Sunteți pe pagina 1din 3

Intrarea în vigoare a actelor normative

Potrivit prevederilor constituţionale şi legale în vigoare, intrarea în vigaore a


actelor normative este următoarea:

A. legile adoptate de Parlament şi ordonanţele (simple) emise de Guvern în


baza unei legi speciale de abilitare adoptată de Parlament intră în vigoare la
3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial sau la o dată ulterioară
prevăzută în textul ei;

B. ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data


publicării în Monitorul Oficial, sub condiţia depunerii lor prealabile la
Camera Parlamentului competentă să fie sesizată;

C. celelalte acte juridice (hotărâri adoptate de Parlament, hotărâri de


Guvern, actele normative ale autorităţilor administrative autonome, precum
şi ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de organele
administraţiei publice centrale de specialitate) intră în vigoare la data
publicării în Monitorul Oficial, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o altă
dată.

Modul de calcul al termenului de 3 zile se calculează pe zile calendaristice.


Legea şi ordonanţa simplă intră în vigoare la expirarea termenului de 3 zile
de la publicarea în Monitorul Oficial. Mai exact, dacă o lege (care nu prevede
în cuprinsul său un alt termen pentru intrarea în vigoare) este publicată în
ziua de 31 decembrie, termenul începe să curgă din acea zi şi expiră la
sfârşitul zilei de 2 ianuarie (ora 24,00), deci legea respectivă va intra în
vigoare o dată cu debutul zilei de 3 ianuarie(ora 0,00).
Prevederilor constituţionale şi legale în vigoare:

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

ARTICOLUL 78 Intrarea în vigoare a legii

Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile


de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

ARTICOLUL 115 Delegarea legislative

(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre


dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi
după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se
află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau,
după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la
depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este
considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de
asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând
norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la
articolul 76 alineatul (1).

LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 (republicata) privind normele de tehnica


legislativa pentru elaborarea actelor normative (actualizată 18 martie
2011)

ART. 12 Intrarea în vigoare a actelor normative

(1) Legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de


abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul
de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în
Monitorul Oficial al României, şi expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la
publicare.
(2) Ordonanţele de urgenţã ale Guvernului intrã în vigoare la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor
prealabile la Camera competentã să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este
prevăzută o dată ulterioară.

(3) Actele normative prevăzute la art. 11 alin. (1), cu excepţia legilor şi a


ordonanţelor, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.
Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producã la data
publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă cã ele
intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text.