Sunteți pe pagina 1din 8

Programul Operational Capital Uman

Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei


POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”
Partener: Școala gimnazială „Nicolae Petrescu”, Crivăț
Cod SMIS proiect: 115020

PLAN REMEDIAL DE INSTRUIRE/ÎNVĂȚARE

-model-

Analiza S.W.O.T.realizată în urma evaluărilor, monotorizării rezultatelor învățării-


evaluării la disciplină și a observării sistematice a elevilor claselor din încadrare

Oportunități

-climat adecvat ;

-colaborarea cu diriginții claselor din încadrare și cu familiile /tutorii elevilor;

-colaborarea cu psihopedagogul școlii;

-absenteismul relativ redus;

-o bună cunoaștere, de către profesor, a fiecărui elev din clasele din încadrare, realizată prin
obervarea sistematică a comportamentului, discuții cu aceștia, cu părinții și diriginții claselor .

Amenințări

- existența unor elevi care provin din familii monoparentale;

-existența, în clasele din încadrare, a unor elevi cu deficiențe fiziologice neînregistrate sau
comunicate de către familie din cauza prejudecăților;

-situația financiară modestă a familiei determină elevii să lucreze pentru a se întreține, iar
școala nu mai are un loc important în viața unora dintre ei;

-decalajul de pregătire între elevii veniți prin transfer de la licee cu alte specializări și cu
medii de admitere mai mici și elevii admiși la un anumit profi/specializare din școală.

Puncte tari

-proiectarea, organizarea și derularea unui demers didactic flexibil, centrat pe elev, pe


particularitățile și nevoile acestuia;

-tratarea diferențiată a elevilor în procesul didactic;

-proiectarea riguroasă a unor itemi diverși, care vizează competențele specifice în proporție de
85%;

-evaluarea obiectivă , pe baza unor bareme corect construite ;


Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”
Partener: Școala gimnazială „Nicolae Petrescu”, Crivăț
Cod SMIS proiect: 115020

-monitorizarea sistematică, prin intermediul grupurilor de lectură (facebook),ce funcționează


ca portofolii de grup ale claselor, a progresului fiecărui elev în parte și remedierea
rapidă,eficientă, a decalajelor individuale de învățare;

-stimularea verbală, prin notare și chiar materială (oferirea de cărți) nu doar a elevilor care
realizează la standarde înalte competențele din programele școlare,ci și a celor care
înregistrează progres în parcursul individual de învățare ;

-diseminarea exemplelor de bună practică prin intermediul rețelelor online.

Puncte slabe

-problemele sociale și mediul familial, precum și contextul social general,determină lipsa de


motivație a unora dintre formabili;

-lipsa de preocupare sau de timp pentru lectură a unora dintre elevi are drept consecință o
insuficientă dezvoltare a abilităților de receptare și înțelegere a mesajului didactic și o
capacitate redusă de exprimare/comunicare.

Măsuri

-menținerea tratării diferențiate în proiectarea și realizarea demersului didactic;

-menținerea obiectivității în evaluare prin aplicarea de teste standardizate, proiectate în


conformitate cu programele în vigoare și noile structuri ale probei de bacalaureat la disciplina
limba și literatura română;

-consilierea sistematică a elevilor cu decalaje de instruire/învățare;

-stimularea și încurajarea permanentă a progresului individual al elevilor cu decalaje de


instruire/învățare;

-încurajarea, monitorizarea și evaluarea lucrului individual, utilizat în remedierii decalajelor


în instruire/învățare.
Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”
Partener: Școala gimnazială „Nicolae Petrescu”, Crivăț
Cod SMIS proiect: 115020

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE REMEDIERE

A DECALAJELOR DE ÎNVĂȚARE

1.dezvoltarea, în proporție de cel puțin 60%, a capacității de receptare/înțelegere a textului


literar/nonliterar studiat sau la prima vedere;

2.dezvoltarea, în proporție de cel puțin 60%, a abilităților de argumentare a unei opinii prin
valorificarea unui text la prima vedere și a propriei experiențe de viață și de lectură;

3.însușirea,în proporție de cel puțin 70%, a conceptelor operaționale specifice disciplinei, în


conformitate cu curricula în vigoare;

4.dezvoltarea, în proporție de cel puțin 60%, a abilităților de înțelegere și analiză a unui text
literar la prima vedere, cu evidențierea unora dintre particularitățile acestuia;

5.dezvoltarea abilităților de scriere corectă, exprimare și comunicare scrisă și orală;

5.stimularea/încurajarea permanentă a gustului pentru lectură și susținerea elevilor în activități


extraclasă care au drept scop dezvoltarea lor personală.
Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”
Partener: Școala gimnazială „Nicolae Petrescu”, Crivăț
Cod SMIS proiect: 115020

Modalități/strategii de remediere a decalajelor de instruire

Nr Numele și Cls. Competențe Activități/strategii de Modalități de


. prenumele vizate învățare evaluare
crt elevului
.
1 Conf. Lucru individual dirijat Testare
programei Stabilirea,de comun standardizată,
și planificării acord cu elevul, pe baza proiectată cu țintă
stilului de învățare pe structura actuală
identificat prin a probei la
chestionare,a unui plan examenul de
individual și bacalaureat,
individualizat de autoevaluare/
recuperare/dezvoltare coevaluare,
Instruirea diferențiată observarea
realizată în fiecare sistematică,
moment al activității realizarea și
didactice la clasă completarea fișei de
progres
2 Conf. Lucru individual dirijat Testare
programei Stabilirea,de comun standardizată,
și planificării acord cu elevul, pe baza proiectată cu țintă
stilului de învățare pe structura actuală
identificat prin a probei la
chestionare,a unui plan examenul de
individual și bacalaureat,
individualizat de autoevaluare/
recuperare/dezvoltare coevaluare,
Instruirea diferențiată observarea
realizată în fiecare sistematică,
moment al activității realizarea și
didactice la clasă completarea fișei de
progres
3 Conf. Lucru individual dirijat Testare
programei Stabilirea,de comun standardizată,
și planificării acord cu elevul, pe baza proiectată cu țintă
stilului de învățare pe structura actuală
identificat prin a probei la
chestionare,a unui plan examenul de
individual și bacalaureat,
individualizat de autoevaluare/
recuperare/dezvoltare coevaluare,
Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”
Partener: Școala gimnazială „Nicolae Petrescu”, Crivăț
Cod SMIS proiect: 115020

Instruirea diferențiată observarea


realizată în fiecare sistematică,
moment al activității realizarea și
didactice la clasă completarea fișei de
progres
4. Conf. Lucru individual dirijat Testare
programei Stabilirea,de comun standardizată,
și planificării acord cu elevul, pe baza proiectată cu țintă
stilului de învățare pe structura actuală
identificat prin a probei la
chestionare,a unui plan examenul de
individual și bacalaureat,
individualizat de autoevaluare/
recuperare/dezvoltare coevaluare,
Instruirea diferențiată observarea
realizată în fiecare sistematică,
moment al activității realizarea și
didactice la clasă completarea fișei de
progres
5 Conf. Lucru individual dirijat Testare
programei Stabilirea,de comun standardizată,
și planificării acord cu elevul, pe baza proiectată cu țintă
stilului de învățare pe structura actuală
identificat prin a probei la
chestionare,a unui plan examenul de
individual și bacalaureat,
individualizat de autoevaluare/
recuperare/dezvoltare coevaluare,
Instruirea diferențiată observarea
realizată în fiecare sistematică,
moment al activității realizarea și
didactice la clasă completarea fișei de
progres
Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”
Partener: Școala gimnazială „Nicolae Petrescu”, Crivăț
Cod SMIS proiect: 115020

FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE PROGRES

NUME ȘI PRENUME ELEV...................................................................................................

CLASA......................................................................................................................................

DISCIPLINA...........................................................................................................................

PERIOADA MONITORIZĂRII PROGRESULUI

-Semestrul I

-Semestrul al II-lea

CONȚINUTURI(anexă,conform programei și planificării calendaristice)

VALORI ȘI ATITUDINI, COMPETENȚE DEZVOLTATE(anexă,conform programei


și planificării calendaristice)/indicatori de performanță
Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”
Partener: Școala gimnazială „Nicolae Petrescu”, Crivăț
Cod SMIS proiect: 115020

REZULTATE ALE OBSERVĂRII SISTEMATICE A COMPORTAMENTULUI

REZULTATE ALE AUTOEVALUĂRII/COEVALUĂRII

REZULTATE ALE EVALUĂRII SCRISE/indicatori de performanță

-notare ritmică/evaluare formativă

-evaluare sumativă(lucrare scrisă)

REZULTATE ALE EVALUĂRII ORALE/indicatori de performanță


Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”
Partener: Școala gimnazială „Nicolae Petrescu”, Crivăț
Cod SMIS proiect: 115020

REZULTATE ALE ACTIVITĂȚILOR PRACTICE(proiecte, studii de caz, investigații)

REZULTATE ALE STUDIULUI INDIVIDUAL DIRIJAT DE PROFESOR/indicatori


de performanță