro (AP 3, PI
8.i, OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6):
1. 206 mil. euro pentru ”Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru
șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”. Solicitanți eligibili:

83
 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat  ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevanta pentru acțiunile
cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate selectate.
 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile
selectate Activități eligibile:
 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația
Activități eligibile: timpurie, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă, și reducerea părăsirii
 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate,
timpurie, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă, și reducerea părăsirii  Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii,
timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate,  Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe
 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, cont propriu,
 Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe  Sprijinirea dezvoltarii/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii,
cont propriu, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale),
 Sprijinirea dezvoltarii/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii,  Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), țintă,
 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul  Activități de asistență juridică pentru reglementari acte,
țintă,  Campanii de informare și conștientizare /acțiuni specifice în domeniul
 Activități de asistență juridică pentru reglementări acte, combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor
 Campanii de informare și conștientizare /acțiuni specifice în domeniul comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea / Acțiuni
combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea / Acțiuni
de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate. Sprijin financiar:
Valoarea alocării maxime pentru un proiect este de 6 milioane Euro.
Sprijin financiar:
Valoarea alocării maxime pentru un proiect este de 6 milioane Euro pentru Regiunea Contribuția solicitantului: între 2 și 5 % din valoarea totală eligibilă a
LESS, iar pentru Regiunea MORE, 3.719.320 Euro. proiectului.

Contribuția solicitantului: între 2 și 5 % din valoarea totală eligibilă a Calendar


proiectului.
  A fost lansat apelul ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile
marginalizate de pe teritoriul ITI Delta Dunarii”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2, cu
Obiectivul specific 4.2: "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de depunere in MySMIS incepand cu data de 4.06.2018, ora 10.00 si pana in data de
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin 4.09.2018, ora 16.00.
implementarea de măsuri integrate" Tipuri de activități finanțate
 promovarea utilizarii fortei de munca de la nivelul comunitatii (inclusiv prin
scheme de ucenicie);
 furnizarea de servicii de catre echipe mobile multi-functionale;
Prioritatea de investiții 9.ii:  experimentarea unor noi relatii de tip contractual intre autoritatile locale
"Integrarea socio-economică a si/sau furnizorii privati de servicii sociale şi partenerii comunitari;
comunităților marginalizate, cum ar fi romii"  pachet de servicii sociale destinat prevenirii separarii copilului de familia sa;
 pachet de servicii medico-sociale/ pachet de servicii de asistenta medicala
comunitara destinat persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala,
Solicitanți eligibili: inclusiv etnicilor romi, realizat de catre asistentul medical comunitar, mediatorul
 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat sanitar si asistentul social pentru reducerea mortalitatii infantile, prevenirea
cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate, sarcinilor la minore, cresterea numarului de persoane din comunitatile
84
marginalizate inscrise la medicul de familie si/sau beneficiari de diferite programe în parteneriat cu institutele sau centrele de sănătate publică, precum și instituții
de sanatate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infectioase etc), prevenirea si/ publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, aflate în subordinea
sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sanatate mintala a copilului si Ministerului Sănătății, universități publice de Medicină și Farmacie, Ordinul
adultului, reducerea mortalitatii materne, cresterea numarului de beneficiari de Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, ONG-uri etc.
servicii si programe privind sanatatea reproducerii/planificarea familiala. Beneficiarii direcți sunt specialiștii implicați în derularea programelor de prevenție,
Aria eligibilă: orice unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu) depistare precoce, diagnostic și tratament: medici, tehnicieni, fizicieni, manageri
de pe teritoriul ITI Delta Dunarii (38 de UAT din Rezervaţia Biosfera Delta Dunării, de date, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, psihologi, biologi,
judeţul Tulcea şi nordul judeţului Constanţa: Baia, Beștepe, C.A.Rosetti, tehnicieni, registratori medicali, mediatori sanitari, care vor participa la programe
Ceatalchioi, Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Crișan, Frecăței, Greci, Grindu, de formare sau instruire profesională timp de cel mult 6 ani.
I.C.Brătianu, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Mihail Prin proiectele finanțate va fi realizat și cadrul metodologic necesar pentru
Kogălniceanu, Murighiol, Niculițel, Nufăru, Pardina, Sarichioi, Slava Cercheză, asigurarea unui standard unitar de screening la nivel național și intensificarea
Somova, Sfântu Gheorghe, Valea Nucarilor, Văcăreni, Oraș Isaccea, Oraș Măcin, Oraș depistării cancerului de col uterin şi cancerului de sân, încă din stadiile incipiente.
Babadag, Oraș Sulina, Municipiul Tulcea - din județul Tulcea; Corbu, Istria, Mihai Vor fi realizate registre naționale şi vor fi organizate activități de informare,
Viteazu, Săcele - din jud. Constanța). educare și conştientizare a grupului țintă.
Solicitanți eligibili
 Autoritati publice locale cu responsabilitati in domeniu, din teritoriul ITI Delta  Apelurile s-au deschis în data de 10 aprilie 2017: http://bit.ly/2nSmBC8.
Dunarii, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate;
 ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate.
Buget Axa Prioritară 5 - "Dezvoltare locală plasată sub
Alocarea bugetara POCU pentru apelul competitiv este de 7.000.000 euro, responsabilitatea comunității "
contributia UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

 A fost lansat apelul ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare Obiectivul specific 5.1: "Reducerea numărului de persoane aflate în risc
(screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-
cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I” - OS roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
4.9 ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și
aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și
integrate în contextul mecanismului de DLRC"
tratament precoce pentru principalele patologii”.
Apelul, de tip competitiv, finanțează acțiuni care vor sprijini implementarea
Prioritatea de investiții 9
apelului regional ”Organizarea de programe regionale de depistare (screening),
stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare vi: "Dezvoltare
infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C” - etapa a II-a” (regiunile de locală plasată sub
dezvoltare: Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est). responsabilitatea comunității"
Bugetul alocat este de 5 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).
Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 09.01.2018, ora 10.00, Solicitanți eligibili:
şi se va închide în data de 29.03.2018, ora 16.00: http://bit.ly/2lUlzCX.  Autoritățile publice locale în parteneriat
cu actori sociali relevanți
 Au fost lansate 3 apeluri pentru proiecte naționale pentru îmbunătățirea
serviciilor medicale de prevenție, depistare, diagnostic și tratament al Activități eligibile:
cancerului de col uterin şi sân, precum și pentru derularea celei de-a doua etape  Activitatea cadru I: Înființarea noului GAL/ adaptarea GAL deja înființat
a programelor de îngrijire a gravidei și a copilului. Cererile de finanțare s-au conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 (daca este
primit în perioada 11.10.2017 – 31.01.2018: http://bit.ly/2hNbHg0. cazul)
Bugetul acestor apeluri este de 13 milioane euro.  Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului
Solicitanții eligibili în cadrul celor 3 apeluri de proiecte sunt instituții medicale SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate
publice, unități cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Sănătății,
85
 Activitatea cadru III: Animarea partenerilor locali și mobilizarea • POCU/134/5/1/ - Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-
comunității marginalizate vizate de SDL roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000
 Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin
prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC-
Regiune mai dezvoltată (București-Ilfov),
Sprijin financiar: s-a prelungit până la data de 22.05.2017, ora 16.00.
Valoarea alocării maxime pentru un proiect este de 50.000 Euro.

Contribuția solicitantului: între 2 și 5% din valoarea totală eligibilă a


proiectului. Axa Prioritară 6 - "Educație și competențe "
Calendar
 A fost lansat apelul de proiecte pentru ”Implementarea strategiilor de
Obiectivul specific 6.2: "Creșterea participării la învățământul ante-
dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a
cu o populație de până la 20.000 locuitori” - AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 - apel de școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul
proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul rural".
ministrului delegat pentru fonduri europene nr.7333/29.12.2017.
Activitățile eligibile: Obiectivul specific 6.3: "Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri
• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii
în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale) aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic".
nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua
șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) Obiectivul specific 6.4: "Creșterea numărului de tineri care au abandonat
• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, care se reîntorc
• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă
propriu șiprograme de formare profesională".
• Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare activă și Obiectivul specific 6.6: "Îmbunătățirea competențelor personalului
voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se didactic din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii
confruntă comunitatea. educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive".
Prin acest apel de proiecte este solicitata o abordare complementară (POCU și
PNDR-Strategiile de dezvoltare locală finanțate din măsura LEADER).
Bugetul alocat este de 105.989.108,19 euro. Prioritatea de investiții 10 i:
Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 9.01.2018, ora 10.00, "Reducerea și prevenirea
şi se va închide în data de 29.12.2018, ora 16.00: http://bit.ly/2CwYKQ7. abandonului școlar timpuriu și
promovarea accesului egal la
 Perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor aferente învățământul preșcolar, primar și secundar de
Obiectivului Specific 5.1, respectiv: calitate, inclusiv la parcursuri de învățare
• POCU/137/5/1/ - Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non- formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare".
roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Solicitanți eligibili:
– Regiuni mai putin dezvoltate,  Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) și agenții,
structuri/ alte organisme aflate în subordinea/ coordonarea MENCS

86
Organisme publice cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale  Sprijin pentru asigurarea educației de calitate în creșe, în gradinițe și
 Organizații neguvernamentale în școli (OS 6.2, 6.3 și 6.4), cum ar fi:
 Unități de învățământ (ISCED O, 1-3) acreditate, publice sau private, din - activități care contribuie la creșterea accesului copiilor, familiilor și/sau
rețeaua școlară națională școlilor la personal de sprijin și auxiliar (ex. consilier școlar, psihopedagog,logoped,
 Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlarăși servicii mediator școlar, psiholog etc.).
alternative, publici și privați
 Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)  activități care facilitează colaborarea personalului didactic și de sprijin cu
 Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel alți profesioniști (asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari
preuniversitar etc.) pentru rezolvarea problemelor care stau în calea accesului copiilor la educație
 Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate (ex: clarificarea situației privind actele de identitate) și pentru
 Parteneriate între entitățile menționate mai sus (re)integrarea copilului, tânarului și adultului din afara sistemului și crearea de
rețele pentru incluziune socio-educațională.
Activități eligibile:
 activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copiii care  Asigurarea spațiilor și echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice
urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a a activităților educaționale și creșterea frecvenței școlare a copiilor și pentru
copiilor în momentele critice, pentru evitarea riscului educațional (copiii de 2 ani oferirea de servicii care să stimuleze ramânerea copiilor cât mai mult timp în
care urmează să intre în grădiniță, copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa unitatea de învățământ sau în alte spații destinate activităților educaționale (săli
pregătitoare, copiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de mese, săli de joacă și mișcare, spațiu de dormit etc.), în condițiile și limitele
de clasa a opta care urmează sa intre la liceu) și activități care sprijină acomodarea FEDR (vezi pag. 44 din documentul Orientări privind oportunitățile de finanțare
copiilor/ elevilor în noul ciclu de învățământ; în cadrul POCU 2014-2020.

 activități extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobândirea de  Activități de accesibilizare a învățământului pentru copii, elevi, tineri
competențe cheie, inclusiv ateliere/ școli de vară/ grădinițe estivale, grădinițe/ și/sau adulți cu dizabilități, prin asigurarea de materiale de învățare adaptate
școli de duminică, excursii și tabere școlare cu componentă educațională, susținerea nevoilor acestora, inclusiv accesibilizarea materialelor de predare existente și noi
participării elevilor la concursuri școlare din calendarul MENCS etc.; mijloace de învățare pentru copiii/ elevii cu cerințe educaționale speciale (de
exemplu: tehnologii de recunoaștere optică Braille, limbajul semnelor, elaborarea
 programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, de planuri educaționale individuale sau de profiluri de învățare și asigurarea de noi
artă, educație în aer liber și alte activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul terapii cognitive pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor.
de echipă, creativitatea, abilitățile de leadership etc.;
 programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție  Activități de instruire/ creștere a capacității profesionale a personalului
sănătoasă; didactic și de sprijin în domenii precum: monitorizarea riscului de părăsire timpurie
a școlii și facilitarea dialogului școală-familie-comunitate, pentru reducerea acestui
 programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei risc; o mai bună cunoaștere și aplicare a legislației, în vederea respectării dreptului
de sine, educația interculturală etc.; fiecarui copil la educație; dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de comunicare,
de leadership, de lucru în echipă și orice alte domenii care răspund nevoii
 programe de mentorat pentru copii și familie; identificate în proiect și contribuie la reducerea/ prevenirea părăsirii timpurii a
școlii.
 orice alt tip de activitate/ metodă adaptată la nevoia copilului/ tânarului/
adultului vulnerabil și care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului
școlar.

 Activități care facilitează accesul la servicii educaționale, prin abordarea


nevoilor copiilor/tinerilor/adulților și familiilor lor (OS 6.2, 6.3 și OS 6.4).

87
Calendar lansări 2018: centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU- pe alte căi decât cele formale, organizatii sindicale, ONG-uri, întreprinderi sociale
de inserție, organizații de tineret, legal constituite, angajatori, camere de comerț
2014/2018/18.01/Copy_of_Calendar_lansari_POCU_08.01.2018.xlsx și industrie. Perioada de depunere a proiectelor a fost 15.11.2017-17.01.2018:
http://bit.ly/2AjauCd.
 A fost lansat apelul de proiecte pentru ”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR
DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII”:
 OS 6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-  A fost lansat Ghidul Solicitantului și apelul de proiecte de tip non-competitiv,
universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în cu termen limită de depunere, „CURRICULUM NAȚIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” (Axa Prioritară 6, PI 10.i., OS 6.5. și 6.6.).
 OS 6.9. - Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din Aplicațiile se depun prin Sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu data de
învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor 25.09.2017, ora 10.00 până pe 30.12.2020 sau la semnarea contractului de
de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional finanțare: http://bit.ly/2w6zee1.
inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; Bugetul alocat este de 43.932.500 euro (contribuția UE+ contribuția națională)
 OS 6.10. - Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar Grantul este dedicat actualizării curriculumului național pentru învățământul primar
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ și gimnazial și îmbunătățirii competențelor profesionale ale personalului didactic
superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ pentru utilizarea noului curriculum.
domeniile identificate prin SNC şi SNCDI și apelul de proiecte de tip competitiv, Sunt avute în vedere trei niveluri de implementare:
cu termen limită de depunere. - optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
Activitățile eligibile vizează dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri cu - abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
componentă aplicativă adresate studenților din ciclul de studii de - pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru
licență/cursanților, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.
cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă în elaborarea ofertei de
studii, universitățile vor avea contribuții relevante la optimizarea structurii  Au fost lansate 2 apeluri de proiecte pentru sprijinirea autorităţilor și
economice, sociale și culturale a localităților și regiunilor în care se află și vor instituţiilor publice locale în vederea punerii în practică a Planului de acțiuni
stimula inovația în variate alternative. pentru implementarea managementului calității 2016-2020.
Bugetul alocat este de 144.295.248 euro (contribuția UE + contribuția națională) Solicitanții eligibili, unități ale administrației publice locale, pot depune cereri de
pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, finanțare până la 29.11.2017: http://bit.ly/2fI0WLl.
Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia). Bugetul este de de 52,3 milioane lei pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 2,75
Sistemul informatic MySMIS 2014+ s-a deschis în data de 10.01.2018, ora 10.00, şi milioane lei pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov).
s-a închis în data de 14.03.2018, ora 16.00: http://bit.ly/2CR6haf. Proiectele trebuie să urmărească introducerea sau extinderea sistemelor de
management al calității și performanței în administrația publică locală, precum și
 Au fost lansate 3 Apeluri de proiecte pentru sprijinirea tinerilor NEETs schimburi de experiență cu autorități, instituții, organisme publice naționale și
(persoane între 16 și 24 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează niciun program internaționale.
educațional sau de formare), cu o valoare totală de 254 milioane euro: Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația
1. 94 mil. euro pentru tinerii NEETs șomeri din mediul rural și cei aparținând electronică MySMIS 2014
minorității roma (”Viitor pentru tineri NEETs II”) din regiunile Nord-Est, Nord-Vest,
Vest, Sud-Vest Oltenia, Bucureşti-Ilfov; Pentru detalii suplimentare:
2. 57 mil. euro pentru tinerii NEETs șomeri din mediul rural și cei aparținând Autoritatea de Management POCU
minorității roma (”Viitor pentru tineri NEETs I”) din regiunile Centru, Sud-Est și Ministerul Fondurilor Europene
Sud Muntenia; Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti
3. 103 mil. euro pentru ”Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I pentru Tel: 0372614417, 0372614360,Fax: 0372838502
tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia”. Email: contact.minister@fonduri-ue.ro
Pot depune cereri de finanțare furnizori autorizați de formare profesională a http://www.fonduri-ue.ro
adulților, furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării,
88
Help-desk
http://www.fonduri-ue.ro/contact/minister

Organisme Intermediare (în cele 8 agenții pentru dezvoltare regională)


http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#contacte-am-oi-pocu Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM
Site-uri web: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) finanţează activităţi din patru
sectoare:
 infrastructura de transport,
 protecţia mediului,
 managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice,
 energie şi eficienţă energetică,
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii.

Fondul/instituția finanțatoare: Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare


Regională (FEDR)

Instituția care gestionează programul: Ministerul Fondurilor Europene, prin


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM
POIM)

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport


multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Obiectivul specific 2.4.: Creşterea volumului


de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi
porturi

Solicitanți eligibili - pe categorii de acțiuni


finanțate:

B.2: Proiecte de modernizare/dezvoltare a


infrastructurii portuare, altele decât cele situate pe
rețeaua TEN-T centrală,

C.2: Sprijin pentru pregătirea portofoliului de


proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020
(după caz),

Administratorii porturilor maritime şi fluviale,


desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii
în dezvoltarea proiectelor de investiţii.
89
Prioritatea de investiții 6i: Investiții în sectorul deșeurilor, pentru a
Activități eligibile: îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor
A.2. Proiecte de modernizare/dezvoltare de terminale intermodale nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
şi modernizare a instalaţiilor şi echipamentelor de transfer intermodal
Obiectivul Specific 3.1: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi
B.2. Proiecte de modernizare/dezvoltare a infrastructurii portuare, creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România
altele decât cele situate pe rețeaua TEN-T centrală
cu următoarele tipuri de subacțiuni: Solicitanți eligibili:
 Dezvoltarea capacității feroviare și rutiere situate în interiorul porturilor;
 Extinderea și modernizarea infrastructurii utilitare (gaz, canalizare, A. Proiecte integrate de B. Implementarea unui sistem
electrice, de căldură, etc.); consolidarea şi extinderea integrat de management al
 Realizarea de lucrări specifice de apărări de maluri; sistemelor integrate de deşeurilor la nivelul municipiului
 Modernizarea/Dezvoltarea infrastructurii portuare (dane, docuri, chei, management al deşeurilor, cu Bucureşti:
respectarea ierarhiei deşeurilor
terminale de mărfuri, conexiuni intermodale etc.);
 Construcția/Modernizarea componente aferente transportului intermodal
(terminale RO-RO, RO-LA etc.); A.1.Pentru Proiecte fazate: Primăria
 Construcție/Modernizare terminale pasageri. Municipiului
Bucureşti.
Asociaţiile de Dezvoltare
C.2. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent Intercomunitară, prin Consiliile
perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz). Județene care au depus cerere de
fazare în cadrul POS Mediu
Atenție! În cadrul acestui apel de proiecte nu vor fi finanţate terminale
intermodale. Un apel separat va fi deschis ulterior pentru investiţiile vizând
dezvoltarea transportului intermodal.
A.2. Pentru Proiecte noi a căror pregătire a
Sprijin financiar: fost derulată în perioada 2007-2013 dar care
Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale proiectelor. nu au fost finalizate în timp pentru
Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul demararea implementării:
trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.
Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară,
Contribuția solicitantului: prin Consiliile Județene
Pentru proiectele finanţate prin Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea unui sistem de
transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, O.S. 2.4, se asigură
cofinanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (75%) şi alocări din Activități eligibile:
bugetul de stat (25%).
A. Proiecte integrate de consolidare şi extindere a sistemelor
integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația
deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte
electronică MySMIS 2014.
metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de
depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea
Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și
condiții de management eficient al resurselor valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare
individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a.:

90
A1. Proiecte fazate integrate de consolidare şi extindere a sistemelor integrate de  Pentru proiectele fazate este reprezentată de valoarea fazei a II-a.
management al deşeurilor Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile este de 98%
(85% FC+ 13% buget de stat).
A2. Proiecte noi a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013, dar care
nu au fost finalizate în timp pentru demararea implementării Contribuția solicitantului: minim 2%.
Pentru ambele tipuri de proiecte vor fi finanțate următoarele activități orientative:
Calendar:
 implementarea sistemelor de colectare selectivă,  Pe data de 19.04.2016 a fost lansat un Apel de proiecte pe bază de listă de
 construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de proiecte prioritare sau pre-identificate. Solicitările s-au primit până la data de
compostare şi unități de compostare individuală, 31.12.2018.
 construcţia de staţii de sortare și de tratare mecano-biologică etc. AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de
 închiderea și reabilitarea de depozite neconforme, inclusiv a sistemului de rata de contractare a proiectelor, de deciziile de realocare a unor fonduri sau alte
colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului, considerente.
 deschiderea/extinderea de noi depozite,
 asistenţă pentru managementul proiectelor, supervizare și publicitate (inclusiv Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația
conştientizarea publicului) etc., electronică MySMIS 2014.
 consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor 
integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale
(întărirea capacității instituționale a beneficiarilor prin Prioritatea de investiții 6.ii - Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini
organizarea sesiunilor de instruire/training, inclusiv cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor
“training on the job” în sectorul de management nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
integrat al deșeurilor (studiu de fezabilitate, analiza
cost-beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, Obiectivul Specific 3.2: Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor
evaluarea cererilor de finanțare, gestionarea nămolului uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a
etc). populației

Solicitanți eligibili:
B. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor
la nivelul municipiului Bucureşti Asociaţiile de Primăria Ministerul Mediului,





Dezvoltare Municipiului Apelor și Pădurilor,
 proiect integrat ce va viza nevoile de investiții la nivelul municipiului București Intercomunitară, prin București în parteneriat cu
Operatorii regionali Administrația
luând în considerare respectarea ierarhiei deșeurilor, începând cu colectarea
Națională ”Apele
separată până la eliminarea acestora. (OR) din sectorul de Române” și
apă/apă uzată Ministerul Sănătății
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent
perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)

Sprijin financiar: Pentru OS 3.1. nu există plafoane valorice privind


dimensiunea proiectelor. Tipuri de proiecte
Valoarea proiectelor din cadrul OS 3.1 a fost determinată după cum urmează: A. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate)
 Pentru proiectele noi de dezvoltare a infrastructurii de deșeuri, valoarea a
fost estimată pe baza necesarului de investiții identificat la nivel de Master Plan A1. proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată ce
județean/zonal, constau în finalizarea investițiilor în mediul urban și extinderea ariei de operare, în
special spre mediul rural, în vederea conformării noilor aglomerări vizate
91
 Asistență pentru managementul proiectului și pentru alte activități necesare
A2. proiecte integrate fazate de dezvoltare a operaționalizării și funcționării laboratorului;
infrastructurii de apă și apă uzată, care asigură  Activități de informare și publicitate.
continuarea investițiilor aprobate în perioada
2007-2013 prin POS Mediu și nefinalizate până la C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei
finalul anului 2015, aprobate ca proiecte fazate 2014-2020 și post 2020 (după caz)
prin decizie a Comisiei Europene
 Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de
Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului
B. Dezvoltarea unui laborator național pentru asupra Mediului etc);
îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei  Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii,
potabile lucrări și furnizare;
 Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014- Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.
2020 și post 2020 (după caz)
Sprijin financiar:
Activități eligibile: Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale proiectelor.
Vor fi finanțate următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative: Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane Euro, proiectul
trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.
A. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate)
A1., A2. Pentru proiecte integrate noi și fazate de dezvoltare a
 Construcția/ modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării; infrastructurii de apă şi apă uzată ce constau în extinderea spre mediul
 Construcția/ reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile; rural a ariei de operare, în vederea conformării noilor aglomerărilor vizate, se
 Reabilitarea/ construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apă; asigură finanțare în proporție de 85% din Fondul de Coeziune, 13% din bugetul de
 Extinderea/ reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție și a facilitaților de stat şi 2% din bugetul local. Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile
colectare/ pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități conexe; totale eligibile este de 98% (85% FC+ 13% buget de stat).
 Construcția/ reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;
 Construcția/ reabilitarea colectoarelor de apă uzată; B. Pentru laborator național pentru îmbunătăţirea monitorizării
 Construcția/ reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor; substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile, 85% din
 Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din Fondul de Coeziune (FC), 15% contribuția beneficiarului (buget de stat).
stațiile de epurare; Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile: 85% din FC.
 Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-
sisteme SCADA, înființare/ extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție, C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent
înființare/ extindere sisteme de telegestiune, echipamente de întreținere rețea perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz): 85% din Fondul de
canalizare, etc.; Coeziune, 14% din bugetul de stat şi 1% beneficiar (bugetul local) -
 Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea Procentele de cofinanțare pentru acțiunea C sunt conforme cu sistemul de
publicului), supervizarea lucrărilor etc. cofinanțare aferent proiectelor de asistență tehnică finanțate prin POS Mediu 2007-
2013.
B. Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile: 99% (85%
monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile FC+ 14% buget de stat).

 Achiziționarea echipamentelor de laborator; Contribuția solicitantului:


 Instruirea personalului responsabil de monitorizarea substanțelor; A1., A2. Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (prin contribuția autorităților
locale): 2%.

92
B. Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat): 15%.  Custozi/ Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate
C. Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (prin contribuția autorităților juridică,
locale): 1%.
 Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) constituite în conformitate cu
Calendar: prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi
Apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate. completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale
Solicitările s-au primit începând din data de 31.03.2016 până pe 31.12.2018. înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România / institute de
AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de cercetare / universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii
rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii,
considerente.
 Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat
electronică MySMIS 2014. cu Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate.

 În aceste situaţii, liderul de parteneriat va fi întotdeauna custodele/


administratorul ariilor naturale protejate. În cazul schimbării administraţiei/
custodelui ariei naturale protejate pe parcursul evaluării/selecţiei, Autoritatea de
Management trebuie informată imediat cu privire la schimbările intervenite.
Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de Pentru ariile naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie/
conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii administrare, elaborarea planurilor de management/ seturilor de
aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric măsuri de conservare se va face de către:

Prioritatea de investiţii 6 d: „Protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a  APM/ instituţia responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate;
solurilor şi promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 şi
de infrastructură ecologică”  Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) constituite în conformitate cu
prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale
Obiectivul specific 4.1: „Creşterea gradului de protecţie și conservare a înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România/ institute de
biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor cercetare /universităţi /muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii
degradate” de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii,

Solicitanți eligibili:  Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în
coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu
A. Elaborarea planurilor de management/seturilor de APM/ instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei
măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru protejate.
ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în
mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar
neacoperite de proiectele anterioare
Pentru planurile de acţiune pentru specii de interes comunitar:
Pentru ariile naturale protejate care sunt atribuite în custodie/
administrare, elaborarea planurilor de management/ seturilor de
măsuri de conservare se va face de către:  ONG-uri (asociaţii şi fundaţii), care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii
de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii şi care să fie constituite în
conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu
93
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor  Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care să fie constituite în
internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor
 Universităţi care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România /
mediului şi/sau protecţia naturii, institute de cercetare / universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și
 Institute de cercetare/ muzee care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii
de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii,  Autorităţi ale administraţiei publice centrale/ locale/ alte structuri în
coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale/ locale, doar în parteneriat cu
 MMAP, ANPM, APM / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei
protejate.
 Alte instituţii publice.
Planurile de acţiune pentru speciile de interes comunitar, care
conţin măsuri concrete de conservare şi nu vizează aspecte de
B. Implementarea planurilor de management / reglementare, vor fi implementate de către:
seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de
acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru  MMAP / ANPM;
speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele
situate în mediul marin)  Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care să fie constituite în
conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu
Pentru ariile naturale protejate care sunt atribuite modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor
în custodie/ administrare, implementarea planurilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România /
de management / seturilor de măsuri de conservare aprobate, se va institute de cercetare / universităţi / muzee care să aibă prevăzut în actul
face de către: constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, în parteneriat
cu MMAP / ANPM.
 Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridică;

 Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) constituite în conformitate cu


prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi C. Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a
completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi
înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România / institute de evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea
cercetare/ universităţi/ muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii,
de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și autorităţi ale administraţiei inclusiv a speciilor invazive etc.)
publice centrale/ locale/ alte structuri în coordonarea/ subordonarea autorităţilor
centrale / locale, doar în parteneriat cu Custozi/Administratori ai ariilor naturale  Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP),
protejate. individual sau în parteneriat cu instituţii publice centrale
/ universităţi / institute de cercetare / ONG-uri.
Pentru ariile naturale protejate care nu sunt atribuite în
custodie/administrare, implementarea planurilor de management /
seturilor de măsuri de conservare aprobate se va face de către: Activități eligibile:
 APM/ instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei A. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare /
protejate; planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în
mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele
anterioare:
94
Activități finanțate:
 Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare
a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
A. Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de
 Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate
determinării măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel comunitar neacoperite de proiectele finanţate din alte programe
de sit; (prevăzute în OUG nr. 57/2007, cu modificările ulterioare)

 Alte activităţi necesare specifice elaborării planurilor de management.  Elaborarea de studii (inclusiv studii socio-economice) în vederea
fundamentării planurilor de management/ măsurile de conservare
B. Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ elaborate/revizuite prin proiectele propuse în cadrul acestei sesiuni în conformitate
planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de cu prevederile art. 2 al. (3) Directiva Habitate şi art. (2) Directiva Păsări şi legislaţia
interes comunitar aprobate (inclusiv mediu marin): naţională;

 Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor  Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare a speciilor sălbatice de
şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru
ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de
2000; importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;

 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de  Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influenţează speciile şi
importanţă comunitară; habitatele de interes comunitar;

 Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de  Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic
apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru (presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile şi habitatele de importanţă
lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, comunitară;
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.);
 Elaborarea măsurilor de management/conservare cu scopul menţinerii/
 Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar;
coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii
ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii  Elaborarea metodologiilor şi protocoalelor de monitorizare a stării de
protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară/ naţională, inclusiv
a metodologiilor şi planurilor privind paza arealelor în care se află specii şi habitate
 Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. de importanţă comunitară afectate de activităţi antropice, etc;

C. Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi


ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea
factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclusiv a speciilor
invazive etc.).

D. Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate


(împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate,
în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin.

95
elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de
conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de management)
sau
 elaborarea mai multor planuri de management pentru una sau mai multe
arii naturale protejate.

B. Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri


de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate
şi pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate
în mediul marin)

 Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor


şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a
ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura
2000;

 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de


importanţă comunitară;
(Foto: Harta ariilor naturale protejate din România în anul 2016,
http://geoportal.gov.ro , Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor)  Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de
apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a faunei pentru lucrările
 Activităţi de educaţie şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la de barare transversală a cursului de apă acolo unde planurile de management a ariei
conservarea şi îmbunătăţirea stării de conservare, cu respectarea regulilor de naturale protejate prevede acest aspect, cu condiția ca funcționalitatea acestora
completare a bugetului; să fie monitorizată pe durata de sustenabilitate a proiectului în vederea atingerii
obiectivului de protecție a biodiversității, restaurare a zonelor umede, restaurare a
 Alte activităţi specifice, identificate şi explicate de solicitant, necesare albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.); aceste lucrări
elaborării planurilor de management /planurilor de acţiune pentru speciile de vor fi eligibile doar dacă planul de management al ariei naturale protejate prevede
interes comunitar. această măsură specifică pentru cursul de apă respectiv;
Notă: în cadrul acestei acţiuni este eligibilă inclusiv activitatea de revizuire  Reconstrucţia ecologică a unor habitate forestiere de interes comunitar;
a planurilor de management, dacă această activitate a fost iniţial prevăzută în
planul de management existent, dacă a expirat perioada de valabilitate stabilită  Reconstrucţia ecologică şi managementul adecvat al unor habitate de
prin plan, sau dacă este necesară revizuirea conform prevederilor legale sau pajişti de interes comunitar;
administrative.
 Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea
Proiectele privind elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii
protejate pot viza: ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii
protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
 elaborarea unui singur plan de management care să acopere una sau mai
multe arii naturale protejate (OUG nr. 57/2007: În cazul suprapunerii totale a ariilor  Măsuri de restaurare a zonelor de retenţie, măsuri naturale de retenţie a
naturale protejate, se va realiza un singur plan de management, ţinând cont de apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în
respectarea categoriei celei mai restrictive de management. În cazul suprapunerii agricultură, respectiv managementul pădurilor;
parţiale a ariilor naturale protejate, planurile de management ale acestora se

96
 Elaborarea documentelor pregătitoare necesare implementării măsurilor Acţiunea Valoare maximă proiect (euro)
de conservare: studii de fezabilitate, documentaţia necesară eliberării avizelor şi A 5.000.000 (se acceptă depăşiri pentru ITI Delta Dunării, dar
acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie, planuri de nu mai mult de 10.000.000)
gestiune, amenajamente în vederea construirii şi întreţinerii ulterioare a lucrării, B 5.000.000 (se acceptă depăşiri pentru ITI Delta Dunării, dar
studiu de evaluare a impactului (EIA), studiu de evaluare adecvata (EA), studii nu mai mult de 10.000.000)
suport necesare elaborarii documentaţiei de gospodărire a apelor (hidrologice, C 20.000.000
hidrogeologice, etc), studii necesare documentaţiei tehnice pentru autorizarea de
construire (studii de arhitectură, geotehnice, etc), studiu de împădurire, studii Contribuția solicitantului:
suport pentru planuri urbanistice (topografie, cadastru, etc), orice alte studii sau
actitivităţi necesare implementării măsurilor de conservare;
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile 85%
totale eligibile (pentru beneficiarii prevăzuţi la art.6, alin
 Revizuirea planului de management, dacă este o etapă cronologică
1-3 din OUG nr. 40/2015) - FEDR
subsecventă măsurilor din planul de management propuse spre implementare;
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de 15%
stat)
 Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.
Se vor finanţa activităţile prioritizate cuprinse în cadrul Planului de
Management aprobat, cu accent pe măsurile de conservare active şi cu respectarea Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile 100% (85%
condiţiilor menţionate în Capitolul 3. Pentru acțiuni comune în mai multe arii totale eligibile (pentru categoriile de beneficiari care nu FEDR + 15%
protejate, cel puțin unul din Planurile de management trebuie să prevadă măsuri sunt acoperite la art.6, alin 1-3 din OUG nr. 40/2015 ) buget de stat)
pentru asigurarea conectivității cu ariile protejate învecinate, din rețeaua ecologică Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 0%
de arii protejate.
Calendar:
C. Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi  A fost lansat apelul de proiecte POIM/178/4/1/”Creșterea gradului de protecție
ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate".
inclusiv a speciilor invazive etc.). Proiectele se depun în perioada 18.07.2016, ora 10.00 - 30.06.2018, ora 10 (apel
prelungit).
 proiecte realizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) sau Apel de proiecte necompetitiv, cu depunere continuă.
MMAP în parteneriat cu o instituţie publică centrală/universităţi/muzee/institute
de cercetare/ONG-uri. Proiectele vor avea ca obiectiv: Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația
electronică MySMIS 2014.
 evaluarea stării de conservare pentru toate speciile şi habitatele de interes
comunitar la nivel naţional şi determinarea stării favorabile/nefavorabile a ------
acestora, în conformitate cu prevederile directivelor Habitate şi Păsări în vederea
realizării raportărilor de ţară. Obiectivul Specific 4.3: Reducerea suprafeţelor poluate istoric
 realizarea unei liste de specii invazive (plante şi animale), realizarea
hărţilor de distribuţie a speciilor invazive la nivel naţional (cartarea), identificarea Solicitanți eligibili:
căilor de pătrundere ale speciilor invazive pe teritoriul României, identificarea  autorităţile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate
metodelor de eradicare şi control a speciilor invazive. acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la
dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării proiectului.
Sprijin financiar:
Valoarea alocării min. și max. pentru un proiect: Activități/operațiuni eligibile:

97
 A. Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv Contribuţia comunitară (FC) la finanţarea acordată (se 86,73%
refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării calculează ca procent din valoarea maximă a finanțării
sănătăţii umane. acordate, adică 85% din 98%)
Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget 13,27%
 B. Pregătirea portofoliului de proiecte. de stat)

Activități finanțate (exemple): CALENDAR

 activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric  Pe data de 9 iulie 2018 a fost lansat apelul pentru proiecte noi de investiții
(eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului), cu accent pe bio- pentru decontaminarea şi ecologizarea siturilor poluate istoric, inclusiv
decontaminare; refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului:
https://bit.ly/2m77qD8 .
 remediere amplasamente facilităţi, cum ar fi batale explorare și producție, Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 09.07.2018 – 31.12.2020, prin sistemul
amplasamente aferente rafinăriilor, depozite marketing, parcuri/facilităţi E&P. informatic MySMIS 2014.
Activitățile constau în eliminarea/reducerea contaminării (existentă în sol, apa Solicitanții eligibili pentru toate tipurile de acțiuni finanțate sunt autorităţile publice
subterană şi/sau apa de suprafaţă) de pe amplasamente, în scopul aducerii terenului sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri
la starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către
mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de poluanţi care proprietar – printr-un act juridic - în vederea implementării proiectului.
trebuie atinse în urma decontaminării; Activități finanțate:
 Reabilitarea şi ecologizarea siturilor contaminate istoric (eliberare suprafaţă
 activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor contaminată şi decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă
miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv este cazul), cu accent pe bio-decontaminare;
eliminarea/depozitarea conformă a materialelor rezultate din implementarea  Eliminarea/ reducerea contaminării solului, a apei, pentru a aduce terenul la
acestor activităţi; starea iniţială;
 Închiderea/ecologizarea/reabilitarea/conservarea zonelor miniere, în vederea
 activități legate de elaborarea aplicaţiei de finanţare, inclusiv documente suport reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile de
(Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, Evaluarea eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea
Impactului asupra Mediului etc); acestor activităţi;
 Refacerea ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
 elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii,  Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor;
lucrări şi furnizare echipamente;  Elaborarea aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport;
 Elaborarea documentației de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și
 asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform furnizare echipamente.
Legii nr. 10/1999. Bugetul alocat apelului de proiecte este de 5.716.409 euro.
Apelul este necompetitiv, cu depunere continuă.
Sprijin financiar:
Valoarea alocării min. și max. pentru un proiect și contribuția solicitantului: Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:
Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014.
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile 98% (85% FC+
totale eligibile pentru beneficiari autorități publice locale 13% buget de
stat) 
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2%

98
Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei
energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii
scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 4a: Promovarea producerii și distribuției de energie


derivate din surse regenerabile

Obiectivul specific 6.1.: Creşterea producţiei de energie din resurse


regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producţie

Solicitanții eligibili:
 Unităţi administrativ teritoriale (UAT), definite prin Legea nr. 215/2001, cu
modificările și completările ulterioare;

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) constituite conform Activităţi eligibile:


prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a
echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului
 Societăţi constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu proiectului (fermentatoare, silozuri, cântar basculă, rezervoare, etc);
modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia
specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine, care au ca activitate  Achiziţia şi montajul instalaţiilor de racordare ale centralelor noi la reţele
producerea de energie în scopul comercializării. de transport/distribuţie existente, pentru transportul energiei termice;

Tipuri de proiecte:  Achiziţia şi montajul instalaţiilor de racordare la reţeaua Sistemului


În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare („punct de delimitare”
obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile din POIM menționate mai jos: definit conform Ordinului ANRE nr 59/2.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public);
Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei
electrice și/sau termice exclusiv din biomasă şi biogaz,  Dezvoltarea/ modernizarea reţelelor de transport și distribuţie a energiei
termice (rețeaua termică) până la punctul de delimitare, definit conform Legii nr.
Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică consumatori. Pentru
termice exclusiv din apă geotermală. energia termică produsă, se va finanţa inclusiv partea de racordare a centralelor noi
la reţele de transport/distribuţie existente, pentru facilitarea evacuării (în cazul
proiectelor propuse de UAT/ADI). Cheltuielile aferente rețelelor nu depășesc 20%
din valoarea totală a proiectului pentru proiectele care nu intră sub incidența
ajutorului de stat. Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului, aceste
tipuri de activități nu sunt eligibile;

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării


echipamentelor/instalaţiilor proiectului;

 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării


utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului;

99
Bugetul total alocat este de 51,5 milioane de euro.
 Achiziţia lucrărilor de execuţie a forajelor de prelevare şi de restituire a Cele 2 apeluri de proiecte sunt necompetitive, cu depunere continuă. Proiectele
apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, instalaţiile de pot fi depuse în perioada 03.01.2018 – 31.12.2018, ora 10:00 (apel prelungit -
schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a reziduurilor minerale legate https://bit.ly/2JxsHPN , http://bit.ly/2CS8Ysh).
exclusiv de apele geotermale numai în conformitate cu standardele specifice în
cazul energiei geotermale;  A fost lansat un apel în anul 2016. Proiectele se depun în perioada 02.10.2016,
ora 10 - 30.06.2018, ora 10. Apel de proiecte este necompetitiv, cu depunere
 În cazul instalațiilor care produc biogaz se va avea în vedere ca materia continuă, corelat cu cadrul de performanţă al POIM şi în limita bugetului alocat.
primă să fie exclusiv din material organic nou sau neprelucrat/netransformat;
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:
 În cazul proiectelor de valorificare a energiei geotermale, se includ și Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014.
execuția forajului/ forajelor noi sau reabilitarea unor foraj existente;

 Lucrările de reconstrucție (modernizare sau retehnologizare) a unei POIM-Programul Operațional Infrastructura Mare oferă
instalații existente cu producere din RES, pot fi de asemenea, eligibile pentru ajutor
ajutoare de stat pentru sectorul energiei regenerabile:
pentru investiții în cazul în care această operațiune se referă la părți considerabile
ale centralei și au ca scop prelungirea duratei sale de viață așteptată, sau dacă sunt biomasă-biogaz-geotermală
necesare instalaţiei să producă energie din RES. Cu toate acestea, operațiile de
întreținere și de înlocuire a pieselor mici și a componentelor unei centrale, care Unitățile administrativ-teritoriale, subdiviziunile administrativ-teritoriale și
sunt în mod normal efectuate pe durata de viață preconizată a instalației, nu se asociațiile de dezvoltare intercomunitară care produc energie electrică din surse
califică pentru a fi eligibile. regenerabile pot beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind
de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani.
Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă Din bugetul total alocat, 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile din Fondul
solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare, în conformitate cu OS 6.1, European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 15% cofinanțare publică, asigurate de
sectorul producție. la bugetul de stat prin bugetul MFE și de la bugetele locale.
Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investiții nu poate depăși
Sprijin financiar: 15 milioane euro, iar numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru 98% (85% FC+ schemei este de estimat la 40.
costurile totale eligibile 15% buget de
stat) Obiective:
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2% - creșterea resurselor de energie din surse de energie mai puțin exploatate,
- creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară,
- reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părți din cantitatea
Calendar: de combustibili fosili consumați în fiecare an - cărbune, gaz natural,
Pe data de 3 ianuarie 2018 au fost lansate apelurile de proiecte, cu o valoare totală - creșterea cu 60 MW a capacității instalate de producere a energiei electrice și
de aproximativ 51,5 milioane de euro, au fost lansate în data de 3 ianuarie a.c. energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal.

 Pe data de 3 ianuarie 2018 au fost lansate 2 apeluri pentru finanțarea Prin sprijinul acordat se finanțează următoarele tipuri de investiții:
investițiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei - realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice
electrice şi în distribuția inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori casnici și/sau termice din biomasă şi biogaz;
de energie electrică: - realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din
- apel POIM/289/6/1/ - Apel de proiecte pentru investiţii în extinderea şi apă geotermală: http://bit.ly/2ov5DKh.
modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice,
- apel POIM/290/6/3/ - Apel de proiecte pentru implementarea măsurării inteligente Prezenta schemă se aplică până la data de 31.12.2020.
a consumului de energie la consumatori casnici.
100

 Modernizarea/ extinderea rețelelor termice primare
şi secundare din sistemele de alimentare cu energie
termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea
rețelei de transport şi distribuția vor fi finanțabile doar
în contextul în care rețeaua existentă a fost
Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a
sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate accentua sustenabilitatea sistemului;

 Achiziționarea/modernizarea echipamentelor
necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a
Prioritatea de investiții: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării agentului termic;
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor  Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi
automatizare a SACET).
Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele
centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate A2. Proiect integrat fazat de termoficare (Bacău), care asigură continuarea
investițiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu și nefinalizate până la
finalul anului 2015, aprobat ca proiect fazat prin decizie a Comisiei Europene.
Obiectivul Specific 7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul
centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti
B. Proiectele de termoficare integrate ale altor autorități locale pot fi propuse
şi selectate spre finanţare în condiţii similare celor utilizate pentru proiectele
Solicitanți eligibili: prioritare, în funcţie de resursele financiare disponibile, în vederea creșterii
 unități administrativ teritoriale definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente
și completările ulterioare, prin autoritățile publice locale din localitățile selectate producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul
(care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3), eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.
Această acțiune nu face obiectul ghidului de finanțare publicat. Un apel dedicat
 Municipiul București. pentru acțiunea B va fi deschis, după caz, în funcție de alocările financiare
disponibile.
Activități eligibile:
Prin Obiectivul Specific 7.1. sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni: Prin Obiectivul Specific 7.2. sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni:
C. Proiectul major de termoficare în municipiul București
A. Proiecte integrate de termoficare (noi și fazate)
Sprijin financiar:
A1. Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale proiectelor.
Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea Dacă proiectele depășesc 50 milioane euro în valoarea costurilor totale, proiectul
investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.
asigurării sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității
aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul Contribuția solicitantului:
centrelor urbane.
A1. Pentru proiecte integrate noi de termoficare în cele 7 orașe selectate
Proiectele integrate vor conține următoarele tipuri de acțiuni (conform POIM):
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru 98%
costurile totale eligibile (85% FEDR+ 13% buget
de stat)

101
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2% - Obiectivul specific 7.2 - Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat
de furnizare a energiei termice în Municipiul București (apel de proiecte pe bază
de listă de proiecte prioritare sau preidentificate). Noul termen până la care se pot
A2. Pentru proiectul integrat fazat de termoficare, care asigură continuarea depune proiecte este 31.12.2019, ora 16.00.
investiţiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013 şi nefinalizate Apelul de proiecte a fost lansat în 9.06.2016 și are un buget de aproximativ 293,4
până la finalul anului 2015, aprobat ca proiect fazat prin decizie a Comisiei Europene milioane de euro: http://bit.ly/2AMhqqv .
Apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate.
C. Pentru proiectul major de termoficare din municipiul București AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru 98% rata de contractare a proiectelor, ritmul de implementare al acestora sau alte
costurile totale eligibile (85% FC + 13% buget de considerente.
stat)
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2%
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația
electronică MySMIS 2014.
Calendar:
Pentru informații detaliate:
 A fost lansat apelul de proiecte pentru Managementul riscului la inundații și
eroziune costieră - pe bază de listă de proiecte preidentificate, în cadrul cărora Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare
pot fi depuse proiecte în perioada 03.01.2018 – 02.07.2019. Ministerul Fondurilor Europene
Bugetul total alocat este de 402,35 milioane de euro. Prin acest ghid se lansează Direcția Generală Programe Infrastructura Mare
Activități eligibile: Director General: Cătălin GHERAN
 Reducerea daunelor economice, sociale, de mediu și patrimoniu cultural cauzate Calea Şerban Vodă, nr 30-32, (intrarea prin strada Principatele Unite), Sector 4,
de producerea riscurilor accentuate de schimbările climatice, în principal a celor Bucureşti
provocate de inundații și eroziune costieră; Tel: 021 300 62 50, Fax: 021 316 07 78
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
 Atenuarea impactului efectelor negative generate de schimbările climatice;
Website: www.fonduri-ue.ro
 Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice.
Ghidul privind managementul riscului la inundații și eroziune costieră se adresează:
Helpdesk
Beneficiari eligibili:
http://www.fonduri-ue.ro/contact/minister
 Ministerul Apelor și Pădurilor, ca instituție desemnată să coordoneze și să
monitorizeze Planurile de Management al Riscului la Inundații (PMRI), în parteneriat Organisme Intermediare Regionale
cu structurile specializate să implementeze măsurile specifice din cadrul PMRI (ex. http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#contacte-am-poim
Administrația Națională “Apele Române” și administrațiile bazinale subordonate;
Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Organismul Intermendiar pentru Energie
Funciare etc.); Adresă: Str. Dr. Ernest Juvara, nr.3-7, Sector 6, Bucuresti
 Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu Tel: 031.413.27.28
specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru Fax: 031.413.27.19
implementarea măsurilor de tip non-structural; Persoana de contact: Ioana Suceveanu, Carmen Ștefan Pelinel
 Administrația Națională de Meteorologie; Email: asistenta-oie@minind.ro
 Administrația Națională “Apele Române”. Website: http://oie.minind.ro/
Ghidul solicitantului si documentele anexe: http://bit.ly/2AnM358.
Site web:
 A fost prelungit apelul pentru: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
- Obiectivul Specific 7.1-Creșterea eficienței energetice în sistemele
centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și

102
Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Operațiunile prevăzute în program, precum și alocarea financiară totală pentru
fiecare operațiune, sunt:
Dezavantajate 2014-2020 (POAD)  Distribuția de ajutoare alimentare (alimente de bază - făină, ulei, orez, carne
la conservă etc.)– 409.496.933 euro,
 Distribuția de materiale școlare (lipsa materialelor școlare) – 27.000.000 euro,
Fondul/instituția finanțatoare: Uniunea Europeană, prin Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR).  Distribuția trusourilor pentru nou-născuți – 12.000.000 euro,
 Distribuția articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte etc. pentru persoanele
fără adăpost – 6.000.000 euro,
Instituția care gestionează programul: Ministerul Fondurilor Europene  Distribuția produselor de igienă (detergent, pastă de dinți, săpun etc.) –
(MFE), prin unitatea specializată Serviciul Implementare POAD, care va gestiona
38.400.000 euro,
proiectul la nivel național, în parteneriat cu Instituțiile Prefectului și unitățile
 Asistență tehnică – 25.941.943 euro.
administrativ teritoriale din toate județele țării.

Obiectivul programului Sprijin financiar


POAD 2014-2020 are o alocare totală de peste 518 milioane de euro. Pentru anul
Reducerea sărăciei extreme, prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de
2017/2018, beneficiază de o alocare de 59 de milioane euro, din care 50 de
pachete alimentare și mâncare preparată), de materiale școlare pentru copii,
milioane de euro pentru ajutoare alimentare și 9 milioane de euro pentru produse
trusouri pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de
de igienă. Din totalul alocării, 85% reprezintă sprijinul Uniunii Europene prin Fondul
igienă către persoanele cele mai defavorizate.
de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD), iar 15%
reprezintă contribuţia naţională.
Beneficiari:
 Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Beneficiar, responsabil de
inițierea și implementarea operațiunilor, cu excepția celor privind
Calendar
 Prin Ordinul de ministru nr. 6362/09.10.2017 a fost aprobat Ghidul Solicitantului
materialele școlare;
POAD „Acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul POAD
 Ministerul Educației Naționale, în calitate de Beneficiar, responsabil de
2017/2018”, pentru 2 proiecte în valoare de 59 milioane de euro prin care vor fi
inițierea și implementarea operațiunilor privind materialele școlare.
acordate alimente de bază și produse de igienă persoanelor defavorizate de pe
întreg teritoriul țării.
Organizații partenere:
Organisme publice - Instituțiile Prefectului și unitățile administrativ teritoriale Ghidul solicitantului și informații suplimentare
din toate județele țării - și/sau organizații nonprofit care distribuie alimentele
http://www.fonduri-ue.ro/poad-2014
și/sau asistența materială de bază și oferă totodată măsuri auxiliare, direct sau prin
intermediul altor organizații partenere.
Contact
Ministerul Fondurilor Europene
Sistemul de management: Directia Generala Programe Europene Capital Uman
 Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.
responsabilă cu gestionarea programului operațional în conformitate cu Tel: 0372614417, 0372614360, Fax: 0372.838.502
principiul bunei gestiuni financiare; E-mail: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro , Website: www.fonduri-ue.ro
 Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanțelor Serviciul Implementare POAD
Publice, în calitate de Autoritate de Certificare pentru POAD; Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.
 Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, în calitate Tel: 0372614314, 0372838768, Fax: 0372.838.502
de Autoritate de Audit pentru POAD. E-mail: contact.poad@fonduri-ue.ro, Website: www.fonduri-ue.ro

.
Activități eligibile

103
Programul “Europa Creativă”  Categoria II – Proiecte de cooperare de mai mare amploare
Acestea includ operatori din minimum șase țări eligibile (un lider și cinci parteneri)
Sub-programul „Cultura” și pot primi un grant de maximum 2 milioane de euro, constituind 50% din bugetul
total eligibil.
Atenție! O organizație nu poate depune decât un singur proiect la una dintre cele
trei categorii (I, II sau III). Pe de altă parte, organizația aplicantă poate participa ca
partener în mai multe proiecte.

Fondul/instituția finanțatoare: Uniunea Europeană, prin Agenția Executivă


pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Instituția care gestionează programul: Ministerul Culturii și Identității


Naționale

Obiectivul programului
- Sprijinirea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a funcționa la
nivel transnațional și
internațional și promovarea circulației transnaționale a operelor culturale și
creative;
- aducerea unei contribuții la dezvoltarea publicului;
- aducerea unei contribuții la inovarea și creativitatea din domeniul culturii, de
exemplu prin testarea unor noi modele de afaceri și prin promovarea unor modalități
inovatoare de propagare în alte sectoare.

Beneficiari:
- Organizații neguvernamentale,
- Instituții publice,
- Companii private.

Organizații partenere: Activități eligibile


Proiectele trebuie să implice cel puțin trei parteneri, cu sediul social în cel puțin Pentru categoriile I și II de proiecte (lista nu este exhaustivă):
trei țări diferite care participă la programul „Europa creativă” –
- schimburi între actori culturali pentru dobândirea de noi competențe și expertize
Categorii de proiecte (competențe digitale, noi modele de afaceri și de management, noi abordări de
lucru cu publicul, sprijin pentru organizațiile mici în dezvoltarea capacității de a
 Categoria I – Proiecte de cooperare de mai mică amploare solicita împrumuturi): sesiuni de formare profesională, ateliere de lucru, realizarea
Acestea implică un lider de proiect și cel puțin doi parteneri provenind din minimum de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online (de exemplu, website-
trei state diferite participante la subprogramul Cultura. Plafonul maxim al finanțării uri) etc.
acordate este de 200.000 de euro, reprezentând 60% din bugetul total eligibil.

104
- schimburi de actori culturali între mai multe țări, inclusiv vizite prelungite și
rezidențe artistice, care îi ajută pe artiștii/ profesioniștii din domeniul culturii să- Ghidul solicitantului și informații suplimentare
și dezvolte carierele ­ de exemplu: creație artistică, coproducții și creații colective https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-
(co-creations) care sunt itinerate în diferite țări. cooperation-projects-2018_en

- activități derulate de organizații culturale din diferite țări, care fac coproducții Contact
și/ sau derulează activități în diferite spații/ în cadrul mai multor evenimente din
Biroul Europa Creativă România - Subprogramul Cultura
diverse țări sau în cadrul unui singur eveniment cu recunoaștere și vizibilitate
Persoana de contact:
internaționale și, prin urmare, cu efect multiplicator în alte țări. Trebuie incluse
Bianca Floarea - Coordonator Subprogram
activități de sporire și diversificare a publicului și de facilitare a accesului audienței
E-mail: bianca.floarea@europa-creativa.eu
la creații complexe. De exemplu: prin intermediul unor expoziții itinerante între
Website: www.europa-creativa.eu/cultura
parteneri sau al unui muzeu care împrumută colecții unui muzeu dintr-o altă țară și
Facebook: www.facebook.com/EuropaCreativaCultura
acordă o atenție deosebită lărgirii publicului și extinderii duratei de viață a
Twitter: twitter.com/CED_RO_Culture
expozițiilor.
http://www.europa-creativa.eu/cultura
- activități culturale și/ sau din domeniul audiovizual care sprijină integrarea
refugiaților în Europa. Proiectele pot promova diverse creații comune și sunt
încurajate să abordeze și aspecte juridice, lingvistice, de gen, chestiuni legate de
mobilitate și specificități ale populației-țintă. Proiectele trebuie să stimuleze
identificarea competențelor artistice specifice ale refugiaților, să pună în valoare
talentele artistice ale populației refugiate sau să contribuie la sporirea abilităților
de integrare socială și profesională.

Sprijin financiar: Maxim 200.000 euro.

Contribuția beneficiarului: Minim 40%.

Calendar

Categorie proiect Termen-limită depunere

Categoria I – Proiecte de 18 ianuarie 2018


cooperare de mai mică (13:00 ora României)
amploare
Categoria II– Proiecte de 18 ianuarie 2018
cooperare de mai mare (13:00 ora României)
amploare
Categoria II– Proiecte de 22 noiembrie 2017
cooperare în relație cu Anul (13:00 ora României)
European al Patrimoniului
Cultural 2018

105
URBACT III: Activități eligibile
Proiectele UIA trebuie să susțina obiectivele tematice și prioritățile de investiții ale
Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA) FEDR, să fie inovatoare, participative, transferabile, măsurabile și de calitate, să
furnizeze autorităților urbane capacitatea de a-și asuma riscuri și resursele necesare
pentru a experimenta soluțiile cele mai inovatoare și mai creative la provocările
urbane majore.

Integrarea migranților:
 Infrastructură socială;
 Infrastructură pentru adăposturi;
 Infrastructură pentru educație.

Economie circulară:
 Cooperarea cu producătorii locali, și nu numai, pentru o promovare
durabilă a produselor reciclabile;
 Sprijinirea cooperării între agenții economici și cei industriali cu
scopul de a utiliza eficient resursele generate de industrie;
 Îmbunătățirea gestionării deșeurilor municipale etc.

Fondul/instituția finanțatoare: Uniunea Europeană, prin Fondul European de Mobilitate urbană durabilă:
Dezvoltare Regională (FEDR).  Facilitarea și punerea în aplicare a combustibililor alternativi;
 Drumuri reproiectate și transformate astfel încât să fie reduse
Instituția care gestionează programul: Comisia Europeană, prin Direcția riscurile de inundații și să îmbunătățească calitatea aerului și a vieții
Generală pentru Politică Regională și Urbană (DG Regio). etc.
Pentru implementarea inițiativei, Comisia a desemnat regiunea Hauts-deFrance ca
entitate responsabilă, cu Secretariat Permanent la Lille.

Obiectivul programului
Obiectivul general este de a oferi resurse pentru implementarea unor soluții noi și
inovatoare pentru a face față provocărilor cu care se confruntă zonele orășenești,
pentru a evalua modul in care aceste soluții funcționează în practică și răspund la
complexitatea situațiilor reale.

Priorități /Teme
– integrarea migranților și refugiaților;
– economia circulară;
– mobilitate urbană sustenabilă.
Sprijin financiar
Solicitanți eligibili Maxim 5.000.000 euro/proiect.
Administrații publice locale urbane (UAT), democratic alese, cu cel puțin 50.000 de
locuitori și grupuri sau asociații de administrații publice locale (incluzând grupările
transfrontaliere, zonele metropolitane etc.) cu cel puțin 50.000 de locuitori.
Contribuția beneficiarului
Minim 20% din valoarea proiectului.
Parteneri pentru implementare: instituții publice sau private, agenții, organizații,
asociații, instituții de educație ș.a. din Uniunea Europeană.
106
Perioada de implementare
Maxim 36 de luni. Aplicațiile pot fi depuse doar online, prin Electronic Exchange Programul “ORIZONT 2020”
Platform (EEP) a UIA.

Calendar
 Pe data de 15 decembrie 2017 a fost lansat al treilea apel de proiecte, care
urmărește să ofere zonelor urbane din întreaga Europă resurse pentru a testa soluții
noi la provocările urbane. Apelul s-a încheiat pe 30 martie 2018, ora 14:00 CET.
Acest apel se concentrează pe patru teme de interes:
- adaptarea la schimbările climatice,
- calitatea aerului,
- locuințe,
- locuri de muncă și competențe în economia locală.
Descrierea detaliată a temelor este disponibilă în Termenii de Referință pentru
Apelul 3. Bugetul orientativ este între 80-100 milioane de euro.

Informații suplimentare
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

Fondul/instituția finanțatoare: Comisia Europeana

Instituția care gestionează programul: Comisia Europeana, prin


DG Cercetare si Inovare

Obiectivul programului
Apelul de proiecte lansat în 2017 se concentrează pe trecerea la o economie mai
ecologică, mai eficientă din punctul de vedere al resurselor și mai rezistentă la
schimbările climatice, în armonie cu mediul natural, demonstrând un angajament
ferm de a sprijini Obiectivele Dezvoltării Durabile (ODD) adoptate de către Națiunile
Unite.

Buget total: 46.700.000 euro; se acordă 100% finanțare pentru acțiunile de


coordonare și sprijin și 70% pentru cele de inovare.

Beneficiari:
Orice entitate constituită legal în țările participante la program, inclusiv autoritati
locale si regionale.

Organizații partenere:
V. Ghidul solicitantului pentru fiecare apel de proiecte.

Apeluri active:
http://bit.ly/1Xsv33q
107
Cofinanțare: 70% pentru acṭiunile de inovare, 100% pentru organizatiile non-profit.
 Apel de proiecte EIT/Comunitatea de cunoastere pentru Ghidurile solicitantului: http://bit.ly/2EZeqdR.
adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora, „Orizont Activități: Dezvoltarea, testarea și monitorizarea unor soluții inovative integrate
pentru blocuri/cartiere din „orașe mentor”, prin proiecte care vor lua in considerare
2020” interactiunea si integrarea clădirilor, utilizatorilor și sistemului energetic și
Apel deschis: 19 decembrie 2017
creșterea electro-mobilității. Orașele mentor vor colabora strâns cu „orașele
Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 2 martie 2018
discipol”, acționând ca exemple pentru replicarea soluților implementate, adaptate
Ghidul solicitantului:
la condițiile locale.
http://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2018/02/Proposal-Guidelines-
Sprijin financiar: se acorda 100% finantare pentru actiunile de coordonare si sprijin
2018-Call-2-v1-12.pdf
si 70% pentru cele de inovare.
Ghidul solicitantului și informații suplimentare
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm

Cautare de parteneri
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/part
ner_search.html

Exemplu de beneficiar autoritate publică locală:


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/org_
profile.html?pic=986538792

Contact
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
(Sursa: Agenția Europeană a Mediului, http://bit.ly/2o7PclC)

 Apel de proiecte EIT 2018 pentru Comunități de Cunoaștere și


Inovare - 2 arii tematice:
1.Mobilitate urbană,
2.Produse cu valoare adăugată.
Apel deschis: 12 ianuarie 2018
Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 12 iulie 2018
Ghidul solicitantului:
https://eit.europa.eu/interact/bookshelf/eit-2018-call-proposals
https://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-proposals

 Apeluri de proiecte 2018-2019-2020, tematica „Orase si


comunitati inteligente”, componenta „Provocari societale”
Obiectiv: Energie sigură, curată și eficientă
Apeluri deschise: 27 octombrie 2017, 5 decembrie 2017
Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 5 aprilie 2018, 4 septembrie 2018, 3
septembrie 2019
Buget total: 43.000.000 euro.
108
încurajează toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și reconcilierea,
Programul „Europa pentru cetățeni” în special prin sensibilizarea generației mai tinere.
Proiectele din cadrul acestei componente ar trebui:
• să includă diferite tipuri de organizații (autorități locale, ONG, institute de
cercetare etc.);
• să dezvolte diferite tipuri de activități (cercetare, expoziții, dezbateri publice,
educație nonformală etc.);
• să implice cetățeni provenind din diferite grupuri țintă;
• să fie implementate la nivel transnațional sau să aibă o dimensiune europeană
clară.

Eligibilitate
Aplicanți/parteneri: autorități publice locale/regionale sau organizații nonprofit,
inclusiv organizații ale societății civile, asociații ale supraviețuitorilor, organizații
culturale, de tineret, educaționale și de cercetare, asociații ale orașelor înfrățite
din statele membre ale UE, Albania, FYROM, Bosnia-Hertegovina, Kosovo,
Muntenegru si Serbia sau din alte state care incheie acorduri bilaterale cu UE in
Fondul/instituția finanțatoare: Comisia Europeană, prin Agentia pentru vederea participarii.
Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA), Unitatea C1 – „Europa pentru cetateni” Număr de parteneri: un proiect trebuie să implice organizații din cel puțin un stat
membru. Se acordă prioritate proiectelor transnaționale.
Instituția care gestionează programul: Comisia Europeană Subvenția maximă:100.000 de euro/proiect.
Obiectivul general Durata maximă a proiectului :18 luni.
Să contribuie la:
- înțelegerea istoriei și a diversității Uniunii Europene de către cetățeni,
Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
- promovarea cetățeniei europene,
 Măsura 2.1 Înfrățirea între localități
- creșterea participării civice și democratice la nivelul Uniunii Europene.
- proiecte care reunesc mai multe orașe partenere în cadrul unui eveniment de
înfrățire între orașe în jurul unor subiecte care sunt conforme cu obiectivele
Obiective specifice programului și iau în considerare prioritățile multianuale.
 Creșterea gradului de sensibilizare privind istoria și valorile comune ale Subvenția maximă eligibilă: 25.000 de euro/proiect.
cetățenilor europeni. Durata maximă a reuniunii: 21 de zile.
 Promovarea păcii, a valorilor europene și a bunăstării popoarelor europene,
prin stimularea dezbaterii, a reflecției și prin dezvoltarea de rețele.
 Încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor europeni, prin
acțiuni care să crească înțelegerea procesului de elaborare a politicilor
europene și prin promovarea oportunităților de implicare în societate, de
comunicare interculturală și de voluntariat la nivelul Uniunii.

Activități eligibile
Componenta 1: Memorie istorică europeană
- activități pe tema diversității culturale europene și a valorilor comune.
Componenta include și activități referitoare la momente și puncte de referință  Măsura 2.2 Rețele de orașe
definitorii din istoria europeană recentă. Vor fi preferate activitățile care

109
- oferă finanțare municipalităților și asociațiilor care lucrează împreună pe o temă Dintre țările nemembre UE, Muntenegru, Republica Serbia, Fosta Republică
comună într-o perspectivă pe termen lung și care doresc să dezvolte rețele de Iugoslavă a Macedoniei și Albania au semnat memorandumuri de înțelegere privind
localități pentru a face cooperarea mai durabilă. participarea lor la programul Europa pentru cetățeni 2014-2020, devenind astfel
Aplicanți: orașe/municipalități sau comitete de înfrățire sau rețele ale acestora, eligibile.
alte autorități de la nivel local/regional, federații/asociații de autorități locale,
organizații nonprofit care reprezintă autoritățile locale. Sprijin financiar
Parteneri: orașe/municipalități, comitete de înfrățire sau rețele ale acestora, alte Componenta Memorie europeană: maxim 100.000 de euro.
autorități de la nivel local/regional, federații/asociații de autorități locale, Componenta Implicare democratică și participare civică: 25.000 -150.000 euro,
organizații nonprofit care reprezintă autoritățile locale și organizații nonprofit ale în funcție de măsură
societății civile.
Număr de parteneri: un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 4 țări Calendar
eligibile, dintre care cel puțin una este stat membru al UE.  Cerere de propuneri de proiecte 2019
Subvenția maximă:150.000 de euro/proiect. Cele 2 componente ale cererii sunt:
Durata maximă a proiectului: 24 de luni. 1. „Memoria europeana” - Prioritati tematice pentru cererile din anii 2019-
2020:
 Măsura 2.3 Proiecte ale Societății civile:
 Comemorarea evenimentelor majore care au schimbat cursul istoriei europene
- dezbateri/campanii/acțiuni pe teme de interes comun privind drepturile și
recente;
responsabilitățile cetățenilor europeni și care fac legătura între agenda politică
 Societatea civila si participarea civila in cadrul regimurilor totalitare;
europeană și procesul de elaborare a politicilor europene.
- colectarea de opinii individuale ale cetățenilor, care favorizează abordarea de jos  Antisemitism, antițigănism/romofobie, xenofobie, homofobie și alte forme de
în sus (prin intermediul rețelelor de socializare, webinarelor etc.) și alfabetizarea intoleranță: ce invataminte tragem pentru prezent;
mediatică.  Tranzitia democratica si aderarea la Uniunea Europeana.
- activități care promovează solidaritatea în rândul cetățenilor Uniunii Europene și 2. „Implicarea democratica si participare civica” (3 măsuri):
nu numai (voluntariat). - infratiri intre orase/municipalitati,
Aplicanți: organizații nonprofit, inclusiv organizații ale societății civile, instituții de - retele de orase/municipalitati si
educație, de cultură sau de cercetare - proiecte ale societatii civile.
Parteneri: autorități publice locale/regionale, organizații nonprofit, inclusiv Prioritati tematice pentru cererile din anii 2019-2020:
organizații ale societății civile, instituții de educație, de cultură sau de cercetare,  Sa dezbatem viitorul Europei si sa ne ridicam impotriva euroscepticismului;
comitete și rețele pentru înfrățirea localităților.  Promovarea solidaritatii in perioade de criza ;
Număr de parteneri: un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 3 țări  Promovarea dialogului intercultural si a intelegerii reciproce si combaterea
eligibile, dintre care cel puțin una este stat membru al UE. stigmatizarii migrantilor si a grupurilor minoritare.
Subvenția maximă:150.000 de euro/proiect. Bugetul disponibil estimat: 17.200.000 euro
Durata maximă a proiectului: 18 luni.
Termene-limită pentru depunerea propunerilor, în funcție de măsura sau
Buget total: 16,3 milioane euro. componenta pe care se aplică:

 Pentru Memorie europeană și Înfrățiri între orașe / municipalități: 1 februarie


Beneficiari eligibili 2019, ora 12:00 CET: https://tinyurl.com/yxpwew5l.
Autorități publice locale/regionale, federații/asociații de autorități locale,
comitete de înfrățire, reţele de localităţi înfrăţite, organizații ale societății civile, Pentru Rețele de orașe/municipalități 2019 – Runda 1: 1 martie 2019, ora 12:00
instituții de învățământ și de cercetare, organizații culturale, de tineret, asociații CET: https://tinyurl.com/y25mjryl.
de supraviețuitori, asociații ale orașelor înfrățite, organizații de cercetare a
politicilor publice europene, think-tank-uri etc. din cele 28 de state membre ale Pentru Proiecte ale societății civile: 2 septembrie 2019, ora 12:00 CET (ora
Uniunii Europene. Bruxelles-ului): https://tinyurl.com/y3kwzpeh.

110
Urmăriți calendarul în site-ul programului:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
Inițiativa B-solutions: apel pilot de proiecte
transfrontaliere
Ghidul solicitantului și informații suplimentare
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Contact
EACEA - Unit C1 Europe vfor Citizens
Avenue du Bourget, 1 (SPA2 3/89)
B-1049 Brussels - Belgium
Componenta 1.-Memorie europeană: eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu
Componenta 2- Implicare democratică și participare civică:
EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu (infratiri și rețele de orașe/municipalități)
eacea-c1-civilsociety@ec.europa.eu (proiecte ale societatii civile)
Email pentru cereri de subvenționare: "b-Solutions" este o inițiativă-pilot creată de Comisia Europeană prin Direcția
eacea-c1-operatinggrants@ec.europa.eu Generală pentru Politică Regională și Urbană (DG REGIO) și gestionată de Asociația
Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru a aborda problemele juridice ?i
Punctul Europa pentru cetățeni - România administrative identificate la frontierele terestre interne ale UE.
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Unitatea de Management a Proiectului
Bd. Unirii nr. 22, parter, camera 1, 030833 București, sector 3
Fondul/instituția finanțatoare: Comisia Europeană, prin Direcția Generală
pentru Politică Regională și Urbană (DG REGIO).
Tel: 0213166060
Fax: 0213166060
Email: info@europapentrucetateni.eu Instituția care gestionează programul: Asociația Regiunilor Europene de
http://europapentrucetateni.eu Frontieră (AEBR), sub supervizarea DG REGIO.

Obiectivul general: Identificarea și promovarea de metode sustenabile de


rezolvare a obstacolelor transfrontaliere, care să se materializeze în recomandări
de politică necesare pentru îmbunătățirea condițiilor din zonele vizate și în lecții
învățate cu ocazia abordării acestor teme.

Obiective specifice:
- soluționarea unor aspecte problematice cu care se confruntă întreprinderile și
persoanele fizice la frontiere,
- integrarea europeană,
- valorificarea oportunităților oferite de regiunile de frontieră.
Cu sprijinul "b-Solutions", organizațiile participante își pot promova proiectele de
cooperare transfrontalieră cu regiunea vecină, pot contribui la elaborarea de
recomandări politice pentru o mai bună integrare europeană și pot sprijini politica
de coeziune.
Un proiect "b-Solutions" va spori semnificativ vizibilitatea și prestigiul față de
factorii de decizie europeni, naționali, regionali și locali și față de ceilalți actori
transfrontalieri din întreaga Europă.

111
Lecțiile învățate și recomandările transmise prin proiectele "b-Solutions" vor fi - structuri și organisme transfrontaliere cu personalitate juridică - de ex.,
utilizate pentru a crea mai multe cunoștințe despre cooperarea transfrontalieră. Grupări Europene pentru Cooperare Transfrontalieră (GECT), euroregiuni,
Scopul final al proiectelor este să contribuie la integrarea europeană, oferind cele eurodistricte, euroorașe ș.a.
mai bune instrumente pentru practicienii din domeniul cooperării transfrontaliere.
Sprijin financiar: maxim 20.000 de euro/proiect.

Durata de implementare a unui proiect: cel mult 15 luni.

Calendar:
 Pe 30 ianuarie 2019 a fost lansat al doilea apel de propuneri "b-Solutions",
deschis până pe 15 martie 2019 CET.
Programare:
- Publicarea și lansarea apelului II: 15 ianuarie 2019.
- Deschiderea apelului II: 30 ianuarie 2019.
- Închiderea apelului II: 15 martie 2019.
- Selectarea propunerilor: a doua jumătate a lunii martie 2019.
- Implementarea proiectelor finanțate prin Apelul II: martie - iulie 2019.
- Examinarea și analizarea acțiunilor pilot în cadrul ambelor apeluri: 1 noiembrie -
31 noiembrie 2019.
- Raportarea: 1 decembrie 2019 - 14 decembrie 2019.

 Apelul pilot a fost deschis de la începutul anului 2018 până pe data de 30 aprilie
2018, ora 14:00 CET.

Mai multe informații:


Activități eligibile: în domeniile: Comisia Europeană: http://bit.ly/2Cmye8d.
Proiecte "b-Solutions":
ocuparea forței de muncă, https://www.b-solutionsproject.com
https://www.b-solutionsproject.com/info-kit
sănătate,
Contact
transport, Association of European Border Regions
Rüdesheimer Straße 8, 14197 Berlin, Germany
multilingvism Tel: +49 3054851779
Email: b-solutions@aebr.eu
cooperare instituțională.

Buget total: 400.000 de euro pentru anul 2018.

Beneficiari eligibili:
- instituții publice la nivel național, regional sau local,

112
Ghid pentru achiziții publice WiFi4EU - finanțare europeană pentru puncte de acces
internet wireless gratuite în spațiile publice

Comisia Europeană a elaborat un set de recomandări


pentru funcționarii din administrația publică
centrală, regională și locală, care gestionează fonduri
europene, pentru a garanta că procedurile de achiziții
publice pentru proiectele cu finanțare UE sunt
realizate în mod eficient și transparent.

Recomandările acoperă întregul proces de achiziții,


de la pregătirea și lansarea apelurilor pentru
proiecte, până la selectarea și evaluarea ofertelor și
implementarea contractelor. Ca atare, informațiile
cuprinse în el pot fi utile chiar și în afara domeniului
fondurilor UE.

Pentru fiecare etapă, orientările includ recomandări pentru evitarea erorilor,


exemple de bune practici, pagini online și modele de formulare utile.
Fondul/instituția finanțatoare: Comisia Europeană
De asemenea, se explică modul în care pot fi valorificate oportunitățile oferite de
directivele revizuite privind achizițiile publice (2014): Instituția care gestionează programul: Comisia Europeană, prin DG
- reducerea birocrației, prin creșterea numărului de proceduri online care să Connect
faciliteze participarea firmelor mici la licitațiile publice,
- posibilitatea de a introduce noi criterii în atribuirea contractelor, astfel încât să Obiectivul general: Asigurarea accesului gratuit al cetățenilor și vizitatorilor la
poată fi selectate companii implicate în programe de responsabilitate socială (CSR) Wi-Fi în spații publice: parcuri, piețe, clădiri publice, biblioteci, centre de sănătate
și care realizează produse inovatoare și ecologice: http://bit.ly/2nVG04A. ș.a., pe teritoriul UE.

ACHIZIȚII PUBLICE: GHID PENTRU PRACTICIENI, pentru evitarea greșelilor Activități eligibile:
frecvente în proiectele finanțate din fonduri europene structurale și de Instalarea de puncte de acces internet wireless gratuite în spațiile publice. Punctele
investiții, februarie 2018 de acces Wi-Fi vor fi instalate de societăți specializate, pe care autoritățile publice
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procureme locale le vor plăti cu bonuri valorice WIFI4EU.
nt/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf
Buget total: Până în 2020, sunt puse la dispoziție 120 de milioane EUR din
Plan de acțiune al Comisiei Europene privind achizițiile publice
bugetul UE pentru finanțarea echipamentelor necesare.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-
investment/public-procurement/
Beneficiari eligibili (cine poate solicita bonuri valorice):
 municipalități - autorități publice locale (sau organisme echivalente ale
administrațiilor locale) ale localităților din toate statele membre, Norvegia și
Islanda
și
 asociațiile formate de acestea.
113
Lista entităților care pot depune cereri în vederea obținerii unui bon valoric a fost  Autoritățile locale se vor putea înscrie pe portal, furnizând informații de bază
convenită cu fiecare stat membru și va fi pusă la dispoziția localităților sau a despre ele și datele de contact ale unui reprezentant legal.
asociațiilor de localități pentru ca acestea să verifice dacă sunt sau nu eligibile să  Orice autoritate locală poate depune cererea de finanțare în limba pe care o
se înscrie/să depună cereri de finanțare. alege, fără niciun intermediar.
Lista entitaților eligibile din Romania
„Asociațiile formate de localități” pot înscrie mai mule localități, însă vor avea  Autoritățile locale NU vor trebui să includă un proiect sau un dosar tehnic privind
obligația de a trimite separat cererea finală online pentru fiecare localitate pe care rețeaua Wi-Fi care urmează să fie instalată.
au înscris-o.
Fiecare bon valoric se atribuie unei anumite localități în calitate de beneficiar.  Localitățile NU vor avea nevoie de o evaluare preliminară a costurilor efectuată
de o societate specializată în instalarea de rețele Wi-Fi pentru a-și putea depune
Sprijin financiar: 15.000 EUR cererea în vederea obținerii unui bon valoric.

Calendar și procedură
Etapa de înregistrare: începând cu data de 20 martie 2018, Etapa de atribuire: Comisia va anunța cele 1.000 de localități
localitățile trebuie să se înregistreze pe portalul care vor primi finanțare în prima etapă, asigurând un echilibru
www.WiFi4EU.eu . geografic. Fiecare țară participantă va primi cel puțin 15
bonuri valorice.
Etapa de depunere a cererilor: începând cu 15 mai 2018 vor
putea fi depuse primele cereri de finanțare: localitățile Patru alte campanii de depunere a cererilor vor fi lansate
înregistrate putând solicita bonuri valorice WIFI4EU în valoare ulterior, înainte de sfârșitul anului 2020.
de 15.000 EUR fiecare. Aceasta va fi prima dintre cele cinci
campanii de depunere a cererilor. În prima campanie se vor acorda 1.000 de
bonuri. Următoarele patru campanii vor avea un număr mai mare de bonuri Ghidul solicitantului și informații suplimentare
disponibile.
GRATUITATE: Rețelele finanțate prin WiFi4EU vor fi gratuite, fără
 Bonurile valorice vor fi distribuite pe principiul „primul sosit, primul servit”, publicitate și nu vor colecta date cu caracter personal. Finanțarea
(luându-se în considerare data și ora depunerii cererii, NU a înscrierii). va fi acordată numai rețelelor care nu se vor suprapune cu oferte
gratuite, publice sau private, deja existente și cu o calitate similară
 Înregistrarea și depunerea cererilor se face prin intermediul portalului online în același spațiu public.": http://bit.ly/2G1NSYY.
www.WiFi4EU.eu.

 Fiecare autoritate locală poate beneficia de un singur bon valoric pe întreaga LOCAȚII: Bonul valoric trebuie utilizat pentru a plăti instalarea de
durată a inițiativei. Prin urmare, autoritățile din localitățile selectate pentru a puncte de acces Wi-Fi în spațiile publice, cum ar fi gările, parcurile
primi un bon valoric în cadrul unei campanii de cereri nu pot depune noi cereri. Cu sau bibliotecile.Autoritățile locale sunt cele care vor alege „spațiile
toate acestea, autoritățile locale care au depus o cerere dar nu au fost selectate de interes public” unde vor fi instalate punctele de acces WiFi4EU.
pot să încerce din nou. Acestea trebuie instalate în zone în care nu există deja oferte similare
de conectivitate Wi-Fi gratuită.
 Pentru prima campanie de depunere de cereri numărul de bonuri valorice pentru
fiecare țară nu ar trebui să depășească 8 % din bugetul proiectului. Fiecare țară
va primi minimum 15 bonuri dacă depune cel puțin 15 cereri. CERINȚE și ETAPE:

 Doar localitățile înregistrate în prealabil vor putea solicita bonuri valorice pe Fiecare autoritate locală care primește un bon valoric va trebui să
portalul www.WiFi4EU.eu, făcând clic pe butonul de cerere. încheie un contract de instalare cu o societate specializată pe care
o va alege (în conformitate cu normele privind achizițiile publice)
pentru instalarea echipamentlor Wi-Fi. Comisia Europeană nu va
114
interveni în relațiile contractuale dintre autoritatea locală și societatea care va
instala rețeaua Wi-Fi. Societățile specializate în instalarea rețelelor Wi-Fi se pot Fișă informativă
înscrie pe portal oricând, dar nu mai târziu de momentul când au încheiat un
contract de instalare cu o autoritate locală.

Autoritățile locale vor putea să își aleagă furnizorul de internet,


indiferent dacă acesta este sau nu societatea care instalează rețeaua Întrebări frecvente
Wi-Fi. Abonamentul la internet de mare viteză în bandă largă ar trebui
să asigure utilizatorilor servicii de internet de înaltă calitate, autoritatea locală
având obligația de a încheia un astfel de abonament pentru o perioadă de cel puțin
3 ani.
Calendar
Rețeaua Wi-Fi trebuie să asigure o conexiune internet de înaltă  Pe 4 aprilie 2019 a început depunerea cererilor pentru al II-lea Apel
calitate. Viteza conexiunii la internet trebuie să fie de cel puțin 30 de proiecte #WiFi4EU. Depunerea cererilor s-a făcut online, prin intermediul
Mb/s. Comisia va monitoriza de la distanță calitatea conectivității. platformei www.wifi4eu.eu, până pe 5 aprilie 2019, 17h CEST.
Bugetul acestui apel este de 51 de milioane de euro, din care Comisia va distribui
Atât societatea de instalare a rețelei Wi-Fi, cât și autoritatea locală vor municipalităților înscrise pe platforma www.wifi4eu.eu, 3.400 de vouchere în
trebui să confirme că rețeaua locală este instalată și operațională. valoare de 15.000 de euro fiecare, pe principiul "primul venit, primul servit".
După ce s-a verificat că rețeaua locală este într-adevăr operațională
(prin monitorizare de la distanță), se va efectua plata. Lista entităților (municipalități sau administrații locale) eligibile pentru al doilea
apel de proiecte #WiFi4EU: http://tinyurl.com/yxa5dzs7.
Societatea de instalare a rețelei Wi-Fi va putea apoi obține
contravaloarea bonului valoric de la Comisia Europeană, iar eventuala Asociațiile municipalităților se pot înregistra în numele municipalităților membre,
diferență față de valoarea bonului valoric - generată de costuri dar trebuie să depună separat câte o cerere pentru fiecare municipalitate inclusă în
neacoperite sau de depășirea cuantumului acestuia - va fi decontată de către înregistrare.
beneficiar. Având în vedere interesul ridicat pentru această inițiativă, pentru al II-lea Apel
numărul maxim de vouchere alocate fiecărui stat participant a crescut de la 8% la
BUGET: 15% din bugetul apelului: http://tinyurl.com/y6a9rjrf.
Autoritățile locale pot utiliza bonul valoric WiFi4EU pentru a finanța
parțial un proiect cu o valoare mai mare decât a bonului valoric; prin  În luna noiembrie 2018 a fost lansat un nou apel de proiecte, prin care vor fi
urmare, orice echipamente și costuri de instalare care depășesc acordate bonuri valorice de 15.000 euro pentru fiecare dintre primele 2.800 de
cuantumul bonului valoric s-ar încadra în sfera contractului încheiat între societatea primării care au depus cereri. A fost distribuite minimum 15 bonuri pentru fiecare
de instalare a rețelei Wi-Fi și autoritatea locală. stat membru, pe baza principiului „primul sosit, primul servit”.
Pentru a transmite cererile, primăriile ar fi trebuit să fie deja înregistrate pe
TERMENE: Autoritatea locală trebuie să se asigure că instalarea este platforma online https://www.wifi4eu.eu sau să se înregistreze până pe 7
finalizată și că punctul de acces Wi-Fi începe să funcționeze în noiembrie 2018, ora 14.00. Perioada de depunere a candidaturilor a fost 7
termen de 18 luni după ce i s-a acordat bonul valoric. Prin urmare, noiembrie 2018 ora 14.00 – 9 noiembrie 2018 ora 18.00.
în acest interval de timp, autoritatea locală poate să își definească Având în vedere interesul foarte ridicat, selecția se face pe principiul „primul sosit,
proiectul și să selecteze o societate specializată în instalarea primul servit”.
rețelelor Wi-Fi care să fie în măsură să finalizeze instalarea. În următorii ani vor mai urma alte 3 cereri de proiecte.
Primăriile din România care își pot depune candidatura pentru a participa la
Informații suplimentare: inițiativa WiFi4EU: https://bit.ly/2pr6jPL.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuit-pentru-
europeni Contact
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en
115
Helpdesk: Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11
Sursa: Comisia Europeană

116
Digitalizarea patrimoniului cultural - punerea la dispozitie a unui nou material de inalta calitate, cu descrieri
bogate de articole, care are potentialul de a genera o audienta ridicata de
Cerere de propuneri de proiecte 2018 angajare si refolosire;
- furnizarea unui sprijin de expertiza pentru institutiile culturale privind
Mecanismul pentru Interconectarea Europei imbunatatirea calitatii metadatelor pe care le pun la dispozitie, inclusiv
(MIE) 2014-2020 – Europeana pentru consolidarea capacitatilor institutiilor si profesionistilor;
- cresterea gradului de constientizare si de utilizare a platformei
„Europeana” in intreaga Europa, prin aplicatii, colectii sau expozitii,
evidentiind continutul care prezinta un interes specific pentru anumite
segmente de public sau prin intermediul unor activitati de participare a
utilizatorilor.

Solicitanti eligibili:
Autoritati publice centrale, autoritati publice locale/regionale si entitati private,
daca au acordul statului membru din care fac parte, organizatii internationale.

CALENDAR
 Apel deschis la data de: 22 februarie 2018
Fondul/instituția finanțatoare: programul „Mecanismul pentru interconectarea Termenl-limita pentru depunerea propunerilor: 15 mai 2018
Europei″ (MIE). Întrebarile pentru acest apel pot fi trimise pâna la 30 aprilie 2018
Evaluarea propunerilor de proiect: iunie – septembrie 2018
Instituția care gestionează programul: Directia Generala Retele de Comunicare, Consultarea Comitetului CEF: octombrie 2018
Continut si Tehnologie din cadrul Comisiei Europene Informarea Parlamentului European: octombrie 2018
Selecția finală: octombrie 2018
Obiectivul general: Obiectivul acestui apel de proiecte este, pe de-o parte, să Semnarea contractelor individuale de finanțare: începând din octombrie 2018
sprijine institutiile culturale si alți parteneri publici si privati pentru a mari
cantitatea de continut si metadate disponibile prin portalul Europeana cu informatii O zi de informare virtuala a fost organizata pe data de 8 martie 2018:
de inalta calitate si care să poată fi reutilizate, iar pe de alta parte, să crească https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2018-1-cef-telecom-call-
gradul de constientizare si de utilizare a acestei platforme digitale. virtual-info-day
Lansat in 2008, portalul Europeana (www.europeana.eu ) ofera in prezent acces la
aproximativ 53 de milioane de obiecte/bunuri culturale din aproximativ 3.700 de Propunerile trebuie depuse electronic, prin modulul TENtec Information System
institutii din intreaga Europa, functionând ca o platforma multilaterala care eSubmission (detalii in textul cererii).
intentioneaza sa creeze valoare pentru institutiile de patrimoniu cultural, pentru Participarea tarilor din Spatiul Economic European este permisa prin Regulamentul
utilizatorii finali si pentru reutilizarea creativa. No 283/2014 al Parlamentului European si al Consiliului.
Informatii si detalii pentru beneficiari si pe Twitter@inea_eu.
Bugetul programului: Bugetul indicativ disponibil pentru propunerile selectate in Solicitantii sunt incurajati sa depuna aplicatiile in limba engleza.
cadrul acestei cereri este de 4 milioane de euro, iar cofinantarea de maximum Consortiul trebuie sa fie format din minimum 3 entitati din 3 tari participante la
75%. program diferite.
Activități finanțate: Ghidul aplicantului
- cresterea calitatii continutului existent disponibil prin intermediul https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-
platformei „Europeana”; funding/2018-europeana
- imbunatatirea structurii, bogatiei si a capacitatii multilingvistice a
metadatelor existente pentru a creste gradul de descoperire si utilizare a
materialului disponibil;

117
Pentru mai multe informații Cooperare in domeniul tineretului UE – Canada:
Comisia Europeana – Directia Generala Retele de Comunicare, Continut si
Tehnologie, prin apel de proiecte
Agentia executiva „Inovare si Retele” – INEA DIALOGURILE TRANSATLANTICE UE-CANADA ALE SOCIETĂȚII CIVILE
Avenue du Bourget, 1 B-1140 Bruxelles (Evere) PRIVIND TINERETUL
INEA-CEF-Telecom-Calls@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply- Fondul/instituția finanțatoare: Comisia Europeană, prin Instrumentul de
funding/2018-europeana Parteneriat

Instituția care gestionează programul: Delegația Comisiei Europene în Canada

Obiectivul general:
Creșeterea cooperării internaționale în domeniul tineretului, pentru intensificarea
raporturilor societatii civile din UE si Canada.

Instrumentul de parteneriat a fost conceput pentru a promova interesele strategice


ale Uniunii Europene la nivel mondial prin sprijinirea cooperării în domenii de
interes reciproc cu principalii actori internaționali. Mai detaliat, aceasta cuprinde
patru domenii-cheie:
a) abordează provocările globale majore, cum ar fi securitatea energetică,
schimbările climatice și protecția mediului;
b) sprijină implementarea dimensiunii externe a politicilor interne ale UE și a
Strategiei Europa 2020;
c) acoperă aspecte specifice ale diplomației economice a UE prin îmbunătățirea
accesului pe piețele țărilor terțe prin intermediul comerțului, investițiilor și
oportunităților de afaceri și
d) sprijină activitățile de diplomație publică, inclusiv cooperarea academică și a
grupurilor de experți, precum și activitățile de promovare viziunea și principiile
Uniunii.
Baza juridică a Instrumentului de Parteneriat este Regulamentul (UE) nr. 234/2014
al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui
instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe.
UE și Canada au deschis recent un nou capitol, mai puternic, în cooperarea pe
termen lung o dată cu Acordul de parteneriat strategic, care a intrat în vigoare
provizoriu la 1 aprilie 2017.
SPA încurajează, în special, utilizarea schimburilor prin intermediul organizațiilor
neguvernamentale și al grupurilor de reflecție care reunesc tinerii și alți parteneri
economici și sociali pentru a extinde și aprofunda aceste relații și pentru a îmbogăți
fluxul de idei pentru soluționarea provocărilor comune.
Pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, prezenta cerere de propuneri
propune instituirea unor dialoguri între UE și Canada în domeniul tineretului, care
să ofere o platformă în care se pot întâlni organizații relevante pentru tineri și
organizații care se află în contact cu tinerii pentru a face schimb de opinii și de
experiențe pe teme de interes pentru tinerii proveniți din Uniunea Europeană și din

118
Canada.
Implicarea tinerilor în modelarea politicilor este o prioritate atât pentru UE, cât și
pentru Canada. Informații suplimentare:
- Cod apel EuropeAid/159496/DD/ACT/CA.
Bugetul programului: 900.000 euro - între 55% și 90% cofinanțare. - Durata implementării acțiunilor prevăzute trebuie să fie cuprinsă între 18 și 30 de
luni. Acțiunile trebuie să se desfășoare și în UE, dar și în Canada.
Priorități și acțiuni finanțate: - Aplicația poate fi depusă doar prin sistemul electronic PROSPECT. Este obligatorie
Lotul 1: Prioritatea tematică 1: tineretul, securitatea și pacea înscrierea prealabilă în baza de date PADOR
În cadrul acestui subiect general, dialogul ar putea să se concentreze pe trei sub- (https://ec.europa.eu/europeaid/pador_en) .
teme: - Parteneriatul trebuie să fie constituit din cel puțin o entitate din UE și o alta din
a) Prevenirea și combaterea extremismului violent; Canada, CE recomandă minimum 3 parteneri/proiect.
b) Schimbările climatice: discutarea impactului schimbărilor climatice (de - Aplicațiile pot fi depuse doar în limbile franceză sau engleză.
exemplu, asupra apei, a alimentelor și a securității energetice); https://bit.ly/2FjYPEr
c) Egalitatea de gen.
Instituție responsabilă și contact
Lotul 2: Prioritatea tematică 2: lumea digitală Delegația CE în Canada
Lista orientativă a activităților poate include: 150 Metcalfe Street, Suite 1900,
- discuție/cartografierea provocărilor priorității tematice abordate, Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1
- schimbul de cunoștințe, experiență, bune practici în domeniul priorității tematice Tel. 1-613-238-6464
abordate, delegation-canada-pi@eeas.europa.eu
organizarea de evenimente/întâlniri, dezvoltarea de platforme online, etc., Îîntrebările pentru nelămuriri sau detalii pot fi adresate cu cel mult 21 de zile
- îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații prin identificarea lacunelor înainte de termenul-limită pentru aplicare.
și a domeniilor de îmbunătățire a priorității tematice abordate, Pentru probleme IT: EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu
- formularea de recomandări care să fie diseminate cât mai mult posibil în UE și în
Canada,
- soluții inteligente și inovatoare de media socială și campanii privind prioritatea
tematică abordată.

Solicitanti eligibili:
Entități legal constituite în state participante: organizații non-profit de
la nivel național sau local, agenții, operatori din sectorul public, autorități publice
locale, grupuri de reflecție, universități, organizații internaționale
din state membre ale UE și Canada

Finanțare
Minimum 150.000 euro, maxim 450.000 euro

CALENDAR
 Cererile de finanțare au putut fi depuse până la data de 10 iulie 2018 (ora 16.00
ora Bruxelles-ului)

Ghidul aplicantului
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1523247770128&do=publi.detPUB&searchtype=QS&o
rderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=159496
119
Politica de coeziune – apel de propuneri  consolidarea proiectului european, întrucât politica de coeziune se află în
serviciul direct al cetățenilor UE.
nr. 2018CE16BAT042 - „Sprijin pentru măsurile
Solicitanți eligibili:
de informare privind politica de coeziune a UE” organizații mass-media/agenții de presă (televiziune, radio,
presa scrisă, presa online, noile mijloace de comunicare, o
Fondul/instituția finanțatoare: Comisia Europeană, prin Direcția generală
combinație de diferite mijloace media);
Politică Regională și Urbană (DG Regio)

Instituția care gestionează programul: Direcția generală Politică Regională organizații non-profit;
și Urbană (DG Regio)

Obiectivul general: sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de


conținut privind politica de coeziune a UE, respectând în același timp independența
editorială completă a persoanelor implicate. universități și instituții de învățământ;
Prin această cerere de propuneri, Comisia Europeană sprijină acțiunile de informare
privind politica de coeziune a UE, care este furnizată prin intermediul a trei fonduri
principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune
(FC) și Fondul Social European (FSE). În acest sens, pot participa proiectele care
abordează impactul unuia dintre aceste trei fonduri într-o regiune.

Obiectivele specifice: centre de cercetare și grupuri de reflecție;


 promovarea și încurajarea unei mai bune înțelegeri a rolului politicii de coeziune
în sprijinirea tuturor regiunilor UE;
 creșterea gradului de informare cu privire la proiectele finanțate de UE — în
special prin intermediul politicii de coeziune — și la impactul lor asupra vieții
cetățenilor;
 diseminarea informațiilor și încurajarea unui dialog deschis cu privire la politica
de coeziune, la rezultatele sale, la rolul său în realizarea priorităților politice ale UE asociații de interes european;
și la viitorul acesteia;
 încurajarea participării civice în ceea ce privește chestiunile legate de politica de
coeziune și promovarea participării cetățenilor la procesul de stabilire a priorităților
pentru viitorul acestei politici.

Mai precis, propunerile ar trebui să se refere la contribuția politicii de coeziune la: entități private;
 stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor
la nivel regional și național, precum și creșterea calității vieții cetățenilor săi;
 realizarea priorităților majore ale UE și ale statelor membre — care includ, pe
lângă crearea de locuri de muncă și creștere economică, combaterea schimbărilor
climatice, protecția mediului, consolidarea cercetării și a inovării, printre altele;
 consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE, reducând în
același timp disparitățile care există în țările și regiunile UE și între acestea;
 sprijinirea regiunilor astfel încât acestea să beneficieze de globalizare,
profitând de caracterul lor specific în cadrul economiei mondiale;

120
autorități publice naționale, regionale și locale, cu excepția Sprijin financiar pentru beneficiarii români în
autorităților responsabile cu punerea în aplicare a politicii de
coeziune cadrul proiectelor finanţate din fonduri UE
Unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale: comune, orașe și
județe, pot solicita în 2018 contractarea de împrumuturi de la
Ministerul Finanțelor Publice pentru a asigura fondurile necesare
Criterii de atribuire implementării proiectelor UE.
Diferitele instrumente și activități incluse în proiecte trebuie să fie conectate între ele, Împrumuturile sunt acordate de Ministerul Finanţelor Publice din România şi
să se bazeze pe o abordare conceptuală clară, iar rezultatele care urmează a fi generează dobânzi.
obținute trebuie să fie clare. Acestea ar trebui, de asemenea, să aibă un impact
semnificativ, care să poată fi măsurat cu ajutorul indicatorilor relevanți. Acestea Limita împrumuturilor este de 800.000.000 RON (~173 millioane de euro) iar
ar trebui să aibă o abordare regională. termenul limită de depunere a cererii şi a documentaţiei este 29 noiembrie 2018.
Împrumuturile se acordă pentru asigurarea prefinanţării şi / sau cofinanţării
Bugetul programului proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru
Bugetul total alocat pentru cofinanțarea măsurilor de informare în cadrul acestei cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, in urmatoarele conditii:
cereri este estimat la 5.000.000 EUR.
Cuantumul grantului va fi de minim 70.000 EUR și de maxim 300.000 EUR, sub a) rata de dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei
forma unei rambursări de până la 80% a costurilor eligibile. Solicitanții trebuie să in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului plus o marja
garanteze cofinanțarea sumei rămase, care va fi acoperită din resurse proprii. in functie de scadenta imprumuturilor; rata dobanzii rezultata ramane fixa pe
Comisia își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile. toata durata de derulare a imprumutului.
Durata maximă a proiectelor este de 12 luni. Marja se stabileste astfel:
(a) 1,5 puncte procentuale pentru scadente de pana la 3 ani inclusiv;
Calendar și termene (b) 2,0 puncte procentuale pentru scadente intre 3 si 5 ani inclusiv;
Data-limită pentru depunerea propunerilor: 28 iunie 2018 (c) 2,5 puncte procentuale pentru scadente intre 5 si 10 ani inclusiv;
Perioada de evaluare (orientativ): iulie - septembrie 2018 (d) 3,0 puncte procentuale pentru scadente intre 10 si 20 de ani inclusiv;
Informarea solicitanților (orientativ): octombrie 2018 b) perioada de rambursare: care este stabilita potrivit scadentei
Semnarea acordurilor de grant (orientativ): decembrie 2018 / ianuarie 2019 imprumutului acordat, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau
integral.
Informații suplimentare
Formularele de înscriere și informații suplimentare: Imprumuturile pot fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/fundingopportunities/calls- teritoriale, inclusiv pentru partea de contributie la finantarea proiectului
for-proposal implementat de asociatiile de dezvoltare intercomunitara la care acestea au
calitatea de membru, numai cu avizul comisiei de autorizare a imprumuturilor
locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
Ghidul aplicantului
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
https://bit.ly/2ljlF7x
Pentru mai multe detalii privind documentele necesare, procedura şi termenele
limită, vă rugam să consultaţi:
 ORDONANȚA nr. 8 din 23 august 2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204333
 Normele Metodologice din 30/08/2018: https://bit.ly/2wQMp4K.

121
Obiective specifice
NOU: “Autorități locale: Parteneriate pentru Consolidarea guvernării urbane: promovarea rolului autorităților locale
ca factori de decizie autonomi, în conformitate cu principiul
orașe durabile” subsidiarității. La nivel de oraș, aceasta include o abordare teritorială a
dezvoltării locale, permițând municipalităților să preia inițiativa de a
decide ce măsuri de politică să ia și cum să le implementeze.

Asigurarea incluziunii sociale a orașelor: Sărăcia urbană și excluziunea


ar trebui abordate prin politici adecvate, care să contribuie la prevenirea
cauzelor și efectelor inegalității, marginalizării și segregării, inclusiv prin
abordarea nevoilor grupurilor marginalizate și vulnerabile: persoanele cu
handicap, persoanele strămutate și migranții. Nevoile lor trebuie incluse, de
asemenea, în procesele de planificare urbană și traduse în acțiuni concrete pe
teren, cum ar fi îmbunătățirea accesului la apă și salubritate, inovații pentru
sporirea siguranței și securității, protecția drepturilor omului și a bunăstării
personale, accesul la sisteme juridice independente și echitabile și promovarea
creșterii incluzive a ocupării forței de muncă. Acțiunile integrate de dezvoltare
urbană includ utilizarea culturii ca factor de promovare a agregării și incluziunii
(dezvoltarea urbană culturală în zonele marginale și restaurarea patrimoniului
cultural în centrele urbane istorice).

Îmbunătățirea rezilienței și ecologizarea orașelor: promovarea


tranziției către o dezvoltare urbană durabilă și ecologică. Tendința către
o economie circulară urbană în orașele în curs de dezvoltare ar trebui să
continue, pentru a spori calitatea vieții, a stimula creșterea ecologică
urbană și a face orașele mai eficiente din punct de vedere al resurselor. De
Fondul/instituția finanțatoare: Comisia Europeană, prin Direcția Generală asemenea, trebuie urmărită reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate
pentru Cooperare Internationala si Dezvoltare (DG DEVCO) utilizării surselor de energie fosilă sau tehnologiilor cu eficiență scăzută, inclusiv
pentru transport, scăderea nivelului de poluare, reducerea deșeurilor și creșterea
Instituția care gestionează programul: Direcția Generală pentru gradului de rezistență a orașelor la schimbările climatice.
Cooperare Internationala si Dezvoltare (DG DEVCO) Creșterea prosperității și a inovării în orașe: UE sprijină orașele ca
actori ai inovării. Diversele realități urbane oferă oportunități pentru
Obiectivele programului: soluții inovatoare și competitive la problemele sociale și de mediu: în
Obiectivul global este promovarea dezvoltării urbane integrate prin parteneriate timp ce zonele metropolitane și orașele mari sau mega-orașele sunt
între autoritățile publice locale din statele membre UE și țările partenere, în motoarele economiei globale, orașele primare și secundare sunt centre care
conformitate cu Agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă. determină creșterea regională sau locală . Atât finanțarea publică, cât și cea privată
Parteneriatele vor sprijini autoritățile locale din țările partenere să abordeze pot fi luate în considerare pentru investiții și întreținerea infrastructurii municipale.
dezvoltarea urbană durabilă prin consolidarea capacității administrative, formare în Sectoarele prioritare ale infrastructurii municipale includ: mobilitatea și transportul
furnizarea de servicii și schimburi între autoritățile locale. Acțiunile pot sprijini urban, alimentarea cu apă și canalizarea, gestionarea deșeurilor solide, eficiența
construirea de noi parteneriate sau pot contribui la extinderea parteneriatelor și a energetică și serviciile de energie regenerabilă.
relațiilor de cooperare existente.
Parteneriatele propuse trebuie să abordeze primul obiectiv specific (guvernarea
urbană) și cel puțin unul din cele trei obiective rămase (incluziunea socială,
ecologizarea orașelor, prosperitatea și inovarea).
122
Lotul 2: Parteneriate pentru orașe durabile în Asia și Pacific: 10.000.000 eur
Apelul conține patru loturi împărțite pe zone geografice:
Lotul 1: Parteneriate pentru orașele durabile din Africa Subsahariană
Lotul 2: parteneriate pentru orașele durabile din Asia și Pacific
Lotul 3: Parteneriate pentru orașe durabile din America Latină, America Centrală
și Caraibe
Lotul 4: Parteneriate pentru orașe durabile în vecinătatea sudică și estică
Solicitanții trebuie să precizeze în mod clar pentru ce lot depun cererea în titlul
proiectului.

Alocare financiară: 53.151.603 eur


Finanțatorul își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile. De
asemenea, această sumă ar putea fi majorată dacă devin disponibile mai multe
fonduri.
Alocarea indicativă pentru fiecare lot:
Lotul 1: Parteneriate pentru orașe durabile în Africa Subsahariană: 23.651.603
eur

Lotul 3: Parteneriate pentru orașe durabile în America Latină, America Centrală


și Caraibe: 10.000.000 eur

123
Lotul 4: Parteneriate pentru orașe durabile în vecinătatea sudică și estică: Solicitantul principal trebuie să fie persoană juridică, nonprofit și autoritate
9.500.000 eur publică locală sau asociație a autorităților publice locale, inclusiv rețele urbane
constituite în conformitate cu legislația în vigoare în țară, cu sediul în una din
următoarele țări sau teritorii eligibile (v. anexa N):
a. Statele membre ale UE;
b. Țările și teritoriile în curs de dezvoltare, incluse în lista beneficiarilor publicată
de OCDE-CAD ("lista beneficiarilor ODA"), care nu sunt membre ale grupului G20;
c. Țările în curs de dezvoltare, incluse în lista beneficiarilor ODA, membre ale
grupului G-20, în care țara în sine este beneficiarul acțiunii;
d. Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) care intră sub incidența Deciziei
Consiliului 2013/755/UE din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor
de peste mări la Uniunea Europeană;
e. Și alte țări și teritorii, dacă sunt beneficiare ale acțiunii finanțate de UE în cadrul
Instrumentului ICD.
Solicitantul principal trebuie să fie direct responsabil pentru pregătirea și
gestionarea acțiunii împreună cu co-solicitantul și entitățile afiliate.

Co-solicitant/ți
În cadrul tuturor loturilor, solicitantul principal trebuie să acționeze cu cel puțin
un co-solicitant.
Pentru fiecare lot, fie solicitantul principal, fie co-solicitantul trebuie să aibă sediul
într-un stat membru UE, iar celălalt în țara beneficiară unde va avea loc acțiunea.
Co-solicitanții participă la proiectarea și punerea în aplicare a acțiunii, iar costurile
pe care le suportă sunt eligibile în același mod ca și cele suportate de solicitantul
principal.
În cadrul tuturor loturilor, co-solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele
criterii de eligibilitate:
• să fie persoană juridică;
• să fie autoritate publică locală, asociație de autorități publice locale, inclusiv
rețele de orașe, organism/agenție publică sau semi-publică (de ex.: agenție de
Dacă alocarea indicată pentru un anumit lot nu va putea fi utilizată din cauza distribuție, de management al deșeurilor etc.), universitate sau centru de
calității slabe a propunerilor sau a numărului mic de propuneri primite, finanțatorul cercetare;
poate realoca fondurile rămase unui alt lot. • cu sediul într-una dintre următoarele țări sau teritorii eligibile (anexa N):
a. Statele membre ale UE;
Sprijin financiar: b. Țările și teritoriile în curs de dezvoltare, incluse în lista beneficiarilor AOD
• suma minimă: 2.000.000 eur publicate de OCDE-CAD ("lista beneficiarilor ODA"), care nu sunt membre ale
• suma maximă: 5.000.000 eur grupului G20;
Contribuția UE: c. Țările în curs de dezvoltare, incluse în lista beneficiarilor ODA, membre ale
• minim: 50% din costurile eligibile totale ale acțiunii. grupului G-20,
• maxim: 95% din costurile eligibile totale ale acțiunii. d. Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) care intră sub incidența Deciziei
Diferența dintre costul total al acțiunii și suma solicitată trebuie să fie finanțată din Consiliului 2013/755/UE din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor
alte surse decât bugetul UE sau Fondul European de Dezvoltare. de peste mări la Uniunea Europeană;
e. Și alte țări și teritorii, atunci când sunt beneficiare ale acțiunii finanțate de UE
Solicitanți eligibili: în cadrul Instrumentului ICD;

124
Activități eligibile - Dezvoltarea pregătirii în caz de catastrofe și intervenții de reducere a riscurilor.
Durata unei acțiuni: între 24 de luni și 60 de luni. Soluțiile bazate pe natură pentru reducerea riscurilor de dezastre (eco-DRR) vor fi
Acțiunile vor trebui să abordeze următoarele problemele prioritare: promovate, mai ales atunci când acestea contribuie și la adaptarea la schimbările
Promovarea guvernării urbane climatice.
- Creșterea capacității funcționarilor publici responsabili de problemele
urbane la nivel local. Creșterea prosperității și a inovării în orașe
- Sprijinirea autorităților locale pentru transpunerea politicilor urbane - formare și burse pentru stimularea unui mediu favorabil pentru
naționale în planificarea urbană integrată, amenajarea teritoriului și gestionarea sectorul privat, în special a întreprinderilor locale care promovează
utilizării terenurilor. întreprinderile incluzive și sociale.
- Sprijinirea autorităților locale pentru îmbunătățirea aranjamentelor instituționale - Furnizarea de asistență tehnică pentru elaborarea unor măsuri inovatoare pentru
pentru gestionarea orașelor. finanțarea investițiilor în infrastructuri durabile.
- Elaborarea/dezvoltarea modalităților de consultare și cooperare între diversele - Proiecte-pilot care vizează inovarea pentru a crea locuri de muncă și pentru a
părți interesate (la nivel guvernamental, sectorul privat, mediul academic, promova antreprenoriatul responsabil din punct de vedere social.
organizațiile societății civile) de dezvoltarea urbană durabilă.
- Îmbunătățirea sau elaborarea mecanismelor de responsabilizare față de locuitorii Informații suplimentare
orașului și de societatea civilă. În prima fază trebuie depuse doar note de concepție (doar online - v. partea A a
- Sprijinirea autorităților locale în elaborarea planurilor de acțiune și a proiectelor formularului cererII de finanțare) care vor fi evaluate. Ulterior, solicitanții
de îmbunătățire a sistemelor de administrare publică și a veniturilor din sectorul selectați vor fi invitați să depună o cerere completă.
public. Pentru a aplica la această cereri de propuneri, instituțiile trebuie să se înregistreze
- formarea reprezentanților administrației publice locale în metodele și principiile în PADOR și să-și prezinte cererea în platforma PROSPECT (v. secțiunea 2.2.2 din
de guvernare urbană. ghid). Scopul PROSPECT este creșterea eficienței gestionării cererilor de propuneri
și oferirea unui nou grup de funcționalități, cum ar fi prezentarea online și
Asigurarea incluziunii sociale a orașelor posibilitatea de a urmări online starea aplicației.
- integrarea grupurilor marginalizate și vulnerabile, inclusiv a Pentru a ajuta solicitanții să se familiarizeze cu sistemul a fost organizată o sesiune
persoanelor strămutate forțat și a migranților vulnerabili, abordând de informare. Înregistrarea acesteia este disponibilă la următorul link:
nevoile acute și lăsând pe nimeni în urmă. https://webcast.ec.europa.eu/information-session-local-authorities-partnerships-
- abordarea "decalajului de gen în planificarea urbană", răspunzând nevoilor for-sustainable-cities .
femeilor, inclusiv siguranța și securitatea în spațiile publice urbane.
- Proiecte-pilot privind serviciile de bază și infrastructurile de rețea: apa, Nota de concepție și cererea de finanțare trebuie redactate în una din limbile:
canalizarea, deșeurile (inclusiv reciclarea), energia (inclusiv eficiența) și transportul engleză, franceză, spaniolă sau portugheză. Solicitanții care prezintă propuneri în
public. limba franceză, spaniolă sau portugheză trebuie să utilizeze formularul de cerere
- Sprijin tehnic acordat autorităților locale pentru accesul la alimente sigure, de finanțare în limba engleză.
nutritive și suficiente, într-un context mai larg, care să sprijine legăturile rurale și
urbane funcționale. Calendar și termene
- Proiecte în domeniul dezvoltării urbane integrate, care vizează patrimoniul Termenul limită pentru depunerea notei de concepție a fost 6 decembrie 2018,
cultural/spațiile culturale din orașe ca factori care să asigure incluziunea. ora 12:00 CET (ora Bruxelles-ului).

Creșterea rezilienței și ecologizarea orașelor Ghidul aplicantului


- Îmbunătățirea calității mediului în orașe și dezvoltarea economiei https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/local-authorities-partnerships-
circulare, inclusiv prin măsuri de atenuare/adaptare la schimbările sustainable-cities_en
climatice.
- Proiecte-pilot pentru proiectarea și implementarea de noi politici publice locale,
pentru nevoile legate de mediu și climă.
Contact
- Creșterea gradului de conștientizare privind modurile alternative de transport care DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
îmbunătățesc mobilitatea urbană durabilă și au emisii reduse de carbon. Rue de la Loi 41
125
B-1049 Brussels
T. +32 2 299 11 11
Programul COSME:
EuropeAid-161146@ec.europa.eu „Co-finanțarea unor consorții de autorități
contractante pentru achiziții publice de soluții
inovatoare”

Fondul/instituția finanțatoare
Comisia Europeana, prin EASME – Agentia Executivă Europeană pentru IMM

Instituția care gestionează programul


Agenția Executivă Europeană pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), care
implementează parțial Programul COSME – Competitivitatea IMM

Obiectivul programului
Această cerere de propuneri are 3 obiective principale:
1. Încurajarea cooperării dintre autoritățile contractante în
utilizarea achizițiilor publice pentru dezvoltarea inovării.
2. Utilizarea achizițiilor publice ca un mecanism de inovare
în domenii de mare interes public: energia curată (contribuția la
obiectivele de la Paris pentru combaterea schimbărilor climatice) sau asistența

126
medicală. Acest lucru va încuraja companiile inovatoare din UE, în special IMM, să https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cos
dezvolte noi soluții pentru a răspunde provocărilor societale. me/topics/cos-ppi-2018-2-01.html
3. Stabilirea de sinergii cu proiectele de cercetare și inovare finanțate de UE
(prin programele Orizont 2020, COSME sau alte programe europene), dacă este Informații suplimentare
posibil. COS-PPI-2018-2-01: Co-financing of consortia for public procurement of innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-
Activități eligibile procurement-innovation
Pentru această cerere de propuneri poate aplica un consorțiu format
din autorități contractante din cel puțin 2 țări eligibile. Întrebări frecvente
Consorțiile trebuie să conceapă și să pună în aplicare o acțiune privind http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html
achizițiile publice pentru inovare (IPP). Autoritățile contractante din consorții vor
achiziționa soluțiile inovatoare identificate, eventual în comun, cu respectarea Contact
normelor UE și naționale privind achizițiile publice. Email: EASME-COSME-PPI@ec.europa.eu
Consorțiul solicitant trebuie să demonstreze că soluția de achiziție preconizată va Contact IT, daca sunt probleme de depunere a aplicatiei:
fi nouă pentru autoritatea contractantă, că nu este încă disponibilă pe bază EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@ec.europa.eu
comercială la scară largă și că poate fi de interes pentru autoritățile publice din alte Tel: +32 (2) 2992222 (cu menționarea codului apelului de proiecte)
state membre ale UE. Codul acestui apel este COS-PPI-2018-2-01.

Solicitanți eligibili
Pot solicita cofinantare autoritățile locale, regionale și naționale,
organizații non-profit, publice sau private, universități/instituții de
educație, centre de cercetare, companii și IMM-uri etc.
Consorțiul trebuie să fie compus din cel puțin 2 și cel mult 6-7 autorități
contractante din țări eligibile diferite.
Alte organizații care nu sunt autorități contractante și îndeplinesc criteriile de
eligibilitate pot adera la un consorțiu.

Sprijin financiar
Există 2 tipuri de subvenții:
- subvenții monopublice: acordul de finanțare este semnat între
EASME și un beneficiar care este în întregime responsabil de punerea
în aplicare a acțiunii.
- subvenții cu mai mulți beneficiari: acordul de finanțare este semnat între EASME
și un consorțiu de beneficiari condus de un coordonator. Consorțiul este responsabil
pentru punerea în aplicare a acțiunii.
Sprijinul financiar este de 4.000.000 euro, maximum 60% cofinanțare totală pentru
fiecare proiect.

Calendar
 Termenul limită pentru depunerea proiectelor a fost 11 decembrie 2018 (ora
17:00 CET).
Propunerile trebuie transmise doar în format electronic, prin intermediul
programului pentru transmiterea și evaluarea propunerilor (SEP):

127