Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 06.06.2019
Prof. Înv. Primar: Jîjîe-Gălbău Elena
Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași
Clasa: I A
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: Vine vara!
Subiectul lecției: Grupurile „oa”, „uă”, „ia”, „ea”, „ie”
Tipul lecției: Recapitulare
Scopul lecției: Consolidarea deprinderilor de a pronunța și de a scrie corect cuvinte care
conțin grupurile de litere/sunete învățate.
Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare;
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare;
Competențe specifice:
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate;
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare;
2.2. Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple;
3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1. Scrierea literelor de mână;
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână,
folosind materiale diverse.
Obiective operaționale:
O1: - Să răspundă corect la ghicitori;
O2: - Să identifice corect grupurile de litere învățate;
O3: - Să completeze cuvintele lacunare cu grupul de litere potrivit;
O4: - Să aleagă forma corectă a cuvintelor date;
O5: - Să scrie forma de singular a cuvintelor date;
O6: - Să reconstruiască proverbele și expresiile dispuse pe jetoane;
O7: - Să formuleze răspunsuri corecte la întrebările adresate.
Strategii didactice:
a) Metode și procedee: conversația, expunerea, exercițiul, jocul didactic, R.A.I.
b) Mijloace de învățământ: anexa 1, anexa 2, plicul cu jetoane, mingea
c) Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe
Resurse:
a) Temporale: 50 minute
b) Umane: 21 elevi
c) Bibliografice:
Programa şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru disciplina
Comunicare în limba română, clasa a II-a , aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013;
Mihăilescu, Cleopatra, Pițilă, Tudora, 2018, Comunicare în limba română. Manual
pentru clasa I, Ed. Didactică și Pedagogică, București.
Gorgan, Marcela, Farcaș, Genoveva, Palaga, Daniela, 2006, Elemente de scriere
ortografică, Ed. AS`S
Nr. Momentele lecției Ob. Conținut instructiv - educativ Strategii didactice Evaluare
Crt. Op. Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1. Moment Se asigură un climat favorabil
organizatoric desfășurării lecției. Se pregătesc
materialele didactice.
2. Captarea atenției O1 Pentru captarea atenției voi folosi
bilețele cu ghicitori. Pe rând, va veni Evaluez
câte un elev ce va extrage o Conversația Anexa 1 capacitatea
ghicitoare. Răspunsurile ghicitorilor elevilor de a
sunt cuvinte ce conțin grupuri de răspunde corect la
sunete/litere învățate, iar elevii trebuie ghicitori.
să le identifice.
3. Anunțarea temei și Voi prezenta elevilor într-o
a obiectivelor manieră accesibilă obiectivele pe care Expunerea Frontal
le urmăresc, specificând mijloacele de
realizare selectate pentru lecție.
4. Recapitularea În această etapă elevii vor primi
cunoștințelor câte o fișă de lucru. Evaluez
Anexa 2 capacitatea
La prima sarcină elevii vor avea de elevilor de a citi
citit un scurt text și de identificat Individual corect și coerent
O2 cuvintele care conțin grupurile de Conversația Frontal textul dat.
litere studiate. După rezolvarea Exercițiul
acestei sarcini, suplimentar, elevilor li Evaluez
se propune exemplificarea altor capacitatea
cuvinte care să conțină grupurile de elevilor de a
litere învățate. identifica în
cuvinte, grupurile
Următorul exercițiu, constă în de litere studiate.
O3 completarea spațiilor punctate cu
grupurile de litere potrivite. Evaluez
capacitatea
În continuare, pentru a-i energiza elevilor de a
O2 pe elevi, voi propune un scurt joculeț Jocul didactic Frontal completa corect
numit „Popcorn”. Elevii vor sta spațiile punctate.
ghemuiți la marginea băncii și li se
vor adresa cuvinte ce vor conține sau Evaluez
nu grupurile de sunete învățate capacitatea
(broască, ploaie, copil, rouă, bancă, elevilor de a se
căprioară). În momentul în care elevii adapta la regulile
aud cuvântul ce conține un grup de jocului și de a se
sunete din cele studiate, aceștia vor concentra asupra
sări și vor bate din palme. În cazul în cerinței.
care aceștia aud un cuvânt care nu
conține un grup de sunete, vor rămâne Evaluez
în poziția inițială. capacitatea
elevilor de a
A treia sarcină constă în Conversația Individual deosebi două
O2 sublinierea cu două culori diferite a Exercițiul Frontal grupuri de litere
grupurilor de litere din cuvintele date. diferite.

Următorul exercițiu presupune Evaluez


O4 tăierea cu o linie a formelor incorecte capacitatea
din structurile date. elevilor de a alege
forma corectă a
Ultima sarcină din fișa de lucru cuvintelor.
O5 solicită transformarea cuvintelor de la
plural la singular. Evaluez
capacitatea
elevilor de a
transforma
cuvintele de la
plural la singular.
5. Obținerea Clasa va fi împărțită în echipe de
performanței câte patru/cinci elevi ce vor primi câte
un plic în care se va afla un mic
O6 puzzle ce va reconstrui câte un Evaluez
proverb sau o expresie. capacitatea
1.Apa trece, pietrele rămân. Conversația Plicul cu Pe grupe elevilor de a
2.Buturuga mică răstoarnă carul Expunerea jetoane ordona corect
mare. Jocul didactic cuvinte
3.Cine aleargă după doi iepuri, nu amestecate.
prinde niciunul.
4.A bate apa-n piuă.
5.Cine s-a fript cu ciorbă, suflă și-n
iaurt.

6. Asigurarea La finalul activității, le propun


retenției și a elevilor un joc: Răspunde, aruncă,
transferului O7 interoghează, care are ca obiectiv Evaluez
formularea de răspunsuri la întrebările capacitatea
adresate pe baza lecției recapitulate. Jocul didactic Mingea Frontal elevilor de a
1.Ce lecție am recapitulat astăzi? R.A.I răspunde corect la
2.Dați exemple de cuvinte care să întrebări.
conțină grupurile de litere învățate.
3.Alcătuiți câte o propoziție cu
fiecare din cuvintele menționate
anterior.
7. Încheierea Se fac aprecieri generale asupra Frontal Aprecieri verbale
activității modului în care s-a desfășurat lecția.