Sunteți pe pagina 1din 4

Numele si prenumele elevului:

Data susŃinerii testului:

Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.

EVALUARE FINALĂ clasa a IV-a

TEST DE EVALUARE FINALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina ŞtiinŃe ale naturii Clasa a IV-a

Completează spaŃiile punctate cu noŃiunile corespunzătoare din paranteză:

1
1

a) Mediile de viaŃă sunt:

b)

,

,

Ciclul de

sămânŃă până la momentul în care ea produce alte seminŃe.

al

unei plante este format din etapele prin care trece planta de la stadiul de

c) ViaŃa plantelor, a animalelor şi a omului nu ar fi posibilă fără

d) Cele nouă planete, cu sateliŃii lor, care se rotesc în jurul Soarelui şi alte corpuri cereşti alcătuiesc

e) Un corp poate acŃiona la un moment dat asupra altui corp cu o anumită

f) Pământul atrage corpurile cu o forŃă numită

( Sistemul solar, grădină, viaŃă, forŃă de gravitaŃie, pădure, oxigen, forŃă de tracŃiune, baltă)

2.
2.

Scrie A în dreptul enunŃurilor adevărate şi F în dreptul enunŃurilor false:

adevărate şi F în dreptul enunŃurilor false: a) Orice magnet are doi poli: polul nord şi
adevărate şi F în dreptul enunŃurilor false: a) Orice magnet are doi poli: polul nord şi
adevărate şi F în dreptul enunŃurilor false: a) Orice magnet are doi poli: polul nord şi

a) Orice magnet are doi poli: polul nord şi polul sud.

b) Dacă becul luminează spunem că este cicuit închis.

c) Toate planetele se mişcă în jurul axei lor şi în jurul Soarelui , în acelaşi timp.

d) Dintre cele nouă planete, doar pe Terra nu există viaŃă.

e) Corpurile din mediul înconjurător au o singură culoare.

f) 3.
f)
3.

Sănătatea noastră depinde foarte mult de o alimentaŃie corectă.

Realizează corespondenŃa:

mult de o alimentaŃie corectă. Realizează corespondenŃa: ruginirea putrezirea alterarea coacerea

ruginirea

ruginirea putrezirea alterarea coacerea arderea

putrezirea

ruginirea putrezirea alterarea coacerea arderea

alterarea

ruginirea putrezirea alterarea coacerea arderea

coacerea

ruginirea putrezirea alterarea coacerea arderea

arderea

Presupune transformarea materiei sub acŃiunea mediului până la descompunere, stricare

Înseamnă transformarea fierului sub influenŃa aerului şi a umezelii în rugină

Este fenomenul de transformare rapidă a unor materiale în prezenŃa oxigenului, proces însoŃit de degajare de căldură şi lumină

Este fenomenul de descompunere treptată a materiei de natură vegetală sau animală la încheierea ciclului de viaŃă

Este procesul de transformare suferit de un preparat alimentar sub acŃiunea căldurii, în cuptor, pentru a.l face comestibil.

Numele si prenumele elevului:

Data susŃinerii testului:

Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.

4
4

Răspunde la următoarele întrebări:

EVALUARE FINALĂ clasa a IV-a

a) Care sunt condiŃiile optime de viaŃă care asigură încolŃirea unei seminŃe?

b) Când se atrag doi magneŃi?

c) Care sunt culorile ce alcătuiesc lumina albă?

d) Care este satelitul natural al pământului?

e) Ce urmări poate avea consumul de alimente alterate?

5.
5.

Ordonează cuvintele corect într-un enunŃ. Scrie ce sfaturi ai obŃinut.

a) să, prize, Niciodată, la, nu vă jucaŃi.

b) neizolate, nu trebuie, introduse, metalice, în prize, Obiectele.

c) în timpul, nu trebuie, introduse, băii, electrice, Aparatele, în cadă.

6.
6.

Scrie denumirile planetelor Sistemului Solar:

.a
.a

TEST DE EVALUARE FINALĂ Anul scolar 2011-2012 Disciplina StiinŃe ale naturii Clasa a IV-a

MATRICE DE SPECIFICAłIE

 

ConŃinuturi/ Obiective

Cunoaştere

ÎnŃelegere

Aplicare

Analiză

1.

Medii de viață şi relații de hrănire

X

     

2.

Cicluri de viață

X

 

X

 

3.

Resurse naturale

X

 

X

 

4.

Caracteristici şi proprietăŃi ale corpurilor

X

 

X

 

5.

Sistemul nostru solar.Lumina

X

 

X

X

6.

Transformări ale corpurilor şi materialelor

X

X

X

 

Obiective:

BAREM DE EVALUARE

SI NOTARE

formularea de răspunsuri clare;

completarea corectă a unor enunŃuri lacunare;

realizarea corectă a corespondenŃei;

distingerea corectă a afirmaŃiilor adevărate şi cele false;

ordonarea corectă a cuvintelor date;

denumirea şi potrivirea corectă a planetelor din Sistemul nostru solar;

Descriptori de performanŃă

   

CALIFICATIVE

ITEMUL

FOARTE BINE

 

BINE

 

SUFICIENT

INSUFICIENT

1

-

Răspuns corect si

-

Răspuns parŃial

-

Răspuns parŃial

-Răspuns incorect:nu completează corect nici un enunŃ lacunar;

complet: completează

corect: completează corect doar 4 enunŃuri lacunare;

corect : completează

corect toate cele 6 enunŃuri lacunare;

corect doar 2 enunŃuri lacunare;

 

-

Răspuns corect si

-

Răspuns parŃial

-

Răspuns parŃial

-Răspuns incorect:

complet: distinge

corect:distinge corect afirmaŃiile adevărate şi cele false doar la 4 enunŃuri date;

corect: distinge corect afirmaŃiile adevărate şi cele false doar la 2 enunŃuri date;

nu distinge afirmaŃiile adevărate şi false la nici un enunŃ ;

2

corect afirmaŃiile adevărate şi cele false la cele 6 enunŃuri date;

 

-

Răspuns corect si

-

Răspuns parŃial

-

Răspuns parŃial

-Răspuns incorect:

complet:realizează

corect: realizează corect corespondenŃa dintre transformarea nedorită ale materialelor în alte materiale cu proprietăŃi diferite doar la 3-4 cazuri;

corect: realizează corect corespondenŃa dintre transformarea nedorită ale materialelor în alte materiale cu proprietăŃi diferite doar la 1-2 cazuri;

nu realizează corect corespondenŃa între cele două coloane;

3

corect corespondenŃa dintre transformarea nedorită ale materialelor în alte materiale cu proprietăŃi diferite în toate cele 5 cazuri;

 

-

Răspuns corect si

-

Răspuns parŃial

-

Răspuns parŃial

-Răspuns incorect:

4

complet: răspunde corect la cele 5 întrebări;

corect:răspunde corect la 3 întrebări;

corect: răspunde corect la 1-2 întrebări;

nu răspunde corect la nicio întrebare;

 

-

Răspuns corect si

-

Răspuns parŃial

-

Răspuns parŃial

-Răspuns incorect:

5

complet:ordonează corect şi scrie sfaturile

corect: ordonează corect şi scrie sfaturile

corect: ordonează corect şi scrie sfaturile obŃinute doar la o cerinŃă;

nu ordonează

corect nicio

obŃinute la toate cele 3 cerinŃe;

obŃinute doar la 2 cerinŃe;

cerinŃă;

 

-

Răspuns corect si

-Răspuns parŃial corect:

-Răspuns parŃial corect: scrie şi potriveşte corect denumirile planetelor Sistemului solar, doar la 2-4 planete;

- Răspuns incorect:nu scrie şi nu potriveşte corect denumirile planetelor din Sistemul solar;

6

complet: scrie şi potriveşte corect denumirile planetelor Sistemului solar;

scrie şi potriveşte corect denumirile planetelor Sistemului solar, doar la 5-7 planete;

EVALUARE FINALĂ

ITEMI

CALIFICATIVUL

FINAL

Rezolvă 5-6 itemi cu FB, 1 item cu B sau orice altă combinaŃie apropiată acesteia, stabilită de învăŃător

FOARTE BINE

Rezolvă 2-3 itemi cu FB, 2-3 itemi cu B,1 item cu S sau orice altă combinaŃie apropiată acesteia, stabilită de învăŃător

BINE

Rezolvă 1 item cu FB, 1 item cu B , restul cu S sau orice altă combinaŃie apropiată acesteia, stabilită de învăŃător

SUFICIENT

Rezolvă 1 item cu FB,1item cu B,un item cu S şi restul cu I sau orice altă combinaŃie apropiată acesteia, stabilită de învăŃător

INSUFICIENT

Propunător: prof.înv. GălăŃanu Gabriela Şcoala nr. 3 Scurta-Orbeni,Bacău