Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VISTEA DE JOS

JUD.BRAȘOV
Nr……………din………………

Raportul asupra activităţii


Comisiei pentru situaţii de
urgenţă-P.S.I
SSM.ȘI ED.RUTIERĂ ,
An şcolar 2018-2019
I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii
În cursul semestrului al II-lea a anului şcolar 2018 -2019, comisia de
prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul şcolii şi-a desfăşurat activitatea
conform graficului întocmit şi a urmărit atingerea obiectivelor propuse:
a) cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de
manifestare a acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de
acţiune şi comportare în situaţia producerii lor;
b) formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice privind
modul de comportare pe timpul situaţiilor de urgenţă;
c) formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele în domeniul
situaţiilor de urgenţă pentru reglarea şi influenţarea comportamentului
propriu şi de grup şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare.
d) organizarea şi desfăşurarea unor concursuri pe teme de P.S.I.
Activităţile tematice propuse au fost organizate pe nivel de învăţământ de
către fiecare cadru didactic responsabil. Toate cadrele didactice au organizat
activităţi de prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente
şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot intervenii în lecţii, pe
timpul pauzelor, la activităţile de educaţie fizică, în timpul activităţilor
extracurriculare, şi comportamentul în situaţii limită. La orele de
consiliere/dirigenţie cadrele didactice au organizat activităţi teoretice dar şi
practice cu privire la apărarea împotriva incendiilor, cutremurelor, înzepezirilor şi
măsurile de protejare.
Pe parcursul semestrului II, cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Lisa
și grădinițele din subordine au organizat diferite activităţi( conform
informărilor/înştiinţărilor primite) ce au constat în: procese-verbale privind
instructajul elevilor privind normele de prevenire a incendiilor, stabilirea
,,pompierului clasei’’ şi responsabilităţilor acestuia, responsabilul cu disciplina şi a
serviciului pe clasă/şcoală, exerciţii de simulare a unui incediu,informarea privind
normele şi regulile de pregătire antiseismică, protecţie, comportare în caz de
cutremur, exerciţii de simulare cutremur, prezentare de materiale informative
(referate, broşuri, prezentări PPT) privind modul de comportament în caz de
incediu/ cutremur, prezentarea regulilor privind folosirea energiei electrice, a
aparaturii electrice atât la şcoală cât şi acasă, susţinerea unor referate de către elevi
privind efectele pozitive şi negative ale focului, realizarea unui concurs privind
regulile de comportare în timpul şi după producerea unui cutremur, aplicarea unor
chestionare de verificare a cunoştinţelor PSI;
Din fericire nu au avut loc incidente în cadrul unităţii. A existat colaborare
între o parte din cadrele didactice si responsabilul comisiei PSI din şcoală şi
responsabilul ISU al Consiliului local VIȘTEA DE JOS .
Pe parcursul semestrului II s-a făcut o instruire a angajaţilor ce au avut ca
scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea
prevenirii situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi incendii.
.

II. Activităţi proiectate pe semestrul al II-lea a anul şcolar 2018-2019

Nr.crt. Unitate de Denumirea Data Responsabil


invatamant activitatii
1. Şcoala Gimnazială “Ce facem în caz Martie 2019 Responsabilul şi
Vistea de Jos de inundatii?” membrii comisiei
Elevi
Cadre didactice
Autorităţi locale
2. Şcoala Gimnazială “Ştim să ne Mai 2019 Responsabilul şi
Vistea de Jos protejăm’’ membrii comisiei
-materiale informative Elevi
despre dezastre Cadre didactice
-simulare cutremur/ Autorităţi locale
incendiu

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei


Puncte tari:
- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie
antiseismică
-activitati în colaborare cu Primăria Vistea de Jos (dotarea cu pliante, afişe de către
responsabilul ISU)
- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI;
- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii
normale;
- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI împreună cu o echipă de responsabili
-prezentarea de materiale informative, desene, chestionare aplicate la clasa de
elevi;

-organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse pe anul şcolar 2018-2019 de


majoritatea cadrelor didactice cu elevii şcolii.

Puncte slabe:
- lipsa de colaborare dintre cadrele didactice şi membrii comisiei( din motive
obiective);
- prezentarea unor informaţii asupra activităţilor desfăşurate la clasă de către
unele cadre didactice.

Oportunităţi:
- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi
extraşcolare;
- stabilirea de relaţii de cooperare între şcoală şi autorităţile publice: Primăra
Viștea de Jos, pompieri, responsabili ISU.

Ameninţări:
- intensificarea fumatului/alcolului în incinta şcolii;
- aducerea de către elevi a unor substanţe cu risc de incendiu.
- nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la
provocarea unor incendii cu urmări grave;

RESPONSABL,
PROF.Ivascu Gheorghe Ionuț