Sunteți pe pagina 1din 10

CE ESTE CAFR?

Camera Auditorilor Financiari din România este o organizaţie profesională, persoană juridică
autonomă, de utilitate publică, fără scop lucrativ, înfiinţată prin ordinul Ministerului Finanţelor
Publice (Ministerul Economiei şi Finanţelor) cu scopul de a organiza, coordona şi autoriza, în
numele statului, defăşurarea activităţii de audit financiar din România.

MISIUNEA CAFR

“Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din România ("CAFR") este de a construi pe o bază
solidă, identitatea şi recunoasterea publică a profesiei de auditor financiar din România, având ca
obiectiv principal dezvoltarea susţinută a profesiei şi întărirea acesteia cu Standardele de Audit şi
Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, prin asimilarea
integrală a Standardelor Internaţionale şi a Codului de etică al IFAC, care să permită auditorilor
financiari, membri ai CAFR să ofere servicii de audit financiar de o înaltă calitate, în interesul
publicului, în general, şi al comunităţii de afaceri, în special.”

OBIECTIVELE CAFR

Pentru a-şi îndeplini acestă misiune Camera are fixate următoarele obiective:
• Dezvoltarea profesiei de auditor finaciar din România luând măsurile necesare ca
membri săi să respecte standardele profesinale şi de conduită etică la nivel european
şi internaţional;
• Dezvoltarea permanentă a sistemului de monitorizare şi competenţă profesinală prin
programe de pregătire anuale astfel încât serviciile oferite de membri săi să crescă din
punct de vedere calitativ;
• Asigurarea condiţiilor adecvate astfel încât membri săi să îşi poate exercita profesia
în mod independent;
• Asigurarea unei comunicări permanente cu membri săi în scopul oferirii sprijinului
necesar acestora pentru sarisfacerea cerinţelor clienţilor;
• Promovarea intereselor profesionale ale membrilor săi la nivel naţional şi
internaţional;
• Promovarea şi dezvolatrea renumelui CAFR;

1
• Identificarea tendinţelor de pe piaţa naţională şi internaţională din domeniu ce ar
putea influenţa practica profesiei asfel încât să poată oferi îndrumare membrilor în
adoptarea unei conduite optime;
• Promovarea rolului CAFR şi a cooperării cu autoritatea de stat;
• Promovarea rolului şi implicării auditorului financiar în toate ramurile profesiei.

ATRIBUŢIILE CAFR

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 75/1999 fixează următoarele atribuţii ale
Camerei Auditorilor Financiari din România:
a) organizarea examenelor şi atribuirea calităţii de auditor financiar;
b) coordonarea activităţii de audit financiar;
c) supravegherea programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;
d) controlarea calităţii activităţii de audit financiar;
e) sesizarea Ministerul Finanţelor asupra necesităţii actualizării normelor şi procedurilor
profesionale de audit, în raport cu modificările intervenite în reglementările instituţiilor
profesionale europene şi internaţionale;
f) retragerea temporară sau definitivă a calităţii de auditor financiar în condiţiile prevederilor
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei;
g) elaborarea normelor interne privind activitatea Camerei.
h) asigurarea reprezentării internaţională a profesiei de auditor financiar din România;
i) elaborarea documentelor precum: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei,
Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul financiar, Standardele de audit,
Programa analitică pentru examenul de aptitudini profesionale, Normele privind procedurile de
control al calităţii auditului financiar, Regulile privind pregătirea continuă a auditorilor
financiari, Normele privind procedurile minimale de audit financiar.

ORGANIZAREA CAFR

Aparatul deliberativ este alcătuit din:


I. Organul superior de conducere al CAFR, şi anume Conferinţa CAFR. Acesta este formată
din toţi membri cu drept de vot ai Camerei. Conferinţa poate fi:
• Ordinară – se întruneşte o data pe an la convocarea Consiliului, în cel mult 4 luni de la
încheierea exerciţiului financiar precedent;

2
• Extraordinară - poate fi convocată de Biroul Permanent sau la cererea a cel puţin două
treimi din numărul membrilor Consiliului CAFR ori a unei cincimi din numărul
membrilor CAFR, cu drept de vot.
În atribuţiile Conferinţei intră:
- dezbaterea raportului anual de activitate a Conferinţei Camerei;
- dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei;
- dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii
financiare a Consiliului Camerei;
- aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat;
- aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar
următor;
- aprobarea normelor de reprezentare la Conferinţă;
- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Camerei;
- alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari (3 persoane cu un
mandat de 5 ani ce poate fi reînnoit o singură dată; membri Consiliului sau angajaţii
Camerei precum şi asociaţii, angajaţii, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea ai
acestora nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei. Această Comisie
auditează situaţiile financiare ale Camerei, întocmeşte raportul anual de audit, poate
participa la şedinţele Consiliului Camerei însă fără drept de vot);
- alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de apel (5 membri – 3 ai Camerei, un
reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi unul al Ministerului Justiţiei; aceştia
aleg dintre ei un Preşedinte. Mandatul Comisiei de Apel este de 5 ani şi poate fi reînnoit
o singură dată. Are aceleaşi atribuţii ca şi Comisia de auditori statutari);
- stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei;
- aprobarea programului de activităţi al Consiliului Camerei pe anul în curs;
- aprobarea constituirii, reorganizării sau desfiinţării reprezentanţelor din ţară şi din
străinătate ale Camerei;
- aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Camerei.
II. Organele alese cu rol reprezentativ de conducere, decizie şi control ale Camerei sunt:
1. Consiliul CAFR – format din 15 membri CAFR aleşi de Conferinţa ordinară pe o
perioadă de 5 ani (pot îndeplini cel mult două mandate);
- se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori se consideră necesar la cererea Preşedintelui sau
a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi;
- şedinţele nu pot avea loc decât în prezenţa majorităţii simple.

3
Atribuţii:
- asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferinţelor Camerei;
- asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului Camerei;
- stabileşte strategia şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei;
- prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate pe perioada anterioară, situaţiile
financiare şi proiectul programului de activitate al Camerei;
- aprobă Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Biroului Permanent;
- aprobă organigrama şi politica de personal ale Camerei;
- aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a aparatului executiv al Camerei;
- stabileşte anual indemnizaţiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al
Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari şi ai Comisiei de apel;
- desemnează un membru CAFR pentru a reprezenta Camera şi Consiliu Camerei, pe lângă
MFP;
- desemnează un membru CAFR pentru a reprezenta auditorii nonactivi;
2. Biroul Permanent al Consiliului CAFR – format din Preşedinte, Prim-Vicepreşedinte şi
cei cinci Vice-Preşedinţi ai Consiliului Camerei;
- se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar;
Atribuţii:
- elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli annual;
- supraveghează lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei;
- examinează şi propune spre aprobare Consiliului Camerei programul de activitate al
Camerei;
- aprobă programele de activitate ale departamentelor executive;
- aprobă programul deplasărilor în străinătate;
- numeşte, sancţionează şi revocă secretarul general, şefii departamentelor Camerei şi alte
persoane cu funcţii de conducere din aparatul executiv al Camerei;
- aprobă organigrama aparatului executiv al Camerei şi salarizarea pentru fiecare funcţie
prevăzută în aceasta;
- monitorizează Registrul auditorilor financiari;
- aprobă documentele emise de Cameră supuse publicării.

Aparatul executiv este alcătuit din: directorul executiv, directorul executiv adjunct, contabil şef,
consilier Preşedinte şi următoarele departamente:
• Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari – organizează testele de
verificare, examenele de aptitudini profesionale, cursurile de pregătire profesională,

4
desemenază auditorii ce pot îndruma desfăşurarea stagiilor, asigură conformitatea cu
normele IFAC şi alte norme internaţionale;
• Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională – asigură o calitate ridicată a
activităţii de audit şi acordă asistenţă membrilor Camerei;
• Departamentul de servicii pentru menbri – întocmeşte, actualizează şi publică Registrul
Auditorilor financiari, asigură asistenţa profesională a membrilor CAFR, aplică
reglementările privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor CAFR;
• Departamentul de servicii generale – responsabil de ţinerea contabilităţii, urmăreşte
încasările taxelor şi cotizaţiilor, evidenţiază chetuielile, asigură servicii adminsitartive şi
de supraveghere, întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte execuţia
bugetară;
• Departamentul de conduită şi disciplină profesională - se pronunţă asupra iniţierii sau
neiniţierii unei acţiuni disciplinare în ceea ce priveşte membri CAFR;
• Secretariatul general – asigură serviciile de secretariat, serviciile juridice, seviciile de
relaţii publice şi protocol.

VENITURILE CAFR

Conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare CAFR înregistrează venituri din


următoarele surse:
• Cotizaţii anuale
o Fixe – datorate de membri persoane fizice active şi nonactive şi membri persoane
juridice;
o Variabile – calculate procentual la cifra de afaceri realizată de membri persoane
fizice active şi persoane juridice;
• Tarife
o Înscrierea la testul pentru acces la stagiu (150 lei)
o Înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de auditor financiar
o Monitorizarea activităţii stagiilor (100 lei)
o Atribuirea calităţii de membri CAFR şi înscreirea în Registrul Auditorilor Financiari
– persoane fizice (650 lei), persoane juridice (1300 lei)
o Menţinerea în Registrul Auditorilor Financiari – persoane fizice nonactive (150 lei),
persoane fizice active (300 lei), persoane juridice (600 lei)
• Încasări din vânzarea publicaţiilor proprii (Revista Audit Financiar)

5
• Donaţii şi sponsorizări

CUM SE DOBÂNDEŞTE CALITATEA DE MEMBRU CAFR?

În ceea ce priveşte persoanele fizice ce vor să dobândească statutul de auditori financiari şi


membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, acestea trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
1. să deţină o licenţă acordată de o facultate cu profil economic.
2. să aibă o vechime de minim 4 ani în activitatea financiar-contabilă. Această condiţie este
îndeplinită de persoanele care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat cu
studii superioare.
3. să dobândească calitatea de stagiar prin promovarea examenului de verificare a
cunoştinţelor din domeniul fiannciar-contabil.
4. să efectueze stagiul practic de 3 ani în activitatea de audit financiar. Pe parcursul acestui
stagiu trebuie să respecte cerinţele „Codului privind conduita etică şi profesională în
domeniul auditului financiar”.
5. să promoveze examenul de aptitudini profesionale, organizat de CAFR la sfârşitul
perioadei de stagiu.

Examenul de aptitudini constă în susţinerea unei probe scrise ce conţine elemente din următarele
arii de interes: audit fianciar, contabilitate generală, analiza şi evaluarea critică a situaţiilor
financiare, contabilitate managerială şi contabilitatea costurilor, reguli de consolidare a
conturilor, audit intern, standardele legale şi profesionale din domeniu, drept comercial, drept
civil, protecţia socială, protecţia muncii, fiscalitate, matematică, statistică, sisteme informatice,
tehnici şi metode moderne de management general şi financiar.
Persoanele care au promovat examenul de aptitudini profesionale trebuie să înainteze Camerei o
serie de documente, să achite taxa şi cotizaţia, iar ulterior acestea ridică certificatul, carnetul şi
parafa de membru CAFR.

CE ACTIVITĂŢI POT DESFĂŞURA MEMBRI CAFR?

Odată dobândită, calitatea de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România aduce
posibilitatea desfăşurării activităţilor precum: audit financiar (“Auditarea societatilor cotate la
bursa de valori se efectueaza numai de catre persoane care sunt membre ale Camerei”), audit
intern, consultanţă financiar-contabilă şi fiscală, asigurare a managementului financiar-contabil,

6
pregătire profesională de specialitate în domeniu, expertiză contabilă, evaluare, reorganizare
juridică şi lichidare.
Totodată membri CAFR au obligaţia ca în fiecare an să realizeze o pregătire profesională de 20
de ore. Pentru stagiari acesată obligaţie se ridică la 25 de ore de pregătire profesioanlă. Aceste
cursuri sunt organizate de Cameră.

7
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR CAFR

Persoanele fizice:
- au dreptul de exercitare independentă a profesiei;
- pot folosi în exercitarea profesiei titlul pofesional de “auditor fiannciar”;
- au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere cu rol reprezentativ, cu rol de
decizie şi control ale Camerei;
- au drept de vot în şedinţele organelor de conducere cu rol reprezentativ, cu rol de decizie
şi control ale Camerei;
- aplică şi respectă: Standardele Internaţionale de audit financiar adoptate integral de
Cameră, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern şi Normele de
audit intern, precum şi alte norme profesionale elaborate de Cameră, Codul privind
conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, Procedurile de control al
calităţii activităţii de audit financiar, Normele referitoare la obligaţiile financiare
privitoare la cotizaţii şi tarife, Normele privind asigurarea pentru riscul profesional;
- sunt obligaţi să transmită Camerei în termen de 30 de zile notificări în legătură cu:
schimbaea numelui, a adresei sau a adresei de corespondenţă, orice modificare privind
statutul care se reflectă în calitatea de membru al Camerei;
- sunt obligaţi să notifice Camerei, în termen de până la 5 zile, producerea unor evenimente
în activitatea acestora, menţionând toate informaţiile corespunzătoare (informaţii pentru
evaluarea reputaţiei profesionale şi etice a auditorului financiar);
Persoanele juridice:
- au dreptul conferit de lege de a exercita profesia de auditor financiar;
- pot folosi titlul profesional de “auditor financiar”;
- aplică si respectă regulamentele enunţate mai sus pentru persoane fizice;
- problemele, interesele şi preocupările lor sunt susţinute în faţa organelor alese cu rol
reprezentativ, de conducere, decizie şi control de către asociaţii, acţionarii sau
administratorii acestor societăţi care sunt membri ai Camerei şi care au drepturile
prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare;
- sunt obligate să notifice Camerei în termen de 30 de zile: schimbarea denumirii, a
sediului social sau a adresei de corespondenţă, deschiderea sau închiderea unei filiale sau
subunităţi precum şi orice modificare care se reflectă în calitatea de membru al Camerei;
- sunt obligate să transmită Camerei în termen de 5 zile notificări în legătură cu: demisia,
demiterea, retragerea, excluderea sau decesul uni acţionar/asociat, numirea unui

8
lichidator de autoritatea competentă, sancţiuni disciplinare, condamnare definitivă
pronunţată de instanţele competente, hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile,
modificări survenite în conţinutul informaţiilor furnizate anterior Camerei.

De asemenea, în cazul în care un membru, auditor financiar, persoană fizică sau juridică doreşte
să renunţe la acestă calitate, notifică în scris acest lucru în termen de 15 zile lucrătoare
Consiliului Camerei.

SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Abaterile disciplinare ce atrag după sine sancţionarea disciplinară sunt:


- nerespectarea Codului de conduită etică şi profesională;
- desfăşurarea activităţii în condiţii nesatisfăcătoare, ineficiente sau cu incompetenţă;
- încâlcarea dispoziţiiloe legale aplicabile, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare
şi alte acte emise de Cameră (atât în cazul persoanelor fizice cât şi în cazul unui angajat,
asociat/acţionar sau administrator al unei societăţi de audit financiar membră a Camerei);
- existenţa unei hotărâri a unei instanţe de judecată care atrage în condiţiile legii sancţiunea
de excludere din Cameră.
Sancţiunile se comunică în termen de 30 de zile de la data hotărârii, prin mijloacele de
comunicare în masă ale Camerei, iar acestea pot consta în:
a. avertisment;
b. mustrare;
c. suspendarea calităţii de membru al Camerei pentru o perioadă începând cu 6 luni şi până
la un an;
d. excluderea din Cameră.

CUM SE PIERDE CALITATEA DE MEMBRU CAFR?

Potrivit articolului 75 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAFR calitatea de


membru al Camerei se retrage în situaţia pierderii calităţii de auditor financiar, aplicarea
sancţiunii de excludere din Cameră prin hotărâre rămasă definitivă sau reorganizarea persoanei
juridice în condiţiile prevederilor legale.
De asemenea, refuzul de a achita sumele aferente cotizaţiilor şi tarifelor datorate Camerei pe o
perioadă de un an de activitate duce la retragerea calităţii de membru CAFR şi interzicerea
dreptului de exercitare a profesiei.

9
CUM SE PIERDE CALITATEA DE AUDITOR FINANCIAR?

Persoanele care exercită profesia de auditor fianciar fără a fi membre a CAFR sau cele care nu
solicită atribuirea calităţii de membru CAFR în termen de un an de la data promovării
examenului de aptitudini profesionale îşi pierd calitatea de auditor financiar.

10