Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

LICEUL ...
PROPUNĂTOR: ...
DATA: ...
ARIA CURRICULARA: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE INVAȚARE: Textul dramatic și arta spectacolului
TEMA: O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Sursele comicului
TIPUL LECȚIEI: de sistematizare și consolidare a cunoștințelor
LOCUL DE DESFAȘURARE: sala de clasă

Competențe generale:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producere amesajelor, în diferite situaţii de comunicare
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

Competențe specifice:
1.2 Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise
2.4 Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate
3.3 Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate

Competențe derivate:
Cognitive:
 Să definească specia literară – comedia
 Să numească trăsăturile comediei
 Să recunoască tipurile de comic din piesa O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale
 Să identifice mijloacele de realizare a diferitelor tipuri de comic
Afective:
 să participe cu interes la lecție
 să manifeste toleranță față de opiniile colegilor
 să interrelaționeze în mod eficient și creativ cu colegii de grupă/echipă
Strategia didactică:
1. Metode și procedee: conversația euristică, metoda ciorchinelui, explicația, învățarea prin cooperare, exercițiul
2. Mijloace: fișe de lucru, tabla
3. Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală

Resurse:
1. Umane: elevii clasei ...
2. De timp: 50’
3. Materiale: fișe, caiete, tablă
4. Bibliografice:

 De specialitate:
Caragiale, Ion Luca, O scrisoare pierdutǎ, Constanța, Editura Steaua Nordului, 2005
Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Editura Minerva, 1985, pp. 488 – 506
Papadima, Liviu. Comediile lui I.L. Caragiale, București, Editura Humanitas, 1996, pp. 259-262

 Pedagogică:
Goia, Vistian. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, ed. Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2008
Pamfil, Alina. Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ed. Paralela 45, Piteşti, 2008
Pavelescu, Marilena. Metodica predării limbii şi literaturii române, ed. Corint, Bucureşti, 2010
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Activitatea didactică Forme de Strategia didactică Evaluare


Activitatea profesorului Activitatea elevilor organizare Metode şi Resurse
procedee materiale
Moment Se pregătesc materialele necesare bunei Elevii se pregătesc pentru - activitate -conversaţia
organizatoric desfășurări a lecției. începerea orei. frontală

Anunţarea Profesorul anunţă titlul lecţiei, dar şi Elevii urmăresc cu atenţie cele - activitate -expunerea -tablă
temei şi a conţinutul învăţării cu performanţele enunţate de profesor şi notează în frontală
obiectivelor aşteptate. caiete titlul lecţiei
Scrie pe tablă titlul lecției: O scrisoare
pierdută – Ion Luca Caragiale –
Sursele comicului
Captarea Se realizează cu ajutorul unei Elevii completează fișa - activitate -conversaţia -fișă de
atenţiei reconstituiri a drumului scrisorii frontală lucru

Actualizarea Se folosește Metoda Ciorchinelui pentru Elevii răspund întrebărilor puse de -Metoda Tabla observarea
cunoştinţelor a verifica cunoştinţele dobândite profesor și notează pe caiete Ciorchinelui sistematică
dobândite anterior. aspectele esențiale. Caietele
anterior -conversaţia elevilor evaluare
Întrebările adresate elevilor vor avea Răspunsuri așteptate. orală
următoarea formă:

1.În categoria cărui gen literar se 1.Genul dramatic


încadrează comedia?

2. Enumeraţi câteva specii ale genului 2. Speciile genului dramatic sunt:


dramatic. comedia, tragedia, drama,
vodevilul, pantomima, farsa,
tragicomedia.
3. Comedia este o specie a genului
3. Ce este comedia? dramatic în proză sau în versuri
care provoacă râsul prin satirizarea
moravurilor, a tipurilor umane sau
prin înlănţuirea unor situaţii
neprevăzute având final fericit şi
deseori unul moralizator.

4. Prezentarea vieții social-politice


4. Care este tema comediei O scrisoare dintr-un oraș de provincie în
pierdută? circumstanțele tensionate ale
alegerii unui deputat, eveniment
care antrenează farsa electorală.

5. Titlul pune în evidență


contrastul comic dintre esență și
5. Care este semnificația titlului?
aparență. Pretinsa luptă pentru
putere se realizează prin conflictul
de culise, având ca instrument al
șantajului politic „o scrisoare
pierdută”. Articolul nehotărât „o”
indică banalitatea întâmplării.

6. În capitala unui județ de munte,


6. Unde se petrece acțiunea? în zilele noastre.

7. Ştefan Tipătescu- tipul junelui


prim, al amorezului;
7. Care sunt personajele-tip ce participă
Zoe Trahanache- tipul adulterinei;
la acţiune?
Zaharia Trahanache- tipul
încornoratului, dar şi al ticăitului;
Nae Caţavencu- tipul demagogului
ambiţios, lătrător
Tache Farfuridi – tipul prostului
fudul;
Iordache Brânzovenescu- tipul
incultului;
Ghiţă Pristanda- tipul servitorului,
al omului slugarnic;
Agamemnon Dandanache- tipul
demagogului, şi al prostului fudul
Cetăţeanul turmentat- tipul
cetăţeanului naiv şi sincer

8. Comicul este o categorie estetică


8. Ce este comicul?
care cuprinde actele, situaţiile,
personajele care stârnesc râsul.

Pentru a determina tipurile de comic -activitate conversaţia, - bilete evaluare


Dirijarea regăsite în O scrisoare pierdută, pe grupe explicaţia, orală
învățării profesorul împarte clasa în cinci grupe, învățarea prin
și va împărți fișe de lucru. Fișele conțin - activitate cooperare,
sarcini de lucru corespunzătoare fiecărui frontală brainstorming,
tip de comic: de nume, de limbaj, de problemati-
situație, de caracter și de moravuri. zarea

Fiecare grupă are la dispoziție 5’ de Mai întâi, individual, printr-un


lucru, după care liderul acesteia prezintă brainstorming, elevii notează pe
în fața clasei sarcinile de lucru rezolvate.
fișă toate ideile care le vin în minte
Este monitorizată permanent activitatea despre subiectul pe care trebuie să
elevilor, profesorul îi îndrumă pe elevi șiîl rezolve. Ulterior, în echipă, se
se asigură că sarcinile au fost înțelese. formulează răspunsurile care vor fi
prezentate clasei prin raportare
frontală.
După prezentările elevilor, profesorul Vor prezenta, pe rând, ideile găsite,
completează și corectează, la nevoie, ceilalți putând interveni cu
răspunsurile elevilor. Se notează pe tablă întrebări, nuanţări, nelămuriri.
aspectele esențiale pe un suport petală de
floare.
Obţinerea Profesorul distribuie tuturor elevilor o Elevii completează întrebările, - activitate conversaţia, -fișa de evaluare
performanţei fișă de sinteză, pe care o vor completa justificându-și în același timp și frontală explicația sinteză orală
și asigurarea frontal, având ca scop sistematizarea și răspunsurile.
feed-back- consolidarea noțiunilor despre tipurile
ului de comic, prezente în text, care vor ajuta
la înțelegerea semnificațiilor textului.
În final, se discută cu elevii despre
mesajul pe care doreşte să-l transmită
dramaturgul:
Ce doreşte să reliefeze Caragiale prin Răspunsuri așteptate:
această operă, ţinând cont de cele -prostia omenească
studiate astăzi? -parvenitismul
-adulterul
-trădarea
-demagogia
Asigurarea Profesorul dă ca activitate - activitate -fișă
retenţiei şi a independentă, pentru acasă, o fișă ce frontală
transferului. conține o bucată de text dintr-o altă
Tema pentru comedie de-ale lui Ion Luca Caragiale,
acasă „O noapte furtunoasă”, din care elevii
să prezinte categoria estetică a
comicului, având în vedere tipurile de
comic prezente în textul suport.
Aprecieri şi Se fac aprecieri asupra modului în care au răspuns elevii şi a modului în care au lucrat şi s-au comportat la lecţie.
constatări
asupra
desfăşurării
lecţiei