Sunteți pe pagina 1din 3

Asupra prismei rigide OABCDE acÛioneaz| un sistem de cinci forÛe conform figurii. Cele cinci forÛe au m|rimile: F 1 = F 2 = F 3 = F 4 = P Õi F 5 = P%2. S| se reduc| sistemul de forÛe dat în raport cu punctul O Õi s| se determine apoi momentul minim Õi ecuaÛiile axei centrale.

1
1

un cub de latur| a asupra c|ruia acÛioneaz| forÛele F = F = F%2 Õi

momentul M=2aF%2 orientate conform figurii. S| se reduc| sistemul în raport cu punctul O, s|

Se consider|

2

se determine apoi momentul minim Õi ecuaÛiile axei centrale.

Asupra unui paralelipiped având dimensiunile a, b Õi c acÛioneaz| conform figurii un sistem de forÛe având m|rimile F 1 = F 2 = P Õi F 3 = 2P. S| se g|seasc| relaÛia ce trebuie s| existe între lungimile a, b Õi c pentru ca sistemul de forÛe dat s| se reduc| la o rezultant| unic|.

de for Û e dat s | se reduc | la o rezultant | unic |

acÛioneaz| conform figurii un sistem de forÛe având

m|rimile F 1 = F 2 = P, F 3 = 2P%2 Õi F 4 = 3P. S| se reduc| sistemul de forÛe dat în raport cu punctul

O Õi s| se determine apoi momentul minim Õi ecuaÛiile axei centrale.

Asupra unui cub de latur|

a

cu punctul O Õ i s | se determine apoi momentul minim Õ i ecua Û

Asupra paralelipipedului cu muchiile 2a, 3a Õi a acÛioneaz| forÛele din figur|. Ôtiind c| P 1 =P 4 =2P, P 2 =P 3 =P s| se determine forÛa F astfel ca sistemul s| se reduc| la o rezultant| unic| Õi s| se g|seasc| suportul acesteia.

| unic | Õ i s | se g | seasc | suportul acesteia. Asupra unui

Asupra unui cub de latur| a acÛioneaz| conform figurii un sistem de trei forÛe având m|rimile F 2 = F 3 = F, F 1 = F%2. S| se reduc| sistemul de forÛe dat în raport cu punctul O Õi s| se determine apoi momentul minim Õi ecuaÛiile axei centrale.

de for Û e dat în raport cu punctul O Õ i s | se determine