Sunteți pe pagina 1din 36

Conform OMECI nr. 5097/09.09.

2009

Școala Gimnazială Mihai Eminescu,Structura Celeiu Profesor: Firoiu Mădălina


Disciplina: limba și literatura română Clasa: a V-a
Nr. de ore/săpt. : 5 ore/săptămână

PLANIFICARE ANUALĂ

Anul şcolar 2016— 2015 are 36 de săptămâni; ultima săptămână de şcoală este destinată evaluării naţionale, iar săptămâna
6 – 10 aprilie, proiectului Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun.
Semestrul I: 18 săptămâni 5 ore/săptămână  90 ore
Semestrul al II-lea: 18 săptămâni 5 ore / săptămână  90 ore - 5 ore =85 ore

Manual editat de Editura Humanitas


Semestrul Unitatea de învăţare (denumire) Nr. ore Săptămâna Observaţii
RECAPITULARE INIŢIALĂ 6 S1-2: 15-22 sept.
I CARTEA -OBIECT CULTURAL 14 S2-S4:23 sept.-10oct.
(90 ore)
CUVANTUL SI TEXTUL 10 S5-S6: 13-24 oct.
TIPURI DE TEXTE 10 S7-S8: 27 oct.-7nov.
NARAŢIUNEA 20 S9-12:10nov-5dec.
TEZA I 5 S13: 8-12 dec.. Teza – 11 dec.
AUTOR. NARATOR. PERSONAJ 20 S14-S17: 15dec.-
23ian.
RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 5 S18: 26-30 ian.
DIALOGUL 15 S1-S3:9-27 feb.
II DESCRIEREA 10 S4-S6:3 – 23 mart.
(85 ore)
PORTRETUL 10 S6-S7:24–27 mart.

1
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

BASMUL 8 S8-S10:
30 mart. – 22 apr.
LEGENDA 8 S10-S12 :
23 apr. -5 mai.
TEZA II 8 S12-S13: Teza – 14 mai
6 – 15 mai
POEZIA 5 S14: 18 – 22 mai
SNOAVA 10 S15-S16:
25 mai – 5 iunie
EVALUARE FINALA 10 S17-S18: 8-19 iunie

2
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Structura Celei Profesor Firoiu Mădălina


Disciplina: limba și literatura română Clasa: a V-a
Nr. de ore/săpt. : 5 ore/săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Anul şcolar 2014— 2015 are 36 de săptămâni; ultima săptămână de şcoală este destinată evaluării naţionale, iar săptămâna
6 – 10 aprilie, proiectului Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun.
Semestrul I: 18 săptămâni 5 ore/săptămână = 90 ore
Semestrul al II-lea: 18 săptămâni 5 ore / săptămână = 90 ore - 5 ore =85 ore
Manual editat de Editura Humanitas

SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competente specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Obser-


crt. învăţar vaţii
e
1 EVALUARE 3.5 - folosirea unor tehnici/ strategii de - citirea corectă şi fluentă a unui text 6 S1-S2
INIȚIA lucru cu textul/ cartea cunoscut în faţa unui auditoriu divers;
LĂ valorificarea elementelor nonverbale în
interpretarea unor texte studiate;
1.4- sesizarea corectitudinii/
incorectitudinii gramaticale a unui - corespondenţa dintre sunet şi literă;
enunţ şi/ sau a formelor lexicale; - vocalele, consoanele, semivocalele;
- grupurile de sunete (diftongul,

3
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

triftongul); hiatul;
- silaba;
2.3 -alcătuirea unor propoziţii şi fraze
corecte din punct de vedere gramatical; - parti de propozitie;(S,P,A,C)
2. CARTEA 3.5 - folosirea unor tehnici/ strategii de - cartea – obiect cultural: titlul, autorul, 14 S2-S4
OBIEC lucru cu textul/ cartea tabla de materii; elementele componente
T ale paginii de carte; volumul;
CULTU - biblioteca;
RAL
- citirea corectă şi fluentă a unui text
cunoscut în faţa unui auditoriu divers;
valorificarea elementelor nonverbale în
interpretarea unor texte studiate;

2.3 - alcătuirea unor propoziţii şi fraze- propoziţii simple şi dezvoltate; propoziţie


corecte din punct de vedere gramatical principală şi prepoziţie secundară; fraza
formată din propoziţii principale şi
propoziţii secundare; propoziţia afirmativă
şi propoziţia negativă; propoziţia
enunţiativă şi propoziţia interogativă
3.2 -recunoaşterea modurilor de expunere
utilizate într-un text narativ - dezvoltarea unei propoziţii simple;

- moduri de expunere (naraţiune,


descriere, dialog);
- întrebările specifice abordării textelor
narative: „ce“ se povesteşte (ce se
4.3 – alcătuirea unor propoziţii şi fraze întâmplă, care este acţiunea relatată),
corecte din punct de vedere grammatical, „cine” ia parte la acţiune (personajele,
folosind corect semnele ortografice şi de trăsături fizice şi morale ale
puncţuaţie personajelor), „cine“ povesteşte
(naratorul);
4
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

3.1 - identificarea ideilor principale după


citirea globală a unui text; - semnele de punctuaţie
- propoziţii simple şi dezvoltate; propoziţie
2.5 – participarea la diferite situaţii de principală şi propoziţie secundară; fraza
comunicare - raportul dintre realitate şi literatură;

3.3 -identificarea expresiilor şi a - situaţia de comunicare dialogată,


cuvintelor noi într-un text literar sau orfanizarea dialogului simplu,formule
nonlitere elementare de menţinere a dialogului
- sinonime, antonime

LITERATURĂ
Cartea – obiect cultural.
 Părţile componente ale cărţii. Titlul. 1
Autorul. Tabla de materii.
 Aşezarea în pagină. Volumul. 1
Biblioteca.
Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade.
 Observarea textului 1
 Explorarea textului 1
 Interpretarea textului 1
Poveste fără sfârşit de M. Ende 1
LIMBĂ
Noţiuni elementare de sintaxă.
 Clasificarea propoziţiilor 1
 Punctuaţia propoziţiei 1
 Părţile de propoziţie 1
 Părţile de vorbire 1
 Fraza 1
COMUNICARE

5
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

Situaţia de comunicare 1
 Noţiunile: emiţător, receptor, mesaj,
context, cod, canal.
 Comunicarea dialogată 1
EVALUARE 1
3 CUVANTUL SI 1.3 -sesizarea unităţilor lexicale necu- - vocabularul limbii române; 10 S5-S6
TEXTU noscute în fluxul vorbirii, în scopul - cuvântul – unitate de bază a
L clarificării acestora; vocabularului; forma şi conţinutul
cuvintelor;
- cuvânt de bază; cuvinte derivate/serii
derivative; rădăcină, sufixe şi prefixe;
sinonime şi antonime;
- articolul de dicţionar;
4.2 -utilizarea, în redactare, a unor
sinonime, antonime şi derivate adecvate - sinonime, antonime;
temei date; - câmpuri lexico-semantice;
- cuvinte derivate (cuvânt de bază,
rădăcină, sufixe, prefixe);
- articolul de dicţionar;
3.3 -identificarea expresiilor şi a
cuvintelor noi într-un text literar sau - figuri de stil - personificare
nonlitere;
- raportul dintre realitate şi literatură;
3.1- identificarea ideilor principale după
citirea globală a unui text; - citirea corectă şi fluentă a unui text
cunoscut în faţa unui auditoriu divers;
3.5 - folosirea unor tehnici/ strategii de valorificarea elementelor nonverbale în
lucru cu textul/ cartea interpretarea unor texte studiate;

6
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

4.2 – utilizarea, în redactare, a unor - sinonime.antonime


sinonime, antonime şi derivate adecvate - câmpuri lexico- semantive
temei date - cuvinte derivate

- substantivul (substantive comune şi


3.4 - sesizarea corectitudinii utilizării proprii, gen, număr, articolul hotărât şi
categoriilor gramaticale învăţate; articolul nehotărât, cazurile
substantivului);

4.4 - redactarea unor texte imaginative şi - scriere imaginativă (continuarea unor


reflexive în scopuri şi în contexte variate; texte, schimbarea finalului, a perspectivei
din care se povesteşte etc.);
- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi
întâmplări, scrierea pe marginea textelor
citite);
4.3 – alcătuirea unor propoziţii şi fraze - autoevaluare a propriilor texte redactare
corecte din punct de vedere grammatical,
folosind corect semnele ortografice şi de
puncţuaţie - semnele de punctuaţie
- propoziţii simple şi dezvoltate; propoziţie
principală şi propoziţie secundară; fraza

LIMBĂ
Vocabularul limbii române
Cuvântul – unitate de bază a vocabularului.
Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. 1
Cuvântul derivat. Rădăcina. Sufixele.
Prefixele.
Sinonimele. Antonimele. 1
Câmpurile lexico-semantice 1
1

7
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

LITERATURĂ
Textul integral – O furnică de Tudor
Arghezi
 Raportul dintre realitate şi ficţiune 1
 Figura de stil: personificarea 1
Cărţile cu Apolodor de Gellu Naum
 Observarea textului 1
 Explorarea textului 1
COMUNICARE
Organizarea textului scris 1
Scrierea de mână şi prezentarea textului.
1
EVALUARE
4 TIPURI DE 3.3 -identificarea expresiilor şi a - sinonime şi antonime; 10 S7-S8
TEXTE cuvintelor noi într-un text literar sau - figuri de stil (personificare, comparaţie,
nonlitere; enumeraţie, repetiţie, epitet);

- opera literară; texte literare (populare şi


3.1 - identificarea ideilor principale după culte), texte nonliterare (articolul de
citirea globală a unui text; dicţionar, reclama);
- conţinutul şi structurarea formală a
textului poetic (în strofe şi în versuri);
rima în poeziile studiate
- raportul dintre realitate şi literatură;
1.4 -sesizarea corectitudinii/
incorectitudinii gramaticale a unui - corespondenţa dintre sunet şi literă;
enunţ şi/ sau a formelor lexicale; - vocalele, consoanele, semivocalele;
- grupurile de sunete (diftongul,
triftongul); hiatul;
- silaba;
- greşeli de pronunţie, de acord, de
8
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

flexiune, în diverse situaţii de


comunicare; pronunţarea diftongului, a
triftongului şi a hiatului;
4.1 - redactarea unor lucrări scurte pe o
anumită temă, urmărind un plan - părţile componente ale unei compuneri;
- aşezarea corectă a textului în pagină;
- structurarea notiţelor la diferite
discipline; elemente auxiliare
(sublinieri, paranteze) care evidenţiază
ideile principale prin raportare la cele
3.5 - folosirea unor tehnici/ strategii de secundare;
lucru cu textul/ cartea - plan de idei pentru un text propriu;

- citirea corectă şi fluentă a unui text


1.3.- sesizarea unităţilor lexicale cunoscut în faţa unui auditoriu divers;
necunoscute în fluxul vorbirii, în scopul valorificarea elementelor nonverbale în
clarificării acestora; interpretarea unor texte studiate;
- note de lectură
- vocabularul limbii române
- cuvântul- unitatea de bază
avocabularului, forma şi conţinutul
4.2 – utilizarea, în redactare, a unor
- cuvânt de bază ; cuvinte derivate,
sinonime, antonime şi derivate adecvate rădăcina, sufixe şi prefixe;
temei date

- sinonime, antonime
- câmpuri lexico- semantive
4.3 – alcătuirea unor propoziţii şi fraze
- cuvinte derivate
corecte din punct de vedere grammatical,
folosind corect semnele ortografice şi de
puncţuaţie - semnele de punctuaţie
- propoziţii simple şi dezvoltate; propoziţie
9
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

principală şi propoziţie secundară; fraza

LITERATURĂ
Textul şi opera
Textul literar în versuri
Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri
Versificaţia: Strofa şi versul. Rima. 1
Figuri de stil: comparaţia. 1
Opera literară 1
Textele nonliterare : articolul de dicţionar, 1
reclama 1
LIMBĂ
Noţiuni de fonetică.
 Sunetul şi litera: corespondenţa
dintre ele. Vocalele. Consoanele.
Semivocalele. 1
 Grupurile de sunete (diftongul,
triftongul). Hiatul. 1
 Silaba. Despărţire în silabe.
COMUNICARE 1
Scrierea funcţională.: notiţele, lucrarea
semestrială 1
EVALUARE 1
5. NARAȚIUNEA 1.1 – identificarea informaţiilor esenţiale - mesaje orale care evidenţiază elementele 20 S9-S12
dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii specifice situaţiei de comunicare;
sensului global al acestuia;
- moduri de expunere (naraţiune, descriere,
3.2 -recunoaşterea modurilor de expunere dialog);
utilizate într-un text narativ; - întrebările specifice abordării textelor
narative: „ce“ se povesteşte (ce se
întâmplă, care este acţiunea relatată),
10
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

„cine” ia parte la acţiune (personajele,


3.1 -identificarea ideilor principale după trăsături fizice şi morale ale
citirea globală a unui text; personajelor), „cine“ povesteşte
(naratorul);
4.1 – redactarea unor lucrări scurte pe o
anumită temă, urmărind un plan - idei principale, idei secundare;

- plan de idei pentru un text propriu;


- povestirea unor întâmplări reale sau
imaginare;
- transformarea textului dialogat în text
4.2 – utilizarea, în redactare, a unor narativ;
sinonime, antonime şi derivate adecvate
- aprecieri personale referitoare la
temei date anumite secvenţe ale textelor studiate
(moduri de expunere, figuri de stil) sau
la personaje;

4.4 -redactarea unor texte imaginative şi - sinonime. antonime


reflexive în scopuri şi în contexte variate; - câmpuri lexico- semantive
- cuvinte derivate;

3.4 - sesizarea corectitudinii utilizării - scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi


categoriilor gramaticale învăţate; întâmplări, scrierea pe marginea textelor
citite);
- autoevaluare a propriilor texte redactare.
2.3 -alcătuirea unor propoziţii şi fraze
corecte din punct de vedere gramatical;

2.2 - selectarea elementelor de lexic - verbul (timp, persoană, număr, moduri


adecvate situaţiilor de comunicare personale şi nepersonale), verbele
auxiliare a fi, a avea ,a vrea;
11
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

- părţi de propoziţie: predicatul (verbal şi


nominal), subiectul (exprimat şi
neexprimat); acordul predicatului cu
subiectul în persoană şi număr;

- stabilirea ideilor în jurul cărora se


2.1 - înlănţuirea clară a ideilor într-un organizează o temă dată (idee principală,
mesaj oral; idee secundară);
- sensul unor cuvinte în diferite contexte;
- utilizarea, în contexte diferite, a
achiziţiilor lexicale noi;
- cuvânt de bază; cuvinte derivate/serii
derivative;
- rădăcină, sufixe şi prefixe; sinonime şi
antonime;

- rezumarea orală a unor texte narative


citite sau ascultate

LITERATURĂ
Căprioara de Emil Gârleanu
1
 Etapele acţiunii
1
 Naraţiunea ca mod de expunere
1
COMUNICARE
 Planul simplu de idei. 1
 Planul dezvoltat de idei. 1
LIMBĂ
Verbul - nucleul comunicării. 1
12
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

 Timpul, persoana, numărul. 1


 Modurile personale şi modurile 1
nepersonale.
 Timpurile modului indicativ
- prezentul; 1
- imperfectul; 1
- perfectul compus; 1
- perfectul simplu; 1
- mai mult ca perfectul; 1
- viitorul. 1
 Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea. 1
 Funcţia sintactică – predicatul verbal şi
predicatul nominal (verbul copulativ a 2
fi)
Recapitulare 2
EVALUARE 1
6. TEZA I 5 S13
Recapitulare pentru teză
3 11 dec.
Susținerea tezei 1
Discutarea tezei 1
7. AUTOR 1.5- aplicarea principilor ascultării active - indici de iniţiere de către partener a unui 20 S14 – S17
NARATOR în manifestarea unui comportament dialog;
PERSONAJ comunicativ adecvat; - elemente verbale şi nonverbale în
comunicarea orală;
- constituenţii textului oral;

3.2 -recunoaşterea modurilor de expunere - moduri de expunere (naraţiune, descriere,


utilizate într-un text narativ; dialog);
- întrebările specifice abordării textelor
narative: „ce“ se povesteşte (ce se

13
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

întâmplă, care este acţiunea relatată),


2.1 - înlănţuirea clară a ideilor într-un „cine” ia parte la acţiune (personajele,
mesaj oral; trăsături fizice şi morale ale
personajelor), „cine“ povesteşte
(naratorul;

2.2 - selectarea elementelor de lexic


- rezumarea orală a unor texte narative
adecvate situaţiilor de comunicare;
citite sau ascultate;

- stabilirea ideilor în jurul cărora se


organizează o temă dată (idee principală,
idee secundară);
- sensul unor cuvinte în diferite contexte;
2.5 -participarea la diferite situaţii de - utilizarea, în contexte diferite,a
comunicare achiziţiilor lexicale noi;
- cuvânt de bază; cuvinte derivate/serii
derivative; rădăcină, sufixe şi prefixe;
4.1- redactarea unor lucrări scurte pe o sinonime şi antonime;
anumită temă, urmărind un plan;
- situaţia de comunicare dialogată;
organizarea dialogului simplu; formule
elementare de menţinere a dialogului;
4.2 – utilizarea, în redactare, a unor
sinonime, antonime şi derivate adecvate
temei date - părţile componente ale unei compuneri;
- aşezarea corectă a textului în pagină;
- transformarea textului dialogat în text
3.4 - sesizarea corectitudinii utilizării narativ;
categoriilor gramaticale învăţate;
- sinonime. antonime

14
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

- câmpuri lexico- semantive


3.3- identificarea expresiilor şi a - cuvinte derivate
cuvintelor noi într-un text literar sau
nonliterary; - substantivul (substantive comune şi
proprii, gen, număr, articolul hotărât şi
articolul nehotărât, cazurile
4.4 - redactarea unor texte imaginative şi substantivului);
reflexive în scopuri şi în contexte variate;
- sinonime şi antonime
- figure de stil( enumeraţia, repetiţia)

3.1 -identificarea ideilor principale după - scriere imaginativă (continuarea unor


citirea globală a unui text; texte, schimbarea finalului, a perspectivei
din care se povesteşte etc.);
- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi
întâmplări, scrierea pe marginea textelor
citite);
- autoevaluare a propriilor texte redactare

- idei principale, idei secundare;

LITERATURĂ
Naraţiunea 1
Amintiri din copilărie de Ion Creangă 1
 Figuri de stil: enumeraţia, repetiţia 1
 Autor. Narator. Personaj. 1
 Personajul – portret fizic şi portret
moral

COMUNICARE 1
15
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

Rezumatul oral

LIMBĂ
Substantivul 1
 Substantive comune şi substantive
proprii.Gen. Număr. 2
 Articolul. Articolul hotărât şi
articolul nehotărât
 Cazurile substantivului 2
- Nominativul. Funcţii
sintactice : subiect şi nume
predicativ 2
- Acuzativul. Prepoziţia.
Prepoziţia simplă şi
compusă. Funcţii
sintactice : complement şi
atribut. 2
- Dativul. Funcţii sintactice :
complement
- Genitivul. Articolul 2
genitival (posesiv). Acordul
în gen şi în număr al
articolului genitival cu
substantivul determinat.
Utilizarea corectă a
substantivelor proprii în
dativ şi genitiv. Funcţii 1
sintactice : atribut. 2
- Vocativul 1
Recapitulare
EVALUARE
8. Recapitulare Recapitularea conținiturilor 5 S18
semestr
16
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

ială

SEMESTRUL al II-lea
Nr. Unitatea de Competente specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Obser-
crt. învăţar vaţii
e
1 DIALOGUL 1.5- aplicarea principilor ascultării active - indici de iniţiere de către partener a unui 15 S1-S3
în manifestarea unui comportament dialog;
comunicativ adecvat; - elemente verbale şi nonverbale în
comunicarea orală;
- constituenţii textului oral;
3.2 - recunoaşterea modurilor de expu-
nere utilizate într-un text narativ; - moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog);
1.2 - identificarea secvenţelor de dialog,
de naraţiune şi de descriere dintr-un - întrebările specifice abordării textelor
mesaj oral, în scopul înţelegerii modului narative: „ce“ se povesteşte (ce se
de structurare a acestora; întâmplă, care este acţiunea relatată),
„cine” ia parte la acţiune (personajele,
trăsături fizice şi morale ale
personajelor), „cine“ povesteşte
(naratorul;
- specii literare: schiţa;
3.1 - identificarea ideilor principale după
- organizarea dialogului simplu; formule de
citirea globală a unui text;
menţinere a dialogului;
17
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

4.1 - redactarea unor lucrări scurte pe o - idei principale, idei secundare;


anumită temă, urmărind un plan; opera literară; texte literare (populare şi
culte),
4.2 – utilizarea, în redactare, a unor
sinonime, antonime şi derivate adecvate - transformarea textului dialogat în text
temei date narativ;

- sinonime. antonime
3.4 - sesizarea corectitudinii utilizării - câmpuri lexico- semantive
categoriilor gramaticale învăţate; - cuvinte derivate

- pronumele (pronumele personal:


2.3 - alcătuirea unor propoziţii şi fraze persoană, număr, gen, forme accentuate
corecte din punct de vedere gramatical; şi neaccentuate; pronumele personal de
politeţe); numeralul (cardinal şi ordinal),;
2.1- înlănţuirea clară a ideilor într-un
mesaj oral; - pronumele personal şi pronumele
personal de politeţe (persoană, număr,
gen, forme accentuate şi neaccentuate);
numeralul (cardinal şi ordinal),;

- expunere orală – individual sau în grup –


2.2 - selectarea elementelor de lexic
a unui plan simplu şi/sau a unui plan
adecvate situaţiilor de comunicare;
dezvoltat de idei, pornind de la o temă
dată;

- stabilirea ideilor în jurul cărora se


organizează o temă dată (idee principală,

18
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

idee secundară);
3.3- identificarea expresiilor şi a - sensul unor cuvinte în diferite contexte;
cuvintelor noi într-un text literar sau - utilizarea, în contexte diferite, a
nonliterar; achiziţiilor lexicale noi;
cuvânt de bază; cuvinte derivate/serii
derivative; rădăcină, sufixe şi prefixe;
3.5 -folosirea unor tehnici/ strategii de sinonime şi antonime
lucru cu textul/ cartea;
- sinonime şi antonime
4.4 - redactarea unor texte imaginative şi - figure de stil
reflexive în scopuri şi în contexte variate;
- valorificarea elementelor nonverbale în
interpretarea unor texte studiate;

4.3 – alcătuirea unor propoziţii şi fraze - scriere imaginativă (continuarea unor


corecte din punct de vedere grammatical, texte, schimbarea finalului, a perspectivei
folosind corect semnele ortografice şi de din care se povesteşte etc.);
puncţuaţie - scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi
întâmplări, scrierea pe marginea textelor
citite);
2.5 -participarea la diferite situaţii de
comunicare autoevaluare a propriilor texte redactare

- semnele de punctuaţie
- propoziţii simple şi dezvoltate; propoziţie
principală şi propoziţie secundară; fraza

- situaţia de comunicare dialogată;


organizarea dialogului simplu; formule
elementare de menţinere a dialogului;

19
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

LITERATURĂ
Vizită… de Ion Luca Caragiale
1
 Timp. Spaţiu. Acţiune. Personaj.
1
 Dialogul ca mod de expunere
1
 Transformarea textului dialogat în 1
text narativ

COMUNICARE
Organizarea dialogului 1

LIMBĂ
Substituţi ai substantivului:
 Pronumele personal
- Persoană. Număr. Gen. 1
- Formele accentuate şi
neaccentuate ale 1
pronumelui personal
- Funcţii sintactice: subiect, 1
atribut, complement
- Pronumele personal de 1
politeţe
 Numeralul
- cardinal 1
- ordinal 1
- funcţii sintactice: subiect, 1
atribut, complement
Recapitulare 2
EVALUARE 1
2 DESCRIEREA 1.5- aplicarea principilor ascultării active - indici de iniţiere de către partener a unui 12 S4-S6

20
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

în manifestarea unui comportament dialog;


comunicativ adecvat; - elemente verbale şi nonverbale în
comunicarea orală;
- constituenţii textului oral;
3.2 - recunoaşterea modurilor de expu-
nere utilizate într-un text narativ; - moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog);
- întrebările specifice abordării textelor
narative: „ce“ se povesteşte (ce se
întâmplă, care este acţiunea relatată),
„cine” ia parte la acţiune (personajele,
1.2 - identificarea secvenţelor de dialog, trăsături fizice şi morale ale
de naraţiune şi de descriere dintr-un personajelor), „cine“ povesteşte
mesaj oral, în scopul înţelegerii modului (naratorul;
de structurare a acestora;

- specii literare: descrierea;


3.1 - identificarea ideilor principale după
- organizarea dialogului simplu; formule de
citirea globală a unui text;
menţinere a dialogului;

4.1- redactarea unor lucrări scurte pe o


- idei principale, idei secundare;
anumită temă, urmărind un plan;
opera literară; texte literare (populare şi
culte),
4.2 – utilizarea, în redactare, a unor
sinonime, antonime şi derivate adecvate
temei date - transformarea textului dialogat în text
narativ;
3.4- sesizarea corectitudinii utilizării
categoriilor gramaticale învăţate; - sinonime. antonime
- câmpuri lexico- semantive
2.3 - alcătuirea unor propoziţii şi fraze - cuvinte derivate
21
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

corecte din punct de vedere gramatical;


- adjectivul
2.1 - înlănţuirea clară a ideilor într-un
mesaj oral; - expunere orală – individual sau în grup –
a unui plan simplu şi/sau a unui plan
dezvoltat de idei, pornind de la o temă
dată;
2.2 - selectarea elementelor de lexic
adecvate situaţiilor de comunicare; - stabilirea ideilor în jurul cărora se
organizează o temă dată (idee principală,
idee secundară);
3.3- identificarea expresiilor şi a
- sensul unor cuvinte în diferite contexte;
cuvintelor noi într-un text literar sau
nonliterar; - utilizarea, în contexte diferite,a
achiziţiilor lexicale noi;
3.5 -folosirea unor tehnici/ strategii de
lucru cu textul/ cartea; - cuvânt de bază; cuvinte derivate/serii
derivative; rădăcină, sufixe şi prefixe;
sinonime şi antonime
4.4 - redactarea unor texte imaginative şi
reflexive în scopuri şi în contexte variate;
- sinonime şi antonime
- figuri de stil- epitetul

- valorificarea elementelor nonverbale în


interpretarea unor texte studiate;
4.3 – alcătuirea unor propoziţii şi fraze
corecte din punct de vedere grammatical,
folosind corect semnele ortografice şi de - scriere imaginativă (continuarea unor
puncţuaţie texte, schimbarea finalului, a perspectivei
din care se povesteşte etc.);
- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi

22
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

2.5 -participarea la diferite situaţii de întâmplări, scrierea pe marginea textelor


comunicare citite);
autoevaluare a propriilor texte redactare

- semnele de punctuaţie şi de ortografie


- propoziţii simple şi dezvoltate; propoziţie
principală şi propoziţie secundară; fraza

- situaţia de comunicare dialogată;


organizarea dialogului simplu; formule
elementare de menţinere a dialogului;
LITERATURĂ
Structura operei literare: descrierea
În pădurea Petrişorului de Mihail 1
Sadoveanu
1
 Observarea textului
1
 Explorarea textului
1
 Interpretarea textului 1
Descrierea ştiinţifică şi descrierea în texte
de mică publicitate

LIMBĂ
Determinanţii substantivului: adjectivul 1
 Clasificare. Acordul cu substantivul 1
 Funcţii sintactice 1
 Adjective formate cu sufixe şi
prefixe

COMUNICARE 1
Descrierea orală 1
EVALUARE
23
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

3 PORTRETUL 2.3 - alcătuirea unor propoziţii şi fraze - adverbul şi interjecţia 8 S6-S7


corecte din punct de vedere gramatical;
- expunere orală – individual sau în grup – a
2.1 - înlănţuirea clară a ideilor într-un unui plan simplu şi/sau a unui plan dezvoltat
mesaj oral; de idei, pornind de la o temă dată;

- stabilirea ideilor în jurul cărora se


2.2 - selectarea elementelor de lexic organizează o temă dată (idee principală,
adecvate situaţiilor de comunicare; idee secundară);
- sensul unor cuvinte în diferite contexte;
- utilizarea, în contexte diferite,a
achiziţiilor lexicale noi;
- cuvânt de bază; cuvinte derivate/serii
derivative; rădăcină, sufixe şi prefixe;
sinonime şi antonime
3.2 - recunoaşterea modurilor de expu-
nere utilizate într-un text narativ;
- moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog);
- întrebările specifice abordării textelor
narative: „ce“ se povesteşte (ce se
3.3 - identificarea expresiilor şi a întâmplă, care este acţiunea relatată),
cuvintelor noi într-un text literar sau „cine” ia parte la acţiune (personajele,
nonliterar; trăsături fizice şi morale ale personajelor),
„cine“ povesteşte (naratorul;

3.1 -identificarea ideilor principale după - sinonime şi antonime;


citirea globală a unui text; - figuri de stil (personificare, comparaţie,
enumeraţie, repetiţie, epitet);

24
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

3.4 - sesizarea corectitudinii utilizării - idei principale, idei secundare;


categoriilor gramaticale învăţate; - opera literară; texte literare (populare şi
culte),
3.5 -folosirea unor tehnici/ strategii de - raportul dintre realitate şi literatură;
lucru cu textul/ cartea;
-adverbul, interjectia,
4.1 - redactarea unor lucrări scurte pe o
anumită temă, urmărind un plan; - valorificarea elementelor nonverbale în
interpretarea unor texte studiate;
4.3 – alcătuirea unor propoziţii şi fraze
corecte din punct de vedere grammatical, - aprecieri personale referitoare la anumite
folosind corect semnele ortografice şi de secvenţe ale textelor studiate (moduri de
puncţuaţie expunere, figuri de stil) sau la personaje;

- semnele de punctuaţie şi de ortografie


4.4 - redactarea unor texte imaginative şi - propoziţii simple şi dezvoltate; propoziţie
reflexive în scopuri şi în contexte variate; principală şi propoziţie secundară; fraza

- scriere imaginativă (continuarea unor


texte, schimbarea finalului, a perspectivei
din care se povesteşte etc.);
- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi
1.5- aplicarea principilor ascultării active
întâmplări, scrierea pe marginea textelor
în manifestarea unui comportament citite);
comunicativ adecvat;
autoevaluare a propriilor texte redactare

- indici de iniţiere de către partener a unui


dialog;
- elemente verbale şi nonverbale în

25
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

comunicarea orală;
- constituenţii textului oral;

1
LITERATURĂ 1
Mihai Viteazul de Nicolae Bălcescu
 Timp. Spaţiu. Etapele naraţiunii 1
 Personajul: portretul fizic şi 1
portretul moral
Tipuri de portret
LIMBĂ
Părţi de vorbire neflexibile:
 Adverbul 1
- clasificare 1
- funcţii sintactice:
complement 1
 Interjecţia
COMUNICARE 1
Personajul: caracterizarea sumară -
portretul fizic şi portretul moral 1
Recapitulare 1
EVALUARE

26
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

4 BASMUL 3.5 -folosirea unor tehnici/ strategii de - citirea corectă şi fluentă a unui text 8 S8-S10
lucru cu textul/ cartea; cunoscut în faţa unui auditoriu divers;
valorificarea elementelor nonverbale în
interpretarea unor texte studiate;
- note de lectură.
3.3 - identificarea expresiilor şi a
cuvintelor noi într-un text literar sau - sinonime şi antonime;
nonliterar - figuri de stil (personificare, comparaţie,
enumeraţie, repetiţie, epitet);

3.2 -recunoaşterea modurilor de expunere - moduri de expunere (naraţiune, descriere,


utilizate într-un text narativ; dialog);
- întrebările specifice abordării textelor
narative: „ce“ se povesteşte (ce se
întâmplă, care este acţiunea relatată),
„cine” ia parte la acţiune (personajele,
trăsături fizice şi morale ale personajelor),
3.1 - identificarea ideilor principale după „cine“ povesteşte (naratorul);
citirea globală a unui text; specii literare: basmul;

- idei principale, idei secundare;


3.4- sesizarea corectitudinii utilizării - opera literară; texte literare (populare şi
categoriilor gramaticale învăţate; culte),
- raportul dintre realitate şi literatură;
4.1 -redactarea unor lucrări scurte pe o
anumită temă, urmărind un plan; - părţi de propoziţie: predicatul (verbal şi
nominal

- aprecieri personale referitoare la anumite

27
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

4.4 - redactarea unor texte imaginative şi secvenţe ale textelor studiate (moduri de
reflexive în scopuri şi în contexte variate; expunere, figuri de stil) sau la personaje;
-povestirea unor întâmplări reale sau
imaginare;

2.3-alcătuirea unor propoziţii şi fraze - scriere imaginativă (continuarea unor


corecte din punct de vedere gramatical; texte, schimbarea finalului, a perspectivei
din care se povesteşte etc.);
- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi
întâmplări, scrierea pe marginea textelor
2.1- înlănţuirea clară a ideilor într-un citite);
mesaj oral; autoevaluare a propriilor texte redactare

- părţi de propoziţie: predicatul (verbal şi


2.2 - selectarea elementelor de lexic nominal),
adecvate situaţiilor de comunicare;

- expunere orală – individual sau în grup – a


unui plan simplu şi/sau a unui plan dezvoltat
de idei, pornind de la o temă dată;

- stabilirea ideilor în jurul cărora se


organizează o temă dată (idee principală,
idee secundară);
- sensul unor cuvinte în diferite contexte;
- utilizarea, în contexte diferite,a
achiziţiilor lexicale noi;
- cuvânt de bază; cuvinte derivate/serii
derivative; rădăcină, sufixe şi prefixe;
sinonime şi antonime
28
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

LITERATURĂ
Basmul popular: Prâslea cel voinic şi
merele de aur 1
 Observarea textului
 Timp. Spaţiu. Planul simplu de idei 1
 Caracterizarea personajelor 1
1
 Basmul(situaţii şi formule
1
specifice)

LIMBĂ
1
Predicatul

COMUNICARE
1
Scrierea despre textul literar: povestirea
1
EVALUARE

5 LEGENDA 3.5 -folosirea unor tehnici/ strategii de - citirea corectă şi fluentă a unui text 8 S10-S12
lucru cu textul/ cartea; cunoscut în faţa unui auditoriu divers;
valorificarea elementelor nonverbale în
interpretarea unor texte studiate;
- note de lectură.
3.3 -identificarea expresiilor şi a
cuvintelor noi într-un text literar sau - sinonime şi antonime;
nonliterar - figuri de stil (personificare, comparaţie,
enumeraţie, repetiţie, epitet);

3.2 -recunoaşterea modurilor de expunere - moduri de expunere (naraţiune, descriere,


utilizate într-un text narativ; dialog);
29
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

- întrebările specifice abordării textelor


narative: „ce“ se povesteşte (ce se
întâmplă, care este acţiunea relatată),
„cine” ia parte la acţiune (personajele,
3.1 - identificarea ideilor principale după trăsături fizice şi morale ale personajelor),
citirea globală a unui text; „cine“ povesteşte (naratorul);

- idei principale, idei secundare;


3.4- sesizarea corectitudinii utilizării -opera literară; texte literare (populare şi
categoriilor gramaticale învăţate; culte),
- raportul dintre realitate şi literatură;
2.3 -alcătuirea unor propoziţii şi fraze
corecte din punct de vedere gramatical;
- părţi de propoziţie: subiectul;

2.1- înlănţuirea clară a ideilor într-un


-părţi de propoziţie: subiectul;
mesaj oral;

- expunere orală – individual sau în grup – a


unui plan simplu şi/sau a unui plan dezvoltat
2.2 - selectarea elementelor de lexic de idei, pornind de la o temă dată;
adecvate situaţiilor de comunicare;

- stabilirea ideilor în jurul cărora se


organizează o temă dată (idee principală,
idee secundară);
- sensul unor cuvinte în diferite contexte;
- utilizarea, în contexte diferite,a
4.4 - redactarea unor texte imaginative şi achiziţiilor lexicale noi;
reflexive în scopuri şi în contexte variate; - cuvânt de bază; cuvinte derivate/serii
derivative; rădăcină, sufixe şi prefixe;

30
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

sinonime şi antonime

4.2 – utilizarea, în redactare, a unor - scriere imaginativă (continuarea unor


sinonime, antonime şi derivate adecvate texte, schimbarea finalului, a perspectivei
temei date din care se povesteşte etc.);
- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi
întâmplări, scrierea pe marginea textelor
1.1 – identificarea informaţiilor esenţiale
citite);
dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii
sensului global al acestuia; - autoevaluare a propriilor texte redactare.
- sinonime. antonime
- câmpuri lexico- semantive
- cuvinte derivate

- mesaje orale care evidenţiază elementele


specifice situaţiei de comunicare;

LITERATURĂ
Dragoş-Vodă (legenda)
 Observarea textului 1
 Legenda populară 1
Despre oaia pierdută (parabola) 1
LIMBĂ
Subiectul
 Exprimat (simplu şi multiplu). Părţi 1
de vorbire prin care se exprimă
(substantiv, pronume, numeral)
 Neexprimat (subînţeles şi inclus). 1
Acordul predicatului cu subiectul în
persoană şi număr
COMUNICARE
Scrierea (de interes personal) 1
31
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

Recapitulare 1
EVALUARE 1
6 TEZĂ II 8 S12-S13
Recapitulare pentru teză
6
Susținerea tezei 1 14 mai
Discutarea tezei 1
7 POEZIA 3.5 -folosirea unor tehnici/ strategii de- citirea corectă şi fluentă a unui text 5 S14
lucru cu textul/ cartea; cunoscut în faţa unui auditoriu divers;
valorificarea elementelor nonverbale în
3.2 -recunoaşterea modurilor de expunere interpretarea unor texte studiate;
utilizate într-un text narativ;
- moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog);
3.3 -identificarea expresiilor şi a
cuvintelor noi într-un text literar sau
nonliterar; - sinonime şi antonime;
-figuri de stil (personificare, comparaţie,
enumeraţie, repetiţie, epitet);
2.2 - selectarea elementelor de lexic
adecvate situaţiilor de comunicare; - sensul unor cuvinte în diferite contexte;
- utilizarea, în contexte diferite, a
3.1 -identificarea ideilor principale după achiziţiilor lexicale noi;
citirea globală a unui text; - conţinutul şi structurarea formală a
textului poetic (în strofe şi în versuri); rima
în poeziile studiate ;
- raportul dintre realitate şi literatură;
3.4- sesizarea corectitudinii utilizării
categoriilor gramaticale învăţate;
- părţi de propoziţie: atributul
2.3 -alcătuirea unor propoziţii şi fraze

32
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

corecte din punct de vedere gramatical;


- părţi de propoziţie: atributul
4.1 - redactarea unor lucrări scurte pe o
anumită temă, urmărind un plan; - aprecieri personale referitoare la
anumite secvenţe ale textelor studiate
1.5- aplicarea principilor ascultării active (moduri de expunere, figuri de stil) sau
la personaje;
în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat;
- indici de iniţiere de către partener a unui
dialog;
2.1- înlănţuirea clară a ideilor într-un
mesaj oral; - elemente verbale şi nonverbale în
comunicarea orală;
- - constituenţii textului oral;

4.2 – utilizarea, în redactare, a unor


sinonime, antonime şi derivate adecvate - expunere orală – individual sau în grup –
temei date a unui plan simplu şi/sau a unui plan
dezvoltat de idei, pornind de la o temă
dată;

- sinonime. Antonime
- câmpuri lexico- semantive
4.4 - redactarea unor texte imaginative şi - cuvinte derivate
reflexive în scopuri şi în contexte variate;
- scriere imaginativă (continuarea unor
texte, schimbarea finalului, a perspectivei
din care se povesteşte etc.);
- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi
întâmplări, scrierea pe marginea textelor
citite);
- autoevaluare a propriilor texte redactare.
33
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

LITERATURĂ
1
Ce te legeni... de Mihai Eminescu
1
 Versificaţie. Figuri de stil
LIMBĂ
Atributul
 Elementele regente
1
COMUNICARE
Scrierea despre textul literar: Cum scriem 1
despre textul literar?
EVALUARE 1
8 SNOAVA 3.5 -folosirea unor tehnici/ strategii de - citirea corectă şi fluentă a unui text 10 S15-S16
lucru cu textul/ cartea; cunoscut în faţa unui auditoriu divers;
valorificarea elementelor nonverbale în
interpretarea unor texte studiate;
3.3-identificarea expresiilor şi a
cuvintelor noi într-un text literar sau
nonliterar; - sinonime şi antonime;
- idei principale, idei secundare;
3.1-identificarea ideilor principale după -opera literară; texte literare (populare şi
citirea globală a unui text; culte),
- raportul dintre realitate şi literatură;
3.4- sesizarea corectitudinii utilizării
categoriilor gramaticale învăţate; - complementul, conjuncţia;

2.3 - alcătuirea unor propoziţii şi fraze - complementul, conjuncţia;


corecte din punct de vedere gramatical;
- situaţia de comunicare dialogată;
2.5 -participarea la diferite situaţii de organizarea dialogului simplu; formule

34
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

comunicare elementare de menţinere a dialogului;

4.4 - redactarea unor texte imaginative şi - scriere imaginativă (continuarea unor


reflexive în scopuri şi în contexte variate; texte, schimbarea finalului, a perspectivei
din care se povesteşte etc.);
- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi
întâmplări, scrierea pe marginea textelor
citite);
- autoevaluare a propriilor texte redactare.
4.2 – utilizarea, în redactare, a unor - sinonime. Antonime
sinonime, antonime şi derivate adecvate - câmpuri lexico- semantive
temei date
- cuvinte derivate

- indici de iniţiere de către partener a unui


1.5- aplicarea principilor ascultării active dialog;
în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat; - elemente verbale şi nonverbale în
comunicarea orală;
- constituenţii textului oral;

- moduri de expunere (naraţiune, descriere,


3.2 -recunoaşterea modurilor de expunere dialog);
utilizate într-un text narativ;
- întrebările specifice abordării textelor
narative: „ce“ se povesteşte (ce se
întâmplă, care este acţiunea relatată),
„cine” ia parte la acţiune (personajele,
2.1- înlănţuirea clară a ideilor într-un trăsături fizice şi morale ale personajelor),
mesaj oral; „cine“ povesteşte (naratorul);
- expunere orală – individual sau în grup – a
unui plan simplu şi/sau a unui plan dezvoltat
de idei, pornind de la o temă dată;
35
Conform OMECI nr. 5097/09.09.2009

LITERATURĂ
Boierul şi Păcală 2
LIMBĂ
Complementul 1
 Elementele regente
LIMBĂ
Sintaxa frazei: 1
 Propoziţia principală 1
 Propoziţia secundară
 Elemente de relaţie – conjuncţii 1
simple şi compuse
 Coordonarea copulativă şi prin 1
juxtapunere
 Subordonarea 1
COMUNICARE
Textul dialogat: formule specifice 1
1
EVALUARE
9 EVALUARE Recapitularea continuturilor din clasa a V- 10 S17-S18
FINA a.
LA

36