Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
La Ghidul produsului „Garanţii bancare pentru clienţii retail –
întreprinderi mici, micro şi persoane fizice”

Către: B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.


De la: Î.S IPOT, c/f 1003600092216
mun. Chişinău, str.Ialoveni 100B
tel:22-72-36-27_________

CERERE
de emitere a garanţiei (ilor) bancare
Prin prezenta vă rugăm să emiteţi o garanţie bancară:
 de plată  de restituire a avansurilor  de ofertă
 de bună execuţie  vamală  de angajare
 alt tip _____________________
în sumă de 1562,03(_Una mie cinci sute şaizeci şi în favoarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
doi lei zero trei bani ) MDL denumirea, adresa beneficiarului
în cifre şi litere, valuta

Transmisă prin: Trebuie să fie:


 poşta recomandată, direct beneficiarului  neconfirmată
 intermediul băncii __________________  confirmată de banca B.C. "Moldova-Agroindbank"
S.A.
 SWIFT  poştă  telex
Scopul garanţiei: Achiziţionarea lucrărilor privind investigaţiile pedologice la scara 1:10000 în 15 UAT raionul
Şoldăneşti.
Termenul de valabilitate a garanţiei (ilor): Alte condiţii: _____________________________
30 zile ________________________________________

Forma asigurării propuse:


 gajul mijloacelor băneşti plasate în contul de depozit-garanţie în suma de 1562,03 MDL
 contragaranţia băncii __________________ în sumă de _________________

 alt gaj, după cum urmează: ________________________________________________________


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

x Comisioanele şi spezele aferente emiterii şi executării prezentei (lor) garanţii vor fi suportate de noi şi ordonăm
băncii să le achite din contul nostru curent nr. 22514040246.
comisioanele MAIB din contul nostru, restul din contul beneficiarului

Semnăturile autorizate: Cristina Nicolaescu./ _____________ ştampila


Cristina Nicolaescu _____________

Documentele anexate la cerere:


1. Documentele juridice
2.

Însemnările băncii:
Nr. de înregistrare a cererii _______________ Data ___________________________
 suma de __________________ este blocată în contul nr._____________________
 este semnat un Acord de emitere a garanţiei (ilor) nr. ____________ din ____________

Semnătura ştampila