Sunteți pe pagina 1din 25

Specializare: Administrație publică

CAIET DE PRACTICĂ

-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI-


Direcția Relații Publice și Transparență Decizională
-Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni-
~Compartimentul Relații cu Publicul~

Coordonator științific: Student:


Lect.univ.dr.Mihai Bogdan Petrișor Popescu Mihaela
An II , Grupa:6

Iași,
2018
CUPRINS

1.Organizarea și funcționalitatea Primariei Municipiului Iași ............................................................... 3


1.1 Scurt istoric al Primăriei Municipiului Iași .............................................................................. 3
1.2 Obiectul de activitate al Primăriei Municipiului Iași .............................................................. 4
1.3 Organizarea internă a Primăriei Municipiului Iași ................................................................. 5
1.4 Funcționalitatea Primăriei Municipiului Iași ........................................................................... 7
1.5 Relații cu exteriorul .................................................................................................................... 8
2. Direcția Relații Publice și Transparență Decizională ........................................................................ 10
2.1 Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni.......................................................................... 10
2.1.1 Birou Democrație Participativă Locală , Centre de Cartier ................................................ 12
2.1.2 Compartimentul Registratură D.G.E.F.P.L .......................................................................... 14
2.1.3 Compartimentul Relații cu Publicul....................................................................................... 15
2.2 Biroul Diaspora ............................................................................................................................... 17
2.3 Biroul Evenimente Publice ............................................................................................................. 19
3. Aspecte de analiză pe baza constatărilor personale ........................................................................... 21
3.1 Aspecte pozitive ............................................................................................................................... 21
3.2 Aspecte negative .............................................................................................................................. 21
3.3 Soluții pentru îmbunățățirea activității instituției publice ,respectiv a compartimentului de
Relații cu Publicul ................................................................................................................................. 21
4. Concluzii ................................................................................................................................................ 22
5. Bibliografie ............................................................................................................................................ 23

2
1.Organizarea și funcționalitatea Primariei Municipiului Iași

1.1 Scurt istoric al Primăriei Municipiului Iași

Municipiul Iaşi se numără printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale ţării, fiind menţionat
pentru prima oară într -un privilegiu comercial emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel
Bun. Iaşul a fost capitala Moldovei în perioada 1564 -1859, una dintre cele două capitale ale
Principatelor Unite între 1859 şi 1862 şi capitala României între 1916-1918. Primăria Municipiului
Iaşi a fost înfiinţată prin Legea comunală din 1864, votată de Adunarea generală a României în
ziua de 9 martie 1864 şi promulgată sub nr. 394 de către Alexandru Ioan Cuza la data de 31 martie
1864. Astfel, a început o nouă etapă în istoria administraţiei comunale moderne
Primul primar al “Ieşilor ” a fost Dimitrie Gusti care a condus municipiul în patru mandate, de
numele său fiind legate multe din realizările edilitare ale acelor vremuri. Actualul sediu al primăriei
este fostul Palat Roznovanu, situat în inima oraşului, în apropierea celor mai semnificative
monumente istorice. Clădirea impresionantă prin somptuozitate şi fastul interioarelor, a fost
construită în deceniile 7- 10 ale sec. XVIII-lea şi restaurată între 1830- 1833 de către cunoscutul
arhitect Johan FREYWALD, cel care a proiectat şi Catedrala Mitropolitană.
Această clădire a avut un rol deosebit pe scena istoriei mai ales în Primul Război Mondial, între
1916 – 1918, când a gazduit sediile conducerii politice refugiate de la Bucureşti.In încăperea în
care se află acum Cabinetul Primarului îşi avea biroul M.S. Regele Ferdinand, iar în actuala Sala
de şedinte a Consiliului Local s-a întrunit în 1918 Consiliul de Razboi al României. In deceniile
2-4 ale secolului XX, Palatul a cunoscut din nou stralucirea vieţii mondene de altădată, pentru ca,
din 1944 să devină sediul Comitetului Orăşenesc de Partid şi din1970 sediul Primăriei oraşului.
După anul 1990 au trecut prin Sala Mare a Palatului cele mai semnificative personalităţi ale vieţii
politice româneşti, membrii ai Casei Regale, ambasadori şi reprezentanţi ale statelor din toate
colţurile lumii.
Primăria Municipiului Iaşi este organizată şi funcţionează ca autoritate a administraţiei publice
locale, desfăşurându-şi activitatea la un nivel inferior subordonat conducerii realizate prin
Parlament, dar superior conducerii de la nivelul regiilor autonome sau al societăţilor comerciale
cu activităţi productive, de prestări – servicii sau social – culturale. Primăria, ca structură
funcţională cu activitate permanentă, este constituită din primar,viceprimar, secretar şi aparatul
propriu al consiliului local, care duc la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile
primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii.

3
1.2 Obiectul de activitate al Primăriei Municipiului Iași

Primăria Municipiului Iaşi, ca membră a Asociaţiei Muncipalităţilor din România îşi propune să
satisfacă în permanentă clienţii (persoane fizice şi juridice), angajaţii, apreciaţi ca şi colaboratori
şi societatea civilă în ansamblul ei, urmărind să devină un lider regional şi naţional.
Aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi este organizat în conformitate cudispoziţiile Legii
nr.215/2001 (cu modificările ulterioare) privind administraţia publică locală.Primăria municipiului
Iaşi contribuie la asigurarea realizării în judeţ a strategiei şi obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare. Principalele obiective decurg din sarcinile pe care le au departamentele din cadrul
instituţiei. Aceste sarcini vizează soluţionarea problemelor colectivităţii locale şi constau în
următoarele:
 elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;
 stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale;
 stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale;
 administrarea bunurilor din proprietate publică sau privată a municipiului Iaşi;
 angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung;
 administrarea resurselor financiare;
 elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare;
 asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
 cooperarea pe plan intern şi internaţional.
În calitate de autorităţi ale administraţiei publice locale, consiliul local, în frunte cu primarul au ca
scop principal gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, a
treburilor publice, în condiţiile legii, după cum urmează:
 Servicii publice cu caracter statal: serviciul de pază asigurat de Corpul Gardienilor Publici,
serviciul public de protecţie civilă, serviciul de autorizare a construcţiilor,serviciul public
de stare civilă;
 Servicii publice edilitare: serviciul public de electricitate, de alimentare cu apă, serviciul
de transport public local de călători, de întreţinere a spaţiilor verzi, de salubrizare
alocalităţii, întreţinerea, repararea şi exploatarea drumurilor publice;
 Servicii publice comerciale: licenţierea transportului privat de călători, organizarea şi
funcţionarea cimitirelor;
 Serviciul public pentru activităţi culturale;
 Serviciul public pentru relaţii externe: al administraţiei locale în România în contextual
autonomiei locale, funcţia de protocol extern, negocierea contractelor externe, funcţia
decooperare internaţională;
 Serviciul public financiar.

4
1.3 Organizarea internă a Primăriei Municipiului Iași

În ceea ce priveşte organizarea internă a Primăriei Municipiului Iaşi, se poate spune că la nivelul
acestui organ fiscal, se identifică mai multe tipuri de organizări, fiecare tip de organizare având
mai multe niveluri. Acest lucru este evidenţiat prin organigrama primăriei ( a se vedea ANEXA
1).
Structura organizatorică este următoarea:
 Personal de conducere:
 Primar
 Viceprimari
 Secretar

 Posturi din aparatul propriu P.M.I.:


 Director general
 Directori executivi
 Directori executivi adj.
 Şefi servicii
 Şefi birouri
 Personal de execuţie
Organigrama Primăriei Municipiului Iaşi este una piramidală, specifică unei structuri
organizatorice de tip ierarhic-funcţional. Organizarea este evidenţiată în documentele de
formalizare a structurii organizatorice,respectiv Regulamentul de organizare şi funcţionare,
organigrama şi fişele de post.
Făcând o analiză a aparatului propriu al Consiliului Local, se poate afirma faptul că, prin Consiliul
Local trebuie să fie percepută imaginea organului local al puterii de stat, prin intermediul căruia
se coordoneazã întreaga activitate de dezvoltare economico- socială a municipiului.
Consiliul Local al Municipiului Iaşi funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale, fiind
compus din 27 de consilieri, doi dintre aceştia fiind viceprimari, care sunt aleşi prin vot universal,
direct şi secret şi liber exprimat.Aceştia sunt aleşi o dată la 4 ani, din partea partidelor politice.
Despre consilieri se poate afirma că au rolul de a aproba documentele şi acţiunile propuse de
executiv, în limitele legii. De precizat este faptul că alegerea consilierilor nu trebuie să se realizeze
dintr -un anume domeniu de activitate, aceştia având diverse profesii, printre care jurist, profesor,
inginer,subinginer mecanic, medic primar, economist, maistru, informatician, tehnician etc.
Aşa cum reiese din cuprinsul organigramei, se poate constata faptul că, Consiliul Local intră în
relaţii cu primarul, viceprimarul şi secretarul, „personaje” care la rândul lor conduc sau
administreazã alte structuri organizatorice. Se identifică în această situaţie relaţii de subordonare
între Consiliul Local şi Primar, Viceprimar şi Secretar, relaţii de subordonare axate pe cooperare,în

5
vederea obţinerii unor rezultate cât mai satisfăcatoare în ceea ce priveşte administraţia publicã
localã.
La nivel organizatoric, Primãria Municipiului Iaşi cuprinde pe primele două nivele ierarhice:
Consiliul Local al Municipiului, Primarul, cei doi Viceprimari şi Secretarul. Din analiza
acestor două nivele ierarhice, se desprinde concluzia potrivit căreia între Primar şi Consiliul Local
existã o relaţie reversibilã de comunicare, primarul reprezentând, alături de Viceprimar şi de
Secretar, Executivul, în timp ce Consiliul Local reprezintã Legislativul.
De asemenea, se remarcă faptul că cei doi Viceprimari şi Secretarul se află în relaţii de colaborare
cu Primarul, fiind totodată şi în subordinea acestuia.Primarul, cei doi viceprimari, secretarul
municipiului şi aparatul de specialitate al primarului municipiului Iaşi, constituie astfel, o structurã
funcţionalã, cu activitate permanentă,denumită Primăria Municipiului Iaşi, care duce la
îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local şidispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente
ale activităţii locale.
În ceea ce priveşte Primarul, se poate afirma cã acesta are în subordine direcţii,compartimente,
birouri şi servicii, în acest sens fiind menţionate:
 Direcţia Investiţii
 Direcţia Dezvoltare Urbană
 Direcţia Tehnică
 Biroul Protecţia Muncii, Securitate şi Sănătate în muncă
 Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
 Direcţia Pieţe
 Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, care cuprinde:
 Activitatea Economică
 Activitatea de Taxe şi Impozite
 Direcţia Control
 Direcţia Comunicare
 Direcţia de Programe şi Servicii pentru Comunitate
 Serviciul Asigurarea Calităţii
 Serviciul Informatizare
 Serviciul Resurse Umane
 Serviciul Audit Public Intern
 Cabinet Primar
 Consilieri Primar

6
1.4 Funcționalitatea Primăriei Municipiului Iași

Primăria Municipiului Iaşi are o funcţionalitate multiplă, datoritã structurii organizatorice


complexe, compusã din direcţii, compartimente, birouri şi servicii.Atât la nivel de compartimente,
cât şi de posturi sunt delimitate atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele fiecărui angajat.
Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor ce asigură funcţionarea primăriei sunt
evidenţiate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi în Legea administraţiei publice locale.
Făcând o analiză a legăturilor care se formeazã în cadrul primãriei, trebuie menţionat faptul că
rolul de “pilon” îi este atribuit Consiliului Local, dar membrul cel mai important în cadrul
Primăriei Municipiului Iaşi este reprezentat de către Primar, care intră în relaţii directe cu Consiliul
Local, între Consiliul Local şi Primar existând relaţii de subordonare, precum şi de colaborare.
Primarul este ales o dată la 4 ani de către locuitorii municipiului.
În ceea ce priveşte ordonatorii de credite bugetare, trebuie precizat faptul că aceştia se identifică
cu persoana – conducătorul sau persoana căreia acesta i-a delegat, potrivit legii,atribuţiile în acest
domeniu – responsabilă de utilizarea creditelor bugetare aprobate pentru instituţia respectivă. De
asemenea, coroborat cu această calitate, ordonatorul de credite bugetare este responsabil de
elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei respective, de finanţarea instituţiilor publice
subordonate, de organizarea contabilităţii publice, de întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă
periodice privind execuţia bugetară şi realizarea serviciilor publice corespunzătoare
.În conformitate cu această precizare, trebuie menţionat faptul cã Primarul MunicipiuluiIaşi se
încadrează în prima dintre cele trei categorii ale ordonatorilor principali de credite, fiind astfel unul
dintre ordonatorii principali de credite bugetare. Astfel, din această perspectivă, primarul
repartizează creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor
publice ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiaride credite,
după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
Printre atribuţiile Primarului se pot enunţa:
 Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României,a
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului;
 Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
 Poate propune Consiliului Local, consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit;
 Prezintă Consiliului Local, anual, sau ori de câte ori este necesar, informări cu privire
lastarea economică şi socială a municipiului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a informării asupra modului de
aducere la îndeplinire a horărârilor Consiliului Local;
 Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheire a exerciţiului bugetar, şi le
supune spre aprobare Consiliului Local
 Exercită funcţia de ordonator principal de credite ;

7
 Asigură ordinea publică şi linistea locuitorilor, prin intermediul poliţiei;
 Ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor,
incendiilor,împreună cu organele specializate ale statului;
 Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor
contractuale;
 Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse
învânzare către populaţie, cu ajutorul serviciilor de specialitate;1
Numărul total al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi este de aproximativ 1020,
luându-se în considerare faptul că s-au făcut disponibilizări din funcţie începând de la sfârşitul
anului 2008 şi continuând în anul 2009, măsură necesară în condiţiile rectificărilor bugetare.
Din analiza structurii de personal se poate observa prezenţa unui număr de personal foarte mare în
această instituţie precum şi o structură supra-ierarhizată, ceea ce poate afecta funcţionalitatea
instituţiei şi celeritatea de care ar trebui să dea dovadă în relaţia Primărie-Cetăţean. Dacă structura
de personal ar fi mai aplatizată, acest lucru ar putea îmbunătaţi modul de organizare al activităţii
în interiorul instituţiei, precum şi inter -relaţiile de personal ale instituţiei. Această măsură ar avea
efecte pozitive şi în gestionarea fondurilor destinate întreţinerii instituţiei, precum şi a fondurilor
de salarii pentru personalul instituţiei.

1.5 Relații cu exteriorul

Primăria Municipiului Iaşi are relaţii externe cu următoarele instituţii:


 cu Directia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, cu privire la dările de seamă
contabile (trimestriale şi anuale), a contului de execuţie;
 cu Consiliul Judeţean, în legătura cu transferul şi subvenţiile de credite bugetare de la
această instituţie către administraţiile publice locale;
 cu Trezoreria Finanţelor Publice referitor la aprobarea de către aceasta a deschiderii de
credite bugetate conform bugetului de venituri şi cheltuieli, a efectuării de plăţi conform
deschiderii făcute, a efectuării de încasări în contul instituţiei publice locale de la diferite
instituţii publice şi de la contribuabili;
 cu alte instituţii publice (Direcţia de Sănătate Publică, Casa Judeţeană de Pensii, bugetul
de stat) în calitate de contribuabil ;
 cu contribuabilii (agenţii economici, instituţii publice şi persoane fizice) cu privire la
încasarea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul local;
 cu furnizorii de bunuri şi servicii.
Cele mai importante relații pe care le are administrația publică sunt cele privind relațiile cu asa
numiții contribuabili :

1
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

8
 relaţii de cooperare (colaborare), relaţii de utilizare a serviciilor publice (servicii efectuate
de către administraţie pentru cetăţeni), relaţii de subordonare a cetăţenilor faţă de organele
administraţiei publice locale.
Relaţiile de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale şi cetăţeni trebuie să ocupe
rolul cel mai important, atât din punct de vedere al ponderii cât şi al valorii conţinutului.Relaţiile
de colaborare a administraţiei publice locale cu cetăţenii sunt o expresie a accesului participativ al
populaţiei la realizarea treburilor publice. Aceste relaţii subliniază sprijinul acordat de către
cetăţeni administraţiei publice locale pentru îndeplinirea misiunii acesteia. Aceste relaţii pot fi:
relaţii de colaborare directă sau indirectă şi relaţii de prestări servicii.
Relaţiile de colaborare directă vizează acţiunile cetăţenilor, care participă la realizarea unui
interes general al comunităţii locale împreună cu structurile administraţiei publice locale.
Relaţiile de colaborare indirectă apar în cazul în care cetăţenii sprijină acţiunea autorităţilor
publice locale fără să participe direct.
Relaţiile de prestări servicii vizează organizarea de către autorităţile publice locale a unor
servicii publice care să presteze activităţi în beneficiul cetăţenilor. Acest aspect este mai evident
la administraţia publică locală dar şi la serviciile descentralizate ale administraţiei publice
locale.Serviciile aduse cetăţenilor de către administraţia publică locală au o specializare
diferenţiată,ceea ce determină o pregătire corespunzătoare a personalului din acest domeniu. Slaba
calitate a prestaţiilor oferite de către administraţiile locale cetăţenilor lezează interesele acestora şi
ale statului.
Din punct de vedere juridic relaţiile dintre administraţia publică locală si cetăţeni pot fi: relaţii
care au la bază normele de drept administrativ şi relaţiile care au la bază normele de drept
civil.
Relaţiile de tip administrativ au la bază norma juridică sau actul normativ care stabileşte
competenţele autorităţilor administraţiei publice locale. În această situaţie cetăţeanul are dreptul,în
temeiul unui act normativ, să se adreseze administraţiei publice locale pentru a-şi rezolva probleme
personale. Administraţia publică locală va rezolva problema cetăţeanului numai dacă solicitarea
acestuia îndeplineşte anumite condiţii prevăzute de actul normativ.
Relaţiile de tip civil au la bază normele de drept civil, şi apar în situaţia în care cetăţeanul
utilizează servicii publice precum transport in comun, telefon etc, în baza unor contracte încheiate
între prestatorii acestor servicii şi beneficiarii lor.
Relaţiile de autoritate, de subordonare a cetăţenilor fata de autorităţile administraţiei
publice locale vizează hotarâri luate în mod unilateral de către autorităţi, pe care cetăţeanul este
obligat sa le respecte. Din punct de vedere juridic relaţiile de autoritate pot fi stabilite prin legi sau
prin decizii administrativ

9
2. Direcția Relații Publice și Transparență Decizională

Direcția Relații Publice și Transparență Decizionala a fost infiintata prin Hotararea Consiliului
Local Iasi nr. 33/2017 privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iasi, fiind subordonata direct Primarului Municipiului Iași.
In structură, Directia Relatii Publice Si Transparenta Decizionala prezintă următoarea
componență:
 Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni , având în subordine:
 Biroul Democratie Participativa Locala,
 Compartimentul Registratura D.E.F.P.L.
 Compartimentul Relatii cu Publicul;
 Biroul Diaspora;
 Birou Evenimente Publice.

2.1 Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni

Centrul de Informatii pentru Cetateni este subordonat Directorului Directiei Relatii Publice si
Transparenta Decizionala.
In cadrul Serviciului Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni sunt incluse urmatoarele compartimente
functionale: Biroul Democratie Participativa Locala, Compartimentul Registratura
D.E.F.P.L., Compartimentul Relatii cu Publicul.
Atribuțiile specifice serviciului sunt reprezentate de:
 asigurarea legăturii dintre cetățean și administrația publică locală;
 coordonarea activitatea din domeniul audientelor la conducerea primăriei
 asigurarea legăturii dintre administrația publică locală și instituțiile, locale și centrale, în
ceea ce privește solicitarea de informații de interes public;
 asigurarea transparenței procesului decizional, prin publicarea informațiilor cu caracter
public pe site-ul instituției (în colaborare cu Serviciul Informatizare).
Principalele activități desfasurate in cadrul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni
acoperă sfera atribuțiilor legate de:
Registratura generală
 primirea petitiilor, precum si a cererilor-tipizate depuse de cetateni in vederea obtinerii
documentelor administrative;
 verificarea corectitudinii completarii cererilor-tipizate si a continutului (complet) al
dosarului cu acte necesare emiterii actelor administrative (autorizatii, avize, certificate,
etc.);

10
 înregistrarea cererii in programul electronic de management al documentelor si eliberarea
unui bon de inregistrare (cu numarul si data inregistrarii, precum si codul unic de
inregistrare in vederea asigurarii posibilitatii verificarii stadiului cererii on line)
cetateanului;
 asigură circuitul documentelor în instituţie până la nivel de direcţie de specialitate,
realizând evidenţa acestuia pe baza mapelor de corespondenta;
 eliberarea actelor administrative (autorizatii, avize, certificate, etc.) emise de
compartimentele de specialitate cetatenilor solicitanti;
 asigură aplicarea ştampilei instituţiei pe documentele eliberate în regim de registratură;
 asigurarea afişarii şi evidenţei proceselor verbale de contravenţie aplicate de
municipalitate prin aparatele de specialitate, conform legislaţiei în vigoare;
 asigura primirea, distribuirea si expedierea corespondenţei interne si externe;
 activitatea de preluare a citatiilor si a altor acte de procedura, inclusiv P.V. si comunicarea
lor;
 comunicarea catre instanta emitenta a citatiilor si a altor acte de procedura, in cazul in care
termenul legal acestea nu au fost predate partii sau reprezentantului acesteia;
 aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan (preemptiune – terenuri agricole);
 aplicarea prevederilor Legii 46/2008 – Codul Silvic, cu modificarile si completarile din
Legea 60/2012 (preemptiune terenuri silvice);
Audiențe
 înscrierea cetățenilor în audienta la conducerea instituție;
 participarea angajaților la audienta dată de conducerea primăriei;
 consemnarea rezultatului în registrul de audiente, emiterea fișei de audienta cu soluţia
propusă de conducere, urmărirea acordării răspunsurilor de către structurile responsabile,
în cadrul termenului legal;
 întocmirea rapoartelor anuale privind audienţele;
 realizarea feedback-ului in urma audientei.
Alte activități:
 În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de control
intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a
elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform
prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista
de activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a
riscurilor evaluate.
 Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Iași.

11
 Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
 Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și
al celui de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a
obligațiilor prevăzute în fișele posturilor.

2.1.1 Birou Democrație Participativă Locală , Centre de Cartier

Biroul Democrație Participativă Locală face parte din cadrul Centrului de Informații pentru
Cetățeni/ Direcția Transparență Decizională și Relații Publice.
Atribuții specifice:
Biroul Democrație Participativă Locală – centrele de cartier a fost înființat în anul 2006, după
modelul francez de la Villeneuve d’Ascq, oraş înfrăţit cu Municipiul Iaşi.
Atributul principal al biroului este încurajarea democrației participative.
Înfiinţarea centrelor de cartier face parte dintr-o strategie de implicare a cetăţenilor în viaţa
comunităţii, în găsirea de soluţii optime pentru îmbunătăţirea serviciilor publice.
Atribuțiile principale ala centrelor de cartier vizează aducerea administraţiei cât mai aproape de
cetăţean, reprezentând un exemplu de descentralizare a serviciilor dar în acelaşi timp şi de eficienţă
şi promptitudine.
Principalele activități realizate în cadrul biroului sunt:
 încheierea de parteneriate cu reprezentanții societății civile, ong-urilor pentru organizarea
de evenimente de interes public și pentru încurajarea implicării cetățenilor în viața
cartierelor;
 aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională prin organizarea
și monitorizarea dezbaterilor şi consultărilor publice;
 promovarea și informarea publicului cu privire la evenimentele culturale și sociale
organizate în cartiere și în municipiul Iași;
 împreună cu Biroul de Analiză Statistică realizează sondaje de opinie în rândul cetățenilor
din cartiere pentru măsurarea gradului de satisfacţie faţă de serviciile oferite de
administraţia publică locală;
 organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări publice pe teme de interes public la centrele
de cartier;
 afișarea la centrelor de cartier a Hotărârilor de Consiliu Local, promovarea ședințelor de
Consiliu Local;
 distribuirea prin centrele de cartier a buletinului informativ Curierul de Iași și a
materialelor informative de interes public realizate de municipalitate;

12
 informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct, în scris, prin telefon, pe email şi prin
materiale informative pentru rezolvarea problemelor din cartiere;
 asigurarea eliberării formularelor tipizate şi asistarea cetăţenilor pentru completarea
corectă a acestora în vederea descentralizării și simplificării procedurilor de eliberare a
actelor administrative emise de instituţie;
 primirea, înregistrarea, distribuirea şi monitorizarea petiţiilor primite la centrele de cartier
(conform O.G. nr.27/2002);
 primirea, gestionarea și formularea de răspunsuri la sesizările primite prin intermediul
rubricii Talon de Sugestii și Reclamații din buletinul informativ Curierul de Iași;
 operarea unui telefon dedicat sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor din cartierele arondate
centrului, gestionarea apelurilor şi rezolvarea urgentă a problemelor cetăţenilor cu
sprijinul celorlalte departamente ale primăriei;
 îndrumarea cetăţenilor spre instituţiile şi organizaţiile abilitate să-i ajute in rezolvarea
problemelor din cartiere care nu sunt de competenţa municipalităţii;
 identificarea problemelor edilitare cu care se confruntă cetățenii din cartierele orașului;
 consemnarea problemelor identificate în Note de constatare teren. Aceasta va fi
considerată și tratată ca o petiție, în conformitate cu prevederile OG 27/2002;
 realizarea de Rapoarte de teren cu toate problemele identificate și modul de rezolvare,
înaintate conducerii instituției;
 asigurarea bunei desfășurări a programului Audiențe în cartierul tău susținut de
conducerea municipalității, aleșii locali, directorii instituțiilor subordonate etc
(promovarea audiențelor, înscrierea în audiență, convocarea persoanelor, monitorizarea
rezolvării problemelor semnalate în timpul audiențelor din cartiere);
 asigurarea desfășurării stagiilor de practică și de internship pentru studenții universităților
ieșene;
 asigurarea implementării de proiecte în cartierele Iașului, în parteneriat cu societatea
civilă;
 asigură organizarea de dezbateri publice pentru implicarea tinerilor în viața cartierelor
Alte activități:
 În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de control
intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a
elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform
prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat. Șeful biroului, în colaborare cu
ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația de a întocmi ori de câte ori apar
modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, va evalua
riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
 Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Iași.

13
 Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
 Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și
al celui de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a
obligațiilor prevăzute în fișele posturilor.

2.1.2 Compartimentul Registratură D.G.E.F.P.L

Compartimentul este organizat în cadrul Serviciului Centrul de Informații pentru Cetațeni, fiind
subordonat acestuia.
Atribuțiile specifice compartimentului sunt reprezentate de:
 asigurarea relației cu contribuabilii, persoane fizice și juridice, în eliberarea unor
documente fiscale;
 asigurarea relației dintre compartimentele primăriei și instituțiile de pe raza
Municipiului Iași.
Activitățile specifice compartimentului sunt reprezentate de:
 verificarea documentelor anexate in vederea eliberarii certificatelor de atestare fiscala;
 eliberarea certificatelor de atestare fiscala;
 înregistrarea in programul de management al documentelor si stampilareacertificatului;
 înregistrarea documentelor interne si externe;
 primirea, înregistrarea și dirijarea documentelor primite prin Poșta Specială;
 pregătirea corespondentei in vederea expedierii pentru procedura de somare in masa;
 întocmirea borderourilor pentru procesele – verbale de la Politia Locala, Politia Rutiera,
CNADNR, SECTII POLITIE, RATP, etc. si distribuirea către compartimentele de
specialitate.
Alte activități:
 În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de control
intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității
precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control
intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat. Personalul
compartimentului, împreună cu ceilalți salariați ai serviciului, are obligația de a întocmi
ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri
inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.

14
 Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Iași.
 Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
 Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și
al celui de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a
obligațiilor prevăzute în fișele posturilor.

2.1.3 Compartimentul Relații cu Publicul

Compartimentul este organizat în cadrul Serviciului Centrul de Informații pentru Cetațeni, fiind
subordonat acestuia.
Atribuțiile specifice compartimentului se referă la:

 furnizarea informatiilor solicitate direct (verbal) la compartimentul Relatii cu Publicul, pe


loc, daca informaţiile solicitate sunt accesibile.
Activitățile realizate în cadrul compartimentului sunt:
 eliberarea formularelor tipizate si asistarea cetăţenilor pentru completarea corectă a
acestora;
 informarea, asistarea si indrumarea cetăţenilor în mod direct, în scris, prin telefon, pe email
şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor sesizate;
 asigurarea operarii Telefonului Cetăţeanului, respectiv Tel Verde;
 actualizarea periodica, si de cate ori este nevoie, a informatiilor de pe site-ul oficial al
Primariei Municipiului Iasi, respectiv a informatiilor de interes public comunicate din
oficiu, conform Legii 544/2001, art. 5, privind liberul acces la informatiile de interes
public;
 gestionarea si monitorizarea soluţionarii solicitărilor care se încadrează în prevederile Legii
nr.544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, astfel:
 elaborarea unui Raport de Evaluare anual privind furnizarea informatiilor de interes public,
respectiv a unui Raport de Evaluare anual privind implementarea prevederilor Legii
52/2003 privind transparenta decizionala, care se afiseaza pe site-ul institutiei;
 aplicarea prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
 aducerea la cunostinta publica a Hotararilor CL cu caracter normativ si/sau de interes
public adoptate prin afisare la avizier;
 comunicarea Hotararilor CL cu caracter personal celor interesati prin corespondenta
postala;
 aducerea la cunostinta publica a Dispozitiilor de convocare a consilierilor locali, implicit a
datei, orei, ordinea de zi si locului de desfasurare a sedintelor CL;

15
 aducerea la cunostinta publica a proceselor-verbale/minutelor şedinţelor consiliului local
al Municpiului Iasi;
 aducerea la cunostina publica prin publicare pe site a anunturilor privind licitatiile publice
pentru inchiriere locuri parcare pe domeniul public, vanzare spatii comerciale sau
medicale, inchirieri spatii, terenuri apartinand domeniului public, etc. ;
 aducerea la cunostina publica prin publicare pe site a datoriei publice a Municipiului Iasi
(trimestrial).
Alte activități:
 În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de control
intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității
precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control
intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat. Personalul
compartimentului, împreună cu ceilalți salariați ai serviciului, are obligația de a întocmi
ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri
inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
 Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Iași.
 Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
 Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și
al celui de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a
obligațiilor prevăzute în fișele posturilor.

16
2.2 Biroul Diaspora

Biroul Diaspora este subordonat ierarhic Direcției Relații Publice și Transparență Decizională,
coordonată de un Director Executiv, aflat, la rândul său, în raport de subordonare directă către
Primarul Municipiului Iași.

Atribuțiile specifice Biroului Diaspora se referă la:


 creşterea vizibilităţii Iaşului în rândul comunităţilor din diaspora prin intermediul
misiunilor diplomatice şi consulare ale României în străinătate, centrelor culturale şi
asociaţiilor româneşti din străinătate;
 facilitarea accesului la informaţii utile cetăţenilor români din străinătate prin intermediul
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni și structurilor specializate ale PMI.
Principalele activități impuse de necesitatea realizării atribuțiilor specifice, sunt:
 gestionarea solicitărilor, petiților, reclamațiilor cetățenilor din diaspora și transmiterea
răspunsurilor către petenți prin colaborare cu structurile de specialitate ale PMI;
 furnizarea de informatii care sa asigure accesul cetăţenilor din diaspora la informaţiile de
interes public – pagina de web a PMI, canalele de social media ale PMI;
 gestionarea situațiilor deosebite semnalate de către cetăţenii români din diaspora către PMI
prin colaborare cu toate departamentele PMI;
 promovarea către comunităţile de români din diaspora a evenimentelor organizate de PMI
şi conectarea lor în timp real la informaţiile de interes public prin colaborare cu Biroul
Organizare Evenimente Publice și celelalte structuri ale PMI implicate în organizarea unor
evenimente de interes pentru diaspora;
 identificarea comunităţilor de ieşeni din diaspora pe zone/probleme prin intermediul unor
sondaje online adresate diasporei;
 protejarea intereselor cetăţenilor români din diaspora aflaţi în situaţii de dificultate, prin
declanșarea unor proceduri de urgență în colaborare cu autoritățile locale și centrale;
 organizarea unor sesiuni online de comunicare/informare a cetăţenilor din diaspora asupra
facilităţilor oferite de Primăria Municipiului Iaşi, asupra informaţiilor de interes pentru
diaspora, asupra evenimentelor organizate la Iaşi de interes pentru comunităţile de români
din străinătate;
 facilitarea organizării la Iaşi, în măsura posibilităţilor legale, a unor evenimente de către
comunităţile din diaspora – expoziţii, lansări de carte, reuniuni, conferinţe, congrese,
seminarii;
 organizarea unor întâlniri directe cu comunităţile din diaspora, sub forma unor evenimente
de promovare a Iaşului – oameni de afaceri/oameni de cultură/reprezentanţi ai
administraţiei/reprezentanţi ai mediului universitar ieşean;
 sprijinirea comunităţilor româneşti din diaspora cu materiale de promovare şi informaţii
despre Iaşi;

17
 punerea la dispoziţie comunităţilor din diaspora, în condiţii legale şi în urma unei
programări riguroase, a unor săli de expunere/ de conferinţă/ lansare de carte etc. în spaţiile
aflate în administrarea PMI (Sala Mare a PMI, Muzeul Municipal, Ateneul Tătăraşi etc.);
 sprijinirea organizării unor întâlniri periodice cu comunităţile din diaspora, întâlniri de
informare asupra facilităţilor oferite de administraţia ieşeană celor care doresc să se
întoarcă/să se stabilească la Iaşi sau să investească la Iaşi;
 furnizarea și actualizarea informațiilor din secțiunea “Diaspora” de pe site-ul PMI;
 furnizarea și mediatizarea informațiilor relevante pentru diaspora pe pagina de Facebook
a Primăriei Municipiului Iași, pe pagina de Facebook “Repatriot Iași” , pe canalul Youtube
al PMI, în “Curierul de Iași”.
Alte activități:
 În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de control
intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a
elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform
prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat. Șeful biroului, în colaborare cu
ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația de a întocmi ori de câte ori apar
modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, va evalua
riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
 Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Iași.
 Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
 Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al
celui de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a
obligațiilor prevăzute în fișele posturilor.

18
2.3 Biroul Evenimente Publice

Conform structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Iași, Biroul Evenimente Publice face
parte și este subordonat directorului executiv al Direcției Relații Publice și Transparență
Decizională.
Atribuțiile specifice biroului vizează:
 desfăşurarea activităţilor de organizare şi implicare în evenimentele care vizează
reprezentarea Municipiului Iași în relaţia cu operatorii locali din orice domeniu, instituţii
şi asociaţii, precum şi la diferite târguri, manifestări expoziţionale şi alte evenimente de
promovare din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor, prin colaborarea cu
structurille din cadrul primăriei precum și cu instituții/operatori privați din exterior.
Principalele activități realizate în cadrul biroului sunt:
 eliberarea de avize de participare la târgurile organizate de Municipiul Iaşi: Târgul de
Primăvară, Târgul Meşteşugarilor, Târgul de Toamnă, Sărbătoarea Vinului, Târgul de
Iarnă etc.;
 eliberarea de avize de principiu pentru firmele care organizează campanii promoţionale,
târguri, festivaluri etc.;
 acordarea de consultanţă solicitanţilor privind organizarea de evenimente publice,
campanii promoţionale etc.;
 sprijinirea acțiunilor de promovare a unor agenți economici şi a altor organizaţii, la
evenimentele şi manifestările organizate de către municipalitate;
 participarea la organizarea evenimentelor publice la nivel local, la care Municipiul Iaşi
este organizator sau partener;
 asigurarea includerii evenimentelor publice organizate de către Biroul Evenimente
Publice, în calendarul manifestărilor organizate de către Municipiul Iaşi;
 asigurarea monitorizării cheltuielilor pe fiecare manifestare şi încadrarea acestora în
bugetul aprobat;
 contribuie la activitatea de promovare a imaginii organizaţiei, prin evenimentele publice
realizate de Birou;
 asigură furnizarea datelor necesare pentru informarea publică despre activităţile
desfăşurate în cadrul Biroului;
 redactează programul anual de evenimente publice desfăşurate pe plan local;
 colaborează cu alte departamente din cadrul Municipiului Iaşi pentru participarea
instituţiei la manifestări expoziţionale, în ţară şi străinătate;
 colaborează cu alte departamente din cadrul Municipiului Iaşi pentru elaborarea şi editarea
materialelor informative şi de promovare;
 actualizează procedurile operaţionale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 întocmirea raportului anual de activitate a biroului;

19
 întocmirea de referate, dispoziţii, proiecte de hotărâri etc., potrivit nivelului de competenţă
şi le supune spre aprobare conducerii Municipiului Iasi, respectiv Consiliului Local al
Municipiului Iaşi;
 rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, rezolvarea fişelor de audienţe repartizate
Biroului, întocmirea corespondenţei pentru instituţiile publice cu care colaborează.
Alte activități:
 În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de control
intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a
elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform
prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat. Șeful biroului, în colaborare cu
ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația de a întocmi ori de câte ori apar
modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, va evalua
riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
 Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Iași.
 Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
 Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al
celui de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a
obligațiilor prevăzute în fișele posturilor.

20
3. Aspecte de analiză pe baza constatărilor personale

În urma stagiului de practică efectuat în cadrul Primăriei Iași ,în special în cadrul Serviciului
Centrul de Informare pentru Cetățeni ,Compartimentul Relații cu Publicul am constatat atât aspecte
pozitive cât și aspecte negative în desfășurarea activității administrative.

3.1 Aspecte pozitive

 Eficienta și consecvența funcționarilor publici în rezolarea problemelor cetățenilor


 Utilizarea tehnologiei avansate în relația cu cetățeanul
 Existența unui mediu prielnic de desfasurare a activității
 Existența profesionalismului de care a dat dovada personalul administrativ
 Munca în echipa a fost prezentă în randul funcționarilor publici (leadership)
 Dedicarea și responsabilitatea funcționarilor publici în munca pe care o prestează
 Existența feedback-ului dat de seful departamentului angajaților
 Stilul vestimentar al personalului administrativ adecvat activității prestate.

3.2 Aspecte negative

 Lipsa de personal
 Birocratia
 Aglomerația la ghisee
 Relația funcționar public-cetățean era una prea perseverentă

3.3 Soluții pentru îmbunățățirea activității instituției publice ,respectiv a


compartimentului de Relații cu Publicul

 Modalitati de îmbunătățire a relației fucționarilor publici cu cetățenii: prin rezolvarea cu


calm a problemelor cetățenilor ,prin petiții formulate în nume la adresa instituției cât și
prin necesitatea unui avizier electronic la intrarea în instituție
 Scoaterea la concurs a mai multor posturi pentru dezvoltarea personalului administrativ.
 Încurajarea cetățenilor de a solicita si Centrele de Cartier din apropiere pentru obținerea
de informații ,întrucât este mai accesibil si mai avantajos pentru ei.

21
4. Concluzii

În urma celor analizate ,cred cu tărie că Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC) este
foarte important pentru cetăţeni, primari, consilii locale şi funcţionari publici.
Serviciul respectiv economiseşte timpul şi efortul fiecăruia pentru ca cetăţenii sa nu fie nevoiți să
se ducă la Primărie atât de des şi nu sunt forţaţi să meargă la mai multe birouri din cadrul Primăriei.
Primarul şi Consiliului Local au posibilitatea să-i informeze eficient pe cetăţeni despre activităţile
administraţiei publice locale, serviciile oferite şi deciziile adoptate. Totodata ClC-ul reduce
volumul de lucru în alte departamente ale Primăriei pentru simplul motiv că el îşi asumă toate
activităţile legate de contactul cu cetăţeanul.
Un alt beneficiu major oferit de CIC este asigurarea unei comunicări şi cooperări eficiente dintre
cetăţeni şi administraţia publică locală. Deoarece solicită părerea cetăţenilor, CIC-ul informează
direct Primăria şi poate propune soluţii pentru rezolvarea problemelor comunităţii semnalate de
cetăţeni. Iar prin actualizarea informaţiei relevante, ClC-ul poate promova o comunicare mai bună
şi cu alte comunităţi.
Așadar , CIC-ul este un serviciu care, conform organigramei, face parte din cadrul Direcţiei de
Relații Publice și Transparență Decizională , având ca personal 13 funcţionari de execuţie şi 1
director executiv, în total 14 persoane. Mai mult ca orice alt serviciu din cadrul Primăriei CIC se
află într-o strânsă relaţie de colaborare cu toate serviciile şi birourile atât ale Primăriei cât şi ale
Consiliului Local şi Judeţean.

22
5. Bibliografie

1. Onofrei, M- Administraţie Publică. Fundamente ştiinţifice şi bune practici, editura Univ.


„Al.I.Cuza” Iaşi, 2008
2. Profiroiu, A.- Ştiinţa administrativă; editura Economică; Bucureşti; 2007
3. Verginia Vedinaş, „Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, comentată”,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
4. Bercu, Ana-Maria, Pregatirea profesionala si cariera personalului din administratia publica,
Ed. Universitara,Bucuresti, 2009
5. Mircea Preda, „ Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”,
EdituraLumina Lex, Bucureşti, 2002;

23
24
25

S-ar putea să vă placă și