Sunteți pe pagina 1din 11

Cuprins

IV. Recunoaşterea şi evitarea greşelilor de limbă prin teste...............................................2


Test 1.........................................................................................................................................2
Test 2..........................................................................................................................................4
Test 3..........................................................................................................................................6
Test 4..........................................................................................................................................7

1
IV. RECUNOAŞTEREA ŞI EVITAREA GREŞELILOR DE
LIMBĂ PRIN TESTE

TEST 1

Răspundeți cerințelor de mai jos, bifând răspunsul corect, printr-un X, în grila de la sfîrşitul subiectelor.
Notă: Subiectele au o singură soluţie corectă.
1. Indicaţi seria care conţine raporturile corecte literă/sunet pentru cuvintele şfichiuitoare, este, cocioabă,
extrem, unchi: a) 13 l / 11 s, 4 l / 5 s, 8 l / 7s, 6 l / 7 s, 5 l / 3 s; b) 13 l / 12 s, 4 l / 4 s, 8 l / 8s, 6 l / 7 s, 5 l / 4
s; c) 13 l / 13 s, 4 l / 5 s, 8 l / 7s, 6 l / 6 s, 5 l / 3 s.
2. În cuvintele juxtapoziţie, oleaginos, seif sînt, în ordine: a) 5 silabe, 4 silabe, o silabă; b) 6 silabe, 5 silabe,
o silabă; c) 6 silabe, 4 silabe, 2 silabe.
3. Alegeţi varianta care conţine 3 valori fonetice ale literei „i”: a) tinichigiu, unduire, cochilii; b) liotă,
pieton, ghinion; c) pini, aceiaşi, ciur.
4. Indicaţi seria compusă numai din cuvinte ce conţin hiat: a) vioară, bănui, surghiun, aghiotant, duşmănie,
anuar; b) asociaţie, mausoleu, trotuar, email, femeie, superfluu; c) geologie, rochie, coabita, bibliotecă,
ireal, ciuruit.
5. Indicaţi seria cu toate formele accentuate corect (după DOOM nou): a) taxí, véctor, ántic, regízor, rádar,
tráfic; b) prevédere, podgoríe, mótrice, scrutín, rabín, lápoviţă; c) férigă, bólnav, verígă, vatmán, véveriţă,
ágrişă.
6. Indicaţi seria cu silabaţii corecte (după DOOM nou): a) ib-i-dem, ma-chiaj, a-li-bi, om-o-nim, boj-deu-că;
b) chih-lim-bar, a-luat, tro-tu-ar, func-ţi-e, de-spre; c) ca-blu, î-no-ta, tran-scri-e, jert-fă, pa-no-ra-mă;
7. Indicaţi seria cu silabaţii corecte (după DOOM nou): a) cant-a-u-tor, fi-ef, per-o-ra-ţi-e, vi-ni-e-tă, her-cu-
le-an; b) can-ta-u-tor, fi-ef, pe-ro-ra-ţi-e, vi-ni-e-tă, her-cu-le-ean; c) cant-au-tor, fi-ef, per-o-ra-ţie, vi-nie-
tă, her-cu-lean.
8. Indicaţi seria cu toate formele corecte (după DOOM nou): a) colinzi, sanda, îngurgita, ierbicid,
desconspira, itinerariu, urticare; b) colinde, sandală, ingurgita, erbicid, deconspira, itinerariu, urticarie; c)
colinde, sanda, ingurgita, erbicid, deconspira, itinerar, urticarie.
9. Rădăcina cuvîntului reînflori, obţinut prin derivare, este: a) -flor-; b) -înflori-; c) -floare-.
10. Prima formă este corectă în seria (după DOOM nou): a) delincvent/delicvent, confort/comfort,
bomfaier/bonfaier; b) nylon/nailon, prerie/preerie, clown/clovn; c) derby/derbi, relanti/ralanti,
strangula/ştrangula.
11. Indicaţi seria care conţine numai formaţii obţinute prin calc: a) (a) susţine, (a) sublinia, (a) coabita, (a)
colabora; b) (a) întreţine, suprafaţă, procentaj, (a) menţine; c) dreptunghiular, intranzitiv, impardonabil, (a)
aparţine.
12. Indicaţi seria care conţine numai cuvinte formate cu prefixoide sau/şi sufixoide: a) aeronavă, fratricid,
acefal, hipotensiv; b) hipofag, hemostatic, panoramă, prelucra; c) ortodox, febrifug, noocraţie, xenofob.

2
13. Sinonimul neologic al cuvîntului lacom este: a) hrăpăreţ; b) avar; c) rapace.
14. Antonimul cuvîntului ilizibil este: a) citeţ; b) caligrafic; c) ortografic.
15. Seria care conţine numai perechi de paronime este: a) talaz/taluz, indecis/nesigur, alene/alenă; b)
glacial/glaciar, literar/literal, verbiaj/vertij; c) gresia/gresa, temporar/temporal, manej/menaj.
16. Seria care conţine numai cuvinte polisemantice este: a) a face, masă, a ţine; b) a merge, treabă, zgîrcit; c)
a lua, molar, centru.
17. Formularea corectă se află în seria: a) Cartea care am luat-o de la bibliotecă este ruptă; b) Cartea care mi
s-a recomandat este interesantă; c) Cartea care mi-ai spus este de negăsit.
18. Seria care conţine numai cuvinte derivate este: a) relata, relaxa, indubitabil; b) înota, numaidecît, răsfoi;
c) înnopta, nesomn, fiinţă.
19. Plebiscit înseamnă: a) care aparţine plebei; b) referendum; c) drept de vot.
20. Superfluu înseamnă: a) de prisos; b) uşor de suflat; c) fără ascunzişuri.
21. Sufragiu înseamnă: a) mobilier pentru sufragerie; b) drept de vot; c) secţie de votare.
22. Sensul cuvîntului apocrif este: a) compusul chimic al apei cu carbonaţi de fier; b) scriere religioasă
nerecunoscută între cele canonice; c) alfabetul limbilor semito-hamitice.
23. Sensul adjectivului sagace este: a) persoană care suferă de agitaţie nemotivată; b) trăsătură comună eroilor
din vechile saga; c) care pricepe uşor şi repede ceva.
24. Cuvîntul salutar este folosit corect în varianta: a) Pentru politeţea lui, este considerat un individ salutar; b)
A făcut un gest salutar în aceste grele împrejurări; c) Este salutar să acorzi locul celor vîrstnici în autobuz.
25. Formularea fără pleonasm se află în seria: a) Au venit cam vreo douăzeci din cei invitaţi; b) Mijloacele
mass-media au acordat mare atenţie cazului; c) Meteorologii au anunţat averse frecvente pentru toată
săptămîna.
26. Indicaţi seria în care nu există dezacord: a) Fiecare dintre noi face doar ce crede de cuviinţă; b) Este unul
dintre cei care a susţinut punctul tău de vedere; c) Cele două milioane de lei au fost cheltuiţi.
Apreciaţi corectitudinea enunţurilor:
27. 1) Au fost depistate elemente speculative în piaţă; 2) A vrut să creeze un mediu cît mai ambiant; 3) Nu
merită acest efort considerabil: a) numai 3 corect; b) toate incorecte; c) 2, 3 – corecte.
28. 1) Adam şi Eva au fost izgoniţi din edem; 2) I-am explicat încă o dată; or, însă el tot n-a înţeles; 3)
Canibalii sînt omnivori: a) toate corecte; b) 1, 3 – corecte; c) toate incorecte.
29. 1) Suferea de hipertensiune mare; 2) Şi-a încheiat alocuţiunea în aplauze; 3) Mi-a promis că vor apare la
timp: a) toate incorecte; b) numai 2 corect; c) 2, 3 – corecte.
30. 1) Habitaclul ciupercilor este umed şi rece; 2) A terminat facultatea cu rezultate excepţional de eminente;
3) Instanţa a hotărît să-l absolvească de pedeapsă: a) toate incorecte; b) numai 3 corect; c) 1, 2 – corecte.

A B C A B C A B C A B C A B C
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29

3
6 12 18 24 30

4
TEST 2

I. a) Transcrieţi fonetic cuvintele: accesoriu, giuvaergiu, scandalagioaice, eşti, Kilimandjaro.


b) Definiţi accidentul semantic. Exemplificaţi.
II. Răspundeţi cerinţelor de mai jos, bifând răspunsul corect, printr-un X, în grila de la sfîrşitul
subiectelor.
Notă: Subiectele au o singură soluţie corectă.
1. Litera „i“ corespunde la trei sunete diferite în 8. Cele două direcţii principale pe care se
cuvintele din seria: produce evoluţia semantică pot fi însoţite de:
a) fiere, cioară, circar, gelui; a) expresii pleonastice;
b) saci, gingii, hoţi, giruetă; b) restrângere şi lărgire de sens;
c) ghiocei, stinge, cinste, seci. c) înnobilare/depreciere de sens.

2. Litera „x” notează în cuvintele examen1, 9. Prefixele iterative ale limbii române sunt:
textual2, excesiv3, exaspera4, exact5 sunetele: a) răs- şi re-;
a) [ks] în toate situaţiile; b) in(m)- şi a(n)-;
b) [gz] în 1, [ks] în celelalte situaţii; c) în- şi de-.
c) [gz] în 1,4,5 şi [ks] în 2, 3.
10. Baza cuvântului răstălmăcit, obţinut prin
3. Prin ortoepie se înţelege: derivare, este:
a) pronunţare corectă; a) -tălmăč-;
b) pronunţare şi scriere corecte; b) tălmăci;
c) despărţire în silabe. c) tălmaci.

4. Se dă cuplul de tranşe sonore [gәrĭ]/[ţәrĭ]. 11. Substantivul alint este format prin:
Acestea se diferenţiază prin: a) derivare progresivă;
a) articulare oclusivă/africată şi sonoritate; b) derivare regresivă;
b) articulare oclusivă/africată, localizare c) schimbarea valorii gramaticale.
velară/dentală şi sonoritate;
c) articulare oclusivă/fricativă, localizare 12. Există elemente aparţinând aceleiaşi familii
palatală/dentală. lexicale în seria:
a) accepta, accepţie, acceptare;
5. Indicaţi seria cu toţi termenii aparţinând b) faţă, faţetă, faţadă;
câmpului semantic generat de CASĂ cu c) moral, amoral, moralizator.
înţelesul {spaţiu cu destinaţia „de locuit
temporar“, construcţie mică}: 13. Arătaţi ce relaţie există între cuvintele vindiac,
a) vilă, pensiune, imobil; vindicativ, vindictă:
b) azil, internat, motel; a) paronimie;
c) cabană, camping, baracă. b) toate sunt calcuri cu aceeaşi bază;
c) nu există nicio relaţie.
6. Indicaţi seria care conţine, în ordine,
regionalisme fonetice, gramaticale şi 14. Unitatea de bază a semanticii este:
lexicale: a) semul;
a) copchil, oglindei, caftan; b) cuvântul;
b) alhimist, (ei) face, curechi; c) afixul lexical.
c) şindzpridzîăşi, (să) râză, copîrşeu.
15. Fondul principal lexical al limbii române
7. Accidentul fonetic depistabil în şirul de include aproximativ:
transformări, suferit în decursul formării a) 20% cuvinte slave;
limbii, pentru (lat.) urceolum > (rom., fază b) 80% cuvinte latineşti;
intermediară) urcior > (rom.) ulcior este: c) 10% cuvinte maghiare.
a) sincopă;
b) disimilare; 16. Legile fonetice:
c) acomodare. a) nu sunt specifice pentru o limbă anume;
b) nu au caracter sistematic şi limitat în timp;

5
c) produc, uneori, modificări în sistemul
fonologic al unei limbi. 24. Modus vivendi înseamnă:
a) persoană vivace;
17. Indicaţi sintagma care nu este obţinută prin b) existenţă modică;
derivare frazeologică: c) compromis.
a) băgător de seamă;
b) pescuitor în apă tulbure; 25. Cuvântul peremptoriu este antonim cu formele
c) tăietor de lemne. din seria:
a) îndoielnic, discutabil;
18. Indicaţi seria care conţine numai cuvinte b) nedrept, necuvenit;
formate cu prefixoide sau/şi sufixoide: c) definitiv, nereturnabil.
a) circumcis, apatrid, hiperventilat;
b) hipofag, hemostatic, panromanic; 26. Se dau următoarele expresii: (1) palmares de
c) heterodox, vermifug, prestabilit. succes, (2) obelisc comemorativ, (3) parapetul
balustradei, (4) nobleţe aristocratică. Sunt
19. Alegeţi enunţul în care neologismul evidenţiat pleonasme:
este incorect folosit: a) numai 1 şi 4;
a) A fost salutară intervenţia lui într-o astfel b) numai 2 şi 4;
de împrejurare; c) toate.
b) Această creaţie poate fi considerată un
summum al geniului artistului; 27. În enunţul Echipa oaspeţilor avea şanse
c) Discursul lui ni s-a părut locvace. efective să piardă există următoarea greşeală
lexico-semantică:
20. Sensul substantivului catilinară este: a) pleonasm;
a) adeptă a lui Catilina şi adversară a lui b) incompatibilitate semantică;
Cicero; c) accident semantic.
b) vers specific unor scrieri antice;
c) apostrofă vehementă la adresa cuiva. 28. Expresiile contrabandă ilegală, scadenţă de
plată, oprobriu public, hit de mare succes
21. Sensul substantivului pinacotecă este: constituie:
a) mic areal specific coniferelor; a) truisme;
b) colecție de tablouri celebre; b) pleonasme;
c) colecție de fotografii. c) nonsensuri.

22. Sensul adjectivului meliorativ este: 29. Sinonimul neologic al cuvântului cerbicie este:
a) care accentuează (o stare de rău); a) tenacitate;
b) (despre cuvinte, expresii) cu sens lăudabil, b) încrâncenare;
favorabil; c) acuitate.
c) (despre cuvinte, expresii) cu sens
depreciativ. 30. Termenii seriei sinonimice {sărac, sărăcit,
nevoiaş, sărman, mizer, pauper} se
23. Ad libitum înseamnă: diferenţiază:
a) oricum; a) gradual şi stilistic;
b) la limită; b) semantic şi stilistic;
c) din voinţă. c) numai stilistic.

A B C A B C A B C A B C A B C
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

6
TEST 3

Rezolvați cerințele de mai jos:

1. Ilustraţi prin scurte enunţuri sensul următoarelor cuvinte paronime: conjectură / conjunctură; a
prescrie / a proscrie; facţiune / fracţiune; conivenţă / convenienţă.

2. Indicaţi câte un sinonim neologic pentru cuvintele: surghiun, a bănui, mănos, citeţ, urmare,
duşmănie, uimit, trecător, întâmplător, întunecos, deznădejde, îndrăzneţ, lăcomie, încâlcit,
groaznic, încrezător, searbăd, a împila, binevoitor, înfocat.

3. Despărţiţi în silabe cuvintele: somnambul, binoclu, sancţiune, sculptor, mausoleu, fiică,


altundeva, atlet, machiaj, aluat, chihlimbar, bojdeucă, omonim.

4. Explicaţi cum s-au format următoarele cuvinte, respectând etapele de formare: nenorocire,
despletit, ţărăncuţă, zădărnicie.

5. Indicaţi sinonime neologice compatibile pentru cuvintele subliniate din fraza următoare: Ascunsă,
dar stăruitoare, mila alcătuieşte cea mai netăgăduită rădăcină a sufletului meu.

6. Indicaţi câte un omonim pentru cuvintele următoare: golf („adâncitură a ţărmului unei
mări/ocean”), aer („atmosferă”), bilă („mică sferă de sticlă/metal”), banc („glumă”).

7. Formaţi denumirile locuitorilor din următoarele ţări: Afghanistan, El Salvador, Noua Zeelandă,
Yemen.

8. Raporturile corecte sunet/literă, pentru cuvintele stinghereau, inextingibil, genunchi, se află în:
a) 9/11; 12/12; 7/8; b) 10/11; 13/12; 6/8; c) 11/10; 12/13; 8/7.

9. Seria care conţine numărul corect de silabe ale cuvintelor obiectivitate, bibliotecă, Zeus este: a) 5,
4, 1; b) 6, 5, 1; c) 6, 4, 2.

10. Alegeţi seria care conţine 3 valori fonetice ale literei „i”: a) tinichigiu, unduire, cochilii; b) liotă,
pieton, ghinion; c) pini, aceiaşi, ciur.

11. Indicaţi câte un antonim nederivativ pentru cuvintele: creştin, efemer, culant, ostil, succesiv,
păcătos, sinteză, occident, tranşant, placid.

12. Rescrieţi forma corectă din perechile: colinzi / colinde, sanda / sandală, îngurgita / ingurgita,
marfar / mărfar, hilar / ilar, erbicid / ierbicid, urticarie / urticare, deconspira / desconspira,
serviciu / servici, itinerar / itinerariu, grepfrut / grapefruit; oprobiu / oprobriu, jăratic / jăratec,
eu continuu / eu continui, plebicist / plebiscit.

13. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos, încercuiţi diftongii şi subliniaţi vocalele în hiat:
aghiotant, vizitii, societate, mi-ai adus, cocioabă, defectuos, asociaţie, şoricioaică, ei.

14. Subliniaţi varianta accentuată corect: véctor / vectór, podgórie / podgoríe, mótrice / motríce,
scrútin / scrutín, fásung / fasúng , ibídem / íbidem, íntim / intím, rabín / rábin.

15. Subliniaţi paronimul corect din contextele: falsificator învederat / inveterat; fapt care ţine de
uzanţă / uzare; societăţi din consorţiu / consort, a elucida / eluda răspunsul la o întrebare
incomodă, a gera / gira averea unei persoane plecate.

7
TEST 4

Rescrieţi enunţurile de mai jos corectând toate greşelile de limbă existente în acestea:

1. Nu fii trist ci fii vesel, întru cât fii tăi ca dealtfel şi proprii-mi fii sunt copiii foarte buni.
2. Cartea care am terminat-o ieri este întru-câtva interesantă, dar însă deja nu mai mi-aduc aminte
câteva amănunte aşadar trebuie ca să revin din nou asupra acelor capitole.
3. Fetiţa sorei mele a câştigat în jur de vreo patru-cinci premii la concursul naţional de şah.
4. Echipa oaspeţilor avea şanse efective să piardă dat find că ambi arbitrii de tuşe, a declarat
antrenorul par să fii făcut o înţelegere cu echipa adversă.
5. Funcţie de rezultate se vor distribui locurile aprobate de minister ca şi cifră de şcolarizare.
6. Mijloacele mass-media au relatat pe larg cu lux de amănunte cazul demnitarului acuzat de
corupţie.
7. În cei privesc pe prietenii mei se poate să se spună că au un program libertin.
8. O carte a cărui copertă arată aşa, trezeşte interes decât pentru uni dintre cititori.
9. Întradevăr nu a avut mari repercursiuni demersul tău, dar să nu fi disperat, va trebui doar să fi mai
atent la argumentaţie altfel nu vei fii agreeat de comisie.
10. Tu nu-ţ faci temele deci dar-mi-te să mai vi şi la sesiunea de comunicări ştinţifice.
11. I-am răspuns promt aceleeaş colege care mai mă deranjase în trecut că nu este normal cum
procedează.
12. Nu-ş amintii cei spusese iei, şi nu se sfiii săi întrebe iar din nou, cine este principalul protagonist
al filmului anglofrancez.
13. De câteva ori mingiile au trecut milimetric pe lângă poarta echipei oaspeţilor.
14. În magazinele centrale au fost aduse decât mărfuri calitative.
15. Este salutar să acorzi locul celor vârstnici în autobuz, bine înţeles dacă ai cei şapte ani de acasă.
16. Casa iubitei mele mătuşe este tot odată habitaclul al nenumărate pisici.
17. Profanarea freşcelor bisericii a atras oprobiul întregi comunităţi.
18. El a crezut că prin efortul propiu va creea un mediu cât mai ambiant şi va fi apreciat astfel de şefi;
ori însă a realizat curând că acest efort nu se merită, aşadar s-a gândit să-şi demareze o asociaţie
familiară.
19. Vremea este comparabilă cu cea de ieri, în cursul după-amiezii vor apare nori răzleţi pe cer şi
chiar vor mai cade câteva averse de ploaie.
20. A terminat facultatea cu rezultate excepţional de eminente însă nivelul alarmant de mic al
hipoglicemiei a împiedicat-o să se înscrie la masterat.
21. Mingia a ieşit de nenumărate ori după teren din şutul portarului echipei adversă, şi mai mult decât

8
atâta, jucătorii aceleeiaşi echipe au tras de timp pasând mingea înafara spaţiului de joc arbitri
neschiţând nici un gest de sancţiune al acestei lipse de fairplay.
22. A încercat o tentativă de convieţuire, dar însă ne mai putându-se recreea aceea bază de încredere
reciprocă n-a mers.
23. Arbitri ar fii intenţionat să întrerupă jocul dat find că se înoptase şi stadionul era luminat
impropiu.
24. O maşină a cărui parbriz a fost spart în accident, a plecat fără să mai aştepte sosirea organelor
abilitate de resort de poliţie.
25. Pe undeva or să aibe şi ei de suferit deşi acum pasă-mi-te zic ei că nu poate ca să le facă nimeni
nimic.
26. A intrat în polemică cu un summum impresionabil de argumente.
27. L-ii oare tot una că e bine sau rău, că vi-o dă sau nu?
28. Orarul de funcţionalitate a magazinului se deslipise.
29. Să fii fost în locul al lor noştrii, v-aşi fi retras demult sprijinul.
30. Mă căii în continuu două ceasuri doar, doar or să mă ierte.
31. I-am explicat încă odată ori însă n-a înţeles sau poate mă înşeală pe mine percepţia mea că dacă
Adam şi Eva au fost izgoniţi din edem asta nu înseamnă că noi nu avem datoria ca şi creştini să
încercăm ca să fim drepţi şi curaţi.
32. Excaladarea violenţei a atins cote impresionabile în acest conflict.
33. În cam vreo două-trei rânduri i-am tot repetat din nou, să se potolească căci nu-i nimeni obligat
săi suporte mojiciile.
34. Din punct de vedere al legii directorul bancii nu a fost fortuit de circumstanţe să acţioneze în
detrimentul, şi în defavoarea acţionarilor ne mai înştinţându-i decât după termenul scadent de
clauza cu pricina.
35. Au fost depistate elemente speculative în piaţă ca urmare a unui control inopinant ale organelor de
control.
36. S-au verificat toate documentele pe foşti trei ani pe care am fost directorul adjunct a acestui
compartiment, şi nu s-a găsit nimic în neregulă.
37. Întru cât nu sa prezentat la nicio înfăţişare inculpatul nu are cum să aibe drept de apel la nici un
recurs.
38. — Care sunt revendicările care le cereţi? a sunat întrebarea reporterului în legătură cu subiectul
retrocedării din urmă a propietăţilor.

39. Din cursul zilei de mâine va apare riscul de depăşire al indicelui de disconfort termic iar în zilele
următoare se va înregistra o involuţie descendentă.
40. Din punct de vedere al legii, niciunul din ce-i intervievaţi nu are cum să aibe dreptate a precizat
juristconsultul de servici al emisiuni.

9
41. În cursul celei de-a doua zi ale lucrărilor conferinţei sunt programate dezbateri importante.
42. Se sfiii să mai ne întrebe încă odată dar în schimb a făcut în continu aprecieri tendeţioase către
membri juriului ca şi când uni ar fii fost „deai noştrii“ iar alţii „de-ai lor“.
43. Dată find conjectura, nu sa putut prevede numărul exact ai celor implicaţi în coliziune.
44. După propiile-mi calcule au venit cam peste o sută de invitaţi.
45. Să nu fii fost nici ai voştri acolo atunci să fii văzut încurcătură.
46. — Dacă a-ţi fost amendat, înseamnă că aţi depăşit peste 50 de km la oră.
47. Situaţia sa ameliorat spre bine într-u câtva vreau ca să spun pentru că altfel nu înţeleg cum dea
venit împreună.
48. Din punctul de vedere istoric, nicio analiză sau studiu recent nu a pus în reliefare cea ce sa tranşat
demult timp în acestă problemă în studile externe.
49. Recompensarea sportivilor cei mai buni anume cu cele mai superioare rezultate la olimpiadă sa
produs întrun cadru festiv.
50. Parese căi priii recluziunea dat find că mai sa potolit în cea ce privesc reacţiile necontrolate care
le avea nu de mult.
51. Nu sa putut prevede decât în linii generale dezastrul.
52. — Ce-s cu întrebările astea prosteşti? se întrebă ei aproape perplexi de-atâta îndrăzneală.
53. După propiia-mi părere sunt oameni care nu poţi să le bagi în cap ceva nici cu forcebsu.
54. Dacă na-r fii făcut aprecieri tendeţioase cu siguranţă că nu mai sar fi întâmplat ce sa-ntâmplat.
55. O dată aşezat în faţa coalei albă de scris a-i fi zis căţ vin ideiile cu viteza lumini şi că cea ce ai
gândit atâta vreme se va aşterne dela sine pe hârtie dar însă se vede treaba că actul creaţiei nui
uşor.
56. Caut o fată din străinătate care să mă căsătoresc cu ea doar ca sămi rezolv problema cetăţenii.
57. Văd că sunte-ţi un om care doriţi să schimbaţi ceva.
58. — Dacă na-ţi înţeles care vă sunt atribuţiile, înseamnă, că aţi semnat contractul de propietate în
necunoştiinţă de cauză.
59. Lasă fiecare om săşi trăiască zilele în aceea încercare pentru care e hărăzit spunea un personaj
celebru de notorietate în literatura universală.
60. Ia cerut ospătarului un separeu m-ai retras pentru că să-ş poată termina articolul în pauza de masă.
61. Trebuie decât să scrie-ţi pe adresa redacţiei şi să aştepta-ţi răspuns.
62. Într-u cât părinţi voştrii nu a fost de acord noi nu vă putem accepta cererea de solicitare a plecări
la studii în străinătate.
63. Hipertensiunea find mare, a fost chemată ambulanţa de urgenţă.

64. Accidentul sa produs în dimineaţa aceleiaşi zi nefaste fără noroc pentru bieţi oameni, şoferul
făcânduse vinovat căci se anunţase că vremea se va înrăutăţii.
65. Datorită terenului accidental nu sa putut ca să se intre cu maşina şi deşi se înorase, mă sfii să le

10
cer să plecăm, de vreme ce nu odată mi s-a părut, că nu li-i pe plac să fie întrerupţi, că li-i dor să
înnoate, să uite de toate evenimentele care mi le-a povestit şi mie.
66. Vi-o spun cu toată sinceritatea şi vă ve-ţi mira poate dar însă el nu putea ştii ce sa-ntâmplat acolo
aşa că prin urmare stăm să mai ne gândim dacă are vro vină sau nu.
67. Graţie consecvenţei şi a seriozităţii studenţilor cei mai buni le-a fost acordată câte o distincţie.
68. În zori celei de-a doua zi sa hotărât decis să plece ci nu înainte însă să răbufnească: De ce
mă-nfuri domnule, că eu mă-nfuriu rar, dar câte odată mi-i-i destul şi mie, fii-ţ-ar afacerea de râs
să-ţ fiie.
69. Însăşi mamei mele i teamă că dat find urmările aceleeaşi confuzii care ai făcut-o şi tu ca şi martor,
or să reapară din nou acei scandalagi.
70. Dacă li-i găsii zii-le că n-i indiferent faptul însăşi dacă vine cu aceiaşi suită de miniştrii, care, deşi
se pretind a fii integrii nu agrează implicaţiile acelei idei inovatoare promovată de mine.

11