Sunteți pe pagina 1din 5

CURRICULUMUL ŞCOLAR

MODIFICAT
PENTRU DISCIPLINA ŞCOLARĂ

LIMBA FRANCEZĂ
CLASA A VIII-A

ELEV:
Gherasim Izabela Maria

Anul şcolar 2018- 2019

1
Limba franceza
Formarea competenţelor specifice Limbii străine I la ciclul gimnazial se produce în
cadrul domeniilor comunicării, culturii, conexiunii, comparaţiei, cu iniţiere în cel al comunităţii
şi în baza subcompetenţelor prevăzute pentru fiecare clasă. Subcompetenţele sunt formate şi
actualizate de către profesori la lecţii prin elaborarea şi formularea fostelor obiective de referinţă,
fiind cooordonate în paralel cu variate forme de prezentare a conţinuturilor şi cu diverse activităţi
de învăţare şi evaluare cu caracter de recomandare.

Statutul Aria curriculară Clasa Numărul de Numărul de


disciplinei ore pe an ore pe
săptămână
Obligatorie Limbă și VIII-a 66 2
comunicare

Limba franceză
Clasa VIII
66 ore
Nr. Unităţi de conţinut dominante / integratoare Nr. de
ore

DOMENIUL COMUNICARE

1 1. Competenţa comunicativă: Receptarea mesajelor orale


1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj rostit clar în limbaj
standard, referitor la teme curente.
1.2. Identificarea sensului global al unui mesaj oral.
1.3. Identificarea secvenţelor logice ale unui mesaj oral.
1.4. Identificarea subiectului unei discuţii dintre locutori nativi, rostite lent şi
clar articulate.
2. Competenţa comunicativă şi pragmatică: Producerea mesajelor orale şi
interacţiunea
1.1. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare cu un conţinut
previzibil, redactate în prealabil şi memorizate prin repetare.
1.2. Participarea la interacţiuni orale pe teme familiare şi emiterea de
răspunsuri la întrebări simple şi directe, repetate sau reformulate
eventual de un intrelocutor cooperant..
3.Competenţa comunicativă: Receptarea mesajelor scrise

2
3.1. Identificarea relaţiei dintre personaje din texte diverse (familiară,
amicală, oficială).
4. Competenţa comunicativă: Producerea mesajelor scrise
4.1. Redactarea unor descrieri elementare de evenimente, activităţi
realizate, experienţe personale.
Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu elevul cu CES:
-Audierea unui mesaj scurt;
-Efectuarea unui test cu alegere multiplă;
-Audierea instrucţiunilor vorbitorului şi îndeplinirea unor sarcini simple.
-Audierea unui dialog/ povestiri, prezentarea orală a răspunsurilor la întrebări,
îndeplinirea exerciţiilor de tipul: „Adevărat/ Fals”;
-Identificarea tipului de text;
- Respectarea tempoului, accentului, intonaţiei;
-Discuţii între profesor/elev;
-Întreţinerea unui dialog pe o temă cunoscută.
- Prezentarea corectă a ordinii discursului.
-Descrieri simple cu suport verbal, întrebări, cuvinte de sprijin.
-Completarea spaţiilor libere;
2
Domeniul Cultură

1. Competenţa socio/pluriculturală: cunoaşterea obiceiurilor, tradiţiilor,


personalităţilor istorice şi culturale
1.1. Identificarea şi respectarea normelor de comportament verbal şi
non verbal în cadrul interacţiunilor orale şi scrise.
1.2. Cunoaşterea şi respectarea unor norme de comunicare scrisă pe
teme referitoare la viața cotidiană (scrisoare personală)
1.3. Identificarea şi respectarea normelor de politeţe verbală şi non
verbală în funcţie de interlocutor (vîrstă, funcție, statut social), în cadrul unor
activităţi sociale şi culturale.
Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu
elevul cu CES:

• -Asocierea simbolurilor cu imaginea locurilor unde ele se pot afla.

• -Activităţi ludice.

3
• -Asocierea replicilor cu personagele care le pronunţă.

• -Scrierea unei scrisori adresate unui prieten pentru a exprima o opinie sau a cere
un sfat, respectând structura şi normele epistolare.

3 Domeniul Conexiune

1. Competenţa interdisciplinară : cunoaşterea asemănărilor şi


deosebirilor interlingvistice şi interculturale
1. Scrierea şi pronunţarea corectă a unor unităţi de măsură. .
2. Identificarea mesajului unui text informativ referitor la bogăţiile
naturale din ţara alofonă.
3. Scrierea şi pronunţarea corectă a cifrelor şi numerelor în cadrul
activităţilor de învăţare.
Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu elevul cu CES:
-Activităţi de comparare a lexicului în limbile cunoscute de elev (limba
maternă, limba străină).
-Asocierea orei şi activităţii corespunzătoare.
-Realizare de mini-dialoguri.
-Enumerarea oraşelor importante din ţara alofonă..etc..
-Redarea conţinutului unui text informativ.
-Localizarea pe hartă a bogăţiilor naturale

4 Domeniul Comparaţie
1. Competenţa socio/pluriculturală : cultivarea deprinderilor de
autoformare, autoghidare, autoevaluare
1.1Compararea vocabularului specific şi formulelor de politețe verbală pentru
a interacţiona oral şi scris.
1.Compararea obiectelor şi modalităţilor de a exprima sentimente şi stări,
preferinţe şi gusturi, intenţii.
Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu elevul cu CES:
-Receptarea unor dialoguri scurte şi selectarea formulelor similare pentru a oferi
ajutor şi a mulţumi pentru ajutor.
-Receptarea unor dialoguri scurte şi selectarea formulelor de politeţe uzuale.
-Identificarea expresiilor care redau sentimente, în două limbi.
5 Domeniul Comunitate

4
1. Competenţa civică: sensibilizarea în formarea de atitudini şi valori
1.1. Identificarea şi descrierea mijloacelor de comunicare şi informare:
presa, radio din ţara alofonă şi din Moldova.
1.2. Participarea la interacţiuni orale simple (cu profesorul, cu colegii de
clasă) pe teme familiare..
Notă recomandabilă (metodologică) pentru activitatea cu
elevul cu CES:
-Jocuri de rol

-Simularea unei situaţii de comunicare (o aniversare în familie), respectând


norme de politeţe uzuală.

-Enumerarea tipurilor de publicaţii pentru adolescenţi. Lectura titlurilor unor


magazine, articole şi identificarea similitudinilor.

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE
Întrebări – răspunsuri;
-
Formularea de întrebări;
-
-
Analizarea imaginilor;
Exerciţii orale Comunicare în baza subiectului lecţie;
-
-
Comunicare în baza textelor propuse pentru
învăţare;
- Comunicare în acţiune în grup(cu ceilalţi elevi
cu CES şi colegii de clasă);
- Exerciţii de comparare;
- Exerciţii de transcriere a unui text;
- Completarea rubricilor preconizate în fişe,
Exerciţii scrise scheme şi tabele; etc.
- Fişe de lucru;
- Caietul elevului;
Forme de evaluare - Fişe de evaluare individuală;
- Postere;
- Evaluare în perechi;
- Notarea explicativă, etc.
1. Curriculum disciplinar modificat pentru elevii cu Cerinţe educaţionale speciale(CES)
la limba franceză, clasa a VIII-a, reprezintă o formă simplificată a Curriculumului
modernizat.