Sunteți pe pagina 1din 8

ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

COORDONATOR:
Conf. dr. ing. Ligia Mihaela MOGA ABSOLVENT:
Maria - Daria REBENCIUC
Ștefan-Vlad CIONCA
Tema 3
Identificarea și prezentarea sintetizată a regulilor de etichetă in spațiul academic:
1. Eticheta în sala de curs/seminar

Libertatea academică implică, în acelaşi timp, respectul libertăţii academice a altuia în toate
componentele sale. Nu se înscriu în cadrul libertăţii academice şi nu îşi găsesc locul în spaţiul
universitar:
a) propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul sau în legătură cu acţiuni ale
Universităţii sau utilizând infrastructura acesteia;
b) prozelitismul religios;
c) promovarea unor doctrine sau idei cu caracter extremist, rasist sau xenofob;
d) defăimarea universităţii de către membrii comunității universitare;
e) atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa altor membri ai comunității
universitare
Constituie încălcări ale principiului competenţei şi profesionalismului:
a) încredinţarea de cursuri, seminare sau lucrări de laborator spre a fi susţinute de către
persoane care nu deţin nivelul de cunoştinţe adecvat;
b) consacrarea unei părţi importante din timpul alocat cursului sau seminarului unor discuţii
fără legătură cu tematica acestuia;
c) interpretarea intenţionat eronată a rezultatelor unei cercetări în vederea fundamentării unei
teorii pe care cel în cauză o susţine;
d) raportarea negativă la colegi şi la rezultatele lor în cadrul propriilor activităţi de predare;
e) obligarea studenţilor de a-şi însuşi exclusiv punctul de vedere al cadrului didactic sau
refuzul de a lua în discuţie, pe bază de argumente, alte puncte de vedere exprimate în aceeaşi
chestiune;
f) abordarea de către cadrul didactic în cadrul unui curs fundamental doar a unei părţi din
materie, respectiv doar a aspectelor care îl interesează personal;
g) alegerea unor modalităţi de examinare în dezacord cu obiectivele cursului;

2. Eticheta în relația student-profesor

În sfera relaţiilor cadru didactic - student constituie încălcări ale obligaţiei de integritate:
a) pretinderea sau acceptarea de favoruri de orice natură, inclusiv sexuală;
b) pretinderea sau acceptarea de cadouri sau alte foloase materiale;
c) împrumutul de bani între cadrul didactic şi studenţi;
d) prestarea de către cadrul didactic a unor activităţi remunerate în favoarea studentului,
a soţului/soţiei acestuia ori a unei rude până la gradul III;
e) prestarea de către student a unor activităţi remunerate sau neremunerate în favoarea
cadrului didactic, a soţului/soţiei acestuia ori a unei rude până la gradul III;
f) obţinerea de liberalităţi din partea studentului sau a rudelor acestuia până la gradul III
inclusiv.
3. Eticheta salutului și a discuțiilor
Activitatea în comunitatea universitară presupune colaborarea membrilor acesteia, în spirit de
colegialitate şi respect reciproc.
Colegialitatea implică:
a) curtoazie şi respect datorate fiecărui membru al comunității universitare. Încălcarea
acestei obligaţii de către o persoană nu conferă în nici un caz dreptul celui lezat de a adopta o
conduită similară;
b) obligaţia de asistenţă între membrii comunității universitare, materializată în
suplinirea colegială, acordarea de sprijin în activitatea didactică şi administrativă, cooperarea cu
bună credinţă în cadrul proiectelor ce implică participarea mai multor persoane; membrii
comunității universitare nu vor abuza de suplinirea colegială; aceasta nu se solicită în formă
continuată, ci doar ocazional/excepțional, în situații întemeiate în mod obiectiv;
c) respectarea mutuală a diferenţelor de ordin lingvistic, religios, social între membrii
comunității universitare;
d) înţelegere, respect şi sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;
e) obligaţia de confidenţialitate în privinţa datelor şi informaţiilor transmise de un
membru al comunității universitare unui alt membru, cu titlu privat. În privinţa situaţiei şcolare a
unui student obligaţia de confidenţialitate operează în limitele stabilite prin hotărâre a Senatului,
în condiţiile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.
Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:
a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei
fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al
comunității universitare, indiferent de poziţia ocupată de acesta în cadrul Universităţii (student,
cadru didactic sau de cercetare, membru al conducerii Universităţii, membru al personalului
administrativ);
b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de
către conducerile facultăţilor, departamentelor sau compartimentelor administrative;
c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui
coleg, fără a ţine cont de exigenţele presupuse de dezbaterea academică şi de principiile
argumentării critice nuanţate;
d) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa
pregătirii profesionale a unui coleg;
e) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii cu privire la ţinuta morală sau a unor
aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;
f) sfătuirea studenţilor să nu urmeze un curs al unui coleg;
g) formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg;
h) utilizarea şi dezvăluirea în activitatea didactică sau de cercetare a informaţiilor
transmise cu titlu confidenţial de un alt coleg (date personale, experienţe trăite etc.);
i) nerespectarea confidențialității privind situaţia şcolară, socială, medicală a oricărui
student.
Tema 4:
Indentificarea a două programe anti-plagiat disponibile online:
Programe antiplagiat: plagiarismchecker.net – care este gratuit si sistemantiplagiat.ro
Programele antiplagiat au in general baze de date care sunt formate din: resursele
internetului, baza de dată internă , baza de dată externa, baza de date legislative. În urma
analizei, sistemul emite un raport de similitudine. Raportul de similitudine nu dă un verdict cu
privire la originalitatea unui text, ci este un instrument pe baza căruia se poate face o evaluare cu
privire la originalitatea și calitatea textului.

Tema 5:
Realizați o comparație între modul în care este condamnat si sancționat plagiatul la o
universitate din Romania vs o universitate din străinatate:
1. Consecințe si sancțiuni in cazul plagiatului la Universitatea din București

Încălcarea normelor de integritate academică poate atrage după sine o serie de sancțiuni,
care sunt prevăzute în Legea nr. 1/2011 a educației naționale, Legea nr. 206/2004 privind buna
conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnică și inovare, Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor și drepturile conexe, Carta Universității din București, Codul de Etică al Universității
din București și în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. Legea nr. 1/2011 a
educației naționale stipulează la art. 319, alin. 1, următoarele sancțiuni care se pot aplica de către
comisia de etică studenților și studenților doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare:
a) avertisment scris;
b) exmatricularea;
c) alte sancțiuni prevăzute de Codul de etică și deontologie universitară.
În spiritul principalei misiuni a Universității din București, de a educa și transfera
cunoaștere, Codul de etică prevede ca, în cazul abaterilor involuntare, generate de lipsa de
experiență sau de neglijență, să primeze măsurile formative și de corectare a conduitei, și nu atât
aplicarea unor pedepse drastice. În acest caz, cadrul didactic îi poate solicita studentului
refacerea lucrării în care au fost constatate abateri de la normele etice și recomandarea de lectură
a unor volume despre etica și integritatea academică. În situația de recidivă se poate aplica cea
mai aspră sancțiune prevăzută de Codul de Etică, exmatricularea.
Procedura de sancționare în cazul încălcărilor normelor academice este detaliată și
explicată în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. Astfel, în cazul în care
un student încercă să promoveze un examen prin fraudă „va fi exmatriculat de către Rector, la
propunerea consiliului facultății, fără drept de reînmatriculare”, potrivit art. 24, alin. (1).

2. Consecințe și sancțiuni în cazul plagiatului la Universitatea Humber (Canada)

Solicitările sau plângerile documentate și justificate care au fost constatate ca fiind


provocate în mod necuviincios sau înșelător pot conduce la disciplinarea unui angajat sau a unui
student. În cazul în care Colegiul face o constatare, are dreptul de a stabili sancțiunile care
trebuie impuse. Determinarea disciplinei adecvate se va face în contextul gravității încălcării și a
istoriei studenților.
Redresarea poate include, dar nu se limitează la, remedii precum:
- o supraveghere sporită a siguranței
- primirea de scuze scrise
- încetarea comportamentului ofensator
- analizarea stării academice și / sau marcării
- consiliere continuă
- restabilirea persoanei în poziția în care ar fi fost în cazul în care hărțuirea sau discriminarea nu
au avut loc

Acțiunile/ sancțiunile disciplinare vor lua în considerare severitatea încălcării politicii


și circumstanțele individuale ale respondentului. Acțiunile corective sau sancțiunile pot include,
dar nu se limitează la, următoarele:
- consiliere non-disciplinară / educație / corecție
- mustrare și avertizare (verbală sau scrisă)
- obligația de a oferi scuze victimelor (verbale sau scrise)
- contract de comportament care specifică anumite comportamente care partea trebuie să o
respecte
- transfer
- retrogradarea
- suspendare
- concedierea (adică terminarea sau expulzarea)
- anularea contractorilor din ofertele viitoare

Tema 6:
Răspundeți la următoarele întrebări:
6.1 Propune o definiţie a plagiatului care să nu se restrânga la mediul academic.
Plagiatul se defineste, conform DEX , ca fiind o "opera literară, artistică sau stiintifică a
altcuiva, însușită (integral sau parțial) și prezentat drept creație personală".
Originea etimologica a termenului se pare ca provine de la latinescul plagiarius , care definea pe
cei care răpeau oameni, pe care apoi ii vindeau ca sclavi.
Plagiatul se refera la acțiunea unei persoane de a prelua anumite lucrări, idei, creații
cunoscute sau nu de ceilalți, oricum scrise de altcineva, cu scopul de a le prezenta ca și cum i-ar
aparține.
6.2 Are rost o lege care să interzică plagiatul dincolo de mediul educational si de
cercetare?
Da, deoarece plagiatul poate avea repercursiuni si in viata profesionala. De exemplu, o
idee de afacere sau o creație poate fi furată. Din acest motiv se folosește marca înregistrată spre
exemplu, pentru a pentru a preveni utilizarea neautorizată a mărcii pe care o deține
6.3 Pentru studenţi sau absolvenţi ai universitaţilor invocarea motivului „Nu cunoaștem
regulile de scriere academică” este unul acceptabil?
Nu este acceptabil cât timp acesta au fost prezentate în facultate la cursuri sau în
anumite ghiduri. Si da, este de datoria studenților sa consulte ghidul și să participe la prezentare.

6.4 Putem prelua texte legale sau le putem parafraza fără a face trimitere la ele?
Nu! Este plagiat. Putem lua textul, cu ghilimelele de riguare, dar trebuie sa facem
trimitere la acesta.
6.5 Legile nu sunt protejate de dreptul de autor și adesea nici nu ştim autorii lor. Pot fi
ele tratate drept „cunoaștere comună”?
Aceasta este una din probleme, care dupa părerea mea, este o greșeala sa fie luate ca și
„cunoaștere comună” dar este o greșeală din necesitate. Legile ar trebui protejate de dreptul de
autor.

6.6 Îl descalifică moral, ca om lipsit de onestitate, pe cel care a plagiat din ignoranță?
Nu. Aceştia nu pot fi făcuţi responsabili dacă nu există o persoană care să le explice
normele de scriere, citare si trimitere la alţi autori.

6.7 Dar dacă o face de mai multe ori? Dacă preiau nişte date publice (deschise), dar
colectate de alţi cercetători, trebuie sa precizez sursa?
In cazul acesta da, il descalifică moral. Sursa trebuie prezentată.

6.8 Ce contează mai mult: procentul de text plagiat dintr-o lucrare, daca există sau nu
intenţie sau daca plagiatorul a avut beneficii in urma actului?
Dupa părerea mea toate cele de mai sus contează, însă pentru societate contează dacă
plagiatorul a avut beneficii în urma actului deoarece acestea ne afectează în mod direct, adică
oricine se gândeşte ca poate să faca si el o lucrare plagiată pentru difertite beneficii.

6.9 Dacă preluarea are loc după o compilaţie lipsită de originalitate, fară autor
recunoscut se mai poate vorbi de plagiat?
Da, indiferent de succesul unui om, preluarea textului respectiv va fi considerat plagiat.

6.10 Este condamnabil plagiatul și din alte motive decât cele legate de onestitate
intelectuală? Face el o nedreptate socială celorlalți membri ai comunității sau ii afectează doar pe
cei plagiați?
Da, plagiatul îi afectează pe toți membrii comunității, deoarece este foarte ușor să furi și
să trișezi decat să creezi ceva propriu, iar mulți preferă varianta simplă, să plagieze, acestea fiind
urmate de câștiguri atât pe plan profesional cât și pe plan financiar.

6.11 În cazul unui plagiat într-o lucrare de licență, disertație sau teză de doctorat, cine
are o responsabilitate mai mare: studentul sau profesorul coordonator?
Din punctul meu de vedere, o responsabilitate mai mare o va avea profesorul
coordonator, deoarece acesta are un interes mult mai mare față de catedra lui si față de alți
membri ai consiliului. Stundentul e pregatit să riste tot pentru un eventual câstig, in timp ce un
profesor nu își va păta reputația pentru un student care plagiază.

6.12 E posibil sa fie descoperiți algoritmi, prin metode de invațare automată (machine
learning) care folosesc baze de date imense, capabili să detecteze specii ale plagiatului?
Da. Cazul Sophia, primul robot cu inteligenta artificială care poate sa invețe, sa stocheze
informația si sa o reproducă. Ea a primit si cetățenie. Dar pe de altă parte omul este capabil sa
observe și să analizeze subtilitățile unui text, pentru a se asigura dacă textul a fost sau nu plagiat.

6.13 Dacă ai avea de ales între a deunța, cu dovezi, plagiatul unui prieten și a păstra
tăcerea in numele prieteniei voastre, ce ai face? Care sunt valorile aflate aici în
tensiune?
Înainte de a-mi denunța prietenul, îl atenționez ca ar trebui să-și retragă lucrarea deoarece
este plagiată. În cazul în care acesta nu va acționa în consecință voi fi nevoită sa denunț
plagiatul. Valoarea prieteniei, a încrederii este pusă în contradicție cu obligația morală. Iar una
din cele două va fi prioritară celeilalte.
BIBLIOGRAFIE

[1]https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica/Codul_Etic_al_UBB.pdf?
fbclid=IwAR1evLlVPuxTbMv9uxb8MFzclxdYeSOfEeIWzmvPj4M4nJVpMpF4v6JOlq0

[2] http://plagiarismchecker.net

[3] https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/DeontologieAcademica-Ghid-
practic.pdf

[4] http://hrs.humber.ca/support/support-resources/healthsafetyresources/workplace-
violence/from-the-policy/consequences-of-policy-violation-redress-and-sanctionscorrective-
action.html