Sunteți pe pagina 1din 1

#

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, domiciliat(ă) în


……………………………, str. ………………………………., nr. ………bl. ……..sc …...

ap. ……. judeţul/sectorul ………………………., legitimat(ă) cu ………… seria ……….

nr. ………, CNP ……………………………., încadrat(ă) la


…………………………………………….

declar pe propria răspundere că nu desfăsor activităţi incompatibile cu demnitatea


funcţiei didactice si nu am fost îndepărtat/ă din învăţământ pentru motive disciplinare sau
printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis
dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de
condamnare penală.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile


inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data ………………………….. Semnătura,

………………………...