Sunteți pe pagina 1din 5

Bibliografie

IZVOARE
1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române (EIBMBOR), București, 2008.
2. ***Vieţile Sfinţilor, Ianuarie, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993.
3. ***Liturghier, Tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea Preafericitului
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000.
4. *** Studia Basiliana 2, Sfântul Vasile cel Mare - închinare la 1630 de ani, Editura
Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009
5. ***Pelerinul Rus sau Mărturisirile sincere către duhovnicul său ale unui pelerin rus cu
privire la rugăciunea lui Iisus, traducere din limba rusă de Arhimandrit Paulin Lecca,
Editura Sofia, București, 1998.
6. VASILE CEL MARE, Sfântul, Scrieri, Partea a III-a, Despre Sfântul Duh. Corespondențe
(Epistole), Colecţia „Părinţi şi Scriitori bisericeşti”, vol.12, Editura Institutului Biblic și
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1986.
7. IDEM, Scrieri, Partea a II-a, Asceticele, în Colecţia „Părinţi şi Scriitori bisericeşti”,
traducere de Prof. Iorgu Ivan, vol.18, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti 1986.
8. IDEM, Comentar de Psalmi, ediția a II-a, traducere de Pr. Olimp Căciulă, Bucureşti,
1943.
9. IDEM, Despre Sfântul Duh. Corespondență (Epistole), Colecţia: „Părinţi şi scrisori
bisericeşti”– vol.12, Editura: Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti 1988, p.62.
10. IDEM, Scrieri – Partea intâii, Omilii la Hexaemeron, Omilii la Psalmi, Omilii și
cuvântări în „Colecţia: Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol.17, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986.
11. IDEM, Omilii inedite. Două cuvinte despre botez, traducere din limba greacă veche,
studiu introductiv și note de Ieromonah Lavrentie Carp, Editura Doxologia, Iași, 2012.
12. IDEM, Împotriva lui Eunomie, traducerea de ierom. Lavrentie Carp, Editura Crigaux,
Piatra-Neamţ, 2007.
13. IDEM, Epistole, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, traducere din limba greacă,
introducere şi note de Pr.Teodor Bodogae, Editura Basilica a Patriarhiei Române,
București, 2010.

14. IOAN GURĂ DE AUR, Sfântul, Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Efrem Sirul, Despre
preoție, traducere, introducere și note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Sofia, București,
2004.
15. IDEM, Despre preoție, traducere din limba greacă veche de Dumitru Fecioru, introducere
de Ieromonah Policarp Pîrvuloiu, Editura Basilica, București, 2015.
16. GRIGORIE DE NAZIANZ, Sfântul, Elogiul Sfântului Vasile, Editura „Atelierele Zanet
Corlăţeanu”, Huşi, 1931.

CĂRȚI

17. BRANIȘTE, Pr. Prof. Ene, Prof. Ecaterina Braniște, Dicționar de cunoștințe religioase,
Editura Andreiana, Sibiu, 2010.
18. COMAN, Pr. Prof. Dr. Ioan G., Patrologie, Editura Sfânta Mânăstire Dervent, 2000
19. DUMITREASA, Pr.Dr. Calciu, Crearea lumii, expusă în Hexaemeronul Sfântului Vasile cel
Mare, în rev. ”Ortodoxia”, anul XXVII, nr. 4, octombrie-decembrie, Bucureşti, 1975.
20. GORDON, Pr. Vasile, Omiletică, EdituraBasilica, București, 2015.
21. MADA, Ieromonah Teofan, Omul și educația în opera Sfântului Vasile cel Mare, Editura
Vremi, Cluj-Napoca, 2009.
22. MICLE, Arhim., Trepte spre amvon – Studii Omiletice, Editura ”Sfânta Mânăstire
Bistrița”, Râmnic, 1993.
23. MIHOC, Pr. Dr. Constantin, Taina căsătoriei și familia creștină în învățătura marilor
Părinți ai Bisericii din secolul IV, Editura Teofania, Sibiu, 2002.
24. PAISIE AGHIORITUL, Cuviosul, Tănăr ajutând pe tineri, traducere din limba greacă de
Ieroschim. Ștefan Nuțescu, Schitul Lacu-Sfântul Munte Athos, Editura Paisios,
București..
25. POPA, Pr. Prof. Gheorghe, Introducere în teologia morală, Editura Trinitas, Iași, 2003.
26. SOFRONIE, Arhimandritul, Despre temeiurile nevoinței ortodoxe, traducerea Ieromonahul
Rafail Noica, Editura Reîntregirea, 2017.
27. TĂNASE, Pr. Nicolae, Soțul ideal, soția ideală, Editura Anastasis, Sibiu, 2011.
28. TEȘU, Pr. Prof. dr. Ioan C. Teșu, Frumusețea și sublimitatea preoției creștine, Editura
Doxologia, Iași, 2010.
29. VOICU, Arhid. Prof. Dr. Constantin, ,,Sfinţi Părinţi mai de seamă ai Bisericii”, Editura,
„Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină”, Sibiu, 1992.
30. ZĂGREAN, Arhid. prof. dr. Ioan, Problemele morale în opera Sfântului Vasile cel Mare,
în vol. Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa , Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti 1980.

ARTICOLE

31. BELU, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Sfinții Părinți ca izvor omiletic, în „Mitropolia Ardealului”,
IV, 1959, nr. 7-8.
32. BRANIȘTE, Diac. Ene, Învățăminte din predica patristică pentru predica de azi, în
„Biserica Ortodoxă Română”, LXV, 1947, nr. 1-3.
33. COMAN, Pr. prof. Ioan G., Atitudinea practică a Sfinţilor Trei Ierarhi; în rev. „Glasul
Bisericii”, nr. 10, 1956.
34. COMAN, Pr. Prof. Ioan G., Studiile universitare ale Părinţilor capadocieni, în: „Studii
Teologice”, nr. 9-10, seria a II-a, noiembrie-decembrie, Bucureşti, 1955.
35. CORBU, Ieromonah Prof. Agapie, Sfânul Vasile cel Mare, dascăl al monahilor, în „Studii
Teologice”, seria a II-a, anul XV, nr. 5-6, mai-iunie, București, 2004.
36. CRICOVEAN, Preot dr. Mircea Florin, Sfântul Vasile cel Mare, îndrumător al
monahismului, în „Studii Teologice”, nr. 1-2, 2004.
37. CRICOVEAN, Preot dr. Mircea, Apărători ai dreptei credinţe; „Studii Teologice”, nr. 3-4,
martie-aprilie, Bucureşti 2006.
38. DALEA, Protos. Justinian, Predica Sfintilor Parinti din secolul de aur al Bisericii crestine,
în „Glasul Bisericii”, XVII, 1958, nr. 11.
39. GEORGESCU, Pr Mihai, Idei morale şi sociale în Comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile
cel Mare, în Studii Teologice, II, an X, 1958, nr. 7-8..
40. GOMBOȘ , Dr. Stelian, Omilia a XXII-a către Tineri a Sfântului Vasile cel Mare -
Introducere și comentariu în: Altarul Banatului, nr. 10-12 octombrie-decembrie 2012.
41. NICOLAE, Pr. Gheorghe A., Aspecte din natură şi viaţă în ”Comentariul la Psalmi”, al
Sfântului Vasile cel Mare, în revista ”Studii Teologice”, nr. 5-6, seria a II-a, anul XVII,
mai-iunie, București, 1965.
42. PAPADOPULOS, Stelianos, Viața Sfântului Vasile cel Mare, traducere de diac. Cornel
Coman, Editura Bizantină, București, 2003.
43. POPA, Arhim. O. Ioan-Ioasaf, Despătimirea omului şi înveşmîntarea cu virtuţi, Editura
„Credinţa strămoşească”, 2008.
44. RĂMUREANU, Diac. Asist. Ioan, Cuvânt festiv în cinstea Sfinţilor Trei Ierarhi, în rev.
„Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-2, 1967.
45. VASILESCU, Diac. Prof. Emilian, Sfinţii Trei ierarhi şi cultura vremii lor, în revista
”Studii Teologice”, seria a II-a, anul XIII, nr. 1-2;, ianuarie –februarie, Bucureşti, 1961.
SURSE INTERNET
Pr. Lect. Dr. Liviu Petcu, Sfântul Vasile cel Mare - apărătorul Ortodoxiei în: Ziarul Lumina 21
noiembrie 2009: http://ziarullumina.ro/sfantul-vasile-cel-mare-aparatorul-ortodoxiei-36919.html

Cristina Constanța Chiriță, Fecioria, virtute uitată în modernitate în: Ziarul Lumina, 6 decembrie
2011: http://ziarullumina.ro/fecioria-virtute-uitata-in-modernitate-1436.html

Mihai Grobnicu, Sfântul Vasile cel Mare - dascăl al familiei creștine, în Ziarul Lumina, 06 iulie
2009, http://ziarullumina.ro/sfantul-vasile-cel-mare-dascal-al-familiei-crestine-42363.html

„Despre păcat”: https://www.crestinortodox.ro/morala/despre-pacat-70821.html