Sunteți pe pagina 1din 1

3 3 4

2 2 2 2 2 2 2 1
1 1 1

4 4 4 5 4
2 3 2 2
1
1 1 2 1

Cântă „Departe-­i dealul din lista lucrurilor de verificat. cântatului la pian împreună, ca
înverzit” Acum ai făcut cunoştinţă cu mo- activitate în cadrul serii în familie.
Aşează mâinile pe claviatură dul de a cânta la pian şi ai învăţat Cursul poate fi încheiat în doar
după cum se arată mai jos. melodia unui imn simplu. Pentru a şase săptămâni.
Foloseşte grupurile de două sau cânta alte imnuri este nevoie să în- Numeroase studii arată că lec-
trei clape negre pentru a te ajuta să veţi unele principii de bază despre ţiile de muzică particulare ajută la
găseşti poziţia corectă. măsuri, ritmuri şi notarea muzicală. îmbunătăţirea concentrării cursan-
Cântă imnul, urmărind numerele Aici este partea cea mai bună: ţilor, a rezultatelor în obţinerea de
degetelor după cum se arată. No- lecţia pe care ai învăţat-­o este titluri universitare şi a capacităţii
tele cu liniile îndreptate în sus sunt prima lecţie din Cursul Bisericii de a raţiona.2
pentru, mâna dreaptă şi notele cu pentru claviaturi, disponibil în şase Prin dobândirea abilităţilor mu-
liniile îndreptate în jos sunt pentru limbi de la Centrul de distribuţie zicale, ne dezvoltăm talentele pe
mâna stângă. Exersează imnul până al Bisericii.1 Planul de instruire care ni le-­a dat Domnul, ne sporim
când te familiarizezi cu el. Folo- simplu de urmat te ajută să înveţi cunoaşterea şi putem să ne folosim
seşte principiile tehnicii digitaţiei singur sau în grup. Poţi chiar să cunoaşterea şi talentele pentru a
corecte menţionate la punctul nouă implici întreaga familie în învăţarea clădi împărăţia Sa. ◼

NOTE
1. Pentru a comanda Key-
board Course Kit (Setul
cuprinzând Cursul pentru
claviatură), accesaţi store.​
lds.​org.
2. Vezi Laura Lewis Brown,
„The Benefits of Music
3 3 Education”, pbs.org;
4 4 Jessica Velasco, „How
2 2
5 5 the Arts Can Help Stu-
1 1 dents Excel”, the Science
of Learning Blog, 11 dec.
2012, scilearn.com/blog/
how-­arts-­help-­students-­
excel; „Music Helps
Children Learn Maths”,
The Telegraph, 22 mart.
2012, telegraph.co.uk.

56 L i a h o n a