Sunteți pe pagina 1din 6

Loc de munca

Masuri tehnice Masuri Masuri Persoana


Post de lucru Masuri organizatorice Termen O
igienico- de Actiuni in scopul responsabil
de B
sanitare alta realizarii masurii a de
Riscuri evaluate realizare S
natura realizare

I. LOCUL DE MUNCA NR. 1 - BIROU

Răsturnare de obiecte - Instruirea lucratorilor pe -Dotarea cu - Instruire personal - Conducator loc


1. Periodic
şi echipamente de baza de IPSSM specifice truse de prim -Verificarea truselor de de munca
calcul activitatii desfasurate; ajutor prim ajutor - Angajat

Colţuri ascuţite ale - Instruirea lucratorilor pe -Dotarea cu -Instruire personal - Conducator loc
mobilierului, în condiţii baza de IPSSM specifice truse de prim -Verificarea truselor de de munca
2. de spatii aglomerate şi activitatii desfasurate; ajutor prim ajutor Periodic - Angajat
înguste

Prăbuşire de rafturi ale Organizarea si


- Instruirea lucratorilor pe -Angajator
dulapurilor în condiţii de depozitarea corecta - Informarea lucratorilor
3. baza de IPSSM specifice -Conducator loc
supraîncărcare cu a marfurilor pe - Realizarea masurilor Permanent
activitatii desfasurate; de munca
obiecte, bibliorafturi, rafturi
dosare;
Accidentare în timpul - Instruirea lucratorilor pe
deplasării la şi de la baza de IPSSM specifice
serviciu precum şi în deplasarii pe drumurile -Instruire personal Periodic -Angajator
4.
timpul deplasărilor cu publice; -Lucrator
mijloace de transport

Contact cu suprafete - Instruirea lucratorilor pe -Dotarea cu -Instruire personal - Conducator loc


sau contururi taioase baza de IPSSM specifice truse de prim -Verificarea truselor de de munca
5. sau intepatoare activitatii desfasurate; ajutor prim ajutor Periodic - Angajat

Leziuni la nivelul
membre lor superioare - Instruirea lucratorilor pe -Dotarea cu -Instruire personal - Conducator loc
6. baza de IPSSM specifice truse de prim -Verificarea truselor de Periodic
(lovire, strivire, prindere, de munca
etc.) la utilizarea activitatii desfasurate; ajutor prim ajutor - Angajat
echipamentelor de
munca (perforator,
capsator, usi, sertare
etc.);
Contact accidental cu - Dotarea cu - Angajatul
suprafete ce prezinta - Instruirea lucratorilor pe truse de prim - Conducatorul
- Instruirea personalului;
temperaturii ridicate. ajutor
7. baza de IPSSM specifice - Verificarea truselor de Periodic locului de
activitatii desfasurate prim ajutor munca

Electrocutare prin - Instruirea lucrătorilor privind


atingere directa – consecinţele nerespectării
conductori neizolaţi, restricţiilor de securitate;
cabluri, prelungitoare, -Instruirea lucratorilor privind
- Verificarea riscurile de natura electrica
prize, intrerupatoare - Verificarea
periodica de catre specifice unitatii;
defecte; echipamentelor si a
personal specializat - Instruirea lucratorilor privind - Angajat
Instalatiilor electrice;
a instalatiilor si a comunicarea neconformitatilor -Remedierea - Conducatorul
echipamentelor constatate la locul de munca Periodic
deficientelor constatate; locului de
8. electrice utilizate (prize defecte, cabluri -Instruirea personalului; Permanent munca
-Repararea, deteriorate, etc) -Semnalizarea de
completarea sau - Verificarea si suplimentarea securitate
inlocuirea cu panouri de semnalizare de
elementelor ce nu
securitate şi/sau sănătate, cf.
corespund
H.G. 971/2006

Electrocutare prin - Efectuarea


atingere indirecta in verificarilor -Instruirea lucratorilor privind
urma scurgerilor de periodice la riscurile de natura electrica
curent in masa instalatiile electrice specifice unitatii;
şi repararea - Utilizarea echipamentelor
echipamentelor (lipsa
conductorilor de conform cartilor tehnice ale - Verificarea
impantarii) sau la acestora;
alimentare, de echipamentelor si a
aparitia unor scurgeri - Verificarea mai riguroasă a
personal autorizat; Instalatiilor electrice;
accidentale de lichide modului în care se respectă
- Realizarea -Remedierea
care pot intra in contact circuitelor de masă restricţiile de securitate; deficientelor constatate;
cu o sursa de curent. - Respectarea graficului de Periodic
9. conform -Verificare PRAM - Angajat
verificare periodica a Permanent
prevederilor tehnice -Instruirea personalului; - Conducatorul
şi de securitate în instalatiilor electrice; -Semnalizarea de locului de
vigoare; - Verificarea si suplimentarea securitate munca
- Schimbarea cu panouri de semnalizare de
echipamentelor securitate şi/sau sănătate, cf. - Angajator
care nu mai H.G. 971/2006
prezinta siguranta in
utilizare;
- Verificarea vizuală
permanenta de
catre utilizator a a
integrităţii
carcaselor
echipamentelor
electrice cu care
lucreaza
-Verificare PRAM
Izbugnirea unui - Instruirea lucrătorilor privind
incendiu cauzat de consecinţele nerespectării
topirea mantalelor de restricţiilor de securitate;
protectie a conductorilor -Instruirea lucratorilor privind
electrici in situatia riscurile de natura electrica
specifice unitatii; - Verificarea
suprasolicitarii retelei - Verificarea
- Instruirea lucratorilor privind echipamentelor si a - Angajat
electrice periodica de catre
comunicarea neconformitatilor Instalatiilor electrice;
personal specializat - Conducatorul
constatate la locul de munca -Remedierea
a instalatiilor si a locului de
(prize defecte, cabluri deficientelor constatate;
echipamentelor Periodic munca
deteriorate, etc) -Instruirea personalului;
10. electrice utilizate
- Verificarea si suplimentarea -Semnalizarea de Permanent
-Repararea,
securitate
completarea sau cu panouri de semnalizare de
-Dotare cu mijloace de
inlocuirea securitate şi/sau sănătate, cf.
stingere
elementelor ce nu H.G. 971/2006
corespund - Dotarea cu mijloace de
stingere a incendiilor

Degradarea căilor de
acces/circulaţie în
- Semnalizarea eventualelor - Instruirea personalului; - Conducatorul
sediul firmei (trepte ale Dotarea cu
Remedierea pericole (podea umeda, etc) - Verificarea truselor de locului de
scărilor degradate sau truse de prim
11. imediata a prim ajutor; La nevoie munca
umede, pardoseli ajutor
posibilelor pericole - Angajator
necorespunzătoare,
alunecoase, umede - Angajat
etc.)
Prezenta curenţilor de
aer (deschiderea Asigurarea unui Dotarea spatiului cu
12. geamurilor, usilor, sistem de ventilare echipamente de Permanent - Angajator
utilizarea sistemelor de adecvat ventilatie
climatizare);
- Angajatul
- Conducatorul
Agresiuni manifestate -Supravegherea locului de
- Mentinerea unui climat de - Control medical
13. sanatatii Permanent
de anumite persoane colaborare si cooperare; periodic munca
lucratorilor
- Medicul de
medicina muncii
- Instruirea lucratorilor,
respectarea legislatiei pentru
Situatii de Urgenta, asigurarea - Conducatorul
evacuarii corespunzatoare a locului de
Calamităţi naturale - Instruirea personalului;
salariatilor; munca
14. (seism, alunecări de - Efectuarea de simulari Periodic
teren, furtună, trăsnet, - Respectarea planurilor de - Angajator
in caz de urgenta
interventie pentru situatii de
inundaţii etc.) - Angajat
urgenta;
- Participarea la simulari caz
de urgenta
Lucrul în ritm intens,
- Conducatorul
sarcini multiple cu
Supravegherea locului de
termen scurt de - Alternarea perioadelor de - Control medical Periodic
15. sanatatii munca
realizare, criza de timp lucru cu pauze periodic La nevoie
lucratorilor - Medicul de
în îndeplinirea sarcinilor
medicina muncii
care provoacă stres
- Angajatul
Lucrul cu persoane - Conducatorul
posibil irascibile ( Supravegherea locului de
- Mentinerea unui climat de - Control medical
16. sanatatii Permanent
lucrători, colegi etc.) colaborare si cooperare; periodic munca
lucratorilor
care provoacă stres - Medicul de
medicina muncii

- Reglarea corespunzatoarea
- Dotarea locurilor a scaunului, mentinerea - Conducatorul
de munca cu pozitiei corecte la birou pe locului de
Afectiuni osteo-muculo-
echipamente de toata durata programului de Supravegherea - Instruirea lucratorilor; munca
articulare cauzate de Periodic
17. munca care sa lucru; sanatatii - Control medical - Angajatul
adoptarea unei pozitii
corespunda - Alternarea sarcinilor de lucru lucratorilor periodic - Medicul de
statice pe perioade
ergonomiei locului cu pauze; medicina muncii
lungi de timp;
de munca - Efectuarea unor exercitii - Angajatorul
fizice.

Suprasolicitarea - Dotarea locurilor


analizorului vizual la de munca cu
expunerea îndelungata echipamente de - Reglarea corespunzatoarea
munca care sa a scaunului, mentinerea - Conducatorul
in fata videoterminalelor
corespunda pozitiei corecte la birou pe locului de
(efort vizual prelungit si
ergonomiei locului toata durata programului de Supravegherea - Instruirea lucratorilor; munca
concentrare Periodic
18. de munca lucru; sanatatii - Control medical - Angajatul
permanenta asupra
-Amenajarea - Alternarea sarcinilor de lucru lucratorilor periodic - Medicul de
videoterminalelor);
ergonomica a cu pauze; medicina muncii
locului de munca - Efectuarea unor exercitii - Angajatorul
-Asigurarea unui fizice.
iluminat
corespunzator
Adoptarea unor pozitii - Instruirea lucratorilor pe Supravegherea - Instruirea personalului - Conducatorul
Periodic
19. gresite de lucru sau de baza de IPSSM specifice sanatatii -Control medical locului de
La nevoie
pozitionarea activitatii desfasurate lucratorilor periodic munca
incorecta/neergonomica - Alternarea perioadelor de - Medicul de
a echipamentelor de lucru cu pauze medicina muncii
munca (scaun, birou,
tastatura, monitor etc.)
- Marcarea,
iluminarea si - Instruirea lucratorilor;
- Utilizarea incaltamintei cu
Cădere la acelaşi nivel inscriptionarea - Conducatorul
zonelor periculoase talpa antiderapanta; Periodic; locului de
prin alunecare,
20. - Mentinerea suprafetelor - Instruirea personalului
împiedicare, Permanent munca
cailor de circulatie in perfecta
dezechilibrare stare de curatenie

- Instruirea lucrătorilor privind


- Marcarea, respectarea obligatiilor din
iluminarea si punct de vedere al securitatii si
inscriptionarea sanatatii in munca; - Conducatorul
zonelor cu risc de - Menţinerea suprafeţelor locului de
21. Deplasări sau staţionari accidentare - Instruirea personalului Periodic
cailor de deplasare in perfecta munca
în zone periculoase
stare de curaţenie si marcarea
denivelarilor, obstacolelor.
Interzicerea utilizarii oricaror
improvizatii.

Prezentare la lucru in - Instruirea lucratorilor pe


- Angajatul
conditii psihofiziologice baza de IPSSM specifice
- Conducatorul
necorespunzatoare activitatii desfasurate - Instruirea personalului;
22. Periodic locului de
(oboseala, boala, sub - Verificarea starii
munca
influenta bauturilor psihofiziologice a lucratorilor
alcoolice); inante de inceperea activitatii
Utilizarea surselor de - Instruirea lucratorilor pe
foc, inclusiv fumatul in baza de IPSSM si IPSI
locuri interzise; specifice locului de munca - Angajatul
- Semnalizarea de securitate - Conducatorul
privind interzicerea fumatului si locului de
a surselor de foc - Instruirea personalului;
23. Periodic munca
-Dotarea cu echipamente de - Cadrul tehnic
stingerea incendiilor PSI

Utilizarea - Angajatul
gresita/incorecta a - Conducatorul
- Instruirea lucratorilor pe
echipamentelor de - Instruirea personalului; locului de
24. baza de IPSSM specifice Periodic
munca; munca
activitatii
- Cadrul tehnic
PSI
- Instruirea lucratorilor privind - Conducatorul
Efectuarea unor operatii
25. sarcinile de munca si atributiile -Instruirea personalului locului de
care nu sunt prevazute
pe care le au ; munca
in fisa postului

- Instruirea lucratorilor privind


consecinţele nerespectarii - Conducatorul
Nerespectarea restricţiilor de securitate; - Verificarea periodica a locului de
26. instrucţiunilor proprii în - Verificarea modului in care cunostintelor dobandite Periodic
munca
domeniul securităţii şi se respecta restrictiile de in domeniul SSM
securitate de catre
sănătăţii în muncă
conducatorul direct al locului
de munca
Omitera verificarii
conformitatii si - Instruirea lucratorilor privind
integritatii consecinţele nerespectarii - Conducatorul
echipamentelor de restricţiilor de securitate; - Verificarea periodica a locului de
27. munca inainte de - Verificarea modului in care cunostintelor dobandite Periodic
munca
inceperea activitatii ; se respecta restrictiile de in domeniul SSM
securitate de catre
conducatorul direct al locului
de munca