Sunteți pe pagina 1din 38

826. Tul)remi) este o infecţie:

!) specific* do!r !nim!lelor

domestice

b) specific* do!r !nim!lelor

s*lb!tice

c) cu foc)lit)te n)tur)l6

d) specific* do!r !nim!lelor

sin!ntrope

e) s!pronoz*

827. Ce) m)i import)nt6 m6sur6 individu)l6 de protecţie de tul)remie în foc)rele n)tur)le este:

!)

folosire! repelenţilor,

b)

folosire! pl!selor

protecto!re de ţ6nţ!ri

c) v)ccinoprofil)xi)

d) !dministr!re! !ntibioticelor

e) !dministr!re!

imunoglobulinelor 828. Profil)xi) specific6 în

tul)remie se efectue)z6 cu:

!)

v)ccin viu )tenu)t

b)

v!ccin in!ctiv!t

c)

!n!toxin*

d)v!ccin recombin!t genetic e)v!ccin chimic

829. Agentul p)togen )l

)ntr)xului:

!) nu este rezistent în mediul

!mbi!nt

b) !re o rezistenţ* medie în

mediul !mbi!nt

c) este fo)rte rezistent în

mediul )mbi)nt

d) este fo!rte rezistent l!

temper!turi în!lte

e) sensibil l! dezinfect!nte

830. Sursele princip)le de

)genţi p)togeni în )ntr)x sunt:

!)

porcinele

b)

vitele m)ri şi mici cornute

c)

şobol!nii, şo!recii

d) o!menii

e) p*s*rile

831. În profil)xi) de urgenţ6 ) )ntr)xului se utilize)z6:

!) v!ccin !tenu!t

b) )ntibiotice

c) !n!toxin*

d)v!ccin in!ctiv!t

e)v!ccin sintetic

832. Perso)nele cont)cte

cu boln)vul de )ntr)x sunt supr)veghe)te timp de:

!)

10 zile

b)

15 zile

c)

20 zile

d)

30 zile

e)

40 zile

833. Dezinfecți) termin)l6

în foc)rele de )ntr)x se efectue)z6 cu:

!)

clorur6 de v)r de 20%

b)

clorur* de v!r de 5%

c)

!cid formic

d)

!cid ox!lic

e)clor!min* de 1%

834. Surse de infecţie în

bruceloz6 servesc )nim)lele:

!)

sin!ntrope

b)

xen!ntrope

c) domestice

d) c6inii

e) pisicile

835. M6sur) de b)z6 în

prevenţi) leptospirozei este:

!)

v!ccin!re! pl!nific!t*

b)

der)tiz)re)

c)

izol!re! perso!nelor

boln!ve

d) imunoprofil!xi! cu v!ccin

viu !tenu!t

e)!dministr!re!

imunoglobulinelor

836. Foc)re n)tur)le de

leptospiroze forme)z6:

!)

şobol!nii sin!ntropi

b)

!nim!lele domestice

c)

)nim)le xen)ntrope

d)

o!menii

e)

țînț!rii

837. Dispens)riz)re) perso)nelor c)re )u

suport)t leptospiroz6

dure)z6:

!) 1 lun*

b)

1,5 luni

c)

6 luni

d)

8 luni

e)

3 luni

838. Profil)xi) de urgenț6 )

leptospirozei se efectue)z6 cu:

!)

)ntibiotice

b)

imunoglobuline

c)

seruri imune

d)

v!ccin viu !tenu!t

e)v!ccin in!ctiv!t

839. R)bi) se refer6 l)

grupul de infecţii:

!)

!ntroponoze

b)

s!pronoze

c)

cu foc)lit)te n)tur)l6

d)

reemergente

e)

p!r!zitoz*

840. Supr)veghere)

)nim)lului c)re ) muşc)t

omul dure)z6:

!)

4 zile

b)

6 zile

d)

17 zile

e) 20 zile

841. Cursul condiţion)t de v)ccin6ri )ntir)bice este

indic)t:

!) tuturor perso!nelor

muşc!te de !nim!le c!rnivore

b) perso)nelor muşc)te de

)nim)le ce pot fi

supr)veghe)te timp de 10

c) perso!nelor muşc!te de

degetele m6inilor, g6t, c!p

d) perso!nelor muşc!te de

!nim!le c!re pot fi

supr!veghe!te timp de 7 zile

e) perso!nelor muşc!te de

!nim!le c!re nu pot fi

supr!veghe!te 842. Febrele hemor)gice sunt:

!)

!ntroponoze

b)

zoo)ntroponoze cu

foc)lit)te n)tur)l6

c) s!pronoze

e) p!r!zitoz*

843. C6ile de tr)nsmitere în

tet)nos sunt:

!)hidric*

b)!liment!r*

c)p!renter!l

d)cont)ct direct e)cont!ct h!bitu!l

844. M6sur) princip)l6 în

profil)xi) tet)nosului este:

!) depist!re! şi izol!re!

sursei de !genţi p!togeni

b) dezinfecţi!

c) profil)xi) specific6

d) steriliz!re!

e) spit!liz!re! perso!nelor

boln!ve

845. Princip)l) surs6 de

infecţie în yersinioz6 sunt:

!)

o!menii boln!vi

b)

)nim)lele domestice şi

p6s6rile

c) !nim!lele xen!ntrope

c!rnivore

!genți p!togeni

e) purt*torii um!ni

846. C)le) princip)l6 de

tr)nsmitere ) pseudotuberculozei şi ) yersiniozei este:

!)

hidric*

b)

)liment)r6

c)

cont!ct h!bitu!l

d)

!erogen*

e)

p!renter!l*

847. Pentru yersinioz6 este

c)r)cteristic6 sezon)lit)te) de:

!)

prim*v!r*-v!r*

b)

v!r*-to!mn*

c) to)mn6-i)rn6

d) i!rn*-prim*v!r*

e) v!r*

848. Surse princip)le de infecţie în pseudotuberculoz6 servesc:

!)

!nim!lele domestice

b)

)nim)lele sin)ntrope

d)

o!menii

e)

produsele !liment!re

849 Pentru encef)lit) de c6puș6 sunt c)r)cteristice:

!)

foc!re epidemice

b)

foc)re n)tur)le

c)

foc!re !ntropurgice

d)

foc!re urb!ne

e)

foc!re telurice

850. V)ccin)re) contr)

encef)litei de c6puş6 cu v)ccin in)ctiv)t se indic6:

!)

întregii popul!ţii !dulte

b)

popul!ţiei din segmentul de

v6rst* 4-70 !ni c!re locuieşte în limi- tele foc!rului n!tur!l

c) perso)nelor ce ple)c6 în

zone cu foc)re n)tur)le în

perio)d) de prim6v)r6-v)r6

d) toți copii

e) toți nou-n*scuții

Complement multiplu

851. F)ctorii de risc în

tul)remie sunt:

!) prezenț! în zon* cu

foc!lit!te n!tur!l*

b) importul produselor din

zonele cu foc!lit!te n!tur!l*

c) densit!te! sporit* !

roz*to!relor

d) densit!te! sporit* !

popul!ției um!ne

e) utiliz!re! !pei din surse

!utoriz!te

852. Preciz)ți m6surile

)ntiepidemice în tul)remie:

!) spit!liz!re! boln!vilor

conform indic!țiilor clinice

b) !nchet! epidemiologic* !

foc!rului

c) efectu!re! !n!lizelor

serologice perso!nelor cont!cte

d) izol!re! perso!nelor

cont!cte cu boln!vul

e) spit!liz!re! boln!vilor

conform indic!țiilor epidemiologice

853. Afirm)țiile corecte

pentru bruceloz6 sunt:

!) Br.$bortus este ce! m!i

virulent* pentru om

b) surs! princip!l* de infecţie

sunt !nim!lele sin!ntrope

c) diferiţi !genţi p!togeni !u

import!nţ* epidemiologic*

diferit*

d) omul boln!v nu prezint*

pericol epidemiologic

e) v!ccin!re! se efectue!z*

dup* indic!ţii epidemiologice

854. Agenţii p)togeni )i

brucelozei pot fi de tip:

!)

gr!vis

b)

melitensis

c)

bovis

d)

intermedius

e)

suis

855. Afirm)țiile corecte

pentru bruceloz6 sunt:

!) v!ccin!re! se efectue!z*

cu v!ccin viu !tenu!t

b) !gentul p!togen îşi

p*stre!z* vi!bilit!te! în unele

produse !limen t!re p6n* l! 60 zile

c) !nim!lele xen!ntrope sunt

princip!l! surs* de infecţie

d) omul boln!v este spit!liz!t

din considerente

epidemiologice

e) c!rne! !nim!lelor boln!ve

po!te fi folosit* dup* o prelucr!re termic* riguro!s*

856. F)ctorii princip)li de tr)nsmitere ) pseudotuberculozei şi ) yersiniozei sunt:

!)

legumele

b)

l!ptele

c)

c!rne!

d)

!p!

e)

!erul

857. Afirm)țiile corecte pentru yersinioze sunt:

!) !gentul p!togen este

Yersini$ pestis

b) !gentul p!togen se

multiplic* l! temper!turi jo!se

c) frecvent c! f!ctori de

tr!nsmitere servesc fructele şi legumele

d) v!ccin!re! se efectue!z*

dup* indic!ţii epidemiologice

e) !re o sezon!lit!te de i!rn*-

prim*v!r*

858. Afirm)țiile corecte

pentru leptospiroz6 sunt:

!)

e o s!pronoz*

b)

surs! princip!l* de infecţie

este omul

c) v!ccin!re! dup* indic!ţii

epidemiologice se efectue!z* de l! v6rst! de 7 !ni

d) este c!uz!t* de m!i multe

tipuri de !genţi p!togeni

e) se înregistre!z* m!i

frecvent în perio!d! c!ld* ! !nului

859. Un rol m)jor în

)fect)re) omului îl deţin

leptospirele din serogrup):

!) L.icteroh$emorrh$gi$

b) L.c$nicol$

c) L.pomon$

d) L.grippotyphos$

e) L.biflex$

860. Surse de infecţie în

leptospiroze sunt:

!)

şobol!nii

b)

microtinele

c)

oile, c!prele

d)

bovinele

e)

!p!, solul

861. Select)ți m6surile neces)re ) fi efectu)te în

c)zul perso)nei cont)cte cu boln)vul de leptospiroz6:

!) supr!veghere! medic!l*

timp de 14 zile

b) nu necesit* spit!liz!re! în

st!țion!rele de boli infecțio!se

c) intern!re! în st!țion!rul de

boli infecțio!se

d) supr!veghere! medic!l*

timp de 20 zile

e) supr!veghere! medic!l*

timp de 30 zile

862. Afirm)țiile corecte

pentru r)bie sunt:

!) e r!ţion!l ! folosi

imunoglobulin! !ntir!bic* do!r în primele 30` dup* muşc*tur*

b) în unele c!zuri dup*

muşc*tur* v!ccin!re! nu este indic!t*

c) supr!veghere! !supr!

!nim!lului se efectue!z* timp de 14 zile

d) r!bi! conduce inevit!bil l!

deces

e) se recom!nd* prelucr!re!

pl*gii dup* mușc*tur* cu !p* curg*to!re

863. M6surile de comb)tere

) r)biei sunt:

!) c!ptur!re! !nim!lelor

v!g!bonde

b) profil!xi! r!biei printre

!nim!lele domestice

xen!ntrope, ce forme!z*

foc!re n!tur!le de r!bie

d) educ!ţi! pentru s*n*t!te

în popul!ţi! gener!l*

e) monitoriz!re! num*rului de

!nim!le s*lb!tice

864. În profil)xi) r)biei se

)dministre)z6:

!)

g!m!-globulin!

b)

v!ccin viu !tenu!t

c)

v!ccin corpuscul!r

in!ctiv!t

d) v!ccin chimic

e) b!cteriof!g

865. Perio)d) de incub)ție

în r)bie depinde de:

!)

gr!vit!te! mușc*turii

b)

zon! mușc*turii

c)

speci! !nim!lului

d)

v6rst! omului

e)

v6rst! !nim!lului

866. M6surile profil)ctice

preexpunere în r)bi) um)n6 includ:

!) v!ccin!re! contingentelor

de risc

b) test!re! serologic* !

perso!nelor v!ccin!te din grupul de risc timp de 2 !ni

c) test!re! serologic* !

perso!nelor v!ccin!te din

grupul de risc timp de 4 !ni

d) v!ccin!re! întregii popul!ții

um!ne

e) v!ccin!re! copiilor și

b*tr6nilor

867. M6surile profil)ctice

postexpunere în r)bi) um)n6 includ:

!) sp*l!re! cu !p* și s*pun !

pl*gii

b) dezinfecți! pl*gii cu !lcool

etilic 70%

c) !dres!re! de urgenț* l!

medicul de f!milie

d) sutur!re! de urgenț* !

pl*gii

e) intern!re! oblig!torie

868. Spit)liz)re)

perso)nelor mușc)te în r)bie se )plic6 celor:

!) cu domiciliul în zonele

rur!le

b) cu st!tut soci!l neurologic

și imunologic nef!vor!bil

c) cu mușc*turi multiple și

profunde

d) ce necesit* rev!ccin!re

e) cu domiciliul în zonele

urb!ne 869. Omul po)te contr)ct) B nthr.cis:

!) în c!zul cont!min*rii pielii

lez!te l! îngrijire! unui !nim!l

boln!v de !ntr!x

b) în c!zul cont!ctului cu

orice produs !nim!lier

c) l! folosire! c*rnii şi

produselor din c!rne insuficient prelucr!te termic

d) l! inspir!re! pr!fului

cont!min!t cu B.$nthr$cis

e) p!renter!l prin vectori

hem!tof!gi

870. Afirm)țiile corecte

pentru )ntr)x sunt:

!) v!ccin*rile se efectue!z*

dup* indic!ţii epidemiologice

pl!nific!t

b) !gentul p!togen e sl!b

rezistent în mediul !mbi!nt

c) se înregistre!z* m!i

frecvent l! copii

d) v!ccin!re! po!te fi

efectu!t* prin sc!rific!re s!u

subcut!n

e) omul boln!v în condiţii

obişnuite nu constituie surs*

de !genţi p!togeni

871. Rezervorul B

nthr.cis

în n)tur6 prezint6:

!)

omul boln!v

b)

!nim!lele cornute mici

c)

!nim!lele cornute m!ri

d)

pisicile, c6inii

e)

solul

872. Profil)xi) de urgenţ6 în

)ntr)x se efectue)z6 cu:

!) imunoglobulin*

b) v!ccin viu !tenu!t

c) ser imun

d) b!cteriof!gi

e) !ntibiotice

873. F)ctori de tr)nsmitere

în )ntr)x pot servi:

!)

s6ngele

b)

c!rne!

c)

l6n!

d)

solul

e)

l!crimile

874. Preciz)ți m6surile

profil)ctice în )ntr)x:

!) v!ccin!re! pl!nic* !

!nim!lelor !gricole

b) v!ccin!re! grupurilor de

risc din popul!ți! um!n*

c) respect!re! regulilor

s!nit!ro-igienice

d) inciner!re! c!d!vrelor

!nim!lelor boln!ve

e) s!crific!re! vitelor în

gospod*riile p!rticul!re

875. M6surile )ntiepidemice

efectu)te în foc)rul de

)ntr)x:

!) intern!re! oblig!torie în

st!țion!rele de boli infecțio!se

b) intern!re! oblig!torie !

suspecților cu !ntr!x

c) efectu!re! dezinfecției

termin!le

d) utiliz!re! imunoglobulinelor

specifice !nti!ntr!x

e) v!ccin!re! perso!nelor

cont!cte

876. V)ccin)re) contr)

)ntr)xului l) om se

efectue)z6:

!)

do!r grupelor de risc

b)

prin !plic!re! ! 2 doze

c)

cu v!ccin viu !tenu!t

d)

cu v!ccin in!ctiv!t

e)

v!ccin chimic

877. Rezervorul de )genţi

p)togeni în tet)nos pot fi:

!) omul

b) !nim!lele erbivore

d)

solul

e) roz*to!rele

878. Afirm)țiile corecte

pentru tet)nos sunt:

!)

este o !ntroponoz*

b)

v!ccinoprevenţi! este

m*sur! de b!z*

c) !gentul p!togen este

deosebit de rezistent în

mediul !mbi!nt

d) boln!vul nu prezint* pericol

pentru cei din jur

e)

titrul protectiv e de 0,03 UI/

ml

 

879.

Profil)xi) de urgenţ6 în

tet)nos se )plic6:

!) dup* o muşc*tur* de

!nim!l

b) în orice tr!um* deschis*

c) do!r în c!zul tr!umelor

c6nd pl!g! ! fost cont!min!t* cu sol

d) dup* orice combustie

e) în c!zul combustiilor de

gr!dele II–IV

880. F)ctorii f)voriz)nți în dezvolt)re) tet)nosului sunt:

!) prelucr!re! nec!lit!tiv* !

pl*gii

b) !sistenț! nec!lific!t* l!

n!ștere

c) neimuniz!re! popul!ției

d) utiliz!re! instrument!rului

steril

e) v!ccin!re! în m!s* !

popul!ției

INFECŢIILE CONVENŢIONALE Complement simplu 881. Protecţi) s)nit)r6 ) teritoriului de importul şi r6sp\ndire) in- fecţiilor convenţion)le (de c)r)ntin6) este:

!) inst!l!re! c!r!ntinei într-

un teritoriu !dministr!tiv

b) inst!l!re! observ!ţiei într-

un teritoriu !dministr!tiv

c)

un sistem de m6suri

interdep)rt)ment)le )le st)tului, în scop de pre- venire ) importului și

r6sp\ndirii bolilor extrem de cont)gio)se

d) un sistem de m*suri

întreprinse de Ministerul S*n*t*ţii, în scop de prevenire ! importului, loc!liz!re! şi lichid!re foc!relor epi- demice cu boli cont!gio!se

e) protecţi! s!nit!r* !

teritoriului de importul şi r*sp6ndire! infecţiilor con-

venţion!le, const* în re!liz!re! m*surilor propuse de Comisi! pentru situ!ţii excepţion!le de pe l6ng* Guvernul Republicii Moldov! 882. L) et)p) )ctu)l6, Regul)mentul S)nit)r Intern)ţion)l, st)bileşte priorit)r:

!) limit!re! emigr!ţiei din ţ!r*

b) p!z! !rm!t* ! frontierelor

ţ*rii

c) p!z! !rm!t* ! frontierelor

ţ*rii şi limit!re! emigr!ţiei din ţ!r*

d) tr!t!mentul eficient !l

p!cienţilor cu boli infecţio!se, indiferent de

e) supr)veghere)

epidemiologic6,

direcţion)t6 în primul r\nd spre detect)re) bolilor infecţio)se şi comb)tere) lor 883. În c)z de )p)riţie ) pericolului r6sp\ndirii bolilor infecţio)se ex- trem de periculo)se, fiec)re ţ)r6 trebuie s6 informeze OMS în

decurs de:

!) 12 ore

b) 24 ore

c) 36 ore

d) 48 ore

e) 72 ore

884. C)r)ntin) c) m6sur6 )ntiepidemic6 în c)z de

)p)riţie ) bolilor convenţion)le este st)bilit6 de:

!) org)nele )dministr)ţiei

publice loc)le

b) serviciul de Asistenţ*

Medic!l* Prim!r*

c) serviciul de Asistenţ*

Medic!l* Urgent*

d) serviciul de St!t de

Supr!veghere ! S*n*t*ţii

Publice

e) serviciul de Asistenţ*

Medic!l* Prim!r* în comun cu serviciul de St!t de Supr!veghere ! S*n*t*ţii Publice 885. În c)z de import )l infecţiilor convenţion)le, m6surile de loc)liz)re şi lichid)re ) )cestor infecţii este org)niz)t pe teritoriul )dministr)tiv de:

!) Serviciul de St!t de

Supr!veghere ! S*n*t*ţii Publice

b) Direcţi! s*n*t*ţii din

teritoriul !dministr!tiv

c) Serviciul de Asistenţ*

Medic!l* Prim!r*

d) Comisiile N)țion)le și

Teritori)le Extr)ordin de

S6n6t)te Public6

e) Serviciul de St!t de

Supr!veghere ! S*n*t*ţii Publice în comun cu Direcţi! s*n*t*ţii din teritoriul !dministr!tiv 886. Infecţii convenţion)le sunt:

!) pest!, encef!lit! de

c*puş*

b) febr) g)lben6, pest)

c) holer!, m!l!ri!

d) difteri!, tuberculoz!

e) tuberculoz!, holer!

887. Pentru infecţiile de c)r)ntin6 este corect6

)firm)ţi):

!)

let!lit!te! este de 90-100%

b)

to!te infecţiile de c!r!ntin*

sunt infecţii !ntroponoze

c) rezistenţ! deosebit* !

!genţilor p!togeni în mediul

!mbi!nt

d) infecţiile de c!r!ntin* sunt

din grupul zoo!ntroponozelor

e) c)p)cit)te) de ) )fect)

un num6r m)re de perso)ne

într-un timp rel)tiv scurt

888. Tr)nsmitere) pestei,

de l) omul boln)v, este

posibil6 în c)zul:

!)

pestei pulmon)re

b)

pestei intestin!le

c)

pestei bubonice

d)

pestei cut!n!te

e)

pestei viscer!le

889. Perio)d) de incub)ţie

l) pest6 este de:

!)

2–6 zile

b)

7–21 zile

d)

1–3 luni

e) 4–6 luni

890. Principiile de protecţie s)nit)r6 ) teritoriului se

refer6:

!) l! holer!, pest!, febr!

g!lben* şi tuberculoz! MDR

b) l) to)te infecţiile c)re pot

c6p6t) r6sp\ndire r)pid6

c) l! pest!, febr! g!lben*,

febrele hemor!gice şi HIV/ SIDA

d) do!r l! holer!, pest!, febr!

g!lben* şi febrele hemor!gice

e) l! to!te bolile de origine

infecţio!s* Complement multiplu 891. Regulile medico-

s)nit)re intern)ţion)le se refer6 l):

!)

pest*

b)

holer*

c)

tul!remie

d)

febr! g!lben*

e)

!ntr!x

892. M6suri )ntiepidemice

în febr) g)lben6 sunt:

!)

dezinsecţi!

b)

protecţi! teritoriului de

importul virusului

c) v!ccin!re! dup* indic!ţii

epidemiologice

d) chimioprofil!xi!

e) der!tiz!re!

893. M6surile oblig)torii

pentru holer6 c) infecţie de

c)r)ntin6 sunt:

!) r!port!re! inform!ţiei

despre boln!v l! centrele de

S*n*t!te Public*,

b) spit!liz!re! boln!vului

c) controlul b!cteriologic

zilnic !l !pei de !peduct, b!zinelor deschise şi !le !pelor st*t*to!re

d) inst!l!re! c!r!ntinei pe

teritoriul foc!rului

e) v!ccin!re! popul!ţiei

894. M6surile

)ntiepidemice oblig)torii

efectu)te în foc)rele de

holer6:

!) izol!re! perso!nelor

cont!cte şi supr!veghere! lor medic!l*

b) profil!xi! de urgenţ* cu

!ntibiotice !plic!t* perso!nelor cont!cte

c) supr!veghere! medic!l*

timp de 15 zile ! perso!nelor cont!cte

d) dezinfecţi! termin!l*

e) dezinfecţi! curent*

895. Pest) este o infecţie:

!)

convenţion!l*

b)

cu mec!nismul de

tr!nsmitere fec!lo-or!l

c) cu foc!lit!te n!tur!l*

d) cu let!lit!te în!lt*

e) cu receptivit!te în!lt*

896. În c)z de pest6:

!) boln!vii sunt izol!ţi l!

domiciliu

b) boln!vii sunt izol!ţi în

spit!le speci!liz!te

c)

cont!cţii sunt izol!ţi pe o

perio!d* de 5 zile

d) cont!cţii primesc un curs

profil!ctic cu !ntibiotice

e) în foc!r dezinfecţi! şi

dezinsecţi! nu este oblig!torie 897. Protecţi) s)nit)r6 ) teritoriului Republicii Moldov) reprezint6:

!) un sistem n!ţion!l de

m*suri c!re vize!z* prevenire! importului de boli infecţio!se, în speci!l deosebit de periculo!se

b) loc!liz!re! şi lichid!re!

foc!relor epidemice în c!z de !p!riţie ! lor

c) controlul importului în ţ!r*

! bunurilor c!re pot !ve!

imp!ct neg!- tiv !supr! s*n*t*ţii publice

d) exercit!re! pe deplin !

!tribuţiilor poliţiei de frontier*

e) re!ctu!liz!re! !nu!l* !

Regul!mentului S!nit!r

Intern!ţion!l 898. Principiile de protecţie s)nit)r6 ) teritoriului se

refer6:

!) l! holer!, pest!, febr!

g!lben* şi tuberculoz! MDR

b) l! to!te infecţiile c!re pot

c*p*t! r*sp6ndire r!pid*

c) l! holer!, pest!, febr!

g!lben* şi febrele hemor!gice

d) l! pest!, febr! g!lben*,

febrele hemor!gice şi HIV/ SIDA

e) l! to!te bolile de origine

infecţio!s* 899. Executorii

Regul)mentului S)nit)r Intern)ţion)l în Republic) Moldov) sunt:

!)

c!le! fer!t*

b)

!vi!ţi! civil*

c)

serviciul medic!l

d)

serviciile de tr!nsport !uto

e)

serviciile de evidenţ* şi

document!re ! popul!ţiei 900. Regul)mentului S)nit)r Intern)ţion)l prevede:

!) m*suri pentru mijlo!cele de

tr!nsport intern!ţion!l şi l! punctele de trecere ! frontierei

b) m*suri speci!le de

prevenire ! importului şi

r*sp6ndirii m!l!diilor

c) org!niz!re! m*surilor de

protecţie s!nit!r* ! teritoriului

ţ*rii

d) regimul de vize de c*l*torie

e) dirij!re! migr!ţiei

901. În conformit)te cu Regul)mentului S)nit)r

Intern)ţion)l, m6su- rile pentru mijlo)cele de tr)nsport prev6d:

!) menţinere! în st!re tehnic*

ide!l* ! mijlo!celor de

tr!nsport

b) efectu!re! preg*tirii

speci!le ! membrilor echip!jelor (brig*zilor) pe problemele prevenirii importului m!l!diilor infecţio!se şi extrem de cont!gio!se

c) !sigur!re! cu !p* pot!bil*

şi produse !liment!re c!lit!tive ! mem- brilor

echip!jelor (brig*zilor) şi p!s!gerilor

d) mod!lit!te! de inform!re

de urgenţ* de c*tre com!nd!nţii mijlo!- celor de tr!nsport intern!ţion!l, !

serviciului s!nit!r !l porturilor

e) efectu!re! m*surilor

!ntiepidemice prim!re pe diferite mijlo!ce de tr!nsport 902. C) b)z6 pentru

suspect)re) unei m)l)dii convențion)le servesc urm6to)rele semne clinice:

!) febr! (temper!tur! 38°C şi

m!i în!lt*)

b) d!tele cu c!r!cter

epidemiologic

c) di!ree!, vom!, erupţii

cut!n!te

d) tumefiere! nodulilor

limf!tici

e) !bdomenul !cut

903. C) b)z6 pentru suspect)re) unei m)l)dii convențion)le servesc urm6to)rele semne clinice:

!)

!bdomenul !cut

b)

icterul, hemor!gi!

c)

di!ree!, vom!, erupţii

cut!n!te

d) d!tele cu c!r!cter

epidemiologic

e) febr! (temper!tur! 38°C şi

m!i în!lt*) 904. Principiul de org)niz)re şi efectu)re ) m6surilor )ntiepidemice pri- m)re în c)zul depist6rii boln)vului, suspectului l) pest6, holer6, febr6

g)lben6, febr6 hemor)gic6, prevede urm6to)rele s)rcini de )ctivit)te:

!) concretiz!re!

di!gnosticului de c*tre

speci!liştii din instituţiile teri- tori!le

b) izol!re! tempor!r* !

boln!vului l! locul depist*rii şi efectu!re! m*surilor prim!re

de restricţie

c) depist!re! şi izol!re!

perso!nelor ce !u cont!ct!t

cu boln!vul

d) spit!liz!re! provizorie !

tuturor boln!vilor cu clinic* ce nu exclude pest!, holer!, febr! g!lben* s!u febrele

hemor!gice

e) desf*şur!re! spit!lului de

c!mp!nie 905. Principiul de org)niz)re şi efectu)re ) m6surilor )ntiepidemice pri- m)re în c)zul depist6rii

boln)vului s)u suspectului l) pest6, holer6, febr6 g)lben6, febr6 hemor)gic6, prevede urm6to)rele s)rcini de )ctivit)te:

!) efectu!re! dezinfecţiei

curente

b) desf*şur!re! spit!lului de

c!mp!nie

c) depist!re! şi izol!re!

perso!nelor ce !u cont!ct!t cu boln!vul

d) !men!j!re! st!ţion!relor

medic!le speci!le şi

spit!liz!re! boln!vilor depist!ţi

e) spit!liz!re! provizorie !

tuturor boln!vilor cu clinic* ce nu exclude pest!, holer!, febr! g!lben* s!u febrele

hemor!gice