Sunteți pe pagina 1din 7

1

Absenț a pigmentului fotosensibil pentru lumina

daltonism;

verde poart ă numirea de:

2

Accelerarea VSH-lui este determinata de:

sc ăderea numărului de hematii;

3

Accelerarea VSH-ului este determinat ă de:

reducerea albuminelor și creș terea globulinelor plasmatice;

Acest receptor este blocat prin hexametoniu la nivel ganglionar, nu îns ă ș i la nivelul jonc ț iunii

4

neuromusculare:

nicotinici colinergici;

muș chiului ciliar;

5

Acomodarea se realizeaz ă prin contracț ia:

 

variația convexit ăț ii cristalinului;

6

Acomodarea se realizeaz ă prin:

7

Activarea factorului XII al coagul ării este

contactul cu colagenul;

determinat ă de:

8

Activarea factorului XII, în coagularea intrinsec ă, se

contact cu pl ăcuț e agregate ș i colagenul ;

face prin

9

Aferentele reticulare sunt următoarele, cu excepț ia uneia:

 

hipofizare;

10

Alegeț i afirma ț ia ce nu ține de func ț iile pl ămânilor:

eliberarea în circulație a adrenalinei, vasopresinei ș i oxitocinei;

este mai mic comparativ cu cel al CO2, deoarece O2 este mai putin solubil;

11

Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la coeficientul de

este cea mai mic ă în spaț iul mort anatomic la sfârș itul inspiraț iei;

difuziune a O2:

12

Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la concentraț ia

CO2:

13

Alegeţ i afirma ț ia corectă referitor la factorul ce NU

Viteza de circulație

afecteaz ă formarea HbO2:

14

Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la forma cea mai

bicarbonaț i de sodiu în plasmă; 12-16 resp/min;

important ă de transport a CO2:

15

Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la frecvența

respiraț iei la adult normal în repaus:

16

Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la mecanismul

ambele faze sunt active;

respiraț iei for ț ate:

17

Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la mecanismul

este activă numai inspiraț ia;

respiraț iei în repaus:

18

Alegeţ i afirma ț ia corectă referitor la modific ările

hipoxie, hipercapnie ș i acidoz ă respiratorie; devine mai negativă; este generat de grupul dorsal de neuroni respiratori

produse de hipoventilație:

19

Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la presiunea

intrapleural ă la inspiraț ie:

20

Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la ritmul respirator

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/35804702_18542973979…oh=39c70b4580bfe132a2caceb9b54864de&oe=5B317761&dl=1

6/24/18, 00F33 Page 1 of 7

de baz ă:

bulbari;

21 Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la ritmul respirator

de baz ă:

22 în pl ămâni ș i ț esuturi:

Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la schimbul de gaze

23 Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la valorile mai

reduse a PaO2:

este generat de centrul respirator bulbar;

prin difuziune;

sunt în sângele venos

24 Alegeț i afirma ț ia corectă referitor la volumul de aer

rămas în pl ămâni dup ă o expiraț ie normal ă:

este volumul rezidual ș i volumul expirator de rezervă;

25 Alegeț i afirma ț ia corecta. AMPc:

este mesagerul secund care mediaz ă creș terea permeabilit ății apei, produs ă de vasopresină, în tubul colector;

26 Alegeț i afirma ț ia corecta. Cantitatea de ioni de K+ excretat ă de

rinichi scade dac ă:

reabsorb ția

Na+ în

nefronul distal

scade

27 măsurarea cea mai exact ă a filtratului glomerular la om? Alegeț i afirma ț ia corecta. Care din următoarele substanțe va fi

28 mai concentrat ă la sfârș itul tubului proximal decât la începutul acestuia?

29 Alegeț i afirma ț ia corecta. Care este regiunea nefronului în care

Alegeț i afirma ț ia corecta. Care din următoarele substanțe permit clearance-ul

debitul ultrafiltratului este maxim?

inulinei

creatinina

capsula

Bowman

ionul de H+

secreţ iei de aldosteron

30 Alegeț i afirma ț ia corecta. Contratransportul Na+-lui în tubul

contort proximal are loc cu:

31 Alegeț i afirma ț ia corecta. Creș terea potasemiei produce o creș tere a:

32 Alegeț i afirma ț ia corectă. Ductul colector:

regiunea unde permeabilitatea pentru ap ă nu depinde de osmolalitatea plasmei;

33 Alegeț i afirma ț ia corectă. Efectul HAD asupra rinichiului este de a:

creș te permeabilitatea tubului distal pentru ap ă

Alegeț i afirma ț ia corecta. Factorul major care

34 determină reabsorb ț ia apei la nivelul tubului contort proximal este:

35 Alegeț i afirma ț ia corecta. Func ț ia fibrinolitică a

rinichiului se realizeaz ă prin:

reabsorb ţia activă a Na+-lui

tubul contort distal;

36 Alegeț i afirma ț ia corecta. Glucoza este reabsorbit ă în: tubul proximal contort

37 Alegeț i afirma ț ia corecta. Glucoza, care este filtrata la tubul contort

nivel glomerular, este reabsorbita în:

proximal

38 Alegeț i afirma ț ia corecta. In absenț a vasopresinei,

cea mai mare cantitate de apă se reabsoarbe în:

39 Alegeț i afirma ț ia corecta. Locul de ac ț iune a

tiazidelor:

tubul proximal

tubul contort

distal;

40 Alegeț i afirma ț ia corecta. Membrana filtrantă

glomerulară:

bariera care separă capilarele sanguine glomerulare de spaț iul urinar dintre foi țele capsulei Bowman;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/35804702_18542973979…oh=39c70b4580bfe132a2caceb9b54864de&oe=5B317761&dl=1

6/24/18, 00F33 Page 2 of 7

41 Alegeț i afirma ț ia corecta. Porț iunea tubulară, în care fluidul este totdeauna izoton cu plasma:

42 Alegeț i afirma ț ia corecta. Proteinuria reprezinta:

43 Alegeț i afirma ț ia corecta. Reabsorb ția Na+ în tubul

contort distal, creș te dac ă are loc o

creș tere a:

44 Alegeț i afirma ț ia corecta. Secreț ia de H+ în tubul

contort proximal este asociat ă primar cu:

Alegeț i afirma ț ia corecta. Transportul activ la nivel

45 renal, de-a lungul nefronului are loc pentru următoarele substanț e, cu excep ția:

46 Alegeț i afirma ț ia INCORECT Ă referitor la pneumotorax:

capsula Bowman.

excreția anormal ă de proteine în urină

concentraţ iei de K+ plasmatic

reabsorb ția ionilor de HC03

ureei

presiunea intrapleural ă este mai mare ca cea atmosferic ă în pneumotorax deschis;

47 Alegeț i afirma ț ia INCORECT Ă referitor la grupul

respirator dorsal:

este responsabil în special pentru expirația for ț at ă;

48 Alegeț i afirma ț ia INCORECT Ă referitor la

hiperventilaţ ia voluntară

poate induce o pierdere a conștiinței din cauza unei hiperoxii cerebrale ;

49 Alegeț i afirma ț ia INCORECT Ă referitor la volumul respirator curent:

este inclus în volumul inspirator de rezervă;

50 Alegeț i factorul ce NU afecteaz ă direct rata difuziunii gazelor

prin membrana respiratorie:

volumul

spaț iului

mort

anatomic;

51 Alegeţ i modific ările respiratorii ce apar la secționarea

măduvei spinării la nivelul C1:

52 Alegeț i modific ările respiratorii în timpul degluti ției:

53 Aminoacizii sunt reabsorbi ț i din filtratul glomerular la

nivelul:

54 Apneea apare în caz de sec țiune:

55 Aportul normal de apa, pentru un organism adult

s ănătos, în 24 ore, este:

56 Aria integrativa pentru reflexele spinale este

reprezentata de:

apnee;

apnee de scurt ă durat ă;

tubului proximal

la nivelul bulbar inferior (sub decusatia piramidala);

2500 ml ;

Substanț a cenusie;

57 Arteriolele:

58 Astigmatismul se corecteaz ă cu lentile:

59 Asupra c ărui proces are influenț a mai mare

parasimpaticul, faț a de simpatic:

60 Avitaminoza K determină un deficit de hemostaz ă

prin lipsa factorului:

61 Calcitonina este secretata de:

62 Cantitatea cea mai mare de azot neproteic din sânge

rezultă din

63 Capacitatea Inspiratorie.

64 în:

Capilarele cu permeabilitatea cea mai mare se afl ă

prezintă o bogată inervație simpatic ă;

cilindrice;

motilitate și secreț ie gastrointestinal ă;

II;

tiroida în compartimentul intersti ț ial;

uree ;

Include Volumul Curent și Volumul Inspirator de Rezervă;

ficat;

65 transmitere chimica sunt CU EXCEP Ț IA:

Caracteristicele func ț ionale ale sinapselor cu

66 Care afirma ț ie este corect ă:

67 Care din elementele enumerate NU fac parte din

urechea medie:

transmiterea bilaterala;

dereglarea integrit ăț ii func ț ionale (reversibil ă) se ob ține la ac ț iunea cu lidocaină;

membrana vestibulara;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/35804702_18542973979…oh=39c70b4580bfe132a2caceb9b54864de&oe=5B317761&dl=1

6/24/18, 00F33 Page 3 of 7

68 Care din func ț iile enumerate ii aparț in enterochinazei:

69 Care din func ț iile enumerate nu-i corespund salivei;

70 Care din procesele enumerate NU au loc în intestinul gros:

activeaz ă tripsinogenul;

respiratorie;

reabsorb ț ia s ărurilor biliare;

Care din substanț ele descrise este considerata

71 neurotransmi țătorul major implicat în producerea somnului lent:

serotonina;

72 la cortexul cerebelos Care din următoarele conductanț e (g) este mai mare

73 în timpul fazei de platou a potenț ialului de acț iune ventricular, faț a de repaus:

74 Care din următoarele senzaț ii NU sunt ini ț iate de la

Care din următoarele celule formeaz ă cai eferente de

nivelul terminaț iilor nervoase libere?

Care din următoarele structuri NU aparț ine de

75

cohlee? Care din următoarele substanț e, prezente în concentrații

celulele Purkinje ;

g Ca2+;

senzaț ia de gust;

utricula;

76 ridicate în putamen, nucleul caudat ș i substanț a neagra, scad în concentraț ie în boala lui Parkinson:

77 Care din următoarele ț esuturi conț ine cea mai mare

proporț ie de apa:

dopamina;

ț esutul muscular;

78 Care din următoarele ț esuturi conț ine cea mai mica

proporț ie de apa:

79 Care dintre celulele glandelor stomacale secreta mucina:

80 adrenalină, comparativ cu alfa-receptorii:

Care dintre următorii receptori sunt mai sensibili la

81 Care este stimulul adecvat pentru declanșarea defecaț iei:

82 Care este cauza defectelor vederii color:

smal ț ul dentar;

mucoase (auxiliare); receptorii beta-2- adrenergici; destinderea ampulei rectale în urma p ătrunderii în rect a materiilor fecale; lipsa diferitor tipuri de conuri;

83 venoasă?

Care este factorul principal care determină circulația

for ț a de contrac ț ie a inimii, care întreține gradientul de presiune între capetele sistemului venos;

84 Care este func ț ia majora a ariei Wernicke:

85 Care este func ț ia respiratorie a pl ămânilor:

86 Care receptori sunt parte componentă a canalelor ionice pentru Na+ ș i K+:

înț elegerea limbajului ș i efectuarea proceselor intelectuale; menț inerea homeostaziei gazoase;

receptorii nicotinici;

Care structuri ale creierului sunt responsabile de trecerea

87 informa ț iei din memoria de scurt ă durată in memoria de lung ă durat ă:

88 dureroasa:

89 Care suprafață a sistemului optic al ochiului are cea mai

Care substanță din cele enumerate este cea mai

mare putere de refrac ț ie:

90 Care tip de celule NU face parte din celulele retinei:

91 submaxilare:

92 Cataracta se manifesta prin :

Care-i ac ț iunea nervului simpatic asupra vaselor glandei

93 Cauzele hipertiroidismului sunt:

Ce mediator se elimina în terminatiunile coardei timpanice,

94 care inerveaz ă glanda submaxilara:

95 Ce modific ări ionice au loc în faza de depolarizare rapid ă, a

fibrelor miocardice?

96 Ce numim anizocorie:

97 Ce numim helicotrema:

98 Ce numim memorie:

99 Ce se înț elege prin automatism cardiac:

hipocampul;

bradichinina;

suprafaț a anterioara a corneei; celule ciliate externe;

vasoconstric ț ie;

opacifierea cristalinului; prezenta în sânge a anticorpilor tireostimulina cu ac țiuni similare TSH;

acetilcolina;

creș te conductanța membranei pentru Na+; diametrul diferit al pupilelor;

orificiul ce uneș te rampa timpanic ă cu cea vestibulara; toate răspunsurile corecte;

generarea unor excitații ritmice de c ătre țesutul excitoconductor nodal;

100 Ce structuri ale ochiului asigura formarea umoarei apoase:

procesele (pliurile) ciliare din corpul ciliar;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/35804702_18542973979…oh=39c70b4580bfe132a2caceb9b54864de&oe=5B317761&dl=1

6/24/18, 00F33 Page 4 of 7

101 Ce tulburare a ritmului cardiac este fatal ă şi determină dup ă câteva minute moartea:

102 Cea mai crescuta concentraț ie a proteinelor este în:

103 Cea mai mare cantitate din aportul zilnic de apa se

104 se afl ă în:

realizeaz ă:

Cea mai mare parte a CO2 transportat în sângele venos

105 extravascular este:

Cel mai important component osmotic al spaț iului

106 ontogenezei, se găseș te la:

107 Circuitele neuronale pentru mi ș c ările de repetate ale

Cel mai mic procent de apa din organism, în cursul

picioarelor “dinspre ș i c ătre corp” se afla la nivelul:

Citratul este un anticoagulant folosit pentru capacitatea

108 sa de a:

Coagularea sângelui se opreș te, in vitro, la ad ăugarea de

109 citrat de Na+/ K+, oxalat de K+/ Na+, pentru c ă are loc:

110 Constric ț ia arteriolară poate rezulta dintr-o creș tere a concentrației:

111 de:

112 Controlul voluntar explicit al respiraț iei este realizat:

113 Corecț ia astigmatismului poate fi efectuata:

Controlul autonom al acomodaț iei ochiului este asigurat

114 enterochinazei din sucul intestinal:

Cum ac ț ioneaz ă sucul pancreatic asupra cantit ății

115 timpanul ș i sistemul oscilator:

Cum se modifica sensibilitatea auzului când se înl ătură

116 geniculaț i laterali:

117 Diabetul zaharat tip I se datoreș te:

De la care receptori impulsurile se transmit la corpii

118 lung ă de viaţă o au:

Dintre elementele figurate ale sângelui durata cea mai

119 vizual poarta denumirea de:

Dispari ț ia percep ț iei vizuale în diferite arii a câmpului

120 Distanț a focal ă a lentilei este:

121 Durata medie de viaţă a unei hematii este

122 decerebrare:

123 Factorul XIII poate fi activat de:

124 Func ț ia primara a ganglionilor bazali este:

Excitarea c ăror nuclee duce la accentuarea regiditatii de

125 Gastrina este secretat ă de:

fibrilaț ia ventriculară;

compartimentul

intracelular;

pe cale orala, prin ingestia de apa și alte lichide;

hidrocarbonat de Na+

Na+;

b ătrân;

Măduvei spinării;

fixa ionii de Ca2+;

fixarea Ca2+;

angiotensinei II;

sistemul nervos parasimpatic; direct prin c ăile corticospinale; cu lentile cilindrice;

măreș te;

scade esențial;

fotoreceptorii retinei;

lipsei de insulina;

limfocitele T cu memorie;

hemianopsie;

distanța între centrul optic al lentilei ș i focarul principal;

patru luni; nucleelor Deiters a bulbului rahidian; trombina ș i Ca2+ ; realizarea miș c ărilor complexe invațate; celulele G de la nivelul antrului piloric;

126 Gonadotropinele (LH, FSH) sunt secretate de:

127 Guş a endemic ă este caracterizat ă prin:

hipofiza anterioara; hipertrofia tiroidei ș i hipersecreț ia de coloid; distrugerea nucleelor vestibulari (în special Deuters); contrac ția musculaturii scheletice; steroizi; ovarului; peptide, proteine; stimuleaz ă secreț ia de testosteron în

testicul;

128 decerebrare poate fi înl ăturată prin:

129 Hipotalamusul NU este implicat în reglarea:

130 Hormonii corticosuprarenalei sunt ca structura:

131 Hormonii estrogeni sunt secretaț i la nivelul:

132 Hormonii hipotalamici sunt ca structura:

133 Hormonul luteinizant (LH) la bărbat:

134 In cavitatea bucala la adult are loc scindarea enzimatica a: amidonului preparat;

135 În cazul ochiului emetrop:

136 În cazul ochiului hipermetrop:

Hipertonia musculară produs ă prin rigiditatea de

imaginea obiectelor se formeaz ă pe retina ( pata galbenă); imaginea se formeaz ă dupa retina

70-80 ml;

Receptori viscerali din rinichi ș i ficat;

tensiunea dezvoltată în muş chi la începutul mi ş c ării

137 sânge de:

138 În reglarea reflexă a respiraț iei NU particip ă:

In cursul sistolei ventriculare se expulzeaz ă o cantitate de

În timpul unei mi ș c ări voluntare, organul (corpusculul)

139 tendinos Golgi transmite sistemului nervos central informa ț ii despre:

140 semifluida cu reac ț ie acida numita:

141 In vitro, contrac ț iile inimii nu sunt influențate de:

142 Închiderea valvulelor atrio-ventriculare apare în timpul

In urma digestiei gastrice se formeaz ă o pasta omogena,

unuia din componentele unui traseu EKG:

Informaț ia despre lungimea și viteza de modificare a

chim gastric;

inerva ț ia vegetativă;

complexul QRS;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/35804702_18542973979…oh=39c70b4580bfe132a2caceb9b54864de&oe=5B317761&dl=1

6/24/18, 00F33 Page 5 of 7

143 lungimii muș chiului este generata de:

144 Informaț ia despre tensiunea muș chiului este generata de:

145 Intensitatea sunetelor se măsoară:

146 Izotonia semnifica valoarea constanta a osmolarit ăii egala cu:

147 maximala:

La ce hrana ingerata se elimina suc gastric cu aciditatea

148 mecanismul nervos de reglare a secreției digestive :

La un pacient conț inutul de hemoglobina este de 135 g/L

149 sânge, iar numărul hematiilor este de 4,5 milioane/mm3. Care este capacitatea de oxigenare a sângelui arterial?

150 Lezarea c ăror arii corticale provoacă apari ția afaziei motorie:

La ce nivel al tubului digestiv ac ț ioneaz ă predominant

Fusurile musculare;

Organele tendinoase Golgi; în decibeli;

300 mosmol/l;

carne;

cavitate bucala;

19 ml 02 /%;

aria Broca;

151 decerebrare:

Lezarea c ăror nuclee duce la dispari ția regiditatii de

152 decerebrare:

153 Liberinele si statinele se secreta la nivelul:

154 Miopia se corecteaz ă cu lentile:

Lezarea c ăror nuclee duce la dispari ția regiditatii de

155 deoarece:

Nodul sinoatrial este focarul principal de automatism

156 O alcaloza metabolică poate fi determinată de:

157 O persoana tânără poate sa audă sunete de intensitate

mare cu limitele spectrului de frecventa:

158 Parathormonul si calcitonina sunt ca structura:

159 conexiunea cu tractul:

Pedunculul cerebelos mijlociu conț ine fibre aferente pentru

nucleelor Deiters a bulbului rahidian;

---

nucleul arcuat din hipotalamusul medial; divergente; are o frecvenț a spontană de desc ărcare mai mare ca restul forma ț iunilor nodale; deshidratarea prin vărs ături cu conținut gastric;

20-20000 Hz;

proteine;

pontocerebelos

160 de la persoana examinata la distanta de:

Pentru determinarea acuităț ii vizuale optotipul este plasat

5m;

161 degradare ai:

162 Precizaț i care este locul de secreț ie al hormonului gastrina: porț iunea pilorica a stomacului;

Pigmenț ii biliari (bilirubina ș i biliverdina) sunt produș i de

hemoglobinei ;

163 fluidului intracelular:

164 Presbiopia apare în rezultatul:

165 Prin ce se caracterizeaz ă afazia auditiva Wernike:

Precizaț i concentraț ia corect ă a urm ătoarelor substanțe din

166 Prolactina este secretata de:

155 mEq/1 K+;

sc ăderii elasticit ății cristalinului; incapacitatea de a înț elege cuvintele auzite; hipofiza anterioara;

167 Protanomalia este:

perceperea defectuoas ă a culorii roșii;

sub nucleii roșii;

cantitatea de azot introdus ă în organism cu hrana predomina asupra celei eliminate din organism;

168 cerebral:

169 Selectați afirma ț ia corect ă referitor la bilanț ul azotat. Prin

Rigiditatea de decerebrare apare la sec ț ionarea trunchiului

bilanț ul azotat pozitiv se subînț elege:

Selectați afirma ț ia corecta referitor la echilibrul azotat. Prin azotul introdus este egal cu cel

170 echilibru azotat se subînț elege:

eliminat ;

Selectați afirma ț ia corecta referitor la funcț iile proteinelor

171 plasmatice. Func ț ia principala a albuminelor plasmatice este:

172 Selectați afirma ț ia corect ă. Aportul azotului NU are loc:

Selectați afirma ț ia corecta. Concentrația normala a

173 glucozei sanguine la o persoana care nu a mâncat în intervalul ultimelor 3-4 ore:

174 glucoz ă în sânge se numeș te:

Selectați afirma ț ia corect ă. Reducerea conținutului de

175 în dependenta de:

176 Sistemul opioid al creerului:

177 Sunt adevărate următoarele afirmaț ii privind sucul

Sistemul nervos interpreteaz ă diferite senzaț ii de culoare

pancreatic cu EXCEP Ț IA faptului ca:

178 Teritoriul vascular cu cea mai mare suprafața de schimb

(cm2) este reprezentat de:

179 Totalitatea actelor prin care bolul alimentar trece din

cavitatea bucala în stomac se numește:

Tulburări ale echilibrului acido-bazic, asociate cu un

180 conț inut crescut de bicarbonat standard în plasmă, se pot întâlni în

181 de la cohlee este:

Un nucleu din bulb, care primește fibre aferente primare

asigurarea presiunii coloid-osmotice;

în inani ție proteic ă;

3,3 - 5,5 mmol/l;

hipoglicemie;

proporț iile stimul ării celor trei tipuri de conuri; face parte din sistemul de analgezie a creierului; secreț ia sa este numai sub control nervos;

capilare;

degluti ție;

alcaloza metabolic ă ;

nucleul cohlear dorsal;

Un subiect uman de grup sanguin A II Rh (+) poate dona

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/35804702_18542973979…oh=39c70b4580bfe132a2caceb9b54864de&oe=5B317761&dl=1

6/24/18, 00F33 Page 6 of 7

182 500 ml sânge unui primitor:

ABIV Rh (+)

183 Unde este localizat centrul salivar:

in bulbul rahidian;

184 Următorii factori influenț eaz ă capacitatea de fixare a O2

pe hemoglobina cu EXCEPȚ IA:

viteza de circulație a sângelui;

185 Valoarea pH-ului sucului pancreatic:

7,8-8,4;

186 Vasopresina (ADH) produce la nivelul tubului urinar:

reabsorbtia apei;

187 Vezica biliară este contractat ă cel mai puternic de:

colecistokinina;

188 Zgomotul I cardiac, debuteaz ă o dat ă cu una din

următoarele faze ale ciclului cardiac:

contracț ia izovolumetrică;

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/35804702_18542973979…oh=39c70b4580bfe132a2caceb9b54864de&oe=5B317761&dl=1

6/24/18, 00F33 Page 7 of 7