Sunteți pe pagina 1din 6

Creative Brief #

!

Pentru a în ț elege cât mai bine dorinț ele voastre, v ă rug ă m să completa ț i acest brief de crea ț ie.

ă m s ă completa ț i acest brief de crea ț ie. VALORI PE CARE

VALORI PE CARE VRE Ț I S Ă LE COMUNICA Ț I:

Pentru a seta direc ț ia comunic ă rii, vă rug ă m s ă opta ți pentru categoriile de mai jos, în func ț ie

de cât de

indep ă rtat ă sau apropiat ă trebuie s ă fie identitatea de brand de conceptul respectiv.

Bifaț i c ă suț a care se încadreaz ă cel mai bine pentru preferinț ele voastre. #

Clasic

       

Modern

                     

Serios

       

Juc ă u ș

                     

Feminin

       

Masculin

                     

Simplu

       

Sofisticat

                     

Țip ător

       

Lini ș tit

                     

Subtil

       

Evident

                     

Prietenos

       

Serios

                     

Economic

       

Luxos

                     

Geometric

       

Organic

                     

Abstract

       

Literal

1

PREFERIN ȚĂ CROMATIC Ă :

Alege ți culori pe care le dori ț i pentru identitatea vizual ă . Din acestea vor fi folosite într- un logo 2, maxim 3 culori ( culorile de mai jos sunt pur orientative și nu vor fi folosite identic ): #

                             
                   

Albastru

Albastru

Verde

 

Mov

   

Roz

   
     

marin

                   

Cunoaș tere,

Compasiune,

Armonie,

 

Imaginaț ie,

Iubire,

   

Încredere,

 

Claritate,

 

Succes,

 

Calm,

   

Calm, Onest

Precizie

 

Natural

 

Spiritualitate, Regalitate, Lux

Feminitate

                   

Ro șu

   

Portocaliu

Galben

 

Gri Deschis

Gri Închis

Energie,

Creativitate,

Energie,

 

Puritate,

 

Formal,

 

Acț iune,

Aventură ,

 

Distrac ț ie,

 

Echilibru,

 

Misterios,

 

Pasiune, Iubire

Fericire

 

Tineresc

 

Sofisticat

 

Exclusiv, Lux

Dac ă sunt alte culori pe care le dori ț i integrate în logo pot fi scrise codurile de culoare de tipul: # Ro ș u - # f 0000 ( în cazul culorilor custom este suficient codul de culoare )

Pot fi ata ș ate ș i imagini separat, dar acurateț ea prelu ă rii culorilor nu este de 100%.

 

Men ț iona ț i dacă sunt culori pe care nu le dori ți ca parte din identitatea vizual ă . #

     

2

TIP DE LOGO:

La baz ă sunt 3 tipuri de logo - uri. Bifând c ă su ț a, pute ț i alege unul din ele, 2 sau niciunul dac ă nu sunte ți hot ă rât. #

     

Logo - urie de tip icon/simbol sunt logo - uri simple, care au un impact puternic asupra publicului. Folosesc elemente grafice pentru a reprezenta un nume, în mod abstract precum Nike, sau în mod literal precum Apple.

   

Sibolurile sunt mai pu ț in directe decât textul, l ă sând loc de interpretă ri.

     

Astfel, pentru ca logo - ul să fie: u ș or reconoscibil, memorabil, clar chiar ș i atunci când este mic ș orat mult. Este indicat pentru brand- uri mari, care dispun de resurse pentru o promovare masiv ă .#

               
           

numele companiei într- un font

deosebit, prelucrat intr- un mod unic, precum logo - ul FedEx, IBM sau

Logo - urile textuale încorporeaz ă

         

creat special, precum logo - ul NASA. Ca ș i în cazul logo - urilor simbol,

           

aceastea trebuie sa fie usor reconoscibile ș i la dimensiuni mici. Acest tip

           

de logo este indicat pentru orice tip de brand.#

               
     

Logo-

Aceste tipuri de logo- uri fie integraz ă textul in logo, precum Pringles, fie

urile mixte sunt o combina ț ie între imagine grafic ă ș i text.

   
         

textul ș i elementul grafic sunt 2 entit ăț i separate, precum Reebok. Ca ș i logo - urile textuale, ș i logo - urile care conțin atât imagine grafic ă , cât și

         

text sunt indicate pentru orice tip de companie. #

               
 

Mai multe detalii legate de forma logo- ului, dacă este cazul: #

 
   
 

MOTTO/SLOGAN:

         
 

Dac ă ave ț i un slogan pe care dori ț i s ă îl integr ă m în logo, îl pute ț i scrie mai jos sau dacă nu ave ț i, dar dori ț i pute ț i scrie câteva cuvinte cheie și mesajul pe care il dori ț i. Sloganul trebuie sa aib ă nu mai mult de 5 cuvinte pentru a putea fi vizibil și la dimensini mai mici ale logo - ului. În cazul unui slogan mai lung, acesta trebuie eliminat când logo - ul este folosit la dimensiuni mici. #

   

3

INFORMA Ț II DE BAZ Ă :

Descriere !

Descrie ț i în câteva cuvinte domeniul de activitate al firmei: #

Istoric !

Povesti ț i pe scurt cum a luat na ș tere firma, care este conceptul din spate ș i semnifica ț ia numelui (dac ă este cazul) : #

Mesaj!

Spune ț i-ne care este mesajul de baz ă pe care îl transmite compania:#

 

PUBLIC Ț INT Ă :

Categorii de vârst ă!

Care sunt categoriile de vârst ă c ă rora se adreseaz ă compania? ( ex.: tineri, adolescenți, peste 40 ani, etc. )#

Categorii sociale !

Care sunt categoriile sociale c ă rora se adreseaz ă compania? ( ex.: venituri medii, venituri ridicare, tuturor claselor sociale, etc. )#

4

Alte informa ț ii !

Dac ă sunt alte informa ț ii legate de publicul ț int ă pe care le considera ț i importante pentru imaginea vizual ă a brand - ului, le pute ț i scrie mai jos. #

                     

EXEMPLE:

               

Mai jos sunt câteva exemple. Pute ț i s ă bifa ț i exemplele care v ă plac și să specifica ț i elementul/ elementele care v- a/au atras aten ț ia. Nu trebuie sa v ă plac ă logo- ul cu totul, poate fi un singur element care s ă va intereseze sau mai multe ș i le pute ț i men ționa doar pe acelea. #

1

2

3

4

5

 
                     

6

7

8

9

10

 
                     

11

12

13

14

15

 
                     

16

17

18

19

20

 

5

21 22 23 24 25   Mai jos scrie ț i observa ț ii pentru
21 22 23 24 25   Mai jos scrie ț i observa ț ii pentru
21 22 23 24 25   Mai jos scrie ț i observa ț ii pentru
21 22 23 24 25   Mai jos scrie ț i observa ț ii pentru
21 22 23 24 25   Mai jos scrie ț i observa ț ii pentru

21

22

23

24

25

 

Mai jos scrie ț i observa ț ii pentru logo -urile bifate ( ex.: Logo 2 - culoarea )#

     

Dac ă din logo- urile de mai sus nu v-a atras atenț ia niciunul, puteți studia mai multe exemple pe site - ul https://logopond.com ș i s ă ata ș a ț i imaginile ală turi de acest PDF în corpul mail-ului sau copiați link-ul în câmpul de mai jos.

!

INFORMA Ț II DE LUAT ÎN CONSIDERARE ÎN CREAREA UNUI LOGO:

Simplitate - cu cât un logo este mai simplu, cu atât este mai u ș or de re ț inut, mai memorabil #

Făr ă fotografii - logo - urile sunt elemente grafice pe care le transpunem într-un mod simplificat, iar o fotografie nu poate ț ine loc de logo. #

Unicitate - un logo reprezint ă identitatea vizual ă a unei companii. Cum două companii, fie c ă sunt din acela și domeniu, nu se aseamană , nici în ceea ce priveș te idenditatea vizual ă ( logo, site ș i alte elemente grafice ) nu se pot asem ă na.

6