Sunteți pe pagina 1din 2

CURS PRACTIC: TEHNICI DE COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ ÎN LIMBA

SURSĂ II
(sesiunea de vară 2015)
– rezolvare –

I. Transcrieţi fonetic, despărţind în silabe, cuvintele: mafioți, mărgeaua, rachiu,


scandalagioaică. Evidenţiaţi grupurile vocalice, încercuind diftongii/triftongii şi
subliniind hiaturile. Precizați tipul grupului vocalic identificat.

[ma-fi-oți] – hiat
Notă: [i] se marchează în Word prin selectarea literei și apoi prin click pe Superscript
(vezi semnul x2 din bara de unelte)
[mәr-ğa-ŭa] – diftong ascendent (SV)
Notă: diftongii și triftongii se pot marca în Word prin selectarea grupului și apoi prin
click pe Outside Borders (vezi semnul □ din bara de unelte)
[ra-k’iŭ] – diftong descendent (VS)
[skan-da-la-ğŏaĭ-kә] – triftong cu vocală în poziție mediană (SVS)

II. Notaţi accentul următoarelor cuvinte: veveriță, ciment, deunăzi, alibi.

véveriță, cimént, deúnăzi, alibí


Notă: accentul se poate marca fie ca mai sus (prin selectarea caracterului din Insert,
Symbol), fie prin sublinirea vocalei accentuate (cf. veveriță).

III. Precizaţi principiile ortografice aflate la baza scrierii formelor subliniate în textul:
Margaret Thatcher s-a remarcat prin discursurile dure la adresa comuniştilor, a
sistemului comunist în general. Odată ajunsă prim-ministru, Doamna de Fier a
continuat această strategie. Ea a avut o atitudine uneori ostilă faţă de Comunitatea
Europeană, atitudine ce a provocat controverse chiar în propriul partid.

odată – principiul sintactic; forma reprezintă un adverb, deci se scrie legat;


prim-ministru – principiul sintactic; forma reprezintă un substantiv compus, deci se scrie
legat, dar cu cratimă (în baza regulilor privitoare la scrierea substantivelor compuse de
acest tip: adj. + subst.);
Doamna de Fier – principiul simbolic; forma reprezintă un substitut de nume (un
supranume, poreclă, dat cuiva), deci, aici, are valoare simbolică și presupune scrierea cu
majuscule pentru a nu se confunda cu o sintagma analizabilă (scrisă cu minuscule);
ea – principiul etimologic; conform acestui principiu, pronumele în cauză, fiind moștenit
din latină, păstrează în grafie litera „e” la inițială, deși se pronunță [ĭa].

IV. Despărţiţi în silabe, după reguli fonetice şi, dacă este cazul, după reguli morfologice,
cuvintele următoare: transfug, stereoscopie, inalienabil, triatlon.

transfug – trans-fug (în acest caz, despărțirile fonetică și morfologică sunt identice);
stereoscopie – ste-re-os-co-pi-e (despărțire fonetică) / ste-re-o-sco-pi-e (despărțire
morfolexicală);
inalienabil – i-na-li-e-na-bil (despărțire fonetică) / in-a-li-e-na-bil (despărțire
morfolexicală);
triatlon – tri-a-tlon (în acest caz, despărțirile fonetică și morfologică sunt identice).
V. Subliniați forma corectă din dubletele: transcedental – transcendental, extrovertit –
extravertit, introvertit – intravertit, excrocherie – escrocherie.

transcedental – transcendental, extrovertit – extravertit, introvertit – intravertit,


excrocherie – escrocherie

VI. Subliniați, din perechile de paronime, cuvântul potrivit în sintagmele: accesuri / accese de
tuse, erupţie / irupţie a torentului, computer fiabil / friabil, vegetaţie luxurioasă /
luxuriantă, reflexia / reflecţia luminii.

accesuri / accese de tuse, erupţie / irupţie a torentului, computer fiabil / friabil, vegetaţie
luxurioasă / luxuriantă, reflexia / reflecţia luminii

VII. Motivați caracterul pleonastic al grupărilor: interacţiune reciprocă, muncă laborioasă,


mimica feţei, harta mapamondului.

Expresiile sunt pleonastice, deoarece se constituie în redundanțe semantice:


interacţiune reciprocă – primul termen înseamnă „acțiune reciprocă”;
muncă laborioasă – al doilea termen înseamnă „care cere multă muncă”;
mimica feţei – primul termen înseamnă „expresie a feței”;
harta mapamondului – al doilea termen înseamnă „hartă a globului pământesc”.

VIII. Indicați câte un sinonim neologic pentru cuvintele: a înăbuși, fioros, comportament,
întunecos.

a înăbuși – a reprima, fioros – atroce, comportament – conduită, întunecos – obscur

IX. Subliniaţi perechile de antonime: a detesta – a venera, lizibil – caligrafic, mascul –


femelă, erudit – ignorant, mundan – imund.

a detesta – a venera, lizibil – caligrafic, mascul – femelă, erudit – ignorant, mundan –


imund

X. Ilustraţi omonimia cuvântului a achita.

a achita1: Instanța l-a achitat în procesul de recurs (sens juridic: „a declara printr-o
hotărâre judecătorească că persoana trimisă în judecată penală este nevinovată; a
exonera, absolvi”) / A fost achitat de toate datoriile (sens general: „a ierta/ a fi iertat de
datorii, promisiuni etc.; a exonera, absolvi”);
a(-și) achita2: Și-a achitat toate datoriile („a(-și) plăti, a(-și) îndeplini o obligație
materială sau morală”);
a (se) achita3: A achitat toată suma / S-a achitat de promisiune („a duce la bun sfârșit o
obligație”)
a achita4: L-a achitat mișelește („a omorî, a ucide”).

Profesor examinator:
Conf. univ. dr. Ana ENE