Sunteți pe pagina 1din 19

Anexa nr.

PROGRAMA DE PREGĂTIRE
Pentru calificarea
”LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURĂ ȘI ÎN GOSPODĂRIE ECOLOGICĂ”

DISCIPLINA / MODULUL

Durata: 720 ore

Obiectivele generale: Însușirea cunoștințelor necesare pentru a putea desfășura toatea activitățile necesare privind privind
conducerea unei ferme ecologice.
Mijloacele de
Conţinuturile de bază
Nr Obiectivele de Metodele instruire,
pe capitole /secvenţe de pregătire teoretică Criteriile de evaluare
crt referinţă de formare materialele de
sau practică
învăţare

Modul 1.
Comunicarea la locul de muncă
1. Transmite şi 1.1. Comunicarea este realizată cu persoane Frontal Explicaţia Cunoştinţe:
primeşte informaţii ce au aceleaşi atribuţii în cadrul activităţilor Pe echipe Exerciţiul - schema organizatorică şi legăturile
de producţie ecologică, cu respectarea Individual Demonstraţia ierarhice, operative şi funcţionale
raporturilor ierarhice, operative şi Instruire Problematizarea - procedurile interne de comunicare
funcţionale. practică Aplicaţii specifice locului de muncă
1.2. Metoda de comunicare folosită este practice - tehnologia de producere a culturilor
corespunzătoare procedurilor interne şi agricole ecologice
permite o transmitere rapidă şi corectă a
informaţiilor. La evaluare se va urmări:
1.3. Informaţiile transmise sunt reale, - modul în care se respectă
complete şi exprimate în limbajul specific raporturile ierarhice, operative şi
locului de muncă funcţionale şi procedurile
interne de comunicare
- corectitudinea cu care se utilizează
limbajul profesional
2.1. Problemele profesionale sunt discutate
2. Participă la discuţii - modul de adresare şi coerenţă în
şi rezolvate printr-un proces acceptat de toţi
pe teme profesionale formularea ideilor
membrii grupului.
- modul în care se soluţionează
2.2. Punctele de vedere proprii sunt
eventualele divergenţe apărute
argumentate clar şi sunt exprimate fără
reţinere.
2.3. În cadrul discuţiilor în grup este
respectat dreptul la opinie al celorlalţi
participanţi.
2.4. Divergenţele apărute sunt rezolvate cu
calm, înţelegere şi atenţie.

Modul 2.
Munca în echipă

Cunoştinţe acumulate:
1.1. Rolul propriu în cadrul echipei este
1. Identifică rolul Frontal Explicaţia - schema organizatorică şi
identificat corect în funcţie de tipul lucrării
propriu în cadrul Pe echipe Exerciţiul raporturile ierarhice funcţionale
ce se execută.
echipei Individual Demonstraţia specifice locului de muncă
1.2. Rolul propriu în cadrul echipei este
Instruire Problematizarea - componenţa echipelor de lucru
identificat cu discernământ în funcţie de
practică Aplicaţii pentru diferite tipuri de activităţi
sarcinile de realizat.
practice specifice culturilor
ecologice
2. Desfăşoară activităţi 2.1. Activitatea proprie este desfăşurată - tipuri de lucrări agricole specifice
în vederea atingerii astfel încât să se încadreze în activitatea - fazele de desfăşurare a lucrărilor
obiectivelor generală a echipei. agricole specifice şi a altor tipuri de
2.2. Activitatea proprie este desfăşurată activităţi care
astfel încât lucrarea de executat să fie implică colaborarea cu alţi lucrători
realizată în contextul impus de tehnologia - tehnologia de producţie ecologică
ecologică. La evaluare se va urmări:
- modul în care se identifică rolul
propriu în cadrul echipei în cazul
unei lucrări agricole
specifice
- modul în care se desfăşoară
activitatea proprie pe parcursul unei
lucrări agricole specific culturilor
ecologice
Modul 3.
APLICAREA N.P.M., N.P.S.I. ŞI DE
PROTECŢIA MEDIULUI

1.1. Legislaţia şi normele de protecţie a


1. Aplică normele de muncii sunt însuşite în conformitate cu Frontal Explicaţia Cunoştinţe:
protecţie a muncii specificul locului de muncă. Pe echipe Exerciţiul - normele de protecţia muncii şi
1.2. Echipamentul de protecţie din dotare este Individual Demonstraţia normele de prevenire şi stingere a
utilizat corect. Instruire Problematizarea incendiilor specifice
1.3. Echipamentul de protecţie este întreţinut practică Aplicaţii activităţii desfăşurate
şi păstrat în condiţii de siguranţă conform practice - sistemele de avertizare, sistemele
normelor în vigoare. de amplasare a punctelor pentru
1.4. Activitatea specifică este desfăşurată cu prevenirea şi stingerea
respectarea permanentă a normelor de incendiilor
protecţia muncii. - noţiuni pentru acordarea primului
ajutor
La evaluare se urmări:
2. Aplică normele de 2.1. Activitatea specifică este efectuată în - corectitudinea cu care sunt
prevenire şi stingere condiţii de securitate şi în conformitate cu respectate normele de protecţia
a incendiilor normele P.S.I. în vigoare. muncii şi normele de prevenire
2.2. Echipamentele de stingere a incendiilor şi de stingere a incendiilor în toate
din dotare sunt utilizate cu rapiditate şi etapele de activitate
eficienţă pentru eliminarea pericolelor. - corectitudinea şi promptitudinea cu
care se acţionează în caz de accident
- capacitatea de decizie şi de reacţie
3. Aplică proceduri de 3.1. Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt în situaţii neprevăzute
urgenţă şi evacuare aplicate cu rapiditate, corectitudine şi
luciditate respectând procedurile interne.
3.2. Primul ajutor este acordat rapid,
corespunzător cu tipul accidentului.
Modul 4.
IDENTIFICAREA SURSELOR DE
POLUARE A MEDIULUI

1.1. Sursele de poluare a mediului sunt


corect identificate, în raport cu poluanţii
1. Identifică sursele de Frontal Explicaţia Cunoştinţe:
specifici.
poluare a mediului Pe echipe Exerciţiul - surse de poluare existente în
1.2. Sursele de poluare a mediului sunt
Individual Demonstraţia agricultură
identificate cu atenţie prin recunoaşterea
Instruire Problematizarea - reguli de depozitare a
modului de afectare a mediului.
practică Aplicaţii îngrăşămintelor chimice şi naturale
1.3. Delimitarea surselor de poluare este
realizată corect prin identificarea căilor de
practice - determinarea efectelor poluante ale
dispersie a factorilor poluanţi. diferiţilor poluanţi din agricultură
- recunoaşterea prin metode dactile
şi biologice ale efectelor diferiţilor
2.1. Identificarea gradului de poluare a poluatori din cultura
2. Utilizează metode de mediului este realizată cu atenţie, plantelor de câmp
identificare a organoleptic. - metode de recoltare a probelor de
poluării 2.2. Gradul de poluare este caracterizat sol şi apă
corect, cu ajutorul indicatorilor biologici. - modul de funcţionare a unei staţii
2.3. Gradul de poluare a mediului este de epurare a apelor uzate
determinat cu exactitate, în raport cu - lucrări de desecare şi drenaj ale
rezultatele analizelor de laborator. solurilor afectate
2.4. Protecţia împotriva efectelor La evaluare se va urmări:
nefavorabile ale poluării este stabilită cu - corectitudinea cu care identifică
responsabilitate, în conformitate cu metodele sursele de poluare a mediului
aplicabile. - modul atent de observare a
efectelor diferiţilor poluanţi asupra
solului, apei şi plantelor
3.1. Prevenirea poluării mediului este - corectitudinea cu care recoltează
3. Aplică măsuri de realizată corect în raport cu dimensiunile şi probe de sol şi apă
prevenire şi consecinţele sursei de poluare. - promptitudinea cu care urmăreşte
combatere a 3.2. Prevenirea şi combaterea poluării solului funcţionarea staţiilor de epurare a
poluării mediului este realizată prin aplicarea corectă a apelor uzate
metodelor şi a tratamentelor specifice. - responsabilitatea cu care verifică
3.3. Prevenirea şi combaterea poluării apei apariţia unor noi surse de poluare şi
este realizată în mod responsabil prin metode gradul de dispersie a
specifice, adecvate culturii. factorilor nocivi
3.4. Prevenirea şi combaterea poluării
aerului este realizată prin utilizarea corectă a
metodelor specific

Modul 5.
AMPLASAREA CULTURILOR DE
CÂMP ECOLOGICE ÎN
ASOLAMENT
1.1. Condiţiile pedo-climatice sunt stabilite
1. Identifică corect pe baza cartării agrochimice existente.
asolamentul 1.2. Însuşirile pedologice ale solului sunt Frontal Explicaţia Cunoştinţe:
evaluate corect prin observaţie directă, Pe echipe Exerciţiul - cerinţele pedo-climatice pe specii şi
organoleptic Individual Demonstraţia soiuri de culturi
1.3. Existenţa sistemelor de irigaţie în zonă Instruire Problematizarea - metode de evaluare a însuşirilor
este stabilită cu responsabilitate, pentru practică Aplicaţii pedologice ale solului
asigurarea necesarului de apă curată pentru practice - noţiuni despre asolamente
culturi ecologice. ecologice
1.4. Infrastructura zonei este identificată cu - noţiuni de fitotehnie (tipuri de
atenţie pentru a stabili posibilităţile de plante agricole)
aprovizionare cu materiale şi valorificarea - noţiuni de agrotehnica plantelor de
producţiei cultură
- tehnologia ecologică de cultivare a
cerealelor şi plantelor tehnice
2.1. Structura culturilor ecologice este - utilajele folosite pentru înfiinţarea
2. Stabileşte structura stabilită corect în funcţie de favorabilitatea culturilor agricole
culturilor ecologice solului şi a climei. - tipuri de rotaţii în tehnologia
2.2. Structura culturilor este aleasă în funcţie ecologică
de cerinţele şi tendinţele pieţei, pentru La evaluare se va urmări:
asigurarea profitabilităţii maxime. - identificarea corectă a condiţiilor
2.3. Sistemul de cultură este stabilit corect în climatice ale zonei şi a potenţialelor
funcţie de tipul de agricultură practicat. surse de poluare
2.4. Sistemul de cultură este ales funcţie de - identificarea corectă a condiţiilor
posibilităţile de mecanizare identificate şi de pedologice ale solului
posibilităţile financiare. - corelarea speciilor şi a soiurilor
2.5. Tipul culturilor este ales corect în funcţie alese cu condiţiile zonei, cu cerinţele
de cerinţele de rotaţie a culturilor. pieţei şi tradiţiei
2.6. Structura culturilor este stabilită cu locale
realism funcţie de disponibilul de forţă de - corectitudinea alegerii sistemului
muncă. de cultură
- argumentarea corectă a deciziilor
luate
3.1. Succesiunea culturilor în asolament este - corectitudinea cu care respectă
3. Aplică rotaţia realizată corect, în funcţie de limitele de rotaţia culturilor în asolament
culturilor stabilită autosuportabilitate a culturilor
prin asolament 3.2. Rotaţia culturilor este stabilită raţional
astfel încât să se asigure condiţii optime de
igienă a acestora.
3.3. Succesiunea culturilor este stabilită
corect astfel încât să se evite fenomenul de
„oboseală a solului”.
Modul 6.
PREGĂTIREA TERENULUI
PENTRU ÎNFIINŢAREA
CULTURILOR DE CÂMP
ECOLOGICE

1.1. Lucrările de mobilizare a solului sunt


stabilite corect în funcţie de elementele
caracteristice Frontal Explicaţia Cunoştinţe:
1. Execută lucrări de 1.2. Operaţia este executată respectând Pe echipe Exerciţiul - tehnologia de pregătire a patului
mobilizare a solului indicii de calitate ai lucrării Individual Demonstraţia germinativ pentru cultura plantelor
1.3. Arătura este executată respectând Instruire Problematizarea de câmp
întocmai tehnologia ecologică practică Aplicaţii - indici calitativi ai arăturii pentru
1.4. Arătura este executată concomitent cu practice plantele de câmp ecologice
fertilizarea organică/ cu respectarea - lucrări de mobilizare a solului în
momentului optim tehnologia ecologică
1.5. Arătura este executată concomitent cu - utilaje folosite în pregătirea
grăpatul, în funcţie de perioada de însămânţare diferenţiată a patului germinativ
şi soiul de cultură - perioade optime de executare a
lucrărilor de mobilizare a solului
La evaluare se va urmări:
2.1. Caracteristicile patului germinativ sunt - aplicarea adecvată a cunoştinţelor
asigurate corect, în funcţie de tipul culturii tehnologice referitoare la culturi de
ecologice câmp ecologice
2. Pregăteşte patul 2.2. Tehnologia de pregătire este respectată - utilizarea corectă a utilajelor pentru
germinativ cu rigurozitate. pregătirea terenului
2.3. Utilajele de pregătire sunt alese adecvat - modul corect de stabilire a
cu operaţia de executat şi folosite corect complexului de lucrări de mobilizare
2.4. Pregătirea patului germinativ este a solului, în raport cu planta cultivată
realizată în perioada optimă, în vederea
păstrării rezervei de apă din sol.
2.5. Lucrările de pregătire a patului
germinativ sunt executate corect, pentru a se
respecta particularităţile tehnologice ale
culturilor

Modul 7.
UTILIZAREA
ÎNGRĂŞĂMINTELOR PENTRU
CULTURI DE CÂMP ECOLOGICE
1.1. Fertilizarea culturilor ecologice este
realizată numai îngrăşăminte naturale de
1. Identifică tipurile de diferite tipuri. Frontal Explicaţia Cunoştinţe:
îngrăşăminte 1.2. Fertilizarea culturilor ecologice este Pe echipe Exerciţiul - tipuri de îngrăşăminte naturale
necesare culturilor realizată în condiţii optime, cu îngrăşăminte Individual Demonstraţia - tehnologia ecologică de cultură a
ecologice organice de origine animală Instruire Problematizarea plantelor de câmp
1.3. Îngrăşămintele organice de origine practică Aplicaţii - depozitarea şi fermentarea
vegetală sunt folosite cu responsabilitate practice gunoiului pe platforme special
pentru a se folosi eficient resturile vegetale amenajate
1.4. Fertilizarea organică este asigurată prin - tipuri de composturi şi procedee de
încorporarea în sol a unor plante preparare
cultivate/îngrăşăminte verzi, conform - administrarea îngrăşămintelor
procedurii. organice lichide
- utilaje de administrat îngrăşăminte
2.1. Îngrăşămintele organice de origine organice
animală sunt pregătite corespunzător în La evaluare se va urmări:
2. Pregăteşte platforme special amenajate - corectitudinea cu care identifică
îngrăşămintele 2.2. Îngrăşămintele naturale sub formă de tipurile de îngrăşăminte naturale
organice compost sunt pregătite în spaţii special ecologice
amenajate, conform tehnologiei de - atenţia cu care pregăteşte platforma
producere a compostului de gunoi de grajd
2.3. Dejecţiile lichide sunt colectate în - responsabilitatea cu care prepară
recipienţi speciali.
2.4. Dejecţiile lichide sunt pregătite corect, compostul de fermă
prin diluare, pentru a se evita producerea - corectitudinea cu care pregăteşte
de efecte negative asupra solului şi îngrăşămintele naturale lichide
plantelor pentru administrare
- atenţia cu care verifică
uniformitatea administrărilor
3.1. Cantitatea de îngrăşăminte organice se îngrăşămintelor naturale
stabileşte corect în funcţie de calitatea
3. Execută fertilizarea îngrăşămintelor şi gradul de aprovizionare a
organică a cultural solului
3.2. Cantitatea de îngrăşăminte organice este
stabilită cu atenţie în funcţie de necesarul de
consum al plantelor şi perioada de aplicare
3.3. Metoda de fertilizarea este aleasă în
funcţie de dotare, tipul îngrăşământului şi
respectând tehnologia ecologică
3.4. Uniformitatea de distribuţie
aîngrăşământului organic este asigurată prin
reglarea corespunzătoare a utilajelor de
administrat

Modul 8.
ÎNFIINŢAREA CULTURILOR DE
CÂMP CU TEHNOLOGIE
ECOLOGICĂ

1.1. Momentul începerii pregătirii este stabilit


corect în funcţie de mediu, respectând epoca
1. Pregăteşte seminţele optimă de semănat pentru tipul de plantă. Frontal Explicaţia Cunoştinţe:
şi utilajele 1.2. Substanţele pentru tratarea seminţelor Pe echipe Exerciţiul - semănatul culturilor de câmp cu
sunt alese corect în funcţie de agentul Individual Demonstraţia tehnologie ecologică: cereale
patogen şi de tipul culturii.
1.3. Cantitatea de produse ecologice naturiste Instruire Problematizarea păioase, prăşitoare, plante
folosită pentru tratamente este stabilită practică Aplicaţii tehnice, furaje
funcţie de consumul specific pentru cantitatea practice - tipuri de semănători – reglaje
de sămânţă tratată. - calculul normelor de sămânţă
1.4. Cantitatea de seminţe este stabilită cu pentru diferite culturi ecologice
exactitate pe baza elementelor de calcul - indici de calitate ai seminţelor
specifice. - substanţe ecologice folosite pentru
1.5. Utilajele sunt alese corect, în funcţie de tratarea seminţelor şi tipuri de
tipul culturii şi de dotare. tratamente naturiste
1.6. Reglarea utilajelor este făcută cu precizie La evaluare se va urmări:
în funcţie de cultură şi norma de consum - cunoaşterea epocilor optime de
însămânţare a diferitelor culturi
- cunoaşterea tipurilor de semănători
2.1. Epoca optimă de semănat este aleasă cu folosite în cultura plantelor de câmp
atenţie în raport cu biologia plantei, cu - reglarea corectă a semănătorii
2. Execută semănatul condiţiile climatice prielnice şi în funcţie de pentru diferite cantităţi de seminţe
culturilor de destinaţia producţiei. - recunoaşterea produselor ecologice
câmp 2.2. Metoda de semănat este aleasă folosite pentru tratarea diferitelor
corespunzător dimensiunilor solei şi dotării seminţe
existente. - cunoaşterea principalelor boli şi
2.3. Uniformitatea distribuirii seminţelor este dăunători ai seminţelor
verificată cu atenţie, după caz, efectuând cu - aplicarea corectă a metodelor de
grijă reglajul utilajelor. tratare a seminţelor
2.4. Adâncimea de semănat este asigurată - cunoaşterea indicilor de calitate ai
conform tehnologiei. semănatului diferitelor culturi
2.5. Semănatul este realizat cu respectarea agricole
tehnologiei ecologice specifice tipului de
cultură.
2.6. Alinierea corectă a rândurilor este
asigurată prin jalonarea atentă a primelor
parcursuri ale semănătorilor.
Modul 9.
EXECUTAREA LUCRĂRILOR
DE ÎNTREŢINERE A
PLANTELOR DE CÂMP
ECOLOGICE

Pregăteşte utilajele 1.1. Utilajele necesare sunt alese în funcţie de Frontal Explicaţia Cunoştinţe:
necesare tipul lucrării şi de dotare. Pe echipe Exerciţiul - tipuri de lucrări de întreţinere, scop
lucrărilor de 1.2. Alegerea utilajelor este realizată adecvat Individual Demonstraţia - tehnologia lucrărilor de întreţinere
1. întreţinere a cu Instruire Problematizarea a plantelor de câmp ecologice
plantelor tipul culturii şi stadiul de dezvoltare a practică Aplicaţii - metode ecologice de combatere a
plantelor. practice buruienilor
1.3. Utilajele sunt pregătite corespunzător - tipuri de instalaţii de irigat
lucrării - lucrări speciale aplicate în loturi
de executat şi tipului culturii. semincere
1.4. Reglarea corectă a utilajelor este verificată - produse ecologice folosite pentru
cu responsabilitate pentru asigurarea combaterea bolilor şi dăunătorilor
parametrilor tehnologici specifici. La evaluare se va urmări:
- cunoaşterea utilajelor necesare
executării diferitelor lucrări de
întreţinere a culturilor şi a
Execută lucrări de parametrilor funcţionali
întreţinere 2.1. Lucrările de combatere a buruienilor sunt - cunoaşterea bolilor şi dăunătorilor
Commune executate funcţie de gradul de îmburuienare şi specifici diferitelor culturi
2. stadiul de vegetaţie a plantelor folosind - produse ecologice folosite în
procedee combatere şi metode de aplicare
ecologice. - metode ecologice de combatere a
2.2. Metodele de combatere a buruienilor sunt buruienilor
alese în funcţie de tipul plantei şi utilajele din - norme de irigat pentru diferite
dotare. culturi agricole
2.3. Irigarea este executată în funcţie de tipul - tipuri de instalaţii de irigat şi
culturii şi alte criterii specifice. metode de irigare
2.4. Udările sunt aplicate conform normelor
stabilite şi ţinând cont de perioadele critice ale - lucrări speciale executate pe
plantelor. loturile semincere
2.5. Funcţionarea corectă a instalaţiei de irigat
este urmărită cu responsabilitate pentru a
se
realiza parametrii calitativi specifici.

Aplică metode de 3.1. Lucrările de combatere a bolilor şi


combatere a dăunătorilor sunt executate cu oportunitate,
bolilor şi înainte de apariţia agentului patogen.
3. dăunătorilor 3.2. Lucrările de combatere a bolilor şi
dăunătorilor sunt executate funcţie de stadiul
de
dezvoltare a plantei şi vulnerabilitatea
dăunătorilor.
3.3. Prevenirea şi combaterea bolilor şi
dăunătorilor este realizată eficient prin
aplicarea
măsurilor preventive astfel încât să se evite
apariţia atacurilor.
3.4. Prevenirea şi combaterea bolilor şi
dăunătorilor este realizată corect prin folosirea
produselor ecologice omologate.

Execută lucrări
speciale de 4.1. Tipul lucrărilor speciale este stabilit corect
întreţinere a în
4. culturilor funcţie de tipul plantei de cultură.
4.2. Lucrările speciale sunt executate
respectând
tehnologia specifică.
4.3. Momentul executării lucrărilor speciale
este ales corect în funcţie de tehnologia
stabilită şi de situaţii neprevăzute.
Modul 10.
RECOLTAREA ŞI
DEPOZITAREA PRODUCŢIEI
CULTURILOR DE CÂMP
ECOLOGICE

Pregăteşte operaţia 1.1. Momentul recoltării este ales Frontal Explicaţia Cunoştinţe:
de recoltare corespunzător, pentru a se asigura respectarea Pe echipe Exerciţiul - tehnologia de recoltare, etichetare
indicilor calitativi specifici. Individual Demonstraţia şi depozitare a producţiei agricole
1. 1.2. Echipamentele şi forţa de muncă sunt Instruire Problematizarea ecologice
asigurate în timp util, corespunzător practică Aplicaţii - utilaje folosite pentru recoltarea
producţiei estimate. practice plantelor de câmp, furajelor, etc.
1.3. Echipamentele sunt pregătite - metode de eliberare a terenului de
corespunzător pentru a se asigura resturi vegetale
funcţionalitatea acestora şi minimizarea - valorificarea producţiei secundare
pierderilor. - ambalaje şi etichete folosite la
1.4. Echipamentele de recoltat sunt recoltarea şi păstrarea produselor
ecologizate conform tehnologiei specifice, agricole ecologice
pentru a se evita impurificarea cu produse La evaluare se va urmări:
convenţionale. - cunoaşterea indicilor de recoltare ai
1.5. Ambalajele ecologice sunt asigurate şi diferitelor plante agricole
pregătite corect, în conformitate cu - adoptarea adecvată a diferitelor
volumul şi metode de recoltare
destinaţia producţiei. - corectitudinea cu care execută
eliberarea terenului conform
Execută recoltarea destinaţiei stabilite
2.1. Metoda de recoltare este stabilită în - corectitudinea cu care aplică
funcţie de tipul plantei de cultură, de tehnologia ecologică de recoltare,
2. destinaţia producţiei şi de starea culturii. eliberare, transport şi
2.2. Operaţia de recoltare este executată cu depozitare a produselor agricole
responsabilitate, asigurând minimizarea - atenţia cu care valorifică producţia
pierderilor. secundară
2.3. Recoltarea este efectuată adecvat dotării
şi tipului de cultură. - corectitudinea cu care depozitează
2.4. Operaţia de recoltare se face respectând şi etichetează corespunzător
tehnologia specifică. produsele agricole
- responsabilitatea cu care asigură
Eliberează terenul şi 3.1. Metoda de eliberare a terenului este condiţiile de microclimat necesare
valorifică aleasă cu realism, în funcţie de posibilitatea depozitării produselor
producţia secundară de valorificare eficientă a producţiei agricole ecologice
3. secundare şi de dotare. - corectitudinea cu care ambalează şi
3.2. Destinaţia producţiei secundare este etichetează produsele ecologice
stabilită cu obiectivitate în funcţie de
posibilităţile de utilizare şi costurile aferente.
3.3. Producţia secundară este valorificată
eficient în funcţie de cantitatea şi calitatea
acesteia
3.4. Eliberarea terenului este efectuată în
funcţie de destinaţia acestuia, pentru a se
asigura curăţirea acestuia de resturi
vegetale
în vederea reluării procesului de producţie.

Depozitează 4.1. Tipul ambalajului ales pentru depozitare


producţia primară este specific producţiei ecologice.
4.2. Ambalarea este efectuată cu respectarea
4. tehnologiei ecologice şi în funcţie de
destinaţie.
4.3. Transportul şi depozitarea produselor
ecologice sunt efectuate în spaţii adecvate,
special amenajate pentru produse ecologice.
4.4. Condiţiile de microclimat sunt asigurate
şi menţinute pe toată durata depozitării.
4.5. Tehnologia ecologică de depozitare şi
păstrare este respectată cu responsabilitate.
Modul 11
ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE
CERTIFICARE A PRODUSELOR
AGRICOLE ECOLOGICE

Identifică condiţiile 1.1. Legislaţia şi reglementările privind Frontal Explicaţia Cunoştinţe:


de certificare a agricultura ecologică sunt identificate cu Pe echipe Exerciţiul - Legislaţia şi reglementările în
produselor ecologice responsabilitate, în vederea certificării Individual Demonstraţia vigoare privind agricultura ecologică
1. producţiei. Instruire Problematizarea - Conversia la agricultura ecologică
1.2. Conversia terenului este stabilită corect practică Aplicaţii - Tehnologia ecologică de producere
în funcţie de tipul de sol, conţinutul în practice a cerealelor şi plantelor tehnice
substanţe chimice şi rotaţia culturilor. - Organisme abilitate pentru
1.3. Durata perioadei de conversie este inspecţie şi certificare
stabilită corect în funcţie de agrotehnica - Documente necesare certificării
aplicată în anii precedenţi în perimetrul - Condiţii de valorificare a
destinat producţiei ecologice. produselor ecologice
1.4. Organismele abilitate pentru certificare La evaluare se urmări:
sunt identificate cu promptitudine , pentru a - rigoarea cu care identifică şi îşi
se crea premizele favorabile de certificare. însuşesc legislaţia şi reglementările
1.5. Documentaţia necesară certificării este privind agricultura
pregătită corect, conform prevederilor ecologică
procedurale din legislaţia şi reglementările - responsabilitatea cu care respectă
privind agricultura ecologică. restricţiile impuse de legislaţia
ecologică
- corectitudinea cu care identifică şi
Aplică legislaţia 2.1. Cultivarea plantelor de câmp este motivează durata perioadei de
specifică sistemului realizată corect respectând condiţiile conversie la agricultura
de agricultură ecologice prevăzute de legislaţia şi ecologică
3. ecologică reglementările privind agricultura ecologică. - atenţia cu care pregăteşte spaţiile
2.2. Culturile sunt realizate fără administrarea de depozitare a produselor ecologice
de substanţe chimice interzise de legislaţie. - atenţia cu care identifică traseul
2.3. Spaţiile de depozitare a materialelor şi certificării şi documentele necesare
produselor ecologice sunt administrate Ghid pentru evaluare
corespunzător legislaţiei în vigoare.
Modul 12
APROVIZIONAREA CU MATERII
PRIME ŞI MATERIALE

Stabileşte tipul şi Frontal Explicaţia Cunoştinţe:


1.1. Tipul de seminţe ecologice este stabilit
necesarul Pe echipe Exerciţiul - calitatea seminţelor ecologice de
corect în
de materii prime şi Individual Demonstraţia soiuri şi hibrizi de diferite culturi
funcţie de soi şi destinaţia producţiei.
1. material ecologice Instruire Problematizarea - tipuri de îngrăşăminte organice
1.2. Necesarul de seminţe este stabilit corect în
practică Aplicaţii - consumuri specifice la seminţe şi
funcţie
practice îngrăşăminte
de consumul specific.
- modul de depozitare a produselor
1.3. Tipul şi cantitatea de îngrăşăminte
ecologice
organice sunt
- cataloage cu furnizori de produse
calculate cu exactitate în funcţie de gradul de
ecologice
aprovizionare a solului şi ceilalţi factori
La evaluare se va urmări:
specifici.
- cunoaşterea soiurilor şi hibrizilor
1.4. Tipul de substanţe ecologice de prevenire
de diferite culturi ecologice
şi
- interpretarea corectă a indicilor de
combatere a dăunătorilor este stabilit în funcţie
calitate ai seminţelor
de tipul
- corectitudinea cu care verifică
dăunătorului.
documentele de autentificare a
1.5. Necesarul de substanţe ecologice de
calităţii produselor
prevenire şi
- atenţia cu care pregăteşte spaţiile
combatere a dăunătorilor este calculat corect,
pentru depozitarea seminţelor de
ţinând
culturi ecologice
cont de numărul de tratamente, suprafaţa
- cunoaşterea tipurilor de
culturii şi consumul specific.
îngrăşăminte naturale şi
concentraţiile lor în substanţe active
2.1. Sursele de materii prime şi materiale sunt
Identifică sursele de - identificarea corectă a surselor de
identificate cu atenţie pentru asigurarea
Aprovizionare aprovizionare
calităţii
- calcularea corectă a necesarului de
necesare specificului ecologic.
2. 2.2. Selectarea surselor de aprovizionare este seminţe şi alte materiale ecologice
efectuată
cu responsabilitate, în baza asigurării
condiţiilor optime
de livrare şi a seriozităţii furnizorului.
2.3. Alegerea surselor de aprovizionare este
realizată
prin acceptarea distanţei optime economice de
transport.
2.4. Furnizorii sunt selectaţi pe baza
principiului de
ofertă raportul calitate/preţ optim.
2.5. Sursele de apă sunt alese în funcţie de
calitatea
recunoscută, ce asigură cerinţele specifice
tehnologiei ecologice.

Aprovizionează şi 3.1. Recepţionarea seminţelor este făcută cu


depozitează atenţie pe
materialele baza certificatului de valoare biologică.
3. ecologice 3.2. Autenticitatea şi termenul de valabilitate
al
certificatului de calitate este verificată cu
responsabilitate.
3.3. Integritatea ambalajelor, etichetelor şi
autenticitatea produselor aprovizionate este
verificată
atent la recepţie.
3.4. Depozitarea este făcută în spaţii
compartimentate,
special amenajate pe tipuri de produse
conform
procedurii interne.
3.5. Trimiterea de probe spre analiză la unităţi
specializate, în situaţii de incertitudine, se face
cu
operativitate.
3.6. Întocmite rapoartelor de recepţie se face
prompt,
corect şi complet, în situaţia constatării
calităţiinecorespunzătoare a produselor
aprovizionate.