Sunteți pe pagina 1din 8

Consiliului Superior al procuraturii

Dna Angela Motuzoc, presedintele Consiliului


Copia: Pregedintele RM, Prim-ministrul RM, Presedintele parlamentului RM

Stimati Doamni Motuzoc,


Pornind de la prevederile art,27O alin.(7) al Codului de procedurd penalS, care stabileste cd
urmdrirea penalS impotriva Procurorului General se porneste de cdtre procurorul desemnat de
Consiliul Superior al Procurorilor, solicitim Consiliului Superlor al procurorilor:

o sd desemneze procurorul care va porni urmirirea penali in privinla acfiunilor de abuz de


putere (art.327 (2) lit.b) CP), amestec in infiptuirea justiliei (art.303 alin.(3) Cp) tragere
9i
cu bunS-stiintd la rdspundere penalS a unei persoane nevinovate Tn persoana mea,
subsemnatul Andrei Tranga (art.306 alin.(2) CP), sdvirsite de procurorii din cadrul
Procuraturii pentru Combaterea Criminalitdtii Organizate gi Cauze Speciale (pCCOCS), in
complicitate cu Serviciul de Informatii ;i Securitate (SlS), procurorul General gi
persoanele din anturajul partidului Democrat

Solicit demararea acestor investiga!ii deoarece procurorii menf iona!i gi serviciile speciale,
urmdrind scopul preludrii afacerilor mele "Andy's Pizza" si "La plicinte" de citre persoane afiliate
fostei guverndri, m-au supus monitorizirilor ilegale, relinerii arestdrii abuzive, inaintindu-mi
9i
invinuiri aberante, bazate pe declaraliile datornicului si concurentului meu comercial, urmirit
penal in Republica Moldova, Federalia Rusd ltalia, in condiliile ?n care incS
9i din prima zi din care
am fost relinut PCCOCS dispunea de probe incontestabile ale nevinovdliei mele.

intemeiez prezenta solicitare pe circumstanlele expuse in continuare.

L. La 25 aprilie 2019 am fost relinut in cadrul urmiririi penale pornite in baza ordonanlei din
23 aprilie 20rg a procurorului din PCCoCS, Vasile Golban, pe faptul sdvirgirii pretinsei infracliuni
de trafic de influen!5, prevdzute de art.326 alin.(3) lit.a)9i b) cp. La 26 aprilie 2019 am fost pus
sub
invinuire prin ordonanla aceluiapi procuror din cadrul PcCoCS. Nici una din aceaste doud
ordonanfe nu conlin careva indicii asupra implicirii mele in sdvirgirea infractiunii de trafic de
infl uen!d.

2. Prin actul de invinuire din 26 aprilie 2019 am fost acuzat pe nedrept de faptul cd, prin
intermediul altor persoane, as fi estorcat de la Viorel Varzari sume binegti pentru adoptarea
deciziilor favorabile lui Viorel Varzari de cdtre judecitori si procurori, precum si pentru
eliberarea
lui Viorel Varzari din arest preventiv (in conditiile in care acestuia iifusese schimbatd
mdsurd datd
deja de o sdptdminS, incd de la L8 aprilie 2019). La data de 25 aprilie zorg, datd la care procurorii
PCCOCS pretind cd eu, impreund cu alli a5a-zigi "complici" a; fi primit
suma de 30.000 euro pentru
realizarea traficului de influentS invocat, am fost supus abuziv percheziliilor gi relinerii,
iar ulterior
Si arestdrii preventive.

3. De fapt, Viorel Varzari contractase de la mine un imprumut de 50.000 euro, prin


intermediul administratorului companiei mele, Alexei Gajiu, imprumut care ajunsese la
scaoenla
la 1 martie 201"9, iar Varzari urma sd restituie datoria ;i penalitdti de 0,5% pentru fiecare zi
de
intirziere.

PhLU:UIi.ATTJ TTA iJTiN S}TA': A


A P"SPI-iiSLIClt tott)li. i-aovA
4'
Dupd ce am fost re!inut, am aflat cd Alexei
Gajiu purta disculii cu Viorel yarzarireferitoare
la restituirea datoriei chiar?nainte de retinerea
mea, a luiAlexeiGajiu si ale altortrei persoane.

5' Din cite am aflat ulterior, Viorel varzari, pretinzind in fala lui Alexei Gajiu
cd ii restituie
partial datoria de 50'000 euro, a transmis
la 25 aprilie 2019 suma 30.000 euro sub controlul
Pccocs, sus!inind insd in cadrul urmdririi penale
cd eu, administratorul afacerilor mele Alexei
Gajiu si incd 3 persoane am fi estorcat aceste
sume de bani de la el pentru a mitui procurori pi
judecStori' care ar fi putut sd dea
un curs favorabil examinarii dosarelor penale ale lui
Viorel
V arzari.

6' in condiliile date, viorel varzari a depus un denun! calomnios


mincinoase in ceea ce md privegte 9i a fdcut depozitii
9i referitor la alte patru persoane din anturajul meu.
TotodatS, el a comis gi un act de escrocherie,
cu scopul de a evita restituirea datoriei
menlionate, pe de o parte, iar pe de alta parte s-a pretat jocul
la procurorilor din cadrul pccocs
si ale ofiterilor din cadrul sls,
linta cdruia eram eu 9i afacerea pe care o conduc. invinuirile lui
Yarzari cd eu personal 5i alte persoane ap fiintreprins
acliuni concertatein vederea coruperii unor
factori decizionali de dragul sdu, pentru ca ulterior
sd-i pot prelua afacerea - sint de-a dreptul
ridicole' or, pentru anul 20L8, am achitat impozite
statului Republica Motdova de 73 milioane de
lei' pe cind a5a-zisul om de afaceri "de succes" viorel
varzari nu este in stare de aproape un an
s5-mi restituie datoria de 50.000 euro.

7 '
Urmare a schimbdrilor la nivel politic si institutionar
care au avut toc pe parcursul
siptdminii trecute, Viorel varzari a inteles ci
"schema" sa cu procurorii din cadrul pccocs
ofiterii sls ar putea fi deconspiratd, datoria sa 5i
ar urma sd fie totusi restituitd, acesta expediind la
13 iunie 2019 o scrisoare semnatd de el in adresa
avocatului lui Alexei Gajiu, prin care igi
recunoaste datoria de 50'000 euro gi pretinde
ci dore5te sd o restituie de urgenla (se anexeazd).
Atit doar ci penalitdtile de intirziere incepind cu L
martie 2019 transformd datoria iniliald de
50'000 euro a lui Varzariin una de aproape g0.000
euro ra momenr.

8' Mai mult ca atit,


originalul contractului respectiv de imprumut a fost
ridicat de procuroriin
timpul perchezitiei de la Alexei Gajiu, astfel incit, incd
dinainte de a-mi inainta invinuirea
procurorii erau perfect constienli de nevinovdtia
mea ;i a persoanelor cu care am fost relinut in
aceeagi zi' insd insistd ca aceastd detenlie
abuzivd continue pcni in prezent. chiar dacd
mdsura
de reprimare mi-a fost schimbatS din arest preventiv
in arest la domiciliu, detenlia mea continuS
ma irnpiedicd sd-mi conduc eficient afacerile,
fapt care genereazd pierderi substantiale.

f in interviur acordat de cdtre viorer varzari portarurui wlyw;gppgln,m-d si broggerurui


Veaceslav Balacci, Vioret Varzari a sustinut
cd eu am fost supus unor mdsuri de investigalii
de o lund inainte de pretinsa sivirsire a "infracliunii,, timp
de care sint invinuit. or, asemenea
investigatii s?nt abuzive gi constituie, prin
urmare, o incdrcare gravi a drepturilor mele. Astfel,
Varzari sustine in interviu: "Ei qLt
fost manitorizafi, toatd gruparea aceesto, Si toli ou
monitorizoli proctic a douo zi de cind eram inchis. fost
Mai tirziu monitorizorea totald, ei erau dejo fn
schemd, dejo oamenii lucrou, eu nu ptiam cine, pCCOCS,
515...,.
l'0' Viorel varzari fusese re!inut la 26 martie, ceea ce
inseamnd cd, potrivit declara!iilor sale,
Pccocs si sls desfSgurau activitdli speciale de investigalii
in privinla mea incd dela 27 martie
2019' TotodatS, urmdrirea penalS fusese dispusd la
23 aprilie, in baza denun!ului lui Viorel varzari
din 22 aprilie 2019' Prin urmare, eu gi anturajul
meu de lucru am fost supugi misurilor speciale
de investigatii, neautorizate, de citre Pccocs si sls, cu
mult inainte de a fi fost denuntati
calomnios de citre Viorel Varzari.

Circumstanlele expuse ofer5 motive intemeiate de a crede


1"1'
c5 afacerile ,,Andy,s pizza,, gi
"La Pldcinte" au fost supuse unei incerciri de preluare forlati
de cdtre persoanele afiliate
Partidului Democrat din Moldova, prin intermediul
unui dosar fabricat de cdtre pccocs, in
complicitate cu sls, condus de democratul vasile Botnari
gi procurorul General, Eduard
Harunjen, care a stabilit competenta PCCocs in instrumentarea
acestui dosar fabricat.

12' caracterul fabricat al dosarului meu rezultd din lipsa probelor


care ar susline invinuirea ce
mi se aduce, precum 5i din actele procesuale ale procurorilorintocmite
cu incdlcdrigrave. cu toate
acestea' de mai bine de 2 luni md aflu in stare de
arest, sint denigrat cu afirrnalii calomnioase de
catre datornicul meu, Viorel varzari, care, la rindul
sdu, este invinuit de un cetilean italian cd i-ar
fifurat un utilaj si ca ar fi refuzat sd-i achite taxele de royalty
cuvenite pentru un alt utilaj, pe care-l
cumpdrasc ulterior de la el,

1"3' lmplicarea in acest dosar a Partidului Democrat din Moldova rezultb din interesul
lui
Veaceslav Balacci de a manipula opinia publicS pe
marginea cazului dat, acesta fiind bine-cunoscut
anterior pentru mediatizarea exclusivd a informaliilor
ce pun in lumind favorabild interesele
Partidului Democrat, precum si pentru scurgerile
de informalii din dosarele instrumentate de
organele de fort5, practicd la care, de altfel, organele
de drept au recurs frecvent in dosarele de
lntefes pentru Partidul Democrat prin intermediul diverselor
surse mediatice pe care le
controleazd 5i care nu a fost vre-odat5 investigate
din perspectiva abuzului de putere din partea
cetor responsabili.

L4' Rezumind toate faptele care imi sint cunoscute,


consider cd am fost supus monitorizdrii
ilegale' urmirind interesele unor persoane din
anturajul partidului Democrat, in scopul depistdrii
informatiiloi'compromitdtoare care m-ar fi fdcut
santajabil 5i care m-ar fi putut determina si
cedez afacerea' Asa cum asemenea informalii
nu au fost gdsite, a fost identificatd in schimb o
persoand certatd cu legea,
Santajabil5, aflatd in stare arest ra acel moment Viorel varzari
oespre care serviciile speciale au aflat ci are - -
o datorie cdtre de mine (prin Alexei Gajiu).

L5' Presupun cd, deoarece conditionarea'lui


viorel varzari prin intermediul procuraturii
Anticorupfie nu era considerati posibild, dosarul sdu
a fost retras din gestiunea acestei
procuraturi cu girul Procurorului General, iar
dosarul meu, la fel cu girul procurorului General, a
fost incredintat PCCocs, chiar dacd competenla de
examinarea a infractiunii de care sint invinuit
!ine de Procuratura Anticoruptie (se anexeazd),
L6' chiar dacd sint invinuit abuziv
de trafic de influen!i, adicd de influenlarea
procurorilor in interesul lui viorelvarzari,nici judecdtoriror
9i
un judecitor 9i procuror, nici un ofiler
penald implicat in investigarea de urmdrire
cazului lui viorel varzari nu a fost
decit atit' fostul procuror anticorupfie atras ra rispundere. Mai mutt
9i-a dat demisia 9i a cerut sd fie investigate acliunile
insi' potrivit declara!iilor sale publice, sale,
nici o investigalie a acliuniror sare gi
procurori' judecitori etc' nu a a acliuniror attor
urmat, ceea ce imi intiregte convingerea
fabricat' iar miza dosarului este cd acest dosar este
afacerea care-mi aparfine. or, procurorurui Generar
atribuirea competen{ei Procuraturii motivatia in
Anticoruplie citre pccocs de a examina
influentS care mi se incrimineazi pretinsul trafic oe
era tocmai de a face posibilS investigarea
din cadrul ProcuraturiiAnticoruptie implicSrii procurorilor
gi a ofi{erilor din cadrul centrului
care nu a mai avut loc pini la NalionalAnticoruptie, lucru
urm5, fapt ce confirmi repetat procurorul Generar gi
Pccocs erau congtienti ci atrag ci cei din cadrul
ra rdspundere persoane nevinovate.

17' consider de asemenea c5 garanlia


principald a lui viore I varzari
acliunile concertate ale politicienilor, de a se lisa atras in
serviciilor speciale gi ate procuraturii
de afacerea pe care o conduc a fost de deposedare a mea
retragerea dosarului siu din gestiunea procuraturii
Anticorupfie' acliune care putea
fi asigurati doar prin ordonanla procurorului
lucru demonstreazi implicarea procurorurui General. or, acest
Generar, Ed;;;;;rrj;;;;;t;chema
afacerii mele. de preruare a

18' lmplicarea ProcuroruluiGeneral in acliunile abuzive indreptate


faptul cd anterior, la 17 iunie 20L9, impotriva mea rezurti si din
in interesele mele a fost adresatS o plingere pe
Procurorului General cu privire numele
la actiunile abuzive ale procurorilor pccocs,
transmisd la 21''06'20L9 spre examinare, din cadrul plingere
prin scrisoarea nr.9-6d procurorurui
General' citre PCCocs /1.g-31,.3os,ra indicalia
{se anexeazi). Prin urmare, in opinia procuroruluiGeneral,
ilegale ale Procuraturii Anticorupfie acfiunile pretins
urmeazd si fie investigate de cStre pccocs,
ale PCCocs - la fel de cdtre PCCocs. iar cele ilegale
Aceastd stare de lucruri denotd compricitatea
Procurorul General PCCocs pe dintre
9i marginea cazului meu, precum gividita
ripsd de obiectivitate.

in contextul celor expuse, solicit desemnarea urgenti


a unui procuror care ar porni urmirirea
penalS in privinta acliunilor
ilegale ale PCCocs, srs si ale procurorului
functie a procurorilor gi ofilerilor Generar, suspendarea din
de investigatii implicati in sdvirsirea faptelor
demers pe perioada desf5guririi descrise in acest
urmSririi penale, in vederea neadmiterii
celorlalte persoane in continuare, prin vulnerabilizirii mele gi a
menfinere in starea unui arest ilegal,
mai bine de 2luni' fiindu-ne gravafectate care dureazi deja de
drepturilein cadrul dosaruluifabricatcu scopul preludrii
afacerilor "Andy,s pizza" gi ,,La pldcinte,,_

26iunie 2019
AndreiTranga
,'"
oRDONANTA

mun. Chiginlu 23 aprilie 20L9

Procurorul General, Eduard Harunjen, solufiondnd ch9_s!9nea legatd de


competenl6 la efectuarea urmdririi penale in cauza nt. 2019670076, -

CONSTAT:

cauzapenala nr. 201 9670076 a fost pornit6'la 23.04.2019 de Procuratura


pentru Combarerea Criminalita$i Organizaie qi Cauze Speciale inbaza bdnuielii
i#"rUifr de comitere a infracliunii prevdzute de art. 326 ayn. (3) lit. b) Cod
penal, pe faptul traficului de influenia comis in interesul unui grup criminal
organizatsau al unei organizalii criminale.
-privind stabilirea competenlei pe
cauza penal[
Prin demersul
nr.2019670076 s-a soiicitat dispunerea efectudrii urmSririi penale in cauza
in
spe!6 Procuraturii pentru combaterea criminalitalii otgan\zate 9i
cauze
Speciale.
Aceast6 solicitare s-a axat pe urmdtoarea motivafie | ,, ...potrivit
'infracliunea art.
prevederilor iZO' CoA de procedird penald efectuarea urmdririi penale pe
prevdzutd de art. 326 atin. (3) tit. b) Cod penal este de competenla
P r o cur atur ii Antic oruPfie.
Procuratura
Conform art. 2id alin.(3) din Codul de procedurd penald,
pentru iombaterea Criminalitdlii Organizate Si Cauze Speciale exercitd
sau
Procurorul
conduce urmdrirea penald tn cauzele transmise acesteia de cdtre
General.
Astfel, reiegind clin consiiderentele, cd pretinsa infracliune a fost
O'rganizate
descopiritd de cdtre Procuratura pentru Combaterea Criminalitdfii
gi Ciuze Speciale, pentru buna desfisurare a urmdririi penale' asigurarea
'tetmenrdtdTezonabil
a urmdririi penile-, precum Si invocarea pretinsei influen{e
dt cdn e Jdptuitori a unor prorirori din cadrul Procuraturii Anticoruplie este
*prttm-eibctuarea tn continuare a urmdririi penale pe t?'?.o penald
nr'
Organizate
?fiD67A076 de cdtre procuratura pentru Combaterea Criminalitdlii
;i Cauze Speciale".
studiind materialele cavzei penale indicate, urm6rind scopul efectudrii
luind in
**atitii penale mai operative, mai complete qi mai obiective'
de cdtre Procuratura
r**lir*fi. Ei faptul c5, infracliun ea a fost constatat6Speciale, care a pornit
pentru Combater"L Cri*inalit6lii Organizate 9i Cauze
social
ursririrea penal[ pe cazul in spe16,-complexitatea Cazului, rezonan\a
sporite, precum gi invocarea pteiins.i influen1e de cdtre fiptuitori
a unor
ped,soane^ publice din cadrul Procuraturii Anticorupfie,
consider oportun
afectuarea urmflririi penale in continuare de cdtre procurorii
Procuraturii pentru
Csnrbaterea Criminalitali i Or ganizate qi C auze Speciale.
aceste rafionamente, reieqind' diil'cele expuse,
conducdndu-md de
e art. art. 1,6 pcr. 37,,255,257 alin. (5),2i0 alin. (1),
pct. 1), lit. w),
AI
9),2702 alin. (3) qi 271 arin. (l) cod de procedurd penalE,-

DISPUN:
tExercitarea''unnbriiii
penale in cauza:penala ii. 20tg670076 de c6tre
com batereacrim inar itali i ai ganiiare-e i cauz.
H?::::l
In form area p ers oane l or. intere sat6 :aespr
J ie azialdoptatd.
sp,c i ut r.

r General Eduard HARUNJEN


Ircuratu ra Republicii Mordova
Republica Moldova, MD-,2qqt, mun.ChiSindu,
bd. gtefan cet Mare Si Sflint,73,
tel. (t-373) 22-828.373, (+323) ZZ_ eZA-SZS,'"-*oit,
pro"^e""@;;:";;rtura.md

21 .06.2019 nr. 9-6d/tg-


"tf, o t
Domnului Nicolae Chitoroagi
procuror, qef al procuraturii
pentru
combaterea criminaritdfii organizate
qi Cauze Speciale

Copia spre informare; / cet,Tranga Natalia


mun. ChiSindu,str. Columna I3g/41

Stimate domnule procuror,

Prin prezenta, la indicafia Procurorului


General, V[ remitem spre examinare
:.
',e-o.4.fb41p.co[npeten!ei'p.etifi4 ,cet: TrdgaNaffiia=*****-*+**.*-+:*;;Aii,
,Ll1-q,fr,. r,',.',.:r-.
---e* -

Anexd: 13 file primului destinatar.

Cu respect,

,Sef-interimar al Secfiei
secretariat, petifii qi audienfi
a Procuraturii Generale
Vitalie BUMBU
BAA AMI & Partnerii
avocatul Grajdan Viorel
rnun. Chisindu, str Bulgara nr, 3.1 ,,A',

Ref. notificarea executarea obligaliei de restituire a sumei de 50,000 EURo

Prin prezenta, subsemnatul VARZARI Viorel in legdturri cu faptul cd


doresc sd execut
obliga{ia de restituire a sumei de 50,000 EURO, imprumutatd de la Gajiu
Atexei, in
temeiul unei recipise scrise eliberate de mine lui Gajiu Alexei care la moment
se afl6 in
stare de arest, in calitatea Dvs,, de avocat a lui Gajiu Alexei, vd rog sii-l informatr pe
Gajiu
Alexei despre dorinla rnea de a restitui banii si de a solicita de la clientul
dvs, instrucliuni
5:e nlarginea rnodalitafii de executare a obligaliei de restituire a mijloacelor bdnesti si
a:lnume persoana cu-i pot fi restituiti banii, sau contul bancar
in care.pot fi depuqi banii in
numele gi pentru Gajiu Alexei, in calitate de creditor al obligatiei
de restituire a sumei de
50,000 EURO.
in cazul in care in termen de 7 zile din momentul receplionSrii prezentei notificdri.
nu voi fi
rnTorrnat pe rnarginea modalitalii de restituire a banilor, obligalia
va fi executat6 prin
consemnare, in modul stabilit de leqe.

Cu respect
rr

Viorel VARZARI
U,;,^
Adresa de contact:
mun. Chisindu, str. Primar Gherman pAntea nr.28
Tel: 00373 68335335
E-mail: office@artinox. md

AUTBNTIFICAT
COPIA CORESPUNOE

4 _4,o/e
O RIG INALU LU i

S-ar putea să vă placă și