Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova,


:MINISTERUL
EDUCATIEI
Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397)
Fax: 0251/421824, 0351/407396
~~4'/..a..
'
NATIONALE E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro romania2019.eu
Prefedln~o Romanlel lo Consitiul Uni..mli Eu~opene

(jg~
NOTA Nr. /.J v din 27.06.2019
-----

Catre,
-----T():z\1E-tJNl1A1ItE-IMl~tle:z\1E-i-N-A:-DM1TER]j_A:-fN-iNVi:lk~kNTUt1::lCFKt-,-
' '
PROFESIONAL SI DUAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020
' '
Referitor la: Validarea listelor candida\ilor admi~i In lnvatamantul vocational, profesional ~i dual de
stat, utiliz~nd aplicatia informatica centralizata ADLIC 2019

Prezenta NOTA este destinata unitatilor la care s-au sustinut probe de aptitudini ~i celor care
organizeaza admiterea in rnvatamantul profesional/dual de stat. La nivelul comisiilor de admitere din aceste
unitati, secretarul comisiei sau un membru care are cuno~tinte de lucru avansate cu aplicatia informatica
SIIIR (numitii in continuare persoana de contact), va comunica direct (email, telefon) cu operatorul ADLIC
ISJ, 1n vederea validarii listelor candidatilor admi~i in mvatamantul vocaponal, profesional ~i dual de stat,
utilizand aplicapa informatica centralizata ADLIC 2019.
Conform calendarului, validarea, de catre comisia de admitere judeteana, a listelor candidaµlor
admi~i la liceele/clasele la cares-au suspnut probe de aptitudini se face in data de 3 iulie 2019 iar pentru
invatamantul dual ~i mvatamantul profesional de stat in data de 5 iulie 2019.
In acest sens, comisiile de admitere din unitaple menponate vor duce la mdeplinire urmatoarele
sarcini:
- ----- - - - - - - - - - - - - -- - - --------- - - - - - - - - - - - - - - -

---- ------r---Panas-ambata-;29iunie-2Ci19~dafa-lacare vor fl disponibile in aplicapa informatica centralizata


toate datele necesare validarii, veti transmite la comisia judeteana, pe adresa de email
dorel.popa@hotmail.com, datele persoanei de.contact:
Adresa email persoana de contact I Telefon Nu me Prenume

I
2. Pe adresa de email a persoanei de contact vom transmite baza de date judeteana cuprinzand toate
elementele necesare validarii listelor: mediile de admitere ale candidaplor care au suspnut EN,
mediile de absolvire V-VIII ~i lista actualizata a elevilor corigenti, repetenp, cu situapa nerncheiata
sau exmatriculap;
3. Fi~ierul EXCEL, primit conform pct. 2, va fi utilizat de comisie ~i pentru completarea listei
candidatilor admi~i, conform instructiunilor specifice din fi~ier. Dupa completarea datelor
solicitate,. fi~ierul va fi trimis pe adresa de la pct. 1, eel tarziu 1n ziua validarii (maintea listelor pe
suport de hartie) 1n vederea verificarii ~i validarii lor, la nivelul comisiei judetene, precum ~i
pentru transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor
declarati admi~i in fiecare judet la aceste clase specifice;
'e:,\ iW e contact pentru asistenta tehnica: 0740060632, Dorel Popa.
~"Y o)..~3dS~ Q~
~ .Jo.-?> '/ ,"?
,...r:::: %
..., Y'
~ ~ ~colar General, Operator ADLIC ISJ,
c:.~ ().
~x"'-s>" et ~ ontina-Monica SUNA
w

ing. Dorel POPA

t:fapr-
f'" UDE~ '.V
'1$'1 IVAJ\O~~ l. )Jt--····