Sunteți pe pagina 1din 13

Nr. MECT: 43177/06.10.

2008

Ministerul Educaţiei Nationale


Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

FORMULAR DE APLICAŢIE
Avizat,
Insp. educativ ISJ ______
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele
instituţiei/unităţii de Şcoala gimnazială ,,Dimitrie Negruţiu,, Pogoneşti, Jud.Vaslui
învăţământ aplicante
Adresa completă sat. Pogonesti,com.Pogonesti,jud. Vaslui
Nr. de telefon/fax 0235 /428208
Adresă poştă scoalapogonesti@yahoo.com
electronică

COORDONATOR PROIECT/PERSOANĂ DE CONTACT


Dl/ Pavalescu Cristina
Nume, Prenume Dna profesor
Funcţia

Adresa completă Str.Bulevardul Primaverii,nr.8, bl.C4, sc. A, ap.18,etj.


IV,loc.Barlad, jud.Vaslui
Adresă poştă pavalescu.cristina@yahoo.com
electronică

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului “Misterioasa lume a cărţilor”

1
B.2. Categoria în care A. cultural- artistic x
se încadrează
proiectul: B. tehnico-stiintific
(bifaţi categoria în
care se încadrează C. sportiv-turistic
proiectul
dumneavoastră) D. cetatenie democratica

E. altele (precizaţi)

( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)


C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

1.Numar de elevi implicati:60


2.Activitati: ”Poftiti in lumea cărţilor”
“Popas la Hanul Ancuţei”
“Aho, aho, dragi copilaşi, staţi puţin şi ascultaţi!”
„Eminescu-poetul nemuririi”
“Bonjour, nene Iancule!”
„ Copil vestit a fost şi el”
„Sus cortina!”
“ Misterioasa lume a cărţilor” - concurs
„Biblioteca din livadă”
„Cine are carte ,are parte”
3.Numar de parteneri:

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, concordanta cu prioritatile MECTS, obiectivul


general ale proiectului si precizaţi ţinta strategică a Planului de Dezvoltare
Scolara, din care derivă obiectivul general al proiectului(max. 1 pagina)
1.Argument justificare, context (analiză de nevoi)
Alegerea acestei teme pentru realizarea acestui proiect apare din experienţa
didactică la clasă, la orele de limba şi literatura română, unde am constatat că elevii,
în mare parte, nu mai sunt interesaţi de lectură.
Forma agresivă prin care audio-vizualul oferă informaţii elevilor, de cele mai
multe ori facile, dar nocive, lipsa posibilităţilor elevilor de a selecta, au determinat
căutarea şi găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor către un univers plăcut,
atractiv, relaxant – lectura. Acest univers unic, al literaturii, trebuie redescoperit de
elevii noştri, prin conceperea şi desfăşurarea unor activităţi cât mai interesante, cât
mai bogate în informaţii, care au valenţe formative şi educative, capabile să-i readucă
pe aceştia spre adevăratul sens al cărţii.
Prin profunzimea mesajului pe care îl transmite, prin gradul de accesibilitate
şi artistic, literatura reuşeşte să stabilească o relaţie afectivă cu cei cărora le este
2
destinată şi o explorează: elevii. Mesajul educativ, dar şi cel artistic, al operelor
literare ajută la educarea şi formarea elevilor în spiritul unor virtuţi morale.
Tot ceea ce ţine de carte, de literatură, personajele exponenţiale, epicul dens,
conflictul de un intens suspans, deznodământul fericit, contribuie la formarea şi
modelarea caracterelor morale ale elevilor, curajul, perseverenţa, respectful pentru
muncă, la stimularea dorinţei de a cunoaşte mai mult şi mai mult şi de a se
perfecţiona.
De obicei, o mare parte a elevilor noştri citesc doar datorită “constrângerilor”
provocate de nota din catalog transformând lectura doar în însuşirea unor cunoştinţe
noi, fără să fie cu adevărat interesaţi de lectură. Aşadar, trebuie să-i învăţăm pe ai
noştri elevi cum să citească de plăcere, cum să se relaţioneze cu textul citit şi cum să
reacţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă de la o reproducere naivă a
unui text la analiza complexă a acestuia.
Proiectul educational propus oferă posibilitatea de a-i convinge pe elevi să
devină prietenii cărţilor pentru a le descoperi lumea misterioasa, aducându-le ca
argument cuvintele lui Walt Disney:,,În cărți există mai multe comori decât în toate
cufărele piraților de pe Insula Comorii”.
Prin urmare, găsirea unei strategii adecvate şi a unei căi de comunicare prin
care să fie cultivată placerea de a citi elevilor revine şcolii, dar mai ales profesorului
de limba şi literatura română.
2.Tinta strategica din PDS
Consolidarea calitătii predării si învătării prin redefinirea rolului elevului,
centrarea procesului instructive-educativ pe formarea si dezvoltarea competentelor
acestuia

D.2. Scrieţi obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului


Obiectivul general: Stimularea interesului pentru lectură individuală şi colectivă
a elevilor, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii noţiunilor
de teorie literară.
Obiective specific:
Privind elevii:
 încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură
 formarea unor standarde proprii care să ajute elevul în distingerea a ce,
cât şi când să citească
 însuşirea unor noţiuni de teorie literară şi a unor instrumente de analiză
şi valorizare a operelor literare
 încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi
 familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române
 dezvolatrea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi.
Privind cadrele didactice:
 familiarizarea cadrelor didactice cu noile metode de stimulare a interesului
elevilor pentru lectura;
 construirea unui mediu educaţional motivant pentru elev în procesul apropierii
de carte şi de cuvântul scris;
 abordarea pozitivă a metodelor interactive, în scopul realizării obiectivelor
propuse.
Privind părinţii:
 conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia
propriilor copii;
 implicarea crescută a părinţilor în activitaţile organizate de şcoală .

3
D.3. Descrieţi grupul / grupurile ţintă căruia i se adresează proiectul si nevoile
acestuia/acestora

Grupul ţintă este format dintr-un număr de 60 elevii din clasele a V-a,a VI-a, a
VII-a si a VIII-a ale Şcolii gimnaziale “Dimitrie Negruţiu” Pogoneşti, jud.Vaslui si
comunitatea locală prin familiile elevilor implicaţi, care sprijina organizarea si
mediatizarea acestui proiect.
Elevii nu mai sunt îndemnaţi, stimulaţi să citească, nu mai sunt susţinuţi de
către părinţi în actul lecturii prin asigurarea unui minim de volume de cărţi sau prin
încurajarea frecventării bibliotecilor şcolare, motivaţiile fiind diverse: imposibilităţi
financiare, lipsa interesului pentru cultivarea personalităţii elevilor, etc.

D.4. Durata proiectului(minim 3 luni)


Proiectul se va desfăşura pe durata anului şcolar 2017-2018, începând cu data
aprobării lui de către ISJ Vaslui şi se va finaliza după trimiterea raportului de
autoevaluare către inspectorul educativ.

D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai


jos(multiplicati fisa pentru fiecare activitate in parte.). Pentru data/perioada de
desfasurare, mentionati Luna 1, Luna 2, etc.
Activitatea nr.:1
Titlul activităţii: ”Poftiti in lumea cărţilor”
Tipul activităţii: lansarea proiectului
Data/perioada de desfăşurare:Luna 1
Locul desfăşurării: Şcoala gimnazială”Dimitrie Negruţiu” Pogoneşti
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):60 elevi, 4 cadre didactice, 5 parinti
Responsabil: coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate, comunitatea locala
Metode/mijloace de realizare: analiza de nevoi, observarea, dezbaterea, conversația
Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a modului în care elevii, profesorii,
părinţii se implică în derularea activităţii de proiect, numărul de participanţi la
activitate, impactul activităţii în mass-media, raportul de autoevaluare întocmit la
finele proiectului.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
În cadrul acestei activităţi se va lansa proiectul prin popularizarea şi promovarea
acestuia la avizierul şcolii, pe site-ul şcolii, pe alte site-uri de specialitate. Vor fi
create pliante de promovare a lecturii, flyere cu mesaje sugestive, se vor publica
articole în ziarele locale şi se vor încheia parteneriate educaţionale cu alte instituţii
şcolare care vor dori să participe la proiect.
În cadrul şcolii va fi organizat un spectacol dedicat cărţilor, expoziţii de desene,
expoziţie de carte,etc.

Activitatea nr.:2
Titlul activităţii: “Popas la Hanul Ancuţei”
Tipul activităţii:cultural artistica
Data/perioada de desfăşurare:noiembrie 2017
Locul desfăşurării:sala de clasa
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):80 elevi,4 cadre didactice,10 parinti

4
Responsabil:coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii, cadrele didactice,parintii
Metode/mijloace de realizare: materiale Power Point, volumul „Hanul
pogonestenilor”, compunerile elevilor;
Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a modului în care elevii,
profesorii, părinţii se implică în derularea activităţii de proiect, numărul de
participanţi la activitate, impactul activităţii în mass-media, volumul Hanul
pogoneştenilor, albume foto, raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Elevii, împărţiţi pe echipe, vor prezenta, materiale Power Point despre viaţa şi
activitatea marelui scriitor Mihail Sadoveanu, apoi li se va prezenta volumul Hanul
Ancuţei şi li se va cere elevilor să încerce în câteva rânduri să prezică finalul
volumului. Fiecare opinie va fi expusă pe un panou pentru a vedea dacă corespunde
viziunii tradiţionale a operei sau viziunii moderne, actuale. Corespondenţa va fi făcută
pe baza unor fotografii realizate la Hanul Ancuţei.
Timp de o săptămână, eleviilor li se va cere să- şi imagineze ca sunt la Hanul
Ancuţei şi să încerce să compună fiecare o povestire pentru a o insera în alta compusă
de alt coleg.Astfel, vom obţine un volum propriu pe care-l vom numi Hanul
pogoneştenilor.

Activitatea nr.: 3
Titlul activităţii: “Aho, aho, dragi copilaşi, staţi puţin şi ascultaţi!”
Tipul activităţii: cultural artistica
Data/perioada de desfăşurare:decembrie 2017
Locul desfăşurării: Primaria comunei Pogoneşti
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 80 elevi,4 cadre didactice,10 parinti
Responsabil: coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate, comunitatea locala
Metode/mijloace de realizare: montaj de colinde, uraturi,cantece,etc.
Modalităţi de evaluare: Observarea sistematică a modului în care elevii, profesorii,
părinţii se implică în derularea activităţii de proiect, numărul de participanţi la
activitate, volumul De la înaintaşi adunate, albume foto, impactul activităţii în mass-
media.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
În cadrul acestei activităţii, elevii vor culege colinde, urături, obiceiuri, cântece pentru
Capră şi Urs, scenete de Crăciun şi Anul Nou,etc. de la părinţi, bunici, străbunici,
materiale care vor fi adunate în volumul De la înaintaşi adunate şi apoi, organizate
sub forma unui montaj pentru marcarea sărbătorii Crăciunului.Activitatea se va
desfăşura în faţa Primăriei Comunei Pogoneşti. La desfăşurarea activităţii vor
participa şi părinţii care vor interpreta diferite roluri, transpunându- se, astfel, în
vremea copilăriei lor. Elevilor li se va prezenta, explica cât de important este să
cunoaştem literatura populară şi să păstrăm tradiţiile neamului românesc care sunt atât
de variate şi de frumoase.

Activitatea nr.: 4
Titlul activităţii: „Eminescu-poetul nemuririi”
Tipul activităţii:masa rotunda
Data/perioada de desfăşurare:ianuarie 2018
Locul desfăşurării: Biblioteca scolii
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 80 elevi,4 cadre didactice,10 parinti
5
Responsabil: coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Metode/mijloace de realizare:expozitie de eseuri si desene
Modalităţi de evaluare: prezentări Power Point, listele cu întrebări pentru poet,
observarea sistematică a modului în care elevii, profesorii, părinţii se implică în
derularea activităţii de proiect, numărul de participanţi la activitate, albume foto
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Elevii vor realiza eseuri despre viaţa şi activitatea marelui poet si desene inspirate din
opera poetului, apoi vor recita poezia care le-a plăcut cel mai mult. Elevul care va
recita cel mai expresiv, va fi premiat cu un volum de poezie scris de Mihai Eminescu.
Imaginându-şi că-l au în faţa lor pe Eminescu, elevii vor trebui să întocmească
un set de întrebări pe care ar dori să le adreseze acestuia.Cât timp se vor gândi la
întrebările pe care ar dori să le adreseze scriitorului, elevii vor urmări filmul artistic
Luceafărul în regia lui Emil Loteanu, în cadrul căruia este prezentată viaţa marelui
poet prin folosirea unor elemente de reportaj, dar şi a unor fragmente din baletul
"Luceafărul", montat pe scena Teatrului de Operă şi Balet din Chişinău, Republica
Moldova.

Activitatea nr.:5
Titlul activităţii: “Bonjour, nene Iancule!”
Tipul activităţii:cultural artistica
Data/perioada de desfăşurare:februarie 2018
Locul desfăşurării: sala de clasă
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 80 elevi,4 cadre didactice,10 parinti
Responsabil: coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Metode/mijloace de realizare:dramatizarea
Modalităţi de evaluare: Observarea sistematică a modului în care elevii,
profesorii, părinţii se implică în derularea activităţii de proiect, numărul de
participanţi la activitate, CD-urile cu înregistrări, albume foto
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Eleviilor li se va prezenta volumul Momente şi schiţe al scriitorului Ion Luca
Caragiale, explicându-li-se noţiunea de schiţă, apoi împărţiţi în echipe îşi vor alege
câte o schiţă pe care o vor rescrie, modificând personajele după propria imaginaţie şi
argumentând de ce au ales varianta de caracter pentru care au optat.
Elevii vor încerca să dramatizeze schiţa pe care tocmai au modificat-o, încercând
într-un timp cât mai scurt să facă rost de costumaţiile potrivite şi decor.Transpunerea
scenică a acestor piese va fi filmată şi prezentată elevilor care vor putea realiza o
comparaţie cu transpunerea scenica a operelor literare realizată de regizori şi actori
români consacraţi.

Activitatea nr.:6
Titlul activităţii: “Copil vestit a fost şi el”
Tipul activităţii:cultural artistica
Data/perioada de desfăşurare:martie 2018
Locul desfăşurării: Scoala gimnaziala ,,Dimitrie Negrutiu,, Pogonesti, Jud.Vaslui
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 80 elevi,4 cadre didactice,10 parinti
Responsabil: coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Metode/mijloace de realizare:expozitie de desene ,caricaturi,povesti, realizarea
6
Jurnalului de poveste
Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a modului în care elevii,
profesorii, părinţii se implică în derularea activităţii de proiect, numărul de
participanţi la activitate, jurnalele de poveste, albume foto
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Se presupune că toţi elevii au avut ocazia să citească macar o poveste scrisă de marele
povestitor Ion Creangă. Aşadar, pe baza acestor poveşti citite elevii vor trebui să
aleagă personajul preferat din opera lui Creangă, personaj care va fi descris, desenat,
caricaturizat, etc. şi va fi aşezat la Peretele personajelor preferate.
Împărţiţi pe echipe, elevii vor realize benzi desenate pentru povestea
repartizată şi vor avea sarcina de a realiza un Jurnal de poveste în care vor nara cele
mai hazlii întâmplări la care au participat sau au fost personaje principale. Jurnalele
vor fi schimbate între elevi şi lecturate, comentându-se apoi pe baza lor.

Activitatea nr.:7
Titlul activităţii:”Sus cortina!”
Tipul activităţii:cultural artistica
Data/perioada de desfăşurare:aprilie 2018
Locul desfăşurării: Şcoala gimnazială”Dimitrie Negruţiu” Pogoneşti
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 80 elevi,4 cadre didactice,10 parinti
Responsabil: coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Metode/mijloace de realizare:dramatizare
Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a modului în care elevii, profesorii,
părinţii se implică în derularea activităţii de proiect, numărul de participanţi la
activitate, albume foto.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Elevii cercului de dramaturgie ajutati de papusile marionete confectionate de ei vor
pune in scena o piesa de teatru din opera marelui povestitor Ion Creanga.

Activitatea nr.:8
Titlul activităţii: “Misterioasa lume a cărţilor” - concurs
Tipul activităţii:concurs
Data/perioada de desfăşurare:mai 2018
Locul desfăşurării: Şcoala gimnazială ,,Dimitrie Negruţiu,, Pogoneşti, Jud.Vaslui
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 80 elevi,4 cadre didactice,10 parinti
Responsabil: coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Metode/mijloace de realizare: expoziţii
Modalităţi de evaluare: Observarea sistematică a modului în care elevii, profesorii,
părinţii se implică în derularea concursului şi a simpozionului, numărul de participanţi
la concursul ,,Misterioasa lume a cartilor”, numărul de premii acordate participanţilor
la concurs, materialele elevilor.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
În cadrul acestei activităţi va fi organizat un concurs la care vor participa elevi din
şcolile partenere în derularea acestui proiect. Şcoala gimnazială Dimitrie Negruţiu
Pogoneşti va realiza diseminarea rezultatele concursului ,,Misterioasa lume a
cărţilor” prin realizarea unor expoziţii care să valorifice creativitatea elevilor,
respectiv a profesorilor.Concursul va cuprinde trei secţiuni, după cum urmează:
Secţiunea Creaţie literară - crearea unor texte literare, eseuri pe tema ,,Întâlnire cu o
7
carte”.
Secţiunea Arte vizuale - desen pe tema ,,Coperta cărţii preferate ”.
Secţiunea Literatură şi imagine: caligramă, pictopoezie, colaj pe tema ,,Lumea
fascinantă a cărţilor”

Activitatea nr.:9
Titlul activităţii: „Biblioteca din livadă”
Tipul activităţii:cultural artistica
Data/perioada de desfăşurare:iunie 2018
Locul desfăşurării: Şcoala gimnazială ,,Dimitrie Negruţiu,, Pogoneşti, Jud.Vaslui
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 80 elevi,4 cadre didactice,10 parinti
Responsabil: coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Metode/mijloace de realizare:expozitie
Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a modului în care elevii, profesorii,
părinţii se implică în derularea activităţii de proiect, numărul de participanţi la
activitate, albume foto.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Eleviilor li se va face o surpriza pentru a sărbători Ziua internaţională a copilului
oragnizând în livada şcolii o bibliotecă în aer liber unde elevii vor putea citi cărţi ori
de câte ori vor dori. Tot în livada şcolii au fost amenajate ateliere creative unde elevii
vor putea realize semen de carte, personajele preferate din linguri de lemn, etc.
materiale care vor fi expuse pe holul şcolii.

Activitatea nr.:10
Titlul activităţii: „Cine are carte ,are parte”
Tipul activităţii: dezbatere
Data/perioada de desfăşurare:iunie 2018
Locul desfăşurării: Şcoala gimnazială ,,Dimitrie Negruţiu,, Pogoneşti, Jud.Vaslui
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc): 80 elevi,4 cadre didactice,10 parinti
Responsabil: coordonatorul proiectului
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Metode/mijloace de realizare:analiza rezultatelor
Modalităţi de evaluare: Brosura proiectului, albume foto, impactul activităţii în
mass-media, raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului.
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Activitatea vizează finalizarea proiectului. Echipa de proiect va face o prezentare ppt.
a activităţilor ce s-au desfăşurat în cadrul proiectului, pe baza unor rezumate ale
acestora şi instantanee surprinse în timpul activităţilor.
De asemenea, se va preciza impactul pe care activităţile l-au avut asupra celor
implicati în proiect, dacă obiectivele şi scopul proiectului au fost atinse. Se va trage o
concluzie asupra modului în care şcoala organizatoare a colaborat cu toate instituţiile
implicate în proiect.

D.6. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului


(cantitative si calitative)

8
Rezultate cantitative:
 Materiale multimedia, eseurile realizate de elevi, cărţi cu operele
literare create de elevilor, expoziţii de desene, fotografii etc., inspirate
de temele abordate.
 Afişe şi pliante de prezentare a proiectului multiplicate pentru fiecare
instituţie implicată în proiect.
Rezultate calitative:
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor şi profesorilor
participanţi la activităţile proiectului.
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare
 Stabilirea unor relaţii de parteneriat cu şcolile şi instituţiile partenere.
 Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, regional, naţional.

D.7. Prezentaţi modalitatile de monitorizare si evaluare a progresului proiectului


si a rezultatelor asteptate. Precizati indicatorii de evaluare.
I.Evaluare iniţială:
 Constatarea nevoii de a organiza activităţile educative într-o manieră
atractivă.
 Nevoia de a implica elevii şi cadrele didactice într-o activitate
interdisciplinară, organizată unitar la nivelul instituţiei.
 Atragerea de instituţii partenere.

II. Evaluare formativă:


 Constituirea unei echipe de monitorizare .
 Elaborarea unei fişe de monitorizare a rezultatelor proiectului.
 Urmărirea termenelor pentru fiecare etapă a proiectului, a respectării
sarcinilor, a gradului de atingere a obiectivelor până la momentul
respectiv, a impactului asupra grupului ţintă.
 Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de
sinteză.

III. Evaluarea finală:


 Chestionare aplicate elevilor şi profesorilor implicaţi.
 Jurnal de impresii.

Indicatori cantitativi:
 Elevi şi profesori din instituţiile şcolare implicate în proiect

Indicatori calitativi:
 Creşterea numărului de elevi care fac din lectura un act reflexiv, de
autocunoaştere şi cunoaştere a lumii.
 Îmbunătăţirea comunicării în interiorul grupului de elevi şi în relaţia
profesor-elev.
 Realizarea de către elevi a unei biblioteci personale
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de carte lectură
 Familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;
 Transpunerea scenica a unor opere literare;
 Imbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-
scris;
9
 Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau
păstrarea cărţilor;
 Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale;

D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului


- direcţi – elevii, părinţii acestora;
- indirecţi - cadre didactice.

D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului


ţintă (elevi, cadre didactice, scoala, comunitate educativa largita, comunitate
locala)
Prin activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect, vom putea demonstra
atât elevilor,cât si părinţilor preocuparea continuă pe care cadrele didactice şi şcoal o
au pentru stimularea interesului pentru lectură în rândul elevilor de gimnaziu,şi nu
numai.
Ne așteptăm ca atât elevii, cât şi parinţii să înțeleagă rolul important pe care ar
trebui să-l aibă lectura în viața lor, și mai ales impactul pe care îl pot avea cărțile
asupra modului de a percepe lumea, realitatea înconjurătoare şi de a îmbunătăţi relatia
elevi-părinţi.

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului


Continuitatea proiectului propus va fi asigurată prin dovedirea permanentă a
necesităţii de a citi,de a lectura care încet,încet va deveni vitală, această activitate
fiind cultivată pe tot parcursul anilor de învăţământ preuniversitar.
Inițiați în tainele lecturii și ale scrisului, elevii vor fi cuprinși de febră
lecturii,și nu vor mai putea renunța, iar proiectul va fi continuat anul următor scolar.

D.11. Menţionaţi activităţile de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în


timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia(in scoala, in
comunitatea educativa largita, in comunitatea locala)
Activităţile de diseminare şi promovare a proiectului se vor desfăşura pe mai
multe niveluri astfel:
La nivelul instituţiilor implicate în proiect:
Promovarea prin afiş de prezentare şi pliante.
Diseminarea în cadrul activităţilor de comisie metodică/ a cercurilor
pedagogice şi în cadrul lectoratelor cu părinţii
La nivelul comunităţii locale:
Invitarea la activităţile desfăşurate a părinţilor, a unor personalităţi locale, a
altor profesori colegi din instituţii şcolare partenere în proiect.
La nivel judeţean şi naţional
Postarea de fotografii realizate în timpul activităţilor în cancelaria virtuală
(www.didactic.ro).
Postarea de informaţii pe site-urile fiecărei instituţii implicate în proiect.
Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video etc pe diferite site-
uri educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com).

10
D.12. Arătaţi care sunt valoarea adaugata / elementele de noutate ale proiectului
Elementele de noutate ale proiectului sunt reprezentate de metodele moderne
de predare-învăţare-evaluare şi modalităţile variate de abordare a activităţilor
desfăşurate într-un mod cât mai variat.

D.13. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă


parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie
locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
 Şcolile implicate vor desfăşura activităţi comune, conform calendarului
activităţilor, asigurând condiţiile optime pentru desfăşurarea proiectului.
 Asociaţia Tinere vlastare 2000 Pogoneşti, prin intermediul domnului învăţător
Andrei Dumitru, președintele asociației, susține tinerele talente din școală,
încurajând lectura și scrisul;
 Biblioteca Şcolii gimnaziale ”Dimitrie Negruţiu” Pogoneşti găzduiește cea de-
a patra activitate, ”Eminescu-poetul nemuririi”
 Editura ”DaCri” Barlad va tipări cărticelele micilor scriitori, ce vor face
obiectul expoziţiei realizate la finalul proiectului;
 Primăria comunei Pogonesti, găzduieşte cea de-a treia activitate a proiectului
Invitaţii participă la acţiuni şi contribuie cu experienţa personală la buna
derulare a proiectului.

E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI

Total
Nr. Descrierea sumă
crt. cheltuielilor Fonduri Finanţare
proprii externa

Premii şi 60RON - 60RON


1. diplome
Rechizite, 30RON 30RON
materiale -
afişe, costume
2. etc.
3. CD-uri 10RON - 10RON
TOTAL 100RON - 100RON
Introduceti cate randuri sunt necesare.

F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


F.1. Descrierea unităţii de învăţământ
Tipul unităţii de învăţământ Şcoală gimnazială
(gradinita, scoala primara /
gimnaziala, liceu, palat, club)
PJ / Structura
x DA

NU

11
Numărul cadrelor didactice Total : 16 Femei: 14 Bărbaţi:2
Numărul elevilor înmatriculaţi Total : Fete: Băieţi:

F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect


Numărul cadrelor didactice Total : 6 Femei: 6 Bărbaţi:-
participante la proiect
Numărul elevilor participanţi la Total : 80 Fete: 52 Băieţi: 28
proiect
Discipline de studiu implicate in Limba şi literatura română,Educaţie
proiect plastică,Educaţie muzicală, Istorie
Numărul claselor/ 4 clase gimnaziale
grupelor/cercurilor participante la
proiect şi tipul/profilul acestora
F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte finantate si / nefinantate.

x DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)

NU
An Finanţat Titlul proiectului
de către /
nefinantat
2013 nefinanţat Mici actori,mari talente

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI


Tabelul se multiplica pentru fiecare unitate scolara partenera. Rubricile pentru care nu exista
informatie se completeaza cu formula „nu este cazul”.
G.1. Instituţia
parteneră, dacă o altă
unitate de învăţământ
este implicată în
proiect
Adresa completă

Nr. de telefon/fax
Adresă poştă
electronică /Pagină
Internet
Numele şi funcţia
persoanei de contact:

Tabelul se multiplica pentru fiecare institutie/organizatie partenera. Rubricile pentru care


nu exista informatie se completeaza cu formula „nu este cazul”.

G.2. Numele
firmei/companiei,
organizaţiei sau
instituţie (se
12
completează numai
dacă o
firmă/companie
locală, organizaţie sau
instituţie este
parteneră în proiect)
Domeniul de activitate
Adresa completă

Nr. de telefon/fax
Adresă poştă
electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia
persoanei de contact

Director, Coordonator proiect,

Prof.Pavalescu Cristina prof.Pavalescu Cristina

Avizat C.A. Data

13