Sunteți pe pagina 1din 3

Scrie un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un

text dramatic studiat, aparţinând perioadei postbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere
următoarele repere:
- evidenţierea trăsăturilor operei dramatice pentru care ai optat, care fac posibilă încadrarea într-o
tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- prezentarea temei reflectate în textul dramatic ales, prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale
conflictului;
- sublinierea a patru elemente ale textului dramatic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre
lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune, relaţii temporale şi spaţiale,
construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, construcţia personajului, modalităţi de
caracterizare, limbaj etc.);
- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt
reflectate în opera dramatică aleasă.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare –
3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

PLANUL COMPUNERII COMPUNEREA


1. Date despre autor şi text Marin Sorescu (1936-1996) a fost un poet, dramaturg şi prozator
român din perioada postbelică.
Primul mare succes al său în domeniul dramaturgiei a fost piesa
"Iona", apărută şi jucată în 1968.
2. Evidenţierea trăsăturilor operei Textul se încadrează în categoria teatrului modern, prin mai multe
dramatice pentru care ai optat, trăsături caracteristice.
care fac posibilă încadrarea într-o
tipologie, într-un curent cultural/
literar, într-o perioadă sau într-o
orientare tematică: teatru modern:
 amestecul speciilor:
tragedie, dramă,
comedie, teatru absurd;
 structură atipică;
 nu dialog, ci monolog;
 lipsa acţiunii şi a
conflictului;
 caracter alegoric
3. Prezentarea temei reflectate în Tema piesei este filozofică, abordând condiţia umană, adică statutul
textul dramatic ales, prin referire existenţial al omului modern (ca fiinţă spirituală) pe pământ.
la două scene/ secvenţe/ situaţii
ale conflictului: condiţia umană:
 sfârşitul tabloului I: peştii
şi nadele;
 tabloul III: Iona vrea ca
mama lui să-l mai nască
o dată.
4. Sublinierea a patru elemente Viziunea lui Marin Sorescu asupra condiţiei umane este că aceasta
ale textului dramatic, este tragică. Omul nu este fericit pe pământ şi, oricât s-ar zbate, nu
semnificative pentru ilustrarea se poate realiza pe deplin.
viziunii despre lume a autorului/ a Un prim element al textului semnificativ pentru ilustrarea acestei
unuia dintre personaje (de
exemplu: acţiune, relaţii viziuni este acţiunea.
temporale şi spaţiale,
construcţia subiectului,
particularităţi ale compoziţiei,
construcţia personajului,
modalităţi de
caracterizare, limbaj etc.).
Acţiunea

5. Sublinierea a patru elemente Construcţia subiectului este un alt element al textului dramatic,
ale textului dramatic, semnificativ pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului.
semnificative pentru ilustrarea Aparent, autorul pare că respectă momentele subiectului.
viziunii despre
lume a autorului/ a unuia dintre
personaje (de exemplu: acţiune,
relaţii temporale şi spaţiale,
construcţia subiectului,
particularităţi ale compoziţiei,
construcţia personajului,
modalităţi de
caracterizare, limbaj etc.).
Construcţia subiectului
 momentele subiectului -
creşterea tensiunii
dramatice prin gradarea
acţiunii
 tensiune dramatică ori de
câte ori Iona aduce în
discuţie o problemă
existenţială

6. Sublinierea a patru elemente Un alt element al textului dramatic, semnificativ pentru ilustrarea
ale textului dramatic, viziunii despre lume a autorului sunt relaţiile temporale şi spaţiale.
semnificative pentru ilustrarea
viziunii despre
lume a autorului/ a unuia dintre
personaje (de exemplu: acţiune,
relaţii temporale şi spaţiale,
construcţia subiectului,
particularităţi ale compoziţiei,
construcţia personajului,
modalităţi de
caracterizare, limbaj etc.).
Relaţiile temporale şi spaţiale
 timpul - precis doar ca
durată (viaţa omului);
 spaţiul - închidere
7. Sublinierea a patru elemente În sfârşit, compoziţia este un alt element al textului dramatic,
ale textului dramatic, semnificativ pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului.
semnificative pentru ilustrarea
viziunii despre
lume a autorului/ a unuia dintre
personaje (de exemplu: acţiune,
relaţii temporale şi spaţiale,
construcţia subiectului,
particularităţi ale compoziţiei,
construcţia personajului,
modalităţi de
caracterizare, limbaj etc.).
Particularităţi ale compoziţiei:
 monologul sugerează
solitudinea omului

8. Exprimarea unei opinii În concluzie, "Iona" este o piesă de teatru modernă, în care Marin
argumentate, despre modul în Sorescu
care tema şi viziunea despre lume
sunt reflectate în opera dramatică
aleasă: tragismul condiţiei umane

S-ar putea să vă placă și