Sunteți pe pagina 1din 4

20% din Amazon a dispărut în doar ۲۰ ‫ سال ناپدید‬۵۰ ‫درصد از آمازون فقط در‬

50 de ani ‫شد‬
Noi, oamenii, prin modul în care ne ‫ ما با توجه به‬،‫ توسط راه تغذیه‬،‫ما انسان ها‬
hrănim, ne alimentăm cu energie și ne ‫زندگی سیاره را گزارش‬
finanțăm societățile și economiile, .۲۰۱۸ WWF ‫انرژی و تامین مالی جوامع و‬
împingem la limită natura și serviciile
de mediu care ne susțin, conform ‫ هل دادن محدودیت طبیعت و‬،‫اقتصاد ما‬
Raportului Planeta Vie 2018 al WWF. ،‫اکوسیستم خدمات که ما را حفظ‬

Raportul publicat prezintă impactul ‫این گزارش منتشر شده نشان می دهد که اثر‬
activității umane asupra vieții sălbatice, ،‫ جنگل‬،‫فعالیت های انسانی بر حیات وحش‬
a pădurilor, a oceanelor, a râurilor și a ‫ برجسته‬،‫ رودخانه ها و آب و هوا‬،‫اقیانوس ها‬
climei, subliniind timpul scurt pe care îl
‫زمان کوتاه است که ما داریم و نیاز فوری به‬
mai avem și nevoia urgentă de a
regândi și redefini, împreună, la nivel ‫تجدید نظر و تعریف مجدد با هم در سطح‬
global modul în care apreciem, ‫ حفاظت از و‬،‫جهانی چگونه ما را درک‬
protejăm și refacem natura. .‫بازگرداندن طبیعت است‬
Natura: esențială pentru viață și
economia globală
‫ ضروری برای زندگی و اقتصاد‬:‫طبیعت‬
În ultimele decenii, activitatea umană a ‫جهانیپ‬
afectat în mod semnificativ habitatele și
resursele naturale de care depind atât ‫ فعالیت های انسانی به طور‬،‫در دهه های اخیر‬
speciile sălbatice, cât și oamenii, cum ‫قابل توجهی از زیستگاه و منابع طبیعی که بر‬
ar fi oceanele, pădurile, recifele de ‫روی آنها هر دو حیات وحش و مردم بستگی‬
corali, zonele umede și mangrovele. ‫ صخره های‬،‫ جنگل ها‬،‫ مانند اقیانوس ها‬،‫دارد‬
20% din Amazon a dispărut în doar 50
de ani, precum și aproximativ jumătate ‫ تاالب ها و درختان حرا است‬،‫مرجانی‬. ۲۰
din coralii din apele de mică adâncime, ‫ و‬،‫سال ناپدید شد‬۵۰ ‫درصد از آمازون فقط در‬
în ultimii 30 de ani. ‫در حدود نیمی از مرجان در آبهای کم عمق در‬
.‫ سال گذشته است‬۳۰
Pe lângă pierderile suferite de natură,
Raportul Planeta Vie evidențiază și
contribuția naturii la economia
mondială. La nivel global, natura oferă ‫ زندگی سیاره‬،‫عالوه بر زیان به احتمال زیاد‬
servicii în valoare de aproximativ 125 ‫گزارش همچنین سهم از طبیعت به اقتصاد‬
trilioane de dolari pe an, și furnizează și
‫جهانی است‬. ‫ طبیعت ارائه می‬،‫در سطح جهانی‬
aer curat, apă curată, alimente, energie,
medicamente și alte produse și ‫ تریلیون دالر در‬125 ‫دهد به ارزش حدود‬
materiale. ،‫ آب پاک‬،‫ و همچنین فراهم هوای پاک‬،‫سال‬
‫ دارو و سایر کاالها و‬،‫ انرژی‬،‫مواد غذایی‬
‫مواد‬
Raportul WWF analizează în mod oameni”.
special importanța polenizatorilor WWF ‫گزارش‬
responsabili pentru producția agricolă
anuală de 235-577 de miliarde de dolari ‫بررسی به طور خاص اهمیت گرده افشان برای‬
și modul în care un climat în schimbare, -۲۳۵ ‫تولید محصوالت کشاورزی ساالنه‬
practicile agricole intensive, speciile ‫دالر و چگونه تغییر آب و‬۵۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
invazive și bolile nou apărute le-au ‫ گونه های‬،‫ شیوه های فشرده کشاورزی‬،‫هوا‬
afectat abundența, diversitatea și ،‫مهاجم و بیماریهای نوپدید موثر بر فراوانی‬
sănătatea. Agricultorii americani au ‫ کشاورزان در سال گذشته‬.‫تنوع و سالمت آنها‬
cheltuit anul trecut 273 de milioane de ‫ میلیون آمریکایی دالر صرف به کهیر‬۲۳۷
dolari ca să aducă stupi de albine, doar ‫ و سد بزرگ‬.‫فقط به گرده افشانی باغ بادام‬
pentru a poleniza livezile de migdali. ‫ شغل به‬۶۹۰۰۰ ‫ و‬$ ‫میلیارد‬۵.۷ ‫ریف کمک‬
Iar Marea Barieră de Corali contribuie
.‫اقتصاد استرالیا‬
cu 5,7 miliarde de dolari și 69.000 de
locuri de muncă la economia Australiei.
‫طبیعت در سکوت ادعا و جوامع و‬
„Natura a susținut în tăcere și a
alimentat societățile și economiile
‫اقتصاد ما را برای قرن ها دامن زده و همچنان‬
noastre timp de secole și continuă să o ‫ جهان‬،‫ با این حال‬.‫به انجام این کار امروز‬
facă și astăzi. În schimb, lumea a ‫همچنان به نظر ماهیت و خدمات خود را به‬
continuat să considere natura și ‫ عدم انجام اقدامات الزم برای‬،‫عنوان یک حق‬
serviciile sale ca un drept, nereușind să ‫توقف از دست دادن طبیعت همیشه در میزان‬
ia măsurile necesare pentru a stopa ‫ این زمان به درک که آینده ای سالم و‬.‫شتاب‬
pierderea naturii în ritm tot mai ‫پایدار برای همه تنها در یک سیاره که در آن‬
accelerat. Este timpul să ne dăm seama ‫ اقیانوس ها و‬،‫طبیعت رشد و جنگل ها‬
că un viitor sănătos și sustenabil pentru ‫رودخانه ها پر از تنوع زیستی و زندگی هستند‬
toți este posibil numai pe o planetă pe .‫"امکان پذیر است‬
care natura prosperă, iar pădurile,
oceanele și râurile sunt pline de
biodiversitate și viață “, spune Marco
Lambertini, directorul general, WWF ‫نیاز فوری به تجدید نظر چگونه استفاده‬
Internațional. ،‫ از نظر فرهنگی‬- ‫می کنیم و درک طبیعت‬
‫ شما باید‬.‫اقتصادی و برنامه های سیاسی ما‬
„Trebuie să regândim urgent modul în ‫برای از طبیعت فکر می کنم به عنوان زیبا و‬
care folosim și apreciem natura – din .‫الهام بخش و ضروری‬
punct de vedere cultural, economic și
‫ ما در حال حاضر‬- ‫ و سیاره‬- ‫نوامبر‬
pe agendele noastre politice. Trebuie să
‫نیاز به یک پیمان جهانی جدید برای طبیعت و‬
ne gândim la natură ca fiind frumoasă și
.‫مردم است‬
inspirațională, dar și indispensabilă.
Noi – și planeta – avem nevoie acum de
o un nou pact global pentru natură și
Planul pentru 2020 și după aceea ‫ و فراتر از آن‬۲۰۲۰ ‫طرح برای سال‬
Dovezile arată că cele două agende – ‫ توسعه‬- ‫شواهد نشان می دهد که این دو برنامه‬
pentru mediul înconjurător și pentru ‫ باید برآورده اگر ما به‬- ‫محیط زیست و انسان‬
dezvoltarea umană – trebuie să se ‫ زندگی سیاره‬.‫ساختن آینده ای پایدار برای همه‬
întâlnească dacă dorim să construim un ‫ این فرصت است که جامعه را گزارش‬۲۰۱۸
viitor durabil pentru toți. Raportul
‫جهانی برای محافظت و احیای طبیعت در سال‬
Planeta Vie 2018 evidențiază
‫ یک سال بحرانی که در آن‬.‫ برجسته‬۲۰۲۰
oportunitatea pe care o are comunitatea
‫انتظار می رود رهبران به منظور بررسی‬
globală de a proteja și reface natura
până în 2020, un an critic în care se ‫ توافقنامه پاریس و‬،‫پیشرفت در اهداف پایداری‬
așteaptă ca liderii să revizuiască .‫کنوانسیون تنوع زیستی‬
progresele realizate în Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă, Acordul de la
Paris și Convenția privind Diversitatea
Biologică (CBD).

„Raportul Planeta Vie ne arată starea de


sănătate a naturii, baza societății și ‫سیاره زنده گزارش نشان می دهد سالمت‬
economiei, iar tendințele sunt ‫ و روند‬،‫جامعه بر اساس طبیعت و اقتصاد‬
alarmante. Continuând cu același sistem ‫ در ادامه با همان سیستم‬.‫هشدار دهنده است‬
de consum, omenirea împinge natura ‫ هل دادن طبیعت فراتر از بازسازی‬،‫مصرف‬
dincolo de limitele de regenerare, ‫ در نتیجه به خطر انداختن حیات بر‬،‫بشریت‬
punând astfel în pericol viața pe ‫ در سطح‬،‫ فقط یک تالش هماهنگ‬.‫روی زمین‬
Pământ. Doar un efort concentrat, ‫ حیات‬،‫ جنگل‬،‫ به حفاظت از آبهای ما‬،‫جهان‬
global, de a ne proteja apele, pădurile, ،‫ برای توقف از دست دادن تنوع زیستی‬،‫وحش‬
viața sălbatică, de a stopa declinul
‫می تواند طبیعت را برای بازیابی و به این‬
biodiversității, poate ajuta natura să își
.‫ مدیر‬:‫ می گوید‬،‫ترتیب بشریت "کمک کند‬
revină și, implicit, omenirea”, spune
Orieta Hulea, Director WWF România.

WWF solicită oamenilor, companiilor ‫ کسب و کار و دولت بسیج و دستیابی‬،‫او مردم‬
și guvernelor să mobilizeze și să ‫به یک چارچوب توافقنامه ماهیت جامع و مردم‬
realizeze un acord-cadru cuprinzător ‫ برای تحریک اقدامات دولتی و‬،‫در قاب‬
pentru natură și oameni în cadrul CBD,
‫خصوصی برای محافظت و احیای تنوع زیستی‬
care să stimuleze acțiunile publice și
‫و طبیعت جهانی و تغییر جهت روند منحنی‬
private pentru a proteja și restabili
‫ویرانگر برجسته می پرسد زندگی گزارش‬
biodiversitatea și natura globală și
pentru a schimba direcția curbei .۲۰۱۸‫پ‬. ‫سیاره‬
tendințelor devastatoare evidențiate în
Raportul Planeta Vie 2018.
Ce este Raportul Planeta Vie ‫زندگی سیاره را گزارش است‬

Raportul Planeta Vie 2018: Țintind ‫ با هدف باال‬۲۰۱۸‫زندگی سیاره را گزارش‬


mai sus (Living Planet Report: ‫ هدف باالتر) نسخه‬:‫(سیاره زنده گزارش‬
Aiming Higher) este a ‫ دوساالنه دوازدهم از‬WWF ‫ این‬.‫است‬
douăsprezecea ediție a publicației ،‫گزارش مروری جامع بر سالمت این سیاره‬
bienale a WWF. Raportul prezintă o ‫ شاخص مانند‬.‫بیست سال پس از نسخه اول‬
imagine de ansamblu cuprinzătoare a ‫ ارائه شده‬،‫شاخص سیاره زندگی می کنند‬
stării de sănătate a planetei, la ‫توسط انجمن جانورشناسی لندن زیستگاه صفحه‬
douăzeci de ani de la prima ediție. ‫اول گونه در فهرست قرمز صفحه اول تنوع‬
Prin indicatori precum Indexul ‫زیستیو در درون اثرات زیست محیطی سیاره‬
Planeta Vie (LPI), oferit de ‫ در این گزارش ارائه یک تصویر ناراحت‬،‫ای‬
Societatea Zoologică din Londra ‫ فشار برای محدود کردن سیستم های‬:‫کننده‬
(ZSL), Indicele Habitatelor Speciilor ‫طبیعی فعالیت سیاره انسان است که زندگی بر‬
(SHI), Lista Roșie IUCN (RLI) și ‫ این گزارش شامل آخرین‬.‫روی زمین پشتیبانی‬
Indicele Intactității Biodiversității ‫ به عنوان شاخص سیاره زندگی می‬،‫اکتشافات‬
(BII), precum și limitele planetare și ۴۰۰۵ ‫ که در آهنگ تعدادی از جمعیت‬،‫کنند‬
amprenta ecologică, raportul ‫ این نشان‬.‫گونه های مهره داران اندازه گیری‬
prezintă o imagine tulburătoare: ،‫ پرندگان‬،‫می دهد که جمعیت کلی از ماهی‬
activitatea umană împinge către ‫ دوزیستان و خزندگان به طور‬،‫پستانداران‬
limită sistemele naturale ale planetei ‫ کاهش‬۲۰۱۴‫ و‬۱۹۷۰ ‫ بین سالهای‬٪ ‫متوسط‬
care susțin viața pe Pământ. Raportul .‫ آخرین سالی که داده در دسترس هستند‬،‫یافته‬
include cele mai recente descoperiri, ۶۰
măsurate prin Indexul Planeta Vie,
care urmărește 16.704 de populații
ale 4.005 specii de vertebrate. Acesta
indică faptul că populațiile globale
de pești, păsări, mamifere, amfibieni
și reptile au scăzut, în medie, cu 60%
între 1970 și 2014, cel mai recent an
pentru care există date disponibile.