Sunteți pe pagina 1din 128

Strategia de dezvoltare a comunei Bahna, 2014 - 2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

COMUNA BAHNA, JUDEȚUL NEAMȚ 2014-2020


Strategia de dezvoltare a comunei Bahna, 2014 - 2020

Cuprins
I. Elemente introductive 2 II.11. Servicii sociale 52
I.1. Context 3 II.12. Cultură și artă 55
I.2. Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locală 5 II.13 Sport și agrement 58
I.3. Metodologia de elaborare a strategiei 6 II.14. Mediu 59
II.15. Capacitatea administrației publice locale 62
II. Evaluarea situației existente 8
II.1. Localizare și teritoriu 9 III. Analiza SWOT 67
II.2. Repere istorice și tradiții 10 IV. Planul strategic de dezvoltare 77
II.3. Caracteristici climatice, vegetație și sol 13
II.4. Resurse primare și secundare 15 IV.1. Viziune și obiective strategice 78
II.5. Situația demografică și indicatori reprezentativi 18 IV.2 Domenii prioritare 81
II.6. Mediul economic local 22 IV.3. Planuri de acțiune 88
II.7. Infrastructură 33 IV.4. Surse de finanțare 96
II.8. Resursele umane și ocuparea forței de muncă 41 IV.6. Concordanța cu politicile naționale și europene 101
II.9. Educație 45 IV.7. Portofoliu de proiecte 103
II.10. Sănătate 49 V. Implementare și monitorizare 124

1
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

COMUNA BAHNA 2014-2020


cAPITOLUL

CAPITOLUL 1
Elemente introductive
2
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Context
La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea
asumat începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la sărăciei. Strategia se concentrează pe cinci obiective ambițioase
Maastricht. privind ocuparea forței de muncă, inovarea, educația, reducerea
sărăciei și energia/clima.
Strategiile de dezvoltare durabilă elaborate la nivel naţional îşi
propun să contribuie la reducerea actualelor disparităţi şi să prevină Deși s-au realizat progrese semnificative în ultimii ani, economia
apariţia unor noi dezechilibre, în special prin stimularea unei țării noastre încă se bazează pe un consum excesiv de resurse iar
dezvoltări echilibrate şi prin accelerarea reconstrucţiei acelor capitalul natural este supus deteriorării. Prin urmare, România are
regiuni rămase în urmă datorită unor circumstanţe istorice, de redus decalaje economico-sociale semnificative în perioada
geografice, economice sau politice. următoare, concomitent cu transpunerea în practică a principiilor și
practicilor dezvoltării durabile.
Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăși criza
economică și pentru a crea condițiile care să favorizeze dezvoltarea Conștientizând necesitatea continuării dezvoltării economice şi
unei economii mai competitive, cu un grad mai ridicat de ocupare a sociale, în anul 2008 s-a dezbătut şi aprobat Strategia Naţională
forței de muncă. Prin urmare, în luna martie a anului 2010, Comisia pentru Dezvoltarea Durabilă a României la orizontul anilor 2013–
Europeană a lansat strategia „Europa 2020 - O strategie europeană 2020–2030. Aceasta stabilește obiective concrete pentru trecerea,
pentru creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”. într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare
generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru
Strategia Europa 2020 își propune să asigure o creștere economică: cunoaștere și inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă a
inteligentă, prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și calității vieții oamenilor si a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul
inovare; durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu natural.
emisii scăzute de dioxid de carbon; și favorabilă incluziunii, prin

3
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Ca orientare generală, lucrarea vizează realizarea următoarelor dezvoltării agresive a industriei pe seama spaţiului rural şi cerinţa de
obiective strategice pe termen scurt, mediu si lung: a menţine, pe cât este posibil, ruralul la dimensiunile sale actuale.

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și
practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor și
politicilor publice ale României ca stat membru al UE; Prin dezvoltarea economică a zonelor rurale se presupune

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor îmbunătățirea metodelor de realizare a activităților agricole,
Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării atragerea investițiilor, îmbunătățirea infrastructurii, și crearea de
durabile. oportunități de muncă atractive pentru locuitori cu scopul prevenirii

Orizont 2030: Apropierea semnificativa a României de migrării spre zonele urbane.
nivelul mediu din acel an al țărilor membre ale UE din
punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Așadar, comuna Bahna prezintă numeroase aspecte favorabile care
Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen susțin dezvoltarea durabilă a zonei: condiții naturale favorabile,
mediu şi lung, o creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o forța de muncă accesibilă din punct de vedere financiar, sectorul
reducere substanţială a decalajelor economico-sociale dintre agricol și potențial de dezvoltare a agroturismului.
România şi celelalte state membre ale UE.

Dezvoltarea rurală durabilă

Problema dezvoltării şi amenajării rurale este una dintre cele mai


complexe teme ale contemporaneităţii, datorită faptului că, în
esenţa sa, presupune realizarea unui echilibru între cerinţa de
conservare a spaţiului rural economic, ecologic şi social-cultural ale
ţării, pe de o parte, şi tendinţa de modernizare a vieţii rurale, pe de
altă parte. În acelaşi timp, dezvoltarea şi amenajarea rurală se află
la confluenţa dintre tendinţa de expansiune a urbanului, a

4
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare


Dezvoltarea durabilă susţine viziuni despre progres care integrează Scopul strategiei
atât nevoile imediate, cât şi cele pe termen mediu şi lung şi care se
adresează întregii comunităţi locale, cu proiecţii în toate domeniile Motivul principal pentru elaborarea unei strategii este de a dezvolta
socio-economice, cultuale şi de mediu. un răspuns coerent la necesităţile de dezvoltare și de a contracara
problemele predominante economice și sociale. Strategia oferă o
Pentru accesarea fondurilor europene, în valoare de aproximativ 43 bază pentru o serie de Planuri de Acţiune sau intervenții (programe și
miliarde de euro, acordate României în perioada 2014 – 2020, este proiecte), menite să determine ce trebuie de făcut, cum și unde, şi în
necesar ca fiecare administrație publică locală să dispună de o ce perioadă de timp, ce resurse vor fi necesare pentru a fi puse la
strategie de dezvoltare locală coerentă și durabilă în concordanță cu dispoziția realizării obiectivelor în cauză.
politicile publice trasate și agreate la nivelul Uniunii Europene.
Strategia de dezvoltare a comunei Bahna va asigura implicarea
Strategia de dezvoltare a comunei Bahna s-a realizat în vederea generală a actorilor locali, a cetățenilor în elaborarea și
identificării problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea implementarera planurilor de dezvoltare a Comunei Bahna pe
planului de acţiune locală pentru dezvoltare durabilă, stabilirea termen mediu și lung și a proiectelor pe termen mediu și scurt care
domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea derivă din aceste planuri.
portofoliului local de proiecte trebuie să aibă în vedere direcţiile
perioadei 2014-2020 de programare financiară a fondurilor Uniunii Scopul Strategiei de Dezvoltare este de a determina direcțiile de
Europene. dezvoltare, ritmul si scara acestei dezvoltări, de a eficientiza
activitatea autorităților publice locale in gestionarea problemelor
Principalele căi de acțiune pentru atingerea obiectivelor sunt comunei, în utilizarea resurselor financiare, de a promova localitatea,
de a atrage fonduri nerambursabile europene alocate pentru
planificate într-o așa manieră încât să permită autorităților locale,
perioada 2014 -2020, pentru a implementa proiectele investiționale
instituțiilor publice, dar și cetățenilor comunei Bahna utilizarea planificate.
tuturor resurselor, cunoștințelor și expertizei locale.
5
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Metodologia de elaborare
Strategia Locala de Dezvoltare Durabilă a comunei Bahna a fost Acest demers s-a focusat în jurul principiului parteneriatului, astfel
elaborată pornind de la principiul de bază conform căruia acest încât identificarea factorilor interesați a fost unul dintre primii paşi
document trebuie sa răspundă aspirațiilor comunității locale. urmăriţi în implementarea strategiei, întărirea parteneriatului pentru
Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei a presupus o dezvoltarea locală continuând pe durata întregului proiect.
abordare participativă care a condus la stabilirea unei viziuni
strategice unitare de dezvoltare și a planurilor de acțiuni ce vor fi Prin urmare Strategia de dezvoltare locală s-a realizat cu sprijinul și
implementate în orizontul de timp 2014-2020. contribuția comunității, a angajaților din instituțiile publice locale,
agenților economici din comună, compartimentelor de specialitate
Strategia de dezvoltare locală a comunei Bahna a fost realizată în de la nivelul comunei, subordonate Primăriei, prin intermediul
conformitate cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a consultărilor și a întâlnirilor de lucru.
României Orizonturi 2013-2020-2030, Acordul de parteneriat 2014-
2020 dintre România și Uniunea Europeană, politicile Uniunii Din punct de vedere metodologic au fost parcurse următoarele
Europene. etape:

Elaborarea strategiei a avut la bază starea actuală a mediului rural, Evaluarea stadiului actual de dezvoltare socio-economică
respectiv potenţialul economico-social şi alocarea de fonduri
nerambursabile în vederea reducerii decalajelor în vederea creării În această etapă s-a realizat o analiză a dezvoltării socio-economice a
premisei de identitate cu țările membre ale Uniunii Europene. comunei, reliefându-se principalii indicatori reprezentativi și evoluția
acestora. În vederea evaluării situației actuale a comunei Bahna au
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Bahna a fost elaborată fost utilizate sistematic cele mai recente date statistice disponibile.
conform criteriilor cheie de calitate utilizate în evaluarea
documentelor strategice la nivel european: relevanţă, eficacitate, Orizontul de timp al acestor date diferă de la un indicator la altul, din
eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate şi cauza indisponibilității unor informații recente pentru indicatorii de
aranjamente de management şi monitorizare. un interes deosebit, precum cei economici, sociali, demografici etc.

6
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Astfel s-au analizat: datele economice, demografice, infrastructura,


mediu, sănătate, resurse umane și forța de muncă, distribuția
serviciilor etc.

Analiza SWOT

Această etapă înglobează totalitatea punctelor slabe, a punctelor tari,


a amenințărilor, dar și a oportunităților identificate la nivelul comunei
Bahna ca urmare evaluării situației actuale. În urma acestei analize s-
au identificat elementele definitorii ale Comunei Bahna care au stat la
baza formulării direcțiilor strategice de dezvoltare și a proiectelor
investiționale relevante.

Planul strategic de dezvoltare

În această etapă se conturează viziunea privind dezvoltarea viitoare a


comunei Bahna, direcțiile de dezvoltare și obiectivele strategice
urmărite. În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice s-a pus
accentul pe realizarea planurilor de acțiune și prioritizarea acțiunilor
ce urmează a fi implementate, cum ar fi creșterea nivelului de trai al
locuitorilor, protejarea mediului, dezvoltarea durabilă a comunei.

Implementare și monitorizare

În această ultimă parte a Strategiei se prezintă condițiile, metodele și


instrumentele prin care se vor pune în practică politicile și proiectele
de dezvoltare propuse în documentul programatic.

7
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

COMUNA BAHNA 2014-2020


cAPITOLUL

CAPITOLUL 2
Evaluarea situației existente
8
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Localizare și teritoriu
Comuna Bahna este localizată în regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în Suprafața totală a comunei Bahna este de 5.720 ha, din care 972 ha
partea de sud-est a județului Neamț, este așezată în zona de contact intravilan şi 4.748 extravilan. Cea mai mare parte din teritoriul
a culoarului Siretului, în dreptul Podișului Central Moldovenesc, cu administrativ al comunei este acoperit de suprafețe agricole (4.289
dealurile piemontane pericarpatice din sud-estul depresiunii Caracu- ha).
Bistrița. Este formată din 9 sate și din punct de vedere administrativ
face parte din județul Neamț. Comuna se învecinează cu județul Accesibilitate
Bacău prin vecinătatea satelor Galbeni și Cârligi din comuna Filipești,
iar spre est, tot din comuna Filipești, satele: Oniscani și Harlești, la Comuna Bahna se află la o distanță redusă față de 3 centre urbane,
vest, comuna Racova din județul Bacău și la nord, comuna respectiv la aproximativ 10 km față de orașul Buhuși din județul
Moldoveni, satul Hociungi, la nord-vest, comuna Romani, satul Siliște, Bacău, la o distanță de 22 km față de orașul Roman din județul
județul Neamț. Neamț și la distanță de 45 km față de orașul Piatra Neamț.
Figura 2.1 - Poziționarea Comunei Bahna la nivel de județ

Din punct de vedere fizico-geografic comuna Bahna se suprapune


zonei de contact a culoarului Siretului, în dreptul Podișului Central
Moldovenesc, cu dealurile piemontane pericarpatice din sud - estul
Depresiunii Cracău-Bistrița.

Teritoriul Comunei Bahna, cuprinzând satele Izvoare, Băhnișoara,


Broșteni, Țuțucanii din Vale, Țuțucanii din Deal, Liliac, Arămeștii și
Bahna (incluzând azi și satul Urzici), urca pe versantul piemontan
sarmato-pliocen, alcătuit din pietrișuri, situat la exteriorul dealului
subcarpatic Runc (515m). O parte a comunei se află pe o terasă de
70-90 m a Siretului , în vreme ce o altă parte se află pe un fragment
din terasa Siretului de 130-140 m.

9
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Principalele căi de acces spre comună sunt reprezentate de drumurile


județene DJ 159, respectiv DJ 159B (Izvoare –Bahna-Hociungi) care
asigură accesul către municipiul Piatra Neamț, județul Bacău și către
comunele limitrofe.

În prezent cele mai apropiate aeroporturi de comuna Bahna sunt


Aeroportul Internaţional Bacău (34 km), Aeroportul Internaţional Iaşi
(111 km) și Aeroportul Internaţional Suceava (130 km), distanțe ce
pot fi parcurse cu mașina într-o jumătate de oră pentru cel mai
apropiat aeroport și în maxim două ore pentru aeroportul din
Suceava.

10
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Repere istorice și tradiții


Pe teritoriul comunei Bahna și a împrejurimilor sale s-au descoperit, Importante așezări din secolele VIII-IX, care pot fi atribuite populației
în ultimele decenii, numeroase vestigii arheologice care dovedesc că vechi românești s-au descoperit la Izvoare-Bahna. Așezarea din
și în această microregiune începuturile vieții umane coboară mult secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna a fost descoperită în primăvara
spre zorile istoriei în spațiul vechii Dacii. anului 1971 cu prilejul unor cercetări de suprafață efectuate într-o
microregiune situată la limita dintre județele Bacău și Neamț, pe
terasele din dreapta Siretului.
În stadiu actual al cercetărilor se poate afirma că cele dintâi
comunități umane au trăit pe aceste plaiuri încă din epoca nouă a Cercetările arheologice efectuate la Izvoare-Bahna, timp de aproape
pietrei, cu deosebire din eneolitic. Urme de locuire din eneolitic, un deceniu și jumătate, au dovedit, că în acest loc, numit ”La pod
aparținând marelui complex cultural Cucuteni, s-au descoperit prin Hărmănești”, există o succesiune de așezări, din cele mai vechi
cercetări de suprafață și descoperiri întâmplătoare, în mai multe timpuri și până aproape de zilele noastre.
puncte din microregiune. În apropiere, la Est de Bahna, respectiv la
Aldești s-au efectuat cercetări arheologice sistematice într-o așezare Tradiţiile şi obiceiurile păstrate la nivelul comunei Bahna fac parte din
aparținând culturii Cucuteni, cu o vechime de peste 5.000 de ani. categoria obiceiurilor dedicate sărbătorilor de iarnă: capra,
pluguşorul, bandele de mascaţi şi spectacolul de urături de la sediul
Zona în care se află vatra comunei Bahna cu împrejurimile sale, a fost Primăriei în ziua de 31 decembrie.
intens locuită și în vremea statului geto-dacic, respectiv în epoca
Burebista-Decebal. De-a lungul timpului dintre cele mai vechi obiceiuri s-au păstrat:
ceata de urători, capra cu alai, căiuţii şi mersul cu uratul cu ursul. În
O întinsă așezare a carpilor, din secolele II-III, a fost descoperită, și în zilele de Crăciun se merge cu steaua şi se obişnuieşte ca familiile şi
parte cercetată, pe raza satului Izvoare (fost Ruptura), comuna Bahna rudele să se viziteze. În ultima zi a anului, spre seară, cetele de
pe Dealul Poiana.
urători încep să meargă din casa în casă pentru a ura. În prima zi a
Anului Nou, copiii umblă cu semănatul (sorcovitul), iar gospodarii
primesc cetele de urători.

11
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Personalități marcante

Una dintre personalitățile marcante ale comunei Bahna este


profesorul Jean Ciută. Este un nume pe care locuitorii orașului
comunei îl cunosc și îl prețuiesc foarte mult. Istoric, cadru didactic,
director de unități de învățământ prestigioase, ziarist, om politic,
profesorul Jean Ciută, originar din comuna Bahna, este o prezență
activă, chiar și la vârsta de 85 de ani.

Profesorul doctor în științe geografice Victor Andrei, născut în


comuna Bahna realizează lucrarea care este căutată şi astăzi de
specialişti, pentru conţinutul ştiinţific deosebit „Încercare asupra
climatologiei oraşului Piatra-Neamţ”. A colaborat la: „Preocupări
didactice”, „Revista Geografică Română” (Cluj), „Moldova de Sud”
(Tecuci), „Buletinul Societăţii Române de Geografie «Danubius»”
(Galaţi), „Natura”, „Terra”, „Buletinul de Ştiinţe Geografice”
(Bucureşti), „Reformatorul” etc.

12
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Caracteristici climatice, vegetație, sol


Așezarea comunei Bahna la intersecția meridianului de 26 grade și 47 provocând creșterea rapidă a debitului pâraielor ce traversează
secunde longitudine estică și a paralelei de 46 grade si 46 secunde teritoriul comunei, cu deosebire a pârâului Turbata.
grade latitudine nordică determină un climat temperat continental
caracterizat prin: Circulația maselor de aer, puternic continentalizate este influențată

Veri călduroase cu temperatura medie lunară pe timp de vară de 20 de orientarea N-S a culoarului Siretului și de altitudinea mai redusă a
– 30°C;
dealurilor subcarpatice din vest. Dominante sunt vânturile ce bat

Ierni aspre cu temperatura medie lunară cuprinsă între -10 -
40°C; dinspre nord, iarna, care pot genera temperaturi sub -30 grade C și

Nivelul precipitațiilor anuale se încadrează între 250 – 500 mm; viscole. În restul anului bat vanturi dinspre vest și nord-vest.

Existența vânturilor de Nord;

Existența amplitudinilor termice anuale cele mai mari Ape subterane – Pânzele freatice bogate, situate la mică adâncime în
(diferența dintre cea mai mare și cea mai mică temperatură vecinătatea pâraielor Turbata, Băhnișoara și Precista, asigură apa
înregistrată într-un an).
potabilă pentru toate satele din zonă. În câteva puncte, între care cel
de la „Pod la Hărmănești", se află un număr important de izvoare, cu
Regimul climato-meteorologic - Clima din această microregiune, în
apă potabilă de o calitate deosebită.
care se situează vatra comunei Bahna, este temperat-continentală,
specifică Podișului Moldovei. Prezintă temperaturi medii anuale de
cca. 9 grade C, cu valori medii ridicate în luna iulie (19-20 grade C), Ape de suprafață - Teritoriul comunei Bahna este brăzdat de pâraiele
datorită expoziției estice, dar fără inversiunile termice specifice Luncii Turbata, Băhnișoara și Precista, care își au izvoarele în dealul
Siretului, în sezonul rece. Runcului. Aceste pâraie s-au adâncit mai întâi în formațiunile
piemontane, iar apoi în depozite nisipo-argiloase sarmațiene ușor
erodabile, scoțând la zi pânza freatică.
Precipitațiile scad pe măsura descreșterii altitudinii, însumând sub
600 mm/an. În timpul verii precipitațiile au deseori caracter torențial
Cele trei pâraie au văi asimetrice, cu versantul drept mai abrupt.
Toate aceste trei pâraie au un regim torențial, prezentând mari
creșteri de debit și nivel în timpul ploilor sub forma de aversă.

13
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Vegetația – este reprezentată de subetajului gorunului la limita


vestică a regiunii, iar în rest șleaurilor de deal, care includ alături de
gorun, stejarul pedunculat, cerul, jugastrul, frasinul etc, unii arbuști
(sânger, păduncel) și plante erbacee. Pădurile au fost defrișate pe
mari întinderi, de-a lungul timpului, fiind înlocuite de silvostepă
secundară, pondere mare au suprafețele cultivate cu plante de câmp
pe terase, iar pe terenurile în pantă s-au extins fânețele, izlazurile,
livezile și într-o mică măsură cultura viței de vie.

Solurile – reflectă diferențierile altitudinale și de pantă, pe podul


teraselor apar cernoziomuri slab levigate, iar pe frunțile acestora
cernoziomuri degradate. În cadrul versantului piemontan apar soluri
argiloluviale cenușii, în stadii diferite de podzolire, în funcție de
intensitatea proceselor erozionale, iar în sectoarele cu exces de
umiditate din jurul izvoarelor și din lunci apar soluri hidromorfe.

14
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Resurse primare și secundare


Resursele naturale Resurse hidrografice

Resursele naturale reprezintă totalitatea elementelor naturale ale Asemănător comunelor limitrofe, la nivelul comunei Bahna apa
pentru consum este asigurată din surse subterane și de suprafață.
mediului ce pot fi folosite în activitatea umană. La nivel local stadiul
de dezvoltare economică și socială, starea mediului și condițiile de
trai ale populației se află într-o relație direct-proporțională cu Comuna Bahna este străbătută de pâraiele Turbata, Băhnișoara și
valorificarea resurselor naturale prin exploatarea atât a materiilor Precista, ce aparțin bazinului hidrografic al râului Siret și își au
prime neregenerabile, cât și a celor regenerabile și prelucrarea lor în izvoarele în dealul Runcului. Aceste pâraie s-au adâncit mai întâi în
procese necesare vieții. formațiunile piemontane, iar apoi în depozite nisipo-argiloase
sarmațiene ușor erodabile, scoțând la zi pânza freatică.

Principalele resurse naturale ale Comunei Bahna sunt reprezentate


de pământ, care este folosit în preponderență pentru culturi agricole, Cele trei pâraie au văi asimetrice, cu versantul drept mai abrupt.
păduri și de izvoarele naturale cu apă potabilă de o calitate Pâraiele Turbata și Băhnișoara confluează la est de satul Cârligi și
deosebită. De asemenea, pe teritoriul comunei există importante formează un con de dejecție pe terasa de 5-7 m, iar pârâul Precista se
depozite de gaz metan, în satele comunei există 20 de sonde de varsă tot în pârâul Turbata pe raza comunei Filipești, în lunca
extracţie gaz metan funcţionale exploatate de Romgaz S.A. Siretului. Toate aceste trei pâraie au un regim torențial, prezentând
mari creșteri de debit și nivel în timpul ploilor sub forma de aversă.
Fondul funciar
Fondul forestier

Suprafața totală a comunei este de 5.720 ha din care suprafața


agricolă reprezintă 75%, în timp ce suprafața de teren intravilan Una din cele mai importante resurse regenerabile, de pe teritoriul
ocupă 972 ha. comunei Bahna, este reprezentată de pădurile care se întind pe o
suprafață de 1.093 ha, reprezentând 25% din fondul funciar al
comunei.

15
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Fauna

Comuna Bahna este caracterizată de o faună reprezentativă zonei de În anul 2013, fondul locativ al comunei Bahna era format din 1.526
deal și silvostepă secundară. Speciile de mamifere cel mai des de locuințe, întinse pe o suprafață de 53.382 m². Din numărul total al
întâlnite sunt rozătoarele, căprioara, mistrețul, lupul și vulpea. locuințelor un procent de 99% este reprezentat de locuințele
Speciile de păsări prezente pe teritoriul comunei sunt ciocănitoarea, proprietate majoritar privată, locuințele proprietate majoritară de
privighetoarea, rândunica, vrabia și cioara. Animalele domestice cel stat regăsindu-se într-un procent de 1%.
mai des întâlnite în gospodăriile comunei sunt păsările de curte
(găini, gâște și curci) și mamiferele (oi, capre, vaci și cai). Izolat se Comuna Bahna nu dispune de un sistem de alimentare cu apă și de
practică și creșterea albinelor. canalizare. Astfel, în lipsa unui sistem de alimentare cu apă
funcțional, instituțiile și gospodăriile comunei se aprovizionează cu
Resursele antropice apă din fântânile proprii.

Din punct de vedere al numărului de locutori și al suprafeței pe care o Comuna Bahna nu dispune în prezent de o rețea de alimentare cu gaz
deține, Regiunea de dezvoltare Nord – Est este cea mai mare regiune metan, cu toate că pe teritoriul comunei există 20 sonde de extracție
de la nivelul României. În ciuda acestui avantaj demografic, Regiunea a gazului metan funcționale.
se situează pe ultimul loc în raport cu nivelul de dezvoltare. La nivelul
anului 2009 Produl Intern Brut al Regiunii Nord – Est se cifra la Referitor la mediul de afaceri local, conform Oficiului Național al
54.408,4 milioane lei în anul 2009, reprezentând doar 10,9% din PIB- Registrului Comerțului, în comuna Bahna activau 11 societăți la
ul de la nivel național. finalul anului 2013, cu o cifră de afaceri de 2.939.443 lei.

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, comuna Bahna este La nivelul comunei Bahna există 2 cabinete medicale în cadrul cărora
traversată de șoseaua județeană DJ159, respectiv DJ159B. Drumurile își desfășoară activitatea 4 medici și 2 asistente, 2 puncte
comunale au o lungimea totală de 14,47 km și aproximativ 72% farmaceutice și un cabinet stomatologic.
dintre acestea sunt pietruite. Cu toate că anual se realizează lucrări
de întreținere și reparații ale drumurilor existente, calitatea
infrastructurii este slab calitativă, necesitând ample lucrări de
reabilitare și modernizare.

16
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Resurse energetice

În conformitate cu rezultatele Studiului privind evaluarea


potențialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în
România (solar, vânt, biomasă, micro-hidro, geotermie), identificarea
celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în producerea
de energie electrică neconvențională, Regiunea de dezvoltare Nord-
Est deține un potențial ridicat în producerea de energie solară,
energia eoliană și biomasă.

Cu toate acestea, comuna Bahna este amplasată într-o zonă cu


potențial redus de valorificare a energiei solare, dar, în schimb, cu un
potențial ridicat al producerii energiei eoliene, fiind situată într-o
regiune al cărei relief este caracterizat de prezența colinelor
fragmentate de numeroase văi, favorabilă exploatării curenților de
aer.

17
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Situația demografică și indicatori reprezentativi


Realizarea strategiei de dezvoltare locală se bazează pe monitorizarea rândul populației comunei spre principalele zone urbane de la nivel
eficientă a indicatorilor specifici și a tendințelor de dezvoltare. Astfel, național, zone care oferă mai multe oportunități de angajare
punctul de plecare în stabilirea obiectivelor prezentei strategii este populației.
reprezentat de colectarea informațiilor necesare și prelucrarea
acestora. Distribuția si densitatea populației

Fluctuațiile indicatorilor demografici înregistrate în ultima perioadă la Raportul dintre populația feminină și cea masculină este unul
nivelul comunei reprezintă aspecte importante care stau la baza echilibrat, ponderea populației feminine în totalul populației
proceselor de dezvoltare economică și socială a comunei Bahna. În comunei fiind de circa 50,4%, pe când populația masculină este
acest context realizarea unei analize amănunțite asupra situației reprezentată de un procent de 49,6%.
demografice de pe plan local este necesară pentru trasarea direcțiilor
și planurilor de dezvoltare viitoare în acord cu tendințele demografice Tabel nr. 2.2- Distribuția populației comunei Bahna pe sexe
Nr.
înregistrate. Denumire 2010 2011 2012 2013
Crt.

1. Populația – 1.801 1.767 1.771 1.769


Tabel nr. 2.1 - Evoluția numărului de locuitori ai comunei Bahna
feminină
Nr. Denumire 2002 2010 2011 2012 2013*
Crt. 2. Populația - 1.798 1.769 1.770 1.747
1. Populația totală 3.723 3.599 3.536 3.541 3.516 masculină

Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț


Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț *Date primite de la Primăria Comunei Bahna
*Date primite de la Primăria Comunei Bahna

Densitatea populației pe întreg teritoriul comunei a fost de 61,46


În perioada 2002-2013 se constată o scădere continuă de aproximativ 2
locuitori/km la finalul anului 2013, mult sub cea de la nivel județean,
5% a numărului de locuitori din comuna Bahna. Această scădere este 2 2
de 94,5 locuitori/km și a regiunii Nord-Est de 100,2 locuitori pe km .
determinată în special de creșterea ratei de migrare în
18
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Valoarea scăzută a densității locuitorilor din comuna Bahna este pondere de 20,8% ceea ce constituie un aspect pozitiv, întrucât
explicată de suprafața extinsă a terenurilor agricole, dar și de sporul comuna Bahna deține majoritar o populație activă, capabilă să
negativ înregistrat, care determină o scădere continuă a populației. contribuie la dezvoltarea durabilă viitoare a comunității.

Tabel nr. 2.3 – Structura populației pe vârste, în anul 2012


Structura populației după etnie și religie
Nr. Grupa de Număr de persoane % din populația
crt. vârstă totală
În conformitate cu datele furnizate de Primăria Comunei Bahna din 1. 0 - 14 ani 737 20,8%
punct de vedere etnic, se remarcă o preponderență a persoanelor 2. 15 - 64 ani 1.938 54,7%
române (87%), în comună instaurându-se un climat normal de 3. 65 ani și peste 866 24,5%
desfășurare a vieții sociale, populația comunei conviețuind în liniște
TOTAL 3.541 100%
fără a fi semnalate acte de discriminare etnică. Restul de 13% din Sursa: ”Direcția Regională de Statistică Neamț”
populație fiind de etnie romă. Din punct de vedere confesional
populația comunei aparține religiei ortodoxe (99,95%).
Raportul de dependență demografică, care caracterizează potențialul
de activitate al populației, atinge o valoare de 82,71% în anul 2012.
Structura populației pe grupe de vârstă Mai exact, este indicată presiunea pe care populația inactivă o
exercită asupra populației active. Astfel, în comuna Bahna, la 100 de
Un indicator important în identificarea procesului de îmbătrânire sau persoane cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani, revin aproximativ 83
întinerire a populației pe o anumită perioadă de timp este structura de persoane tinere (0-14 ani) și persoane vârstnice (peste 65 de ani).
populației pe grupe de vârstă, ce permite analiza perspectivelor
viitoare vis-a-vis de asigurarea forței de muncă.
Sporul natural și mortalitatea
Analizând repartiția pe grupe de vârstă a populației din comuna
Bahna, se evidenţiază o preponderență a vârstei medii, a populației În comuna Bahna, sporul natural este negativ, cu o valoare de -0,57,
mature (cu vârsta cuprinsă între 15 – 64 de ani), cu o pondere de ceea ce indică faptul că numărul deceselor depășește numărul nou
54,7%. născuților cu 0,57.

Populaţia bătrână (peste 65 ani) deţine un procentaj de 24,5%, în Comparativ cu județul Neamț unde sporul natural are o valoare de -
timp ce populaţia tânără cu vârsta între 0 – 15 ani are cea mai mică 5,2, valoarea sporului natural din comuna Bahna este semnificativ

19
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

mai scăzut. Natalitatea este semnificativ mai ridicată decât valoarea Având în vedere localizarea comunei Bahna la o distanță relativ
de la nivelul județului, pe când mortalitatea este în parametri redusă de 3 centre urbane, respectiv la aproximativ 10 km față de
normali, fiind cu aproximativ 0,5 % mai mare decât cea de la nivelul orașul Buhuși, la o distanță de 22 km față de orașul Roman și la o
județului. distanță de 45 km față de orașul Piatra Neamț, se remarcă prezența
navetismului.
Tabel nr. 2.4 – Sporul natural al comunei Bahna
Anul Mișcare naturală Persoanele care fac naveta pe teritoriul comunei sunt reprezentate
Comuna Bahna Județul Neamț de ingineri, medici, cadre didactice și alte categorii de muncitori
2011 Natalitate Mortalitate Natalitate Mortalitate
calificați, care își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor și
13,85 14,42 8,7 13,9
unităților economice, din comună.
Spor -0,57 -5,2
natural
Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț” Populația ocupată

Migrarea populației În urma analizării datelor furnizate de Direcția de Statistică a


Județului Neamț, la nivelul anului 2012 se constată că populația
Fenomenul de migrare de la nivelul județului Neamț a cunoscut o ocupată din cadrul comunei Bahna reprezintă un procent de 52,1%,
creștere de 56,81% în comparație cu cel din anul 2010, numărul respectiv 1.845 de persoane. Acest procent cuprinde totalitatea
persoanelor care au migrat în anul 2010 fiind de 261, iar în 2012 persoanelor din comună, cu vârsta peste 15 ani, care obțin venituri
ridicându-se la 345, dintre care 161 sunt de sex masculin. sub formă de salarii sau alte beneficii, dar și persoanele ocupate în
gospodăria auxiliară cu producerea de produse agricole în
Numărul limitat de locuri de muncă de la nivelul comunei constrânge exclusivitate pentru consumul propriu.
în preponderență populația tânără să migreze spre alte localități mai
dezvoltate, ori spre alte țări. Plecarea tinerilor din comună contribuie
la privarea zonei de un capital uman apt sa conducă la perpetuarea si
Caracterul preponderent agricol al economiei locale și numărul
limitat al surselor alternative de ocupare pentru locuitorii din cadrul
dezvoltarea comunității rurale. Acest proces influențează în mod comunei Bahna determină ca majoritatea populației ocupate să
negativ dezvoltarea locală a comunității și are consecințe directe practice o agricultură de subzistență.
asupra structurii demografice și calității de viață.

20
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Conform informaţiilor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în


anul 2012 numărul de salariați mediu era de 159 de persoane, dintre
care existau 27 de persoane angajate în agricultură.

De asemenea, se remarcă faptul că o pondere importantă din totalul


salariaților îl reprezintă persoanele care lucrează în învățământ, 45 de
persoane,în cadrul administrației publice sunt angajate 18 persoane,
iar în cel al comerțului 43 persoane sunt angajate cu carte de muncă.

21
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Mediul economic local


În vederea realizării unei analize viabile a contextului economic acest punct de vedere. În anul 2010, contribuția la formarea PIB-ului
actual al comunei Bahna este necesară o trecere comparativă a național plasează Regiunea Nord-Est pe locul VI (10,63%), fiind urmată
indicatorilor economici reprezentativi de la nivel regional, județean și doar de regiunile Vest (10,11%) și Sud-Vest- Oltenia (8,008%).
local. Astfel, dezvoltarea economică a comunei se bazează pe
evaluarea eficientă a resurselor existente cu scopul reducerii Economia comunei Bahna se bazează pe atributele calitative ale
discrepanțelor regionale. mediului natural în care este amplasată. Astfel cifra de afaceri cea
mai mare se înregistrează în domeniul agricol. Societățile active din
Nivelul de dezvoltare al comunei poate fi influențat pozitiv, având în comuna Bahna au înregistrat o cifră de afaceri de 2.939.443 lei în
vedere localizarea acesteia la o distanță relativ redusă de orașul anul 2013, cu aproximativ 34% mai puțin față cifra de afaceri
Roman și orașul Buhuși, între care se poate dezvolta o relație de înregistrată în anul precedent.
interdependență. Forța de muncă ieftină și terenurile agricole întinse
ar putea constitui factori semnificativi în atragerea învestitorilor din Rata șomajului
mediul urban apropiat, iar, în sens invers, centrele urbane învecinate
pot beneficia de forța de muncă neocupată din cadrul comunei. Cu o rată de ocupare a forţei de muncă de 63,8% în 2012 şi cu
probleme grave pe piaţa de muncă în ultimii ani, România este încă
Produsul intern brut departe de atingerea obiectivului EU 2020 stabilit de Programul
naţional de reformă care menţionează o rată de ocupare a forţei de
Regiunea de dezvoltare Nord-Est a înregistrat în anul 2010 o valoare a muncă de 70% până în 2020. În contextul unor discrepanţe tot mai
Produsului Intern Brut (PIB) de 55.669 milioane lei, ceea ce reprezintă mari faţă de media UE şi date fiind tendinţele actuale din ocuparea
10,63% din PIB-ul României și doar 0,1077% din PIB-ul UE forţei de muncă, este puţin probabil că obiectivul naţional pentru
27. În profil temporal, la nivel regional se remarcă o creștere a valorii 2020 va fi atins, dacă performanţa economică şi politicile naţionale
acestui indicator în anul 2010 cu 44,85%, față de anul 2006. nu se îmbunătăţesc considerabil.
Comparativ cu restul regiunilor din România, creșterea este cea mai În Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, rata de șomajului înregistrată
redusă, plasând regiunea pe ultimul loc în clasamentul național, din în anul 2012 a fost de 4,3%. Spre deosebire de celelalte regiuni, la
22
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

nivelul Regiunii Nord – Est s-a înregistrat cea mai scăzută valoare a
ratei șomajului. În ceea ce privește rata șomajului de la nivelul
județului Neamț aceasta a înregistrat o valoare cu 0,9% mai ridicată
(5,4%).

Cu toate acestea, procentul de ocupare a populației din cadrul rural,


cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani a cunoscut o scădere de 3,4
procente în perioada 2005-2011, atingând 63,7% la finalul anului
2011. Întrucât oportunitățile de angajare de la nivelul comunei Bahna
sunt foarte reduse, rata de ocupare a populației ajungea doar la 52,1%
în anul 2012.

23
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Demografia întreprinderilor locale

În anul 2013, conform Oficiului Registrului Comerțului Neamț, domeniul comerțului, circa 72%. Sectorul agricol și de creștere a
numărul total al agenților economici de la nivelul comunei Bahna era animalelor este reprezentat de un număr de 2 unități, activități
de 11 întreprinderi, mai mult cu 18% față de anul precedent, dintre veterinare-1 unitate, lucrări de tâmplărie și dulgherie -1 unitate.
care 2 sunt persoane fizice autorizate, 3 sunt întreprinderi individuale,
iar 6 sunt societăți comerciale. Tabelul nr. 2.6 - Înmatriculări agenți economici, comuna Bahna
Nr. An înmatriculare Număr agenți economici
Crt.
Deși se înregistrează o creștere a numărului de întreprinderi, mediul 1. 2009 2
de afaceri local este slab dezvoltat, fiind necesară dezvoltarea 2. 2010 0
activităţilor economice prin optimizarea resurselor existente, 3. 2011 0
sprijinirea şi atragerea în zonă a investitorilor în scopul creşterii 4. 2012 1
5. 2013 2
nivelului de trai şi a competitivităţii economice a comunei Bahna.
Sursa: „Oficiul Registrului Comerțului Neamț”

Tabel nr. 2.5 – Numărul de societăți existente în comuna Bahna


Nr. crt. Indicator 2013 Referitor la evoluția numărului de agenți economici înmatriculați, se
1. Persoane fizice autorizate 2 constată că în ultimul an a crescut numărul acestora cu o unitate, față
de anul precedent, ceea ce contribuie în mod pozitiv, dar nu suficient
2. Întreprinderi individuale 3
la dezvoltarea comunei Bahna.
3. Societăți comerciale 6
Total 11
Tabel nr. 2.7 – Numărul mediu de salariați ai firmelor cu sediul în comuna Bahna
Sursa: „Oficiul Registrului Comerțului Neamț”
Nr. Denumire 2007 2008 2009 2010 2011 2012
crt.
Stabilirea noilor direcții de dezvoltare ale comunei Bahna pentru 1. Număr mediu 136 132 142 138 157 159
orizontul 2014-2020, depinde în mare măsură de identificarea de salariați
principalelor domenii de interes ale agenților economici. În acest Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”
context analizând structura agenților economici existenți în anul 2013
la nivelul comunei Bahna, se remarcă că cele mai multe unități
economice cu sediul în comună în această perioadă activează în

24
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Numărul mediu de salariați declarați de firmele cu sediul în comuna


Bahna, în anul 2012, conform Direcției Regionale de Statistică Neamț,
a fost de 159, în creștere față de anul 2011 cu 2 persoane. Ponderea
cea mai ridicată înregistrându-se în sectorul educațional (43%), urmat
de sectorul industrial (26%) și de administrația publică (17%).

3%
11%

26%
43%

17%

Agricultură Industrie Administrație publică Învățământ Sănătate

Figura nr. 2.2 - Distribuția angajaților de la nivelul anului 2013 pe domenii de


1
activitate

1Direcția Județeană de Statistică Neamț

25
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Rezultatele întreprinderilor

Volumul cifrei de afaceri obținut de întreprinderile active din comuna Tabel nr. 2.9 – Rezultatele întreprinderilor pe sectoare de activitate

Bahna în anul 2013 este de 2.939.443 lei, cu 34% mai mic decât Nr. Denumire domeniu Cifra de afaceri (lei)
volumul cifrei de afaceri înregistrat la nivelul anului 2012. Cu toate că crt. 2012 2013
în perioada 2012-2013 numărul unităților economice înmatriculate a 1. Agricultură, silvicultură și 2.984.151 2.374.240
crescut, se remarcă o scădere a cifrei de afaceri, datorată unei creștere a animalelor
economii instabile după criza economică manifestată în perioada 2008
2. Activități veterinare 936.464 149.339
– 2011.
3. Comerț en-gros 68.889 1.452
Tabelul nr. 2.8 - Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2012 – 2013 4. Comerț en-detail 69.124 104.626
Nr. Crt. Denumire 2012 2013 6. Restaurante și alte activități 461.192 309.786
1. Cifra de afaceri (lei) 4.519.820 2.939.443 de servicii și alimentație
Sursa: „Oficiul Registrului Comerțului Neamț” Total 4.519.820 2.939.443
Sursa: „Oficiul Registrului Comerțului Neamț”
Sectorul de activitate care a contribuit cel mai mult la cifra de afaceri
totală este agricultura și creșterea animalelor (81%), bazată pe
cultivarea cerealelor, leguminoaselor și plantelor producătoare de
semințe oleaginoase și creșterea animalelor. Dezvoltarea acestui
sector este datorată în mare parte suprafețelor întinse de terenuri
agricole propice activităților agricole și potențialului de extindere de
care acesta dispune.

26
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Agricultura

La nivel național, agricultura reprezintă unul din sectoarele cu Suprafața totală a comunei Bahna este de 5.720 ha, dintre care 972
potențialul cel mai ridicat de dezvoltare, care poate contribui la ha teren intravilan și 4.748 ha teren extravilan. Suprafața destinată
accelerarea creșterii economice și la reducerea disparităților față de agriculturii este de 4.289 ha, reprezentând 75% din suprafața totală a
țările membre ale Uniunii Europene. Modelul european de comunei, din care teren arabil 3.736 ha, pășuni 494 ha, fânețe 58 ha,
agricultură se bazează pe un sector competitiv, orientat spre piaţă, vii 1ha.
îndeplinind, totodată, şi alte funcţii publice, cum ar fi protejarea
mediului înconjurător, oferirea unor așezări rezidenţiale mai Inexistența instalațiilor de irigare constituie o problemă principală
convenabile pentru populaţia din spaţiul rural, precum şi integrarea pentru fermierii din cadrul comunei, acestea fiind absolut necesare
agriculturii cu mediul înconjurător şi cu silvicultura. pentru protecţia culturilor agricole de calamităţile provocate de
secetă. Așadar, în vederea creșterii gradului de valorificare a
Economia rurală românească, dominată de agricultură în mare parte, terenurilor și a productivității agricole este necesară construirea unor
este încă slab integrată în economia de piaţă. În contextul actual al sisteme de irigații care să vină în completarea cantităților reduse de
economiei de piaţă, de modul înţelegerii şi aplicării tehnicilor de precipitații înregistrate în perioadele de secetă.
marketing depinde bunăstarea cetăţenilor din zona rurală şi urbană,
precum şi bunăstarea producătorilor agricoli. Investițiile în agricultură
sunt reduse, fapt ce necesită o preocupare deosebită din partea
administrațiilor publice pentru accesarea fondurilor europene
nerambursabile și rambursabile în vederea creșterii performanțelor și
competitivității.

Comuna Bahna deține un potențialul agricol ridicat, însă pentru


valorificarea acestuia sunt necesare investiții semnificative ce pot
influența în mod pozitiv creșterea economică locală, generând noi
locuri de muncă și siguranță alimentară.

27
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

La nivelul comunei Bahna o mare parte a terenurilor agricole sunt Condițiile geografice și climaterice favorabile ale zonei au determinat
utilizate în cadrul exploatațiilor mici, fiind destinate în principal spre locuitorii să practice agricultura. Așa cum reiese din datele statistice,
acoperirea nevoilor locuitorilor comunei. În acest sens, exploatarea terenul arabil reprezintă 87% din suprafața terenurilor agricole ale
agricolă a terenurilor din comună nu este valorificată la potențialul comunei Bahna, producția vegetală fiind favorizata de solurile fertile.
existent, majoritatea activităților agricole desfășurându-se la nivelul Suprafața de teren arabil este semănată în principal cu cereale (grâu,
fiecărei gospodării. În vederea eficientizării exploatațiilor agricole se porumb, orz, ovăz, secară), rapiță, floarea-soarelui, cartofi.
poate propune o asociere între agricultori în vederea sporirii
competitivității sectorului agricol. În comuna Bahna se observă că cele mai mari suprafețe din terenul
arabil cultivat revin culturii grâului (52%), culturii porumbului (36%) și
Suprafața agricolă valorificată de societățile comerciale de tip agricol culturii de floarea soarelui (5%). Dominanța culturii grâului se
este de 2.389,44 ha, reprezentând aproximativ 56% din totalul datorează prezenței unei mecanizări adecvate, grâul fiind o cultură ce
suprafeței agricole. necesită o agrotehnică mai pretențioasa (îngrășăminte, ierbicide,
Tabel nr. 2.10 - Situația societăților comerciale din domeniul agricole
mecanizare).
Nr. Denumire societate comercială Număr hectare
Crt. Tabel nr. 2.11 - Plantele cultivate la nivelul comunei Bahna
1. S.C. Ciocârlia S.A. 413,56 Nr. Denumire Număr hectare
2. S.C. Agrigeodana S.R.L. 265,34 Crt.
3. S.C. Agroemi S.R.L. 884,37 1. Porumb 812
4. S.C. Jipa Pandora Com S.N.C. 100,61 2. Grâu 1.151
5. S.C. John Avia S.R.L. 21,36 3. Floarea – soarelui 110
6. Biosort 94 4. Rapiță 15
7. S.C. Iulsim S.R.L. 207,71 5. Cartofi 76
8. I.I. Ploșniță Zina 105,30 6. Orz 16
9. I.I. Mazăre Vasile 46,31 7. Ovăz 21
10. I.I. Zbancu Vasile 48,73 Total 2.201
Sursa:„ Informații furnizate de Primăria Comunei Bahna”
11. I.I. Budau Leonard-Marius 121,57
12. I.I. Pădure Iosif-Ioan 30,69
13. I.I.4. Stolnicu Florin 55,89 Deși condițiile agro–pedo-climatice sunt favorabile pomiculturii,
Total 2.389,44 această activitate este slab dezvoltată pe teritoriul comunei Bahna
Sursa: „Informații furnizate de Primăria Comunei Bahna” Micile livezi sunt situate în curțile și grădinile gospodăriilor
28
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

populației, cultivându-se mai ales meri, peri, cireși, zarzări, caiși. În


trecut, suprafața acoperită de livezi era mai mare dar s-a restrâns ca
urmare a desființării plantațiilor existente. bovine
54%
porcine
La nivelul comunei se înregistrează un efectiv de 6.683 de animale, 8%
ovine
din care 509 sunt bovine, 500 porcine, 1.735 ovine, 315 caprine, 7%
3.624 de păsări, ce reprezintă un procent de aproximativ 54,22% din caprine

totalul numărului de animale. De asemenea, la nivelul comunei există păsări


5%
26%
și un efectiv de 570 de familii de albine.

Suprafața totală de pășuni de la nivelul comunei Bahna este de 494 Figura nr. 2.3 – Efectivul de animale din comuna Bahna2
ha, reprezentând circa 11.51% din suprafața destinată agriculturii a
comunei. În prezent această suprafață este utilizată pentru pășunatul
animalelor deținute de locuitorii comunei. Întrucât la nivelul comunei
nu există ferme zootehnice este necesară o atenție deosebită a
administrației publice în vederea îmbunătățirii calității și mărimii
suprafeței de izlaz în vederea atragerii potențialilor investitori.

2
Informații furnizate de Primăria Comunei Bahna
29
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Turism
Pe teritoriul comunei Bahna există resurse ce pot fi valorificate în

Biserica seculară din satul Țuțcanii din Deal. Aceasta este în
totalitate din lemn, fiind cea mai veche biserică din comună,
vederea dezvoltării durabile a turismului local. Agroturismul, dar și ridicată de peste 100 de ani și declarată monument istoric;
turismul recreațional ar putea fi dezvoltate în vederea diversificării 
Parohia Bahna;

economiei locale datorită amplasării comunei într-un cadru natural Biserica Sf. Nicolae din satul Bahna, ctitorie din 1736;

favorabil, numeroaselor obiective cultural-istorice și a tradițiilor și Biserica Nașterea Maicii Domnului din satul Broșteni;

obiceiurilor specifice zonei. Parohia Sf. Gheorghe din satul Izvoare;

Biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului,, din satul
Țuțcanii din Vale a fost construită între anii 1950 – 1953.
În ceea ce privește dezvoltarea turismului, un potențial ridicat în acest
sens îl deține turismul cultural, materializat prin valorificarea
patrimoniului natural, istoric și cultural, a tradițiilor și obiceiurilor
zonei. Aceste aspecte pot avea o contribuție însemnată în
îmbunătățirea imaginii comunei Bahna în ansamblul ei şi sporirea
atractivității acesteia ca destinație turistică.

Conservarea tradițiilor, culturii și a obiceiurilor din mediul rural


reprezintă mijloace de creștere a potențialului turistic în multe alte
țări. Având în vedere că majoritatea turiștilor străini care vin în țara
noastră caută să trăiască experiența "vieții la țară" cu tot ceea ce
implică acest lucru, păstrarea și conservarea culturii tradiționale în
mediul rural reprezintă un element obligatoriu care trebuie luat în
calcul în procesul de dezvoltare rurală.

Principalele lăcașuri de cult de interes turistic la nivelul zonei Bahna


sunt reprezentate de:

30
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Patru obiective din comuna Bahna sunt incluse în lista monumentelor infrastructurii de agrement și petrecere a timpului liber prin crearea
istorice din județul Neamț ca monumente de interes local, toate fiind unor condiții favorabile practicării turismului recreațional, fiind o
clasificate ca situri arheologice: zonă cu un grad redus de poluare.

așezarea din „Livezi” din satul Bahna, datând din secolele al
II-lea–al III-lea e.n.;

situl arheologic de „la Cenușărie” din satul Izvoare, cuprinzând
așezări din eneolitic (cultura Cucuteni);

situl arheologic de „la Cioate” din satul Izvoare, din secolele
al IV-lea–al II-lea î.e.n., cu o așezare și o necropolă din
secolele al II-lea–al III-lea e.n.;

așezarea de la „Hărmănești” (tot în satul Izvoare), datând din
secolele al VI-lea–al VII-lea Epoca migrațiilor.

În comuna Bahna s-a ridicat un monument al Eroilor, ridicat de


Vincenzo Puschiasis dedicat eroilor din războiul de independenţă şi
primul război mondial – înălţat între 1920-1925 în faţa şcolii.

Un alt obiectiv turistic al comunei Bahna este reprezentat de


Rezervația seculară de fag din satul Băhnișoara. Aceasta este o zonă
împădurită cu rol de protecție pentru specii arboricole de fag, cu
vârste cuprinse de peste 150 de ani. Arborii ce alcătuiesc rezervația
sunt seculari cu coronament grupat sus și trunchiuri drepte.

De asemenea, comuna Bahna deține un potențial semnificativ de


valorificare a agroturismului. În cadrul gospodăriilor agricole mai
dezvoltate din comună s-ar putea îmbina activități specifice
agriculturii cu serviciile turistice. Totodată, în vederea atragerii
turiștilor în zona comunei Bahna este necesară dezvoltarea

31
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Activități și evenimente reprezentative

Evenimentele și activitățile culturale pot contribui de asemenea la


promovarea potențialului turistic al comunei. Astfel, una din
sărbătorile importante din comuna Bahna este marea sărbătoare
creștină a Înălțării Domnului care este prăznuită și ca Ziua Eroilor,
eveniment cu ocazia căruia se organizează ceremonii în cinstea
ostașilor căzuți.

În cadrul Comunei Bahna, în anumite perioade ale anului au loc


evenimente culturale derulate fie de către elevii şcolilor locale, fie de
către ceilalţi membrii ai comunităţilor locale cu ocazia serbărilor
şcolare, a sărbătorilor de iarnă sau a zilelor de interes local şi naţional
(hramul satului, ziua eroilor, 1 decembrie, 24 ianuarie).

Promovarea identității locale și a potențialului turistic, poate genera o


creștere din punct de vedere economic la nivelul comunei Bahna pe
termen lung. În acest context direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea
și promovarea infrastructurii turistice, sunt relevante în procesul de
planificare strategică de la nivelul comunei Bahna.

32
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Infrastructura
Dezvoltarea infrastructurii reprezintă un punct cheie în vederea național și european, generează o creștere economică pe plan local
reducerii disparităților regionale. În mediul rural, drumurile constituie care poate facilita dezvoltarea de noi activități pe piața locală.
ruta de transport cea mai importantă, dar calitatea și în general
dezvoltarea acestora și a traficului este încă departe de a îndeplini Infrastructura rutieră a comunei Bahna se compune din drumuri
standardele europene. În vederea creșterii calității vieții locuitorilor și judeţene, comunale şi săteşti, fiind străbătută de două drumuri
dezvoltării economice a comunei sunt necesare realizarea unor judeţene D.J. nr. 159 Izvoare – Bătrânești – Bucium; D.J. nr. 159 B
investiții pentru alimentarea cu apă a gospodăriilor și realizarea unei Izvoare – Băhnişoara – Bahna – Broşteni – Hociungi; trei drumuri
rețele de canalizare menajeră. comunale D.C. nr. 98 Broșteni – Liliac - Arămești – Bahna, pe o
lungime de 6,42 km. D.C. nr. 100 Bahna – Țuțcanii din Vale, pe o
Drumurile locale au un rol semnificativ în zonele rurale, asigurând lungime de 4 km și D.C nr. 101 Broșteni – Țuțcanii din Deal, pe o
accesul la rutele de comunicare naționale, facilitând transportul lungime de de 4,05 km precum şi peste 43 km de drumuri săteşti.
persoanelor și schimburile economice. În comuna Bahna
infrastructura este insuficient dezvoltată pentru a putea permite
creșterea economică necesară diminuării disparităților regionale.

Infrastructura rutieră

Dezvoltarea infrastructurii rutiere de pe plan local reprezintă un


instrument esențial pentru implementarea cu succes a priorităților de
dezvoltare pentru comunitatea locală, contribuind la combaterea
izolării zonelor subdezvoltate, la creșterea mobilității a mărfurilor și a
persoanelor, precum și la integrarea zonei în rețeaua de transport de
la nivel regional, național și european. O infrastructură de transport
eficientă, legată la rețelele de transport de la nivel regional,
33
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Tabel nr. 2.12– Infrastructura drumuri la nivelul comunei Bahna Tabel nr. 2.13– Infrastructura de drumuri la nivelul comunei Bahna
Nr. Drum judeţean Drumuri Drumuri Nr. crt. Categorie Drum Lungime (km)
crt. comunale săteşti
1. Drumuri județene, din care 15,26
1. D.J. nr. 159 D.C. nr. 98
-Drumuri asfaltate 8,336
2. D.C. nr. 100 peste 43 -Drumuri pietruite 6,924
D.J. nr. 159 B de km 2. Drumuri comunale, din care: 14.47
3. D.C. nr. 101
-Drumuri asfaltate 3
Sursa: „Informații furnizate de primăria comunei Bahna” -Drumuri pietruite 11,47
3. Drumuri sătești, din care: 43,42 km
Infrastructura de transport a comunei Bahna este slab dezvoltată, -Drumuri pietruite 43,42
majoritatea drumurilor comunale și sătești nefiind asfaltate, 4. Drumuri de exploatație agricolă, din 48,18 km
care:
necesitând lucrări de reabilitare și modernizare, având în vedere că
un procent de circa 51%, este reprezentat de categoria drumurilor -Drumuri pietruite 8
pietruite., iar 32% din rețeaua rutieră a comunei constituie drumurile -Drumuri din pământ 40,18
din pământ. Drumurile asfaltate de la nivelul comunei reprezintă doar Total 121,33
15% din rețeaua rutieră. Sursa: „Informații furnizate de primăria comunei Bahna”

Starea proastă a infrastructurii rutiere contribuie direct la creșterea În perspectiva dezvoltării agriculturii este importantă starea
gradului de izolare în plan teritorial a satelor din componența infrastructurii drumurilor de acces spre exploataţiile agricole, care
comunei Bahna dar și la diminuarea nivelului de atractivitate al sunt destinate circulaţie vehiculelor agricole. În prezent, în comuna
acesteia. Bahna există drumuri de exploatație agricolă, cu o lungime totală de
48,18 km. Acestea sunt în totalitate din pământ, prezentându-se într-
o stare precară. În condiții meteo nefavorabile, accesul la exploatațiile
agricole fiind imposibil de realizat.

3
4
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Infrastructura de utilități

Calitatea vieții locuitorilor din comuna Bahna depinde în mare parte În lipsa unui sistem de alimentare cu apă potabilă funcțional,
de dotarea edilitară a locuințelor rurale, respectiv asigurarea locuitorii comunei se alimentează în mare parte prin metode
populației cu principalele activități de utilitate publică: apa potabilă, tradiționale. Fântânile proprii și izvoarele reprezintă sursele unice de
evacuarea apelor uzate, distribuția gazelor naturale pentru încălzit și alimentare cu apă potabilă, iar numărul fântânilor din cadrul comunei
prepararea hranei, consumul de energie electrică. Sub acest aspect, ajunge la 352. Astfel, numeroase familii au apelat la metode
mediul rural din România este încă deficitar, prezentând o alternative de alimentare cu apă prin crearea unor sisteme proprii cu
diferențiere marcantă față de utilitățile publice puse la dispoziția ajutorul hidrofoarelor și fântânilor din gospodării.
populației urbane. Cu toate preocupările existente în ultimii ani de a
îmbunătăți situația edilitară a comunelor rurale cu un volum mai Apa este poluată intens din cauza folosirii îngrășămintelor chimice și
mare de servicii edilitare, din cauza unor eforturi investiționale naturale precum și a tratamentelor aplicate în agricultură, având
insuficiente, dotările edilitare în mediul rural prezintă, însă, un nivel cantități mari de nitrați și nitriți.
nesatisfăcător.
Având în vedere vechimea rețelei de alimentare cu apă, începând cu
Alimentarea cu apă anul 2012, comuna Bahna a demarat un proiect de realizare a unui
sistem modern de alimentare cu apă a satului Bahna.
Calitatea vieții locuitorilor din comună depinde în mare parte de
existența unei infrastructuri de utilități, care să permită dezvoltarea Rețeaua de canalizare menajeră
activităților socio-economice din cadrul comunei.
În prezent comuna Bahna nu dispune de un sistem centralizat de
Încă dinainte de anul 1989, în comuna Bahna a fost realizat un sistem canalizare care să asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea
de alimentare cu apă în localitățile Broșteni, unde sunt racordate 66 lor. Locuitorii apelează la soluții alternative (utilizarea latrine sau
de gospodării și Izvoare, unde sunt racordate 80 de gospodării. Din bazine vidanjabile incorect amplasate şi neetanşate corespunzător)
cauza faptului că rețeaua de alimentare cu apă nu respectă care pot avea efecte negative asupra sănătății umane sau a mediului
normativele în vigoare (nu există stație de tratare a apei), apa înconjurător, constituind surse de poluare pentru pânza freatică.
distribuită poate fi folosită doar în scopuri menajere.

35
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Pentru eliminarea surselor de poluare este necesară și oportună Locuinţele din comună sunt în procent de peste 95% neizolate din
construirea unui sistem centralizat de colectare și epurare a apelor punct de vedere termic astfel chiar dacă sunt caracterizate de un
uzate astfel încât să se asigure cerințele de calitate la descărcarea în consum mic pe unitate, pierderile de energie termică sunt foarte
emisar a acestora. Apele pluviale se scurg liber la suprafața terenului mari, cu o influenţă directă asupra consumului de combustibil şi a
prin șanțurile existente în lungul drumurilor nesistematizate, spre noxelor emise în atmosferă în urma arderilor. Sursele regenerabile de
văile din apropiere. energie coroborate cu anveloparea termică a clădirilor din mediul
rural constituie soluţia viitorului pentru consumatorii din zonele
Alimentarea cu energie termică rurale.

Cu toate că pe teritoriul comunei Bahna există sonde de extracție a Pe lângă faptul că la nivelul comunei nu există servicii de furnizare de
gazului metan, aceasta nu este racordată la rețeaua de alimentare cu energie termică sau gaze naturale, se constată și un nivel redus de
gaz metan, situație datorată în mare parte resurselor financiare implementare a sistemelor ce utilizează surse regenerabile de energie
limitate ale comunei și locuitorilor. Având în vedere că teritoriul (energie solară, eoliană etc.).
comunei este traversată și de o conductă conectoare la o magistrală
de transport a gazului metan există posibilitatea derulării unor De asemenea, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață și de
investiții care să asigure accesul gospodăriilor la alimentarea cu gaz muncă a locuitorilor este necesar ca administrația publică locală să
metan. urmărească implementarea unei rețele de alimentare cu gaze
naturale care va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale,
Pe teritoriul comunei există importante depozite de gaz metan, în la protejarea mediului înconjurător și la dezvoltarea mediului
satele comunei există 50 de sonde, dar doar 20 de sonde de extracţie economic local.
gaz metan sunt funcţionale și sunt exploatate de Romgaz S.A.
Rețeaua de energie electrică

În prezent, alimentarea cu energie termică a locuințelor se realizează La nivelul comunei Bahna lungimea reţelei de distribuţie a energiei
în totalitate cu sobe cu combustibil solid (lemne, deșeuri agricole, electrice este de 43 km. Sistemul asigură necesarul de energie
etc.), iar în cazul preparării hranei se folosește drept combustibil
lemnul de foc, dar și gazul lichefiat. electrică pentru un număr de 1.450 gospodării, care reprezintă 95 %
din totalul gospodăriilor aparținătoare comunei Bahna.

36
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Alimentarea cu energie electrică a comunei Bahna se realizează de


către sucursala E – ON Moldova SA, de acest serviciu beneficiind
toate satele componente ale comunei Bahna.

Considerând perspectivele de dezvoltare a comunei Bahna din punct


de vedere social și economic, extinderea rețelelor electrice și
redimensionarea echipamentelor specifice reprezintă un factor
important în vederea susținerii creșterii consumului de energie
electrică.

Realizarea de lucrări de modernizare a rețelei de energie electrică,


precum și executarea de lucrări de eficientizare a acesteia, reprezintă
instrumente care antrenează în mod direct modernizarea și
dezvoltarea durabilă a comunei Bahna.

37
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Infrastructura de comunicații

Funcționarea în parametrii normali al oricărui tip de sistem pentru


comunicațiile de date și voce este determinată în principal de nivelul
de dezvoltare al infrastructurii de comunicații de pe plan local. În
contextul globalizării și al necesității de a avea acces la informație în
timp real, multe unități administrativ-teritoriale au conștientizat rolul
major pe care infrastructura de comunicații îl deține în desfășurarea
unei activități eficiente.

În ceea ce privește infrastructura de comunicații, în comuna Bahna


numărul abonaților la serviciile de telefonie mobilă și televiziune este
în continuă creștere, existând aproximativ 500 de abonați la telefonia
mobilă și 300 de abonați la telefonia fixă. Astfel, în comună există 4
operatori de telefonie fixă și mobilă și un oficiu poștal.

Accesul la internet în comună este modest, dat fiind nivelul de


dezvoltare scăzut și venitul redus al locuitorilor, astfel aproximativ
10% din totalul gospodăriilor sunt abonate la internet.

Chiar dacă în ultima perioadă s-a dezvoltat rețeaua de televiziune


prin cablu, care permite recepționarea a numeroase alte posturi de
televiziune din România și din străinătate, comuna Bahna nu are
acces la cablu TV.

38
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Infrastructura de locuințe
2
Intravilanul comunei Bahna reprezintă suprafața ce cuprinde gruparea Suprafața locuibilă/locuitor în comuna Bahna este de 15,07 m /loc,
2
de locuinţe şi anexe gospodăreşti, construcţiile social-culturale, mai ridicată cu aproximativ 3 m /loc față de cea înregistrată la nivel
2
economice, edilitare etc., precum şi spaţiile dinafara perimetrului regional și peste cea națională de 14,5 m /loc.
construit ca: zona industrială, spaţiile verzi, amenajările sportive etc.,
Numărul mediu de camere/locuință este de 2,56, cu 0,08 unități mai
stabilite prin planul urbanistic general.
redus decât media înregistrată la nivelul județului Neamț.

Suprafaţa totală a comunei Bahna este de 5.720 ha, din care 972 ha
Fiind o comună cu o populaţie aflată sub 4.000 de locuitori,
intravilan şi 4.748 extravilan. În componenţa intravilanului existent se
proporţiile comparaţiei cu fondul funciar al judeţului Neamț cunosc
evidenţiază suprafețele următoarelor localităţi:
anumite valori mari. Astfel, numărul total al locuinţelor din comuna

Localitatea de reşedinţă: localitatea Bahna în suprafaţă de 261
ha.; Bahna reprezintă aproximativ 0,70% din numărul total al locuinţelor

Localităţi aparţinătoare: din judeţul Neamț. Referitor la camerele de locuit din comuna Bahna
- Arîmmești în suprafață de 30 ha; acestea reprezintă 0,70% din numărul total al camerelor de locuit pe
- Băhnișoara în suprafață de 67 ha; întreg judeţul.
- Izvoare în suprafață de 314 ha:
- Broșteni în suprafață de 135 ha; 2
În cazul suprafeţei locuibile, exprimată în m , se remarcă faptul că la
- Liliac în suprafață de 65 ha;
nivelul comunei regăsim un procent de aproximativ 0,64% din totalul
- Țuțcanii din Deal în suprafață de 21 ha;
suprafeţei locuibile a judeţului. În ceea ce privește cele două tipuri de
- Țuțcanii din Vale în suprafață de 79 ha.
proprietate, se remarcă faptul că proprietatea majoritar privată din
cadrul comunei Bahna înregistrează un procent de 0,72% din totalul
2
Suprafața locuibilă a comunei Bahna era de 53.382 m la finalul proprietăților private ale județului Neamț. Un procent de aproximativ
anului 2012, iar numărul total de locuințe la finalul anului 2012 se 0,11% reprezintă proprietățile de stat de la nivelul comunei în raport
cifra la 1.526, dintre care 1.521 erau proprietăți majoritar private, cu cele existente în cadrul județului.
reprezentând 99,6% din fondul locativ al comunei.

39
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Tabel nr. 2.14 – Situația locuințelor din comuna Bahna


Nr. crt. Denumire 2011 2012
1. Camere de locuit 3863 3909
2. Total locuințe 1513 1526
Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”
Tabel nr. 2.15 – Situația fondului locativ al comunei Bahna 2012 5 Proprietate majoritar
de stat
Nr. crt. Denumire Județul Neamț Bahna Proprietate majoritar
1. Locuințe 215.655 1526 privată
1521
2. Camere de locuit 563.113 3909
3. Suprafață locuibilă 8.266.746 53382
(m2)
4. Proprietate majoritar 4.511 5 Figura 2.4 – Situaţia proprietăţilor private şi de stat 3
de stat
5. Proprietate majoritar 211.144 1521
privată
Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”

3Anuarul Statistic al Județului Neamț

40
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Resursele umane și ocuparea forței de muncă


Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2013-2020 își În ceea ce priveşte numărul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean şi
propune să impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare local, lipsa locurilor de muncă din zonă, acutizată în ultimii ani
stabilită de România pentru anul 2020, și anume o rată de ocupare de (inclusiv din cauza crizei economice), a dus la creşterea persoanelor
70% pentru populația în vârstă de 20-64 de ani care vor avea acces la fără ocupaţie. Astfel, rata șomajului în regiunea Nord-Est înregistrează
un loc de muncă de calitate, conform cu capacitatea şi competența o valoare superioară (6,8%) celei naţionale (5,9%), însă inferioară
lor şi venituri care să le asigure un trai decent. mediei comunitare europene de 9,7%.

Succesul acestui demers strategic depinde de implicarea reală a Resursele de muncă ale regiunii au ajuns la un număr de 2.399.300
tuturor factorilor interesați (autorități publice centrale și locale, persoane, în anul 2012, 49,6% dintre acestea reprezentând populația
parteneri sociali, societate civilă etc.) în fundamentarea, civilă ocupată.
implementarea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor ce vor fi
dezvoltate. Regiunea Nord-Est reprezintă una din cele mai prielnice zone pentru
investiții din Uniunea Europeană, în principal datorită costurilor
Transpunerea acestei strategii va însemna creşterea capacităţii scăzute a forței de muncă. Astfel, localizarea comunei Bahna în cadrul
României de a crea locuri de muncă noi, de calitate şi de a crea un Regiunii Nord-Est îi oferă acesteia numeroase avantaje și oportunități
avantaj competitiv pentru economia naţională printr-o resursă umană de dezvoltare. Totodată, datorită celor 3 centre universitare existente,
bine pregătită, cu un nivel înalt de calificare și competenţe. regiunea beneficiază de forță de muncă calificată, cu un nivel
superior
Contextul actual general
al educației și al pregătirii profesionale. De asemenea, la nivelul
Cu o populaţie de 3.734.546 locuitori (17,25% din populaţia
regiunii s-a înregistrat o dezvoltare a facilităților de transport,
României) şi o densitate a populaţiei de 101,3 locuitori/km2,
existând aeroporturi în trei centre urbane: Bacău, Iași și Suceava și o
Regiunea Nord-Est ocupă locul al doilea în ceea ce priveşte densitatea
rețea extinsă de transport feroviar.
după Regiunea Bucureşti-Ilfov). Populaţia regiunii este localizată cu
precădere în mediul rural (56,6%).
41
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Datorită solurilor fertile, favorabile unei game largi de culturi agricole, înregistrat la nivel județean. Acest aspect creionează, încă o dată,
una din cel mai importante ramuri economice ale zonei este gradul scăzut de îmbătrânire al locuitorilor comunei, dar și nivelul
agricultura. De asemenea, turismul deține un potențial semnificativ ridicat de furnizare de forță de muncă disponibilă.
de creștere datorită condițiilor naturale și antropice ale zonelor de
munte, ce pot conduce la efecte pozitive asupra creșterii economice. În cadrul comunei Bahna, evoluția populației angajate a cunoscut în
perioada 2009-2012 un trend ascendent, astfel, în anul 2012,
Din punct de vedere al participării la principalele activități numărul mediu de salariați în comuna Bahna era de 159 persoane, în
economice, populația ocupată civilă predomină pe ramura creștere cu aproximativ 11% față de anul 2009. Comparativ, la nivel
agriculturii, silviculturii și pescuitului cu un procent de 41.5%. Pe de județean, în 2012, numărul salariaților a scăzut cu 10% față de anul
altă parte, ramura serviciilor și ramura construcțiilor dețin 35,6%, 2009.
respectiv 22,9% din totalul populației ocupate. Referitor la structura
PIB, conform Anuarului Statistic din 2011, serviciile reprezintă 49,8% Tabel nr. 2.16– Numărul mediu de salariați în perioada 2009-2012

din PIB, industria și construcțiile reprezintă 30,1% iar agricultura Nr. Denumire 2009 2010 2011 2012
reprezintă 10%. crt.
1. Salariați – total – număr 142 138 157 159
mediu
Indicatori reprezentativi și evoluție
Sursa: „Direcția Județeană de Statistică Neamț”

Dezvoltarea socio-economică a unei comunități este determinată în


În ceea ce privește populația angajată din comuna Bahna, ponderea
mare parte pe forța de muncă a acesteia. Drept urmare, analiza
acesteia în totalul populației active din comună este de aproximativ
indicatorilor care caracterizează distribuția populației pe grupe de
8%. Una dintre cauzele care determină valoarea foarte scăzută a
vârstă și gradul de ocupare al populației apte de muncă reprezintă o
acestui procent constă în incapacitatea mediului de afaceri local a
genera locuri de muncă în vederea acoperirii cererii existente pe
piața locală.
necesitate în determinarea factorilor care contribuie la creșterea
economică locală.
Domeniul principal de activitate al salariaților din comuna Bahna este
În comuna Bahna, în anul 2012, populația activă se cifra la un număr
învățământul, dar și cel al comerțului. Numărul mediu de salariați în
de 1.938 persoane, reprezentând aproximativ 54,73% din numărul
total de locuitori stabili de 3.541, cu 1,17% mai puțin decât procentul
4
2
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

învățământ a rămas aproximativ constant 2009-2012, iar numărul Localizarea comunei Bahna în imediata apropiere a orașelor Roman,
persoanelor salariate în domeniul comerțului a crescut cu 27%. Buhuși și Piatra Neamț facilitează pregătirea profesională a
locuitorilor, dar contribuie și la nivelului ridicat al migrației resurselor
De asemenea, în domeniul sanitar se constată o involuție, personalul umane spre piața muncii din zonele urbane. Astfel, comuna Bahna
sanitar din comuna Bahna reducându-se de la 4 persoane în 2011 la 3 deține un potențial ridicat al dezvoltării forței de muncă, însă pentru
persoane în 2012. Numărul mediu de persoane care lucrează în păstrarea acestora pe teritoriul comunei sunt necesare eforturi
industrie a scăzut de la 30 în anul 2009 la 27 în anul 2012. În ceea ce pentru crearea și diversificarea locurilor de muncă pe plan local.
privește numărul mediu al salariaților din sectorul agricol acesta
înregistrează un nivel scăzut în ciuda potențialului agricol ridicat al Gradul de ocupare și șomajul
comunei și al numărului mare de unități economice noi înființate în
acest domeniu. În anul 2012, la nivelul comunei Bahna, populația ocupată reprezintă
52,1% în anul 2012 din numărul total de locuitori stabili (1.845
Tabel nr. 2.17 – Situația populației angajate din comuna Bahna
persoane). La sfârșitul anului 2011, populația ocupată a regiunii Nord-
Nr.
Denumire 2009 2010 2011 2012 Est era de 1.192.800 persoane, reprezentând un procent de 32,20%
crt. din totalul populației și 14,2% din totalul populației active ocupate a
1. Număr mediu de salariați în 5 5 7 11 4
agricultură, silvicultură țării . Rata de ocupare a resurselor de muncă din regiunea Nord-Est
este de 49,70%, la nivelul județului Neamț fiind înregistrată o rată de
2. Număr mediu de salariați în 30 21 28 27
industrie ocupare a populației mai mare decât cea de la nivel regional de
5
3. Număr mediu de salariați în 16 15 15 18 51,10% .
administrație publică, apărare
4. Număr mediu de salariați în 46 46 44 45 Criza economică manifestată la nivel național a generat destabilizarea
învățământ economiei și restructurarea activităților economice, cu impact direct
5. Număr mediu de salariați în 4 4 4 3 asupra mediului economic și al gradului de ocupare a populației
sănătate și asistență socială active. Astfel, criza economică de lungă durată a generat o creștere
6. Număr mediu de salariați în 31 37 40 43 semnificativă a șomajului atât la nivel local cât și național, șomerii de
comerț
4Sursa: „Analiza socio-economică a Regiunii Nord - Est 2014 – 2020”
Sursa: „Direcția Județeană de Statistică Neamț” 5Sursa: „Direcția Județeană de Statistică Neamț”
43
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

la sate reprezentând 60% la nivel național din totalul celor aflați în


evidențe.

În ultimii ani, rata cea mai ridicată a șomajului din comuna Bahna a
fost înregistrată în anul 2010, când numărul de șomeri era de 114 de
persoane. Cu toate acestea, în anul 2012 situația șomerilor s-a
redresat, numărul acestora coborând cu 18,42% față de anul de
referință 2010, ca urmare creșterii numărului de persoane angajate și
retragerii unor persoane de pe piața muncii.

Tabelul nr. 2.18 – Situația numărului de șomeri


Nr. Anul Număr şomeri înregistraţi la finele fiecărui an
crt. (decembrie)
1. 2010 114
2. 2011 91
3. 2012 93
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț

44
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Educația
Educația constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi (viteza 12 Mbps). Școlile mai au în dotare 5 copiatoare, 2 telefoane si
valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în 2 fax-uri.
formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea aspiraţiilor
de integrare europeană şi are un rol primordial în crearea premiselor Unitățile de învățământ sunt racordate la rețeaua de alimentare cu
pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate apă și energie electrică, și dețin un sistem de încălzire cu centrale
pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare măsură termice care utilizează lemne de foc. Însă, din cauza faptului că la
calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum nivel comunal nu există o stație de tratare a apei, apa distribuită în
deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean. unitățile
de învățământ nu este potabilă, fiind folosită doar în scop menajer.
Prin urmare, este necesar un grad ridicat de implicare din partea De asemenea, corpurile de clădire sunt izolate termic.
autorităților administrative ale comunei Bahna în vederea creșterii
indicatorilor educaționali și a infrastructurii școlare.

Contextul actual general

Rețeaua sistemului educațional de la nivelul comunei Bahna,


cuprinde în componența sa: Școala Gimnazială Bahna, Școala
Gimnazială Izvoare, Gradinița Băhnișoara, Grădinița Broșteni și
Grădinița Țuțcanii din Vale.

Școlile au ca bază materială 22 săli de clasă, două laboratoare de


informatică, 3 terenuri de sport, o sală de sport, 2 biblioteci școlare și
un Centru de Informare și Documentare. De asemenea, elevii au
acces și la 46 de calculatoare, dintre care 3 sunt conectate la internet
45
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Tabel nr. 2.19 – Descrierea unităților de învățământ din comuna Bahna Tabel nr. 2.20. - Populația școlară din comuna Bahna
Nr. 2010- 2011- 2012- 2013-
Nr. Denumire unitate de Denumire
Descriere crt. 2011 2012 2013 2014
crt. învățământ 
ciclu primar – 4 clase
1. Școala Gimnazială Bahna 
ciclu gimazial - 4 clase
1. Învățământ
preșcolar
114 100 102 100

ciclu preprimar - 3grupe
 2. Învățământ primar 191 181 186 175
2. Școala Gimnazială Izvoare
ciclu primar - 1 clasă
pregătitoare și 4 clase I-IV
3. Învățământ 174 168 171 155

ciclu gimnazial - 5 clase
gimnazial

ciclu premimar – 1 grupă Total comună 479 449 459 430
3. Grădinița Băhnișoara Sursa: „Informații furnizate Inspectoratul Școlar Județean Neamț

ciclu primar – 1 clasă
pregătitoare
4. Grădinița Broșteni

ciclu premimar – 1 grupă În cadrul unităților de învățământ din comuna Bahna, personalul

ciclu premimar – 1 grupă didactic implicat în actul educațional este 34 de cadre didactice la
5. Grădinița Țuțcanii din Vale nivelul anului școlar 2013/2014. Prin urmare, unui cadru didactic îi
revin 12,64 elevi, sub media de la nivelul județului Neamț de 14.6
elevi.
Sursa: „Informații furnizate Inspectoratul Școlar Județean Neamț”
Tabel nr.2.21 - Procentul de promovabilitate la Evaluarea Națională
În anul școlar 2013/2014, în cadrul celor 5 unități școlare erau înscriși Nr. Denumire 2010- 2011- 2012-2013
100 de preșcolari și 330 de elevi. Din totalul populației preșcolare și crt. 2011 2012
școlare, un procent de 23,25% sunt copii înscriși la grădinițe, 40,69% 1. Procentul de 66,66% 59,09% 59,25%
promovabilitate
copii înscriși în învățământul primar, iar restul de 36,04% copii înscriși Sursa: „Informații furnizate Inspectoratul Școlar Județean Neamț”
în învățământul gimnazial. Se constată o descreștere a numărului de
elevi la nivelul comunei, fapt ce se reflectă și asupra populației Calitatea sistemul educațional din cadrul comunei se reflectă în
școlare. Cauzele sunt multiple, printre care și migrația populației implicarea, participarea și rezultatele obținute de elevi și în nivelul de
tinere la muncă în țară sau în străinătate. promovabilitate al elevilor la testările naționale. Astfel, în anul școlar
2012 – 2013 promovabilitate la evaluarea națională a elevilor înscriși
în unitățile de învățământ primar și gimnazial a fost de 59,25%, în
46
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

scădere cu aproximativ 11% față de anul școlar 2010 - 2011. Acest 6


5
aspect reflectă interesul în continuă scădere a elevilor față de studiu,
dar și nivelul calitativ scăzut al procesului educativ din cadrul 4
comunei.
3 5,13

Tabel nr. 2.22 - Frecvența elevilor la cursuri


Nr. Denumire 2010- 2011- 2012-2013 2 3,83 3,43 4,2
crt. 2011 2012
1
1. Frecvența elevilor la cursuri 98,55% 98,12% 97,92% 0
Sursa: „Informații furnizate Inspectoratul Școlar Județean Neamț”
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Figura nr. 2.5 Evoluția ratei abandonului școlar din unitățile de învățământ, din
Este cunoscut faptul că absenteismul este una din problemele cu care 6
perioada 2010 - 2013
se confruntă numeroase unități de învățământ din țară situate în
mediul rural, însă comuna Bahna nu se încadrează în această Clădirile unităților școlare din comuna Bahna au o vechime de peste
categorie. Frecvența la cursuri în anul școlar 2012 – 2013 este în 30 de ani, în ultimii ani s-au realizat anumite lucrări de reabilitare și
procent de 97,92%, în scădere față de anii anterior modernizare a infrastructurii școlare: dotarea cu echipamente
moderne a sălilor de clasă, izolarea termică a clădirilor, realizarea
La nivelul unităților de învățământ din comuna Bahna în perioada de sistemului de încălzire prin centrală termică, a fost înlocuita tâmplăria
referință 2010 – 2014, rata abandonului școlar a crescut, în anul 2014 din lemn cu cea termopan, însă este necesară continuitatea acestora
cu aproximativ 25% față de anul 2011. Cauza abandonului este cu
în vederea derulării în condiții bune a actului de învățământ.
precădere starea materială slabă a părinților.

Elevii au acces la două biblioteci școlare, care pune la dispoziția


acestora un număr de 11.736 de volume, dintre care peste 500 sunt
achiziționate în ultimii 5 ani. De asemenea, aceasta deține o sală de
clasă ce este utilizată, un depozit pentru cartea școlară și un Centru
de Informare și Documentare cu 70 de volume, 20 CD-uri si 20 de 6
Informații furnizate Inspectoratul Școlar Județean Neamț
casete audio. 47
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Elevii care promovează Testele Naționale se orientează către liceele Nivelul de instruire al părinților relativ scăzut, starea materială a
din Roman și Buhuși, majoritatea elevilor alegând sa-și continue familiilor în cea mai mare parte critică, interesul pentru şcoală foarte
studiile liceale în zona urbană, fapt ce contribuie la diversificarea scăzut pot fi cauza ale acestei situații. Școala fiind pusă în situația de
pregătirii populației din comună, atât la nivelul studiilor dar și al a face totul pentru educația copilului. Legătura şcoală-familie fiind
specializărilor obținute. Dar există și copii care nu mai continuă univocă.
studiile după clasa a VIII-a din cauza situației materiale precare.
Pe lângă acestea, slaba echipare cu infrastructura de utilităţi, în
Principalele probleme unităţile de învăţământ, dotarea insuficientă a unităţilor de
învăţământ, constituie un alt impediment în funcţionarea în
Educația joacă un rol esențial în formarea „capitalului uman” și în parametrii normali a infrastructurii educaţionale. Această problemă
determinarea șansei omului din punct de vedere economic. Nivelurile constă în slaba finanţare a instituţiilor de învăţământ.
superioare de educație oferă indivizilor o mobilitate mai mare în ceea
ce priveşte schimbarea profesiei şi creșterea veniturilor.

În urma analizei infrastructurii educaţionale, se pot identifica lipsurile


sau domeniile în care este necesar a se investi pentru a se atinge
standardele moderne impuse de o țară membră a Uniunii Europene.
Așadar, în comuna Bahna sunt necesare investiții semnificative în
vederea îmbunătățirii sistemului educațional. Dotarea unităților de
învățământ cu echipamente moderne de studiu și reabilitarea
clădirilor reprezintă acțiuni prioritare pentru asigurarea derulării în
condiții optime a actului de învățământ.

De asemenea, sistemul educațional din cadrul comunei Bahna se


confrunta cu o rată de promovabilitate scăzută la Evaluarea
Națională.

48
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Sănătate
O rețea de asistență primară bine organizată, cu cabinete dotate, cu Tabel nr. 2.23 - Situația categoriilor de persoane vulnerabile pe anul 2013
Nr.
medici de familie posedând din ce în ce mai multe competențe este Categoria de persoane Număr persoane
crt.
baza performanței sectorului medical având influență pozitivă asupra
1. Bătrâni (peste 60 de ani) 203
cheltuielelor efectuate în asistența medicală secundară.
2. Femei gravide 11
3. Bolnavi cronici 287
În comuna Bahna se asigură numai serviciile sanitare primare. Pentru
4. Nou-născuţi 22
servicii de specialitate, locuitorii trebuie să apeleze, de regulă, la
5. Persoane cu dizabilităţi 144
unitățile medicale din orașele din apropiere.
6. Persoane neasigurate 381
7. Victime ale violenţei domestice 17
Contextul actual general 8. Copii din familii dezorganizate 57
9. Persoane cu probleme de sănătate mintală 83
Asistența medicală primară este asigurată de doi medici de familie și 10. Persoane cu risc -
3 asistente care activează în două cabinete medicale de medicină Total 1.205
generală, ambele în satul Bahna, și un cabinet stomatologic. Sursa: „Informații primite de la Primăria Comunei Bahna”

Referitor la numărul de consultații, la finalul anului 2013, s-a Întrucât unui medic ii revin aproximativ 1.758 de locuitori, comuna
înregistrat un număr de 12.257 de consultații, cu circa 8% mai mare Bahna se confruntă cu o insuficiență semnificativă legată de
decât numărul consultațiilor efectuate în anul 2012. personalul medical, problemă caracteristică regiunii Nord-Est, ce
înregistrează în medie o valoare de aproximativ 18,3 medici la 10.000
Bolnavii cronici reprezintă 18,16% din populația totală a comunei, de locuitori, sub media înregistrată la nivel național de 23,4 medici la
copii sub un an reprezintă 0,62% iar femeile însărcinate ajung la un 10.000 de locuitori.
procent de 0,31% din numărul total de locuitori pe 2013.

49
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

În prezent, în comuna Bahna există două puncte farmaceutice care Eficacitatea, siguranța și experiența pe care o oferă pacienților
distribuie medicamente locuitorilor, în cadrul căreia activează doi reprezintă componentele principale ale calității asistenței medicale,
farmaciști. un element important al performanței sistemului de sănătate.

La nivelul comunei Bahna nu există un serviciu de ambulanță, cazurile Îmbunătățirea serviciilor medicale trebuie sa reprezinte o prioritate în
de urgență fiind preluate de Serviciul de Ambulanță Roman, care se cadrul strategiei de dezvoltare a comunei Bahna, prin implementarea
află la o distanță de aproximativ 22 km. unui sistem sanitar eficient, cu o infrastructură adecvată, care să
contribuie la creșterea accesibilităților localnicilor la servicii medicale
În comuna Bahna nu există spitale, cel mai apropiat spital aflându-se moderne.
în orașul Buhuși la circa 10 km – Spitalul Orășenesc. Acest spital pune
la dispoziția pacienților compartimente de specialitate și un număr de Sistemul de sănătate trebuie să fie accesibile. Acesta este unul dintre
5 secții: secția de Psihiatrie Cronici, secția de Boli Infecțioase, secția 7
principiile enunțate în Carta socială europeană , care evidențiază
de Boli cronice, secția de Boli Interne, secție de Chirurgie Generală. importanța criteriilor transparente de acces la tratament medical și
obligația statelor de a avea un sistem de asistență medicală adecvat,
care să nu excludă părți ale populației de la primirea de servicii de
asistență medicală.
Principalele probleme
Pentru realizarea unei infrastructuri sanitare eficiente şi pentru a
În comuna Bahna medicii de familie sunt legătura principală între creşte calitatea serviciilor sanitare trebuie să se creeze condiţii pentru
locuitori și sistemul de sănătate. Serviciile medicale existente în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin investiţii în
cadrul comunei Bahna nu oferă posibilități moderne de remediere a
extinderea portofoliului de servicii oferite, dar și dotarea şi
problemelor existente. Cu toate acestea, comuna deține
modernizarea infrastructurii sanitare deja existente. Totodată, trebuie
echipamentul necesar în vederea acordării primului ajutor în
să se pună accent pe creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii
probleme de sănătate generală și stomatologice.
specializate de asistenţă medicală şi dezvoltarea unor programe de
educaţie pentru sănătate.

7Carta socială europeană revizuită, Strasbourg, 3 mai 1996.


50
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Resursele umane sunt elementul - cheie pentru buna funcţionare a Drept urmare, pentru a pune la dispoziția localnicilor servicii calitative
sistemului de sănătate, în conformitate cu necesităţile populaţiei. și în același timp accesibile persoanelor din mediul rural, care au
Calitatea serviciilor medicale depinde în mare parte și de accesul la posibilități financiare limitate, este necesar ca sumele disponibile de
servicii medicale menite să îmbunătăţească sănătatea şi siguranţa la la nivelul administrației publice sa crească. Concomitent cu aceste
locul de muncă, promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor, învăţarea resurse interne, va trebui crescută capacitatea de atragere de fonduri
de-a lungul vieţii pentru sporirea adaptabilităţii forţei de muncă, externe, în special de la nivelul EU, în vederea îmbunătățirii serviciilor
formarea şi educaţia personalului sanitar, ameliorarea capacităţii medicale și reabilitării infrastructurii sanitare.
instituţionale, a accesului la piaţa locurilor de muncă şi a incluziunii
sociale în sectorul sănătăţii şi al îngrijirilor de sănătate pe termen
lung.

La nivel local, se identifică necesitatea unităților sanitare de a se


ridica la standardele impuse de către Uniunea Europeană, având în
vedere slaba echipare a sistemului sanitar de la nivelul comunei în
materie de infrastructură, dotări și resurse umane specializate.

Modul în care un sistem funcționează este determinat în mod esențial


de felul în care este finanțat și organizat, inclusiv în ceea ce privește
colectarea și utilizarea fondurilor. Din punct de vedere al finanțării,
sistemul sanitar al comunei se confruntă cu insuficiența resurselor
financiare necesare desfăşurării tuturor activităţilor paramedicale.
Este necesară creșterea alocării de resurse destinate sănătății prin
identificarea de soluții în afara sistemului, dar și prin măsuri pentru
creșterea eficienței utilizării banilor, suplimentarea fondurilor astfel
încât localnicii sa primească îngrijirea necesară în vederea creșterii
speranței de viață și îmbunătățirii calității vieții.

51
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Servicii sociale
Obiectivul major privind dimensiunea socială a Strategiei Europa Scopul este creșterea calității vieţii prin acțiuni realizate pentru a
2020 a fost stabilit pe baza corelării a trei indicatori – numărul de răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în
persoane expuse riscului sărăciei, nivelul de precaritate materială vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate,
severă și numărul de persoane care locuiesc în gospodării în care vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi
gradul extrem de scăzut de ocupare a forței de muncă reprezintă un protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii
element primordial. sociale. În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege,
compartimentul de asistența socială desfășoară următoarele
Șefii de stat sau de guvern ai UE și-au luat angajamentul de a elimina activități:
sărăcia și excluziunea socială în cazul a cel puțin 20 de milioane de

identificarea nevoilor sociale ale comunității și soluționarea lor în
condițiile legii
persoane până în 2020. Pentru a îndeplini acest obiectiv, statele 
prevenirea situațiilor care pot conduce la marginalizare sau
membre trebuie să stabilească obiective naționale în conformitate cu excluziune socială;
obiectivele UE și să adopte măsurile necesare atingerii acestora. 
informarea asupra situațiilor de vulnerabilitate și dificultate,
precum și asupra drepturilor sociale legale ale persoanelor;
Aceasta va garanta că lupta împotriva sărăciei este o parte importantă 
realizarea de măsuri educative și de supraveghere destinate
integrantă din strategia globală de redresare. preîntâmpinării comportamentelor deviante;

acordarea de sprijin material și financiar persoanelor și
familiilor cu venituri reduse cu scopul acoperirii nevoilor
Contextul actual general minime, prevăzute de ansamblul dispozițiilor legale în vigoare.

În comuna Bahna, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale in Administrația publică locală acordă anual ajutor financiar localnicilor
domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, care au o situație socială precară. Pentru anul 2013, cheltuielile
persoanelor cu handicap, precum si a altor persoane sau grupuri privind serviciile sociale au fost în valoare de 298.000 lei, cu
aflate în nevoie socială se ocupă compartimentul de asistență socială
aproximativ 21 % mai mult față de bugetul acordat în anul 2012.
din cadrul Primăriei.
52
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Principalele probleme

Referitor la numărul persoanelor cu dizabilități din comuna Bahna, în Combaterea sărăciei și excluziunii trebuie să se bazeze pe creștere
anul 2013, acesta se cifra la 144 persoane, dintre care doar 23 economică și ocupare a forței de muncă, dar și pe o protecție socială
persoane beneficiau de indemnizație de handicap. În perioada 2011- modernă și eficientă. Conceperea de politici de succes privind
2013 se constată o creștere cu 12% a persoanelor cu dizabilități. De ocuparea forţei de muncă și educaţia joacă un rol semnificativ în
asemenea, se constată faptul că distribuția numărului de persoane cu combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, reducerea sărăciei
dizabilități pe grupe de vârstă indică că ponderea cea mai mare o au îmbunătățind oportunităţile de angajare ale lucrătorilor și șansele
persoanele vârstnice. În comuna Bahna nu sunt însoțitori a copiilor la o educație de calitate.
persoanelor cu dizabilități
Astfel, este necesară întreruperea transmiterii sărăciei de la o
În vederea creșterii incluziunii sociale la nivelul comunității, generaţie la alta și asigurarea de șanse egale pentru toţi locuitorii
companiile din cadrul comunei au posibilitatea angajării persoanelor comunei Bahna. Sistemele de educație și formare trebuie să aibă un
cu dizabilități, însă în perioada 2011-2013 nici o persoană care face rol esențial în susținerea mobilității sociale ascendente și să ajute la
parte din această categorie de persoane defavorizate nu a fost ruperea și nu la întărirea ciclului de dezavantaje și inegalități. Educația
angajată. Astfel, se remarcă necesitatea de a implementa diferite preșcolară este, probabil, cel mai important factor în ruperea cercului
măsuri care să promoveze și să încurajeze incluziunea acestora pe vicios de transmitere a sărăciei între generații. Investiția în educație și
piața muncii. îngrijire de înaltă calitate destinate copiilor de vârstă mică poate
sprijini un start sigur în viață pentru toți.

De asemenea, serviciile sociale oferă ajutor și persoanelor cu venituri


La nivelul comunei Bahna, se identifică carențe majore în ceea ce
mici prin acordarea unui sprijin financiar pentru încălzire. Astfel,
privește susținerea persoanelor defavorizate, impunându-se
numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire în anul 2013 era de acordarea unei atenții sporite serviciilor sociale oferite. Prioritare
343 de persoane, reprezentând 9,75 % din totalul populației. De sunt acțiunile privind crearea unor condiții pentru persoanele cu
asemenea, se constată o creștere de aproximativ 13% față de dizabilități, care în prezent sunt neglijate.
numărul de persoane care au beneficiat de ajutor de încălzire în anul
2011.

53
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Administrația publică a comunei Bahna trebuie să reunească părțile


implicate într-o inițiativă de parteneriat pentru combaterea sărăciei.

Aceste părți implicate pot fi autoritățile naționale, regionale și locale,


precum și partenerii sociali, ONG-urile și chiar persoanele care se
confruntă cu sărăcia.

Parteneriatul vizează dezvoltarea de abordări comune în toate


domeniile legate de incluziunea socială, în special cu privire la:

accesul la ocuparea unui loc de muncă;

accesul la servicii de bază și la protecție socială, în special în
contextul îmbătrânirii populației și al înmulțirii situațiilor de
excluziune socială;

educație și tineret, pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii și a
inegalităților în sistemul educațional;

combaterea discriminărilor, în special în ceea ce privește
minoritățile, persoanele cu handicap, persoanele fără adăpost,
dar și îmbunătățirea independenței economice și a
tratamentului egal al femeilor;

accesul la tehnologiile informației și comunicațiilor, la serviciile de
rețea, financiare și energetice.

54
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Cultură și artă
Patrimoniul cultural

Activitatea culturală, pe lângă rolul important pe care îl joacă pentru Protejarea moștenirii culturale rurale este extrem de importantă şi în
punerea în valoarea a patrimoniului material și imaterial, poate și ceea ce privește dezvoltarea turismului rural ca modalitate de
trebuie corelată cu activități în domenii complementare, precum promovare a satelor românești, cu un efect pozitiv asupra atragerii
activitățile în domeniul educației, formării profesionale, dezvoltării turiștilor și cu beneficii economice pentru populația locală. Turismul
comunitare și, în special, cu acțiunile în domeniul dezvoltării durabile poate fi ”provocat” sau augmentat de manifestări culturale de
la nivelul teritoriului, atât urban, cât și rural. calitate: derularea în rândul unei comunităţi a unor evenimente
culturale poate face mai atractivă comunitatea respectivă din punctul
Cu cât manifestările culturale sunt mai diverse, mai pregnante, mai de vedere al turistului, acesta având motive în plus - faţă de cele ce
puternice, cu atât percepţia exterioară asupra comunităţii care le ţin de frumuseţi naturale, de calităţi curative ale factorilor naturali
creează este mai completă, mai fidelă realităţii. În acelaşi timp, sau de instalaţii de agrement - să o viziteze.
indivizii consumatori de cultură din sânul unei comunităţi au mai
multe şanse să se apropie, să interacţioneze cu membri ai altor Deși comuna Bahna deține un patrimoniu cultural diversificat, acesta
comunităţi, de vreme ce folosesc un limbaj comun. nu este îndeajuns valorificat. Această situație, des întâlnită în mediul
rural, este cauzată în mare parte de lipsa fondurilor alocate pentru
Dar cultura unei comunităţi poate fi abordată şi din perspectivă promovarea tradițiilor locale și patrimoniului istoric și cultural.
economică. În primul rând pentru că, prin intermediul unei astfel de
”cărţi de vizită” culturale a comunităţii, indivizi sau grupuri din Lăcașurile de cult și monumentele istorice din cadrul comunei Bahna
exterior pot decide să privească comunitatea sau entităţile ar putea revitaliza turismul și creșterea economică a zonei. Cu toate
componente ca pe nişte parteneri cu care să deruleze nu numai acestea, majoritatea obiectivelor turistice sunt necunoscute
schimburi de natură culturală, dar şi economice. publicului larg. Realizarea unei oferte turistice corespunzătoare și
creșterea calității serviciilor în acest sector ar putea impulsiona
dezvoltarea zonei din punct de vedere cultural.

55
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

În comună există un singur cămin cultural, în satul Bahna, dar


activitatea culturală nu este la cea mai înalte cote, aici desfășurându-
se în general serbări școlare și câteva spectacole. Clădirea este veche
de peste 50 de ani, fiind in stare bună de funcționare.

Patru obiective din comuna Bahna sunt incluse în lista monumentelor


istorice din județul Neamț ca monumente de interes local, toate fiind
clasificate ca situri arheologice:

așezarea din „Livezi” din satul Bahna, datând din secolele al
II-lea–al III-lea e.n.;

situl arheologic de „la Cenușărie” din satul Izvoare, cuprinzând
așezări din eneolitic (cultura Cucuteni);

situl arheologic de „la Cioate” din satul Izvoare, din secolele
al IV-lea–al II-lea î.e.n., cu o așezare și o necropolă din
secolele al II-lea–al III-lea e.n.; Cultura comunei Bahna este susținută și prin intermediul bibliotecii

așezarea de la „Hărmănești” (tot în satul Izvoare), datând din publice, care conține un volum de carte în număr de 11.976 bucăți.
secolele al VI-lea–al VII-lea Epoca migrațiilor.
Locuitorii comunei Bahna nu mai folosesc atât de mult această formă
Principalele lăcașuri de cult de interes cultural la nivelul zonei Bahna de cultivare spirituală, dar prin accesarea proiectului ,,Biblionet la
sunt reprezentate de: sate”, biblioteca comunală a fost dotată în mod gratuit cu 4

Biserica seculară din satul Țuțcanii din Deal. Aceasta este în calculatoare performante.
totalitate din lemn, fiind cea mai veche biserică din comună,
ridicată de peste 100 de ani și declarată monument istoric;

Biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului,, din satul În comuna Bahna s-a ridicat un monument al Eroilor, ridicat de
Țuțcanii din Vale a fost construită între anii 1950 – 1953. Vincenzo Puschiasis dedicat eroilor din războiul de independenţă şi
primul război mondial – înălţat între 1920-1925 în faţa şcolii.

56
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Evenimente culturale

Respectarea sărbătorilor locale și religioase, Anul Nou, sărbătoarea


Învierii Domului, Ziua Eroilor, hramurile bisericilor din satele comunei,
contribuie la păstrarea identității culturale a locuitorilor din comuna
Bahna. De asemenea, patrimoniul cultural este dominat de
evenimente culturale ce au ca scop păstrarea tradițiilor și obiceiurilor.
Infrastructura culturală a comunei Bahna este reprezentată de un
singur cămin cultural cu o vechime de peste 50 de ani, care se află
într-o stare bună de funcționare, necesitând dotări interioare.

Una din sărbătorile importante din comuna Bahna este marea


sărbătoare creștină a Înălțării Domnului care este prăznuită și ca Ziua
Eroilor, eveniment cu ocazia căruia se organizează ceremonii în
cinstea ostașilor căzuți.

În cadrul căminului cultural din satul Bahna se organizează diverse


evenimente culturile: serbări școlare, concerte și spectacole de
muzică sau dans, dar și spectacole de datini și obiceiuri.

57
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Sport și agrement
Comuna Bahna este amplasată într-un cadru natural care oferă Deși comuna Bahna deține un potențial ridicat în vederea dezvoltării
oportunități variate de practicare a activităților de agrement și infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber, sunt
sportive. Cu toate acestea, pentru valorificarea, diversificarea și necesare realizarea unor investiții semnificative cu scopul dezvoltării
creșterea atractivității acestora sunt necesare însă unele investiții circuitelor turistice și promovării activităților sportive, insuficient
luând în considerare nivelul scăzut de echipare al comunei din acest valorificate.
punct de vedere.

În prezent, baza materială sportivă a comunei Bahna este formată


dintr-o sală de sport și 3 terenuri de sport amenajate în cadrul
unităților de învățământ.

Activităţile sportive pe care le putem menţiona sunt cele care au loc


în cadrul unităţilor de învăţământ din comună. La acestea trebuie
menţionate partidele de fotbal organizate spontan în zilele de
duminică şi sărbătoare de tineret, prilej cu care se întâlnesc şi se
relaxează după o săptămâna de muncă.

58
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Mediu
Protecția mediului în România constituie o prioritate a dezvoltării traversată de drumuri naționale sau de interes european ce sunt
economico-sociale ce are ca scop obținerea unui mediu curat și caracterizate de fluxuri mari de trafic.
sănătos care să nu afecteze posibilităţile de dezvoltare a generaţiilor
viitoare. Este necesară asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi Teritoriul comunei Bahna este traversat de pâraiele Turbata,
conservarea resurselor naturale, a apei, în concordanţă cu cerinţele Băhnișoara și Precista, iar în zonele de luncă se produc inundații
unei dezvoltări economice şi sociale durabile, precum şi creşterea deoarece toate aceste trei pâraie au un regim torențial, prezentând
nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei privind realizarea mari creșteri de debit și nivel în timpul ploilor sub forma de aversă.
acestor obiective.
Apele de suprafață sunt afectate în prezent de lipsa sistemelor de
Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi concomitent a canalizare şi epurarea apelor uzate, de utilizarea substanțelor chimice
standardelor de mediu, reprezintă, în continuare, obiectivul principal în agricultură (fertilizanți și substanțe fitosanitare) fără asistență
în domeniul protecţiei mediului. tehnică de specialitate, depozitarea necontrolată și
necorespunzătoare a diferitelor categorii de deșeuri, spălarea
Contextul actual general diferitelor obiecte și bunuri în albia apelor de suprafață, etc.

În comuna Bahna calitatea factorilor de mediu este în general bună, Calitatea aerului în comuna Bahna este în general bună. Nu sunt
majoritatea efectelor negative asupra mediului provenind din arderea agenți economici a căror activitate să aibă un impact negativ asupra
combustibililor pentru prepararea hranei şi încălzire, folosirea aerului. În prezent sunt pulberi în aer ce provin de la zonele
substanțelor chimice în agricultură și traficul rutier. neacoperite cu asfalt, de la zonele acoperite cu pământ și de la modul
neigienic în care se face salubrizarea.
Traficul rutier generează pe lângă poluarea aerului și creșterea
nivelului de poluare fonică, însă acesta nu contribuie într-un mod Privitor la monitorizarea poluării atmosferice, comuna Bahna nu
semnificativ la poluarea mediului înconjurător, comuna nefiind dispune de o stație locală de monitorizare a indicatorilor specifici. Cu
toate acestea, monitorizarea se realizează prin intermediul
59
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

măsurătorilor la stația localizată în orașul Roman. Valorile înregistrate Managementul deșeurilor


sunt situate sub limita maximă admisibilă stabilită de legislația în
vigoare pentru principalii poluanți atmosferici: dioxid de sulf, oxizi de Administrația publică locală joacă un rol important în activitatea de
azot şi pulberi în suspensie/sedimentabile (SO2,NO2,NH3, H2S). gestiune a deșeurilor – colectare, colectare selectivă, transport,
prelucrare, eliminare finală. În urma descompunerii deșeurilor de
natură organică, se degajă mirosuri dezagreabile, iar curenții
Fenomenele fizice naturale, dar și activitățile umane influențează în atmosferici antrenează din depozitele de gunoi particule solide de
mare măsură calitatea solurilor din regiune. Principala cauză de diverse dimensiuni care, prin depunere ulterioară pe sol și plante,
poluare a solurilor constă în depozitarea deșeurilor menajere și a favorizează şi accentuează fenomenul de poluare.
reziduurilor și dejecțiilor zootehnice în zone neamenajate Un aspect important în gestionarea deșeurilor este constituit de
corespunzător. De asemenea, un alt factor important ce contribuie la managementul deșeurilor electrice și electronice DEE, astfel încât
creșterea gradului de poluare a solurilor ar putea fi reprezentat de este necesară colectarea selectivă a acestora, după tipul de material
îngrășămintele și substanțele chimice administrate incorect, utilizate pe care îl are în componență. De asemenea este necesară
pentru combaterea dăunătorilor. promovarea reciclării deșeurilor la nivel local, și reutilizarea
deșeurilor provenite din urma demolărilor sau reparațiilor din
Spații verzi construcții și nu numai.

În prezent, cetățenii comunei Bahna se confruntă cu o problemă și La nivelul comunei, serviciile de salubritate sunt asigurate de firma
anume lipsa spațiilor verzi amenajate. La nivelul comunii Bahna nu Rossal Roman S.A. Cantitatea colectată de deșeuri în perioada 2011-
3
există un registru al spațiilor verzi, situație ce poate afecta buna 2013 a ajuns la 2.213 m , numărul de pubele existent în comună este
gestionare a potențialului acestora. de 35 de bucăți.

Pădurile se întind pe o suprafață de 1.093 ha, reprezentând 25% din Conform datelor furnizate de Primăria Comunei Bahna, ponderea
fondul funciar al comunei. gospodăriilor care beneficiază de sistemul de management al
deșeurilor este de 50%.

60
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Consiliul Județean Neamț a implementat proiectul „Sistem Integrat


de Management al Deșeurilor în Județul Neamț”, finanțat de
Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial “Mediu”
(POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 1
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și
reabilitarea siturilor istorice contaminate. Obiectivul proiectului este
implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în

județul Neamț, care să îmbunătățească atât calitatea vieții, cât și pe


cea a mediului. Proiectul cuprinde depozitul ecologic de la Girov,
Stația de sortare și transfer de la Cordun, stație care va deservi 26 de
comune și municipiul Roman, printre care și comuna Bahna.

În comuna Bahna nu există un sistem de management aferent


colectării selective, fapt ce contribuie la depozitarea neadecvată a
deșeurilor biodegradabile, deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor
periculoase.

61
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Capacitatea administrației publice locale


Aderarea la Uniunea Europeană prevede îmbunătățirea sistemului de acest tip de dezvoltare care are rolul de a răspunde nevoilor prezente
administrație publică. Astfel se constată necesitatea reformării fără a leza interesele generațiilor viitoare.
sistemului administrativ pentru buna funcționare a acestuia în slujba
cetățeanului. Reforma administrației publice include toate aspectele Administrația publică ocupă un rol semnificativ în dezvoltarea
organizării sectorului public, printre care se remarcă: “arhitectura” economiei locale prin susținerea și implementarea unui management
generală a ministerelor și agențiilor, organizațiile și instituțiile de la potrivit contextului de modernizare și reformare a instituțiilor
nivel local, sistemele, structurile, procesele, motivațiile, precum și publice.
modul de supraveghere a acestora și de adaptare periodică a
sistemului. Autoritățile administrației publice locale dețin sediul în localitatea
Bahna, într-o clădire administrativă foarte veche, reabilitată în anul
O administrație publică modernă trebuie sa fie orientată către 2000, având o vechime de peste 77 de ani.
satisfacerea nevoilor cetățenilor, să asigure o mai bună informare a
cetățenilor, să coopereze cu cei cărora li se adresează și să întărească
controlul public asupra administrației. Se urmărește consolidarea și
lărgirea cadrului de participare a societății civile la procesul
decizional, precum și asigurarea transparenței actelor administrative
și comunicarea operativă cu cetățenii.

Contextul actual general

Dezvoltarea durabilă a economiei rurale este o reflectare a dezvoltării


economice. Administrația publică are un rol deosebit de important în

62
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Activitatea desfășurată de cei 24 de angajați în cadrul primăriei dispoziția populației comunei și locuitorilor și servicii de urgență
Bahna este facilitată de dotările din punct de vedere tehnologic, puse oferite de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.
la dispoziția acestora. Astfel, se identifică un număr de 8 calculatoare
În vederea accesării diferitelor surse financiare de pe plan intern sau
conectate la internet, 2 copiatoare, 7 imprimante și 1 fax. De
de pe plan extern, este nevoie de implementarea unor măsuri de
asemenea, aceasta beneficiază de acces la rețeaua de telefonie fixă și consolidare a capacității administrative a acestor autorități, fapt ce
mobilă, respectiv internet. poate ajuta la realizarea obiectivelor de dezvoltare.

Autonomia locală a comunei Bahna se realizează sub guvernarea


Capacitatea financiară
directă a instituțiilor administrativ-teritoriale, alcătuite din:

Consiliul Local: format din 11 consilieri, acesta deține putere de
decizie în problemele de interes local care nu intră, prin lege, în La nivelul comunei Bahna, autoritatea publică locală se bazează în
competența altor instituții. activitatea sa pe un buget local aferent unui an, în cadrul căruia sunt

Primarul: acesta reprezintă autoritatea executivă din cadrul stabilite veniturile, structura acestora pe surse, respectiv cheltuielile
administrației locale și are rolul de a asigura respectarea și activitățile care se vor finanța.
drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a
prevederilor constituției, precum și punerea în aplicare a legilor,
a decretelor președintelui României, a hotărârilor și În perioada 2011-2013, veniturile bugetului local urmează un traseu
ordonanțelor Guvernului și a hotărârilor consiliului local. Ascendent, în anul 2013 înregistrându-se o creștere a acestuia cu
aproximativ 8% față de anul 2011.
Personalul din cadrul primăriei Bahna este structurat pe
Tabel nr. 2.24– Situația veniturilor din bugetul local al comunei Bahna
departamente funcționale (juridic, administrativ, social, cultural, de
Nr. crt. Denumire 2011 2012 2013
mediu, etc.) în vederea aplicării atribuțiilor acesteia într-un mod
organizat, îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor 1. Total venituri 2.780.535 2.933.307 3.020.523
publice, respectiv a serviciilor orientate direct sau indirect către buget local (lei)
cetățean. De asemenea, administrația publică locală pune la Sursa: „Informații furnizate de Primăria Comunei Bahna”

63
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Tabel nr. 2.25 – Repartizarea cheltuielilor bugetului local pe domenii


Analizând repartizarea cheltuielilor bugetului local se constată faptul
Pondere
că pe parcursul celor 3 ani, domeniul învățământului a beneficiat de
Nr. Cheltuieli buget 2011 2012 2013 cheltuieli cea mai ridicată sumă alocată, care în 2013 a atins un procent de
(lei) (lei) 2013 în 52,05% din bugetul local. Acest aspect este unul pozitiv, întrucât
bugetul
local (%) poate avea influențe directe asupra creșterii performanțelor
1. Servicii publice 482.000 565.000 485.000 18,35%
educaționale și asupra creșterii șanselor de acces la educație pentru
toți copiii. Pe de altă parte, această evoluție s-a menținut și datorită
Ordine publică derulării unor programe cu finanțare guvernamentală printre care
2. și siguranță 69.000 80.000 81.600 3,08% programul Cornul și laptele și achiziționarea de rechizite școlare
națională pentru elevii ce provin din familii defavorizate.
3. Învățământ 1.109.000 1.204.000 1.376.000 52,05%
Cu toate acestea, la polul opus se remarcă faptul că administrația publică
4. Sănătate 63.000 67.000 74.000 2,79% alocă venituri reduse pentru protecția mediului, ordinea și siguranța
Cultură, publică, cultură, sănătate și asistență socială.
5. recreere și 45.000 38.000 43.000 1,63%
religie
Ordine și siguranță publică
Asigurări și
6. asistență 209.000 234.000 298.000 11,27%
În cadrul comunei Bahna funcționează un Post de Poliție în cadrul
socială
căruia își realizează activitatea 5 angajați. Astfel, unui polițist îi revine
Locuințe, un număr de 703 cetățeni ai comunei, media normală fiind de 1
7. servicii și 198.000 polițist la 1.000 de locuitori.
299.000 211.000 7,99%
dezvoltare
publică
În ceea ce privește numărul infracțiunilor săvârșite în ultimii 5 ani
8. Protecția 50.000 acesta se cifrează la 351 cazuri. Se constată că un număr mare de
55.000 75.000 2,84%
mediului infracțiuni sunt reprezentate de infracțiunile de lovire și alte violențe
Sursa: „Informații furnizate de Primăria Comunei Bahna”
– 83 de cazuri, de furt/furt calificat – 73 de cazuri, precum și
64
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

amenințare – 42 cazuri. De asemenea, printre categoriile de urgență în sectorul de competență, asigură coordonarea de
infracțiuni săvârșite pe raza comunei Bahna se regăsesc: 20 de cazuri specialitate a activităților de apărare împotriva incendiilor și de
de violare de domiciliu, 37 de cazuri de distrugeri, 12 cazuri de protecție civilă, îndeplinește atribuțiile de prevenire a riscurilor
infracțiuni în domeniul circulației, 8 cazuri de infracțiuni în domeniul producerii unor situații de urgență.
sectorului silvic și 55 de alte infracțiuni.
În conformitate cu cele analizate anterior, se creionează necesitatea
Tabel nr. 2.26 – Situația infracțiunilor din comuna Bahna construirii, la nivelul comunei Bahna, a unui sistem integrat de ordine
Nr. crt. Denumire 2009 2010 2011 2012 2013 publică orientat proactiv către nevoile de securitate și în serviciul
1. Număr 71 80 62 54 84 cetățenilor.
infracțiuni
Sursa: „Informații furnizate de Postul de Poliție Bahna”

În vederea îndeplinirii misiunilor poliției locale, aceasta colaborează


atât cu celelalte instituții publice de pe raza comunei cât și cu
asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele
fizice şi juridice, în limitele legii.

La nivelul comunei funcționează și Serviciul Voluntar pentru Situații


de Urgență Bahna, structură care se constituie în subordinea
Consiliului Local, format dintr-un singur angajat și care execută acțiuni
de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de

65
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

COMUNA BAHNA 2014-2020


cAPITOLUL

CAPITOLUL 3
Analiza SWOT
66
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Analiza SWOT
DEZVOLTARE ECONOMICĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

potenţial ridicat de investiţii în zootehnie, activităţi de prelucrare a 
resurse financiare locale insuficiente, investiții autohtone foarte
lemnului, şi a altor produse alimentare; mici;

condiții climatice propice cultivării unei game variate de plante de 
lipsa de specialiști și de coordonare pentru planurile de afacerii;
cultură;

existența unei suprafețe extinse de teren arabil; 
folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență

producție agricolă bazată pe cultivarea grâului, porumbului și a florii economică scăzută;

soarelui; informarea succintă cu privire la normele europene


existența unor soluri fertile, prielnice pentru o varietate de culturi slaba valorificare a parteneriatului public-privat;
agricole; 
infrastructura rutieră și de utilități slab dezvoltată;


existența în zonă a unor societăți comerciale și persoane fizice migrarea forței de muncă;
autorizate active 
inexistența sistemelor de irigații;


potenţial ridicat în ceea ce privește cultivarea produselor ecologice; lipsa fermelor din domeniul zootehnic;

forță de muncă relativ ieftină.

lipsa echipamentelor moderne pentru recoltarea și prelucrarea;
producției agricole la cote superioare.

presiunea populației inactive asupra populației active;

lipsa unei politici active de atragere a investitorilor în domeniul
productiv,

lipsa IMM-urilor care activează în industria ușoară sau în serviciile
calificate;

tendința accentuată de îmbătrânire demografică a populației;

lipsa practicării agroturismului;

67
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

DEZVOLTARE ECONOMICĂ
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

înființarea de microîntreprinderi pentru prelucrarea resurselor 
criza economico-financiară la nivel mondial, care va duce la
și produselor existente în comună scăderea portofoliului de comenzi, pe întreg lanțul furnizori -

forța de muncă relativ ieftină poate conduce la atragerea de consumatori, cu efectele sale;
noi investitori; 
lipsa de receptivitate a populației locale la programele de

utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene; finanțare;


existența programelor guvernamentale de susținere a lipsa de receptivitate și flexibilitate la cerințele pieței;

sectorului IMM; cadrul legislativ instabil;

promovarea produselor tradiționale locale; 
slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;

diversificarea activităților economice;


nivel ridicat de birocrație în domeniul obținerii și
posibilitatea practicării unei agriculturi ecologice; implementării proiectelor cu finanțare de la Uniunea

amenajarea micro-fermelor/fermelor pentru creşterea Europeană;
animalelor 
slaba pregătire pentru elaborarea și implementarea de proiecte cu

existența programelor de calificare şi recalificare a forţei de finanțare nerambursabilă;
muncă; 
slaba comunicare între instituțiile publice și mediul de afaceri;

cursuri de specialitate pe diferite domenii acordate de
AJOFM;

creșterea competitivității în cadrul sectorului agroalimentar ;


înființarea Grupurilor de Acțiune Locală ce vin în sprijinirea migrația forței de muncă spre zone atractive din punct de vedere
micilor fermieri; economic;


existența Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltare apariția fenomenelor meteorologice nefavorabile (secetă, ploi
Rurală; abundente, grindină, etc);

existența Programului Rabla pentru achiziționarea

creșterea importurilor la prețuri scăzute periclitează
tractoarelor/utilajelor agricole; valorificarea produselor autohtone la prețuri eficiente;

existența cadrului legislativ pentru întemeierea și dezvoltarea 
accesul redus la creditele de tip agricol al populației comunei;
exploatărilor agricole; 
datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la

creșterea profitabilității datorită asocierilor intre agricultori. potențialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru
începerea afacerilor în comună.

68
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


comuna Bahna este traversată de DJ 159 și DJ 159 B; starea precară a drumurilor comunale și sătești;

poziționarea comunei Bahna în apropierea centrelor 
drumuri secundare neasfaltate și inexistența trotuarelor;
urbane din județul Neamț (față de orașul Roman – 22 km,
iar față de Municipiul Piatra Neamț – 45 km); 
resurse financiare insuficiente pentru lucrările de

existența unor surse alternative de alimentare cu apă întreținere, reparații și reabilitări ale drumurilor
potabilă; comunale

existența pe raza comunei a serviciilor de transfer de date 
lipsă acces direct la calea ferată;
și de internet; 
sistemul de alimentare cu apă potabilă este insuficient

acoperirea teritorială bună a rețelei de distribuție cu energie pentru nevoile prezente ale locuitorilor;
electrică. 
lipsa unui sistem de canalizare;

lipsa unei rețele de alimentare cu gaz metan

lipsa unui sistem de alimentare cu energie termică;


lipsa unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor
menajere;

lipsa unui sistem de management al deșeurilor;

lipsa serviciilor de televiziune prin cablu;

nu există un spațiu amenajat de joacă pentru copii;

69
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

INFRASTRUCTURĂ
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

posibilitatea accesării unor programe de finanțare 
scăderea interesului investitorilor pentru comună datorită
comunitare ale Uniunii Europene pentru reabilitarea infrastructurii fizice neadecvate;
străzilor și a trotuarelor; 
suspendarea/întreruperea/diminuarea unor programe de

folosirea materiei prime care există la nivel local: lemn, piatră, pentru finanțare din cauza crizei economico-financiare globale;

repararea drumurilor și a unor clădiri publice; migrarea forței de muncă către alte zone;

cunoștințe limitate referitoare la elaborarea și implementarea

apartenența la Grupul de Acțiune Locală ”Ținuturile Răzeșilor”; proiectelor cu finanțare europeană;

realizarea rețelei de canalizare și gaze naturale; 
tendința de creștere a prețurilor la resursele energetice și

oportunități de valorificare a energiei solare și eoliene; combustibili;

crearea de locuri de muncă pe plan local;

populația poate refuza racordarea la rețelele de utilități, din
 cauza veniturilor reduse de care dispun.
existența aeroportului Bacău la o distanță de 34 km.

70
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


existența unităților de învățământ și educație (3 grădinițe și 2 școli lipsa formelor de învățământ liceal și profesional;
cu clasele I-VIII); 
migrarea tinerilor spre oraşe mari, pentru continuarea

abandonul școlar scăzut; studiilor;

o rată a frecvenței școlare ridicată;

existența cadrului didactic în măsura satisfăcătoare ca şi calitate şi

populația școlarizată în învățământul primar şi învăţământul
diversitate; gimnazial în scădere în perioada 2010-2013;

unitățile de învățământ de la nivelul comunei au în dotare 
dezvoltarea relativ slabă a bazei materiale pentru
PC-uri; desfășurarea activităților de educație fizică;

existența a SVSU în cadrul comunei; 
inexistența unui centru de asistența după programul școlar,

existența unui cămin cultural; tip „after school";

comuna dispune de 3 biblioteci, dintre care 2 școlare


lipsa unor campanii de promovare a patrimoniului istoric și

existența serviciului Biblio-net; cultural de pe plan local;
existența a două cabinete medicale de familie;

existența a două puncte farmacii;

inexistența unui Centru de îngrijire batrâni și persoane cu
 nevoi speciale;
existența unui cabinet veterinar;

existența unui cabinet stomatologic;

servicii sociale insuficient dezvoltate și un grad redus de

personal medical specializat; asociativitate;

comuna este poziționată într-o zonă ferită de poluare, cu efecte 
personal medical insuficient raportat la numărul de locuitori;
benefice asupra sănătății locuitorilor. 
inexistența unor programe de educație pentru sănătate;

interes scăzut a potențialilor investitori pentru domeniul asistenței
medicale;

71
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE


OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

reabilitarea și amenajarea instituțiilor de învățământ; 
îmbătrânirea populației și diminuarea populației școlare

acces la un sistem educațional performant, flexibil și 
migrarea cadrelor didactice spre alte localități;
adaptat condițiilor din mediul rural prin accesarea 
lipsa fondurilor destinate modernizării necesare a fi efectuate
fondurilor FEDR prin POR 2007-2013, Axa prioritara 3 - unităților de învățământ și a unităților culturale;
Îmbunătățirea infrastructurii sociale; 
lipsa de informare a cadrelor specializate cu privire la
oportunitățile și modul de accesare și gestionare a unor

existența la nivelul Uniunii Europene de programe care să fonduri destinate educației și culturii;
faciliteze schimburile de experiență cu instituțiile
educaționale din spațiul UE; 
nivelul salarial scăzut care se practică în sistemul de învățământ;

inițierea și dezvoltarea unor parteneriate educativ - culturale 
riscul de abandon școlar;
cu unități de învățământ, prin intermediul programelor de 
scăderea treptată a interesului pentru cultură;
cooperare trans-frontalieră;  pierderea tradițiilor în decursul timpului;

construirea unei baze sportive moderne; 
 veniturile reduse ce se realizează în domeniul cultural
organizarea de activități extrașcolare;
 îl fac neatractiv pentru noile generații;
organizarea periodică de evenimente culturale și tradiționale; 
nivelul de salarizare în domeniul sănătății nu este motivant pentru

actualizarea fondului de carte din cadrul Bibliotecii; specialiștii medicali;

construirea unui dispensar uman dotat cu aparatură necesară; 
imposibilitatea unor pacienţi de a plăti anumite servicii medicale;

accesarea de fonduri europene destinate reabilitării, 
slaba receptivitate a pacienţilor la programele naţionale de
modernizării sau echipării infrastructurii serviciilor de sănătate;
sănătate; 
creşterea numărului bolnavilor cronici;

apariția unor epidemii datorate lipsei de educație sanitară.

dotarea unităților
sanitare locale cu
echipamente moderne;

dezvoltarea cabinetelor medicale de specialitate -
proprietate privată;
 creșterea stării de sănătate a populației cu reflectare în creșterea
nivelului de dezvoltare a comunei.

72
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

RESURSELE UMANE. PIAȚA MUNCII


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

ponderea ridicată a persoanelor active (54,73%); 
densitate demografică relativ redusă;

distribuția pe sexe a locuitorilor este echilibrată;

rata șomajului în creștere;

forță de muncă ieftină;

îmbătrânirea populației (spor natural negativ);

poziție avantajoasă, la circa 22 de km față de Roman și 10

existența unor familii care trăiesc la limita subzistenței datorită
km față de orașul Buhuși; veniturilor scăzute sau inexistente;

nivelul ridicat al impozitelor și taxelor ce influențează în mod
negativ dezvoltarea afacerilor locale;

depopularea satelor (spor natural negativ, migrarea
persoanelor tinere spre mediul urban si străinătate);

lipsa unei oferte satisfăcătoare de locuri de muncă pentru
persoanele cu pregătire superioară

capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei;

lipsa programelor/centrelor de orientare și reorientare
profesională pentru tineri și șomeri;

capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei
AMENINȚĂRI

declinul demografic și îmbătrânirea populației comunității;

scăderea gradului de instruire școlară a populației tinere;
OPORTUNITĂȚI 
scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieșirea
acestora din viața activă;

posibilitatea accesării unor programe de finanțare 
estomparea tradițiilor locale, odată cu trecerea timpului;
guvernamentale pentru reconversie profesională, și 
creșterea șomajului în rândul tinerilor absolvenți;
crearea de noi locuri de muncă pentru șomeri; 
interesul scăzut al investitorilor față de oportunitățile de

posibilitatea șomerilor de a urma cursuri de calificare sau dezvoltare ale comunei;
recalificare realizate de AJOFM Neamț;
73

creşterea nivelului de calificare prin participarea în
programe regionale și naţionale (cursuri pentru mici
fermieri);

existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

RESURSELE UMANE. PIAȚA MUNCII


angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru

creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative
şomeri, tineri absolvenţi; asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței
sociale în perspectivă;

implementarea unor poiecte care să stimuleze implicarea
rromilor în activităţi aducătoare de venituri;

migrarea forței de muncă calificată spre alte zone sau în
afara țării, unde posibilitatea de câștig este mai mare și

oportunități de finanțare din cadrul programelor oferite de facilitățile create mai atractive;
către Uniunea Europeană, pentru perioada 2014-2020;

implicarea autorităților locale în problemele comunității,

dezinteresul populației față de programele de formare
deschiderea la realizarea de parteneriate; profesională.

existența programelor guvernamentale ce stimulează
înființarea de IMM-uri în rândul tinerilor;

atragerea de noi investitori români și străini în zonă, având
drept rezultat crearea de noi locuri de muncă.

74
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

DEZVOLTAREA TURISMULUI
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

localizarea comunei într-un cadru neafectat de poluare; 
existenţa unei infrastructuri fizice necorespunzătoare şi a unei

există unui cadru natural prielnic dezvoltării dotări necorespunzătoare;
agroturismului; 
lipsa unor pensiuni cu specific turistic pe teritoriul comunei

turism cultural, materializat prin valorificarea
patrimoniului natural, istoric și cultural, a tradițiilor și care să ofere condiţii necesare pentru masă şi cazare;
obiceiurilor zonei; 
interes şi spirit antreprenorial scăzut al populaţiei rurale faţă de

existența siturilor arheologice si a lăcașurilor de cult ce pot activităţile din turism;

fi valorificate din punct de vedere turistic; calitatea scăzută a serviciilor și a informațiilor turistice;

amplasarea comunei într-un cadru natural favorabil oferă  lipsa de interes pentru
condiții prielnice practicării turismului recreațional; turism ca potențial pentru

diversitate turistică relativ ridicată - peisaje naturale afaceri ți pentru
unice, mănăstiri, un monument istoric și situri
arheologice. crearea de noi locuri de
muncț;
 lipsa unei infrastructuri turistice de informare, centre
OPORTUNITĂȚI de marketing și consultanță în turism, materiale

punerea în valoare a siturilor istorice și a monumentelor de de promovare turistică, servicii de ghizi;
patrimoniu național;
 lipsa unor itinerarii turistice tematice, care să

introducerea la scară semnificativă a agroturismului prin
înființarea de ferme și gospodării autorizate pentru valorifice potențialul natural antropic;
practicarea agroturismului; 
lipsa dotărilor pentru agrement.

înființarea unei pensiuni agro-turistice din fondurile AMENINȚĂRI
structurale; 
lipsa unei concepții manageriale moderne în raport cu

punerea în valoare patrimoniului cultural și istoric al comunei; potențialul turistic existent;

starea nefavorabilă a infrastructurii;

percepția negativă a turiștilor asupra calității serviciilor de
cazare;

concurență din partea regiunilor turistice dezvoltate;

slaba implicare și înțelegere de către autoritățile

publice pentru exploatarea corespunzătoare a mediului și


a teritoriului, în folosul dezvoltării turismului.
75
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

MEDIUL
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 
nu există poluatori industriali pe teritoriul comunei; educația ecologică este superficială;

calitatea în general bună a factorilor de mediu: apă aer, sol; 
slabă cunoaștere a normelor de mediu și a legislației în
vigoare;

limita admisibilă a indicatorilor privind poluarea mediului 
inexistența unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor;
nu este depășită;

inexistența unei rețele de tratare si epurare a apei;

terenuri agricole pretabile pentru culturile de cereale şi
legume; 
lipsa spațiilor verzi în interiorul comunei;

fondul forestier (circa 25%) în stare bună; 
inexistența unui sistem de monitorizare adecvat pentru a

nivelul redus de utilizare a pesticidelor și îngrășămintelor în utiliza informațiile legate de mediu;
culturile agricole; 
lipsa educării și informării cetățenilor cu privire la selectarea
și depozitarea deșeurilor menajere

nevalorificarea surselor alternative de producere a energiei
electrice.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI

programe naționale și regionale pentru reducerea și 
prevenirea poluării; exploatarea forestieră necontrolată cu consecințe grave asupra
eroziunii solului și alunecărilor de teren;

utilizarea programelor Uniunii Europene destinate 
reabilitării condițiilor de mediu din mediul rural; posibilitatea apariției unor fenomene naturale

organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de imprevizibile, inundații, alunecări de teren,
depozitare temporară și transportul deșeurilor; căderi masive de zăpadă;


extinderea colaborării și implicarea organizațiilor lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul
micilor întreprinzători
neguvernamentale și a școlilor în programe comune de
educație ecologică;

întârzieri în aplicarea legislației de mediu de către agenții
economici;

receptivitatea populației la campanile prin care se 
mentalitatea de indiferență față de protecția mediului.
promovează colectarea selectivă a deșeurilor;

oportunități de practicare a unei agriculturi ecologice.

76
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014 -2020

cAPITOLUL COMUNA BAHNA 2014-2020

CAPITOLUL 4
Planul strategic de dezvoltare

77
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Viziune și obiective strategice


Dezvoltarea durabilă a unei comunități se bazează pe realizarea unui Viziunea de dezvoltare a comunei Bahna se va concretiza prin
plan strategic realizat în concordanță cu valorile locale care sa atingerea stadiului dorit până în anul 2020, prin implementarea
îmbunătățească progresiv și să mențină bunăstarea populației în planului de acțiuni cuprins în cadrul prezentei strategii.
corelare cu cerințele folosirii raționale a resurselor naturale și ale
conservării ecosistemelor. Comuna Bahna se angajează în atragerea fondurilor nerambursabile
care vor sta la baza creșterii economice și a nivelului de pregătire a
Pentru orizontul temporar 2014-2020, comuna Bahna își propune să resurselor umane din cadrul comunei. Astfel, aceasta va influența
devina o comunitate activă, cu oportunități de muncă și petrecere a într-un mod pozitiv gradul de investiții din zonă, oferind în acest mod
timpului liber pentru locuitori și vizitatori într-un mediu frumos și oportunități variate de dezvoltare.
sănătos. Astfel, va crește calitatea vieții pentru toți locuitorii în
conformitate cu standardele europene. De asemenea, comuna Bahna se va axa pe valorificarea resurselor
naturale de care dispune, în principal a terenurilor agricole, în
Viziune vederea dezvoltării sectorului agricol și promovării agroturismului,
dar și promovarea și implementarea surselor alternative de energie.

Viziunea strategică de dezvoltare a comunei implică atingerea unor


obiective concise în vederea dezvoltării domeniului economic, social Misiune
și cultural.
Administrația publică locală a comunei Bahna este orientată spre
Viziunea comunei Bahna este în spiritul dezvoltării zonei din punct de asigurarea unei dezvoltări durabile a comunei cu scopul de a crește
vedere economic și social, prin mai buna valorificare a resurselor nivelul de trai al locuitorilor, utilizând într-un mod eficient resursele
locale, atragerea investițiilor și investitorilor, revigorarea tradițiilor, naturale și umane disponibile.
crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban și punerea în
valoare a poziționării geografice, în deplin respect fata de mediul
înconjurător.
78
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Valorile esențiale în enunțarea viziunii pentru perioada 2014 – 2020


sunt următoarele:

Integritate: Acțiunile implementate de administrația publică locală a


comunei Bahna vor fi caracterizate pe toată perioada implementării
planului strategic, pe adoptarea unui comportament onest, etic și
corect.

Responsabilitate: Responsabilii de implementarea strategiei de


dezvoltare locală își asumă obligația de a efectua acțiunile până la
sfârșit, asumându-și în același timp răspunderea pentru consecințe.

Profesionalism: Comuna Bahna va da dovadă de performanță și


rapiditate în soluționarea problemelor, pentru obținerea unor
performanțe sporite.

Inovare: Pentru atingerea obiectivelor strategice vor fi utilizate


metode îmbunătățite, eficiente și eficace, fiind susținute comunicarea
cu partenerii și comunitatea.

79
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Obiectiv general
Dezvoltarea durabilă a comunei Bahna pe plan economic si social în vederea creșterii economice și stimularea dezvoltării
sectoarelor cu potențial din comună, prin utilizarea resurselor naturale și umane disponibile și prin valorificarea potențialului
natural și cultural.

Obiective strategice de dezvoltare

1. Sporirea standardului de viață al întregii comunități 4. Valorificarea produselor agricole locale și asigurarea
și asigurarea condițiilor de bază ale unui trai unui cadru favorabil pentru practicarea unei
modern, prin facilitarea accesului la utilitățile de agriculturii competitive și eficiente.
bază pentru toți locuitorii.

2. Creșterea gradului de atractivitate a comunei Bahna 5. Îmbunătățirea și conservarea calității factorilor de


prin dezvoltarea infrastructurii și consolidarea mediu în vederea asigurării dezvoltării durabile și
relațiilor de cooperare teritorială. promovarea turismului la nivel regional.

3. Dezvoltarea infrastructurii tehnico – edilitare în 6. Modernizarea și eficientizarea administrației publice.


vederea creșterii calității vieții populației comunei
Bahna.

80
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Domenii prioritare
DOMENII PRIORITARE MĂSURI
1.1 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere pentru
facilitarea accesului în cadrul comunei
1. Îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii fizice de bază
1.2 Dezvoltarea calității infrastructurii de utilități și creșterea
gradului de acces la aceasta
2.1 Susținerea antreprenorilor locali în demararea de noi activități
economice
2. Dezvoltarea durabilă și diversificarea economiei locale 2.2 Atragerea de noi investitori care să ofere locuri de muncă
2.3 Valorificarea potențialului agricol
2.4 Dezvoltarea capitalului uman
3.1 Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de sănătate în acord
cu standardele europene
3.2 Sprijinirea sistemului educațional prin asigurarea condițiilor
3. Creșterea calității vieții locuitorilor
optime de dezvoltare a copiilor și tinerilor
3.3 Dezvoltarea fondului locativ al comunei
3.4 Creșterea siguranței publice
4.1 Dezvoltarea vieții socio-culturale a comunei
4. Creșterea gradului de atractivitate a comunei
4.2 Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agreement
5.1 Prevenirea poluării aerului și protejarea solului, apei și cadrului
5. Protecția mediului și crearea unui mediu frumos și sănătos natural
5.2 Creșterea eficienței energetice
5.3 Protecția zonelor expuse la risc de degradare
6.1 Creșterea calității serviciilor publice
6.2 Stimularea implicării comunității în procesul de luare a deciziilor
6. Dezvoltarea capacității administrative
6.3 Dezvoltarea resurselor umane

81
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii fizice de bază

Calitatea infrastructurii fizice este o condiţie esenţială pentru Gradul de dezvoltare al infrastructurii tehnico – edilitare și a
funcţionarea optimă a comunității din punct de vedere social și serviciilor publice, se reflectă asupra nivelului de trai al locuitorilor
economic: accesibitatea fluxurilor de muncă de piaţă, comunei. Astfel, comuna Bahna are un nivel scăzut de dezvoltare al
competitivitate, atractivitatea mediului de afaceri, turismul şi infrastructurii locale (ponderea scăzută a locuitorilor ce au acces la
cultura, toate fiind interconectate fundamental de calitatea rețeaua de alimentare cu apă, lipsa unui sistem de canalizare și de
infrastructurii. Printre altele, standardele europene impun o serie epurare a apelor uzate), fapt ce determină efecte negative asupra
de criterii care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii, în special în calității vieții locuitorilor comunei.
aşezările rurale şi atenuarea discrepanţei dintre mediul urban şi cel
rural. Standardele europene impun o serie de criterii care vizează
îmbunătăţirea calităţii vieţii în aşezările rurale, de aceea inființarea
O rețea eficientă de transport este o cerință de bază, în primul rând unui sistem de distribuţie al gazelor naturale pentru locuitorii
pentru stimularea creșterii economice şi a nivelului de ocupare a comunei Bahna trebuie să constituie o prioritate strategică.
forţei de muncă, iar în al doilea rând pentru creşterea calităţii vieţii
prin asigurarea unui acces facil şi sigur cetăţenilor către casă, În vederea modernizării și extinderii infrastructurii de bază a
serviciu, şcoală, spitale, locuri pentru recreere. Astfel, modernizarea comunei Bahna, au fost stabilite următoarele masuri:
și dezvoltarea infrastructurii rutiere de la nivelul comunei Bahna va 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere pentru
facilitarea accesului în cadrul comunei
contribui la dezvoltarea spațiului rural prin crearea unor condiții 
Dezvoltarea calității infrastructurii de utilități și creșterea
favorabile de trai și muncă. gradului de acces la aceasta

De asemenea, gradul de acces la principalele servicii de utilitate


publică influențează în mod considerabil nivelul de trai al
locuitorilor.

82
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Dezvoltarea durabilă și diversificarea economiei locale

Sectorul economic reprezintă principalul instrument în vederea


susținerii și accelerării procesului de dezvoltare sustenabilă de la Agricultura reprezintă un sector de primă importanță în dezvoltarea
nivel local, luând în considerare că acesta este principalul generator economiei rurale, motiv pentru care aceasta constituie una din
de locuri de muncă și prosperitate în rândul populației. Nivelul de oportunitățile de dezvoltare ale zonei, care este insuficient utilizată.
dezvoltare al sectorului economic se află într-o relație direct Astfel, se poate pune accent pe valorificarea potențialului agricol,
proporțională cu nivelul de dezvoltării al comunității locale. pe extinderea sistemelor de irigații, pe implementarea unor măsuri
în vederea susținerii și accelerării procesului de dezvoltare a acestui
În vederea dezvoltării durabile a economiei locale este necesară o sector.
diversificare a activităților economice pe diferite domenii:
agricultură, servicii, zootehnie, comerț și turism, care să permită Măsurile propuse în vederea soluționării problemelor existente în
generarea de noi locuri de muncă și sporirea veniturilor locuitorilor. sectorul economic local, dispun:

Susținerea antreprenorilor locali în demararea de noi activități
economice
Atragerea investitorilor privați și încurajarea investițiilor de afaceri 
Atragerea de noi investitori care să ofere locuri de muncă

reprezintă punctele de plecare în vederea revitalizării mediului Valorificarea potențialului agricol

economic al comunei și valorificarea oportunităților de investiție de Dezvoltarea capitalului uman

la nivel local.

Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii este deosebit


de importantă și va avea totodată un rol important în dezvoltarea
economică regională și locală, în crearea de noi locuri de muncă și în
încurajarea tinerilor să rămână în mediul rural.

83
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Creșterea calității vieții locuitorilor

Asigurarea unei calități a vieții la un standard cat mai ridicat impunându-se o finanţare considerabilă şi implementarea unui
determină o creștere și o dezvoltare a sectoarelor care vizează sistem competent de management în domeniu.
sănătatea, educația și serviciile sociale, sporind gradul de retenție a
capitalului uman la nivelul comunei Bahna. De asemenea, în vederea creșterii calității vieții, este necesară
dezvoltarea serviciilor în domeniul protecției sociale și
Rolul educației este esențial în ceea ce privește dezvoltarea îmbunătățirea calității serviciilor pentru bătrâni și persoane cu
resurselor umane din cadrul unei comunități. În primul rând, pentru dizabilități, pentru o mai bună integrare socială a acestora și pe
că educaţia contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii piața muncii.
individuale. Totodată nivelul de dezvoltare economică al unei
comunități depinde şi de nivelul de educaţie al cetăţenilor. Cu toate În același timp cu dezvoltarea sistemului sanitar și educativ, se
că în ultimii ani s-au realizat îmbunătățiri în ceea ce privește impune dezvoltarea fondului locativ al comunei, contribuind la
infrastructura educațională din comuna Bahna, este necesar a se retenția cadrelor didactice și sanitare prin oferirea de facilități de
continua eforturile de dotare și reabilitare a unităților de cazare și, în final, la creșterea calității vieții membrilor comunității.
învățământ în concordanță cu standardele europene. Nu în ultimul rând, siguranța publică trebuie să constituie un
domeniu de interes pentru autoritățile publice. În vederea
De asemenea, sistemul sanitar reprezintă un element principal în soluționării problemelor identificate în cadrul acestui domeniu
asigurarea unui nivel de trai ridicat al populației, necesitând prioritar, sunt propuse următoarele măsuri:
implementarea unor măsuri care să contribuie la facilitarea accesului la 
Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de sănătate în acord cu
standardele europene
servicii medicale calitative. În ceea ce priveşte dotarea cu 
Sprijinirea sistemului educațional prin asigurarea condițiilor
echipamente, având în vedere faptul că sistemele de sănătate au optime de dezvoltare a copiilor și tinerilor

devenit tot mai dependente de tehnologie, echipamentele medicale de Dezvoltarea fondului locativ al comunei

Creșterea siguranței publice.
înaltă performanţă din comuna Bahna sunt mult sub necesar,

84
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Creșterea gradului de atractivitate a comunei

Un punct important pentru creșterea atractivității comunei este În același timp, mediul rural oferă diverse posibilități de practicare a
reprezentat de facilitățile culturale și de agrement pe care le oferă turismului de agrement ca urmare a amplasării comunităților într-
sau pe care ar putea sa le ofere comuna Bahna, astfel încât un cadru natural ferit de poluare, contribuind la creșterea
confortul social al locuitorilor sa fie îmbunătățit. Accesul locuitorilor notorietății comunei.
la diferite manifestări culturale, la posibilităţi de practicare a unor
sporturi şi de a participa la evenimente care se referă la menţinerea Astfel, restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv
identităţii comunei duce la întărirea coeziunii dintre membrii valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea zonelor
comunităţii. istorice, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural sunt
aspectele
În vederea creșterii economice și a schimbării aspectului general al care conduc la creșterea gradului de atractivitate al comunei, la
comunei, este necesară dezvoltarea infrastructurii de agrement și stabilizarea forței de muncă, la crearea unor noi locuri de muncă și
amenajarea unor zone de petrecere a timpului liber. Existenţa unor la atragerea de noi investiții, reducând fenomenul de migrație.
spaţii special amenajate care facilitează interacţiunea între locuitorii
comunei, dar şi a evenimentelor care creează sentimentul de În vederea creșterea gradului de atractivitate a comunei , sunt
apartenenţă şi identitate întăresc relaţiile şi încrederea plasate în propuse următoarele măsuri:

Dezvoltarea vieții socio-culturale a comunei
interiorul grupurilor de apartenenţă primară , cum ar fi rudele, 
Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agreement
vecinii, consătenii.

Accesul la cultură poate contribui la dezvoltarea comunității, la


combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale, prin
integrarea socială a grupurilor defavorizate sau prin promovarea
diversității culturale și a dialogului intercultural. De aceea,
dezvoltarea infrastructurii culturale urmărește în esență
fundamentarea serviciilor socio-culturale, asigurarea participărilor
sociale sau dezvoltarea mediului fizic care asigură accesul la valori.
85
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Protecția mediului și crearea unui mediu frumos și sănătos

Protejarea mediului înconjurător reprezintă un domeniu prioritar Măsurile propuse în vederea soluționării problemelor identificate în
pentru comuna Bahna, deoarece protecția mediului înconjurător cadrul acestui domeniu prioritar, sunt:
condiționează dezvoltarea sustenabilă pe plan local, servind la 
Prevenirea poluării aerului și protejarea solului, apei și cadrului
natural
calitatea vieții locuitorilor comunei. 
Creșterea eficienței energetice

Protecția zonelor expuse la risc de degradare

Calitatea aerului, a apei, a solului, a mediului în care se lucrează


influențează în mod direct starea de sănătate a populației. În acest
sens, este absolut necesar determinarea factorilor de risc de mediu
pentru păstrarea stării de sănătate a populației. Astfel, sunt
necesare implementarea unor măsuri care să contribuie la
conservarea și protejarea cadrului natural prin realizarea unor
proiecte ce vizează colectarea și epurarea apelor uzate, de colectare
și transport a deșeurilor sau prin acțiuni de ecologizare a spațiilor
verzi, reducând gradul de poluare cu substanțe nocive a apei,
aerului și solului.

Crearea unor surse alternative de energie regenerabilă și


îmbunătățirea eficienței energetice, prin valorificarea resurselor
regenerabile disponibile la nivelul comunei (energie solară, energie
eoliană, biomasă), contribuie în mod direct la dezvoltarea comunei
Bahna.

86
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Dezvoltarea capacității administrative

Administrația publică locală, prin statutul ei de autoritate în cadrul principiu, alături de alte creanțe ale activității administrației publice
comunității, deține abilitatea și competența de a dezvolta activități locale, generează scăderea încrederii societății civile.
în vederea dezvoltării durabile, modernizării activității economice
sau susținerea inițiativelor în acest sens. Pe de altă parte, susținerea dezvoltării durabile de pe plan local,
depinde în proporții mari și de parteneriatele încheiate de
Datorită statutului de autoritate pe care îl deține, administrația administrația publică locală cu diferite entități publice sau private, în
publică locală deține abilitatea și competența de a iniția acțiuni ce vederea soluționării problemelor cu care se confruntă comunitatea
vizează dezvoltarea durabilă, modernizarea activităților economice, locală.
susținerea inițiativelor antreprenoriale și nu numai.
În urma identificării problemelor cu care se confruntă cetățenii
Dezvoltarea capacităţii administrative de la nivelul comunei Bahna comunei Bahna cu privire la capacitatea administrativă, se propun
se poate realiza prin abordarea practicilor performante de următoarele măsuri:

Creșterea calității serviciilor publice
management public, coroborate cu investiţia în capitalul uman, 
Stimularea implicării comunității în procesul de luare a deciziilor
îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale 
Dezvoltarea resurselor umane
personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean prin
derularea unor programe personalizate de instruire, care să asigure
eficiență sporită, creşterea calităţii actului administrativ şi
promovarea performanţei în administraţia publică locală, la
standarde europene.

Participarea cetățenilor la procesul decizional de la nivelul


administrației publice locale, reprezintă o dovadă de respectare a
principiului transparenței decizionale. Nerespectarea acestui

87
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Planuri de acțiune
DOMENIUL PRIORITAR 1
ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII FIZICE DE BAZĂ
COD
DENUMIRE MĂSURĂ ACŢIUNI
MĂSURĂ
A.01 Reabilitarea și modernizarea drumurilor sătești și a drumurilor comunale DC 98 și DC 101
Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii A.02 Modernizarea și amenajarea drumurilor de exploatație agricolă DE 19, 30, 58
M 2.1

rutiere pentru facilitarea A.03 Modernizarea și extinderea trotuarelor în cadrul localităților din comună
accesului în cadrul comunei A.04 Amenajarea de spații de parcare în aproprierea principalelor instituții publice de interes local
A.01 Realizarea sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru satele comunei
A.02 Realizarea de aducțiuni pentru asigurarea sursei de apă locuitorilor comunei
Dezvoltarea calității A.03 Construirea unui sistem de canalizare
M 2.2

infrastructurii de utilități și
A.04 Introducerea rețelei de gaz metan în comună
creșterea
gradului de acces la aceasta A.05 Reabilitarea rețelei de energie electrică
A.06 Campanii de promovare și informare a cetățenilor privind avantajele racordării la rețelele publice
de utilități

88
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

DOMENIUL PRIORITAR 2
DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE
COD
DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI
MĂSURĂ
Susținerea A.01 Susținerea micilor întreprinzători
A.02 Promovarea IMM-urilor din comună și a produselor/serviciilor acestora
M.2.1

antreprenorilor locali în
demararea de noi A.03 Informarea periodică cu privire la programe și liniile de finanțare nerambursabilă
activități economice
A.01 Promovarea oportunităților de investiții
A.02 Atragerea investițiilor pentru modernizarea exploatațiilor agricole
A.03 Realizarea unor campanii de informare privind oportunitățile de accesare a programelor de
finanțare nerambursabilă
M 2.2

Atragerea de noi
investitori care să ofere A.04 Acordarea de facilități pentru tinerii investitori (impozite și taxe locale reduse pentru primii 3
locuri de muncă ani de activitate)
A.05 Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de activități
economice
A.01 Facilitarea accesului către exploatațiile agricole prin reabilitarea drumurilor de acces
A.02 Stimularea realizării unor ferme zootehnice moderne de creștere a animalelor (Dotarea cu
mașini agricole și echipamente performante)
A.03 Diversificarea culturilor și activităților agricole (dezvoltarea apiculturii, extinderea culturilor
de floarea-soarelui, cultivarea legumelor)
A.04 Realizarea de sisteme de irigații pentru terenurile agricole exploatate în cadrul comunei
M 2.3

Valorificarea A.05 Crearea de uscătorii și depozite pentru păstrarea și depozitarea cerealelor pentru o perioadă
mai mare de timp
potențialului agricol
A.06 Sprijinirea introducerii de noi culturi pe suprafața arabilă a comunei
A.07 Prelucrarea pe plan local a produselor agricole
A.08 Sesiuni de informare și promovare a oportunităților de finanțare pentru susținerea tinerilor
fermieri

89
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

DOMENIUL PRIORITAR 2
DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE
COD DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI
MĂSURĂ

A.01 Derularea unor programe de formare profesională pentru asigurarea unei resurse umane
calificate în domeniul agriculturii
A.02 Introducerea unor programe educative în vederea dezvoltării calităților antreprenoriale ale
elevilor și tinerilor
Dezvoltarea capitalului A.03 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale ale resurselor umane din IMM-
M 2.4

uri
uman
A.04 Sprijin pentru formarea profesională în vederea asigurării unei resurse umane
calificate în domeniul agriculturii
A.05 Oferirea de facilități în vederea menținerii resurselor umane cu studii superioare sau
specializate în comună

90
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

DOMENIUL PRIORITAR 3
CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII LOCUITORILOR
COD
DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI
MĂSURĂ
A.01 Construirea unui centru destinat copiilor defavorizați
A.02 Construirea unui centru de zi pentru persoanele cu nevoi speciale și care fac parte din categorii
defavorizate
A.03 Specializarea resurselor umane implicate în asigurarea serviciilor sociale
A.04 Înființarea unui cămin de bătrâni în satul Bahna
A.05 Înființare cantină socială în satul Izvoare
A.06 Identificarea oportunităților privind integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
A.07 Promovarea programelor de combatere a sărăciei, cu precădere în rândul grupurilor
defavorizate
Îmbunătățirea calității A.08 Încheierea de parteneriate cu ONG-urile acreditate în domeniu
serviciilor sociale și de A.09 Sprijinirea înființării de ONG-uri și a activității acestora
sănătate în acord cu A.10 Derularea unor campanii de promovare a voluntariatului
standardele europene
A.11 Perfecționarea personalului implicat în activitatea de asistență socială, în special de la nivelul
autorităților locale
A.12 Asigurarea serviciilor de asistență socială la domiciliu pentru bătrâni
A.13 Înființarea unui dispensar uman în satul Bahna
A.14 Înființarea unui cabinet stomatologic
A.15 Înființarea unor cabinete/săli destinate serviciilor medicale de logopedie, recuperare
fizică sau consiliere psihologică
A.16 Implementarea sistemelor informatizate în cabinete
A.17 Educarea și informarea populației cu privire la importanța efectuării controalelor medicale
periodice, în vederea prevenirii apariției bolilor
A.01 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Bahna și a Școlii Gimnaziale Izvoare
A.02 Dotarea cu echipamente didactice a Școlii Gimnaziale Bahna și a Școlii Gimnaziale Izvoare
A.03 Dotarea unităților de învățământ cu sisteme de supraveghere în vedere creșterii siguranței

91
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

DOMENIUL PRIORITAR 3
CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII LOCUITORILOR
COD
DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI
MĂSURĂ
elevilor
A.04 Extinderea fondului de carte al bibliotecilor școlare
Sprijinirea sistemului A.05 Construirea unei grădinițe în satul Izvoare
educațional prin A.06 Modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ
asigurarea condițiilor A.07 Înființarea unui centru after school pentru copii
optime de dezvoltare a A.08 Pregătirea suplimentară a elevilor, cu precădere la disciplinele la care susțin testele naționale
copiilor și tinerilor A.09 Derularea unor campanii de informare și educare a elevilor cu privire la domenii precum
sănătatea, protecția mediului sau siguranța publică
A.10 Asigurarea suportului material pentru realizarea unei publicații școlare
A.11 Încurajarea și sprijinirea performanțelor școlare prin oferirea de burse
A.12 Înființarea unui cabinet de orientare școlară
Dezvoltarea fondului
M 3.4 M 3.3

locativ al comunei A.01 Sprijinirea tinerilor care doresc să își cumpere/construiască o casă

A.01 Îmbunătățirea dotării cu echipamente și utilaje specifice pentru intervenții în sistem de urgență
Creșterea siguranței
publice A.02 Campanii de informare cu privire la siguranța cetățeanului

92
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

DOMENIUL PRIORITAR 4
CREȘTEREA GRADULUI DE ATRACTIVITATE A COMUNEI
COD
DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI
MĂSURĂ
A.01 Dotarea căminului cultural din satul Bahna
A.02 Extinderea fondului de carte a bibliotecii comunale
Dezvoltarea vieții socio-
A.03 Realizarea de evenimente culturale în spațiul public (spectacole de dans, de divertisment,
M 4.1

culturale a comunei teatru, recitaluri de poezie, concerte, jocuri populare, ziua comunei, evenimente cu ocazia
sărbătorilor de iarnă și pascale)
A.04 Susținerea înființării de trupe, formații, cenacluri etc.
A.05 Atragerea de finanțări în vederea susținerii financiare a unor programe culturale
A.01 Înființarea unor parcuri de recreere în fiecare sat aparținător comunei
A.02 Amenajarea unor parcuri de joacă pentru copii în satele din comună în jurul terenurilor de
Dezvoltarea sport
infrastructurii turistice și A.03 Dotarea spațiilor publice din comună cu mobilier stradal (bănci, coșuri pentru deșeuri etc.)
M 4.2

de agreement A.04 Restaurarea și valorificarea patrimoniului istoric și cultural (muzeul satului)


A.05 Promovarea agroturismului în cadrul târgurilor regionale și naționale de profil
A.06 Înființarea și amenajarea zonelor de agrement și de picnic
A.07 Amenajare de stâne turistice în satele din comună

93
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

DOMENIUL PRIORITAR 5
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CREAREA UNUI MEDIU FRUMOS ȘI SĂNĂTOS
COD DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI
MĂSURĂ
A.01 Reducerea eroziunii solului prin acțiuni de împădurire
A.02 Întreținerea și refacerea perdelelor de protecție a căilor de comunicații, a localităților și
câmpului
A.03 Stimularea participării comunității locale la acțiuni de protecție a mediului
A.04 Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecției mediului
Prevenirea poluării A.05 Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole degradate
M. 5.1

aerului și protejarea A.06 Implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de comună
solului, apei și cadrului A.07 Promovarea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice
natural A.08 Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate prin construirea unei stații de
compost
A.09 Derularea unor campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța colectării
selective a deșeurilor
A.10 Echiparea cu infrastructura necesară pentru colectarea selectivă
A.11 Dotarea cu pubele pentru colectarea selectivă
M. 5.2

A.01 Înlocuirea stâlpilor și lămpilor cu un grad ridicat de deteriorare


M. 5.3

Creșterea eficienței A.02 Încurajarea utilizării becurilor care dețin un consum de energie redus
energetice A.03 Programe informative care să prezinte localnicilor posibilitățile utilizării resurselor energetice
regenerabile și beneficiile acesteia
Protecția zonelor care A.01 Lucrări de amenajare torenți
prezintă risc de A.02 Reconstrucția ecologica a terenurilor degradate, silvice și agricole
degradare

94
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

DOMENIUL PRIORITAR 6
DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE
COD
DENUMIRE MĂSURĂ ACȚIUNI
MĂSURĂ
M.

A.01 Reabilitarea și modernizarea clădirii în cadrul căreia își desfășoară activitatea primăria comunei
M. 6.2
M. 6.3

Bahna
Creșterea calității A.02 Dezvoltarea serviciilor de tip e-guvernare
serviciilor publice
A.03 Utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare în activitatea curentă
A.04 Procurarea de echipamente IT, software și licențe
A.01 Derularea unor campanii de informare a locuitorilor comunei cu privire la drepturile acestora și
Stimularea implicării modalitățile de intervenție în actul decizional
comunității în procesul de
luare a deciziilor A.02 Implementarea unor sesiuni de consultări publice în vederea identificării principalelor nevoi ale
cetățenilor și dezbaterii propunerilor de dezvoltare a comunei
A.01 Organizarea de cursuri de specializare și perfecționare a resurselor umane de la nivelul primăriei,
în domenii relevante pentru administrația publică (management de proiect, achiziții publice,
Dezvoltarea resurselor
limbi străine, operare pe calculator etc.)
umane
A.02 Inițierea de parteneriate de tip înfrățire cu alte localități din țară sau din Uniunea Europeană
A.03 Stabilirea unor criterii de eficiență în evaluarea periodică a funcționarilor publici
6.1

95
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Surse de finanțare
Succesul activităţii investiţionale, în mare parte, este determinat de Fonduri cu finanțare nerambursabilă
asigurarea financiară a acesteia. Finanţarea investiţiilor constituie o
etapă semnificativă în procesul investiţional, în cadrul căreia, Instrumente structurale și de coeziune, fondurile nerambursabile
urmare a deciziei de investiţii, resursele financiare se înglobează în europene, sunt utilizate de Uniunea Europeană pentru eliminarea
bugetul investiţiei şi pot fi utilizate în vederea realizării proiectului. disparităților economice dintre regiuni, în scopul realizării coeziunii
economice și sociale.
În vederea demarării investițiilor propuse, administrația publică
locală nu poate acoperi pe termen scurt toate resursele financiare În ansamblu, politica de coeziune reformată va pune la dispoziție
necesare, astfel încât se impune suplimentarea fondurilor pentru până la 351,8 miliarde EUR pentru a se investi în regiunile, orașele și
dezvoltarea socio-economică a comunei Bahna. Sursele care pot economia reală a Europei. Acesta va fi principalul instrument de
contribui la susținerea financiară se pot constitui din surse investiții al UE pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020:
financiare externe reprezentate de fonduri nerambursabile crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economică,
guvernamentale, fonduri nerambursabile europene, fonduri abordarea problemei schimbărilor climatice și a dependenței
8
rambursabile – de forma creditelor, fie din resurse proprii. Cea mai energetice, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale.
bună variantă de constituire a surselor financiare este reprezentată
de o combinație între fondurile externe și cele interne. Politica de coeziune este finanțată prin Fondul european de
dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul
Fondurile externe sunt susținute atât de programele de coeziune (FC), cărora li se adaugă Fondul European pentru
guvernamentale, cât și de cele la nivelul Uniunii Europene. Pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru
comuna Bahna, fondurile europene vor constitui un instrument Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), ca acțiuni complementare.
important, deoarece acesta poate fi utilizat pentru dezvoltarea
locală și consolidarea competitivității.
8http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_ro.cfm

96
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020


ocuparea forței de muncă;
Politica de coeziune rămâne o componentă esențială a cadrului 
sprijinirea accesului tinerilor pe piața muncii;
financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020. 
incluziunea socială (FSE va finanța proiecte ce îi va ajuta pe cei
Instrumentele financiare prezentate anterior sunt puse în practică aflați în dificultate și pe cei proveniți din grupuri defavorizate
prin intermediul programelor operaționale și sectoriale disponibile să obțină competențe și locuri de muncă);
pentru perioada de programare curentă, 2014-2020. Pentru acest

creșterea calității educației (FSE finanțează activități pentru
creșterea calității învățământului și formării; reducerea
interval de timp, România va beneficia de o alocare totală de circa
abandonului școlar fiind o prioritate);
9
43 de miliarde de euro, sumă calculată în prețuri curente 2012 . 
administrație publică mai puternică (FSE va sprijini eforturile
statelor membre de a spori calitatea administrației și a
11
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - va contribui la guvernării publice) .
toate obiectivele tematice și se va concentra asupra domeniilor de
investiție legate de contextul în care operează întreprinderile Fondul de Coeziune (FC) - este instrumentul structural ce
(infrastructură, servicii pentru întreprinderi, inovare, TIC și cofinanțează nu programe, ci mari proiecte în materie de mediu,
cercetare) și la prestarea de servicii pentru cetățeni în anumite rețele de transport transeuropene și domenii de dezvoltare durabile
domenii (energie, servicii online, educație, sănătate, infrastructuri ce aduc beneficii protecției mediului (eficiență energetică și energie
sociale și de cercetare, accesibilitate, calitatea mediului). Fondul de regenerabilă, transport intermodal, transport urban și transport
coeziune se va axa pe ameliorarea mediului, dezvoltarea durabilă și public ecologic.
10
TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport).
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) - are ca
Fondul Social European (FSE) - constituie un instrument al politicii obiectiv sprijinirea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile
sociale a Uniunii Europene, care promovează politicile naționale incluziunii în sectorul agricol, alimentar şi forestier din zonele rurale
pentru ocuparea forței de muncă, asigurarea calității și în ansamblu. Se urmăreşte transferul de cunoştinţe şi inovare,
creşterea competitivităţii agriculturii, gestionarea eficientă a
productivitatea muncii, promovarea incluziunii sociale și reducerea
disparităților regionale și naționale. Pentru perioada 2014-2020
principalele obiective ale FSE vor avea în vedere: 11 Sursa: „Viitorul FSE: 2014-2020, accesat pe ec.europa.eu”

9Acord de Parteneriat 2014-2020 97


10
Cadru Strategic Comun 2014-2020, accesat pe www.regio-adrcentru.ro
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice, precum şi Parteneriate de tip public – privat
12
dezvoltarea incluzivă a zonelor rurale .
Încheierea de parteneriate între sectorul public și cel privat
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) -
reprezintă o modalitate importantă de cooperare între sectorul
constituie noul fond propus pentru finanțarea politicilor Uniunii public și cel privat pentru furnizarea unor servicii publice de calitate,
Europene în domeniul pescuitului și afacerilor europene, pentru servind ca un instrument adecvat realizării de investiții publice.
perioada 2014-2020. Prioritățile FEPAM, în conformitate cu reforma
Parteneriatele public-private reprezintă o excelentă oportunitate de
politicii comune în domeniul pescuitului, se vor axa asupra
afaceri pentru companiile private, dar și cea mai viabilă alternativă a
viabilității și competitivității pescuitului și a acvaculturii, sprijinind,
entității publice pentru finanțarea anumitor investiții.
în același timp, sustenabilitatea mediului. FEPAM va promova
coeziunea socială și crearea de locuri de muncă în comunitățile
dependente de pescuit, în special prin diversificarea activităților în Astfel, printre principalele avantaje ale parteneriatului public-privat
alte sectoare maritime, precum și prin acțiuni în domeniul politicii se conturează următoarele:
maritime integrate.

contribuie la accelerarea realizării obiectivelor și proiectelor de
infrastructură;

reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor;

De asemenea, noul fond va: îmbunătățirea calității serviciilor de utilitate publică;

sprijini pescarii în tranziția către un pescuit durabil; 
ambele sectoare aduc o contribuție proprie în cadrul

ajuta comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile; parteneriatului.

finanța proiecte care să creeze noi locuri de muncă și
îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Legea nr. 178/2000, actualizată în data de 23 aprilie 2013,
Europei; reglementează parteneriatul public-privat, fiind privit ca o

facilita accesul la finanțare.
oportunitate reală de implementare a proiectelor propuse la nivel
local.

12Cadru Strategic Comun 2014-2020, accesat pe www.eufinantare.info;


98
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

În România Parteneriatul public-privat se află încă într-o fază


incipientă, mai ales în realizarea unor investiţii de interes general.
Comunicarea dintre sectorul public şi cel privat este esenţială
pentru încheierea parteneriatelor în domeniul construcţiilor sau
reabilitării clădirilor civile, a infrastructurii, a transporturilor,
sănătaţii publice, siguranţei publice, gestionarea deşeurilor şi
distribuţia apei.

Creditarea

Creditarea bancară constituie o altă alternativă privind finanțarea


proiectelor de investiții. Cu toate că această procedură este aparent
una simplă, ea implică asumarea unui anumit risc privind
posibilitatea de rambursare a sumei accesate, cu atât mai mult în
contextul unei situații de incertitudine generată de criza financiară.

În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a


posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, deoarece
administraţia publică nu mai poate accesa alte credite şi uneori
poate afecta chiar şi contractarea fondurilor europene.

99
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Capacitatea financiară a unității administrativ teritoriale

Relevant pentru evaluarea capacității financiare generale a unității


administrative teritoriale este capacitatea acesteia de a genera 7%
venituri. Acest indicator contribuie la conturarea unei imagini clare
asupra capacității financiare a unității administrative teritoriale.
Astfel, bugetul local al comunei Bahna la nivelul anului 2013 a fost Venituri Subvenții
de 3.020.523 lei.

Din totalul veniturilor aferente bugetului local, pe anul 2013,


93%
veniturile curente dețin un procent de 87% în cadrul cărora
impozitele și taxele pe bunuri și servicii ocupă ponderea cea mai
Figura nr. 4.1 – Distribuția veniturilor curente din bugetul local pe anul 2013 13
mare (1.708.106 lei – 65% din totalul veniturilor curente). Veniturile
din subvenții dețin un procent de 7% din totalul de venituri, pe anul
2013.

Pentru finanțarea investiţiilor propuse în planul de acţiune este


oportună atragerea de fonduri externe, întrucât suma destinată
acestora este redusă în raport cu necesităţile de investire. De
asemenea, fondurile provenite din bugetul local sunt extrem de
limitate, disponibilitatea acestora fiind relativă, motiv pentru care
nu este recomandată susţinerea proiectelor din bugetul local

13
Informații primite de la Primăria Bahna

100
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Concordanța cu politicile naționale și europene


Strategia de dezvoltare locală a comunei Bahna a fost elaborată în
contextul unei noi programări a fondurilor europene pentru Strategia de dezvoltare locală a comunei Bahna propune o serie de
perioada 2014 – 2020, ceea ce a generat necesitate de actualizare a obiective şi planuri de acţiune concordante cu obiectivele Strategiei
obiectivelor strategice atât de la nivel european, cât şi de la nivel Europa 2020: dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri,
naţional. adoptarea de măsuri de protejare a mediului înconjurător,
promovarea incluziunii sociale şi modernizarea sectorului educativ.
Elaborarea Planului Strategic al comunei Bahna pentru perioada
2014 – 2020 a constat în evidențierea principalelor probleme de la Dezvoltarea comunei Bahna se încadrează și în obiectivele strategice
nivelul comunei, stabilirea principalelor direcții de acțiune, precum ale Strategiei de dezvoltare durabilă a României 2013-2020-2030.
și identificarea punctelor forte pe care comuna Bahna se bazează în
susținerea dezvoltării rurale pe termen lung. Pentru orizontul de timp 2020, strategia națională are conturat ca
obiectiv național ”atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii
14
Unul dintre cele mai importante documente care a reprezentat un Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile”.
punct de referință în elaborarea Planului strategic local, este
reprezentat de Strategia Europa 2020, strategia pe 10 ani a Uniunii De asemenea aceasta stabilește obiective și au în vedere trecerea la
Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care un nou tip de dezvoltare, cea durabilă, bazată pe îmbunătățirea
continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul
propune să elimine deficienţele modelului de dezvoltare propriu natural. Sub acest aspect, strategia comunei Bahna urmărește
fiecărui stat membru şi să creeze condiţii favorabile pentru o modernizarea serviciilor publice de educație, sănătate și asistență
creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă socială. Mai mult de atât, pune accent pe protecția și valorificarea
incluziunii. În acest sens, au fost stabilite cinci obiective esenţiale, cadrului natural și a resurselor naturale, pe care acesta le deține.
care acoperă domenii precum: ocuparea forţei de muncă, educaţia,
cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei,
respectiv eficienţa energetică. 14 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-
2030
101
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Strategia națională subliniază importanța unei strânse conlucrări cu În cadrul strategiei de dezvoltare regională Nord-Est a fost stabilit
societatea civilă, partenerii sociali, comunitățile locale și cetățeni în un număr de patru axe prioritare:
atingerea obiectivelor-cheie: 
îmbunătățirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri

protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii orientate către creșterea ocupării accesului la educație,
economice de impactul negativ asupra mediului; instruire și sănătate, promovarea incluziunii sociale;

echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor

dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creșterea
fundamentale, diversității culturale, egalității de șanse și prin accesibilității, conectivității și atractivității Regiunii
combaterea discriminării de orice fel; Nord-Est.

sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale.

prosperitate economică, prin promovarea cunoașterii, inovării
și competitivității pentru asigurarea unor standarde de viață

optimizarea utilizării și protejarea resurselor și patrimoniului
ridicate și unor locuri de muncă abundente și bine plătite; natural.

îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin
promovarea instituțiilor democratice în slujba păcii, securității Astfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Bahna pentru
și libertății, a principiilor și practicilor dezvoltării durabile orizontul de timp 2014-2020, prin intermediul principalelor măsuri
pretutindeni în lume. și direcții stabilite în cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în
concordanţă cu principalele obiective şi priorităţi urmărite de
La baza elaborării Strategiei de dezvoltare a comunei Bahna a stat şi Strategia regiunii Nord-Est şi îşi asumă contribuţia la îndeplinirea
Strategia de dezvoltare regională Nord-Est, 2014 – 2020. Obiectivul acestora.
general al Strategiei de dezvoltare regională Nord-Est are în vedere
derularea unui proces de creștere economică durabilă, favorabil
creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să
conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte
regiuni ale României.

102
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Portofoliu de proiecte
Strategia de dezvoltare locală a comunei Bahna pentru perioada 2014-2020 va pune accent pe implementarea unor proiecte investiționale
concrete, proiecte care urmăresc rezolvarea nevoilor sociale, economice și culturale ale comunității locale. Întreg portofoliul de proiecte a fost
stabilit în acord cu viziunea și obiectivele strategice trasate anterior, iar implementarea lor comună va conduce la modernizarea spațiului rural
aparținător comunei Bahna, la dezvoltarea și diversificarea ofertei economice generatoare de noi locuri de muncă, respectiv la creșterea
atractivității și prosperității întregii comunei.

1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din 10. Înființarea unui centru „after-school".
comuna Bahna. 11. Dotarea și modernizarea unităților școlare din satele Bahna
2. Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în satele și Izvoare.
comunei. 12. Amenajarea unei baze sportive în satul Bahna.
3. Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare a apelor 13. Modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Bahna.
uzate în satele comunei. 14. Construire cămin cultural în satul Broșteni.
4. Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale pentru satele 15. Înfiinţarea şi amenajarea unei zone de agrement şi de picnic
Bahna și Izvoare. în apropierea pădurii seculare din Băhnișoara.
5. Sprijinirea dezvoltării mediului economic local. 16. Înfiinţarea şi amenajarea de parcuri de recreere în satele
6. Înființarea unui dispensar uman în satul Bahna. Bahna, Izvoare și Broșteni.
7. Înființarea unei case de bătrâni în satul Bahna. 17. Reabilitarea torenților în zonele de risc de eroziune Buțoaia-
8. Înființarea unei cantine sociale în satul Izvoare. Chilicari și Răzășie.
9. Construirea unei grădinițe cu 4 săli de grupă în satul Izvoare. 18. Îmbunătățirea calității mediului.

103
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Bahna

Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Bahna în vederea asigurării accesului neîngrădit al
Scop locuitorilor, cu scopul de a crea cadrul favorabil atragerii de investiții, promovării creșterii economice și
creării de locuri de munca sustenabile
1. Creșterea gradului de accesibilitate și mobilitate în interiorul comunei și îmbunătățirea legăturilor
Obiective specifice rutiere cu comunele învecinate și cu satele component.
2. Deplasări în condiții de siguranță, confort îmbunătățit, timp de transport redus.
3. Creșterea atractivității comunei pentru potențialii investitori.

reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC 98 (Broșteni – Liliac - Arămești – Bahna), pe o lungime e 6,420
km;

reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC 100 (Bahna – Țuțcanii din Vale), pe o lungime de 4 km;
 reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC 101 (Broșteni – Țuțcanii din Deal), pe o lungime e
Activități
4,050 km;
 reabilitarea și modernizarea drumurilor sătești, pe o lungime de 8 km;
 crearea soluțiilor pentru siguranța traficului: instalații de încetinire a traficului, trecere de pietoni;
 amenajarea spațiilor publice de parcare de la nivelul întregii comune;
 amenajarea de trotuare cu pavele în satul Bahna.
 lungimea drumurilor comunale reabilitate și modernizate;
 lungimea drumurilor sătești reabilitate și modernizate;
Indicatori de  gradul de acces către localitățile comunei;
performanță  durata timpului de deplasare și numărul incidentelor rutiere;

interesul agenților economici manifestat față de comuna Bahna;

gradul de satisfacție al locuitorilor.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 1 – „Îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii fizice de bază”, măsura 1.1.
de dezvoltare locală a „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere pentru facilitarea accesului în cadrul comunei”

104
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2014-2018
implementare

105
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

2. Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în satul Bahna

Scop Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei Bahna prin armonizarea cu standardele
europene și susținerea unei dezvoltări economice echilibrate la nivelul comunei
1. Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației.
Obiective specifice 2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei.
3. Asigurarea accesului la utilitățile de bază în vederea asigurării condițiilor optime desfășurării activităților
economice.

înființare rețea de alimentare cu apă în satul Bahna pe o lungime de 10,354 km;

înființare stație de tratare a apei;
Activități  racordarea gospodăriilor la rețeaua de alimentare cu apă;

campanii de informare a locuitorilor comunei cu privire la beneficiile racordării la rețelele publice de
apă.

numărul gospodăriilor care au acces la reţeaua de alimentare cu apă potabilă;
Indicatori de  volumul de apă potabilă asigurat locuitorilor din satul Bahna;
performanță  sporirea calității vieții locuitorilor comunei;

gradul de acoperire a localităților comunei cu rețeaua de apă.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 1 – „Îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii fizice de bază”, măsura 1.2.
de dezvoltare locală a „Dezvoltarea calității infrastructurii de utilități și creșterea gradului de acces la aceasta”
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2015-2017
implementare

106
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

3. Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare a apelor uzate în satul Bahna

Scop Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei Bahna prin armonizarea cu standardele
europene și susținerea unei dezvoltări economice echilibrate la nivelul comunei
Obiective specifice 1. Înființare rețea de canalizare și stații de epurare în satul Bahna.
2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei.
3. Reducerea poluării prin epurarea apei uzate în conformitate cu standardele naționale și europene.
 înființarea rețea de canalizare în satul Bahna, pe o lungime de 10,179 km;
Activități  construire stație de epurare a apelor uzate în satul Bahna;
 racordarea gospodăriilor la rețeaua de alimentare cu canalizare;
 campanii de informare a locuitorilor comunei cu privire la beneficiile racordării la rețeaua de canalizare
 numărul gospodăriilor care au acces la reţeaua de canalizare;
Indicatori de  numărul gospodăriilor racordate la reţeaua de canalizare;
performanță  lungimea rețelei de canalizare;
 sporirea calității vieții locuitorilor comunei;
 gradul de acoperire a localităților comunei cu rețeaua de canalizare.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 1 – „Îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii fizice de bază”, măsura 1.2.
de dezvoltare locală a „Dezvoltarea calității infrastructurii de utilități și creșterea gradului de acces la aceasta”
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de
implementare

107
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

4. Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale pentru satele Bahna și Izvoare

Scop Creșterea condițiilor de viață a populației comunei Bahna prin înființarea unei rețele de distribuție a
gazelor
1. Asigurarea accesului locuitorilor comunei la utilitățile de bază, respectiv gaz metan
Obiective specifice 2. Înființarea unui sistem centralizat de distribuție a gazelor naturale pe teritoriul comunei Bahna
3. Promovarea în rândul localnicilor a beneficiilor generate de racordarea la reţeaua de alimentare cu gaze
naturale

proiectare rețea de distribuție a gazelor naturale;

înființare rețea de distribuție a gazului în satul Bahna pe o lungime de 10 km;

Activități înființare rețea de distribuție a gazului în satul Izvoare pe o lungime de 10 km;

realizare racordări la rețeaua de gaz a gospodăriilor interesate și a instituțiilor publice;
 campanii de informare asupra beneficiilor aduse de acordarea la rețeaua de gaz metan la nivelul
comunității locale.

Indicatori de numărul gospodăriilor care au acces la rețeaua de alimentare cu gaz;
 numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de alimentare cu gaz;
performanță 
lungimea rețelei de alimentare cu gaz;

gradul de satisfacție al populației cu privire la serviciul public asigurat.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 1 – „Îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii fizice de bază”, măsura 1.2.
de dezvoltare locală a „Dezvoltarea calității infrastructurii de utilități și creșterea gradului de acces la aceasta”
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2016-2019

implementare

108
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

5. Sprijinirea dezvoltării mediului economic local


Scop Creșterea atractivității comunei Bahna prin crearea unui mediu propice dezvoltării și diversificării
afacerilor
1. Dezvoltarea mediului de afaceri existent.
2. Creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii în cadrul comunei
Obiective specifice 3. Promovarea ofertei locale de produse și servicii.
4. Crearea de noi locuri de muncă
5. Stimularea dezvoltării agro-turismului
 promovarea pe piețele locale a produselor autohtone;
 oferirea de facilităţi investitorilor, în funcție de beneficiul pe care aceștia l-ar putea aduce bugetului
local, de natura activităţii (prin intermediul taxelor locale, preţului terenului, etc.);
 disponibilitatea Consiliului Local de a pune la dispoziţie, în mod legal si transparent, spaţii si active
Activități neutilizate, pentru firme private în vederea dezvoltării activităţii IMM-urilor, creatoare de locuri de
muncă;
 atragerea producătorilor locali în procesul de fabricaţie, asigurând o piaţă sigură şi continuă pentru
materii prime şi produse semi-preparate
 campanii de informare și promovare privind posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile europene

Indicatori de număr de târguri de promovare a produselor locale organizate;

numărul firmelor nou înființate;
performanță 
numărul de locuri de muncă create.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 2 – „Dezvoltarea durabilă și diversificarea economiei locale”, măsura 2.1 „Susținerea
de dezvoltare locală a antreprenorilor locali în demararea de noi activități economice, măsura 2.2 „Atragerea de noi investitori
comunei Bahna care să ofere locuri de muncă”, măsura 2.3 „Valorificarea potențialului agricol”
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2015-2020

implementare

109
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

6. Înființarea unui dispensar uman în satul Bahna


Scop Asigurarea de servicii de sănătate calitative localnicilor comunei Bahna, în conformitate cu standardele
europene, prin crearea unei infrastructuri specifice moderne
1. Creșterea gradului de acces a locuitorilor comunei la servicii calitative de asistență medicală.
2. Asigurarea de servicii medicale în concordanță cu standardele europene.
Obiective specifice 3. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin prevenirea, controlul și monitorizarea bolilor cu
impact major asupra sănătății.
4. Atragerea de cadre medicale specializate prin crearea de condiții și facilități.
 elaborare proiect tehnic și studiu de fezabilitate;
 obținerea avizelor și autorizației de construire;
 construirea unui dispensar uman în satul Bahna
Activități  dotarea cu mobilier și echipamente de specialitate corespunzător activităților desfășurate în cadrul
unităților sanitare;
 asigurarea asistenței medicale de urgentă, asigurarea serviciilor ambulatorii;
 racordarea la serviciile de utilități publice de bază.
Indicatori de 
un dispensar uman construit;

numărul echipamentelor de specialitate achiziționate;
performanță 
calitatea serviciilor medicale de la nivelul comunei Bahna.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor”, măsura 3.1. „Îmbunătățirea calității serviciilor
de dezvoltare locală a sociale și de sănătate în acord cu standardele europene”
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2017-2018
implementare
110
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

7. Înființarea unei case de bătrâni în satul Bahna


Scop Îmbunătățirea calității vieții bătrânilor singuri și vulnerabili din comuna Bahna, prin înființarea unui
centru rezidențial destinat acestora
1. Îmbunătățirea calității serviciilor și prestațiilor sociale pentru persoanele vârstnice.
Obiective specifice 2. Integrarea activă a bătrânilor în viața socială.
3. Reducerea cazurilor de excluziune sau izolare socială în rândul persoanelor vârstnice.

elaborare proiect tehnic și studiu de fezabilitate;

obținerea avizelor și autorizației de construire;

construirea unei case de îngrijire a bătrânilor în satul Bahna;

Activități dotarea casei de bătrâni cu mobilier și echipamente specifice;

racordarea centrului la rețeaua publică de utilități;
 angajarea personalului necesar;
 atragerea de voluntari pentru activitatea de sprijin, acompaniere și consiliere psihologică a bătrânilor;
cursuri de formare și specializare a personalului angajat și a voluntarilor implicați activ.
 1 centru de bătrâni înființat cu o capacitate de 25 de locuri;
Indicatori de  gradul de dotare a centrului;
performanță  minim 5 noi locuri de muncă și minim 5 voluntari activi;
 2 sesiuni de formare și specializare a personalului angajat și a voluntarilor.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor”, măsura 3.1. „Îmbunătățirea calității serviciilor
de dezvoltare locală a sociale și de sănătate în acord cu standardele europene”
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2017-2019
implementare

111
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

8. Înființarea unei cantine sociale în satul Izvoare

Scop Îmbunătățirea condiției de viață pentru persoanele defavorizate prin asigurarea unei mese calde pe zi
1. Dezvoltarea serviciilor sociale în scopul prevenirii si limitării unor situații de dificultate care pot genera
marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane defavorizate.
Obiective specifice 2. Oferirea de suport material în vederea reinserției sociale a persoanelor marginalizate sau, în cazul
persoanelor vârstnice, ca serviciu de susținere în vederea unui minim necesar existenței.
3. Reducerea cazurilor de excluziune sau izolare socială în rândul persoanelor defavorizate (grupa a III-a de
vârstă, persoane imobilizate, cu boli cronice, persoane fără adăpost, copii orfani/abandonați).
 construirea unei cantine sociale în satul Izvoare, cu o capacitate de 50 de locuri;
 dotarea cantinei sociale cu mobilier și echipamente;
Activități  angajarea personalului necesar;
 promovarea serviciilor oferite de cantina social;
 atragerea de voluntari.

Indicatori de o cantina socială construită

performanță gradul de dotare al cantinei;

minim 4 noi locuri de muncă și minim 4 voluntari activi.

Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor”, măsura 3.1. „Îmbunătățirea calității serviciilor
de dezvoltare locală a sociale și de sănătate în acord cu standardele europene”
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2017-2019
implementare

112
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

9. Construirea unei grădinițe cu 4 săli de grupă în satul Izvoare


Scop Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei și creșterea nivelului de educație a copiilor
1. Dezvoltarea liberă, crearea unei laturi armonioase ca parte integrată a personalității copilului, raportată
trebuințelor caracteristice celor mici, sprijinind formarea autonoma și creativa a acestuia.
Obiective specifice 2. Crearea unor condiții optime pentru desfășurarea acțiunii educative.
3. Descoperirea de către copil a propriei identități, a autonomiei, dezvoltându-și o gândire logică și
coerentă și o imagine de sine pozitivă.

elaborare proiect tehnic și studiu de fezabilitate;

obținerea avizelor și autorizației de construcție;

construire grădiniță cu 4 săli de clasă și spațiu de joacă în exterior în satul Izvoare
Activități  dotarea grădiniței cu mobilier;
 dotarea grădiniței cu material didactic: jucării, jocuri educative, cărți pentru copii;

racordarea grădiniței la rețeaua de utilități;
 angajarea personalului necesar;

numărul de preșcolari înscriși;
Indicatori de  gradul de dotare al grădiniței;
performanță  minim 6 noi locuri de muncă;

gradul de satisfacție al părinților și preșcolarilor cu privire la condițiile oferite de noua grădiniță.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor”, măsura 3.2 „ Sprijinirea sistemului educațional
de dezvoltare locală a prin asigurarea condițiilor optime de dezvoltare a copiilor și tinerilor”
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2016-2019

implementare

113
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

10. Înființarea unui centru „after-school"


Scop Diversificarea serviciilor alternative de educație prin înființarea unui centru after-school, în vederea
petrecerii în siguranță, util si plăcut, a timpului liber.
1. Furnizarea de servicii educaționale specializate.
2. Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber.
3. Prevenirea abandonului și eșecului școlar.
Obiective specifice 4. Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și
educarea copiilor.
5. Dezvoltarea deprinderilor de studiu independent prin pregătirea lecțiilor de a doua zi.
6. Dobândirea unor cunoștințe noi și aprofundarea celor predate la școală.
7. Stimularea comunicării prin activitățile comune recreative (jocuri de rol, lectură).
 construirea centrului de tip ”after school” în satul Bahna;
 dotarea centrului cu mobilier și echipamente specifice;
Activități  angajarea personalului necesar;
 amenajare curte interioară și spațiu de joacă pentru copii;
 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități.
 1 centru ”after school” înființat;
Indicatori de  gradul de dotare al centrului;
performanță  numărul de locuri de muncă înființate;
 gradul de satisfacție al părinților și copiilor cu privire la condițiile și serviciile oferite de centru. Încadrarea în
Strategia Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor”, măsura 3.2 „ Sprijinirea sistemului educațional
de dezvoltare locală a prin asigurarea condițiilor optime de dezvoltare a copiilor și tinerilor”
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2015-2017
implementare

114
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

11. Dotarea și modernizarea unităților școlare din satele Bahna și Izvoare

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării unităților școlare pentru asigurarea unui
Scop proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul
educaţional
1. Îmbunătățirea condițiilor de învățământ prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii școlare.
Obiective specifice 2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale.
3. Dotarea unităților de învățământ cu echipamente didactice.
4. Păstrarea și atragerea cadrelor didactice specializate în comună prin asigurarea de condiții modern
propice desfășurării activității didactice.
 reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale din satul Bahna și a Scolii gimnaziale din satul Izvoare;
Activități  dotarea unităților școlare cu mijloace moderne de învățământ și tehnică IT;

montarea unor sisteme centralizate de încălzire pentru toate unitățile de învățământ.

gradul de modernizare a unităților școlare;
Indicatori de  dotarea cu materiale didactice a unităților de învățământ;
performanță  numărul de PC-uri existente şi conectate la internet;
 calitatea actului educativ.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor”, măsura 3.2 „ Sprijinirea sistemului educațional
de dezvoltare locală a prin asigurarea condițiilor optime de dezvoltare a copiilor și tinerilor”
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2016-2018
implementare

115
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

12. Construirea unei baze sportive în satul Bahna


Scop Creșterea nivelului de educație, de socializare si a stării de sănătate a tuturor cetățenilor comunei Bahna
(copii, tineri, adulți, vârstnici și persoane cu handicap) prin practicarea exercițiilor fizice și a sportului.
Obiective specifice 1. Promovarea participării populației la activități sportive.
2. Încurajarea realizării de competiții sportive la nivel local și regional.
3. Diversificarea activităților de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei Bahna.
 amenajarea terenului în vederea construcției;
 construire bază sportivă cu teren multifuncțional (fotbal, baschet, handbal, tenis de picior și de câmp);
 amenajare vestiare;
Activități  realizare instalație de nocturnă;
 amenajarea gazonului și a tribunelor;
 amenajare grupuri sanitare;

dotare bază sportivă cu echipamente necesare;

racordare la rețeaua publică de utilități.
 1 bază sportivă cu o capacitate de 50 locuri în satul Bahna;
Indicatori de  1 teren multifuncțional;
performanță  800 de scaune pentru spectatori;
 1 instalație de nocturnă;
 numărul competițiilor sportive.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 4 – „Creșterea gradului de atractivitate a comunei”, măsura 4.1. „Dezvoltarea
de dezvoltare locală a infrastructurii turistice și de agrement”.
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2017-2019
implementare
116
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

13. Modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Bahna

Scop Crearea unui centru de cultura zonal atractiv pentru tinerii din localitate prin dotarea Căminului Cultural
din satul Bahna la standarde europene
1. Dezvoltarea, promovarea și păstrarea culturii tradiționale de la nivelul comunei Bahna.
2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii socio-culturale.
Obiective specifice 3. Diversificarea activităților culturale din căminele culturale ca o alternativă de petrecere a timpului liber
pentru locuitori.
4. Menținerea si promovarea tradițiilor populare autentice.
5. Continuitatea și amplificarea evenimentelor culturale.

lucrări de reabilitare a căminului cultural din satul Bahna;

Activități dotarea căminului cultural cu echipament specific;
 promovarea activităților culturale;

găzduirea tuturor activităților culturale și artistice organizate de școală și de comunitatea locală.
Indicatori de  1 cămin reabilitat;

performanță dotarea căminului cultural cu echipamente specifice;

numărul de evenimente organizate.

Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 4 – „Creșterea gradului de atractivitate a comunei”, măsura 4.1. „Dezvoltarea vieții
de dezvoltare locală a socio-culturale a comunei”.
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2014-2018
implementare

117
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

14. Construire cămin cultural în satul Broșteni

Scop Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea și susținerea de programe socio-culturale și
pentru valorificarea tradițiilor populare în spiritul autenticității.
1. Creșterea gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală.
Obiective specifice 2. Îmbunătățirea infrastructurii socio-culturale din comuna Bahna.
3. Menținerea si promovarea tradițiilor populare autentice.
4. Continuitatea și amplificarea evenimentelor culturale.

construirea unui nou cămin cultural în satul Broșteni;

Activități dotarea căminului cultural cu echipament specific;
 promovarea activităților culturale;

găzduirea tuturor activităților culturale și artistice organizate de școală și de comunitatea locală.

Indicatori de 1 cămin nou construit;

performanță dotarea căminului cultural cu echipamente specifice;

numărul de evenimente organizate.

Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 4 – „Creșterea gradului de atractivitate a comunei”, măsura 4.1. „Dezvoltarea vieții
de dezvoltare locală a socio-culturale a comunei”.
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2015-2018
implementare

118
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

15. Înfiinţarea şi amenajarea unei zone de agrement şi de picnic în apropierea pădurii seculare din

Băhnișoara
Scop Dezvoltarea infrastructurii recreaţionale din comuna Bahna în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii întregii
comunităţi
1. Creșterea gradului de atractivitate al comunei.
Obiective specifice 2. Îmbunătățirea și diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber.
3. Valorificarea resurselor naturale din comuna Bahna.
4. Crearea de noi locuri de muncă.
5. Diversificarea sectorului economic local.

îmbunătățirea aspectului și a organizarea eficientă a terenului;

amenajare spațiului cu mobilier specific: mese, bănci, coșuri de gunoi;

amenajare zonă de picnic;
Activități  amenajare loc de joacă pentru copii;

amenajare spații de campare;

amenajare în vecinătate spații destinate agenților comerciali;
 amenajare parcări.

1 centru de agrement prevăzut cu spații de campare și de servire a mesei;

mobilier specific: 20 mese, 25 bănci, 15 coșuri de gunoi;

Indicatori de 1 loc de joacă pentru copiii;

performanță 1 zonă de picnic amenajată;

crearea de minim 4 locuri de muncă;

gradul de satisfacție al localnicilor cu privire la facilitățile de petrecere a timpului liber;

numărul turiștilor care vizitează zona.
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 4 – „Creșterea gradului de atractivitate a comunei”, măsura 4.2. „Dezvoltarea
de dezvoltare locală a infrastructurii turistice și de agreement”.
comunei Bahna
Surse de finanțare  Buget local;

119
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2016-2019
implementare

120
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

16. Înfiinţarea şi amenajarea de parcuri de recreere în satele Bahna, Izvoare și Broșteni

Scop Creșterea calității vieții locuitorilor prin dezvoltarea infrastructurii recreaţionale din comuna Bahna
1. Dezvoltarea infrastructurii recreaționale de la nivelul comunei Bahna.
2. Amenajarea de spații destinate petrecerii timpului liber pentru populația din satele Bahna, Izvoare și
Obiective specifice Broșteni
3. Îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor prin încurajarea practicării activităților în aer liber,
combătând astfel sedentarismul.
4. Creșterea calității vieții locuitorilor comunei

realizare a 3 parcuri de recreere în satele Bahna, Izvoare și Broșteni;

amenajarea terenurilor destinat parcurilor de joacă;

amenajarea terenurilor cu spații verzi și alei;
Activități  dotarea parcului cu mobilier specific (bănci, măsuţe, coşuri de gunoi);

asigurarea unui iluminat eficient;

amenajarea unor fântâni arteziene;
 amenajarea spațiilor verzi.

Indicatori de  3 parcuri amenajate;performanță gradul de modernizare al parcurilor de recreere;

gradul de satisfacție al locuitorilor comunei cu privire la parcurile de recreere amenajate.

Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 4 – „Creșterea gradului de atractivitate a comunei”, măsura 4.2. „Dezvoltarea
de dezvoltare locală a infrastructurii turistice și de agreement”.
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2016-2018
implementare
121
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

17. Reabilitarea torenților în zonele de risc de eroziune Buțoaia-Chilicari și Răzășie

Scop Combaterea fenomenului de eroziune a solurilor și creșterea siguranței populației prin reabilitarea
torenților în zonele cu risc de eroziune
Obiective specifice 1. Reducerea factorilor de risc pentru siguranța populației.
2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei.
3. Protejarea mediului înconjurător și a ecosistemelor.

Activități amenajarea/reabilitarea torenților din zonele Buțoaia-Chilicari și Răzășie

realizare lucrări de împădurire a zonelor cu risc de alunecare de teren.

Indicatori de  număr torenți reabilitați;


performanță  lipsa alunecărilor de teren;
 suprafața pădurilor împădurite
Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 5 – „Protecția mediului și crearea unui mediu frumos și sănătos”, măsura 5.3. „Protecția
de dezvoltare locală a zonelor expuse la risc de degradare”.
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2015-2017
implementare

122
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

18. Îmbunătățirea calității mediului

Scop Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii comunei Bahna prin îmbunătățirea factorilor de
mediu
Obiective specifice 1. Reducerea factorilor de risc pentru siguranța populației.
2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei.
3. Protejarea mediului înconjurător și a ecosistemelor.

salubrizarea comunei – organizarea și realizarea pe plan local a prevederilor proiectului Econeamț

Activități amenajarea spațiilor pentru depozitarea temporară a deșeurilor
 încheierea de protocoale cu șefii gospodăriilor cărora li se dau în dotare unități de compostare
individuală

întreținerea și igienizarea anuală a fântânilor publice.

Indicatori de numărul de spații amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor;

performanță numărul de protocoale încheiate

numărul de fântâni igienizate

Încadrarea în Strategia Domeniul prioritar 5 – „Protecția mediului și crearea unui mediu frumos și sănătos”, măsura 5.1.
de dezvoltare locală a „Prevenirea poluării aerului și protejarea solului, apei și cadrului natural”.
comunei Bahna
 Buget local;
Surse de finanțare  Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
Perioada de 2016-2018
implementare

123
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

COMUNA BAHNA 2014-2020


cAPITOLUL

CAPITOLUL 5
Implementare și monitorizare
124
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

Implementare și monitorizare
Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Bahna are urmând a fi identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor
în vedere atingerea principalelor obiective stabilite în etapa de propuse spre implementare.
elaborare, prin intermediul unui proces complex de transformare a
resurselor materiale, financiare sau umane disponibile în rezultate
Având în vedere că autoritățile publice locale ale comunei Bahna nu
calitative și cantitative.
dețin suficiente resurse financiare pentru a susține finanțarea tuturor
proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii
Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Bahna de resurse suplimentare, precum accesarea unor finanțări
presupune procesul de transformare a resurselor disponibile nerambursabile, care să asigure resursele materiale necesare
(materiale, financiare, umane) în rezultate calitative și cantitative, implementării strategiei.
astfel încât strategia să-și atingă toate obiectivele definite și, la
sfârșitul perioadei, misiunea asumată.
În vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei
Bahna se impune stabilirea unei structuri organizatorice apte să
Procesul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse și coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și să
derularea acțiunilor propriu-zise destinate realizării acestora, este negocieze cu ceilalți actori implicați.
demarat în momentul aprobării de către Consiliul Local al comunei
Bahna. Ulterior acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona
Pentru a urmări eficiența obiectivelor stabilite în cadrul Planului
elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind Strategic este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea
realizarea strategiei, în conformitate cu planul strategic de acțiuni. rezultatelor activităților întreprinse.

De asemenea, se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume Bunele practici de management includ monitorizarea permanentă
selectarea celor de interes major. Pentru fiecare proiect se vor descrie atât a obiectivelor pe termen lung cât și a obiectivelor pe termen
activitățile necesare, responsabilii și perioada de desfășurare, scurt. Un proces eficient de monitorizare, în curs de desfășurare,

125
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

furnizează informații sistematice pentru consolidarea implementării set de indicatori de evaluare, care să evidențieze îndeplinirea
proiectului. principalelor obiective stabilite. Aceștia se pot enunța astfel:

numărul întreprinderilor;
Monitorizarea oferă posibilitatea revizuirii periodice, adaptarea 
densitatea IMM-urilor
planului de acțiune, actualizarea termenelor prevăzute inițial și 
cifra de afaceri totală;

anticipează eventualele riscuri. Monitorizarea implementăriiritmul de creștere/descreștere a numărului de salariați de la nivel
local;
strategiei va fi realizată în permanență de către un departament al 
numărul de parteneriate de tip public-privat;
primăriei comunei Bahna. Principalele responsabilități ale acestuia 
nivelul investițiilor străine;

vor avea în vedere verificarea implementării în perioada programată locurile de muncă disponibile;

a activităților, precum și colectarea datelor necesare pentru analiza numărul șomerilor înregistrați;

principalilor indicatori (va urmări aspecte legate de activități, producția agricolă vegetală și animală;

gradul de sărăcie;
rezultate, buget, performanțele personalului angajat și a autorității 
lungimea drumurilor de interes local reabilitare/modernizare;
locale). Concret, monitorizarea se va realiza pe tot parcursul 
lungimea trotuarelor realizate;
procesului de implementare și la sfârșitul lui, prin compararea 
gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare
cantității și calității rezultatelor obținute cu cele planificate prin menajeră;

gradul de conectare șa rețeaua de electricitate;
prezenta strategie. 
gradul de reabilitare/echipare a unităților de învățământ;

numărul echipamentelor IT din cadrul unităților școlare;
Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor ieși la iveală 
rata de abandon școlar;
probleme sau necesități de redresare sau adaptare în anumite 
densitatea unităților medicale;
privințe a direcțiilor strategice, care trebuie semnalate de către 
gradul de modernizare/echipare a unităților medicale;
factorii de decizie competenți în monitorizarea întregului proces. 
numărul beneficiarilor de ajutor social;

numărul de turiști;

De asemenea, vor fi elaborate rapoarte periodice care vor fi numărul de sosiri în unitățile turistice;

prezentate Consiliului Local și primarului. Acestea vor fi elaborate numărul de înnoptări ale turiștilor în unitățile de cazare;

semestrial sau în funcție de nevoi pentru determinarea stadiului în numărul zonelor de agrement;

care se află procesul de implementare a strategiei. 126

Pentru a stabili nivelul de implementare a acțiunilor și gradul de


realizare/atingere a obiectivelor fixate, se recomandă a se stabili un
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bahna, perioada 2014-2020

numărul traseelor turistice;

numărul parcurilor de joacă din comună;

gradul de satisfacere cu privire la serviciile publice oferite;

gradul de implicare a cetățenilor în actul decizional;

gradul de colectare selectivă a deșeurilor;

consumul de energie destinat iluminatului public;

calitatea principalilor factori de mediu (apă, aer, sol).

127