Sunteți pe pagina 1din 108

Cuprins

DATE GENERALE .............................................................................................. 5


1.1 Importanța și scopul temei proiectului ............................................................................. 5
1.2 Localizarea obiectivului ................................................................................................... 5
1.3 Rețeaua geodezică existentă în zonă ................................................................................ 6
1.3.1 Proiecția Stereografică 1970 ..................................................................................... 6
1.3.2 Sistemul de cote Marea Neagră 1975 ....................................................................... 8
1.4 Căi de comunicație – noțiuni generale ............................................................................. 8
1.4.1 Clasificarea drumurilor ............................................................................................. 8
1.4.2 Elementele geometrice ale drumurilor ...................................................................... 9
1.5 Descrierea obiectivului proiectat .................................................................................... 11
INSTRUMENTE ȘI METODE DE MĂSURARE ............................................. 13
2.1 Instrumente utilizate la măsurătorile planimetrice ......................................................... 13
2.1.1 Aparatura folosită pentru realizarea măsurătorilor planimetrice - Stația totală Leica
TCR 407 ................................................................................................................................ 13
2.1.2 Componentele și anexele unei stații totale .............................................................. 15
2.1.3 Calibrarea stației totale ........................................................................................... 18
2.2 Instrumente utilizate la măsurătorile altimetrice ............................................................ 18
2.3 Metode de măsurare a unghiurilor și a distanțelor ......................................................... 21
2.3.1 Măsurarea unghiurilor ............................................................................................. 21
2.3.2 Măsurarea distanțelor .............................................................................................. 24
MODELE MATEMATICE UTILIZATE ÎN PRELUCRAREA
OBSERVAȚIILOR ....................................................................................................................... 25
3.1 Rețeaua geodezică .......................................................................................................... 25
3.2 Verificarea rețelei geodezice de triangulație .................................................................. 26
3.2.1 Stabilirea numărului de ecuații și condiții .............................................................. 29
3.2.2 Scrierea condițiilor geometrice: .............................................................................. 29
3.2.3 Sistemul ecuațiilor de erori ..................................................................................... 30
3.2.4 Rezolvarea sistemului ecuațiilor de erori ................................................................ 30
3.2.5 Rezolvarea matriceală ............................................................................................. 34
3.3 Calculul orientărilor ....................................................................................................... 37
3.4 Calculul laturilor ............................................................................................................ 39
3.5 Calculul coordonatelor ................................................................................................... 40
3.6 Verificarea nivelitică a rețelei. ....................................................................................... 42
3.7 Dezvoltarea rețelei de sprijin.......................................................................................... 46

3
3.7.1 Calculul coordonatelor punctelor de îndesire ......................................................... 46
3.7.2 Calculul cotelor punctelor de îndesire .................................................................... 54
REALIZAREA REȚELEI DE RIDICARE ........................................................ 56
4.1 Determinarea coordonatelor planimetrice ale punctelor de drumuire ............................ 58
4.2 Ridicarea detaliilor planimetrice și altimetrice .............................................................. 65
4.2.1 Ridicarea detaliilor planimetrice ............................................................................. 65
4.2.2 Ridicarea detaliilor altimetrice ................................................................................ 68
4.3 Întocmirea planului topografic ....................................................................................... 69
TRASAREA OBIECTIVULUI PROIECTAT ................................................... 72
5.1 Faza lucrărilor preliminarii............................................................................................. 72
5.2 Faza lucrărilor definitive ................................................................................................ 72
5.2.1 Marcarea vârfurilor Vi ............................................................................................ 72
5.2.2 Pichetarea traseului ................................................................................................. 73
5.3 Racordarea aliniamentelor.............................................................................................. 74
5.4 Trasarea curbelor de racordare în arc de cerc ................................................................ 77
5.5 Trasarea profilului longitudinal proiectat ....................................................................... 78
5.6 Trasarea profilului transversal ........................................................................................ 80
CONCLUZII ................................................................................................................................. 83
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................... 84
Anexa 1 – Inventar de coordonate ................................................................................................ 85

4
DATE GENERALE
1.1 Importanța și scopul temei proiectului
În acest proiect de diplomă am realizat lucrări topografice necesare reabilitării
drumului național DN1H pentru modernizarea unei căi de comunicație, reducerea
numărului de accidente, prin asigurarea desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță
și confort.
Proiectul include reabilitarea drumului național DN1H Aleșd – Zalău Lot1 km
0+000 - 26+510, însă pe parcursul acestei lucrări vom studia tronsonul km 0+675 – 2+975.
Proiectul are ca scop modernizarea și reabilitarea drumului în vederea asigurării
infrastructurii de bază necesare cererii de transport în creștere pe acest sector de drum,
având în vedere și faptul că va fi un drum de legătură între DN1 și Autostrada Transilvania.
Conform normei tehnice din 27/01/1998 ,,privind proiectarea, construirea și
modernizarea drumurilor, DN1H este încadrat în clasa tehnică IV. Beneficiarul lucrării
este Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR).

1.2 Localizarea obiectivului


Tronsonul de drum național studiat este situat în județul Bihor. Drumul național
DN1H pornește din Aleșd, de la intersecția cu DN1, prin Peștiș, trece pe lângă Pădurea
Neagră, prin Șinteu și Munții Plopiș, intrând în Sălaj prin Halmășd, până la Răstoci.
Județul Bihor, situat în nord-vestul țării, este un județ de frontieră și se învecinează
la nord cu județul Satu-Mare, la est cu județele Cluj, Sălaj și Alba, la sud cu județul Arad,
iar pe partea de vest cu Ungaria. Acesta are o suprafață de 7.544 km2 iar populația totală
este de 575.398 locuitori (conform recensământului efectuat în anul 2011), dintre care 49,1
% populație urbană și 50,8% populație rurală. Județul este format din 101 unități
administrativ-teritoriale, patru municipii (Oradea, Beiuș, Marghita, Salonta), șase orașe
(Aleșd, Nucet, Săcueni, Ștei, Valea lui Mihai, Vașcău) și 91 de comune. Reședința
județului este în municipiul Oradea.
Localitatea Peștiș este un sat lângă orașul Aleșd, județul Bihor și are o populație de
1295 locuitori. Localitatea se situează la 47◦4′21″ latitudine nordică, 22◦24′44″ longitudine
estică și se află la o distanță de 40 km față de municipiul Oradea și la 2 km față de orașul
Aleșd.

Figura 1.1 Amplasarea localității Peștiș în raport cu municipiul Oradea[1]

1
www.google.ro/maps

5
1.3 Rețeaua geodezică existentă în zonă
La baza lucrărilor topografice și a oricăror ridicări stau existența unor puncte geodezice cu
coordonate cunoscute, care sunt distribuite uniform pe suprafața țării, pe care să se sprijine
lucrarea proiectată. În funcție de cerințe se solicită următoarele documente: coordonatele și
descrierea topografică a punctelor geodezice, reperi nivelitici și planimetrici, planuri și hărți
existente din lucrări executate anterior în zonă.
Aceste informații sunt furnizate, la cerere, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară, în cazul de față OCPI Bihor. Cu ajutorul acestor puncte geodezice de coordonate
cunoscute s-a creat baza geodezică pe care se vor sprijini lucrările topografice ulterioare.
Punctele geodezice sunt prezentate în următorul tabel:

Tabelul 1.1 Coordonatele punctelor rețelei geodezice

Coordonate puncte rețea

Punct X [m] Y [m] Z [m]

La-Termezeu 626105.6250 301148.6230 433.320

Varful-Pietris 623032.6300 306179.1410 493.350

Orbiteag 618032.0790 304714.5410 241.350

Alesd-Gara 618468.1500 299110.4270 237.16

1.3.1 Proiecția Stereografică 1970


În România, lucrările topografice-geodezice se realizeză în sistemul de proiecție
Stereografic 1970. Această proiecție a fost adoptată în țara noastră în anul 1971, în urma
Decretului nr. 305 și are la bază elementele elipsoidului Krasovski 1940.
Elipsoidul Krasovski are următorii parametri:
- Semiaxa mare a = 6.378.245,000 m;
- Turtirea geometrică f = 1/298,3;
Deoarece este o proiecție conformă și azimutală, proiecția Stereografică 1970
păstrează unghiurile nealterate, dar deformează distanțele și ariile și permite ca
măsurătorile geodezice să fie prelucrate direct în planul de proiecție.
Proiecțiile azimutale pot fi:
- Perspective: se caracterizează prin faptul că proiectarea se face după legile perspectivei
liniare și se clasifică astfel: stereografice (razele proiectoare pornesc dintr-un punct
diametral opus celui de tangență), ortografice (punctul de perspectivă este considerat
la infinit iar razele proiectoare sunt perpendiculare și paralele pe planul de proiecție) și
centrale (când razele proiectoare pornesc din centrul sferei).
- Neperspective: pornesc de la stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească
harta.
Caracteristicile proiecției Stereografice 1970:
- Polul proiecției Q0 (denumit centrul proiecției sau punctul central al proiecției) este
situat aproximativ în centrul geometric al țării, la nord de Făgăraș.
6
Figura 1.2 Punctul central al proiecției[1]
- Coordonatele geografice ale polului proiecției Q0 sunt latitudinea B0 = 46 N și
longitudinea L0 = 25 E Greenwich.
- Sistemul de axe rectangulare plane xOy are ca origine imaginea plană a polului
proiecției, axa Ox are direcția de creștere spre Nord, iar axa Oy are direcția de creștere
spre Est.
- Adâncimea planului de proiecție este de aproximativ 3,2 km față de planul tangent la
sfera terestră în punctul central.
- Deformația relativă în punctul central al proiecției este de -25 cm/km, crescând odată
cu mărirea distanței față de aceasta.

Figura 1.3 Harta deformațiilor liniare relative pe teritoriul României în proiecția Stereografică
1970[2]

1
http://www.expertcadastru.ro/images/sistem%20stereo%2070.JPG
2
http://www.expertcadastru.ro

7
1.3.2 Sistemul de cote Marea Neagră 1975
Geoidul este forma imaginată, convențională a suprafeței terestre și se definește ca
fiind suprafața liniștită a mărilor și oceanelor, considerată prelungită pe sub continente.
Geoidul este o figură echipotențială și are proprietatea că în orice punct al său este
perpendicular pe direcția verticalei locului, dată de firul cu plumb. Se folosește ca suprafață
de nivel în altimetrie și se mai numește suprafață de nivel 0.

Figura 1.4 Suprafața de nivel 0[1]


Sistemul de cote utilizat în România se numește Sistem de cote Marea Neagra 1975
deoarece suprafața de nivel 0 este considerată suprafața Mării Negre.
Baza altimetrică a ridicărilor nivelitice cuprinde rețele de nivelment geometric de
ordin I, II, III, IV, V și este formată de rețeaua geodezică de nivelment.
Rețeaua altimetrică dată în sistem de cote Marea Neagra 1975 are punctul
fundamental 0 în Capela Militară din Municipiul Constanța și reprezintă nivelul mediu
multianual al mării. Punctul 0 fundamental însumează peste 14.000 de repere și are o
lungime de 19.040 km.

1.4 Căi de comunicație – noțiuni generale


Căile de comunicație asigură deplasarea mijloacelor de transport pentru circulația
oamenilor și a bunurilor materiale. Căile de comunicație sunt realizate natural sau artificial și
cu ajutorul lor se îmbunătățesc relațiile sociale, culturale, politice și administrative, dintre
oameni, dintre orașe și sate, țări și chiar continente.
Transporturile pot fi:
- aeriene;
- fluviale sau maritime;
- terestre (drumuri, căi ferate);

1.4.1 Clasificarea drumurilor


Drumurile reprezintă calea de comunicație terestră special întocmite pentru circulația vehiculelor
și a pietonilor. Drumurile se pot clasifica în funcție de relief (de șes, de deal, de munte), din punct
de vedere funcțional și administrativ (publice și de exploatare), după gradul de perfecționare
tehnică și în funcție de intensitatea traficului de perspectivă.
Clasificarea drumurilor publice:
- De interes național: autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale;
- De interes local: drumuri județene, drumuri comunale;

1
http://www.creeaza.com/afaceri/transporturi/navigatie/PAMINTUL-SI-STIINTA-NAVIGATIEI717

8
- De exploatare: drumuri agricole, forestiere, miniere etc.
În funcție de intensitatea traficului de perspectivă se disting 5 clase tehnice pentru drumuri:
- drumuri de clasă tehnică I - trafic foarte intens, autostrăzi;
- drumuri de clasă tehnică II - trafic intens, drumuri cu 4 benzi de circulație;
- drumuri de clasă tehnică III –trafic mediu, drumuri cu 2 benzi de ciculație;
- drumuri de clasă tehnică IV – trafic redus, drumuri cu 2 benzi de circulație;
- drumuri de clasă tehnică V – trafic foarte redus, drumuri cu o bandă sau 2 benzi
de circulație, drum județean sau comunal;

1.4.2 Elementele geometrice ale drumurilor


 În plan orizontal: aliniamente și curbe. Racordarea aliniamentelor poate fi facută prin
curbe interioare sau prin curbe exterioare.
Lungimea unui aliniament este distanța dintre punctele de tangență ale curbelor de
racordare adiacente cu aliniamentul considerat.
Aliniamentul dintre două curbe succesive, măsurat între tangenta de ieșire din prima
curbă și tangenta de intrare în urmatoarea curbă, trebuie sa aibă lungimea de ccel puțin
1,4 V- viteza de proiectare exprimată în km/h.

Figura 1.5 Elementele geometrice ale drumului în plan orizontal[1]


Elementele principale ale curbelor circulare:

- Unghiul dintre aliniamente (U): unghiul se determina prin masurători directe sau
indirecte (pe teren) și pe cale grafică (pe planuri);
- Raza curbei (R): mărimea curbei se alege în funcție de viteza de proiectare, condițiile
tehnico-economice și de configurația terenului.

1
www.scritub.com

9
Figura 1.6 Elementele curbei arc de cerc[1]

R < 25 m ……………… din metru în metru


25 < R < 100 ………….. din 5 în 5 m
100 < R < 200…………. din 10 în 10 m
200 < R < 500…………. din 20 în 20 m
500<R < 1000………… din 50 în 50 m
- Tangenta (T): este cuprinsă între vârful de unghi (V) și punctele de tangență ale
curbei (Ti-tangenta de intrare și Te-tangenta de ieșire) și se calculează cu următoarea
relație:
𝑈 𝛼
𝑇 = 𝑅 ∗ ctg = 𝑅 ∗ tan
2 2
- Lungimea curbei de racordare (C): este cuprinsă între Ti și Te din curbă :
𝜋𝑅(200𝑔 −𝑈 𝑔 )
C= 200𝑔

- Bisectoarea (B): este cuprinsă între vârful de unghi V și mijlocul arcului :


B = ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑅 𝑈 − 𝑅
𝑉𝑂 − 𝐵𝑂
sin
2
 În profil longitudinal: profilul longitudinal al drumului este secțiunea verticală prin axa
drumului, desfășurată pe un plan vertical, care conține linia roșie (linia proiectului) și linia
neagră (linia terenului).

1
http://www.scritub.com/stiinta/arhitectura-constructii/TRASEUL-DRUMULUI-IcircN-PLAN-D83597.php

10
Figura 1.7 Profil longitudinal
 În profil transversal: profilul transversal este intersecția suprafeței terenului
natural și a drumului cu un plan vertical și perpendicular pe axa drumului.
Elementele principale ale profilului transversal sunt partea carosabilă și
acostamentele.

Figura 1.8 Profil transversal

1.5 Descrierea obiectivului proiectat


Porțiunea de drum studiată este tronsonul DN1H km 0+675 – 2+975, drum național
secundar, care face legătura cu drumul național DN1, aproximativ intersecția orașului Aleșd
cu localitatea Peștiș și are o lungime de 2,300 km.

11
Figura 1.9 Amplasarea geografică a tronsonului de drum studiat[1]
Potrivit ordinului 46/98 ″Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice″, DN1H este încadrat în clasa tehnică IV.
Tronsonul de drum studiat are o îmbrăcăminte asfaltică în stare de degradare pe unele
porțiuni de drum, rigole necurățate sau șanțuri inexistente, înierbate, trotuare degradate sau
inexistente. Profilul transversal al drumului are o platformă de 8,00 m, parte carosabilă de
6,00 m și 2x1,00 m acostamente din pământ.

Figura 1.10 Porțiune a drumului existent înaintea reabilitării

1
http://distanta.ro

12
INSTRUMENTE ȘI METODE DE MĂSURARE
2.1 Instrumente utilizate la măsurătorile planimetrice

2.1.1 Aparatura folosită pentru realizarea măsurătorilor planimetrice - Stația


totală Leica TCR 407
Stația totală Leica TCR 407 este produsă de Leica Geosystem și face parte din seria de aparate
TC(R) 403/405/407. Stația este un aparat de înaltă calitate, este ușor de folosit și este destinat
lucrărilor din construcții.

Figura 2.1 Stația totală Leica TCR 407[1]


Avantajele staţiei pe teren sunt următoarele:
- executarea de operaţii direct şi uşor, cu ajutorul tastelor soft;
- afişarea clară, datorată ecranului cu rezoluţie mare;
- o structură intuitivă a programului;
- programe integrate pentru aplicaţii;
- compatibilitate cu medii de stocare externă.

1
http://www.geographica.hr/site/public/images/content/leica_tcr_407.jpg

13
Componentele Stației totale Leica TCR 407

3- Șurub cu mișcare verticală


4- Baterie
5- Suport pentru bateria GEB111
6- Capacul bateriei
7- Ocular; clarificarea reticolului
8- Focusarea imaginii
9- Mâner detașabil cu șuruburi de
montare
10- Interfața serială RS232
11- Șuruburi de calare
12- Obiectiv cu dispozitiv încorporat de
măsurare a distanței electronice (EDM);
13- Ecran
14- Tastatură
Figura 2.2 Componentele stației totale 15- Nivelă circulară
16- Tasta pornit/oprit
17- Tasta de declanșare
1- Colimator 18- Șurub de mișcare orizontală
2- Ghid integrat al luminii EGL (optional)

Axele constructive ale stației sunt:


- Axa verticală V-V este axa principală de rotație a stației;
- Axa secundară H-H/O-O este axa de rotație a lunetei cu cercul vertical;
- Axa reticul-obiectiv rO este axa de vizare a lunetei;
- O este centrul de vizare a stației, unde se întâlnesc axele;

Figura 2.3 Axele și cercurile unei stații totale[1]

1
www.wikipedia.org

14
2.1.2 Componentele și anexele unei stații totale
Componentele optice, electronice și mecanice ale unei stații

 Componentele optice: luneta topografică și dispozitivul de centrare.

Luneta topografică este un dispozitiv optic care ajută la vizarea de la distanță a semnalelor
topografice, mărește și apropie obiectele vizate. Luneta este compusă din tubul obiectiv și tubul
ocular. Tubul obiectiv este format din lentila de focusare și planul reticul, iar tubul ocular este
format din lentile care glisează în interiorul obiectivului. Axa de vizare a lunetei trece prin
intersecția firelor reticulare și centrul optic al obiectivului. Axa optică este intersecția dintre
centrele optice ale lentilelor care formează luneta și a focarelor.
Dispozitivul optic este montat la ambază și este format dintr-o lunetă mică, o prismă deviatoare
(fixată în axul vertical) și un plan reticul inscripționat cu un reper central.
Dispozitivul laser are o precizie foarte bună de centrare și folosește un fascicul laser sub 2 mm
grosime.
 Componentele electronice: microprocesorul, memoria electronică, dispozitivul EDM,
panoul de afișaj și comandă, bateria.
Microprocesorul monitorizează calarea stației, nivelul bateriei, afișează diferite erori și determină
diferite operașii matematice (orientarea din coorodnate, compensarea unghiurilor în tur de orizont,
etc.).
Memoria electronică poate fi externă sau internă și înregistrează datele preluate din teren și
programele folosite la calcule.
Dispozitivul EDM se folosește la măsurarea electronică a distanțelor și poate fi amplasat în lunetă
sau pe lunetă.
Panoul de afișaj și comandă constituie baza comunicării dintre operator și instrument.

Figura 2.4 Panoul de afișaj și comandă[1]

Funcțiile soft ale instrumentului:


- [ALL] măsoară distanta, unghiurile şi înregistreaza punctul;

1
Manual Leica TCR 407

15
- [DIST] măsoară distanţa fără să înregistreze;
- [REC] salvează valorile afişate;
- [ENTER] şterge valorile afişate şi aşteaptă introducerea unei noi valori;
- [ENH] permite introducerea coordonatelor;
- [LIST] afişaza lista cu punctele valabile;
- [FIND] porneşte căutarea pentru punctul introdus;
- [EDM] afişaza setarile EDM;
- [IR/RL] schimbă distomatul de pe IR pe RL;
- [SetHz] setează direcţia orizontală pe valoarea introdusă;
- [Hz=0] setează directia orizontală pe 0;
- [HOLD] blocheză direcţia orizontală;
- [PREV] întoarce la dialogul anterior;
- [NEXT] continuă cu dialogul următor;
- [MENU] > F1 – F4 - Confirma selectia meniului;
- [PAGE] Trece la pagina următoare;
Bateria de acumulatori oferă energie electrică pentru funcționarea aparatului și este poziționată
în apropierea alidadei. Alidada susține întreaga suprastructură a aparatului și cercul orizontal
(limbul).
 Componentele mecanice: ambaza și cercurile stației.
Ambaza are o formă trunghiulară și constituie partea inferioară a stației, asigură
prinderea aparatului de trepied. Ambaza este formată din trei șuruburi de calare, o placă rigidă
și o placă solidă.

Figura 2.5 Ambaza[1]


Eclimetrul, sau cercul vertical gradat, se folosește pentru măsurarea unghiurilor
verticale.
Componente auxiliare și anexe ale stației:
Nivelele aparatului sunt: nivela sferică, nivela torică și nivela electronică. Nivela sferică ajută la
calarea aproximativă a aparatului, iar nivela torică permite calarea fină a instrumentului.
Comensatorul sau verticala locului ajută la corectarea neverticalității axului principal (eroarea să
nu depășească 5′).
Prisma reflectoare reprezintă dispozitivul care reflectă semnalele emise de EDM.
Trepiedul constituie suportul pe care este așezat instrumentul în stație și poate fi din lemn sau din
aluminiu. Trepiedul este format dintr-un element în formă de trunghi numit masă și din trei

1
http://www.ro.all.biz/img/ro/catalog/73886.jpeg

16
picioare culisante cu saboți metalici. Cu ajutorul acestui accesoriu se realizează calarea și centrarea
pe punctul de stație.

Figura 2.6 Trepied[1]


Cutia instrumentului are rolul de a depozita și proteja aparatul în timpul transportului și conține
următoarele componente:

1) Cablu transfer date;


2) Ocular zenital sau pentru unghiuri înclinate;
3) Contragreutate pentru ocular de unghiuri
înclinate;
4) Tribrah detașabil;
5) Încărcător baterii și accesorii;
6) Cheie Allen(2 buc.), ace de ajustare;
7) Baterie GEB 111;
8) Filtru solar;
9) Baterie GEB 121;
10) Adaptoare principale pentru încărcătorul
bateriei;
11) Consola pentru distanța GHT 196 pentru
măsurarea înălțimii instrumentului;
12) Instrument pentru măsurarea înălțimii GHM
007;
Figura 2.7 Componentele cutiei 13) Mini prismă și tija;
14) Stația totală;
15) Mini prismă + suport;
16) Placa minițintă (doar pt. instrumentele TCR);

1
http://www.topocadvest.ro

17
17) Manualul utilizatorului;
18) Husă de protecție;
19) Vârf pentru miniprismă;

2.1.3 Calibrarea stației totale


Calibrarea stației totale reprezintă determinarea următoarelor erori ale instrumentului:
a) Eroarea indexului vertical
Această eroare se definește ca fiind unghiul dintre perpendiculara la axa principală a
aparatului și linia de vizare. Când linia de vizare este orizontală, cercul vertical trebuie să
citească 100g.

Figura 2.8 Eroarea indexului vertical[1]

b) Eroarea axei de vizare


Colimația unghiului orizontal sau eroarea axei de vizare reprezintă unghiul dintre
perpendiculara pe axa secundară și linia de vizare. Eroarea axei de vizare se poate elimina prin
măsurători în ambele poziții ale lunetei.

Figura 2.9 Eroarea axei de vizare[2]

2.2 Instrumente utilizate la măsurătorile altimetrice


În cadrul acestui proiect, la partea de trasare s-a folosit nivela Leica NA 730, acest aparat
este produs de Leica Geosystem și face parte din seria nivelelor Leica NA 700.

1
Manualul utilizatorului Leica TCR 407
2
Manualul utilizatorului Leica TCR 407

18
Figura 2.10 Nivela Leica NA730[1]

Descrierea generală a nivelei Leica NA730:


 Design atractiv;
 Greutate redusă;
 Rezistentă la murdărie și la apă;
 Permite măsurarea unghiurilor orizontale;
 Se potrivește cu trepiedele care au șurub de fixare centrală de 5/8″;

Nivela este formată din următoarele componente:

Figura 2.11 Componentele nivelei[2]

1
http://telemetru-nivela-optica.compari.ro/leica/na730-p173625361/
2
Manualul utilizatorului Leica NA730

19
a-oglindă nivelă g-șurub de mișcare fină pe orizontală
b-ocular h-nivelă sferică
c-geam de acoperire pentru citirea unghiului i-inel canelat al ceruclui orizontal ajustabil
d-șurub de focusare a imaginii j-șurub picior
e-cătare k-ambază
f-obiectiv

Specificații tehnice:
 Dimensiune de 19x12x12 cm;
 Putere de mărire 20x;
 Precizia de setare <0,5’’;
 Distanța minimă de focalizare < 0,5 m;
Pentru a determina diferența de nivel între diverse puncte se folosește mira de nivelment (se
poziționează vertical pe puncte).
Mira este o riglă gradată, care are lungimea de 3 sau 4 metri, lățimea de 10-14 cm și grosimea
de 2-3 cm.

Figura 2.12 Mira[1]

1
http://www.grupoacre.com/admin/resources/productos/fotos/45689/Mira-CLR-101-Telescopica.jpg

20
Mirele se împart în două categorii:
 Mire de precizie. Aceste mire au nivele sferice pentru verticalizare și bastoane sau
trepied.
 Mire obișnuite. Aceste mire sunt gradate în centimetri și sunt fabricate din lemn. Citirea
pe miră se determină astfel: primele două cifre sunt metrii și decimetrii înscriși pe miră,
centimetrii se numără și milimetrii se aproximează.

2.3 Metode de măsurare a unghiurilor și a distanțelor


În topografie precizia măsurării suprafețelor este foarte importantă și depinde exclusiv de
precizia cu care s-a efectuat măsurarea unghiurilor și a distanțelor de pe teren. Este necesar să
cunoaștem metodele de măsurare care ne conduc la rezultate cât mai bune și cât mai precise.

2.3.1 Măsurarea unghiurilor


Unghiurile sunt elementele topografice și geometrice de bază pentru terenul măsurat.
Unghiurile orizontale se măsoare pentru determinarea poziției planimetrice a punctelor, iar
unghiurile verticale ne ajută la determinarea poziției altimetrice și la reducerea distanțelor la
orizont.

2.3.1.1 Metode de măsurare a unghiurilor orizontale


Măsurarea unghiurilor orizontale se realizează prin mai multe metode, iar pentru eliminarea
și controlul anumitor erori (instrumentale) măsurătorile se realizează în ambele poziții ale
lunetei.
 Metoda simplă sau directă: constă în măsurarea unui unghi izolat și ca procedeu de
măsurare putem folosi diferența citirilor sau procedeul cu zero coincidență în prima viză.

Figura 2.13 Măsurarea unui unghi orizontal izolat[1]


Operatorul se așează în stație (S) și vizează, în sens orar, cele doua puncte (1 și 2) în ambele
poziții (𝐶1𝑠𝑡 , 𝐶2𝑠𝑡 𝐶1𝑑𝑟 , 𝐶2𝑑𝑟 ). Se face media citirilor pentru fiecare direcție, iar diferența celor două
direcții reprezintă unghiul ω.
ω′ +ω"
ω’ = 𝐶2𝑠𝑡 - 𝐶1𝑠𝑡 ω= 2

ω” = 𝐶2𝑑𝑟 - 𝐶1𝑑𝑟
Măsurarea unghiurilor cu zero coincidență se face ca și în cazul precedent, diferența este că pe
una din direcții se introduce valoarea 0g 0c 0cc la cercul orizontal și apoi se vizează a doua direcție.
1
Nuțiu C., Topografie generală, Editura U.T.PRESS, Cluj-napoca, 2009

21
 Metoda repetițiilor: Metoda se aplică la măsurarea cu precizie a unghiurilor orizontale și
constă în măsurarea unui unghi de mai multe ori, având ca origine de citire valoarea
unghiului obținută prin operația precedentă de măsurare. Numărul repetițiilor se alege în
funcție de precizia cerută și sunt suficiente 3 sau 4 repetiții în măsurătorile topografice.
 Metoda turului de orizont: Această metodă se folosește atunci când dintr-un singur punct
de stație vrem să determinăm mai multe unghiuri. Se măsoară direcțiile orizontale către
punctele A,B,C,D și este obligatoriu ca turul de orizont să se încheie cu o nouă citire spre
punctul A (punctul de început). Direcțiile orizontale se măsoară și în poziția a II-a a lunetei,
începând cu punctul A, în sens invers turului precedent. După terminarea măsurătorilor se
verifică eroarea de neînchidere care trebuie să se încadreze în toleranță. Neînchiderea în
tur de orizont reprezintă diferența dintre citirile dintre primul punct și punctul în care s-au
terminat măsurătorile. Dacă eroarea nu se înscrie în toleranță se reiau măsurătorile.

Figura 2.14 Metoda turului de orizont[1]


 Metoda reiterației: Această metodă se utilizează atunci când se dorește o precizie mare și
se realizează prin mai multe serii cu origini diferite. După fiecare serie, se stabilesc erorile
existente și se trece la repartizarea corecțiilor tuturor unghiurilor citite.

Figura 2.15 Metoda reitereației[2]

1
www.scribd.com
2
http://www.unibuc.ro

22
 Metoda Schreiber: Metoda este folosită în triangulații și reprezintă măsurarea
unghiurilor în toate combinațiile posibile, separat sau grupate două câte două, trei câte
trei etc.

Figura 2.16 Metoda Schreiber[1]

2.3.1.2 Metode de măsurare a unghiurilor verticale


Unghiul vertical se folosește la calculul altitudinii punctelor trigonometric și la reducerea
distanței la orizont. Măsurarea unghiurilor verticale se face în ambele poziții ale lunetei pentru
asigurarea unei precizii ridicate. După efectuarea citirilor la cercul vertical al instrumentului se
obține unghiul de pantă și unghiul zenital. Aceste unghiuri sunt complementare.

Figura 2.17 Măsurarea unghiului zenital și vertical[2]

1
www.scribd.com
2
http://masuratori-terestre.blogspot.ro/p/unghiuri.html

23
2.3.2 Măsurarea distanțelor
 Măsurarea directă a distanțelor
Instrumentele utilizate pentru măsurarea distnțelor sunt:
 Panglica de oțel: este o bandă de oțel care are o lungime de 20 m, 25 m, 50 m, sau 100 m
și este divizată în metri, decimetri și centimetri. Panglica are la un capăt un inel de prindere,
iar la celălalt este fixat într-o carcasă prevăzută cu un braț cu mâner pentru rularea
panglicii.
 Ruleta topografică: se utilizează la măsurarea distanțelor mici și are dimensiuni de 2 m,
10 m, 20 m, 30 m, sau 50 m. Ruleta este poziționată într-o cutie în jurul unui ax care este
acționat de o manivelă.
 Firul de invar: este alcătuit din oțel și nichel, este divizat în unități de măsură și este folosit
la efectuarea măsurătorilor pe distanțe mari. Firul este rezistent la acțiunea mecanică, la
starea atmosferică rea și la umiditate.
 Măsurarea indirectă a distanțelor
Măsurarea indirectă a distanțelor se face folosind instrumente topografice și se mai
numește și măsurare pe cale optică. Precizia este în general mai mică, dar suficientă pentru
multe categorii de lucrări topografice.
Aparatele utilizate sunt teodolitele, mirele și busolele topografice. Aceste aparate
trebuie sa fie dotate cu lunete prevăzute cu fire stadimetrice.
Erorile care afectează precizia de măsurare sunt: eroarea de evaluare a poziției
firelor stadimetrice, eroarea de gradație a mirei, eroarea de citire a numărului generator,
eroarea datorată verticalității mirei.

24
MODELE MATEMATICE UTILIZATE ÎN PRELUCRAREA
OBSERVAȚIILOR
3.1 Rețeaua geodezică
Rețeaua geodezică reprezintă totalitatea punctelor determinate într-un sistem unitar și
cuprinde rețelele de triangulație și de nivelment.
Punctele geodezice distribuite uniform pe toată suprafața țării reprezintă baza ridicărilor
topografice. Aceste puncte sunt de coordonate cunoscute și sunt materializate pe teren pentru
întocmirea planurilor topografice, hărților și a lucrărilor de cadastru.
Rețelele geodezice pot fi clasificate după următoarele criterii:
 După modul de rezolvare:
 Planimetric: rețele de triangulație, rețele de trilaterație și rețele de
poligonometrie;
 Altimetric: rețele de nivelment geometric geodezic;
 După numărul elementelor cunoscute:
 Rețea geodezică liberă: nu are elemente cunoscute;
 Rețea geodezică neconstrânsă: are un număr de elemente strict necesar;
 Rețea geodezică constrânsă: are un număr suplimentar de elemente pentru
determinarea poziției rețelei în sistemul de coordonate ales;
 După formă:
 Rețele formate din lanțuri de trunghiuri și patrulatere;
 Rețea compactă de suprafață (de triangulație);
 După destinație:
 Rețea geodezică internațională: această rețea este utilizată în scopuri militare,
cartografice, etc. și este creată pe teritoriul mai multor state.
 Rețea geodezică de stat: reprezintă principala rețea de sprijin pentru toate
lucrările topografice și este creată separat pentru triangulație și nivelement;
 Rețea geodezică locală: se utilizează pentru lucrări inginerești (bazine miniere,
complexe industriale, etc.), atunci când în zona de interes nu se găsesc puncte
geodezice ale rețelei de stat;
 După numărul de dimensiuni determinate ale spațiului în care este rețeaua
amplasată: rețea geodezică unidimensională, bidimensională, tridimesională și
rețea geodezică în spațiu cu patru dimesiuni.
Rețeaua geodezică de stat reprezintă rețeaua de sprijin principală ce formează baza
tuturor ridicărilor și este realizată separat pentru partea de triangulație și pentru nivelment.
Rețeaua de nivelment este împărțită în cinci ordine, în funcție de distanța dintre puncte și
de precizia măsurătorilor.
Clasificarea și caracteristicile rețelelor geodezice planimetrice:

Tabelul 3.1 Ordinele rețelelor geodezice planimetrice ale României[1]

Lungimea Lungimea Mărimea


Neînchiderea pe
Ordinul medie a laturii minimă a unghiurilor
triunghi
(km) laturii (km) triunghiurilor
I 25-30 10 > 45g 8cc
II 15 7 > 33g 12.5cc

1
Mircea Ortelecan- Geodezie-note de curs, Cluj-Napoca 2014

25
III 7 5.5 > 28g 19cc
IV 4 2 cel puțin 28g < 28cc
Rețelele de ordinul I, II, III reprezintă rețele de ordin superior, iar cele de ordinul IV și V de ordin
inferior și au fost create de Direcția militară, topografică în anul 1956.
Rețelele geodezice de nivelment sunt împărțite tot în cinci ordine, care diferă între ele
prin lungimea traseului din care sunt formate.

Tabelul 3.2 Ordinele rețelelor de nivelment ale României[1]

Lungimea Toleranța
Ordinul
traseuluiL (km) admisă(mm)
I 1500 ± 2 mm √[𝐿]km
II 500-600 ± 5 mm √[𝐿]km
III 150-200 ± 10 mm √[𝐿]km
IV 50 ± 20 mm √[𝐿]km
V 5-10 ± 30 mm √[𝐿]km

3.2 Verificarea rețelei geodezice de triangulație


Verificarea rețelei se realizează prin metoda măsurătorilor condiționate și se face cu scopul
de a localiza și de a elimina acele puncte care au fost deplasate de la pozițiile inițiale. Această
verificare se va realiza planimetric și altimetric.
Pentru întocmirea proiectului s-a ales o rețea de triangulație de forma unui patrulater cu
diagonale duble. Această rețea este formată din patru puncte, trei trunghiuri și opt unghiuri.
Punctele care formează rețeaua sunt: La Termezeu, Vârful Pietriș, Orbiteag și Aleșd Gară.

Tabelul 3.3 Coordonatele punctelor rețelei de triangulație

Punct X [m] Y [m] Z [m]


Aleșd-Gară 618468.1500 299110.4270 237.16

La-Termezeu 626105.6250 301148.6230 433.320

Vârful-Pietriș 623032.6300 306179.1410 493.350

Orbiteag 618032.0790 304714.5410 241.350

1
Mircea Ortelecan- Geodezie-note de curs, Cluj-Napoca 2014

26
Figura 3.1 Schița rețelei de tringulație
Observațiile au fost efectuate prin metoda turului de orizont, iar direcțiile unghiulare au
fost măsurate cu ajutorul stației totale, în ambele poziții ale lunetei.

Tabelul 3.4 Carnet de teren

Citiri la cercul orizontal


Punct Număr
Stația Poziția I Poziția II
vizat viza
[g c cc] [g c cc]
La-Termezeu 1 0.0000 200.0000
Varful-Pietris 2 46.8957 246.8961
Alesd-Gara
Orbiteag 3 88.3411 288.3415
La-Termezeu 0.0002 200.0000
Varful-Pietris 4 0.0000 200.0000
Orbiteag 5 38.6114 238.6118
La-Termezeu
Alesd-Gara 6 81.6916 281.692
Varful-Pietris 0.0000 200.0000
Orbiteag 7 0.0000 200.0001
Varful-Pietris Alesd-Gara 8 45.3596 245.3600
La-Termezeu 9 116.7719 316.7723
Orbiteag 0.0000 200.0000

27
Alesd-Gara 10 0.0000 200.0000
La-Termezeu 11 68.5782 268.5786
Orbiteag
Varful-Pietris 12 113.1946 313.1950
Alesd-Gara 0.0002 200.0001

Pentru rezolvarea neînchiderii turului de orizont se calculează corecția și se repartizează la


fiecare unghi în parte.
Corecția se calculează cu următoarele formule:
𝑒 = 𝐶𝑓 − 𝐶𝑖 , 𝑒 − 𝑒𝑟𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝐶𝑓 , 𝐶𝑖 − 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙ă ș𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑖ț𝑖𝑎𝑙ă

𝐶 = −𝑒 𝐶 − 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐ț𝑖𝑎

𝐶𝑢 = 𝐶⁄𝑛 , 𝐶𝑢 − 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐ț𝑖𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟ă, 𝑛 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 puncte

Tabelul 3.5 Compensarea direcțiilor

Compensarea citirilor
Citiri Compensări Citiri compensate
Stație Viză
[g c cc] [g c cc] [g c cc]
La-Termezeu 0.0000 0.000000 0.0000
Varful-Pietris 46.8959 -0.000033 46.8959
Aleșd-Gară
Orbiteag 88.3413 -0.000067 88.3412
La-Termezeu 0.0001 -0.000100 0.0000
Corectia totala= 0.0001
Varful-Pietris 0.0000 0.000000 0.0000
La- Orbiteag 38.6116 0.000000 38.6116
Termezeu Aleșd-Gara 81.6918 0.000000 81.6918
Varful-Pietris 0.0000 0.000000 0.0000
Corectia totala= 0.0000
Orbiteag 0.0001 0.000000 0.0001
Vârful- Aleșd-Gara 45.3598 0.000033 45.3598
Pietriș La-Termezeu 116.7721 0.000067 116.7722
Orbiteag 0.0000 0.000100 0.0001
Corectia totala= -0.0001
Aleșd-Gara 0.0000 0.000000 0.0000
La-Termezeu 68.5784 -0.000067 68.5783
Orbiteag
Varful-Pietris 113.1948 -0.000133 113.1947
Aleșd-Gara 0.0002 -0.000200 0.0000
Corectia totala= 0.0002

Pentru verificarea rețelei de triangulație trebuie parcurse etapele următoare:


- compensarea unghiurilor;
- calculul orientărilor;
- calculul laturilor;
- calculul coordonatelor;

28
Baza este latura formată din punctele La Termezeu - Vârful Pietriș și cele trei triunghiuri
formate sunt:
 La Termezeu - Vârful Pietriș - Orbiteag
 Orbiteag - Aleșd Gară - La Termezeu
 La Termezeu -Vârful Pietriș - Aleșd Gară

3.2.1 Stabilirea numărului de ecuații și condiții

Rețeaua aleasă este o rețea independentă care are următoarele condiții:


 Condiții de figură;
 Condiții de pol sau de laturi;
 Condiții geometrice;
Numărul total de ecuații de condiții se calculează cu formula:
𝑟 =𝜔−2∗𝑝+4
unde: r - numărul total de ecuații de condiție;
ω - numărul unghiurilor măsurate;
p – numărul total de puncte;
𝑟 =8−2∗4+4= 4
Numărul ecuațiilor de figură se calculează cu formula:
𝜔1 = 𝑙1 − 𝑝1 + 1
unde: 𝜔1 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑢𝑎ț𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟ă
𝑙1 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑢 𝑣𝑖𝑧ă 𝑑𝑢𝑏𝑙ă
𝑝1 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒
𝜔1 = 6 − 4 + 1 = 3
Numărul ecuațiilor de punct central este:
𝜔2 = 0,
unde 𝜔2 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟 î𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑚ă𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒 î𝑛𝑡𝑟 −
𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡
Numărul ecuațiilor de pol/laturi se calculează cu formula:
𝑠 = 𝑙 − 2 ∗ 𝑝 + 3, unde
𝑠 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑢𝑎ț𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖
𝑙 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖
𝑝 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑒
𝑠 = 6−2∗4+3=1
Verificare :
𝑟 = 𝜔1 + 𝜔2 + 𝑠 = 3 + 0 + 1 = 4

3.2.2 Scrierea condițiilor geometrice:


 Condiții de figură: Suma unghiurilor interioare, în fiecare triunghi trebuie să fie
egală cu 200g :

(1̂) + (2̂) + (3̂) + (4̂) = 200g

(5̂)+ (6̂) + (7̂) + (8̂) = 200g

(1̂) + (2̂) + (7̂) + (8̂) = 200g

29
 Condiții de laturi:

sin(1̂) ∙ sin(3̂) ∙ sin(5̂) ∙ sin(7̂)


=1
sin(2̂) ∙ sin(4̂) ∙ sin(6̂) ∙ sin(8̂)

În funcție de corecții și de unghiurile măsurate se exprimă valorile probabile ale unghiurilor:


(1̂)= 1̂+ v1
(2̂)= 2̂+ v2
(3̂)= 3̂+ v3
(4̂)= 4̂+ v4
(5̂)= 5̂+ v5 unde: (𝑖̂) – valoarea cea mai probabilă a unghiului i;
̂ ̂
(6)= 6+ v6 𝑖̂ – valoarea măsurată a unghiului i;
̂ ̂
(7)= 7+ v7 vi – corecția unghiului i;
(8̂)= 8̂+ v8 i = 1,2,3,4,5,6,7,8;

3.2.3 Sistemul ecuațiilor de erori


După scrierea condițiilor geometrice rezultă un sistem de patru ecuații de erori:

v1+v2+v3+v4+w1=0
v5+v6+v7+v8+w2=0
v1+v2+v7+v8+w3=0
d1v1-d2v2+d3v3-d4v4+d5v5-d6v6+d7v7-d8v8+w4=0

Valorile di au fost calculate cu relația:

di= ctg 𝑖̂, unde i-unghiul corespunzător;

ω1 = (1̂) + (2̂) + (3̂) + (4̂) - 200g


ω2 = (5̂) + (6̂) + (7̂) + (8̂) - 200g
ω3 = (1̂) + (2̂) + (7̂) + (8̂) - 200g, unde ω1, ω2, ω3, ω4 reprezintă neînchiderile;
ω4 = ρcc (1 – P2/P1)
ρ – factorul de transformare (636620cc);
P1=sin1*sin3*sin5*sin7
P2=sin2*sin4*sin6*sin8
Tabelul 3.6 Valorile neînchiderilor

w1= -1.00000
w2= -2.00000
w3= 0.00000
w4= 1.09536

3.2.4 Rezolvarea sistemului ecuațiilor de erori

Deoarece numărul ecuațiilor de condiție este mai mic decât numărul necunoscutelor,
pentru rezolvarea sistemului trebuie îndeplinită condiția ca suma ecuațiilor de erori să fie cât mai
mică.

30
[vv]=minim

Sistemele normale de ecuații se pot rezolva prin următoarele metode de calcul:


- Metoda reducerii successive (Gauss-Doolitte)
- Metoda matriceală
- Metoda Siedel
- Metoda aproximatiilor successive
- Metoda eliminării parțiale

Sistemul normal de ecuații:

[𝑎𝑎] ∙ 𝑘1 + [𝑎𝑏] ∙ 𝑘2 + [𝑎𝑐] ∙ 𝑘3 + [𝑎𝑑] ∙ 𝑘4 + 𝜔1 = 0


[𝑏𝑎] ∙ 𝑘1 + [𝑏𝑏] ∙ 𝑘2 + [𝑏𝑐] ∙ 𝑘3 + [𝑏𝑑] ∙ 𝑘4 + 𝜔2 = 0
[𝑐𝑎] ∙ 𝑘1 + [𝑐𝑏] ∙ 𝑘2 + [𝑐𝑐] ∙ 𝑘3 + [𝑐𝑑] ∙ 𝑘4 + 𝜔3 = 0
[𝑑𝑎] ∙ 𝑘1 + [𝑑𝑏] ∙ 𝑘2 + [𝑑𝑐] ∙ 𝑘3 + [𝑑𝑑] ∙ 𝑘4 + 𝜔4 = 0
Pentru rezolvarea sistemului normal de ecuații trebuie calculate corelatele k1, k2, k3, k4 și
cu ajutorul corelatelor se vor calcula corecțiile.

Sistemul redus de ecuații normale:

[aa] ∙ k1 + [ab] ∙ k2 + [ac] ∙ k3 + [ad]∙ k4+ ω1= 0


[bb] ∙ k2 + [bc] ∙ k3 + [bd] ∙ k4+ ω2= 0
[cc] ∙ k3 + [cd] ∙ k4+ ω3= 0
[dd] ∙ k4+ ω4= 0

Folosind schema redusă s-au calculate ecuațiile normale prezentate în următorul tabel:

Tabelul 3.7 Calculul coeficienților


Sistemul normal al ecuațiilor de corecții
Nr. crt. [a] [b] [c] [d] [s]
1 1 0 1 1.441470407 3.441470407
2 1 0 1 -0.481889524 1.518110476
3 1 0 0 1.157541576 2.157541576
4 1 0 0 -1.185240990 -0.18524099
5 0 1 0 0.537983763 1.537983763
6 0 1 0 -1.312646763 -0.312646763
7 0 1 1 1.102602295 3.102602295
8 0 1 1 -1.244986563 0.755013437 CONTROL
[ ] 4 4 4 0.014834201 12.0148342 12.0148342
[a] 4 0 2 0.931881469 6.931881469 6.931881469
[b] 4 2 -0.917047268 5.082952732 5.082952732
[c] 4 0.817196615 8.817196615 8.817196615
[d] 9.832944571 10.66497539 10.66497539
[s] 31.4970062 31.4970062

31
Rezolvarea sistemului de ecuații de erori se face cu ajutorul schemei Gauss-Doolittle:

Tabelul 3.8 Schema Gauss Doolittle

Schema GAUSS
[a] [b] [c] [d] [w] [s] CONTROL
4 0 2 0.931881469 -1.00000 6.931881469
-1 0 -0.5 -0.232970367 0.25 -1.73297037 -1.73297037
4 2 -0.917047268 -2.00000 5.082952732
0 0 0.00000000 0.00000000 0.00000000
4 2 -0.91704727 -2.00000000 5.08295273 5.082952732
-1 -0.5 0.229261817 0.5 -1.27073818 -1.27073818
4 0.817196615 0.0000 8.817196615
-1 -0.465940735 0.5000 -3.465940735
-1 0.458523634 1.0000 -2.541476366
2 0.809779515 1.5000 2.809779515 2.809779515
-1 -0.404889757 -0.75000 -1.404889757 -1.404889757
9.832944571 1.09536 10.664975387
-0.217100768 0.232970367 -1.614922972
-0.210243923 -0.458523634 1.165326979
-0.327871431 -0.607334636 -1.137650946
9.077728449 0.262467129 9.077728449 9.077728449
-1 -0.028913305 -1 -1
2.382588792 [vv]

32
După rezolvarea sistemului am obținut următoarele valori pentru corelate:

Tabelul 3.9 Valorile corelatelor

Valorile corelatelor
k1 0.625882593
k2 0.862517933
k3 -0.738293299
k4 -0.028913305

Cu ajutorul corelatelor am calculate corecțiile folosind următoarea formulă:

𝑣𝑖 = 𝑎𝑖 ∗ 𝑘1 + 𝑏𝑖 ∗ 𝑘2 + 𝑐𝑖 𝑘3 + 𝑑𝑖 𝑘4 , 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 1,8

Tabelul 3.10 Calculul corecțiilor

Calculul corecțiilor unghiulare


Nr. crt. vi v*v
1 1 0 1 1.441470407 -0.154088379 0.023743229
2 1 0 1 -0.481889524 -0.098477688 0.009697855
3 1 0 0 1.157541576 0.59241424 0.350954632
4 1 0 0 -1.185240990 0.660151827 0.435800434
5 0 1 0 0.537983763 0.846963044 0.717346398
6 0 1 0 -1.312646763 0.900470889 0.810847821
7 0 1 1 1.102602295 0.092344757 0.008527554
8 0 1 1 -1.244986563 0.16022131 0.025670868
[ ] 4 4 4 0.014834201 3 2.3825887922609

Valorile corecțiilor se vor verifica cu ajutorul relației: [vv] = -[kw].

Tabelul 3.11 Verificare corecții

Nr. crt. ki w kw
1 0.625882593 -1 -0.625882593
2 0.862517933 -2 -1.725035866
3 -0.738293299 0 0
4 -0.028913305 1.095355032 -0.031670334
kw -2.382588792
[vv] 2.38258879226
Diferențe [vv]= -[kw] 0.0000

33
3.2.5 Rezolvarea matriceală
Matricea coeficienților ecuației de erori:

1 0 1 1.441470407
1 0 1 -0.481889524
1 0 0 1.157541576
1 0 0 -1.18524099
A=
0 1 0 0.537983763
0 1 0 -1.312646763
0 1 1 1.102602295
(0 1 1 -1.244986563 )

Matricea corelatelor se calculează cu următoarea formulă:


𝑘 = (𝐴𝑡 ∗ 𝐴)−1 ∗ 𝜔, ω – reprezintă neînchiderile;

Tabelul 3.12 Matricea neînchiderilor

-1.00000
-2.00000
ω= 0.00000
1.09536

34
Transpusa matricii A:

1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
AT= ( 1 1 0 0 0 0 1 1 )
1.441470407 -0.481889524 1.157541576 -1.18524099 0.53798376 -1.312646763 1.102602295 -1.24498656

4 0 2 0.931881469
0 4 2 -0.917047268
AT*A=
2 2 4 0.817196615
( 0.931881469 -0.917047268 0.817196615 9.832944571 )
Inversa matricii transpuse:
0.375102647 0.123548309 −0.248638486 −0.003362679
0.123548309 0.39553054 −0.269255216 0.047556688
(AT*A)-1=
−0.248638486 −0.269255216 0.518059112 −0.044602541
(−0.003362679 0.047556688 −0.044602541 0.110159717 )
Matricea corelatelor:

−0.62588259
−0.86251793
k=
0.73829330
( 0.02891330 )

35
Matricea corecțiilor se calculează cu următoarea formulă:
𝑣 = 𝐴 ∗ (𝐴𝑡 ∗ 𝐴)−1 ∗ 𝜔
0.154088379
0.098477688
−0.59241424
−0.660151827
𝑣=
−0.846963044
−0.900470889
−0.092344757
( −0.16022131 )
Diferențele dintre corecțiile calculate matriceal și corecțiile calculate prin metoda Gauss Doolittle
sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul 3.13 Corecții unghiulare

Matriceal Gauss-Doolittle Diferențe


-0.1540883795 -0.154088379 0.0000000000
-0.0984776876 -0.098477688 0.0000000000
0.5924142404 0.59241424 0.0000000000
0.6601518268 0.660151827 0.0000000000
0.8469630443 0.846963044 0.0000000000
0.9004708887 0.900470889 0.0000000000
0.0923447575 0.092344757 0.0000000000
0.1602213096 0.16022131 0.0000000000

Corectând valoarea unghiurilor măsurate cu valoarea corecțiilor obținem valoarea unghiurilor


compensate:
Tabelul 3.14 Unghiuri compensate

Unghi
Triunghi Număr Valoare Corecția compensat Verificare
unghi [g c cc] [ cc ] [g c cc] [g c cc]
1 38.6116 -0.15 38.6116
La-Termezeu 2 71.4123 -0.10 71.4123
Vârful-Pietriș 200.0000
Orbiteag 3 45.3597 0.59 45.3598
4 44.6163 0.66 44.6164
5 68.5783 0.85 68.5784
200.0000
6 41.4454 0.90 41.4455

36
Orbiteag 7 46.8959 0.09 46.8959
Aleșd-Gară
La-Termezeu 8 43.0802 0.16 43.0802
1 38.6116 -0.15 38.6116
La-Termezeu
2 71.4123 -0.10 71.4123
Vârful-Pietriș 200.0000
Aleșd-Gară 7 46.8959 0.09 46.8959
8 43.0802 0.16 43.0802

Verificarea se face calculând suma unghiurilor interioare din fiecare trunghi ales. Această
sumă trebuie să fie egală cu 200g.

3.3 Calculul orientărilor


Orientarea reprezintă unghiul măsurat în sens orar, format de direcția nordului și direcția
considerată. Orientarea se poate calcula din coordonatele punctelor cunoscute cu următoarea
formulă:
⧍𝑌𝐴𝐵
tg θAB =
⧍𝑋𝐴𝐵

⧍𝑌AB = YB – YA
⧍𝑋AB = XB – XA

Figura 3.2 Orientarea topografică[1]


Orientarea se calculează în funcție de cadranul dat de semnul (+/-) coordonatelor relative ale
punctelor.
Tabelul 3.15 Calculul orientării în funcție de cadrane

Formula
Cadranul ⧍𝐘 ⧍𝐗
orientării
I + + θ=α
II + - θ=200g - α

1
http://www.creeaza.com/referate/geografie/LUCRARI-PRACTICE-LA-TOPOGRAFIE868.php

37
III - - θ=200g + α
IV - + θ=400g - α

Orientările din rețeaua de triangulație se calculează cu ajutorul unghiurilor compensate și cu


orientarea laturii de bază (La Termezeu-Vârful Pietriș). Orientarea laturii de bază se calculează
din coordonate:
⧍𝑌La Termezeu−Vârful Pietriș +
tg θLa Termezeu-Vârful Pietriș = = (−) = -1.6370082
⧍𝑋La Termezeu−Vârful Pietriș

Orientarea de bază ∈ C II => θLa Termezeu-Vârful Pietriș = 200g - α = 200g - 65.1354g = 134.9106g

Figura 3.3 Orientarea de bază și inversa orientării


Inversa orientării de bază este egală cu:

θVârful Pietriș-La Termezeu = θLa Termezeu-Vârful Pietriș + 200g = 334.9106g


Toate orientările rețelei se calculează în funcție de unghiurile compensate și de orientarea
de bază calculată anterior.
Tabelul 3.16 Calculul orientărilor

Valoarea θ
De la La Mod de calcul
[g c cc]
Varful-Pietris La-Termezeu-Varful-Pietris 134.9106
La-Termezeu Orbiteag La-Termezeu-Varful-Pietris + (1) 173.5222
Aleșd-Gara La-Termezeu-Orbiteag + (8) 216.6024
Aleșd-Gara La-Termezeu La-Termezeu-Aleșd-Gara + 200 16.6024

38
Varful-Pietris Aleșd-Gara-La-Termezeu + (7) 63.4983
Orbiteag Aleșd-Gara-Varful-Pietris + (6) 104.9438
Orbiteag Varful-Pietris-Aleșd-Gara - (3) 218.1385
Varful-Pietris Aleșd-Gara Aleșd-Gara-Varful-Pietris - 200 263.4983
La-Termezeu Varful_Pietris-Aleșd_Gara + (2) 334.9106
Varful-Pietris Varful_Pietris-Orbiteag - 200 18.1385
Orbiteag Aleșd-Gara Aleșd_Gara-Orbiteag + 200 304.9438
La-Termezeu La_Termezeu-Orbiteag +200 373.5222

3.4 Calculul laturilor


Pentru a calcula laturile rețelei de sprijin se determină lungimea bazei (La Termezeu-Vârful
Pietriș) din coordonate și se aplică teorema sinusurilor din aproape în aproape, în fiecare triunghi.
Tabelul 3.17 Coordonatele bazei

Punct X [m] Y [m]


La-Termezeu 626105.6250 301148.6230

Varful-Pietris 623032.6300 306179.1410

DLa Termezeu-Varful Pietriș = √⧍𝑋La Termezeu−Varful Pietriș 2 + ⧍𝑌La Termezeu−Varful Pietriș 2 [m]

DLa Termezeu-Varful Pietriș = 5894.8630 m


Tabelul 3.18 Calculul laturilor rețelei

Distanța cunoscută Distanța calculată Formula aplicată


Triunghi
pentru calcul
[m] [m]
La-Termezeu - Vf-Pietris-Orbiteag
La-Termezeu sin(1)*D/sin(4)
Varful-Pietris 5210.6181
Varful-Pietris
Orbiteag La Termezeu-Orbiteag
5894.8630
8825.9703 sin(2+3)*D/sin(4)
La-Termezeu - Aleșd-Gara-Orbiteag
Orbiteag Orbiteag 5621.0413 sin(8)*D/sin(7+6)
Aleșd-Gara Aleșd-gara-La-
La-Termezeu 8825.9703 termezeu
7904.7513 sin(5)*D/sin(8)
La-Termezeu-Aleșd-
La-Termezeu - Gara
La-Termezeu Varful-Pietris
Varful-Pietris 7904.7588 sin(2)*D/sin(7)
Aleșd-Gara Aleșd-Gara-Vf-Pietris
5894.8630
8414.3394 sin(1+8)*D/sin(7)

39
3.5 Calculul coordonatelor
Coordonatele punctelor rețelei se calculează cu ajutorul laturilor calculate anterior și cu
ajutorul orientărilor.
Se calculează coordonatele relative și absolute cu următoarele formule:
ΔX = D∙cosϴ
ΔY = D∙sinϴ

XAleșd Gară′= XLa Termezeu + ΔX La Termezeu-Aleșd Gară′


XAleșd Gară′′ = XVârful Pitriș+ ΔX Vârful Pietriș-Aleșd Gară′′
X′Aleșd Gară+X′′
𝐴𝑙𝑒ș𝑑 𝐺𝑎𝑟ă
XAleșd Gară =
2
Pentru celelalte puncte se procedează similar.

40
Tabelul 3.19 Calculul coordonatelor punctelor rețelei de sprijin
Lungimea Coordonate relative Coordonate absolute Medie pe punct
Orientarea cos Θ
Latura laturii ΔX=D*cosΘ Δy=D*sinΘ X Y Punctul X Y
[m] [g c cc] sin Θ [m] [m] [m] [m] [m] [m]
La_Termezeu- -0.966186611
7904.7588 216.6024 -7637.4721 -2038.1932 618468.1529 299110.4298
Ales_Gara -0.257843813
Alesd_Gara 618468.1534 299110.4302
Varful_Pietris- -0.542463970
8414.3394 263.4983 -4564.4760 -7068.7104 618468.1540 299110.4306
Alesd_Gara -0.840079068
Varful_Pietris- -0.959684454
5210.6181 218.1385 -5000.5492 -1464.5985 618032.0808 304714.5425
Orbiteag -0.281079614
Orbiteag 618032.0831 304714.5374
La_Termezeu- -0.914748106
8825.9703 173.5222 -8073.5396 3565.9094 618032.0854 304714.5324
Orbiteag 0.404024632
Orbiteag- 0.914748106
8825.9703 373.5222 8073.5396 -3565.9094 626105.6227 301148.6280
La_Termezeu -0.404024632
La_Termezeu 626105.6242 301148.6257
Alesd_Gara- 0.966186611
7904.7588 16.6024 7637.4721 2038.1932 626105.6256 301148.6234
La_Termezeu 0.257843813
La_Termezeu- -0.521300694
5894.8630 134.9106 -3072.996167 5030.5173 623032.628 306179.1430
Varful_Pietris 0.853373064
Varful_Pietris 623032.6287 306179.1418
Alesd_Gara- 0.54246397
8414.3394 63.4983 4564.4760 7068.7104 623032.6294 306179.1406
Varful_Pietris 0.840079068

41
În următorul tabel sunt prezentate coordonatele inițiale, coordonatele absolute și
diferențele dintre acestea:
Tabelul 3.20 Diferențele dintre coordonate

Diferențe dintre
Punct Coordonate inițiale Coordonate după verificare coordonate
X Y
X [m] Y [m] X [m] Y [m] [cm] [cm]
Aleșd-
618468.1500 299110.4270 618468.1534 299110.4302 -0.34 -0.32
Gară
La-
626105.6250 301148.6230 626105.6242 301148.6257 0.08 -0.27
Termezeu
Vârful-
623032.6300 306179.1410 623032.6287 306179.1418 0.13 -0.08
Pietriș
Orbiteag 618032.0790 304714.5410 618032.0831 304714.5374 -0.41 0.36
Deoarece diferențele de coordonate se încadrează în toleranța admisă de ±15 cm, rezultă
că rețeaua de triangulație este o rețea stabilă.

3.6 Verificarea nivelitică a rețelei.


Totalitatea punctelor răspândite uniform pe suprafața țării alcătuiesc rețeaua geodezică de
nivelmet. Pentru determinarea cotelor rețelei de sprijin am folosit metoda aproximațiilor
successive.
Rețeaua de triangulație având forma geometrică patrulater, a fost împărțită în două
trunghiuri, obținându-se triunghiul N1 format din punctele La Termezeu-Vârful Pietriș-Orbiteag
și triunghiul N2 format din punctele La Termezeu-Orbiteag-Aleșd Gară.

Figura 3.4 Împărțirea rețelei de triangulație


42
După împărțirea figurii s-au calculate laturile exterioare (notate cu n1, n2, n3, n4), latura
interioară (n12) și perimetrele trunghiurilor. Laturile au fost calculate din coordonatele punctelor
din rețea, cu ajutorul formulei:

D = √∆X 2 + ∆Y 2
Tabelul 3.21 Distanțele calculate

n1 5894.8630 m
n2 5210.6203 m
n3 5621.0543 m
n4 7904.7623 m
n12 8825.9796 m
Perimetrele s-au calculat însumând laturile fiecărui triunghi, conform tabelului:

Tabelul 3.22 Valoarea perimetrelor

PERIMETRE
[ m ]
N1 19931.4629
N2 22351.7962
Cu ajutorul cotelor punctelor din rețea, s-au calculat diferențele de nivel:

Tabelul 3.23 Calculul diferențelor de nivel

Calculul diferențelor de nivel Δ h


Δh [ m ]
Δh (La_Termezeu - Varful_Pietris) 60.03
Δh (La_Termezeu - Orbiteag) -191.97
Δh (Varful_Peitris - Orbiteag) -252
Δh ( Alesd_Gara - La_Termezeu) 196.16
Δh (Alesd_Gara - Orbiteag) 4.19
Δh (La_Termezeu - Orbiteag) -191.97
Urmează scrierea condițiilor geometrice:
Tabelul 3.24 Condiții geometrice

Δh (La_Termezeu-Varful_Pietris) + Δh (Varful_Pietris-Orbiteag) - Δh (La_Termezeu-


Orbiteag) 0.000
Δh (La_Termezeu - Aleșd_Gara) + Δh (Aleșd_Gara - Orbiteag) - Δh (La_Termezeu -
Orbiteag) 0.000
Neînchiderile notate cu ω1 și ω2 se obțin prin scăderea diferenței de nivel a laturii n12
(latura comună triunghiurilor) din suma diferențelor de nivel a celor două laturi exterioare ale
triunghiului respectiv.

43
ω1 = (Δh n1 + Δh n2) - Δh n12
ω2 = (Δh n3 + Δh n4) - Δh n12
Cu ajutorul perimetrelor calculate (N1 și N2) vom afla aproximările successive ale
neînchiderilor ω’1 și ω’2, cu următoarele formule:
- Sistemul ecuaţiilor normale:
𝑁1 𝑘1 − 𝑛12 𝑘2 − 𝑛13 𝑘3 − 𝑛14 𝑘4 + 𝜔1 = 0
−𝑛12 𝑘1 + 𝑁2 𝑘2 − 𝑛23 𝑘3 − 𝑛24 𝑘4 + 𝜔2 = 0
- Prima aproximaţie:
ωi
𝑘𝑖 = 𝑘𝑖 ′ −
𝑁𝑖
- Sistemul de ecuaţii normale va deveni:

𝑁1 𝑘1 ′ − 𝑛12 𝑘2 ′ + 𝜔1 ′ = 0
−𝑛12 𝑘1 ′ + 𝑁2 𝑘2 ′ − 𝑛23 𝑘3 ′ + 𝜔2 ′ = 0

𝑛12
𝜔1′ = ∙ 𝜔2 = 0,0004428 𝑚
𝑁2
𝑛12
𝜔2′ = ∙ 𝜔1 = −0,0019743 𝑚
𝑁1

Asemănător se calculează și celelalte aproximări secundare ale neînchiderilor, cu ajutorul


cărora se calculează corelatele.

Tabelul 3.25 Valoarea neînchiderilor

ω''1 -0.000874267
ω''2 0.000174853
ω'''1 0.00007743
ω'''2 -0.000345219
ω''''1 -0.000152869
ω''''2 0.000030574
ω'''''1 0.000013539
ω'''''2 -0.000060363
Corelatele se calculează cu formula:
−1 ′
𝑘𝑖 = ∙ (𝜔𝑖 + 𝜔𝑖′ + 𝜔𝑖′′ + 𝜔𝑖′′ )
𝑁𝑖

Tabelul 3.26 Valorile corelatelor

k1 0.000000276
k2 0.000000053

44
Cu ajutorul corelatelor se calculează corecțiile, care se folosesc la calcularea diferențelor de nivel
corectate:

Tabelul 3.27 Calculul corecțiilor

v (La_Termezeu - Varful_Pietris) 0.001624696


v (La_Termezeu - Orbiteag) 0.002432547
v (Varful_Peitris - Orbiteag) 0.001436110
v (La_Termezeu - Aleșd_Gara) 0.000415360
v (Aleșd_Gara - Orbiteag) 0.000295362
v (La_Termezeu - Orbiteag) 0.000463766

Tabelul 3.28 Diferențele de nivel corectate

Aplicare corecții
Δh
[ m]
Δh (La_Termezeu - Varful_Pietris) 60.0306247
Δh (La_Termezeu - Orbiteag) -191.9655675
Δh (Varful_Peitris - Orbiteag) -252.0005639
Δh ( Alesd_Gara - La_Termezeu) 196.1644154
Δh (Alesd_Gara - Orbiteag) 4.1922954
Δh (La_Termezeu - Orbiteag) -191.9705362

Tabelul 3.29 Calculul diferențelor de cote

Calculul cotelor
Cota Media Diferențe
Punct [ m ] [ m ] [ m ]
237.155584640
Aleșd-Gară 237.1566 0.0034
237.157704638
433.319375304
La-Termezeu 433.3175 0.00253
433.315567453
493.350563890
Vârful-Pietriș 493.3506 -0.00059
493.350624696
241.354432547
Orbiteag 241.3534 -0.00336
241.352295362
Având în vedere că diferențele dintre cotele inițiale și cotele calculate se încadrează în
toleranță, rețeaua de nivelment este considerată stabilă din punct de vedere altimetric.

45
3.7 Dezvoltarea rețelei de sprijin
Îndesirea rețelei geodezice este formată dintr-o serie de puncte, care se determină pe baza
rețelei geodezice naționale, din aproape în aproape, după principiul trecerii de la ordin superior la
ordin inferior. Etapele de lucru sunt următoarele:
- Identificarea și verificarea punctelor geodezice existente în zonă;
- Proiectarea și materializarea punctelor de îndesire necesare;
- Măsurători în teren și calcule pentru determinarea coordonatelor planimetrice și altimetrice
ale acestora;

3.7.1 Calculul coordonatelor punctelor de îndesire


În această lucrare, pentru îndesirea rețelei de sprijin se vor determina două puncte noi,
aflate în apropierea obiectivului studiat. Punctele noi au fost notate cu 100 și 101. Metoda de
îndesire folosită pentru determinarea punctelor noi este metoda intersecției înapoi, procedeul
Delambre. Pentru determinarea unui punct nou se utilizează trei puncte vechi de coordonate
cunoscute din rețeaua geodezică și ca metodă de măsurare se staționează în punctul nou și se
măsoară unghiurile orizontale. Pentru simplificarea calculelor am facut următoarea notație:
- A -> La Termezeu;
- B -> Vârful Pietriș;
- C -> Orbiteag;
- D -> Aleșd Gară;
Pentru determinarea coordonatelor punctelor de îndesire am folosit două cazuri de intersecții.
Îndesirea punctului 100:

Figura 3.5 Îndesirea punctului 100 pentru cazul I

46
Cazul I de intersecție: A-100 ∩ B-100 ∩ C-100
Se calculează unghiurile α1 și β1 între laturi, tangentele și cotangentele acestora.
A-100 este direcția de referință.
α1 = HzB - HzA
β1 = HzC - HzA

Tabelul 3.30 Valorile unghiurilor pentru primul caz

Valoarea unghiului tg ctg


α1 [g c cc] 87.0787 4.859059569 0.20580114
β1 [g c cc] 180.7188 -0.312481903 -3.200185324

Ecuațiile laturilor formate de punctul de îndesire cu cele trei puncte ale rețelei geodezice sunt:
Y100 - YA = ( X100 - XA)∙tg θA-100
Y100 - YB = ( X100 - XB)∙tg θB-100
Y100 – YC = ( X100 – XC)∙tg θC-100
Înlocuind următoarele orientări în ecuațiile de mai sus rezultă:
θB-100 = θA-100 + α1
θC-100 = θA-100 + β1

Y100 - YA = ( X100 - XA)∙tg θA-100


Y100 - YB = ( X100 - XB)∙tg (θA-100 + α1)
Y100 – YC = ( X100 – XC)∙tg (θA-100 + β1)

Sistemul de ecuații anterior se rezolvă prin metoda substituției rezultând următoarea formulă:
(𝑌𝐵 −𝑌𝐴 )𝑐𝑡𝑔𝛼1+(𝑌𝐴 −𝑌𝐶 )𝑐𝑡𝑔𝛽1+𝑋𝐶 −𝑋𝐵
tg θA-100 =
(𝑋𝐵 −𝑋𝐴 )𝑐𝑡𝑔𝛼1+(𝑋𝐴 −𝑋𝐶 )𝑐𝑡𝑔𝛽1+𝑌𝐵 −𝑌𝐶
 θA-100 = 181.5740 g
În funcție de θA-100 și de cele două unghiuri α1 și β1 se obțin celelalte orientări:
θB-100 = θA-100 + α1 = 268.6527g
θC-100 = θA-100 + β1 = 362.2928g
Prin metoda intersecției înainte pot fi determinate coordonatele punctului 100 folosind orientările
calculate și coordonatele punctelor cunoscute:

A-100 ∩ B-100

YB −YA +XA tgθA−100 −XB tgθB−100


X’100 = = 621128.9506 m
tgθB−100 − tgθA−100

Y’100 = YA + ( X100 – XA )tg θA-100 = 302630.6653 m


Y’’100 = YB + ( X100 – XB )tg θB-100 = 302630.6653 m

B-100 ∩ C-100
𝑌 −𝑌 +𝑋 tgθ −𝑋𝐶 𝑡𝑔θC−100
X’’100 = 𝐶 𝐵 𝑡𝑔θ𝐵 B−100 = 621128.9506 m
−tgθ
C−100 B−100

Y’100 = YB + ( X100 – XB )tg θB-100 = 302630.6653 m


Y’’100 = YC + ( X100 – XC )tg θC-100 = 302630.6653 m

47
A-100 ∩ C-100
𝑌 −𝑌 +𝑋 tgθ −𝑋𝐶 𝑡𝑔θC−100
X’’’100 = 𝐶 𝐴 𝑡𝑔θ𝐴 A−100 = 621128.9506 m
−tgθ
C−100 A−100

Y’100 = YA + ( X100 – XA )tg θA-100 = 302630.6653 m


Y’’100 = YC + ( X100 – XD )tg θC-100 = 302630.6653 m
Cazul II de intersecție: C-100 ∩ D-100 ∩ A-100
Direcția de referință este C-100.
S-au calculat unghiurile α2 și β2 între laturile C-100 – D-100 și C-100 – A-100.
α2 = HzD – HzC
β2 = HzA – HzC
Tabelul 3.31 Valorile unghiurilor pentru cazul doi

Valoarea unghiului tg ctg


α2 [g c cc] 96.5026 18.1843423 0.054992366
β2 [g c cc] 219.2812 0.312481903 3.200185324

Figura 3.6 Îndesirea punctului 100 pentru cazul II

48
Ecuațiile laturilor formate de punctul de îndesire cu cele trei puncte ale rețelei geodezice sunt:
Y100 – YC = ( X100 – XC)∙tg θC-100
Y100 – YD = ( X100 – XD)∙tg θD-100
Y100 – YA = ( X100 – XA)∙tg θA-100
Înlocuind următoarele orientări în ecuațiile de mai sus rezultă:
ΘD-100 = θC-100 + α2
ΘA-100 = θC-100 + β2
Y100 – YC = ( X100 – XC)∙tg θC-100
Y100 – YD = ( X100 – XD)∙tg (θC-100 + α2)
Y100 – YA = ( X100 – XA)∙tg (θC-100 + β2)
Sistemul de ecuații anterior se rezolvă prin metoda substituției rezultând următoarea formulă:
(𝑌 −𝑌𝐶 )𝑐𝑡𝑔𝛼2+(𝑌𝐶 −𝑌𝐴 )𝑐𝑡𝑔𝛽2+𝑋𝐴 −𝑋𝐷
tg θC-100 = (𝑋𝐷
𝐷 −𝑋𝐶 )𝑐𝑡𝑔𝛼2+(𝑋𝐶 −𝑋𝐴 )𝑐𝑡𝑔𝛽2+𝑌𝐷 −𝑌𝐴

 θC-100 = 362.2928g
În funcție de θC-100 și de cele două unghiuri se obțin celelalte orientări:
ΘD-100 = θC-100 + α2- 400g = 58.7954g
ΘA-100 = θC-100 + β2 - 400g = 181.5740g
Prin metoda intersecției înainte pot fi determinate coordonatele punctului 100 folosind orientările
calculate și coordonatele punctelor cunoscute:
C-100 ∩ D-100
𝑌𝐷 −𝑌𝐶 +𝑋𝐶 𝑡𝑔θC−100 −𝑋𝐷 𝑡𝑔θD−100
X’100 = = 621128.9534 m
𝑡𝑔θD−100 −𝑡𝑔θC−100

Y’100 = YC + ( X100 – XC )tg θC-100 = 302630.6639 m


Y’’100 = YD + ( X100 – XD )tg θD-100 = 302630.6639 m

C-100 ∩ A-100
𝑌 −𝑌 +𝑋 𝑡𝑔θ −𝑋𝐴 tgθA−100
X’’100 = 𝐴 𝐶 tgθ𝐶 C−100 = 621128.9534 m
− 𝑡𝑔θ
A−100 C−100

Y’100 = YC + ( X100 – XC )tg θC-100 = 302630.6639 m


Y’’100 = YA + ( X100 – XA )tg θA-100 = 302630.6639 m

D-100 ∩ A-100
𝑌 −𝑌 +𝑋 𝑡𝑔θ −𝑋𝐴 tgθA−100
X’’’100 = 𝐴 𝐷 tgθ𝐷 D−100 = 621128.9534 m
−𝑡𝑔θ
A−100 D−100

Y’100 = YD + ( X100 – XD )tg θD-100 = 302630.6639 m


Y’’100 = YA + ( X100 – XA)tg θA-100 = 302630.6639 m
După efectuarea mediilor valorilor obținute în ambele cazuri, rezultă coordonatele (x și y)
punctului 100.

49
Tabelul 3.32 Coordonatele punctului de îndesire 100

X [m] Y [m]

100 621128.952 302630.6646

Îndesirea punctului 101:


Al doilea punct de îndesire se calculează după același principiu ca și primul punct, folosind două
cazuri de intersecții.
Cazul I de intersecție: A-101 ∩ B-101 ∩ C-101

A-101 este direcția de referință.


α1 = HzB - HzA
β1 = HzC - HzA

Tabelul 3.33 Valorile unghiurilor pentru primul caz

Valoarea unghiului tg ctg


α1 [g c cc] 160.4870 -0.714919082 -1.398759699
β1 [g c cc] 233.2061 0.574688568 1.740072894

Figura 3.7 Îndesirea punctului 101 pentru cazul I

50
Ecuațiile laturilor formate de punctul de îndesire cu cele trei puncte ale rețelei geodezice sunt:
Y101 - YA = ( X101 - XA)∙tg θA-101
Y101 - YB = ( X101 - XB)∙tg θB-101
Y101 – YC = ( X101 – XC)∙tg θC-101
Înlocuind următoarele orientări în ecuațiile de mai sus rezultă:

θB-101 = θA-101 + α1
θC-101 = θA-101 + β1

Y101 - YA = ( X101 - XA)∙tg θA-101


Y101 - YB = ( X101 - XB)∙tg (θA-101 + α1)
Y101 – YC = ( X101 – XC)∙tg (θA-101 + β1)
Sistemul de ecuații anterior se rezolvă prin metoda substituției rezultând următoarea formulă:
(𝑌𝐵 −𝑌𝐴 )𝑐𝑡𝑔𝛼1+(𝑌𝐴 −𝑌𝐶 )𝑐𝑡𝑔𝛽1+𝑋𝐶 −𝑋𝐵
tg θA-101 =
(𝑋𝐵 −𝑋𝐴 )𝑐𝑡𝑔𝛼1+(𝑋𝐴 −𝑋𝐶 )𝑐𝑡𝑔𝛽1+𝑌𝐵 −𝑌𝐶
 θA-101 = 152.6243g
În funcție de θA-101 și de cele două unghiuri α1 și β1 se obțin celelalte orientări:
θB-101 = θA-101 + α1 = 313.1113g
θC-101 = θA-101 + β1 = 385.8304g
Prin metoda intersecției înainte pot fi determinate coordonatele punctului 101 folosind orientările
calculate și coordonatele punctelor cunoscute:

A-101 ∩ B-101

YB −YA +XA tgθA−101 −XB tgθB−101


X’101 = = 623601.9636 m
tgθB−101 − tgθA−101

Y’101 = YA + ( X101 – XA )tg θA-101 = 303453.9348 m


Y’’101 = YB + ( X101 – XB )tg θB-101 = 303453.9348 m

B-101 ∩ C-101
𝑌 −𝑌 +𝑋 tgθ −𝑋𝐶 𝑡𝑔θC−101
X’’101 = 𝐶 𝐵 𝑡𝑔θ𝐵 B−101 = 623601.9636 m
−tgθ
C−101 B−101

Y’’101 = YB + ( X101 – XB )tg θB-101 = 303453.9348 m


Y’’101 = YC + ( X101 – XC )tg θC-101 = 303453.9348 m

A-101 ∩ C-101
𝑌 −𝑌 +𝑋 tgθ −𝑋𝐶 𝑡𝑔θC−101
X’’’101 = 𝐶 𝐴 𝑡𝑔θ𝐴 A−101 = 623601.9636 m
−tgθ
C−101 A−101

Y’101 = YA + ( X101 – XA )tg θA-101 = 303453.9348 m


Y’’’101 = YC + ( X101 – XD )tg θC-101 = 303453.9348 m
Cazul II de intersecție: C-101 ∩ D-101 ∩ A-101
Direcția de referință este C-101.
S-au calculat unghiurile între laturile C-101 – D-101 și C-101 – A-101.
α2 = HzD – HzC

51
β2 = HzA – HzC
Tabelul 3.34 Valorile unghiurilor pentru cazul doi

Valoarea unghiului tg ctg


α2 [g c cc] 58.8731 1.326360276 0.753942966
β2 [g c cc] 166.7939 -0.574688568 -1.740072894

Figura 3.8 Îndesirea punctului 101 pentru cazul II


Ecuațiile laturilor sunt:
Y101 – YC = ( X101 – XC)∙tg θC-101 Y101 – YC = ( X101 – XC)∙tg θC-101
Y101 – YD = ( X101 – XD)∙tg θD-101 => Y101 – YD = ( X101 – XD)∙tg (θC-101 + α2)
Y101 – YA = ( X101 – XA)∙tg θA-101 Y101 – YA = ( X101 – XA)∙tg (θC-101 + β2)

Sistemul de ecuații anterior se rezolvă prin metoda substituției:

52
(𝑌 −𝑌𝐶 )𝑐𝑡𝑔𝛼2+(𝑌𝐶 −𝑌𝐴 )𝑐𝑡𝑔𝛽2+𝑋𝐴 −𝑋𝐷
tg θC-101 = (𝑋𝐷
𝐷 −𝑋𝐶 )𝑐𝑡𝑔𝛼2+(𝑋𝐶 −𝑋𝐴 )𝑐𝑡𝑔𝛽2+𝑌𝐷 −𝑌𝐴

 θC-101 = 385.8304g
În funcție de θC-101 și de cele două unghiuri se obțin celelalte orientări:
ΘD-101 = θC-101 + α2- 400g = 44.7035g
ΘA-101 = θC-101 + β2 - 400g = 152.6243g
Prin metoda intersecției înainte pot fi determinate coordonatele punctului 101 folosind
orientările calculate și coordonatele punctelor cunoscute:
C-101 ∩ D-101
𝑌𝐷 −𝑌𝐶 +𝑋𝐶 𝑡𝑔θC−101 −𝑋𝐷 𝑡𝑔θD−101
X’101 = = 623601.9696 m
𝑡𝑔θD−101 −𝑡𝑔θC−101

Y’101 = YC + ( X101 – XC )tg θC-101 = 303453.9311 m


Y’’101 = YD + ( X101 – XD )tg θD-101 = 303453.9311 m

C-101 ∩ A-101
𝑌𝐴 −𝑌𝐶 +𝑋𝐶 𝑡𝑔θC−101 −𝑋𝐴 tgθA−101
X’’101 = = 623601.9696 m
tgθA−101 − 𝑡𝑔θC−101

Y’101 = YC + ( X101 – XC )tg θC-101 = 303453.9311 m


Y’’101 = YA + ( X101 – XA )tg θA-101 = 303453.9311 m

D-101 ∩ A-101
𝑌𝐴 −𝑌𝐷 +𝑋𝐷 𝑡𝑔θD−101 −𝑋𝐴 tgθA−101
X’’’101 = = 623601.9696 m
tgθA−101 −𝑡𝑔θD−101

Y’101 = YD + ( X101 – XD )tg θD-101 = 303453.9311 m


Y’’101 = YA + ( X101 – XA)tg θA-101 = 303453.9311 m
După efectuarea mediilor valorilor obținute rezultă coordonatele punctului 101.

Tabelul 3.35 Coordonatele punctului de îndesire 101

X [m] Y [m]
101 623601.9666 303453.9329

53
3.7.2 Calculul cotelor punctelor de îndesire
Cotele punctelor de îndesire au fost determinate cu ajutorul nivelmentului trigonometric la distanțe
mari.
Calculul cotei punctului 100
Diferența de nivel se calculează cu ajutorul unghiului vertical.
Tabelul 3.36 Calculul unghiului vertical pentru determinarea cotei punctului 100

St Punct 1-k D2 2*R D2/2*R c Tg ϕ ϕ

A 26963709.72 2.113482944 1.817595332 0.03902671 2.483257291

100 B 0.86 16215675.14 12757950 1.271025136 1.093081617 0.065164004 4.142612324

C 13933171.92 1.092116831 0.939220475 0.002963198 0.18864252

D 19471941.14 1.526259402 1.312583086 0.00154042 0.098066136

Elementele și constantele folosite:


- hap – înălțimea aparatului;
- is – înălțimea semnalului;
- c – coeficientul de corecție;
- R – raza Pământului (6378957 m);
- k = 0,13 – corecția de refracție;
Tabelul 3.37 Calculul cotei punctului 100
Punct Diferența
St Distanța hap is c ϕ v Z100
vizat de nivel
A 5192.659 5.5 1.817595 2.483257 97.51674 200.58 232.74
100
B 4026.869 1.61 4.5 1.093082 4.142612 95.85739 260.61 232.74
C 3732.716 5 0.93922 0.188643 99.81136 8.61 232.74
D 4412.702 5.3 1.312583 0.098066 99.90193 4.42 232.74

Calculul cotei punctului 101


Tabelul 3.38 Calculul unghiului vertical pentru determinarea cotei punctului 101

St Punct 1-k D2 2*R D2/2*R c Tg ϕ ϕ

A 0.86 11582777.21 12757950 0.90788702 0.780783 0.051105 3.250638


101 B 0.86 7750894.396 0.60753447 0.52248 0.083949 5.331855
C 0.86 32612748.92 2.55626875 2.198391 -0.00327 -0.208
D 0.86 45222099.25 3.54462114 3.048374 -0.00343 -0.21867

54
Tabelul 3.39 Calculul cotei punctului 101
Punct Diferența
St Distanța hap is c ϕ v Z100
vizat de nivel
A 3403.347 4.5 0.780782 3.250638 96.74936 171.81 261.510
101 2784.042 0.522479 5.331855 94.66814 231.84 261.510
B 1.6 4
C 5710.757 5.3 2.198391 -0.207997 100.2079 -20.16 261.510
D 6724.737 5.9 3.048374 -0.218667 100.2186 -24.35 261.510

Tabelul 3.40 Coordonatele finale ale punctelor de îndesire

X [m] Y [m] Z [m]


100 621128.952 302630.665 232.74
101 623601.9666 303453.933 261.510

55
REALIZAREA REȚELEI DE RIDICARE
Realizarea rețelei de ridicare a detaliilor topografice din teren se face cu ajutorul drumuirii.
Această metodă determină coordonatele punctelor prin măsurători de unghiuri și distanțe.
Clasificarea drumuirilor în funcție obiectivele topografice și de elementele de constrângere din
teren:
- Drumuire liberă (neconstrânsă);
- Drumuire sprijinită la capete pe puncte de coordonate cunoscute;
- Drumuire sprijinită la capete pe puncte de coordonate cunoscute şi orientări
cunoscute;
- Drumuire cu punct nodal;
- Drumuire în circuit închis;
Pentru executarea unei drumuiri trebuie respectate anumite condiţii, și anume:
- punctele de drumuire trebuie să fie fixe, trebuie să existe între ele vizibilitate şi să fie situate
cât mai aproape de punctele de detaliu ce urmează a fi ridicate;
- distanţa între punctele de drumuire variază între 80 m, 120 m, 150 m sau 300 m;
- lungimea tuturor laturilor unei drumuiri trebuie să nu depăşească 2 000 m în intravilan şi
3 000 m în extravilan;
- numărul laturilor unei drumuiri variază între 15-18, dar poate ajunge până la 30.
Rețeaua de ridicare s-a realizat cu ajutorul drumuirii sprijinite pe puncte de coordonate cunoscute.
Astfel, cu ajutorul punctelor de îndesire (100,101) calculate anterior, unghiurilor și distanțelor
orizontale se calculează coordonatele punctelor de drumuire.

56
Figura 4.1 Schița drumuirii

57
Prima stație a drumuirii este reprezentată de punctul 100, cu orientare spre punctul C (Orbiteag)
din rețea, iar ultima stație a drumuirii este reprezentată de punctul 101, cu orientare spre punctual
A (La Termezeu) din rețea.

4.1 Determinarea coordonatelor planimetrice ale punctelor de drumuire


Calculul orientărilor și compensarea lor
Se calculează orientările laturilor de sprijin:
⧍𝑌100−𝐶
tgϴ100-C = => ϴ100-C = 162.2928g
⧍𝑋100−𝐶
⧍𝑌101−𝐴
tgϴ101-A = => ϴ101-A = 352.6243g
⧍𝑋101−𝐴
Se calculează orientările brute:
ϴ100-1b = ϴ100-C + ω1 - 400
ϴ1-2b = ϴ100-1 + ω2 - 200
ϴ2-3b = ϴ1-2 + ω3 - 200
ϴ3-4b = ϴ2-3 + ω4 - 200
ϴ4-5b = ϴ3-4 + ω5 - 200
………………………….
ϴ27-101b = ϴ26-27 + ω28 - 200
ϴ101-Amăs = 352.6242901g
Tabelul 4.1 Calculul orientărilor brute

ϴb
Viză înapoi Punct Stație Viză înainte ω Distanța [m] [g c cc]
C 100 1 287.9953 233.74 50.28809014
100 1 2 258.353 100.42 108.6410901
1 2 3 184.1973 88.16 92.83839014
2 3 4 183.0753 69.71 75.91369014
3 4 5 150.1634 88.42 26.07709014
4 5 6 196.3573 50.77 22.43439014
5 6 7 199.9714 112.53 22.40579014
6 7 8 205.8992 95.65 28.30499014
7 8 9 201.1087 91.22 29.41369014
8 9 10 185.4719 16.78 14.88559014
9 10 11 206.1702 24.71 21.05579014
10 11 12 203.4957 202.64 24.55149014
11 12 13 193.7068 208.79 18.25829014
12 13 14 208.5966 103.25 26.85489014
13 14 15 253.4149 50.47 80.26979014
14 15 16 148.353 80.7 28.62279014
15 16 17 235.6755 142.28 64.29829014
16 17 18 211.4376 90.58 75.73589014
17 18 19 144.5794 125.58 20.31529014

58
18 19 20 133.5879 83.97 353.9031901
19 20 21 255.8472 97.93 9.75039014
20 21 22 159.8466 150.13 369.5969901
21 22 23 203.0024 216.98 372.5993901
22 23 24 213.0255 177.63 385.6248901
23 24 25 183.6383 133.41 369.2631901
24 25 26 185.3171 71.62 354.5802901
25 26 27 192.5167 21.69 347.0969901
26 27 101 251.5944 164.35 398.6913901
27 101 A 153.9329 352.6242901

Se calculează eroarea și corecția orientării :


eϴ = - (ϴ101-Amăs - ϴ101-Acalc )
CTϴ = - eϴ
CTϴ
Cuϴ =
27
Calculul orientărilor finale:
ϴ100-1 = ϴ100-1b + 1 ∙ Cuϴ
ϴ1-2 = ϴ1-2b + 2 ∙ Cuϴ
ϴ2-3 = ϴ2-3b + 3 ∙ Cuϴ
ϴ3-4 = ϴ3-4b + 4 ∙ Cuϴ
ϴ4-5 = ϴ4-5b + 5 ∙ Cuϴ
……………………
ϴ101-A = ϴ27-101 + 29 ∙ Cuϴ
Calculul creșterilor de coordonate brute:
⧍Xa-bb = Da-b ∙ cosϴa-b
⧍Ya-bb = Da-b ∙ sinϴa-b
Tabelul 4.2 Calculul creșterilor de coordonate brute

Θ ΔXb ΔYb
Punct Stație Viză înainte Distanța [m] [g c cc] [m] [m]
100 1 233.74 50.2881 164.529509 166.025384
1 2 100.42 108.641 -13.5885868 99.4963653
2 3 88.16 92.8384 9.89659212 87.6027572
3 4 69.71 75.9137 25.7498103 64.7798686
4 5 88.42 26.0771 81.1052808 35.2140572
5 6 50.77 22.4344 47.6500583 17.5232658
6 7 112.53 22.4058 105.632192 38.7922796
7 8 95.65 28.305 86.3506053 41.1399497

59
8 9 91.22 29.4137 81.6555637 40.6627264
9 10 16.78 14.8856 16.3233805 3.88788488
10 11 24.71 21.0558 23.3707455 8.0244848
11 12 202.64 24.5515 187.756625 76.2261068
12 13 208.79 18.2583 200.26173 59.0635551
13 14 103.25 26.8549 94.1989889 42.2742592
14 15 50.47 80.2698 15.3925282 48.0654863
15 16 80.7 28.6228 72.6799119 35.0730725
16 17 142.28 64.2983 75.6737133 120.486877
17 18 90.58 75.7359 33.6938199 84.0800981
18 19 125.58 20.3153 119.240018 39.3973911
19 20 83.97 353.903 62.9023154 -55.6260695
20 21 97.93 9.7504 96.78364 14.9402785
21 22 150.13 369.597 133.332671 -69.0030127
22 23 216.98 372.599 197.190499 -90.533019
23 24 177.63 385.625 173.120776 -39.7695105
24 25 133.41 369.263 118.160255 -61.9385356
25 26 71.62 354.58 54.152447 -46.8714933
26 27 21.69 347.097 14.622068 -16.020338
27 101 164.35 398.691 164.31528 -3.37804966
101 A 352.624

Calculul erorii și corecției creșterilor de coordonate:


∑ ⧍X𝑏 = 2442.152437 m
∑ ⧍Y𝑏 = 739.6161202 m
∑ 𝐷 = 3094.11 m
e⧍X = - ( ∑ ⧍X𝑏 - ⧍X100-101 )
CT⧍X = - e⧍X
𝐶T⧍X
CU⧍X =
∑𝐷
e⧍Y = - ( ∑ ⧍Y𝑏 - ⧍Y100-101 )
CT⧍Y = - e⧍Y
𝐶T⧍Y
CU⧍Y =
∑𝐷
Compensarea creșterilor de coordonate :
⧍Xa-b = ⧍Xa-bb + CU⧍X ∙ Da-b
⧍Ya-b = ⧍Ya-bb + CU⧍Y ∙ Da-b

60
Tabelul 4.3 Creșterile de coordonate compensate

Punct Stație ΔX ΔY
1 166.860674 172.34489
2 -12.5870655 102.21137
3 10.77584039 89.986294
4 26.4450507 66.664582
5 81.98712215 37.604624
6 48.15640397 18.895909
7 106.75449 41.834696
8 87.30455379 43.72599
9 82.56533034 43.128995
10 16.49073289 4.3415572
11 23.61718631 8.6925565
12 189.7776195 81.704782
13 202.3440605 64.708504
14 95.22873461 45.065777
15 15.89588187 49.430018
16 73.48475913 37.254917
17 77.09271787 124.33363
18 34.5972036 86.529064
19 120.4924684 42.792634
20 63.73977549 -53.35582
21 97.76032769 17.587962
22 134.8299661 -64.94402
23 199.3545108 -84.66664
24 174.8923372 -34.96702
25 119.4907964 -58.3316
26 54.86673653 -44.93514
27 14.83838936 -15.43392
101 165.954396 1.0653978

Se calculează coordonatele absolute ale punctelor de drumuire:


X1 = X100 + ⧍X100-1
Y1 = Y100 + ⧍Y100-1
X2 = X1 + ⧍X1-2
Y2 = Y1 + ⧍Y1-2
…………………….
X101 = X27 + ⧍X27-101
Y101 = Y27 + ⧍Y27-101

61
Tabelul 4.4 Coordonatele absolute ale punctelor de drumuire

Punct Stație X[m] Y[m]


1 621295.814 302803.009
2 621283.227 302905.22
3 621294.002 302995.207
4 621320.447 303061.871
5 621402.435 303099.476
6 621450.591 303118.372
7 621557.346 303160.206
8 621644.65 303203.932
9 621727.215 303247.061
10 621743.706 303251.403
11 621767.323 303260.095
12 621957.101 303341.8
13 622159.445 303406.509
14 622254.674 303451.575
15 622270.57 303501.005
16 622344.054 303538.259
17 622421.147 303662.593
18 622455.744 303749.122
19 622576.237 303791.915
20 622639.977 303738.559
21 622737.737 303756.147
22 622872.567 303691.203
23 623071.921 303606.536
24 623246.814 303571.569
25 623366.304 303513.238
26 623421.171 303468.303
27 623436.01 303452.869
101 623601.964 303453.934

Verificarea coordonatelor absolute se poate face comparând coordonatele cunoscute ale


punctului 101 cu cele calculate:

Tabelul 4.5 Verificarea coordonatelor

X [m] Y [m]
101-Dat 623601.964 303453.934
101-Calculat 623601.964 303453.934
Diferențe 0.0000 0.0000

62
Calculul cotelor punctelor de drumuire
Calcularea cotelor punctelor de drumuire s-a realizat cu ajutorul unghiurilor verticale și a
distanțelor dintre punctele de drumuire.
Tabelul 4.6 Valorile unghiurilor verticale

Punct de Punct V
staţie vizat [g c cc]
100 1 98.883429
1 2 100.101433
2 3 100.498252
3 4 101.397033
4 5 100.043200
5 6 99.460823
6 7 99.643592
7 8 99.381037
8 9 99.734801
9 10 95.945994
10 11 97.810953
11 12 99.776945
12 13 99.698142
13 14 99.143004
14 15 100.340570
15 16 98.296443
16 17 100.236828
17 18 99.887364
18 19 99.351529
19 20 96.962121
20 21 102.014564
21 22 99.520837
22 23 99.8151584
23 24 99.7527076
24 25 99.1649646
25 26 99.493346
26 27 96.8034472
27 101 97.1625601

Cu ajutorul unghiului vertical am calculate unghiul de pantă φ:


φi-jI = 100g – VjI φj-iI = 100g – ViI
φi-jII = VjII - 300g φj-iII = ViII - 300g
φ𝐼i−j +φ𝐼𝐼
i−j φ𝐼j−i +φ𝐼𝐼
j−i
φi-j = φj-i =
2 2

63
|φ𝑖−𝑗 |+|φ𝑗−𝑖 |
 φi-j =
2
S-au calculate diferențele de nivel brute cu următoarea formulă:
⧍Zi-j ` = Di-j ∙ tg φi-j + iap – hs
Unde: iap – înălțime aparat;
hs – înălțime semnal;
Tabelul 4.7 Calculul diferențelor de nivel brute

Punct de staţie Punct vizat D [m] tg φ φ iap [m] hs [m] ΔZ' [m]
100 1 233.74 0.01754086 1.116571 1.61 1.8 4.100
1 2 100.42 -0.0015933 -0.10143 1.58 1.8 -0.160
2 3 88.16 -0.0078267 -0.49825 1.62 1.8 -0.690
3 4 69.71 -0.0219481 -1.39703 1.64 1.8 -1.530
4 5 88.42 -0.0006786 -0.0432 1.57 1.8 -0.060
5 6 50.77 0.00846957 0.539177 1.53 1.8 0.430
6 7 112.53 0.00559851 0.356408 1.6 1.8 0.630
7 8 95.65 0.00972295 0.618963 1.58 1.8 0.930
8 9 91.22 0.00416575 0.265199 1.57 1.8 0.380
9 10 16.78 0.06376639 4.054006 1.62 1.8 1.070
10 11 24.71 0.03439903 2.189047 1.65 1.8 0.850
11 12 202.64 0.00350375 0.223055 1.53 1.8 0.710
12 13 208.79 0.00474161 0.301858 1.59 1.8 0.990
13 14 103.25 0.01346247 0.856996 1.6 1.8 1.390
14 15 50.47 -0.0053497 -0.34057 1.58 1.8 -0.270
15 16 80.7 0.0267658 1.703557 1.63 1.8 2.160
16 17 56.45 -0.0037201 -0.23683 1.59 1.8 -0.210
17 18 226.08 0.00176929 0.112636 1.54 1.8 0.400
18 19 348.5 0.01018651 0.648471 1.61 1.8 3.550
19 20 83.97 0.04775515 3.037879 1.65 1.8 4.010
20 21 97.93 -0.0316553 -2.01456 1.67 1.8 -3.100
21 22 150.13 0.00752681 0.479163 1.58 1.8 1.130
22 23 216.98 0.00290349 0.184842 1.62 1.8 0.630
23 24 177.63 0.00388448 0.247292 1.57 1.8 0.690
24 25 133.41 0.01311746 0.835035 1.55 1.8 1.750
25 26 71.62 0.00795867 0.506654 1.63 1.8 0.570
26 27 21.69 0.05025357 3.196553 1.6 1.8 1.090
27 101 164.35 0.04459994 2.83744 1.51 1.8 7.330

După calcularea corecțiilor și compensarea diferențelor de nivel se calculează cotele punctelor de


drumuire.
e⧍Z = - (⧍Z100-101’ - ∑ ⧍Z ′ ) = 0.0600 m

64
CT⧍Z = - e⧍Z = - 0.0600m
𝐶T⧍Z
CU⧍Z = = - 0.000018 m
∑D
⧍Zi-j = ⧍Zi-j ` + D ∙ C U⧍Z
Tabelul 4.8 Diferențele de nivel si cotele punctelor de drumuire

Punct de stație Punct vizat ΔZ [m] Z [m]


100 1 4.09583 236.836
1 2 -0.16179 236.674
2 3 -0.69157 235.982
3 4 -1.53124 234.451
4 5 -0.06158 234.390
5 6 0.42910 234.819
6 7 0.62799 235.447
7 8 0.92830 236.375
8 9 0.37837 236.753
9 10 1.06970 237.823
10 11 0.84956 238.673
11 12 0.70639 239.379
12 13 0.98628 240.365
13 14 1.38816 241.754
14 15 -0.27090 241.483
15 16 2.15856 243.641
16 17 -0.21101 243.430
17 18 0.39597 243.826
18 19 3.54379 247.370
19 20 4.00850 251.378
20 21 -3.10175 248.277
21 22 1.12732 249.404
22 23 0.62613 250.030
23 24 0.68683 250.717
24 25 1.74762 252.465
25 26 0.56872 253.033
26 27 1.08961 254.123
27 101 7.32707 261.450

4.2 Ridicarea detaliilor planimetrice și altimetrice

4.2.1 Ridicarea detaliilor planimetrice


Ridicarea detaliile planimetrice a fost realizată cu metoda radierii. Această metodă constă
în determinarea coordonatelor punctelor de detaliu din teren și se folosește atunci când punctele
se află în jurul unui punct de coordonate cunoscute (punct de drumuire/punct de tringulație).
Elemente cunoscute:

65
- coordonatele punctelor de stație (punctele de drumuire);
- orientările între punctele cunoscute;
Se măsoară:
- distanțele de la punctele de stație, la punctele radiate;
- unghiurile orizontale dintre direcțiile cunoscute și direcțiile spre punctele
radiate;
Ca exemplu, am ales stația S2, cu orientare spre stația S1 și pentru aflarea coordonatelor
planimetrice ale punctelor radiate s-au folosit următoarele formule de calcul:
ϴS2-i = ϴS2-S1 + ωi
⧍XS2-i = DS2-i ∙ cosϴS2-i
⧍YS2-i = DS2-i ∙ sinϴS2-i
Xi = XS2 + ⧍XS2-i
Yi = YS2 + ⧍YS2-i

Astfel s-a staționat în fiecare punct de stație și s-au vizat toate punctele vizibile din acea
stație.

Figura 4.2 Schița punctelor radiate din stația S

66
Tabelul 4.9 Coordonatele planimetrice ale punctelor radiate

ϴS2-S1 ω Ө D sinӨ cosӨ Coordonate relative Coordonate absolute


Stația Punct vizat
[g.c.cc] [g.c.cc] [g.c.cc] [m] [g.c.cc] [g.c.cc] ΔX[m] ΔY[m] X[m] Y[m]
73 147.5403 56.1814 7.7972 0.7723264 0.63522589 4.95298 6.0219834 621284.847 302902.211
75 174.3586 82.9997 6.3439 0.96455617 0.2638776 1.67401 6.1190479 621281.568 302902.308
76 132.5561 41.1972 10.1013 0.60289445 0.79782096 8.05903 6.0900177 621287.953 302902.279
77 129.713 38.3541 10.4716 0.56667504 0.82394138 8.62798 5.9339943 621288.522 302902.123
79 126.2885 34.9296 11.8223 0.52155536 0.85321744 10.087 6.1659839 621289.981 302902.355
80 122.4538 31.0949 12.2324 0.46924671 0.88306711 10.802 5.7400135 621290.696 302901.929
81 184.3012 92.9423 6.4717 0.99386109 0.11063514 0.716 6.4319708 621280.610 302902.621
82 199.4664 108.1075 6.1649 0.99190165 -0.1270083 -0.783 6.1149745 621279.111 302902.304
84 168.8201 77.4612 17.1624 0.93798021 0.34668879 5.95001 16.097992 621285.844 302912.287
S2 308.6411 85 158.0284 66.6695 18.4874 0.86604766 0.49996146 9.24299 16.010969 621289.137 302912.200
87 154.8043 63.4454 18.906 0.83962802 0.54316185 10.269 15.874007 621290.163 302912.063
89 150.3684 59.0095 19.7118 0.79977425 0.60030089 11.833 15.76499 621291.727 302911.954
90 172.6759 81.317 22.055 0.95724531 0.2892774 6.38001 21.112045 621286.274 302917.301
92 163.7288 72.3699 23.017 0.9072857 0.42051475 9.67899 20.882995 621289.573 302917.072
93 162.3237 70.9648 23.2361 0.89778419 0.44043564 10.234 20.861003 621290.128 302917.050
95 160.3962 69.0373 24.043 0.88403964 0.46741193 11.238 21.254965 621291.132 302917.444
96 157.9244 66.5655 24.3091 0.86522975 0.50137559 12.188 21.032957 621292.082 302917.222
97 161.9803 70.6214 28.2412 0.89539538 0.44527196 12.575 25.28704 621292.469 302921.476
99 165.1624 73.8035 27.769 0.91652441 0.39997875 11.107 25.450966 621291.001 302921.640
101 167.2207 75.8618 27.4733 0.92897516 0.37014208 10.169 25.522013 621290.063 302921.711
102 174.8179 83.459 26.7757 0.96643484 0.25691184 6.87899 25.876969 621286.773 302922.066
105 177.5228 86.1639 36.7854 0.97647514 0.21562999 7.93204 35.920029 621287.826 302932.109
106 172.334 80.9751 37.4132 0.95567793 0.29441414 11.015 35.75497 621290.909 302931.944
107 171.063 79.7041 37.488 0.94960994 0.31343414 11.75 35.598977 621291.644 302931.788

67
4.2.2 Ridicarea detaliilor altimetrice
Ridicarea detaliilor altimetrice se realizează cu ajutorul metodei profilelor. Această
metodă se folosește la proiectarea drumurilor și constă în întocmirea profilelor transversale și
longitudinale. Profilul transversal este intersecția unui plan vertical pe axa drumului cu suprafața
drumului, având puncte coliniare. Profilul longitudinal este intersecția unui plan vertical ce trece
prin axul drumului cu suprafața terenului.
Cotele punctelor radiate s-au calculat cu ajutorul nivelmentului trigonometric folosind
distanța, unghiul de pantă (φ), înălțimea aparatului (iap) și înălțimea semnalului (hs):
⧍ZS2-i = DS2-i ∙ tg φS2-i + iap - hs
Zi = ZS2 + ⧍ZS2-i
Tabelul 4.10 Coordonatele nivelitice ale punctelor radiate

D φ iap hs ΔZ Z
Stația Punct vizat tg φ
[m] [g.c.cc] [m] [m]
[m] [m]
73 7.7972 -0.684704627 -0.012825117 1.63 1.6 -0.070 236.610
75 6.3439 -1.161950429 -0.0362553 1.63 1.6 -0.200 236.480
76 10.1013 -0.789569059 -0.015839545 1.63 1.6 -0.130 236.550
77 10.4716 -0.801877083 -0.016234386 1.63 1.6 -0.140 236.540
79 11.8223 0.534767878 0.00930445 1.63 1.6 0.140 236.820
80 12.2324 1.326250297 0.062947582 1.63 1.6 0.800 237.480
81 6.4717 -1.100541809 -0.030903781 1.63 1.6 -0.170 236.510
82 6.1649 -1.276938679 -0.051906762 1.63 1.6 -0.290 236.390
84 17.1624 -0.58871045 -0.010488044 1.63 1.6 -0.150 236.530
85 18.4874 -0.69066101 -0.012981815 1.63 1.6 -0.210 236.470
87 18.906 -1.016742059 -0.025388765 1.63 1.6 -0.450 236.230
S2
89 19.7118 1.087505818 0.02993131 1.63 1.6 0.620 237.300
90 22.055 0.408607364 0.006801179 1.63 2 -0.220 236.460
92 23.017 0.295347136 0.004779076 1.63 2 -0.260 236.420
93 23.2361 0.109155894 0.001721459 1.63 2 -0.330 236.350
95 24.043 0.026472198 0.000415921 1.63 2 -0.360 236.320
96 24.3091 1.184939728 0.038668647 1.63 2 0.570 237.250
97 28.2412 1.012337064 0.025140575 1.63 2 0.340 237.020
99 27.769 -0.310571524 -0.005041593 1.63 2 -0.510 236.170
101 27.4733 0.160805608 0.002547928 1.63 2 -0.300 236.380
102 26.7757 0.255806541 0.004108203 1.63 2 -0.260 236.420
105 36.7854 0.03459882 0.000543694 1.63 2 -0.350 236.330
106 37.4132 -0.168544818 -0.002672853 1.63 2 -0.470 236.210
107 37.488 -0.168214834 -0.00266752 1.63 2 -0.470 236.210

68
4.3 Întocmirea planului topografic
Planul topografic este o reprezentare a terenului, convenţională și se întocmeşte la scări mai
mari sau egale cu 1:10.000 (1:500; 1:1.000; 1:2.000; etc.) Proiectarea punctelor de pe suprafaţa
terestră se face ortogonal și se neglijează efectul de curbură al Pământului. Planurile topografice
trebuie să fie actualizate periodic deoarece pe parcurs apar diferite schimbări în configurația
terenului.
Pe baza inventarului de coordonate, punctele au fost raportate cu ajutorul aplicației TopoLT,
din cadrul programului AutoCAD.
Etape folosite la întocmirea planului topografic:
- Se configurează programul TopoLT și în funcție de operator sau de cerințele
proiectului se alege scara planului, numărul de zecimale, etc.

Figura 4.3 Meniul de configurare al programului


- După configurare urmează raportarea punctelor pe baza inventarului de
coordonate TopoLT - Coordonate - Raportează puncte.

69
Figura 4.4 Interfața programului TopoLT
- Punctele se unesc, în funcție de codurile fiecăruia tot cu ajutorul programului
TopoLT.

Figura 4.5 Meniul pentru puncte

70
- Realizarea caroiajului planului s-a efectuat accesând: TopoLT - Planșe -
Desenează caroiaj.

Figura 4.6 Planul topografic

71
TRASAREA OBIECTIVULUI PROIECTAT
Realizarea unei căi de comunicație moderne, presupune atât în faza de studiu, cât şi la proiectare
şi execuţie o asistenţă topografică de specialitate. Fiecare etapă de realizare ale unei căi de
comunicaţie presupune lucrări topografice specifice și o precizie ridicată pentru efectuarea
măsurătorilor topografice. Elaborarea proiectelor de drumuri se face în două faze: faza lucrărilor
preliminarii și faza lucrărilor definitive.

5.1 Faza lucrărilor preliminarii


Această fază cuprinde următoarele etape:
- Documentarea este etapa de culegere a datelor necesare realizării studiului, aceste date
rezultă din consultarea hărților și a planurilor recente, existente pentru zona de interes;
- Studiul pe hartă reprezintă determinarea traseului cel mai bun al căii de comunicație,
pentru a obține un volum minim de terasamente. Axa traseului poartă denumirea de axa
zero și reprezintă linia constantă de declivitate care se așează în totalitate pe teren (linie
ideală cu cote de lucru nule). După determinarea axei, aceasta se înlocuiește cu aliniamente
cu arc de cerc, rezultând astfel pe planul de proiectare aliniamentele și vârfurile ″V″ ale
curbelor de racordare;
- Recunoașterea terenului: În această etapă se definitizează varianta optimă a traseului.
- Elaborarea studiului: Se elaborează studiul tehnico-economic, pe baza informațiilor
obținute la proiectarea preliminară și la recunoașterea terenului. În această etapă se
stabilește varianta cea mai bună a traseului.
- Lucrări topografice în faza preliminară: Această etapă constă în materializarea pe teren a
traseelor alese, proiectarea și realizarea rețelei de sprijin. Prin drumuire poligonometrică
se realizează rețeaua de sprijin planimetrică, iar rețeaua nivelitică se realizează pornind de
la punctele cunoscute de referință ale sistemului altimetric de stat.

5.2 Faza lucrărilor definitive


Acestă fază are scopul elaborării și aplicării pe teren a proiectului de execuție al traseului
obiectivului studiat și cuprinde următoarele lucrări topografice obligatorii pentru realizarea
obiectivului proiectat:
- Trasarea pe teren a elementelor caracteristice traseului ales (marcarea vârfurilor de
frângere și a punctelor caracteristice traseului);
- Realizarea ridicării topografice pe traseul definitive, din care rezultă coordonatele
punctelor, cotele și planul de situație.
- Realizarea lucrărilor topografice la execuția obiectivului:
Trasarea în plan orizontal a traseului cuprinde pichetarea traseului și racordarea
aliniamentelor.
Trasarea în plan vertical a traseului, cuprinde trasarea profilul longitudinal,
transversal și racordarea declivității.

5.2.1 Marcarea vârfurilor Vi


Marcarea vârfurilor traseului se poate realiza cu ajutorul metodei coordonatelor polare, metodei
coordonatelor rectangulare, sau prin metoda aliniamentelor.
Metoda coordonatelor polare: Acestă metodă se recomandă atunci când lucrările se execută în
zone unde este posibilă măsurarea unghiurilor, a distanțelor și existența unei baze de trasare/rețea

72
de trasare. Principiul metodei este determinarea poziției unui punct prin trasarea unui unghi
orizontal și a unei distanțe orizontale.

Figura 5.1 Metoda coordonatelor polare


Pentru trasarea unghiului B se staționează cu aparatul în punctul A și se orientează pe punctul de
coordonate cunoscute C. Se calculează unghiul orizontal β și distanța D cu ajutorul coordonatelor
rectangulare ale punctelor A și B:
A și B – coordonate cunoscute;
C – indicat în proiect;
β = θAC-θAB
2 2
DAC = √∆X AC + ∆YAC = √(XC − XA )2 + (YC − YA )2
Pentru verificare:
- se poate trasa punctul C din alt punct al rețelei de sprijin;
- se poate trasa punctual C cu o altă metodă de trasare;
- se pot compara unghiurile și distanțele dintre puncte cu cele date în proiect;
Eroarea de trasare a punctului (σ c) se calculează cu următoarea formulă:
σ
σ c = ±√2σ 2𝑠 + σ2𝐷 + ( 𝜌𝛽 𝐷)2 + σ𝑓2
unde: σ s – eroarea de poziție a punctelor de sprijin;
σ D – eroarea de trasare a distanței;
σ𝛽 – eroarea de trasare a unghiului β
σ f – eroarea de fixare pe teren a punctului C
Unghiurile βi se determină odată cu măsurătorile drumuirii poligonometrice, în lungul
traseului, iar coordonatele vârfurilor Vi rezultă din calculul și compensarea drumuirii.

5.2.2 Pichetarea traseului


Pichetarea traseului reprezintă acțiunea de materializare a axului drumului cu ajutorul
picheților. Picheții se marchează cu ajutorul țărușilor de lemn sau cu borne din beton și se fixează
în punctele de început și de sfârșit de aliniament, în punctele caracteristice ale traseului (puncte de
tangență și de bisectoare ale curbelor) și în punctele necesare trasării etc.

73
După marcarea punctelor se măsoară distanța între picheți și se numerotează picheții cu vopsea
roșie.

Figura 5.2 Pichetarea traseului cu punctele principale [1]


Fiecare pichet este definit pe teren și prin poziția sa kilometrică. La final se realizează o foaie de
pichetaj (carnet de pichetaj) unde sunt trecute toate datele necesare reprezentării punctelor în profil
longitudinal.

5.3 Racordarea aliniamentelor


Racordarea aliniamentelor se face, cel mai frecvent, prin curbe arc de cerc, iar pentru calcularea
și trasarea elementelor principale ale curbelor se efectuează următoarele operații:
- Se măsoară unghiurile dintre aliniamente;
- Aliniamentele se jalonează;
- Se calculează elementele principale ale curbei;

Figura 5.3 Elementele principale ale unei curbe de racordare[2]

1
http://www.scritub.com/stiinta/arhitectura-constructii/TOPOGRAFIE-INGINEREASCA73612.php
2
http://www.scritub.com

74
Elementele principale ale curbei de racordare sunt:
- Ti – reprezintă punctul de intrare în curbă;
- Te – reprezintă punctul de ieșire din curbă;
- V – reprezintă punctul de intersecție al celor două aliniamente;
- B – reprezintă punctul bisector al curbei;
- U (φ) – reprezintă unghiul de frângere;
- R – reprezintă raza curbei;
- T – reprezintă lungimea tangentei;
- b – reprezintă lungimea bisectoarei;
- lc – reprezintă lungimea curbei;
- c – reprezintă lungimea corzii;
- f – săgeata curbei;

Elementelor principale ale curbei de racordare se calculează cu următoarele formule:


- Unghiul de frângere: Ui = 200g – βi;
- Lungimea tangentei:
𝑈 𝛽
T= R∙tg 2 ; T = R∙ctg 2 ;
- Lungimea bisectoarei:
𝑈
b = R (sec 2 – 1);
- Lungimea curbei:
𝜋𝑅𝑈
lc = ;
200𝑔
- Lungimea corzii:
𝑈
c= R sin 2 ;
- Coordonatele rectangulare ale punctului bisector:
𝑈 𝑈
XB= R ∙ sin 2 ; YB = R ∙ (1 - cos 𝟐 );
Exemple de curbe trasate:

R = 130.00 m
C = 36.3825 m
U = 147.5546g
B = 5.263 m
T = 37.362 m

Tabelul 5.1 Coordonatele rectangulare ale curbei C5

Puncte X[m] Y[m]


Ti5 622385.5344 303473.3594
Te5 622437.3306 303523.1103
V5 622418.582 303490.7915
B5 622415.3500 303494.9520
Figura 5.4 Curba C5

75
R = 50.00 m
U = 93.3616g
T = 58.601m
C = 20.5155 m
B = 16.935 m

Tabelul 5.2 Coordonatele rectangulare ale curbei C8

Puncte X[m] Y[m]


Ti8 622595.2865 303710.7755
Te8 622683.9431 303704.7882
V8 622642.1896 303745.9071
B8 622641.7170 303728.9700

R = 320.00 m
Figura 5.5 Curba C8 U = 162.5644g
T = 47.980 m
C = 47.625 m
B = 3.577 m

Tabelul 5.3 Coordonatele rectangulare ale curbei C11

Puncte X[m] Y[m]


Ti11 623059.0029 303569.9592
Te11 623138.3242 303517.8641
V11 623102.5688 303549.8582
B11 623100.6170 303546.8520

Figura 5.6 Curba C11

Operații de trasare:

- din vârful V se trasează elementele curbei având ca direcție de referință V-Ti;


- pentru orientare, se vizează un punct trasat anterior din aliniament și se trasează distanța
calculată a tangentei T;
- se materializează punctul Ti al curbei;
- se trasează unghiul β/2 față de direcția de referință, iar pe direcția obținută se pichetează
punctul B (prin trasarea distanței orizontale b) ;
- se trasează și se materializează punctul Te al curbei;

76
5.4 Trasarea curbelor de racordare în arc de cerc

Trasarea în detaliu a curbelor de racordare în arc de cerc


În funcție de precizia dorită și de condițiile existente, trasareea punctelor de detaliu ale
curbei se poate realiza prin mai multe metode.
Pentru acest obiectiv am ales folosirea metodei coordonatelor rectangulare pe tangentă, cu
abscise egale.
Prin această metodă se aleg abscisele X pe direcția tangentelor la diferite distanțe (2.5, 5,
10 sau 20 m), iar ordonata Y se aplică pentru fiecare abscisă.
Xi = i∙X m, Yi = R - √𝑅 2 − (𝑖 ∙ 𝑋)2 ;
Calcularea curbei C1:
Elemente cunoscute:
- Raza de racordare: R = 90 m
- Unghiul de frângere: U = 115.2919 g
- Pentru punctul 1: X1=X; Y1= 𝑅 − √𝑅 2 − 𝑋 2
- Pentru punctul 2: X2=2X; Y2= 𝑅 − √𝑅 2 − (2𝑋)2
- Pentru punctul 3: X3=3X; Y3= 𝑅 − √𝑅 2 − (3𝑋)2
- Pentru punctul 4: X4=4X; Y4= 𝑅 − √𝑅 2 − (4𝑋)2
- Pentru punctul 5: X5=5X; Y5= 𝑅 − √𝑅 2 − (5𝑋)2
𝑈 𝑈
- Pentru punctul B: XB = Rsin 2 ; YB = R(1-cos 2 )

Tabelul 5.4 Elementele de trasare ale curbei

Nr.
punct Abscisa Ordonata
X[m] Y[m]
1 10 0.5572809
2 20 2.2503561
3 30 5.1471863
4 40 9.3774225
5 50 15.166852
B 53.37 15.43

77
Figura 5.7 Trasarea curbei C1 în detaliu
Operațiile de trasare sunt următoarele:
- Se pornește de la Ti către B (curba este simetrică în raport cu B);
- Se staționează cu aparatul (teodolit sau stație totală) în punctul Ti și se vizează vârful curbei
(V);
- Pe această direcție se aplică lungimea absciselor alese;
- Se pichetează poziția punctelor 1’, 2’, 3’, 4’, etc.;
- După materializarea pe teren se staționează cu aparatul în aceste puncte, se ridică
perpendiculare și pe aceste direcții se aplică, în proiecție orizontală, ordonatele calculate;
- Se pichetează pe curbă punctele intermediare 1, 2, 3, 4, etc. până în apropierea punctului
bisector B.

5.5 Trasarea profilului longitudinal proiectat


Profilul longitudinal reprezintă secțiunea axială, desfășurată și proiectată într-un plan
vertical a drumului, din planul de situație.
Linia neagră a terenului rezultă din intersecția planului vertical cu suprafața terenului, iar
linia roșie rezultă din intersecția planului vertical cu suprafața proiectată. Pentru trasarea pe teren
a profilului longitudinal proiectat s-au extras din planul de situație coordonatele și distanțele dintre
picheți. Acest profil se execută cu ajutorul profilului longitudinal din proiectul de execuție în care
sunt evidențiate cota terenului și cota proiectată. Diferența dintre cota proiectată și cota terenului
reprezintă cota de execuție. Dacă această cotă este pozitivă se realizează o lucrare de umplutură,
iar daca este negativă se realizează o lucrare de săpătură.
Declivitatea se măsoară în procente și se clasifică în următorul mod:
- Declivitate pozitivă (rampă);
- Declivitate negativă (pantă);

78
- Declivitate palier (declivitatea este egală cu zero);
Trasarea profilului longitudinal proiectat se realizează prin metoda nivelmentului geometric
de mijloc, prin următoarele operații:
- Se instalează aparatul la mijlocul distanței dintre 2 puncte S3 și 146;
- Se efectuează citirea pe miră în punctul S3 (mS3);
- Se calculează cota planului de viză cu ajutorul formulei: ZPV=ZS3+mS3;
- Cu ajutorul cotei ZPV calculăm citirea necesară pe miră pentru trasarea cotei proiectate a
punctului 146: m146 = ZPV-Z146;
- Se ridică mira sau se coboară pe verticală până când în dreptul firelor se citește valoarea
calculată;
- Se înregistrează la baza mirei cota proiectată a punctului 146 și se materializează cu un
țăruș;

Figura 5.8 Metoda nivelmentului geometric de mijloc[1]


Pentru trasare s-a folosit ca și reper de nivelment un punct din drumuire, elementul de trasare
se determină în funcție de cota acestuia și cota punctului care urmează sa fie trasat. Pentru
următoarele puncte proiectate s-a folosit ca reper punctul precedent proiectat, materializat în teren.

Figura 5.9 Profil longitudinal

1
http://www.creeaza.com/files/cadastru-topografie.gif

79
Tabelul 5.5 Elementele de trasare nivelitică a profilului longitudinal

Cotă punct
Punct Cotă reper Citire înapoi Citire înainte ZPV
Stație proiectat
vizat [m] [mm] [mm] [m]
[m]
S3 600 830 236.82
ST1 235.990 236.220
146 590 820 236.81
146 950 680 236.9
ST2 236.220 235.950
173 840 570 236.79
173 1380 1100 237.05
ST3 235.950 235.670
20 1400 1120 237.07
20 1405 1125 236.795
ST4 235.670 235.390
56 1517 1237 236.907
56 15245 14965 250.355
ST5 235.390 235.110
75 1847 1567 236.957
75 1653 1423 236.533
ST6 235.110 234.880
152 1723 1493 236.603
152 1720 1610 236.49
ST7 234.880 234.770
170 1432 1322 236.202
170 735 745 235.515
ST8 234.770 234.780
204 746 756 235.526
204 732 842 235.622
ST9 234.780 234.890
226 644 754 235.534
226 236 456 235.346
ST10 234.890 235.110
270 469 689 235.579
270 654 934 236.044
ST11 235.110 235.390
291 599 879 235.989
291 1432 1152 236.542
ST12 235.390 235.110
325 1499 1219 236.609
325 1518 1648 236.758
ST13 235.110 235.240
340 1318 1448 236.558
340 1726 1856 237.096
ST14 235.240 235.370
159 1418 1548 236.788
159 1608 1758 237.128
ST15 235.370 235.520
5 1508 1658 237.028

5.6 Trasarea profilului transversal


Profilul transversal reprezintă intersecția corpului drumului și a suprafeței terenului natural
cu un plan vertical, perpendicular pe axa drumului.
Profilul transversal are următoarele elemente: partea carosabilă, acostamentele, platforma,
taluzurile, șanțul sau rigola și ampriza.

80
Figura 5.10 Profil transversal
Metoda folosită la trasarea profilului transversal este metoda nivelmentului trigonometric.
Această metodă reprezintă calcularea unghiului de înclinare al lunetei corespunzător cotei
proiectate aplicată pe teren. Astfel cunoscând cota punctului de stație, cota proiectată și distanța
dintre acestea se calculează unghiul vertical corespunzător pantei proiectate cu următoarele relații:
p% = 100 ∙ tg φ = 100 ∙ ctgV
𝑝%
V = arcctg
φ

Etape de lucru:
- Se instalează aparatul în stație și se măsoară înălțimea acestuia;
- Se introduce în aparat unghiul φ;
- Se poziționează o miră pe verticala punctului B;
- Se urcă mira sau se coboară de pe verticala punctului până când citirea efectuată va fi egală
cu înălțimea aparatului;
- Se materializează nivelul trasat cu un țăruș astfel încât partea superioară a acestuia să
coincidă cu talpa mirei;

Figura 5.11 Profil transversal km 0+675


81
Tabelul 5.6 Calculul unghiurilor verticale

Punct stație Punct trasat Cota punct trasat Distanța Unghiul de pantă V
1 236.44 5.99 4.773652 95.2263
2 236.4 5.81 4.485062 95.5149
S3 3 236.11 5.1 1.497653 98.5023
Z=235.990 4 236.07 3.99 1.276260 98.7237
5 235.95 2.94 -0.866096 100.8661
6 235.98 2.75 -0.231497 100.2315

82
CONCLUZII

Măsurătorile terestre au ca scop studiul operațiilor de teren și de calcul, efectuate pentru


reprezentarea pe plan sau pe hartă a suprafeței terestre.
Topografia este o ramură a măsurătorilor terestre și reprezintă determinarea poziției în teren a
detaliilor de pe suprafața Pământului.
Topografia inginerească studiază și rezolvă problemele legate de studiile inginerești, proiectare,
execuție și exploatare a construcțiilor de orice fel, folosește instrumentele, metodele de măsurare
și de calcul din topografie și geodezie.
Măsurătorile topografice sunt necesare pe toată durata proiectului, atât în faza premergătoare cât
și după finalizarea proiectului.

83
BIBLIOGRAFIE

Cărți și lucrări de autori

1. Ortelecan M. – Geodezie, Editura Academic Press, Cluj-Napoca, 2006;


2. Coșarcă C. – Topografie Inginerească, Editura MATRIX ROM, București 2003;
3. Hoda Gavril, Iliescu M. – Căi de comunicație, Editura U.T.PRESS, Cluj-Napoca, 2009;
4. Nuțiu C., Bondrea M. – Instrumente topografice și geodezice –îndrumător pentru lucrări
de laborator, Editura U.T.PRESS, Cluj-Napoca, 2010;
5. Nuțiu C. – Topografie generală, Editura U.T.PRESS, Cluj-Napoca, 2009;
6. Manual de utilizare Leica TCR407;
7. Manual de utilizare Leica N730;

Note de curs

1. Naș Sanda – Automatizări-note de curs, Cluj-Napoca, 2016;


2. Naș Sanda – Topografie 3- note de curs, Cluj-Napoca, 2014;
3. Cornel Spătar – Teoria erorilor- note de curs, Cluj-Napoca 2014;
4. Mircea Ortelecan – Geodezie matematică-note de curs, Cluj Napoca 2013;
5. Gheorghe Radulescu – Topografie inginerească-note de curs, Cluj-Napoca 2014;

Mediul virtual

1. www.scritbd.com
2. www.expertcadastru.ro
3. www.ro.wikipedia.org
4. www.construcții-proiect.ro
5. www.unibuc.ro
6. http://măsurători-terestre.blogspot.ro
7. http://topocadvest.ro
8. http://distanța.ro

84
Anexa 1 – Inventar de coordonate
Nr. 52 623203.99 303459.115 254.25 AXD
Punct X[m] Y[m] Z[m] Cod 53 622546.695 303660.197 245.31 GP
„ 621536.793 303148.62 235.13 GM 54 621544.433 303131.458 234.69 PC
2 622541.749 303665.232 246.33 AXD 55 621287.366 302843.241 236.7 SP
3 623196.481 303465.949 254.04 AXD 56 621304.495 302999.249 234.89 SP
4 622660.827 303727.1 247.53 MD 57 622605.719 303729.456 243.62 ZIDJ
5 621538.164 303146.294 235.17 PC 58 622668.327 303719.183 247.56 AXD
6 621282.896 302842.385 236.72 AXD 59 621306.132 302998.838 234.89 GM+PC
7 621297.262 303001.356 235.54 AXD 60 623201.882 303457.375 254.14 MD
8 621539.568 303143.428 235.44 MD 61 621279.36 302843.329 236.78 PC
9 622658.523 303721.187 247.21 MD 62 621553.939 303135.239 234.85 PC
10 622539.531 303667.368 246.14 MD 63 622614.338 303717.198 246.77 ZIDJ
11 623198.489 303468.315 253.9 MD 64 622548.991 303672.296 246.49 AXD
12 621540.82 303140.892 235.55 AXD 65 622031.511 303330.132 240.09 CC
13 622611.609 303722.079 247.04 AXD 66 622666.588 303716.595 247.4 MD
14 621293.734 303002.136 235.58 MD 67 623206.184 303461.454 254.12 MD
15 622543.999 303663.079 246.15 MD 68 621292.176 303002.447 235.43 PC
16 623194.687 303464.081 253.95 MD 69 621552.049 303139.123 235.12 PC
17 622661.696 303729.626 247.64 PC 70 621278.148 302843.079 236.79 PC+CC
18 622033.714 303318.596 239.4 SP 71 622614.477 303717.115 248.33 ZIDS
19 621280.267 302842.347 236.66 MD 72 621282.516 302852.456 236.8 AXD
20 621300.281 303000.851 235.31 MD 73 622039.857 303317.425 239.65 GM
21 622033.597 303320.057 239.51 MD 74 621550.743 303142.223 235.49 MD
22 622613.155 303719.474 246.99 MD 75 622670.165 303721.808 247.63 MD
23 622662.657 303731.118 248.45 PC 76 622551.15 303670.178 246.32 MD
24 622538.849 303668.05 246.01 PC 77 621288.659 303004.101 233.87 PC
25 623198.949 303468.878 253.92 PC 78 623200.612 303455.615 254.19 PC
26 621301.103 303000.443 235.37 CA 79 621549.744 303145.129 235.62 AXD
27 621285.601 302842.75 236.62 MD 80 622620.65 303726.256 247.04 AXD
28 621542.059 303138.168 235.46 MD 81 622546.685 303674.341 246.4 MD
29 622610.331 303724.536 246.97 MD 82 621287.061 303004.73 233.61 PC
30 622662.851 303733.553 247.36 PC 83 623206.668 303461.917 254.16 PC
31 622544.6 303662.277 245.99 PC 84 622039.689 303317.91 239.53 SP
32 623191.465 303462.773 254.04 PC 85 623200.227 303454.746 254.61 GP
33 621302.364 303000.907 235.4 CA 86 621279.809 302852.255 236.68 MD
34 623191.506 303462.194 254.63 GP 87 622619.732 303729.149 247.08 MD
35 622663.125 303735.527 246.06 PC 88 622672.604 303725.235 247.49 PC
36 622545.265 303661.648 245.7 PC 89 622551.953 303669.19 246.3 PC
37 622608.774 303726.101 246.93 PRM 90 621289.145 303014.416 233.1 PC+GM
38 621286.34 302842.919 236.69 SP 91 622039.128 303318.812 238.85 SP
39 621542.62 303137.031 235.36 SP 92 623207.076 303462.396 254.14 GL
40 623199.311 303469.328 253.86 GL 93 621285.61 302852.533 236.67 MD
41 622536.673 303670.136 244.18 GP 94 621548.723 303147.762 235.51 MD
42 622608.328 303726.729 246.85 PC 95 622621.782 303723.261 246.96 MD
43 621286.843 302843.133 236.41 SP 96 621290.632 303014.121 233.2 PC
44 621303.269 302999.529 234.79 SP 97 622545.569 303675.076 246.12 PC
45 621543.221 303135.604 234.58 SP 98 622038.627 303320.175 239.41 SP
46 622656.94 303718.78 247.26 ZIDJ 99 622664.795 303714.211 247.2 ZIDJ
47 622545.769 303661.104 245.29 PC 100 622038.269 303321.505 239.53 MD
48 621304.088 302999.076 234.1 SP 101 621295.705 303012.409 235.51 PC
49 621543.667 303134.378 234.73 SP 102 621547.598 303151.097 235.26 PC
50 622605.921 303729.184 245.17 ZIDS 103 622552.86 303668.323 245.77 PC
51 622656.88 303718.61 249.12 ZIDS 104 622618.889 303730.906 247.1 PRM

85
105 621286.126 302852.725 236.72 SP 160 621560.601 303145.576 235.48 SP
106 622664.698 303714.175 249.37 ZIDS 161 621311.042 303012.12 234.7 TT+GM
107 623207.63 303455.818 254.35 AXD 162 623211.356 303452.454 254.43 AXD
108 621545.624 303155.185 235.07 CC 163 622630.25 303732.05 247.3 MD
109 622543.205 303677.148 244.3 GP 164 622043.763 303333.278 238.97 PC
110 621297.445 303011.758 235.51 MD 165 622548.425 303679.535 245.87 PC
111 621286.71 302852.669 236.33 SP 166 621285.998 302862.642 236.79 SP
112 622622.97 303721.478 246.7 ZIDJ 167 621561.071 303143.573 234.55 SP
113 621300.136 303010.999 235.44 AXD 168 621309.826 303012.514 234.65 TT
114 622037.272 303324.495 239.65 AXD 169 621309.831 303012.542 234.97 B
115 622675.976 303712.676 247.63 AXD 170 623209.149 303450.707 254.25 MD
116 621555.625 303156.978 235.21 GM 171 622045.416 303331.224 239.6 PC
117 622553.942 303666.993 246.52 GP 172 622556.578 303671.823 246.18 PC
118 623205.643 303453.834 254.18 MD 173 622630.178 303734.267 247.24 PRM
119 622618.637 303731.35 247.04 PC 174 621286.759 302862.667 236.39 SP
120 621287.214 302852.649 236.7 SP 175 621561.749 303142.322 234.75 SP
121 622036.371 303327.174 239.53 MD 176 622546.927 303681.11 244.4 GP
122 622678.054 303714.995 247.57 MD 177 621304.941 303014.523 235.13 MD
123 623209.573 303458.207 254.23 MD 178 622045.859 303330.406 239.62 MD
124 621278.809 302852.183 236.8 PC 179 623213.544 303454.633 254.34 MD
125 622623.791 303721.492 248.55 ZIDS 180 621562.935 303139.608 234.94 PC
126 622552.578 303675.767 246.57 AXD 181 621287.424 302862.558 236.99 SP
127 621303.238 303009.955 235.22 MD 182 622630.959 303723.299 246.94 ZIDJ
128 621557.669 303152.175 235.6 MD 183 621566.084 303144.829 234.85 GP
129 622673.841 303710.326 247.54 MD 184 622557.221 303670.744 247.06 GP
130 622624.187 303720.717 248.72 PC 185 623207.889 303449.079 254.39 PC
131 623204.5 303452.54 254.21 PC 186 621288.394 302861.562 237.31 PC+LP
132 621277.41 302851.952 236.83 PC+GP 187 622630.961 303723.141 248.63 ZIDS
133 622036.079 303328.433 239.47 SP 188 621301.898 303015.644 235.39 AXD
134 621282.388 302862.484 236.84 AXD 189 622046.827 303327.719 239.73 AXD
135 621307.844 303007.636 235.1 B 190 621278.741 302862.493 236.87 PC
136 622554.654 303673.473 246.39 MD 191 622629.848 303735.734 246.85 PC
137 622618.29 303732.951 246.59 PC 192 623214.138 303455.265 254.34 PC
138 623210.153 303458.783 254.25 PC 193 621565.928 303145.214 234.83 SP
139 622679.223 303716.669 247.48 PRM 194 622556.232 303679.202 246.65 AXD
140 622035.653 303329.704 238.84 SP 195 623207.334 303448.429 254.74 GP
141 621558.855 303149.369 235.71 AXD 196 621299.232 303016.804 235.49 MD
142 623203.819 303451.58 254.63 GP 197 622047.995 303324.88 239.62 MD
143 622550.358 303678.152 246.5 MD 198 622629.637 303737.397 245.62 PC
144 622679.388 303717.443 247.42 PC 199 621276.963 302862.738 236.89 PC+GP
145 622035.288 303330.536 239.41 SP 200 621565.788 303145.836 234.6 SP
146 621307.915 303007.628 234.79 TT 201 621282.458 302867.473 236.84 AXD
147 622630.388 303728.718 247.19 AXD 202 622679.545 303709.207 247.62 AXD
148 622035.121 303331.104 239.13 CC 203 623214.689 303455.812 254.42 GP
149 623210.657 303459.239 254.18 GL 204 622558.284 303676.933 246.48 MD
150 621279.501 302862.463 236.75 MD 205 621297.634 303017.385 235.46 PC
151 621560.047 303146.563 235.57 MD 206 622048.356 303323.302 239.5 PC
152 622672.739 303708.297 247.7 PC 207 621564.835 303147.542 235.55 SP
153 622549.411 303678.701 246.35 PC 208 622635.361 303729.244 247.23 AXD
154 621309.056 303007.198 234.82 TT 209 622049.029 303320.618 239.9 GM
155 622043.93 303334.053 239.49 CC 210 621564.509 303148.695 235.63 MD
156 621285.251 302862.54 236.74 MD 211 622677.557 303707.119 247.55 MD
157 622630.888 303726.017 247.01 MD 212 622553.518 303681.416 246.58 MD
158 622672.461 303707.933 248.47 PC 213 621293.406 303020.241 233.05 PC
159 622555.386 303672.793 246.41 PC 214 623218.815 303445.72 254.65 AXD

86
215 622058.121 303323.778 240.02 GM 270 622634.647 303738.642 243 ZIDJ
216 621279.626 302867.495 236.76 MD 271 622683.037 303705.703 247.62 AXD
217 622635.478 303726.349 247.02 MD 272 623226.29 303439.168 254.88 AXD
218 622681.817 303711.182 247.52 MD 273 621564.523 303161.025 235.24 GM
219 622559.01 303676.014 246.44 PC 274 622561.605 303688.223 246.74 MD
220 621292.601 303020.53 233.07 PC+GM 275 622055.242 303334.402 239.88 PC
221 621563.429 303151.479 235.73 AXD 276 621277.13 302867.71 236.92 PC+GP
222 621285.442 302867.373 236.71 MD 277 621282.574 302872.334 236.81 AXD
223 622635.097 303732.288 247.27 MD 278 622640.22 303729.133 247.25 AXD
224 623216.89 303443.775 254.46 MD 279 621312.938 303015.941 234.72 GM
225 622551.735 303683.154 246.14 PC 280 622685.249 303707.749 247.51 MD
226 621294.812 303024.787 233.06 PC+GM 281 623224.64 303436.963 254.73 MD
227 622683.257 303712.537 247.47 PRM 282 622054.5 303335.97 239.02 PC
228 622057.937 303324.14 239.6 SP 283 622567.302 303682.653 246.43 PC
229 621562.221 303154.319 235.63 MD 284 621565.077 303159.939 235.11 SP
230 623220.92 303448.321 254.56 MD 285 621317.261 303023.867 234.34 GM
231 621295.91 303024.398 233.13 PC 286 622639.968 303725.939 247.05 MD
232 622675.46 303705.702 247.45 PC 287 622681.064 303703.743 247.55 MD
233 622559.941 303675.071 246.29 PC 288 623228.229 303441.358 254.8 MD
234 622635.266 303734.659 247.24 PRM 289 622560.717 303689.136 246.61 PC
235 621286.117 302867.465 236.79 SP 290 621565.504 303158.963 234.68 SP
236 622057.571 303325.264 239.07 SP 291 622064.601 303340.442 239.16 SP
237 622550.093 303684.588 244.57 GP 292 621279.712 302872.338 236.7 MD
238 621300.103 303023.059 235.37 PC 293 622640.581 303732.143 247.3 MD
239 623221.447 303448.854 254.52 PC 294 621313.945 303026.121 234.92 PC
240 621286.863 302867.447 236.4 SP 295 622679.315 303701.707 247.51 PC
241 622057.392 303326.796 239.68 SP 296 622559.796 303689.806 246.3 PC
242 621561.279 303155.283 235.54 STB 297 623223.549 303435.471 254.8 PC
243 622635.151 303723.65 246.83 ZIDJ 298 621566.344 303156.908 235.7 SP
244 622684.304 303713.278 247.35 ZIDS 299 622064.974 303339.955 239 SP
245 622560.256 303674.342 247.07 GP 300 621285.456 302872.359 236.72 MD
246 623221.888 303449.221 254.58 GP 301 621311.456 303027.642 234.97 MD
247 621301.479 303021.826 235.4 MD 302 621566.588 303156.305 235.67 MD
248 622057.325 303328.082 239.68 MD 303 622558.199 303692.117 244.51 PC
249 621287.564 302867.255 236.92 SP 304 623228.711 303441.882 254.75 PC
250 621561.678 303155.704 235.47 SP 305 622640.843 303734.742 247.18 PRM
251 622684.329 303713.3 245.05 ZIDJ 306 622686.462 303709.251 247.44 PRM
252 622635.176 303723.475 248.57 ZIDS 307 622064.99 303338.105 239.71 SP
253 621303.903 303020.237 235.34 AXD 308 622557.614 303692.627 244.42 GP
254 622635.224 303736.562 246.5 PC 309 623223.185 303434.863 255.37 GP
255 622673.177 303701.564 248.99 PC 310 622064.965 303336.667 239.78 MD
256 623215.63 303442.256 254.62 PC 311 622640.356 303736.285 246.83 PC
257 621288.337 302867.144 237.32 PC+LP 312 621286.102 302872.447 236.78 SP
258 621561.212 303157.049 234.68 SP 313 622687.436 303710.061 247.35 ZIDS
259 622056.321 303330.975 239.81 AXD 314 621308.743 303029.12 235.22 AXD
260 622563.539 303685.972 246.73 AXD 315 621567.962 303153.592 235.77 AXD
261 623215.306 303441.684 255.12 GP 316 622568.241 303681.705 247.86 GP
262 622675.91 303699.182 248.85 PC 317 623229.114 303442.148 254.72 GP
263 621560.924 303157.684 235.1 SP 318 621287.045 302872.473 236.4 SP
264 622634.736 303738.382 245.49 ZIDS 319 622640.512 303722.941 246.91 ZIDJ
265 621560.454 303159.12 235.43 GM 320 622687.516 303710.081 245.02 ZIDJ
266 621306.875 303018.885 235.05 MD 321 622065.693 303334.164 239.86 AXD
267 622055.734 303333.517 239.71 MD 322 621306.074 303030.638 235.3 MD
268 622565.6 303684.127 246.63 MD 323 621568.976 303150.809 235.67 MD
269 621278.696 302867.617 236.82 PC+GP 324 621287.91 302872.312 236.96 SP

87
325 622640.471 303722.685 248.94 ZIDS 380 622567.46 303696.172 246.09 PC
326 622690.153 303698.647 247.65 AXD 381 621286.629 302882.488 236.73 SP
327 622571.193 303692.519 246.78 AXD 382 621578.753 303154.33 235.72 SP
328 623233.763 303432.449 255.06 AXD 383 622077.057 303331.85 239.22 SP
329 622066.668 303331.344 239.72 MD 384 623241.293 303425.799 255.3 AXD
330 621304.813 303031.441 235.28 PC 385 622651.461 303745.719 245.7 GP
331 621288.982 302872.405 237.2 SP 386 622575.485 303688.013 246.94 GP
332 621569.625 303149.734 235.58 SP 387 621578.321 303155.161 235.73 MD
333 622639.873 303738.499 245.7 ZIDS 388 621321.049 303033.036 234.55 PC
334 621302.905 303032.969 234.07 GP 389 621287.503 302882.275 236.34 SP
335 622692.202 303701.349 247.45 MD 390 622076.587 303332.99 239.73 SP
336 622572.942 303690.502 246.65 MD 391 622697.743 303692.124 247.67 AXD
337 623232.172 303430.199 254.92 MD 392 622076.25 303334.452 239.8 MD
338 621278.488 302872.209 236.86 PC 393 623239.543 303423.666 255.2 MD
339 621570.544 303147.971 234.67 SP 394 622565.522 303697.949 244.45 PC
340 622067.287 303329.993 239.79 SP 395 621288.527 302882.051 237.09 SP
341 622639.837 303738.648 243.34 ZIDJ 396 621321.151 303032.907 234.18 TT
342 621309.341 303041.089 234.02 GP 397 622648.518 303721.659 247.23 ZIDJ
343 622687.967 303696.291 247.66 MD 398 621577.136 303157.859 235.85 AXD
344 622569.442 303694.408 246.66 MD 399 622563.899 303699.415 244.34 GP
345 623235.736 303434.625 254.98 MD 400 622695.811 303689.301 247.73 MD
346 621277.342 302872.194 237.01 PC+GP 401 623243.073 303428.02 255.17 MD
347 621570.843 303147.295 234.79 SP 402 621289.72 302881.778 237.73 PC+LP
348 622067.523 303328.777 239.04 SP 403 621322.405 303031.834 234.17 TT+GM
349 621283.097 302882.364 236.74 AXD 404 622648.595 303721.071 248.93 ZIDS
350 622650.123 303727.444 247.36 AXD 405 622075.259 303337.356 239.94 AXD
351 621571.005 303147.024 234.87 GP 406 621575.785 303160.659 235.74 MD
352 621310.769 303040.179 235.12 PC 407 622699.909 303694.868 247.44 MD
353 622568.558 303695.194 246.5 PC 408 621278.986 302882.72 236.71 PC
354 623231.754 303429.399 255.02 PC 409 623238.717 303422.942 255.35 PC
355 622693.322 303702.695 247.28 PRM 410 621327.923 303038.573 234.18 TT+GM
356 622067.751 303328.074 239.5 SP 411 622659.652 303724.192 247.45 AXD
357 622068.069 303327.36 239.94 GM 412 622579.067 303698.673 246.78 AXD
358 621580.326 303151.339 235.08 GP 413 622074.437 303339.979 239.86 MD
359 621311.972 303039.09 235.18 MD 414 621574.648 303162.728 235.51 PC
360 622650.817 303730.611 247.43 MD 415 623243.421 303428.516 255.14 PC
361 622573.719 303689.63 246.92 PC 416 621277.724 302883.013 236.66 PC+LP
362 623236.17 303435.19 254.97 PC 417 622700.836 303695.89 247.35 PRM
363 622693.848 303703.534 247.31 ZIDS 418 621326.84 303039.391 234.17 TT
364 621314.489 303037.547 235.07 AXD 419 621283.873 302892.354 236.65 AXD
365 622077.641 303330.558 239.42 GP 420 621573.558 303165.211 235.28 GM
366 623231.145 303428.114 255.68 GP 421 623243.768 303429.027 255.15 GM
367 621279.946 302882.262 236.68 MD 422 622577.417 303700.711 246.66 MD
368 622649.447 303724.142 247.23 MD 423 621325.809 303040.179 234.39 PC
369 622574.412 303688.891 246.47 PC 424 622074.061 303341.088 239.79 SP
370 621580.195 303151.723 235.02 SP 425 622701.459 303696.644 247.27 ZIDS
371 622693.863 303703.718 244.95 ZIDJ 426 621582.563 303169.485 235.31 GM
372 623236.475 303435.515 254.89 GP 427 623237.905 303422.228 255.74 GP
373 621285.826 302882.566 236.64 MD 428 621323.668 303042.782 234.65 MD
374 622651.317 303734.304 247.23 PC 429 622580.692 303696.687 246.67 MD
375 622686.448 303695.057 247.41 PC 430 622073.458 303342.603 239.13 SP
376 622574.939 303688.414 246.3 PC 431 622701.541 303696.774 245.28 ZIDJ
377 621579.933 303152.437 234.79 SP 432 621280.724 302892.627 236.63 MD
378 622077.249 303331.253 239.45 SP 433 622576.502 303701.832 246.53 PC
379 621317.205 303035.812 234.81 MD 434 621582.934 303168.345 235.27 SP

88
435 622072.807 303342.985 238.95 SP 490 621588.733 303155.877 235.45 SP
436 621321.004 303045.168 234.94 AXD 491 621589.181 303155.147 235.43 GM
437 622706.05 303686.646 247.7 AXD 492 621281.568 302902.308 236.48 MD
438 623245.087 303422.531 255.36 AXD 493 622713.803 303679.586 247.78 MD
439 622082.211 303332.136 239.75 GM 494 623247.113 303417.282 255.51 MD
440 621287.048 302892.187 236.61 MD 495 622077.418 303343.968 239.26 PC
441 622581.311 303695.203 246.51 PC 496 622589.231 303701.89 246.67 PC
442 621583.555 303167.449 234.85 SP 497 622083.072 303344.605 239.92 GL
443 621318.447 303047.569 234.97 MD 498 621598.339 303159.292 235.68 GM
444 622707.329 303689.778 247.42 MD 499 621287.953 302902.279 236.55 MD
445 623243.38 303420.414 255.36 MD 500 621331.214 303049.45 234.62 MD
446 622575.597 303703.087 246.27 PC 501 623250.594 303422.004 255.36 MD
447 622081.777 303333.04 239.81 RP 502 622584.647 303708.371 246.47 PC
448 621287.491 302892.215 236.67 SP 503 622716.346 303686.734 247.45 PRM
449 621584.397 303165.481 235.82 SP 504 621331.27 303047.701 234.52 PC
450 621584.679 303164.826 235.82 MD 505 622583.681 303709.007 246.13 PC
451 622704.372 303683.598 247.78 MD 506 623246.691 303416.672 255.52 PC
452 623247.088 303424.825 255.21 MD 507 621288.522 302902.123 236.54 SP
453 622572.834 303705.434 244.53 PC 508 621598.049 303160.119 235.57 SP
454 622081.598 303333.441 239.25 RP 509 622716.706 303687.826 247.42 ZIDS
455 621288.306 302892.184 236.4 SP 510 622083.376 303343.367 239.88 MD
456 621314.615 303053.497 233.91 GM 511 622582.766 303710.123 243.65 PC
457 622570.804 303706.966 244.34 PC 512 623250.905 303422.508 255.35 PC
458 623242.692 303419.563 255.38 PC 513 621289.186 302901.958 236.33 SP
459 622708.006 303690.581 247.4 PRM 514 621597.642 303161.052 235.12 SP
460 622081.385 303333.891 239.86 RP 515 622716.85 303687.902 245.26 ZIDJ
461 621289.235 302892.148 237.04 SP 516 623251.103 303422.914 255.35 GM
462 621586.102 303162.09 235.92 AXD 517 622591.459 303700.238 246.48 GP
463 622581.666 303692.572 246.32 GL 518 621289.981 302902.355 236.82 SP
464 621323.574 303057.843 233.89 GM 519 621597.251 303162.11 235.65 SP
465 622080.843 303336.135 239.83 MD 520 621334.92 303044.694 234.13 TT+GM
466 623247.474 303425.213 255.18 PC 521 622084.722 303340.6 240.02 AXD
467 621289.957 302892.606 237.69 PC+LP 522 622719.971 303681.176 247.71 AXD
468 622708.475 303692.144 247.26 ZIDS 523 621596.849 303162.905 235.84 PC
469 623247.724 303425.758 255.22 GM 524 621290.696 302901.929 237.48 PC+LP
470 621587.304 303159.37 235.81 MD 525 623246.853 303415.369 255.34 SP
471 621323.965 303057.132 233.92 PC 526 621331.013 303048.116 234.84 TIMP
472 621278.284 302892.304 236.57 PC+LP 527 622591.074 303707.791 246.84 AXD
473 622708.479 303692.237 244.86 ZIDJ 528 621596.464 303163.617 235.86 MD
474 622079.985 303339.088 239.99 AXD 529 622085.791 303337.798 239.86 MD
475 622587.071 303704.749 246.78 AXD 530 622719.315 303678.06 247.77 MD
476 623241.667 303418.74 255.27 GP 531 621280.61 302902.621 236.51 PC
477 621279.312 302892.07 236.66 PC 532 621331.305 303047.742 234.91 TIMP
478 621325.669 303055.685 234.81 PC 533 622720.418 303684.564 247.51 MD
479 621588.031 303157.637 235.71 SP 534 622592.491 303705.34 246.78 MD
480 621284.847 302902.211 236.61 AXD 535 621279.111 302902.304 236.39 PC+LP
481 622715.149 303682.555 247.69 AXD 536 623245.47 303413.792 254.13 SP
482 621326.382 303054.743 234.95 MD 537 621333.574 303049.478 234.88 TIMP
483 622078.774 303341.555 239.89 MD 538 621595.026 303166.336 236.03 AXD
484 622585.471 303707.024 246.59 MD 539 622086.704 303333.649 240.09 GM
485 621588.393 303156.753 234.87 SP 540 622589.433 303709.98 246.67 MD
486 623248.813 303419.506 255.49 AXD 541 622720.578 303685.458 247.5 PRM
487 622715.879 303685.837 247.46 MD 542 623244.996 303413.333 254.92 SP
488 622588.631 303702.611 246.71 MD 543 621333.252 303049.935 234.8 TIMP
489 622077.986 303342.473 239.84 PC 544 621285.844 302912.287 236.53 AXD

89
545 622096.447 303337.038 239.85 GM 600 622597.49 303707.766 246.77 PC
546 623244.716 303413.185 255.08 GP 601 621291.132 302917.444 236.32 SP
547 621593.845 303169.082 235.9 MD 602 622724.832 303680.062 247.77 AXD
548 622593.217 303704.743 246.72 PC 603 622101.662 303350.755 239.98 GL
549 621330.715 303059.503 235.02 TIMP 604 621292.082 302917.222 237.25 LP
550 622720.744 303686.597 247.5 ZIDS 605 621605.453 303167.863 235.95 MD
551 621289.137 302912.2 236.47 MD 606 622592.515 303713.993 246.64 PC
552 622588.74 303711.153 246.53 PC 607 622724.543 303676.825 247.8 MD
553 622095.89 303338.175 239.75 RP 608 621292.469 302921.476 237.02 PC+LP
554 621592.929 303170.59 235.77 SP 609 621606.197 303166.64 235.9 SP
555 621330.971 303059.053 235.02 TIMP 610 622591.814 303715.152 246.57 ZDS
556 622720.78 303686.673 246.35 ZIDJ 611 622103.684 303347.005 240.05 AXD
557 622095.752 303338.505 239.26 RP 612 622725.467 303683.365 247.59 MD
558 621289.535 302912.139 236.45 SP 613 621291.546 302921.392 236.4 SP
559 621592.654 303171.701 235.1 SP 614 621606.966 303165.398 235.24 SP
560 621328.626 303057.351 235.04 TIMP 615 622591.5 303715.804 243.2 ZDJ
561 622095.647 303338.956 239.87 RP 616 622104.779 303344.281 239.92 MD
562 621290.163 302912.063 236.23 SP 617 622597.915 303707.163 246.59 PC
563 621592.311 303172.279 235.49 SP 618 622725.646 303684.19 247.57 PRM
564 621328.3 303057.791 235.07 TIMP 619 621291.001 302921.64 236.17 SP
565 622588.249 303712.428 246.59 ZDS 620 621607.493 303164.485 235.7 SP
566 622694.458 303686.412 247.56 ZIDJ 621 621607.911 303163.574 235.76 GM
567 621591.707 303173.643 235.42 GP 622 622600.208 303706.188 246.41 GP
568 622095.156 303341.003 239.91 MD 623 622724.425 303674.463 247.59 PC
569 621290.631 302911.866 236.5 SP 624 621290.443 302921.63 236.37 SP
570 622587.497 303713.469 243.3 ZDJ 625 621612.059 303165.398 235.86 GM
571 622694.447 303686.326 249.65 ZIDS 626 622106.681 303339.925 240.04 GM
572 621600.544 303177.677 235.56 GP 627 621290.063 302921.711 236.38 MD
573 622595.19 303704.685 246.58 PC 628 622725.772 303685.304 247.53 ZIDS
574 621291.727 302911.954 237.3 PC+LP 629 621286.773 302922.066 236.42 AXD
575 622702.819 303681.203 247.62 ZIDJ 630 622603.136 303716.659 246.89 AXD
576 621286.274 302917.301 236.46 AXD 631 622116.16 303343.039 240.08 GM
577 622094.271 303343.75 240.03 AXD 632 622723.841 303671.067 249.61 PC
578 622596.301 303703.882 247.03 GP 633 621610.108 303170.007 235.99 MD
579 621601.18 303176.529 235.55 SP 634 622605.106 303714.425 246.89 MD
580 622702.804 303681.167 249.49 ZIDS 635 622115.719 303343.672 239.7 SP
581 622093.418 303346.41 239.9 MD 636 622725.647 303685.407 245.02 ZIDJ
582 622712.48 303676.962 247.71 PC 637 622601.17 303719.168 246.77 MD
583 621601.764 303175.81 235.29 SP 638 622115.323 303344.914 239.27 SP
584 622595.074 303710.767 246.84 AXD 639 621287.826 302932.109 236.33 AXD
585 621289.573 302917.072 236.42 MD 640 621608.69 303172.69 236.15 AXD
586 622092.904 303347.435 239.92 PC 641 622734.811 303679.196 247.83 AXD
587 622712.058 303674.016 249.68 PC 642 622600.063 303719.92 246.72 PC
588 621601.982 303174.955 235.9 SP 643 621329.359 303059.52 233.68 SP
589 622092.736 303347.983 239.94 GL 644 622114.838 303346.503 239.94 SP
590 621602.939 303173.347 236.03 MD 645 621290.909 302931.944 236.21 MD
591 622596.759 303708.518 246.78 MD 646 621607.512 303175.49 236.05 MD
592 622718.902 303674.949 247.66 PC 647 622114.294 303347.531 239.94 MD
593 621290.128 302917.05 236.35 SP 648 622735.017 303675.991 247.79 MD
594 622102.312 303349.323 239.94 MD 649 621328.524 303059.317 233.7 SP
595 622593.328 303712.91 246.71 MD 650 622599.422 303720.622 246.74 ZDS
596 622718.248 303671.049 249.72 PC 651 622735.033 303681.92 247.65 MD
597 621290.59 302917.353 236.25 SP 652 621291.644 302931.788 236.21 PC
598 621604.165 303170.586 236.1 AXD 653 621330.424 303060.18 234.11 SP
599 622102.029 303349.819 239.99 PC 654 621606.933 303176.747 235.93 SP

90
655 622598.702 303721.276 243.59 ZDJ 710 621334.884 303052.016 234.54 MD
656 622113.149 303350.029 240.07 AXD 711 621293.888 302951.425 236.05 PC
657 622734.903 303673.455 247.9 PC 712 622744.9 303673.599 247.89 PC
658 622606.074 303713.806 246.84 PC 713 623027.761 303588.91 250.67 PC
659 621294.009 302931.331 237.08 PC+LP 714 623251.937 303422.528 255.39 POD
660 623244.555 303417.974 255.47 POD 715 622122.682 303353.271 240.08 AXD
661 621330.201 303061.151 234.05 SP 716 621331.015 303057.852 234.88 MD
662 621606.434 303177.906 235.34 SP 717 621614.465 303172.033 236.01 MD
663 621289.076 302942.083 236.28 AXD 718 623024.077 303581.809 250.62 PC
664 622117.932 303354.608 239.95 MD 719 621295.339 302951.074 236.4 PC+LP
665 623246.72 303416.108 255.52 POD 720 622744.84 303684.131 247.51 PRM
666 622735.167 303683.215 247.6 PRM 721 623027.978 303589.554 250.6 GP
667 621606.088 303178.868 235.63 SP 722 622123.492 303350.612 239.95 MD
668 622608.203 303712.845 246.75 ZDJ 723 621335.68 303050.998 234.45 SP
669 621605.702 303179.979 235.67 GB 724 622744.767 303684.113 247.51 ZIDS
670 622112.533 303353.891 239.87 PC 725 621616.43 303167.496 235.9 GM
671 622734.791 303666.594 249.59 PC 726 622746.05 303667.907 249.54 PC
672 621328.991 303060.917 233.58 SP 727 623023.065 303580.946 251.18 PC
673 623244.52 303417.942 255.67 TIMP 728 621336.447 303049.8 233.59 SP
674 622608.817 303712.725 247.89 ZDS 729 622124.056 303349.211 239.88 SP
675 621610.247 303181.982 235.87 GB 730 621625.605 303171.424 235.85 GM
676 621291.916 302941.918 236.15 MD 731 623022.026 303579.08 252.78 PC
677 622111.962 303356.125 238.74 PC 732 621337.067 303049.087 233.92 SP
678 622609.05 303711.213 249.18 PC 733 622124.422 303348.175 239.35 SP
679 621328.969 303060.941 233.78 SP 734 622744.814 303684.24 246.91 ZIDJ
680 623246.702 303416.062 255.76 TIMP 735 621295.128 302960.92 235.98 PC
681 622735.114 303684.383 247.55 ZIDS 736 621624.767 303172.324 235.75 SP
682 621292.622 302941.77 236.16 PC 737 622125.302 303347.507 239.55 SP
683 622111.203 303358.313 238.53 PC 738 621337.283 303048.817 234.07 TT
684 621610.577 303180.856 235.83 SP 739 623034.85 303581.195 250.92 AXD
685 621328.471 303064.355 233.71 TUBSANT 740 622124.772 303347.019 239.81 CA
686 622735.28 303684.483 245.07 ZIDJ 741 621296.187 302960.735 236.29 PC+LP
687 623245.21 303416.504 253.77 AXPOD 742 621624.4 303173.194 235.36 SP
688 622119.917 303361.33 238.51 PC 743 621338.114 303047.708 234.14 TT+GM
689 621295.247 302942.786 237.01 PC+LP 744 622125.117 303346.003 240.12 GM
690 621611.039 303180.238 235.41 SP 745 622754.481 303675.733 247.9 MD
691 621290.266 302951.908 236.15 AXD 746 623035.894 303583.793 250.81 MD
692 622744.817 303678.894 247.89 AXD 747 621330.424 303058.432 234.91 PC
693 623025.739 303585.405 250.8 AXD 748 621624.24 303175.015 235.99 SP
694 622120.758 303359.198 238.66 PC 749 622134.429 303349.211 240.24 GM
695 621611.374 303178.935 236.1 SP 750 621282.611 302912.439 236.43 MD
696 623249.785 303424.368 255.51 TIMP 751 621623.487 303176.216 236.08 MD
697 621329.014 303061.064 233.85 TUBSANT 752 623033.657 303578.612 250.83 MD
698 621611.958 303177.565 236.09 MD 753 621329.674 303058.965 233.95 PC
699 622745.015 303675.818 247.81 MD 754 621328.155 303060.041 233.81 GM
700 623026.832 303588.025 250.68 MD 755 622745.126 303666.626 249.67 PC
701 622121.806 303356.729 239.95 PC 756 623036.648 303584.661 250.73 PC
702 623252.032 303422.552 255.56 TIMP 757 621280.013 302912.494 236.61 PC+LP
703 621332.848 303054.997 234.77 AXD 758 621622.285 303179.054 236.23 AXD
704 621293.135 302951.561 236.09 MD 759 621328.445 303061.208 233.86 CV
705 622121.988 303355.988 239.95 MD 760 621283.052 302917.115 236.36 MD
706 622744.777 303681.596 247.73 MD 761 622132.853 303353.879 240 MD
707 623024.566 303582.593 250.68 MD 762 622744.461 303668.706 249.27 PC
708 623249.788 303424.315 255.35 POD 763 623033.127 303577.686 250.75 PC
709 621613.171 303174.839 236.17 AXD 764 621327.662 303064.129 233.6 GM

91
765 623036.839 303585.38 250.73 GP 820 622141.442 303359.635 240.17 AXD
766 621621.313 303181.764 236.17 MD 821 621288.15 302962.09 235.92 MD
767 622745.048 303673.274 248.05 PC 822 622754.721 303673.342 247.98 PC
768 621280.62 302917.333 236.25 PC+LP 823 623048.408 303574.927 251.07 AXD
769 621337.249 303057.701 234.71 AXD 824 621294.348 302961.76 235.99 MD
770 622132.035 303356.585 240.12 AXD 825 621632.707 303180.465 236.15 MD
771 623031.315 303574.069 252.91 PC 826 622142.066 303356.936 240.06 MD
772 621280.958 302921.957 236.08 PC+LP 827 622755.754 303670.567 249.54 PC
773 621620.849 303182.838 236.2 SP 828 622763.829 303671.329 249.05 GB
774 621283.637 302922.203 236.31 MD 829 621347.584 303059.564 234.4 MD
775 622131.093 303358.923 239.99 MD 830 623049.792 303577.354 250.99 MD
776 621619.913 303184.192 235.35 SP 831 622142.68 303355.708 240.08 PC
777 623043.832 303577.061 251.02 AXD 832 621633.245 303179.07 235.97 SP
778 621284.755 302932.214 236.28 MD 833 621344.808 303065.623 234.69 MD
779 621335.318 303060.612 234.78 MD 834 623047.326 303572.136 250.92 MD
780 622130.774 303359.767 239.97 PC 835 622764.69 303673.311 247.95 PC
781 621619.446 303185.348 235.72 SP 836 622143.095 303354.365 239.87 RP
782 621619.232 303186.021 235.62 GM 837 621633.965 303178.162 235.27 SP
783 621338.977 303054.821 234.46 MD 838 622764.616 303675.773 247.96 MD
784 623042.411 303574.345 250.91 MD 839 623049.848 303578.296 250.95 PC
785 622129.713 303361.666 238.79 PC 840 621285.833 302962.127 235.23 PC+LP
786 621282.256 302932.312 236.29 PC+LP 841 622143.244 303354.165 239.42 RP
787 622754.848 303684.7 245.77 ZIDJ 842 621348.316 303058.053 234.34 SP
788 621627.525 303189.856 235.9 GM 843 621634.695 303176.811 235.6 SP
789 623044.762 303579.899 250.9 MD 844 621286.658 302962.05 235.68 PC
790 622128.893 303363.441 238.45 PC 845 621634.791 303176.134 235.55 PC
791 621283.341 302942.585 236.27 PC+LP 846 623046.997 303570.924 250.85 PC
792 621339.858 303053.789 234.38 SP 847 622143.414 303353.357 239.74 RP
793 622754.905 303684.41 247.49 ZIDS 848 621348.596 303057.244 233.67 SP
794 621285.866 302942.514 236.22 MD 849 622764.84 303678.847 248.02 AXD
795 622138.503 303367.785 238.5 PC 850 622143.595 303352.573 240.22 GM
796 623041.952 303573.37 250.92 PC 851 621287.359 302962.019 235.88 PC
797 622754.923 303682.956 247.85 PRM 852 621348.843 303056.73 234.09 SP
798 621340.45 303052.794 233.69 SP 853 621291.928 302966.883 235.99 AXD
799 621629.034 303189.211 235.68 SP 854 621350.407 303053.605 234.17 GM
800 621286.993 302952.113 236.07 MD 855 622153.022 303355.85 240.04 GM
801 622754.792 303681.597 247.86 MD 856 622764.884 303681.63 247.94 MD
802 622139.629 303365.42 238.6 PC 857 623045.965 303567.868 251.3 PC
803 623044.71 303581.725 250.79 PC 858 621348.672 303053.865 234.25 CA
804 621340.842 303052.025 234.11 SP 859 621295.101 302966.813 235.92 MD
805 621629.477 303188.517 235.36 SP 860 622765.096 303683.297 247.87 PC
806 621342.05 303049.876 234.13 GM 861 622152.871 303356.718 239.94 SP
807 622140.482 303363.036 240 PC 862 623052.531 303583.118 248.46 VALE
808 623045.369 303583.029 250.48 PC 863 621288.69 302967.049 235.87 MD
809 621284.563 302952.495 235.86 PC+LP 864 621343.997 303066.371 234.66 PC
810 621629.764 303187.026 236.15 SP 865 622771.167 303683.769 247.76 PC
811 621291.4 302961.833 236.05 AXD 866 623044.826 303565.726 251.32 PC
812 622754.796 303678.779 247.97 AXD 867 622152.444 303357.469 239.4 SP
813 621332.847 303066.031 233.94 GM 868 621288.21 302967.255 235.78 PC
814 621630.32 303186.038 236.24 MD 869 621343.293 303068.021 233.77 PC
815 622140.621 303362.265 240.03 MD 870 623043.921 303560.501 251.36 PC
816 623040.276 303570.856 251.06 PC 871 622770.08 303682.967 247.96 PRM
817 623038.386 303564.332 251.73 PC 872 622152.171 303358.353 240.01 SP
818 621346.278 303062.299 234.6 AXD 873 621342.712 303069.47 233.79 GM
819 621631.38 303183.22 236.3 AXD 874 622151.658 303360.214 240.13 MD

92
875 622769.89 303681.668 247.95 MD 930 622159.429 303368.882 240.17 MD
876 621287.568 302967.24 235.6 PC 931 621366.424 303065.065 234.27 SP
877 622769.82 303678.775 248.09 AXD 932 623070.881 303563.979 251.46 AXD
878 623052.891 303572.817 251.15 AXD 933 621297.627 302981.369 235.86 PC
879 621341.306 303067.112 234.08 CA 934 622159.227 303369.514 240.12 PC
880 621287.08 302967.743 235.22 PC+LP 935 621366.576 303063.778 233.65 SP
881 622151.088 303362.923 240.23 AXD 936 623070.035 303561.412 251.31 MD
882 621355.484 303066.16 234.54 AXD 937 622157.86 303372.68 238.94 PC
883 623053.879 303575.415 251.06 MD 938 621298.846 302980.835 235.74 SP
884 621297.513 302966.234 236.37 PC+LP 939 621367.039 303063.19 234.09 SP
885 621356.713 303063.412 234.46 MD 940 621368.145 303060.938 234.34 GM
886 622150.112 303365.437 240.09 MD 941 622157.773 303373.08 238.75 GP
887 622770.12 303675.776 248 MD 942 623071.843 303566.667 251.41 MD
888 623052.182 303570.055 251.01 MD 943 621299.322 302980.823 235.52 SP
889 621295.795 302966.707 235.97 PC 944 621362.324 303076.61 234.19 GM
890 621292.477 302971.79 235.93 AXD 945 622167.301 303376.405 238.83 GP
891 621354.387 303068.874 234.57 MD 946 621299.695 302980.744 235.63 SP
892 622149.766 303366.112 240.07 PC 947 623079.802 303559.338 251.66 AXD
893 622770.171 303674.354 248.11 PC 948 621362.884 303074.696 234.37 PC
894 623054.227 303576.575 251.02 PC 949 622167.575 303375.338 238.87 PC
895 622770.232 303671.339 248.64 GB 950 621301.152 302980.035 235.97 PC+LP
896 621289.373 302972.15 235.82 MD 951 621374.299 303072.912 234.51 AXD
897 622148.917 303368.443 238.71 PC 952 623081.467 303561.732 251.66 MD
898 623051.742 303569.08 250.87 PC 953 621289.95 302982.111 235.66 PC
899 621357.57 303061.681 234.36 SP 954 622168.493 303372.484 240.27 PC
900 621295.514 302971.817 235.81 MD 955 621374.961 303069.986 234.47 MD
901 622147.036 303370.551 238.54 PC 956 622169 303371.969 240.27 MD
902 623051.013 303567.853 251.18 PC 957 623078.632 303556.853 251.52 MD
903 621357.999 303061.025 233.58 SP 958 621288.341 302982.658 235.09 PC+LP
904 622162.769 303358.673 240.16 GM 959 621295.29 302991.68 235.65 AXD
905 621296.529 302971.676 235.92 PC 960 621373.494 303075.657 234.46 MD
906 623050.578 303565.785 251.79 PC 961 622169.899 303369.404 240.39 AXD
907 621358.214 303060.293 234.23 SP 962 623088.435 303554.447 251.84 AXD
908 621359.195 303057.552 234.25 GM 963 621375.615 303068.952 234.42 SP
909 623049.946 303563.825 251.15 PC 964 621298.328 302991.264 235.47 MD
910 621298.702 302971.403 236.17 PC+LP 965 622171.089 303366.811 240.29 MD
911 622162.396 303359.826 240.08 SP 966 623087.064 303551.946 251.71 MD
912 621353.753 303070.405 234.64 PC 967 621375.956 303067.614 233.73 SP
913 623048.369 303560.603 251.93 PC 968 621291.925 302992.105 235.67 MD
914 621287.601 302972.623 235.15 PC+LP 969 623089.58 303556.857 251.85 MD
915 622162.268 303360.659 239.58 SP 970 621376.441 303066.139 234.39 SP
916 621353.027 303073.261 234.8 GB 971 621290.743 302991.956 235.58 DA
917 621288.849 302972.329 235.78 PC 972 621377.276 303064.472 234.39 GM
918 622161.862 303361.405 240.21 SP 973 622172.688 303361.933 240.31 GM
919 621293.943 302981.772 235.83 AXD 974 623092.784 303551.753 251.94 AXD
920 623061.92 303568.472 251.31 AXD 975 621283.763 302991.852 234.92 DA
921 621364.802 303069.632 234.5 AXD 976 621372.953 303080.307 234.08 GM
922 622161.24 303363.451 240.21 MD 977 622177.566 303363.494 240.24 GM
923 621365.813 303066.917 234.45 MD 978 622775.236 303683.464 247.93 PC
924 623060.599 303565.855 251.14 MD 979 622176.922 303364.337 240.37 CA
925 622160.58 303366.139 240.32 AXD 980 623094.263 303554.235 251.96 MD
926 621290.7 302981.942 235.73 MD 981 621373.463 303077.154 234.49 PC
927 621363.719 303072.131 234.48 MD 982 622775.246 303682.647 247.99 PRM
928 623063.083 303570.979 251.23 MD 983 621373.02 303079.606 234.1 CA
929 621297.028 302981.324 235.67 MD 984 622775.196 303681.561 247.99 MD

93
985 623091.247 303549.212 251.8 MD 1040 622793.966 303684.232 246.28 ZIDJ
986 621300.534 302991.516 235.44 RP 1041 622180.405 303370.029 240.37 MD
987 622176.77 303365.138 240.14 SP 1042 621381.367 303082.029 233.97 PC
988 622774.744 303678.72 248.12 AXD 1043 623107.012 303529.692 255.27 PC
989 621379.102 303074.35 234.47 AXD 1044 622794.775 303682.357 248.17 PRM
990 621301.876 302991.198 234.38 RP 1045 621380.39 303085.291 233.75 GP
991 622176.623 303365.54 239.76 SP 1046 622794.797 303680.905 248.19 MD
992 621379.967 303071.765 234.38 MD 1047 623102.932 303540.359 252.03 PC
993 621302.234 302991.075 234.41 RP 1048 622181.156 303367.906 240.39 SP
994 622176.39 303366.32 240.27 SP 1049 622794.881 303678.26 248.25 AXD
995 621378.079 303077.162 234.42 MD 1050 621393.309 303079.094 234.48 AXD
996 622175.681 303368.37 240.33 MD 1051 623102.14 303539.854 252.31 PC
997 622774.624 303675.819 248.03 MD 1052 622181.422 303367.143 239.87 SP
998 623095.431 303546.617 251.92 MD 1053 621394.367 303076.177 234.42 MD
999 621302.35 302990.888 235.17 RP 1054 623101.043 303535.43 254.67 PC
1000 623098.446 303551.606 252.04 MD 1055 622181.744 303366.692 240.25 SP
1001 622774.7 303672.214 248.21 PC 1056 622182.486 303365.166 240.44 GM
1002 621303.941 302990.516 235.24 PC+LP 1057 621392.135 303081.86 234.41 MD
1003 622774.73 303671.526 248.46 GB 1058 622794.676 303675.29 248.17 MD
1004 621381.996 303066.141 234.36 GM 1059 623094.3 303545.839 251.81 PC
1005 622783.752 303671.741 248.58 GB 1060 622191.805 303369.411 240.59 GM
1006 621376.288 303081.64 233.8 GM 1061 621643.877 303180.246 235.63 PC
1007 622173.759 303373.691 240.31 MD 1062 622795.055 303673.308 248.4 PC
1008 623105.452 303543.87 252.27 AXD 1063 623093.438 303544.333 252.11 PC
1009 621377.186 303079.285 234.25 PC 1064 621396.073 303071.339 234.39 GB
1010 622173.459 303374.273 240.32 PC 1065 622796.16 303672.165 248.59 GB
1011 622784.315 303674.222 248.27 PC 1066 623093.111 303541.926 253.01 PC
1012 621383.798 303075.919 234.48 AXD 1067 621643.551 303180.945 235.67 SP
1013 622784.281 303675.652 248.1 MD 1068 622191.598 303370.179 240.54 SP
1014 623106.673 303546.345 252.26 MD 1069 621391.168 303085.514 234.13 PC
1015 622172.591 303377.05 238.92 PC 1070 623086.265 303551.024 251.63 PC
1016 622172.511 303377.702 238.93 GP 1071 621643.174 303181.559 235.3 SP
1017 621384.872 303073.075 234.4 MD 1072 622191.252 303371.07 240.09 SP
1018 623103.511 303541.179 252.15 MD 1073 621389.968 303089.381 233.79 CC
1019 622784.757 303678.62 248.19 AXD 1074 622804.085 303674.253 248.27 MD
1020 622176.777 303379.349 238.96 GP 1075 623084.65 303548.914 252.63 PC
1021 621382.636 303078.699 234.43 MD 1076 621642.558 303183.057 236.11 SP
1022 623113.727 303538.191 252.47 AXD 1077 622190.945 303371.839 240.45 SP
1023 622784.926 303681.421 248.12 MD 1078 621402.858 303082.358 234.49 AXD
1024 622177.024 303378.59 239.12 PC 1079 622189.93 303373.563 240.52 MD
1025 621385.712 303070.911 234.17 SP 1080 621642.418 303183.914 236.29 PC
1026 623112.1 303535.415 252.37 MD 1081 622804.698 303677.323 248.31 AXD
1027 622178.127 303376.071 240.33 PC 1082 621401.666 303085.264 234.41 MD
1028 622785.265 303682.607 248.17 PRM 1083 621641.762 303184.373 236.27 MD
1029 621385.897 303070.375 233.87 SP 1084 623084.11 303545.974 253.51 PC
1030 622178.435 303375.408 240.34 MD 1085 622188.706 303376.311 240.58 AXD
1031 623115.168 303540.512 252.44 MD 1086 621403.81 303079.534 234.43 MD
1032 622785.594 303683.349 248.36 PC 1087 622805 303680.087 248.17 MD
1033 621385.972 303069.847 234.25 SP 1088 623078.038 303555.564 251.48 PC
1034 621386.597 303067.916 234.28 GB 1089 621640.602 303187.042 236.37 AXD
1035 623110.868 303535.249 252.25 PC 1090 622187.636 303378.873 240.41 MD
1036 622793.933 303684.1 247.93 ZIDS 1091 623077.251 303553.813 251.61 PC
1037 622179.315 303372.802 240.48 AXD 1092 622805.374 303681.726 248.18 PRM
1038 621386.581 303068.617 234.38 CA 1093 621404.912 303076.996 234.4 RP
1039 623110.25 303534.704 252.71 PC 1094 621639.517 303189.915 236.34 MD

94
1095 622187.303 303380.037 240.32 PC 1150 621410.203 303090.881 233.88 SP
1096 623069.535 303560.143 251.17 PC 1151 622200.686 303374.346 240.35 SP
1097 621405.038 303076.687 233.94 RP 1152 622813.524 303670.699 248.45 ZIDJ
1098 622805.591 303682.913 248.2 ZIDS 1153 622200.934 303373.714 240.44 GM
1099 622186.101 303381.662 239.17 PC 1154 621414.564 303079.876 234.25 SP
1100 623069.107 303558.671 251.82 PC 1155 621651.835 303186.597 236.1 SP
1101 621405.063 303076.309 234.28 RP 1156 623072.654 303568.695 252.31 ZDS
1102 621639.226 303191.687 236.16 SP 1157 622813.391 303670.577 250.3 ZIDS
1103 622805.899 303682.996 245.4 ZIDJ 1158 622210.324 303378.422 240.67 GM
1104 621405.553 303075.009 234.28 GM 1159 621409.957 303091.446 234.44 SP
1105 622185.79 303382.147 239.15 GP 1160 621652.586 303185.786 235.63 SP
1106 623059.968 303564.794 251.1 PC 1161 623073.078 303569.357 249.08 ZDJ
1107 621638.869 303192.906 235.51 SP 1162 622818.806 303669.597 250.26 ZIDS
1108 622814.885 303682.163 245.31 ZIDJ 1163 621409.404 303091.823 234.5 CA
1109 621400.215 303089.631 234.4 GM 1164 623081.8 303562.509 251.58 PC
1110 622195.508 303385.585 239.44 GP 1165 621652.92 303184.96 236.04 SP
1111 623059.802 303564.301 251.63 PC 1166 622818.762 303669.753 248.28 ZIDJ
1112 621638.637 303193.508 236.05 SP 1167 621409.62 303092.421 234.5 GM
1113 622814.953 303682.008 248.12 ZIDS 1168 621653.148 303184.59 236.14 GM
1114 621638.382 303194.546 236.05 GM 1169 622208.578 303380.91 240.75 MD
1115 622195.796 303385.011 239.63 PC 1170 622818.845 303670.123 248.15 SP
1116 623058.934 303562.713 251.82 PC 1171 623082.262 303564.171 251.3 ZDS
1117 622815.112 303680.733 248.21 PRM 1172 621415.201 303078.609 234.24 GM
1118 621646.652 303198.191 236.11 GM 1173 621656.718 303186.226 236.14 GM
1119 622814.969 303678.738 248.18 MD 1174 622818.843 303670.534 248.06 SP
1120 622196.506 303383.461 240.46 PC 1175 623082.087 303564.802 249.39 ZDJ
1121 623057.55 303560.833 251.68 PC 1176 622207.317 303383.558 240.73 AXD
1122 621412.261 303085.749 234.56 AXD 1177 623090.178 303558.344 251.7 PC
1123 622814.716 303675.99 248.4 AXD 1178 622818.916 303670.985 248.27 SP
1124 622196.858 303382.547 240.47 MD 1179 621421.706 303089.083 234.61 AXD
1125 621647.27 303196.89 236.1 SP 1180 621655.336 303190.052 236.3 MD
1126 623055.797 303577.971 250.82 ZDS 1181 622205.931 303386.121 240.5 MD
1127 621411.374 303088.519 234.47 MD 1182 622819.155 303671.99 248.36 MD
1128 621647.444 303196.313 235.66 SP 1183 623090.971 303559.7 251.57 ZDS
1129 623055.886 303578.319 249.07 ZDJ 1184 621420.607 303091.942 234.54 MD
1130 621413.125 303082.948 234.45 MD 1185 622205.602 303387.403 240.5 PC
1131 622814.204 303672.869 248.31 MD 1186 621654.466 303192.947 236.49 AXD
1132 623063.882 303571.718 251.21 PC 1187 622819.609 303675.174 248.46 AXD
1133 621648.392 303194.942 236.54 SP 1188 621422.652 303086.45 234.51 MD
1134 621648.757 303193.761 236.44 MD 1189 622205.144 303388.429 239.8 PC
1135 622199.173 303377.218 240.66 MD 1190 623094.671 303556.252 251.83 PC
1136 621414.154 303080.521 234.28 SP 1191 622204.847 303389.126 239.66 GP
1137 622813.905 303672.264 248.19 SP 1192 621653.338 303195.624 236.49 MD
1138 623063.804 303571.908 251.27 STB 1193 622820.009 303678.085 248.31 MD
1139 621410.319 303090.372 234.38 SP 1194 623099.698 303552.723 251.99 PC
1140 622199.888 303375.85 240.55 SP 1195 621423.461 303084.412 234.39 SP
1141 622813.755 303671.679 247.98 SP 1196 622214.227 303392.81 239.64 GP
1142 623064.707 303572.954 251.06 ZDS 1197 621420.048 303094.041 234.37 SP
1143 621649.858 303190.936 236.44 AXD 1198 621652.615 303197.224 236.48 SP
1144 621414.346 303080.125 234.02 SP 1199 623099.87 303552.867 252.02 STB
1145 622200.503 303374.726 240.17 SP 1200 622214.401 303392.341 239.83 PC
1146 622813.58 303671.02 248.35 SP 1201 623107.219 303547.252 252.04 PC
1147 623065.124 303573.19 250.33 ZDJ 1202 621423.714 303083.666 233.95 SP
1148 621650.782 303188.41 236.32 MD 1203 621652.123 303198.168 235.76 SP
1149 623072.304 303567.467 251.29 PC 1204 622214.889 303391.565 240.54 PC

95
1205 622826.051 303681.265 247.95 PC 1260 621669.904 303194.412 236.39 SP
1206 623116.115 303542.257 252.18 PC 1261 622832.91 303666.718 248.48 SP
1207 621419.963 303094.886 233.93 SP 1262 621669.38 303195.41 236.46 MD
1208 621651.724 303198.812 236.23 SP 1263 622219.002 303393.529 240.51 PC
1209 621651.21 303200.101 236.2 GM 1264 623131.745 303529.218 252.59 PC
1210 622215.35 303390.403 240.59 MD 1265 621424.026 303096.632 234.25 SP
1211 622825.7 303680.188 248.41 PC 1266 622833.014 303667.013 248.36 SP
1212 621423.725 303083.504 234.31 SP 1267 621429.005 303083.798 234.41 GM
1213 621655.491 303201.814 236.01 GM 1268 622218.437 303394.704 239.66 GP
1214 622825.02 303677.289 248.42 MD 1269 623127.074 303522.467 252.58 PC
1215 621419.938 303095.267 234.3 SP 1270 622833.219 303667.445 248.47 SP
1216 622824.436 303674.146 248.51 AXD 1271 621668.455 303198.281 236.6 AXD
1217 623121.638 303532.188 252.64 AXD 1272 621423.827 303097.438 234.31 GM
1218 621419.548 303095.936 234.29 GM 1273 622223.196 303396.794 239.88 GP
1219 622216.537 303387.614 240.77 AXD 1274 622833.63 303668.664 248.56 MD
1220 621424.079 303081.974 234.39 GM 1275 623132.559 303530.531 252.47 ZDS
1221 621657.804 303197.372 236.52 MD 1276 621667.556 303200.956 236.55 MD
1222 623119.797 303529.579 252.54 MD 1277 622223.712 303395.557 240.56 PC
1223 622217.746 303385.358 240.79 MD 1278 623126.27 303521.635 254.61 PC
1224 622823.81 303670.995 248.42 MD 1279 621431.065 303092.451 234.66 AXD
1225 623123.132 303534.522 252.58 MD 1280 622834.168 303671.571 248.66 AXD
1226 621426.44 303090.737 234.64 AXD 1281 622224.212 303394.7 240.63 MD
1227 621659.108 303194.727 236.54 AXD 1282 621666.749 303202.82 236.52 SP
1228 622218.552 303384.154 240.87 PC 1283 623133.149 303522.561 252.79 AXD
1229 623119.096 303528.489 252.46 PC 1284 621432.024 303089.759 234.54 MD
1230 622823.623 303670.09 248.34 SP 1285 622834.719 303674.395 248.63 MD
1231 622219.161 303382.591 240.75 GM 1286 621666.205 303203.837 236.01 SP
1232 621427.444 303088.09 234.54 MD 1287 622225.55 303391.846 240.84 AXD
1233 621660.095 303191.822 236.36 MD 1288 621429.821 303095.444 234.55 MD
1234 623123.675 303535.718 252.48 PC 1289 623131.183 303520.042 252.7 MD
1235 622823.602 303669.69 248.23 SP 1290 622836.489 303677.864 248.51 PC
1236 622223.683 303384.87 240.78 GM 1291 621665.907 303204.692 236.34 SP
1237 621425.237 303093.825 234.52 MD 1292 622226.862 303389.549 240.8 MD
1238 623124.631 303536.574 252.8 PC 1293 623134.895 303524.461 252.75 MD
1239 622823.574 303669.331 248.27 SP 1294 622836.694 303679.534 247.59 PC
1240 621661.574 303188.188 236.18 GM 1295 621432.682 303087.769 234.4 SP
1241 622222.995 303386.407 240.76 PC 1296 622843.792 303668.559 248.72 AXD
1242 623119.027 303527.93 253.23 PC 1297 622227.685 303388.357 240.83 PC
1243 621428.164 303085.883 234.36 SP 1298 623135.443 303526.034 252.75 PC
1244 622823.539 303668.925 248.47 ZIDJ 1299 621433.115 303087.251 233.97 SP
1245 621670.845 303191.944 235.81 GM 1300 621665.437 303205.846 236.31 GM
1246 622222.629 303387.444 240.78 MD 1301 622228.138 303387.052 240.89 GM
1247 621424.468 303095.795 234.38 SP 1302 623130.62 303519.001 252.63 PC
1248 622823.5 303668.788 250.32 ZIDS 1303 621433.147 303087.097 234.37 SP
1249 623129.34 303525.882 252.73 AXD 1304 621433.623 303085.705 234.37 GM
1250 621428.373 303085.397 234 SP 1305 621674.69 303209.247 236.35 GM
1251 621670.513 303192.51 235.84 SP 1306 622237.493 303391.793 241.03 GM
1252 622832.67 303666.366 250.32 ZIDS 1307 622842.499 303666.028 248.68 MD
1253 623127.396 303523.201 252.67 MD 1308 623129.993 303518.047 253.29 STB
1254 621424.192 303096.363 233.98 SP 1309 621428.352 303099.262 234.41 GM
1255 621670.866 303193.031 235.72 SP 1310 622236.497 303392.979 240.85 PC
1256 622832.801 303666.435 248.56 ZIDJ 1311 623129.638 303517.356 253.31 PC
1257 622219.358 303392.322 240.61 MD 1312 622841.769 303664.303 248.65 SP
1258 623131.073 303528.027 252.69 MD 1313 621676.924 303204.26 236.6 MD
1259 621428.406 303085.311 234.34 SP 1314 622235.981 303393.819 240.8 MD

96
1315 623136.267 303527.077 252.3 PC 1370 621687.244 303204.887 236.72 AXD
1316 622841.735 303663.832 248.48 SP 1371 622254.753 303400.655 241.12 GM
1317 622841.612 303663.522 248.61 SP 1372 623141.973 303509.072 252.86 PC
1318 621677.869 303201.658 236.66 AXD 1373 621451.276 303095.158 234.78 SP
1319 622234.581 303396.275 240.87 AXD 1374 622859.705 303655.685 249.85 ZIDS
1320 623136.843 303519.329 252.84 AXD 1375 622859.456 303655.167 249.91 GM
1321 622841.557 303663.4 248.64 ZIDJ 1376 621686.255 303207.588 236.64 MD
1322 621440.485 303095.944 234.75 AXD 1377 622254.561 303401.255 240.98 PC
1323 621678.721 303198.82 236.51 MD 1378 621451.682 303093.942 234.03 SP
1324 622233.172 303398.964 240.73 MD 1379 622864.27 303652.973 250.19 GM
1325 623138.995 303521.169 252.82 MD 1380 622253.761 303402.859 240.92 MD
1326 622841.615 303663.319 250.23 ZIDS 1381 621451.873 303093.556 234.22 SP
1327 622850.615 303659.038 249.58 GM 1382 621685.918 303208.825 236.62 SP
1328 621439.365 303098.898 234.63 MD 1383 623141.466 303508.917 252.94 ZDJ
1329 623134.9 303516.818 252.75 MD 1384 621452.381 303092.791 234.26 GM
1330 621678.999 303197.667 236.49 SP 1385 621685.353 303210.013 235.95 SP
1331 622232.461 303401.224 240.57 GM 1386 623140.45 303507.677 255.92 ZDS
1332 621441.392 303093.214 234.69 MD 1387 622864.6 303653.573 250.07 ZIDS
1333 623139.892 303522.348 252.81 PC 1388 622252.442 303405.226 241 AXD
1334 621679.575 303196.452 235.68 SP 1389 621447.397 303106.389 234.74 GM
1335 622241.69 303404.886 240.9 CC 1390 621684.799 303211.126 236.4 SP
1336 622852.12 303662.166 248.8 MD 1391 623140.644 303507.914 255.95 ZDS
1337 623134.087 303515.644 252.66 PC 1392 622864.565 303653.752 248.99 ZIDJ
1338 621438.868 303100.393 234.54 SP 1393 621684.45 303212.484 236.45 GM
1339 621680.29 303195.543 236.27 SP 1394 622251.054 303407.549 240.9 MD
1340 621680.249 303195.563 236.3 GP 1395 622865.17 303655.242 248.96 PC
1341 622242.097 303404.106 240.81 PC 1396 621448.058 303103.895 234.68 RP
1342 623132.383 303513.221 254.51 PC 1397 623151.779 303505.926 253.14 AXD
1343 621438.731 303100.802 234.19 SP 1398 621693.139 303215.48 236.51 GM
1344 622853.064 303664.886 248.81 AXD 1399 622865.664 303656.164 248.96 MD
1345 622242.444 303403.424 240.83 MD 1400 622250.652 303408.897 240.97 PC
1346 621690.035 303195.805 236.43 PC 1401 621448.005 303104.422 234.18 RP
1347 623140.483 303523.046 252.89 PC 1402 623149.868 303503.936 253.05 MD
1348 621438.621 303101.246 234.39 SP 1403 622250.219 303409.717 241.02 PARCAS
1349 622862.236 303660.783 248.9 AXD 1404 621447.551 303104.841 234.64 RP
1350 621437.769 303102.748 234.53 GM 1405 621694.606 303214.389 236.51 SP
1351 621689.298 303198.428 236.42 SP 1406 622866.804 303658.689 248.94 AXD
1352 622243.589 303400.729 240.94 AXD 1407 622258.949 303414.736 241.16 PARCAS
1353 623144.287 303512.609 253 AXD 1408 623149.281 303503.21 253.05 PC
1354 621442.975 303089.286 234.32 GM 1409 621694.877 303213.599 236.15 SP
1355 621689.13 303199.683 235.8 SP 1410 622871.249 303656.631 248.99 AXD
1356 621449.801 303099.586 234.84 AXD 1411 622259.89 303411.98 241 MD
1357 622244.474 303398.159 240.84 MD 1412 621695.234 303212.621 236.64 SP
1358 622860.835 303658.174 248.85 MD 1413 623148.63 303502.496 252.99 ZDJ
1359 623145.902 303514.925 252.9 MD 1414 621459.023 303103.333 234.9 AXD
1360 621688.55 303200.819 236.55 SP 1415 621695.829 303211.052 236.67 MD
1361 621449.024 303102.724 234.74 MD 1416 623147.933 303501.558 254.76 ZDS
1362 621688.005 303202.149 236.56 MD 1417 622261.411 303409.737 241.06 AXD
1363 623142.585 303510.053 252.91 MD 1418 621460.287 303100.654 234.9 MD
1364 622245.024 303397.169 240.9 PC 1419 622869.979 303654.101 248.95 MD
1365 622860.194 303656.846 248.94 PC 1420 623147.633 303501.338 256.2 ZDS
1366 622245.85 303395.998 241.04 GM 1421 621696.763 303208.138 236.77 AXD
1367 621450.915 303096.768 234.84 MD 1422 621457.813 303106.292 234.77 MD
1368 623146.347 303516.075 252.94 PC 1423 622262.67 303407.39 240.98 MD
1369 622859.744 303655.789 249.12 ZIDJ 1424 623153.422 303508.159 253.04 MD

97
1425 622869.312 303652.745 248.99 PC 1480 621466.423 303111.977 234.82 PC
1426 621697.493 303205.543 236.62 MD 1481 621465.835 303113.558 234.85 GM
1427 622263.172 303406.578 241.01 PC 1482 621700.466 303212.6 236.71 MD
1428 623153.945 303508.869 253.05 PC 1483 622888.159 303645.657 249.17 MD
1429 621460.802 303099.661 234.88 SP 1484 622270.188 303414.21 241.15 AXD
1430 622868.935 303651.82 249.06 ZIDJ 1485 623166.693 303492.548 253.4 AXD
1431 622263.893 303405.506 241.1 GM 1486 621472.796 303109.271 234.98 AXD
1432 623154.067 303509.659 253.11 GP 1487 621698.189 303218.12 236.38 GM
1433 621461.38 303098.343 234.28 SP 1488 622887.042 303643.477 249.93 GM
1434 621698.72 303203.678 236.58 SP 1489 621471.416 303112.143 234.84 MD
1435 622868.88 303651.658 250.25 ZIDS 1490 622271.466 303411.649 241.02 MD
1436 622268.125 303407.545 241 GM 1491 623164.82 303490.552 253.27 MD
1437 622868.613 303650.939 250.34 GM 1492 621702.982 303219.668 236.62 CC
1438 621699.039 303202.969 236.03 SP 1493 622896.622 303639.034 250.34 GM
1439 621461.448 303097.873 234.85 SP+CA 1494 621473.914 303106.592 234.87 MD
1440 623159.231 303499.287 253.29 AXD 1495 622272.072 303410.986 241.03 PC
1441 622878.331 303647.271 250.3 GB 1496 623164.164 303489.96 253.3 PC
1442 621457.252 303107.941 234.73 PC 1497 622272.67 303409.944 241.06 GM
1443 622267.858 303408.573 240.96 PC 1498 621474.786 303105.028 234.68 SP
1444 621699.309 303202.302 236.25 SP 1499 621703.607 303217.61 236.47 SP
1445 621456.546 303109.98 234.71 GL 1500 623163.568 303489.31 253.24 ZDJ
1446 621699.46 303202.065 236.33 GP 1501 622896.883 303639.503 250.31 ZIDS
1447 622267.329 303409.366 241 MD 1502 622281.57 303414.976 241.33 GM
1448 623157.194 303497.226 253.16 MD 1503 621474.996 303104.442 234.23 SP
1449 622878.364 303647.643 250.27 ZIDS 1504 621703.996 303216.591 236.03 SP
1450 621468.224 303107.292 234.94 AXD 1505 623163.329 303488.087 256.53 ZDS
1451 621704.084 303203.591 236.17 GP 1506 622896.977 303639.682 249.68 ZIDJ
1452 623156.588 303496.588 253.15 PC 1507 622280.911 303416.345 241.11 MD
1453 622878.405 303647.741 249.22 ZIDJ 1508 621704.697 303215.427 236.68 SP
1454 622265.881 303411.993 241.11 AXD 1509 622897.012 303639.826 249.58 SP
1455 621469.529 303104.632 234.85 MD 1510 621475.687 303103.302 234.56 SP+GM
1456 622878.694 303648.518 249.17 PC 1511 623163.051 303487.785 256.53 ZDS
1457 621703.882 303204.211 236.21 SP 1512 621705.108 303214.246 236.72 MD
1458 623156.049 303495.929 253.13 ZDJ 1513 623168.591 303494.663 253.33 MD
1459 621466.919 303110.114 234.81 MD 1514 621470.796 303113.941 234.88 PC
1460 622264.628 303414.624 240.95 MD 1515 622897.161 303640.085 249.14 SP
1461 622879.409 303649.483 249.07 MD 1516 622279.194 303418.789 241.23 AXD
1462 621703.505 303204.754 236.04 SP 1517 621470.349 303115.493 234.81 GM
1463 623156.136 303494.214 256.4 ZDS 1518 623168.933 303495.106 253.3 PC
1464 622263.118 303416.961 241.13 PARCAS 1519 622897.348 303640.497 249.38 SP
1465 621470.516 303103.127 234.79 SP 1520 621706.071 303211.375 236.83 AXD
1466 621703.076 303206.081 236.64 SP 1521 621477.237 303111.197 235 AXD
1467 623155.938 303493.903 256.42 ZDS 1522 623169.354 303496.153 253.63 GP
1468 622880.385 303652.432 249.11 AXD 1523 622277.716 303421.311 241.02 MD
1469 621702.547 303206.995 236.66 MD 1524 622897.286 303641.082 249.32 SP
1470 623160.923 303501.434 253.18 MD 1525 622898.462 303643.955 249.31 AXD
1471 622263.846 303415.731 241.11 PARCAS 1526 622277.243 303422.479 240.88 CC
1472 621470.823 303102.425 234.29 SP 1527 621475.899 303114.163 234.86 MD
1473 622268.508 303418.048 240.82 GM 1528 621706.882 303208.541 236.69 MD
1474 623161.332 303502.324 253.13 PC 1529 623170.437 303489.221 253.49 AXD
1475 621471.064 303101.933 234.31 SP+GL 1530 622286.15 303427.471 240.95 GP
1476 621701.534 303209.804 236.81 AXD 1531 621478.485 303108.654 234.9 MD
1477 622889.524 303648.242 249.2 AXD 1532 621707.063 303207.117 236.66 SP
1478 623161.399 303503.222 253.21 GP 1533 622912.213 303637.687 249.45 AXD
1479 622269.102 303416.94 240.96 MD 1534 623168.447 303487.236 253.34 MD

98
1535 622286.606 303426.467 241.2 PC 1590 623175.928 303488.167 253.41 MD
1536 621479.321 303106.906 234.83 SP 1591 622846.366 303674.863 247.92 PC
1537 621707.45 303206.211 236.17 SP 1592 621493.995 303122.178 234.98 MD
1538 622907.624 303639.723 249.42 AXD 1593 621725.701 303214.906 236.88 MD
1539 623167.768 303486.471 253.34 PC 1594 622863.25 303663.537 248.71 MD
1540 621479.727 303105.981 234.26 SP 1595 623176.244 303488.602 253.36 PC
1541 621708.133 303205.596 236.42 SP 1596 623176.287 303489.278 253.08 GP
1542 621708.401 303204.662 236.51 GM 1597 621496.739 303116.933 235.07 MD
1543 622906.437 303637.186 249.41 MD 1598 622863.92 303664.528 248.68 PRM
1544 621480.069 303105.256 234.61 SP+GM 1599 621726.467 303213.876 236.88 SP
1545 623167.231 303486.029 253.34 ZDJ 1600 622864.765 303665.178 248.36 PC
1546 622288.156 303423.325 241.33 AXD 1601 621497.48 303115.684 235.05 SP
1547 621718.102 303207.931 236.62 GM 1602 621727.02 303212.678 236.2 SP
1548 623167.08 303484.901 256.42 ZDS 1603 623181.639 303479.274 253.68 AXD
1549 621473.846 303120.692 234.72 CC 1604 622868.847 303663.35 248.98 PC
1550 622289.474 303420.939 241.22 MD 1605 621497.997 303114.354 234.47 SP
1551 621717.259 303209.943 236.76 PC 1606 621727.346 303211.708 236.57 SP
1552 623166.863 303484.658 256.41 ZDS 1607 621727.465 303211.447 236.66 GM
1553 621486.449 303115.358 235.08 AXD 1608 623183.382 303481.475 253.49 MD
1554 622905.077 303635.012 250.36 GM 1609 621498.373 303113.416 234.7 SP+GM
1555 621716.508 303211.803 236.79 MD 1610 622865.345 303666.495 247.5 ZIDS
1556 623172.19 303491.394 253.38 MD 1611 621735.923 303214.348 236.66 GM
1557 622290.331 303419.043 241.4 GM 1612 623179.613 303477.068 253.55 MD
1558 621485.452 303117.938 234.97 MD 1613 621493.035 303124.2 235.02 PC
1559 623172.483 303491.895 253.35 PC 1614 622865.424 303666.664 244.98 ZIDJ
1560 621715.606 303214.641 236.91 AXD 1615 621492.212 303125.598 234.97 GL
1561 622294.233 303440.577 241.48 GM 1616 623183.617 303481.996 253.41 PC
1562 623172.678 303493.21 252.9 GP 1617 621736.386 303215.246 236.57 SP
1563 621487.712 303112.81 234.98 MD 1618 622868.841 303664.895 247.69 ZIDS
1564 621714.693 303217.539 236.79 MD 1619 621504.525 303123.865 235.2 AXD
1565 622844.894 303670.834 248.7 MD 1620 623179.014 303476.41 253.53 PC
1566 621488.609 303111.531 234.9 SP 1621 621736.249 303215.871 236.29 SP
1567 623174.121 303485.934 253.54 AXD 1622 622868.846 303665.029 246.35 ZIDJ
1568 622854.041 303667.245 248.73 MD 1623 621503.387 303126.496 235.09 MD
1569 621489.167 303110.484 234.33 SP 1624 622872.274 303659.174 248.82 MD
1570 621712.714 303222.713 236.66 GM 1625 621735.771 303217.208 236.92 SP
1571 623172.324 303483.713 253.4 MD 1626 623178.644 303475.867 253.53 ZDJ
1572 622845.566 303672.094 248.77 PRM 1627 621505.838 303121.212 235.09 MD
1573 621489.12 303109.185 234.58 SP+GM 1628 621735.52 303218.311 237 MD
1574 621722.563 303225.894 236.87 GM 1629 622881.346 303655.009 248.91 MD
1575 623171.86 303483.143 253.41 PC 1630 623178.516 303475.73 254.26 ZDS
1576 622854.663 303668.303 248.85 PRM 1631 623184.221 303482.141 253.41 GP
1577 621485.07 303119.164 235.06 SP 1632 622873.096 303660.882 248.87 PC
1578 621484.713 303120.248 234.45 SP 1633 621734.509 303221.082 237.11 AXD
1579 622845.889 303672.231 248.83 STB 1634 621507.581 303117.506 234.91 GM
1580 623171.178 303482.456 253.41 ZDJ 1635 622873.255 303663.03 248.64 PC
1581 621724.269 303220.78 236.9 MD 1636 623175.038 303476.68 254.79 PC
1582 622855.508 303669.652 248.62 PC 1637 621501.828 303129.889 235.07 GM
1583 621484.52 303120.842 234.94 SP 1638 621733.567 303223.948 237 MD
1584 623171.059 303481.45 256.34 ZDS 1639 622881.73 303655.404 248.9 SP
1585 621484.077 303122.049 234.99 GL 1640 623189.09 303472.541 253.83 AXD
1586 622855.683 303670.305 246.59 PC 1641 621502.574 303127.631 235.07 PC
1587 623170.82 303481.341 256.35 ZDS 1642 621733.225 303224.644 237.05 PC
1588 621724.977 303217.895 237.02 AXD 1643 622882.348 303656.162 248.45 SP
1589 621495.534 303119.656 235.14 AXD 1644 621513.645 303128.114 235.29 AXD

99
1645 621731.684 303228.7 236.85 CC 1700 621521.554 303134.947 235.27 MD
1646 623191.232 303474.42 253.68 MD 1701 621745.876 303233.547 237.09 GM
1647 622882.601 303656.482 248.54 SP 1702 621524.016 303129.579 235.36 MD
1648 621741.2 303232.059 236.95 GM 1703 622917.898 303637.962 249.33 MD
1649 622882.685 303656.683 248.57 GP 1704 621750.672 303235.111 236.99 CC
1650 621515.168 303125.415 235.17 MD 1705 622915.493 303632.823 249.41 MD
1651 623187.202 303470.381 253.73 MD 1706 621524.417 303128.461 235.29 SP
1652 621512.424 303130.755 235.2 MD 1707 622914.586 303630.698 249.53 PC
1653 622890.696 303650.704 248.99 MD 1708 621525.176 303127.112 234.5 SP
1654 623191.48 303474.921 253.66 PC 1709 621751.575 303233.124 236.86 SP
1655 621742.169 303230.298 236.86 SP 1710 622914.106 303630.479 250.05 GP
1656 622899.461 303646.648 249.1 MD 1711 621525.588 303126.167 234.82 SP
1657 623186.153 303469.304 253.79 PC 1712 621751.823 303232.461 236.61 SP
1658 621515.527 303124.725 235.18 SP 1713 621526.54 303123.164 234.81 PC
1659 621742.576 303229.634 236.65 SP 1714 621752.234 303231.374 237.19 SP
1660 623184.885 303468.549 255.45 PC 1715 622918.299 303638.842 249.25 STB
1661 621516.314 303123.104 234.52 SP 1716 622918.949 303639.623 249.19 GM
1662 621742.787 303228.479 237.12 SP 1717 621752.729 303230.412 237.18 MD
1663 622891.086 303651.422 248.96 SP 1718 622925.73 303631.247 249.61 AXD
1664 623191.476 303475.494 253.46 GP 1719 621518.872 303139.307 235.07 PC
1665 621743.201 303227.204 237.1 MD 1720 621753.417 303227.451 237.32 AXD
1666 622891.469 303651.931 248.71 SP 1721 622925.792 303631.429 249.6 AXD
1667 621516.735 303121.986 234.79 SP+GM 1722 621531.733 303136.51 235.56 AXD
1668 621511.961 303131.461 235.19 PC 1723 621533.119 303133.798 235.45 MD
1669 622891.649 303652.387 248.83 SP+GP 1724 621754.37 303224.771 237.21 MD
1670 621744.025 303224.261 237.21 AXD 1725 622924.522 303628.636 249.49 MD
1671 621511.02 303133.271 234.59 PC 1726 621530.406 303139.202 235.37 MD
1672 621518.181 303130.234 235.34 AXD 1727 622927.053 303633.808 249.46 MD
1673 622900.694 303648.705 248.96 GP 1728 621755.037 303223.506 237.31 SP
1674 621744.989 303221.627 237.1 MD 1729 621533.902 303132.912 235.34 SP
1675 621519.75 303127.561 235.22 MD 1730 621755.375 303222.58 236.48 SP
1676 622908.718 303642.474 249.2 MD 1731 622928.112 303635.662 249.21 GM
1677 621746.188 303217.772 237.03 GM 1732 621529.837 303140.49 235.24 SP
1678 622913.227 303640.129 249.28 MD 1733 621755.614 303221.986 237.05 SP
1679 621750.643 303219.307 237.06 GM 1734 621755.958 303221.153 237.1 GM
1680 621516.748 303132.792 235.24 MD 1735 622923.855 303626.567 249.52 PC
1681 622914.226 303642.076 249.08 GM 1736 621534.514 303130.892 234.52 SP
1682 621750.208 303220.114 237 SP 1737 621765.014 303224.424 237.19 GP
1683 621515.48 303137.822 234.97 PC 1738 622923.545 303625.973 250.13 GP
1684 622909.213 303643.059 249.26 PC 1739 621529.267 303141.633 234.53 SP
1685 621750.151 303220.769 236.42 SP 1740 622934.812 303627.025 249.71 AXD
1686 622909.75 303644.225 249 GP 1741 621534.723 303130.307 234.75 SP
1687 621520.183 303126.576 235.31 SP 1742 621763.992 303227.969 237.3 MD
1688 621749.722 303221.836 237.21 SP 1743 621528.851 303142.331 234.98 SP
1689 621749.736 303223.13 237.16 MD 1744 622936.254 303629.496 249.61 MD
1690 622911.266 303635.143 249.38 MD 1745 621535.966 303126.645 234.74 PC
1691 621520.53 303124.959 234.58 SP 1746 621762.85 303230.832 237.4 AXD
1692 622910.411 303633.107 249.61 PC 1747 622933.648 303624.268 249.56 MD
1693 621521.03 303123.921 234.79 SP 1748 621528.557 303142.799 235.07 PC
1694 621748.742 303226.072 237.28 AXD 1749 621541.034 303140.9 235.55 AXD
1695 622910.108 303632.134 250.18 GP 1750 621762.073 303233.445 237.28 MD
1696 621522.032 303122.073 234.67 PC 1751 622936.411 303630.638 249.55 PC
1697 621522.603 303132.296 235.48 AXD 1752 621761.241 303235.475 237.13 PC
1698 621747.933 303228.831 237.14 MD 1753 622936.626 303631.65 249.48 GL
1699 622916.645 303635.498 249.5 AXD 1754 621760.304 303238.218 237.03 GM

100
1755 621770.21 303241.685 236.92 GP 1810 622971.026 303610.268 250.16 AXD
1756 622931.817 303621.63 249.96 GP 1811 621798.071 303236.291 237.33 SP
1757 622943.878 303622.746 249.84 AXD 1812 621797.901 303237.179 237.01 SP
1758 621770.408 303240.9 237.14 CA 1813 622969.993 303607.596 249.98 MD
1759 621771.075 303239.988 237.03 SP 1814 621797.648 303238.22 237.47 SP
1760 622944.808 303625.607 249.7 MD 1815 621797.253 303239.242 237.54 MD
1761 621771.299 303239.356 236.73 SP 1816 622972.266 303613.042 250.05 MD
1762 622942.573 303620.142 249.67 MD 1817 622973.059 303614.465 249.89 GM
1763 621771.88 303237.65 237.4 SP 1818 621796.139 303242.017 237.64 AXD
1764 621771.336 303236.678 237.36 MD 1819 622969.069 303605.141 250.28 GM
1765 622945.404 303626.082 249.68 PC 1820 622980.216 303606.09 250.26 AXD
1766 622945.722 303627.113 249.4 GP 1821 621795.211 303244.729 237.55 MD
1767 621773.417 303231.167 237.35 MD 1822 621794.843 303246.036 237.46 SP
1768 621774.198 303229.463 237.2 PC 1823 622979.165 303603.318 250.06 MD
1769 622941.869 303618.724 249.56 SP 1824 621794.418 303247.116 236.91 SP
1770 621774.702 303227.673 237.08 GP 1825 622981.626 303608.741 250.15 MD
1771 622941.716 303618.519 249.39 SP 1826 621793.912 303248.433 237.36 SP
1772 621783.678 303230.606 237.36 GM 1827 621793.515 303249.777 237.32 CC
1773 622941.646 303618.261 249.59 SP 1828 622982.295 303610.299 249.96 GB
1774 622941.365 303617.664 249.72 GL 1829 622978.119 303601.134 250.04 GP
1775 622952.967 303618.591 249.95 AXD 1830 622989.21 303601.98 250.36 AXD
1776 621782.667 303234.506 237.44 MD 1831 622988.204 303599.194 250.19 MD
1777 621781.798 303237.175 237.56 AXD 1832 622990.736 303604.747 250.24 MD
1778 622954.011 303621.317 249.86 MD 1833 622987.071 303596.732 250.31 GP
1779 621780.873 303239.835 237.45 MD 1834 622991.418 303606.15 250.07 GM
1780 622951.666 303615.936 249.77 MD 1835 622998.393 303597.779 250.47 AXD
1781 621780.535 303241.031 237.35 SP 1836 622999.745 303600.453 250.35 MD
1782 622954.808 303622.685 249.69 GM 1837 622997.118 303595.072 250.27 MD
1783 621780.354 303242.211 236.93 SP 1838 622996.067 303592.83 250.17 GP
1784 622951.38 303614.965 249.65 PC 1839 623000.161 303601.894 250.07 GM
1785 621779.835 303243.463 237.23 SP 1840 623002.963 303595.688 250.51 AXD
1786 621779.138 303244.71 237.2 GP 1841 623001.887 303592.946 250.34 MD
1787 622957.505 303616.492 250.02 AXD 1842 623004.058 303598.651 250.37 MD
1788 621788.666 303248.16 237.32 CC 1843 623004.549 303600.099 250.2 GL
1789 622957.638 303616.724 250.01 AXD 1844 623001.214 303590.711 250.14 GP
1790 621789.349 303246.509 237.25 SP 1845 623007.451 303593.598 250.57 AXD
1791 622956.415 303613.833 249.82 MD 1846 623008.686 303596.302 250.45 MD
1792 621789.729 303245.484 236.91 SP 1847 623006.103 303591.028 250.43 MD
1793 622958.799 303619.235 249.9 MD 1848 623005.459 303588.593 250.58 GP
1794 621790.203 303244.211 237.49 SP 1849 623009.563 303597.847 250.14 GP
1795 621790.62 303243.356 237.5 MD 1850 623016.569 303589.46 250.7 AXD
1796 622959.103 303619.937 249.88 PC 1851 623017.711 303592.185 250.54 MD
1797 622959.332 303620.535 249.94 GM 1852 623015.221 303586.831 250.56 MD
1798 621791.341 303240.446 237.61 AXD 1853 623018.465 303593.818 250.19 GP
1799 622955.22 303610.065 250.05 PC 1854 623018.101 303593.259 250.45 PC
1800 622961.952 303614.47 250.06 AXD 1855 623014.086 303585.29 250.65 GP
1801 621792.591 303237.934 237.52 MD 1856 621290.982 302781.231 236.4 PC
1802 621792.759 303236.667 237.56 SP 1857 621280.505 302783.922 236.16 TT+CC
1803 622960.737 303611.763 249.86 MD 1858 621287.941 302782.225 236.17 MD
1804 621793.133 303235.405 237.05 SP 1859 621282.945 302784.307 236.06 MD
1805 622963.213 303617.111 249.96 MD 1860 621285.604 302782.84 236.16 AXD
1806 621793.469 303234.878 237.4 SP 1861 621286.54 302792.782 236.22 AXD
1807 621793.842 303233.884 237.48 GM 1862 621283.748 302793.061 236.11 MD
1808 622963.937 303618.526 249.64 GM 1863 621288.859 302792.751 236.27 MD
1809 621798.29 303235.569 237.41 GM 1864 621289.677 302792.73 236.39 PC

101
1865 621292.77 302793.173 236.83 PC+GP 1920 621807.535 303254.465 237.41 CC
1866 621280.683 302793.534 236.26 PC+GB 1921 622295.544 303430.989 241.4 PC
1867 621292.003 302802.882 236.81 PC+GB 1922 621283.622 302832.525 236.55 AXD
1868 621289.313 302803.082 236.46 PC 1923 621812.574 303240.59 237.6 GM
1869 621288.777 302802.754 236.37 MD 1924 622306.032 303432.263 241.57 AXD
1870 621283.685 302802.538 236.21 MD 1925 621808.395 303252.916 237.33 SP
1871 621282.628 302802.308 236.29 PC 1926 622304.784 303435.079 241.39 MD
1872 621280.526 302802.189 236.31 PC+CC 1927 621808.709 303252.095 236.93 SP
1873 621286.247 302802.671 236.34 AXD 1928 622307.401 303429.557 241.48 MD
1874 621285.573 302812.687 236.44 AXD 1929 621809.102 303250.861 237.55 SP
1875 621288.31 302812.788 236.38 MD 1930 621812.241 303241.622 237.67 SP
1876 621282.786 302812.518 236.27 MD 1931 622304.283 303436.023 241.41 PC
1877 621288.933 302812.815 236.47 PC 1932 621812.189 303242.101 237.01 SP
1878 621281.788 302812.063 236.41 PC 1933 622308.261 303427.631 241.52 GM
1879 621289.991 302812.851 236.51 VEG 1934 621811.784 303242.974 237.61 SP
1880 621279.939 302812.085 236.39 CC+PC 1935 622304.126 303436.714 241.43 GP
1881 621279.517 302816.977 236.4 GB+PC 1936 621811.26 303244.108 237.61 MD
1882 621289.356 302818.139 236.35 VEG 1937 621809.463 303249.845 237.61 MD
1883 621288.739 302817.861 236.62 PC 1938 621810.282 303246.806 237.74 AXD
1884 621288.435 302817.738 236.39 PC 1939 622309.06 303437.261 241.4 MD
1885 621281.322 302817.316 236.51 PC 1940 621816.584 303257.581 237.38 GM
1886 621282.386 302817.485 236.35 MD 1941 622311.815 303432.023 241.54 MD
1887 621287.977 302817.867 236.39 MD 1942 621821.621 303243.69 237.64 GM
1888 621285.144 302817.605 236.46 AXD 1943 622312.408 303431.271 241.61 PC
1889 621284.663 302822.607 236.49 AXD 1944 621821.16 303243.744 237.57 CA
1890 621772.461 303234.048 237.47 AXD 1945 622308.723 303438.111 241.44 PC
1891 621802.817 303236.997 237.74 GM 1946 622312.851 303429.952 241.72 CC
1892 621282.026 302822.404 236.38 MD 1947 622308.379 303438.834 241.39 GP
1893 622286.684 303425.391 241.16 MD 1948 621821.571 303244.998 237.61 SP
1894 621797.486 303251.121 237.34 GM 1949 621821.224 303245.175 237.06 SP
1895 621287.376 302823.065 236.41 MD 1950 622314.846 303436.71 241.72 AXD
1896 621280.786 302822.161 236.47 PC 1951 621820.994 303245.945 237.64 SP
1897 622290.019 303420.379 241.29 PC 1952 621820.781 303247.309 237.7 MD
1898 621798.123 303249.278 237.27 SP 1953 622313.52 303439.539 241.47 MD
1899 621287.762 302823.084 236.42 PC 1954 621818.363 303252.901 237.7 MD
1900 621802.433 303238.163 237.68 SP 1955 622316.611 303434.298 241.59 MD
1901 621288.222 302822.954 236.55 PC 1956 622313.208 303440.424 241.45 PC
1902 621798.418 303248.509 236.88 SP 1957 621819.854 303250.012 237.81 AXD
1903 621802.076 303238.765 236.96 SP 1958 622317.197 303433.495 241.61 PC
1904 621288.92 302822.585 236.3 VEG 1959 621826.276 303260.634 237.58 CC
1905 621279.186 302822.253 236.42 PC+GB 1960 622317.554 303432.578 241.67 GM
1906 621798.774 303247.072 237.57 SP 1961 621827.089 303260.271 237.63 CA
1907 621278.859 302832.432 236.61 PC+GB 1962 622312.623 303441.183 241.43 GP
1908 621801.717 303239.794 237.57 SP 1963 621831.488 303247.093 237.52 GM
1909 622297.048 303427.729 241.45 AXD 1964 622323.831 303441.332 241.83 AXD
1910 621801.717 303240.817 237.55 MD 1965 621831.267 303247.877 237.44 SP
1911 621279.782 302832.449 236.6 PC 1966 622322.576 303443.906 241.62 MD
1912 621799.776 303246.451 237.57 MD 1967 621827.191 303259.364 237.56 SP
1913 622298.405 303425.246 241.36 MD 1968 622324.971 303438.49 241.72 MD
1914 621287.906 302832.86 236.63 PC 1969 621831.113 303248.444 237.2 SP
1915 621286.267 302832.746 236.45 MD 1970 622321.842 303444.945 241.69 PC
1916 622295.961 303430.187 241.37 MD 1971 621827.291 303258.552 237.11 SP
1917 621800.739 303243.61 237.69 AXD 1972 622325.556 303437.351 241.77 PC
1918 621281.013 302832.464 236.48 MD 1973 621830.667 303249.474 237.79 SP
1919 622298.684 303424.483 241.48 PC 1974 622325.772 303436.47 241.82 GM

102
1975 621827.81 303257.311 237.78 SP 2030 622352.726 303461.567 242.18 GM
1976 622321.461 303445.546 241.71 GP 2031 621849.642 303254.891 237.42 SP
1977 621830.262 303250.558 237.77 MD 2032 621846.941 303263.246 237.98 SP
1978 622332.83 303445.884 241.95 AXD 2033 622359.47 303459.522 242.35 AXD
1979 621828.155 303256.038 237.79 MD 2034 621849.654 303255.837 237.85 SP
1980 622331.289 303448.518 241.74 MD 2035 621849.15 303257.029 237.91 MD
1981 621829.308 303253.231 237.91 AXD 2036 622357.901 303462.215 242.2 MD
1982 622334.338 303443.311 241.83 MD 2037 621847.457 303262.612 237.92 MD
1983 621836.406 303263.812 237.52 GM 2038 622361.828 303457.499 242.28 MD
1984 622335.349 303441.374 241.89 GM 2039 622361.575 303456.038 242.31 PC
1985 621840.732 303250.628 237.69 GM 2040 621848.182 303259.698 238.03 AXD
1986 622330.408 303450.145 241.81 GP 2041 622357.338 303463.059 242.28 PC
1987 622334.519 303442.756 241.85 PC 2042 622361.822 303455.612 242.35 CC
1988 621836.696 303262.77 237.47 SP 2043 621855.443 303270.443 237.48 GP
1989 622330.92 303449.485 241.76 PC 2044 621859.865 303256.523 237.9 GM
1990 621836.943 303262.208 237.18 SP 2045 622357.161 303463.667 242.32 GM
1991 621837.6 303260.368 237.89 SP 2046 621855.606 303269.354 237.5 SP
1992 622341.692 303450.367 242.07 AXD 2047 622368.375 303464.182 242.54 AXD
1993 621837.925 303259.364 237.86 MD 2048 621855.282 303268.341 237.2 SP
1994 622340.329 303453.21 241.9 MD 2049 622366.756 303466.902 242.38 MD
1995 621839.702 303253.828 237.87 MD 2050 621856.323 303267.347 237.92 SP
1996 622343.071 303448.059 242.04 MD 2051 622369.755 303461.707 242.41 MD
1997 622339.796 303453.986 241.86 PC 2052 621857.196 303265.991 238.03 MD
1998 621843.494 303258.022 238 AXD 2053 622369.94 303461.095 242.38 PC
1999 622343.565 303445.724 242.13 CC 2054 621858.681 303260.295 238.01 MD
2000 621838.812 303256.486 237.97 AXD 2055 622366.302 303467.797 242.5 PC
2001 622339.419 303454.855 241.66 GP 2056 622370.218 303460.184 242.54 GP
2002 621841.191 303265.438 237.56 GM 2057 621857.667 303262.99 238.12 AXD
2003 622350.653 303454.97 242.23 AXD 2058 622366.088 303468.28 242.42 GM
2004 621841.5 303264.251 237.5 SP 2059 621869.81 303259.91 237.93 GM
2005 622352.204 303452.508 242.1 MD 2060 622377.221 303468.928 242.69 AXD
2006 621841.721 303263.799 237.27 SP 2061 621864.696 303273.662 237.7 GL
2007 622349.216 303457.746 242.03 MD 2062 622375.956 303471.794 242.52 MD
2008 621842.556 303261.937 237.92 SP 2063 621869.531 303260.665 237.93 SP
2009 621847.019 303252.649 237.74 GM 2064 622378.493 303466.761 242.66 MD
2010 622353 303452.074 242.16 PC 2065 621869.328 303261.44 237.53 SP
2011 622348.678 303458.533 242.02 PC 2066 622375.377 303472.638 242.63 PC
2012 621845.546 303252.885 237.69 SP 2067 621868.734 303262.423 238.07 SP
2013 622353.528 303451.136 242.24 CC 2068 622378.987 303466.088 242.71 PC
2014 621845.455 303253.487 237.38 SP 2069 622375.101 303473.424 242.53 GM
2015 622348.273 303459.305 241.89 GP 2070 621868.178 303263.501 238.09 MD
2016 621845.047 303254.573 238 SP 2071 622379.31 303465.302 242.69 GL
2017 621842.624 303261.115 237.91 MD 2072 621866.354 303269.104 238.1 MD
2018 622355.113 303457.251 242.28 AXD 2073 621867.339 303266.015 238.22 AXD
2019 621844.523 303255.54 237.89 MD 2074 622385.886 303473.764 242.84 AXD
2020 621844.97 303266.511 237.49 GP 2075 621868.083 303274.754 237.86 GL
2021 622353.627 303460.001 242.12 MD 2076 622384.257 303476.315 242.64 MD
2022 621850.256 303253.271 237.86 GM 2077 621878.804 303262.879 238.14 GM
2023 622356.422 303454.817 242.21 MD 2078 622387.048 303471.543 242.83 MD
2024 622356.85 303454.194 242.23 PC 2079 621873.876 303276.69 237.78 GL
2025 621845.481 303265.61 237.49 SP 2080 622383.752 303477.241 242.7 PC
2026 622353.158 303460.946 242.16 PC 2081 622387.361 303470.809 242.84 PC
2027 621849.927 303254.332 237.81 SP 2082 622383.286 303477.972 242.64 GM
2028 622357.494 303453.253 242.31 CC 2083 621874.385 303275.598 237.72 SP
2029 621845.567 303265.101 237.29 SP 2084 622387.883 303469.743 242.89 GL

103
2085 621874.593 303274.966 237.4 SP 2140 621893.275 303281.97 238.05 SP
2086 621875.377 303273.867 238 SP 2141 621893.466 303281.304 237.66 SP
2087 622394.656 303478.765 243.01 AXD 2142 622418.296 303497.162 243.56 AXD
2088 621875.519 303273.502 238.2 SP 2143 621893.768 303280.407 238.26 SP
2089 621875.637 303272.323 238.18 MD 2144 621894.362 303278.855 238.35 MD
2090 622395.754 303476.68 243.04 MD 2145 622415.742 303499.366 243.3 MD
2091 621877.621 303266.766 238.16 MD 2146 621896.368 303273.133 238.36 MD
2092 622392.949 303481.369 242.78 MD 2147 622421.236 303495.523 243.69 MD
2093 622392.324 303482.52 242.89 PC 2148 622415.088 303500.101 243.38 PC
2094 621876.593 303269.239 238.31 AXD 2149 622422.805 303493.825 243.67 DA
2095 622391.768 303483.169 242.79 GM 2150 621907.472 303272.845 238.22 GM
2096 621883.666 303280.139 238.2 GL 2151 622412.534 303504.083 241.64 PC
2097 622397.344 303474.955 242.94 GM 2152 621902.341 303286.275 238.35 GM
2098 621888.371 303266.248 238.2 GM 2153 622411.604 303505.431 241.49 GP
2099 622398.89 303481.497 243.09 AXD 2154 622428.217 303490.123 243.65 DA
2100 622400.326 303479.354 243.13 MD 2155 621907.369 303273.339 238.16 SP
2101 621888.255 303266.793 238.11 SP 2156 621907.05 303274.019 237.75 SP
2102 622397.195 303484.092 242.88 MD 2157 622424.875 303504.557 243.75 AXD
2103 621888.003 303267.687 237.72 SP 2158 621906.504 303275.213 238.41 SP
2104 622396.31 303484.999 242.87 PC 2159 622427.274 303502.559 243.82 MD
2105 621887.509 303268.802 238.13 SP 2160 621906.024 303276.466 238.46 MD
2106 622394.961 303486.207 242.66 GP 2161 622422.048 303506.671 243.5 MD
2107 621887.033 303269.977 238.27 MD 2162 621903.893 303282.115 238.44 MD
2108 621885.329 303275.73 238.27 MD 2163 622428.165 303501.88 243.82 PC
2109 622400.886 303478.675 243.15 PC 2164 622421.184 303507.397 243.47 PC
2110 622401.751 303477.901 243.15 GL 2165 621905 303279.06 238.57 AXD
2111 621886.103 303272.466 238.39 AXD 2166 622429.943 303500.84 243.59 CC
2112 622402.887 303484.172 243.21 AXD 2167 621911.18 303288.998 238.27 CC
2113 621893.288 303267.913 238.11 GM 2168 622418.975 303509.544 241.68 PC
2114 621887.922 303281.461 238.09 GM 2169 622418.619 303510.414 241.45 CC
2115 622404.291 303482 243.24 MD 2170 621917.256 303275.915 238.36 GM
2116 622401.122 303486.808 242.97 MD 2171 621911.148 303287.706 238.17 SP
2117 621892.976 303268.595 237.99 SP 2172 622430.77 303512.728 243.89 AXD
2118 622398.836 303488.273 242.94 PC 2173 621916.342 303276.669 238.27 SP
2119 621888.533 303280.388 238.01 SP 2174 622427.993 303514.561 243.67 MD
2120 622397.829 303489.842 242.91 GP 2175 621911.299 303287.099 237.89 SP
2121 621892.735 303269.104 237.72 SP 2176 622433.247 303511.006 243.95 MD
2122 622405.279 303481.297 243.26 PC 2177 621916.045 303277.354 237.84 SP
2123 621888.62 303279.64 237.61 SP 2178 622427.47 303514.929 243.52 PC
2124 621892.168 303270.096 238.22 SP 2179 621911.707 303285.417 238.54 SP
2125 622410.834 303490.332 243.39 AXD 2180 622434.06 303510.482 243.93 PC
2126 621888.924 303278.617 238.2 SP 2181 621915.622 303278.679 238.52 SP
2127 621891.794 303271.62 238.32 MD 2182 622426.779 303515.44 243.55 GP
2128 622408.839 303492.672 243.15 MD 2183 621915.298 303279.588 238.54 MD
2129 621889.677 303277.25 238.31 MD 2184 622435.379 303510.005 243.83 CC
2130 622412.634 303488.113 243.49 MD 2185 621913.293 303285.063 238.56 MD
2131 622407.871 303493.454 243.12 PC 2186 621914.39 303282.507 238.67 AXD
2132 621890.99 303274.246 238.43 AXD 2187 622433.359 303517.065 243.97 AXD
2133 622413.043 303487.716 243.49 PC 2188 621921.558 303291.971 238.59 GP
2134 622407.338 303494.008 242.89 DP 2189 622430.762 303518.592 243.75 MD
2135 621897.67 303269.29 238.16 GM 2190 622435.931 303515.266 244.01 MD
2136 622405.525 303494.966 242.75 DP 2191 621921.748 303291.406 238.62 SP
2137 621893.086 303283.229 238.1 GM 2192 622429.736 303519.335 243.62 DA
2138 622404.668 303495.522 242.44 GP 2193 621921.963 303290.982 237.95 SP
2139 622413.809 303487.129 243.47 GP 2194 622436.876 303514.494 244.02 PC

104
2195 621922.255 303290.273 238.58 SP 2250 622451.2 303535.029 244.33 GM
2196 621926.121 303278.886 238.48 GM 2251 621943.002 303297.103 237.29 AXPOD
2197 622428.58 303519.668 243.57 GP 2252 622451.168 303547.121 244.58 AXD
2198 622437.865 303514.029 243.97 CC 2253 621949.738 303287.512 238.33 SP
2199 621923.16 303288.612 238.63 MD 2254 622448.556 303548.52 244.35 MD
2200 622435.85 303521.227 244.06 AXD 2255 621948.541 303287.219 237.73 SP
2201 621925.018 303282.99 238.62 MD 2256 622453.822 303545.637 244.52 MD
2202 622433.627 303522.965 243.87 MD 2257 621947.871 303287.12 238.48 SP
2203 621923.87 303285.582 238.73 AXD 2258 622447.266 303549.216 244.26 PC
2204 622438.483 303519.552 244.07 MD 2259 621942.021 303298.653 237.27 SP
2205 622432.234 303524.256 243.77 DA 2260 622443.703 303550.806 242.97 PC
2206 621931.621 303294.898 238.33 GP 2261 621942.716 303298.886 237.84 SP
2207 621935.627 303282.199 238.67 GM 2262 622443.471 303551.705 242.93 GP
2208 622430.108 303526.538 243.62 DA 2263 621941.064 303297.606 238.04 SP
2209 622440.873 303518.607 244.1 GM 2264 621939.713 303306.111 237.65 SP
2210 621931.803 303294.415 238.22 SP 2265 622456.797 303544.218 244.76 GM
2211 621931.882 303294.019 238.11 SP 2266 621939.089 303305.905 237.23 SP
2212 622441.015 303529.857 244.22 AXD 2267 621938.022 303305.926 237.69 SP
2213 621932.592 303292.7 238.72 SP 2268 622456.31 303555.737 244.77 AXD
2214 621934.321 303286.312 238.74 MD 2269 621945.162 303285.321 238.53 GM
2215 622443.697 303528.346 244.18 MD 2270 622458.877 303554.155 244.7 MD
2216 621932.559 303291.691 238.73 MD 2271 621944.803 303286.044 238.5 SP
2217 622438.163 303531.104 243.98 MD 2272 622453.596 303557.039 244.5 MD
2218 622444.78 303527.601 244.2 SP 2273 621944.483 303286.768 237.77 SP
2219 621933.39 303288.794 238.83 AXD 2274 622452.286 303557.517 244.43 PC
2220 622445.404 303527.219 243.64 SP 2275 621943.936 303288.553 238.82 SP
2221 621935.937 303296.513 238.43 GP 2276 621940.034 303298.051 237.96 GP
2222 622445.829 303527.077 244.01 SP 2277 622460.319 303553.33 244.72 PC
2223 621940.475 303283.756 238.61 GM 2278 621940.443 303296.128 238.68 PC
2224 622436.241 303532.46 243.6 PC 2279 622449.051 303558.67 243.26 PC
2225 622434.605 303533.865 242.94 PC 2280 622448.521 303559.363 243.26 CA
2226 622445.889 303526.727 244.01 GP 2281 621943.573 303289.368 238.81 MD
2227 622433.83 303534.289 243.02 GP 2282 622447.739 303559.951 243.15 GM
2228 621938.98 303287.731 238.77 MD 2283 621941.42 303294.644 238.83 MD
2229 621937.294 303293.304 238.77 MD 2284 622462.092 303552.71 244.81 GP
2230 622446.117 303538.541 244.38 AXD 2285 621942.757 303292.005 238.91 AXD
2231 621938.123 303290.378 238.87 AXD 2286 622458.851 303560.028 244.86 AXD
2232 622443.557 303540.012 244.17 MD 2287 621954.942 303287.692 238.48 GM
2233 622448.68 303536.902 244.3 MD 2288 621950.535 303301.605 237.59 GP
2234 621944.817 303288.601 239.06 TIMP 2289 622456.172 303561.41 244.7 MD
2235 622442.67 303540.398 244.14 PC 2290 621954.441 303289.053 238.48 CA
2236 621941.789 303296.103 239.06 TIMP 2291 622461.538 303558.378 244.79 MD
2237 622441.284 303540.376 243.95 PC 2292 621951.904 303299.542 238.84 PC
2238 621947.915 303289.675 239.06 TIMP 2293 622454.771 303562.012 244.55 PC
2239 622438.583 303541.395 242.72 PC 2294 622463.445 303557.301 244.92 PC
2240 621944.702 303297.143 239.04 TIMP 2295 621954.354 303289.593 238.16 SP
2241 622437.922 303541.787 242.72 GP 2296 622452.211 303563.121 243.45 PC
2242 621941.812 303296.053 238.84 POD 2297 621954.136 303290.098 237.86 SP
2243 621944.735 303288.671 238.86 POD 2298 622464.557 303556.726 245.02 GP
2244 621944.756 303297.092 238.79 POD 2299 621953.569 303291.83 238.86 SP
2245 622450.197 303535.903 244.35 RP 2300 622449.498 303564.002 243.12 GM
2246 621947.866 303289.838 238.89 POD 2301 621953.131 303292.595 238.85 MD
2247 622450.384 303535.752 243.89 RP 2302 621951.318 303297.903 238.92 MD
2248 621946.617 303288.879 237.49 POD 2303 622461.319 303564.251 244.96 AXD
2249 622450.538 303535.666 244.37 RP 2304 621952.238 303295.246 239.02 AXD

105
2305 622458.781 303565.66 244.82 MD 2360 621979.015 303310.012 238.57 GP
2306 622464.118 303562.624 244.89 MD 2361 622480.297 303588.118 245.55 PC
2307 621948.187 303289.2 238.4 SP 2362 622472.257 303592.648 245.4 PC
2308 622457.475 303566.243 244.78 PC 2363 621979.714 303308.776 239.07 PC
2309 621947.065 303287.769 237.58 SP 2364 622470.698 303593.328 245.26 PC
2310 622465.373 303562.147 245.03 PC 2365 621982.797 303297.548 238.99 GM
2311 621945.023 303287.906 238.4 SP 2366 622481.715 303587.855 246.62 PC
2312 622453.203 303567.868 243.44 PC 2367 622468.299 303595.358 243.71 PC
2313 621949.517 303285.558 238.22 SP 2368 621981.535 303302.217 239.09 MD
2314 622467.047 303561.265 245.17 GM 2369 622483.05 303587.288 247.69 PC
2315 621949.675 303285.647 237.73 SP 2370 622466.8 303598.306 243.95 DA
2316 622451.332 303568.328 243.25 GM 2371 621979.846 303307.699 239.11 MD
2317 621950.173 303285.658 238.47 SP 2372 622463.256 303600.226 243.68 DA
2318 621943.303 303297.719 237.63 LCA 2373 621983.638 303311.544 238.75 GL
2319 622466.384 303572.977 245.17 AXD 2374 622483.929 303586.899 248.23 GP
2320 621941.771 303297.095 237.66 LCA 2375 621984.443 303310.36 239.16 PC
2321 621964.298 303290.922 238.69 GM 2376 622481.572 303598.927 245.76 AXD
2322 622463.934 303574.403 245.06 MD 2377 621987.41 303299.043 238.74 CC
2323 621959.778 303304.584 237.61 GP 2378 621987.357 303300.594 238.79 B
2324 622469.17 303571.575 245.09 MD 2379 622483.986 303597.313 245.63 MD
2325 622470.748 303570.908 245.14 PC 2380 622479.064 303600.669 245.73 MD
2326 621963.492 303292.23 238.62 SP 2381 621987.143 303301.049 238.36 SP
2327 622462.389 303575.333 244.87 DA 2382 622478.3 303601.587 245.54 PC
2328 621963.037 303292.8 237.92 SP 2383 621986.695 303302.841 239.12 SP
2329 622459.136 303576.585 244.64 PC 2384 621986.382 303303.863 239.14 MD
2330 621962.456 303294.43 238.96 SP 2385 622485.664 303596.697 245.87 PC
2331 622472.23 303570.378 245.42 GM 2386 621984.529 303309.5 239.16 MD
2332 621959.917 303303.21 238.3 PC 2387 622474.518 303605.514 243.28 PC
2333 621960.467 303302.272 238.92 PC 2388 622487.349 303595.646 247.3 PC
2334 622456.804 303576.844 244.64 PC 2389 621985.392 303306.699 239.25 AXD
2335 621329.079 303051.599 234.71 AXD 2390 622471.691 303607.415 243.3 DA
2336 621962.785 303295.841 238.98 MD 2391 622467.424 303609.69 243.27 DA
2337 622471.265 303581.73 245.37 AXD 2392 621988.377 303313.262 0 239GL
2338 621960.781 303301.385 238.97 MD 2393 622465.686 303610.375 243.46 GP
2339 622468.984 303583.217 245.26 MD 2394 621992.933 303300.847 238.72 CC
2340 621961.74 303298.44 239.08 AXD 2395 622488.842 303595.2 248 GP
2341 622474.184 303580.167 245.27 MD 2396 621992.245 303302.34 238.76 B
2342 621969.764 303306.769 238.57 GL 2397 622484.262 303603.191 245.82 AXD
2343 622467.497 303584.026 245.25 PC 2398 621992.096 303302.679 238.43 SP
2344 621974.035 303294.356 238.66 CC 2399 622482.044 303604.992 245.82 MD
2345 622475.822 303579.276 245.41 PC 2400 621991.43 303304.358 239.09 SP
2346 621970.296 303305.403 239 PC 2401 621991.08 303305.451 239.16 MD
2347 622464.749 303584.416 244.29 PC 2402 622486.546 303601.556 245.71 MD
2348 622477.675 303578.469 246.13 PC 2403 621989.055 303310.734 239.19 MD
2349 621973.676 303295.469 238.65 SP 2404 622481.079 303605.784 245.72 PC
2350 622478.928 303577.71 246.84 GP 2405 622487.419 303600.763 245.88 PC
2351 621973.412 303296.65 238.1 SP 2406 622488.57 303599.985 246.29 PC
2352 622462.398 303584.289 244.33 DA 2407 622002.334 303304.296 239.3 GM
2353 621972.57 303297.882 238.97 SP 2408 622477.039 303608.674 243.2 PC
2354 621972.159 303299.023 239.04 MD 2409 622489.962 303599.408 247.33 PC
2355 622476.421 303590.394 245.59 AXD 2410 622473.487 303611.101 243.1 DA
2356 621970.2 303304.524 239.04 MD 2411 621998.043 303316.235 238.85 GL
2357 622473.939 303591.681 245.54 MD 2412 622490.903 303598.684 247.92 GP
2358 621971.153 303301.717 239.14 AXD 2413 621998.353 303315.717 238.87 PC
2359 622479.12 303588.981 245.46 MD 2414 622468.899 303613.037 242.98 DA

106
2415 621998.744 303315.12 239.2 PC 2470 622030.447 303314.988 239.03 SP
2416 622000.782 303308.769 239.24 MD 2471 622501.797 303621.105 245.91 MD
2417 622487.01 303607.316 245.89 AXD 2472 622030.168 303315.813 238.73 SP
2418 621998.893 303314.549 239.2 MD 2473 622496.742 303626.062 245.76 PC
2419 622484.557 303609.184 245.86 MD 2474 622029.458 303317.502 239.47 SP
2420 621999.559 303311.545 239.35 AXD 2475 622027.187 303325.16 239.43 PC
2421 622489.495 303605.87 245.78 MD 2476 622502.699 303620.603 245.93 PC
2422 622011.525 303307.7 238.94 GM 2477 622028.912 303318.425 239.47 MD
2423 622483.674 303609.749 245.72 PC 2478 622491.77 303629.039 242.78 PC
2424 622490.638 303604.919 245.97 PC 2479 622027.15 303323.958 239.47 MD
2425 622011.373 303308.192 238.86 SP 2480 622488.821 303632.4 242.55 PC
2426 622011.03 303309.196 238.51 SP 2481 622503.797 303619.663 246.9 PC
2427 622482.586 303610.644 245.16 STB 2482 622027.873 303321.326 239.6 AXD
2428 622491.664 303604.151 246.28 PC 2483 622504.519 303618.858 247.56 GP
2429 622010.311 303310.832 239.28 SP 2484 622035.236 303315.523 239.18 GM
2430 622007.469 303321.644 238.46 CC 2485 622506.284 303630.131 246.08 AXD
2431 622479.155 303611.67 242.93 PC 2486 622034.437 303316.18 239.15 CA
2432 622474.71 303614.465 242.92 DA 2487 622504.228 303632.429 245.99 MD
2433 622008.237 303320.244 238.29 PC 2488 622034.688 303316.715 239.07 SP
2434 622493.418 303602.887 247.86 GP 2489 622508.377 303627.773 245.95 MD
2435 622008.436 303317.708 239.25 PC 2490 622034.557 303317.431 238.82 SP
2436 622470.757 303616.798 242.75 DA 2491 622503.504 303633.49 245.92 PC
2437 622007.944 303318.338 239.22 PC 2492 622509.153 303627.126 246.15 PC
2438 622008.211 303317.692 239.28 MD 2493 622499.853 303637.756 242.98 PC
2439 622492.881 303615.438 245.96 AXD 2494 622032.671 303322.924 239.63 AXD
2440 622010.027 303311.969 239.31 MD 2495 622510.71 303625.623 247.49 GP
2441 622490.563 303617.366 245.88 MD 2496 622031.889 303325.627 239.5 MD
2442 622495.412 303613.943 245.87 MD 2497 622498.344 303639.876 242.83 PC
2443 622009.02 303314.794 239.43 AXD 2498 622496.592 303641.125 242.59 PC
2444 622489.85 303618.025 245.67 PC 2499 622031.377 303326.588 239.45 SP
2445 622020.999 303310.736 238.99 GM 2500 622030.95 303327.994 238.89 SP
2446 622496.116 303613.693 246.01 PC 2501 622513.399 303637.244 246.1 AXD
2447 622016.437 303324.116 238.97 GM 2502 622030.918 303328.916 239.15 SP
2448 622485.398 303621.273 242.67 PC 2503 622504.874 303647.069 242.93 PC
2449 622497.357 303612.97 246.55 PC 2504 622507.307 303643.58 243.33 PC
2450 622020.761 303311.401 238.93 SP 2505 622515.629 303635.18 245.95 MD
2451 622484.365 303622.231 242.49 PC 2506 622510.906 303640.599 245.82 PC
2452 622020.581 303312.322 238.59 SP 2507 622516.311 303634.232 245.82 PC
2453 622484.192 303622.306 243.33 BETON 2508 622511.55 303639.819 245.95 MD
2454 622019.983 303314.152 239.37 SP 2509 622517.011 303633.809 245.58 MD
2455 622482.995 303622.87 243.43 BETON 2510 622517.639 303633.273 246.11 GP
2456 622017.001 303322.121 239.17 PC 2511 622520.179 303637.504 245.69 PC
2457 622017.34 303321.367 239.4 PC 2512 622513.922 303643.682 245.75 PC
2458 622482.799 303623.237 242.47 PC 2513 622521.023 303637.032 245.38 PC
2459 622478.512 303624.91 242.64 DA 2514 622511.056 303646.731 243.47 PC
2460 622017.637 303320.945 239.39 MD 2515 622521.651 303636.466 245.63 GP
2461 622019.483 303315.19 239.4 MD 2516 622508.908 303648.924 242.94 PC
2462 622498.536 303612.385 247.36 PC 2517 622520.397 303644.181 246.08 AXD
2463 622499.283 303612.123 247.64 GP 2518 622511.915 303652.149 242.84 PC
2464 622018.407 303318.002 239.51 AXD 2519 622522.6 303642.096 245.96 MD
2465 622498.733 303612.707 247.36 STB 2520 622513.368 303650.608 243.1 PC
2466 622030.756 303314.075 239.06 GM 2521 622523.831 303640.954 245.86 PC
2467 622499.477 303623.011 246.02 AXD 2522 622524.73 303640.12 245.35 PC
2468 622026.324 303327.229 239.08 GM 2523 622518.099 303646.326 245.92 MD
2469 622497.491 303625.294 245.92 MD 2524 622525.367 303639.063 245.77 GP

107
2525 622527.455 303651.229 246.09 AXD 2580 622298.087 303418.511 240.78 CC
2526 622529.614 303649.388 245.99 MD 2581 622296.7 303421.424 241.25 CC
2527 622525.375 303653.386 245.98 MD 2582 622293.719 303420.181 241.33 CC
2528 622524.655 303654.063 245.8 PC 2583 622293.637 303421.439 241.33 STL
2529 622530.215 303648.739 245.98 PC 2584 622296.46 303423.279 241.44 PARM
2530 622522.668 303656.965 244.07 PC 2585 622303.703 303426.728 241.49 PARM
2531 622531.311 303647.853 245.8 PC 2586 622303.149 303425.768 241.46 CONDTEL
2532 622519.291 303659.827 242.67 PC 2587 622297.719 303422.956 241.42 CONDTEL
2533 622531.808 303647.206 245.31 PC 2588 622298.503 303424.042 241.35 POD
2534 622531.477 303646.291 245.19 GP 2589 622301.868 303425.633 241.36 POD
2535 622532.469 303660.388 246.09 MD 2590 622299.702 303425.995 241.39 MD
2536 622536.701 303656.073 246.06 MD 2591 622293.135 303422.669 241.26 MD
2537 622531.892 303660.862 245.94 PC 2592 622291.769 303425.048 241.36 AXD
2538 622537.598 303655.029 245.91 PC 2593 622298.536 303428.503 241.47 AXD
2539 622529.25 303663.207 244.11 PC 2594 622297.97 303430.967 241.4 MD
2540 622525.82 303665.829 243.92 PC 2595 622290.836 303427.499 241.26 MD
2541 622538.367 303654.236 245.37 PC 2596 622289.009 303428.921 240.96 GP
2542 622539.588 303653.247 245.22 GP 2597 622291.524 303430.179 240.98 GP
2543 621337.913 303050.725 233.6 SP 2598 622292.962 303429.98 241.18 GP
2544 621337.032 303051.801 234.45 SP 2599 622293.095 303429.957 241.22 PARM
2545 622776.254 303674.1 248.28 TIMP 2600 622300.348 303433.717 241.36 PARM
2546 622776.253 303674.704 248.23 TIMP 2601 622300.062 303434.019 241.31 GP
2547 622773.341 303674.725 248.23 TIMP 2602 622298.526 303432.908 241.41 POD
2548 622773.336 303674.203 248.28 TIMP 2603 622295.062 303431.186 241.37 POD
2549 622775.701 303674.093 247.98 SP 2604 622300.371 303436.284 241.18 STB
2550 622775.676 303673.404 248.12 SP 2605 622298.133 303433.225 240.76 ZDS
2551 622772.462 303673.251 248.16 SP 2606 622297.698 303436.841 241.03 ZDS
2552 622772.275 303674.389 247.95 SP 2607 622297.321 303436.735 239.12 ZDJ
2553 622772.523 303673.66 247.48 SP 2608 622297.981 303433.389 238.63 ZDJ
2554 622768.959 303673.996 248.04 SP 2609 622296.93 303433.091 238.46 AXVALE
2555 622768.822 303673.259 247.82 SP 2610 622296.693 303434.254 238.38 AXVALE
2556 622768.905 303672.073 248.41 SP 2611 622297.769 303434.612 240.3 LCA
2557 622776.569 303682.707 248.24 TIMP 2612 622297.721 303433.047 240.28 LCA
2558 622776.606 303683.296 248.29 TIMP 2613 622298.588 303437.566 241.08 CA
2559 622773.751 303683.322 248.27 TIMP 2614 622295.334 303431.543 240.85 ZDS
2560 622773.715 303682.703 248.21 TIMP 2615 622295.467 303431.555 238.79 ZDJ
2561 622776.291 303683.595 248.18 PC 2616 622294.325 303432.75 240.43 ZDS
2562 622774.888 303683.624 247.93 PC 2617 622411.005 303484.989 243.41 GM
2563 622773.758 303683.634 248.05 PC 2618 622406.192 303490.556 243.11 MD
2564 622304.16 303425.463 241.37 GM 2619 622409.761 303485.808 243.41 MD
2565 622304.921 303423.269 241.2 GM 2620 622407.782 303487.699 243.35 AXD
2566 622303.48 303422.959 240.88 VALE 2621 622404.489 303491.61 243.07 PC
2567 622302.951 303422.916 238.77 VALE 2622 622403.317 303493.736 242.76 GP
2568 622301.242 303422.961 238.57 AXVALE 2623 622416.077 303489.097 243.58 CC
2569 622300.474 303424.303 238.54 AXVALE 2624 622419.622 303487.054 243.08 CC
2570 622299.459 303423.316 238.6 ZDJ 2625 622424.803 303484.237 243.2 CC
2571 622299.993 303421.498 238.88 ZDJ 2626 622424.784 303484.653 242.95 RP
2572 622302.61 303423.6 238.95 ZDJ 2627 622424.935 303484.956 242.59 RP
2573 622301.794 303424.974 238.73 ZDJ 2628 622425.075 303485.393 243.71 RP
2574 622301.566 303424.877 240.28 LCA 2629 622420.647 303487.365 242.95 RP
2575 622301.953 303424.301 240.37 LCA 2630 622420.821 303487.567 242.44 RP
2576 622299.563 303422.456 240.33 LCA 2631 622420.939 303487.915 243.76 RP
2577 622299.172 303423.029 240.96 ZDS 2632 622417.942 303488.845 242.99 RP
2578 622299.834 303420.879 240.71 ZDS 2633 622418.124 303489.199 242.44 RP
2579 622298.212 303421.976 241.18 CA 2634 622418.297 303489.641 243.8 RP

108
2635 622417.8 303489.625 242.18 AXPOD 2690 621333.582 303045.853 234.06 ZIDS
2636 622417.668 303490.436 243.8 TIMP 2691 622531.063 303658.999 246.04 MD
2637 622416.322 303488.753 243.79 TIMP 2692 622534.989 303654.41 246.06 MD
2638 622416.346 303488.855 243.56 POD 2693 622532.446 303656.14 246.14 AXD
2639 622417.488 303490.409 243.61 POD 2694 622524.669 303652.77 245.97 MD
2640 622417.338 303491.176 243.57 CA 2695 622529.09 303648.825 245.99 MD
2641 622415.472 303490.686 243.54 MD 2696 622527.205 303646.852 245.97 MD
2642 622410.909 303494.523 243.2 MD 2697 622523.004 303651.159 245.95 MD
2643 622413.355 303492.52 243.43 AXD 2698 622525.129 303648.902 246.06 AXD
2644 622409.097 303494.413 243.28 POD 2699 622516.778 303640.652 246.09 AXD
2645 622411.261 303496.352 243.29 POD 2700 622514.684 303642.867 245.93 MD
2646 622409.006 303494.592 243.39 TIMP 2701 622518.917 303638.417 245.97 MD
2647 622411.218 303496.379 243.37 TIMP 2702 622526.764 303645.057 245.97 POD
2648 622402.932 303488.271 242.99 DP 2703 622521.321 303650.736 245.69 POD
2649 622408.178 303492.197 243.1 DP 2704 622523.418 303652.777 245.8 POD
2650 622403.931 303492.236 243.02 DP 2705 622528.87 303646.94 245.94 POD
2651 622407.293 303493.662 242.97 DP 2706 622528.902 303646.878 246.22 TIMP
2652 622406.287 303495.936 242.58 DP 2707 622523.398 303652.778 246.22 TIMP
2653 622408.521 303495.82 242.62 DP 2708 622526.842 303645.087 246.22 TIMP
2654 622409.511 303503.16 241.63 DP 2709 622521.283 303650.761 246.22 TIMP
2655 622411.418 303501.958 241.76 DP 2710 622528.341 303645.494 244.8 AXPOD
2656 622413.31 303499.318 243.01 STB 2711 622529.983 303644.377 245.24 PC
2657 622405.84 303497.892 242.09 AXPOD 2712 622521.738 303652.368 244.19 AXPOD
2658 622406.986 303499.691 241.76 GP 2713 622519.709 303654.193 243.13 PC
2659 622409.131 303503.59 241.52 GP 2714 622517.622 303655.886 242.69 PC
2660 622419.797 303503.95 243.41 MD 2715 621332.122 303048.135 233.36 ZIDJ
2661 622424.89 303499.485 243.71 MD 2716 622516.949 303648.252 245.21 STB
2662 622425.566 303498.505 243.71 PC 2717 621334.728 303046.89 233.95 SP
2663 622427.683 303497.282 243.5 CC 2718 621334.235 303047.597 233.75 SP
2664 622418.929 303504.233 243.44 PC 2719 621333.981 303048.791 233.99 SP
2665 622426.699 303495.356 243.44 CC 2720 621333.243 303049.003 234.08 SP
2666 622430.053 303493.34 243.41 CC 2721 621338.369 303050.07 233.85 SP
2667 622415.647 303508.577 241.45 PC 2722 621293.483 302796.69 236.84 ST
2668 622415.49 303509.07 241.35 CC 2723 621818.518 303245.641 237.84 ST
2669 622425.297 303495.461 243.25 STL 2724 621910.105 303277.088 238.69 ST
2670 622429.876 303492.692 243.32 B 2725 622015.587 303319.912 239.4 ST
2671 622425.862 303495.168 243.42 B 2726 622165.14 303364.02 240.39 ST
2672 622425.756 303494.979 243.07 SP 2727 622298.32 303423.788 241.78 ST
2673 622429.804 303492.554 243.06 SP 2728 622301.671 303434.252 241.51 ST
2674 622429.653 303492.267 243.54 SP 2729 622418.446 303490.604 243.67 ST
2675 622425.379 303494.603 243.49 SP 2730 622494.118 303611.088 245.92 ST
2676 622424.38 303495.457 243.4 SP 2731 622527.813 303695.171 243.86 ST
2677 622424.638 303495.746 242.84 AXPOD 2732 622647.055 303734.569 247.41 ST
2678 622424.862 303495.987 243.22 SP 2733 621279.894 302896.189 236.68 ST
2679 622427.967 303488.89 243.68 DA 2734 622724.306 303666.254 251.42 ST
2680 622426.954 303486.603 243.65 DA 2735 622821.775 303681.3 248.32 ST
2681 622429.185 303490.958 243.59 DA 2736 622918.597 303631.192 249.45 ST
2682 622424.138 303494.94 243.62 DA 2737 622978.56 303603.662 250.08 ST
2683 622422.381 303492.359 243.66 DA 2738 623010.32 303596.366 250.77 ST
2684 622420.732 303490.07 243.65 DA 2739 623120.085 303538.828 252.52 ST
2685 622417.891 303491.912 243.6 DA 2740 623144.116 303518.028 253.09 ST
2686 622420.538 303494.176 243.7 DA 2741 623194.979 303462.301 254.18 ST
2687 622423.126 303497.616 243.7 DA 2742 621289.79 302983.787 235.99 ST
2688 622419.037 303489.045 242.3 AXPOD 2743 621289.79 302983.787 235.99 ST
2689 621332.042 303048.059 234.06 ZIDS 2744 621315.539 303048.565 234.46 ST

109
2745 621396.644 303083.779 234.4 ST 2748 621635.38 303180.807 236.39 ST
2746 621444.296 303101.303 234.83 ST 2749 621717.036 303221.47 236.77 ST
2747 621549.93 303140.096 235.46 ST

110