Sunteți pe pagina 1din 153

ARTA MAGNETISMUL PERSONAL

THERON Q. DUMONT

ARTA
MAGNETISMULUI
PERSONAL
CUM SÃ TE FACI PLÃCUT

BEST BUSINESS
Editor BEST BUSINESS
op 74 cp 93 Bucureºti sect 6 Romania
Toate drepturile pentru versiunea în limba românã
aparþin BEST BUSINESS
copyright original

ISBN 973-86618-2-X

Copyright Dexon
ISBN 978-973-701-162-6
- ediţie electronică e-Pub
ISBN 978-973-701-213-5
- ediţie electronică Pdf
CUVÂNT INTRODUCTIV

Îmi face o deosebitã plãcere sã prezint


numeroºilor cititori care vor intra în posesia prezentei
cãrþi aceste lecþii practice în arta ºi ºtiinþa magnetismu-
lui ersonal. Aceste capitole conþin esenþa celor predate
de mine, atât la cursuri, cât ºi în particular, în cadrul ºed-
inþelor de instruire individualã susþinute în Paris, în
decursul a peste 18 ani.
În cazul lecþiilor pe care le susþin personal,
adaptez, desigur, instruirea la cerinþele specifice ale
fiecãrui cursant, lucru pe care nu îl voi putea face în
cazul acestei expuneri mai generale în formã tipãritã.
Nelãsând, însã, acest detaliu sã ne stea împotrivã,
convingerea mea fermã este cã am concentrat în aces-
te pagini esenþa metodelor mele ºi a principiilor lor prac-
tice, astfel încât orice cursant de nivel mediu sã poatã
cu uºurinþã sã o înþeleagã, asimileze ºi aplice cu suc-
ces; dacã cineva nu va reuºi aceste lucruri, aceasta se
va întâmpla din vina sa, nu a mea.
În partea introductivã a acestei cãrþi, doresc
s ã - m i exprim recunoºtinþa faþã de dl L.N.D., un cursant
american din Paris, care a transformat cu bunãvoinþã
stilul meu oarecum emfatic, gen "ghid englezesc", într-
unul mai clar, mai simplu, mai potrivit pentru o carte de-
6 Theron Q. Dumon

stinatã publicului larg. Îi sunt în special îndatorat pentru


furnizarea expresiilor idiomatice ale "americanului obiº-
nuit", reproducând astfel stilul conversaþional pe care îl
utilizez în prelegerile mele în limba francezã, însã pe
care engleza mea pedantã l-ar fi fãcut imposibil în cazul
de faþã, în lipsa asistenþei amabile a acestui domn
respectabil.
Cu toatã sinceritatea le adresez noilor mei citi-
tori cele mai bune gânduri ºi urãri de succes.
Theron Q. Dumont
I. MAGNETISMUL PERSONAL

Este ciudatã ºi aproape amuzantã coexistenþa,


din partea marelui public, a unei acceptãri unanime a
existenþei magnetismului personal - pe de o parte - ºi a
unei asemenea ignoranþe a naturii acestei forþe mi-
nunate - pe de altã parte. Pe scurt, în timp ce toatã
lumea crede în existenþa magnetismului personal, puþini
înþeleg adevãrata naturã a acestuia ºi un numãr încã ºi
mai restrâns posedã o cunoaºtere practicã a principiilor
sale de aplicare.
Convingerea în existenþa unei capacitãþi per-
sonale de influenþare sau a unei atmosfere personale
care permit posesorului lor sã atragã, sã influenþeze, sã
domine sau sã-i controleze pe alþii este atestatã încã din
zorile consemnãrilor scrise ale umanitãþii. Multe dintre
cele mai vechi scrieri ale civilizaþiei umane conþin trimi-
teri la aceastã capacitate stranie ºi misterioasã pe care
o posedã anumite persoane ºi care le conferã acestora
puterea de a-i atrage sau influenþa pe alþii. Cãlãtorind în
timp pe firul istoriei scrise a umanitãþii, se poate obser-
va menþionarea constantã a acestei capacitãþi indivi-
duale ieºite din comun - atât de unanim recunoscutã
dar, totodatã, atât de puþin înþeleasã. Întorcându-ne în
prezent, perioadã în care se acordã o atenþie semnifica-
8 Theron Q. Dumont

tivã studiului psihologiei ºi al fenomenelor psihice în


general, ne dãm seama cã, în timp ce vechea credinþã
în magnetismul personal a devenit mai puternicã, marea
majoritate a oamenilor dispune, în acelaºi timp, de
foarte puþine cunoºtinþe de ordin general referitoare la
adevãrata naturã a fenomenului ºi a celor mai bune
metode de a îl întrebuinþa ºi de a se servi de acesta.
Insuficienþa acestei arte, de-abia admisã, este
însã, ºi ea, ascunsã publicului larg. În toate epocile a
existat un numãr restrâns de persoane care au înþeles
deplin ºi au utilizat forþa influenþei personale. Cei care
s - a u aplecat asupra studiilor oculte în trecut nu erau
singurii care posedau aceastã cunoaºtere, pe care au
transmis-o mai departe succesorilor lor; multe dintre fi-
gurile cele mai reprezentative din trecut au dobândit în
mod asemãnãtor cunoºtinþe ample în domeniu ºi le-au
utilizat în promovarea propriilor interese. În unele cazuri,
aceºtia din urmã au fost instruiþi personal de maeºtri în
ocultism, însã de cele mai multe ori au descoperit de-a
lungul vieþii existenþa acestei forþe în ei înºiºi, avansând
în cunoaºterea ei prin cercetare ºi studiu atent, însoþite
de constanta ei experimentare. Mulþi dintre aceºti
oameni, în scrieri sau prelegeri orale, au confirmat
cunoaºterea ºi utilizarea de cãtre ei înºiºi a acestei mi-
nunate capacitãþi umane. Este dificilã însãºi definirea
corectã a noþiunii de "magnetism personal", atât de
puþin cunoscute îi sunt principiile de bazã de cãtre pu-
blicul larg. Dicþionarele, cu încercãrile lor de definire atât
de vagi, nu ne oferã decât un sprijin modest în cazul de
faþã. Poate cã cea mai bunã definiþie ar fi urmãtoarea:
"puternica, misterioasa ºi puþin cunoscuta capacitate,
forþã sau influenþã exercitatã cu intensitate diferitã de
Arta Magnetismului Personal 9

anumiþi indivizi, prin intermediul cãreia alte persoane


sunt atrase spre, controlate de, dominate sau influ-
enþate de cei care deþin aceastã capacitate; o formã de
influenþare mentalã exercitatã de anumite persoane
asupra celor cu care intrã în contact".
Obiecþia majorã pe care eu, personal, o am faþã
de definiþia anterioarã, altfel destul de bunã, este aceea
cã ea sugereazã faptul cã numai anumite persoane
posedã magnetism personal, subînþelegându-se prin
aceasta cã restul lumii ar fi lipsit de el. Este, dupã pã-
rerea mea, o eroare lamentabilã. Adevãrul este cã
fiecare dintre noi posedã, într-o anumitã mãsurã, mag-
netism personal ºi cã oricine îi poate spori intensitatea
ºi creºte puterea prin cunoaºtere ºi exerciþiu.
Chiar ºi individul cel mai "nemagnetic" posedã
magnetism personal - poate chiar într-o mãsurã con-
sierabilã - dar necunoscând, de cele mai multe ori, natu-
ra acestei capacitãþi ºi a modului în care poate fi utiliza-
tã, el sau ea respinge propriu-zis celelalte persoane, în
loc sã le atragã. Magnetismul personal - nu scãpaþi din
vedere acest lucru - asemenea magnetismului în
genere, poate la fel de bine ºi sã respingã, ºi sã atragã
- are atât un pol pozitiv, cât ºi unul negativ. Multe per-
soane cu adevãrat antipatice manifestã, de fapt, o inten-
sitate mare a magnetismului personal în forma sa ne-
gativã, respingând astfel alte persoane, tot aºa cum alþii
le atrag. Tot secretul constã în modul de utilizare a aces-
tei capacitãþi.
Adevãrul este cã fiecare persoanã genereazã ºi
radiazã magnetism personal cu o anumitã intensitate
(variabilã de la individ la individ), care influenþeazã pe
oricine intrã în sfera sa de influenþã. Mai mult decât atât:
10 Theron Q. Dumont

nu numai cã oricine poate sã creeze ºi sã proiecteze în


exterior, într-o mãsurã ºi cu o forþã variabile, magnetism
personal; în plus, fiecare dintre noi este înconjurat în
mod constant de un câmp de influenþe magnetice per-
sonale, de o atmosferã personalã, ca sã o numim aºa.
Aceasta din urmã influenþeazã într-un grad mai mare
sau mai mic celelalte persoane care intrã în sfera sa de
influenþã.
Atmosfera personalã variazã mult de la individ
la individ, ca intensitate, extindere ºi caracteristici ge-
nerale. În mod obiºnuit, o persoanã posedã o atmosferã
personalã de slabã intensitate, care se extinde doar la
micã distanþã de jur-împrejurul ei; existã, însã, ºi per-
soane care sunt înconjurate de o atmosferã personalã
foarte vastã, de mare intensitate, în special atunci când
sunt animate de emoþii, sentimente sau dorinþe foarte
vii. Atmosfera personalã a acestor indivizi "puternici"
magnetic, care sunt îndeobºte recunoscuþi ca lideri ai
naþiunii, se extinde deseori la distanþe foarte mari de
persoana în cauzã, fiind literalmente saturatã de un
magnetism dinamic intens, care lasã o amprentã
adâncã asupra celor care intrã în sfera lor de influenþã.
Totuºi, ºi persoanele mai "slabe" magnetic sau
cele care îºi utilizeazã în mod inconºtient magnetismul
personal îi influenþeazã favorabil, într-o anumitã
mãsurã, pe cei din jurul lor. Este suficient sã ne gândim
puþin pentru a ne da seama cã unii oameni rãspândesc
în jurul lor o atmosferã de bunã dispoziþie, seninãtate ºi
fericire care îi înrâureºte în mod favorabil pe cei din jurul
lor. Alþii, dimpotrivã, sunt înconjuraþi de o atmosferã
apãsãtoare, de pesimism ºi descurajare, care afecteazã
în mod negativ persoanele din apropierea lor. Aceste
Arta Magnetismului Personal 11

aspecte sunt atât de bine cunoscute, încât nu mai pre-


zintã nici un interes pentru oamenii obiºnuiþi, dar în
acest fenomen se gãseºte cheia însãºi a unor forme
superioare de magnetism personal.
Ni se pare atât de firesc sã considerãm mag-
netismul personal sub aspectul sãu pozitiv, polul care
atrage, încât pentru unii va reprezenta o adevãratã re-
velaþie sã afle cã atmosfera personalã repulsivã este, ºi
ea, la fel de "magneticã" - doar cã este de sens opus.
Aceasta nu ar trebui sã ne surprindã, dacã ne vom
aminti cã ºi magneþii se resping, în anumite împrejurãri,
la fel de puternic pe cât se atrag, în altele. Existã, indis-
cutabil, ºi persoane care nu par nici sã-i atragã, dar nici
sã-i respingã pe alþii; acest lucru nu influenþeazã, însã,
regula generalã. Aceºti indivizi "neutri" au, în general,
un magnetism slab ºi un caracter la fel de slab; cu alte
cuvinte, ei nu au motivaþii puternice, þeluri, dorinþe
intense ºi nici o arhitecturã solidã a caracterului sau a
personalitãþii. Fiecare capacitate intelectualã este neu-
tralizatã de o alta de aceeaºi intensitate, iar rezultatul
este o stare neutrã, "cãlduþã" - nici cald, nici rece.
Urmarea fireascã a acestei combinaþii este faptul cã
aceste persoane exercitã o influenþã neutrã asupra
celorlalþi, având doar o atmosferã personalã de micã
intensitate ºi neutrã. Nici nu îi atrag, nici nu îi resping pe
ceilalþi, pur ºi simplu ei îi "suportã" pe cei cu care intrã
în legãturã.
S-ar putea pune întrebarea cã, dacã cele afir-
mate de mine sunt adevãrate, ºi anume cã absolut toatã
lumea are magnetism personal, atunci de ce ar trebui sã
ne preocupe mai departe acest subiect ori sã mai
cercetãm esenþa acestui fenomen? Aceastã întrebare
12 Theron Q. Dumont

(care apare frecvent, în parantezã fie spus) aduce un


zâmbet pe chipul celor care ºtiu despre ce este vorba -
atât de copilãreascã li se pare. Pe cât de adevãrat este
cã orice persoanã se aflã în posesia unui magnetism
personal de o anumitã intensitate, este la fel de ade-
vãrat ºi cã marea majoritate are o forþã magneticã slabã
ºi, deseori, de facturã negativã sau indezirabilã. Mai
mult decât atât, cei care sunt familiarizaþi cu acest
subiect ºtiu cã pânã ºi cea mai neînzestratã ºi nega-
tivistã persoanã poate sã îºi dezvolte magnetismul per-
sonal pânã la atingerea, treptat, a aceluiaºi nivel ºi
aceleiaºi calitãþi de magnetism pe care o au alþii, mult
mai avansaþi decât ea în materie de influenþare magne-
ticã.
Natura magnetismului personal poate fi chiar
total modificatã, de la negativã la pozitivã, de la
indezirabilã la atrãgãtoare, prin atentã observaþie ºi
practicã, urmând indicaþiile pe care vi le voi oferi în
aceastã lucrare. Mai mult decât atât, oricine are sufi-
ciente voinþã, perseverenþã ºi hotãrâre poate sã progre-
seze de la un magnetism iniþial slab, spre capacitãþi
magnetice formidabile. Acest proces reclamã însã per-
severenþã ºi constantã practicã, pânã la atingerea unui
anumit nivel, precum ºi o voinþã nestrãmutatã. Oricine
îºi poate spori fãrã dificultate nivelul de intensitate a
magnetismului personal ºi, cu atât mai uºor, schimba
natura atmosferei personale, însã premiul cel mare este
rezervat celor care vor persevera pânã la capãt ºi vor
continua încrezãtori exerciþiile. Acest lucru este, fireºte,
valabil nu numai în privinþa magnetismului personal, ci ºi
pentru orice altceva doriþi sã obþineþi în viaþã. Nu existã
o cale uºoarã pentru nimic din ceea ce meritã cu ade-
Arta Magnetismului Personal 13

vãrat a fi dobândit; trebuie sã trudim pentru ceea ce ne


dorim. Victoria nu este a celor lipsiþi de voinþã ºi super-
ficiali, ci a celor stãruitori ºi conºtiincioºi care vor perse-
vera pânã când vor reuºi.
În aceastã cãrticicã vã voi destãinui secretul
magnetismului personal, dar vã revine dumneavoastrã
înºivã sarcina sã decideþi ce nivel de performanþã doriþi
sã atingeþi. Eu vã ofer instrumentele cele mai bune ºi
instrucþiuni pentru utilizarea lor - restul îl veþi face dum-
neavoastrã. Voi mai adãuga, totuºi, cã succesul trebuie
sã încununeze eforturile dumneavoastrã, ºi o va ºi face,
dacã veþi urma aceste instrucþiuni cu atenþie, insistent ºi
perseverent. Este tot ce pot sã vã ofer - restul depinde
de dumneavoastrã.
II. POLII MENTALI ªI FIZICI

Unii autori ai lucrãrilor despre magnetismul per-


sonal au fãcut eroarea sã considere cã secretul sãu
constã în fenomenul telepatiei sau al transferului gân-
dului. Ei au fost atât de entuziasmaþi de aspectele spec-
taculoase ale fazei mentale a magnetismului personal,
încât le-a scãpat cu totul din vedere complementarul
acestuia, ºi anume polul fizic al personalitãþii magnetice.
Aceastã a doua fazã este la fel de importantã ca cea
mentalã, iar persoana care doreºte sã-ºi cultive ºi sã-ºi
dezvolte magnetismul personal trebuie sã acorde aces-
tui al doilea aspect aceeaºi atenþie ºi practicã însufleþitã
ca ºi primului.
Existã douã faze distincte sau poli ai persona-
litãþii magnetice: (1) mental ºi (2) fizic. Nu uitaþi acest
lucru, întrucât succesul dumneavoastrã va depinde de
coordonarea energiei ambilor poli.
Multora aceastã idee de existenþã a unei a doua
faze - fizice - a magnetismului personal, li se va pãrea
bizarã, obiºnuiþi fiind cu opinia preluatã din diverse
învãþãturi, dupã care magnetismul ar fi pur ºi simplu un
fenomen mental. Pe mãsurã, însã, ce vom înainta în
studiul subiectului acestei cãrþi, sper sã vã conving fãrã
umbrã de îndoialã cã acest al doilea pol al magne-
Arta Magnetismului Personal 15

tismului personal existã cu adevãrat ºi cã este la fel de


puternic ca ºi primul - faza sau polul mental. Fiinþa
umanã este un organism dual în ambele sale forme de
manifestare, mentalã ºi fizicã, minte ºi trup; în mod
asemãnãtor, propria sa energie se compune din douã
faze sau doi poli distincþi, fiecare sincronizându-se cu
celãlalt în procesul manifestãrii energiei ºi al obþinerii
anumitor efecte. Unele persoane au mai mult magne-
tism mental, în timp ce altele au mai mult magnetism
fizic; cel care manifestã în realitate nivelul cel mai înalt
de magnetism personal este acela care ºi-a dezvoltat
ambii poli ai activitãþii, ambele faze de magnetism - atât
fizic, cât ºi mental.
Polul sau faza mentalã a magnetismului per-
sonal depinde, ca forþã ºi energie, de capacitatea minþii
de a crea unde-gând ºi de a le proiecta în exterior, în
atmosfera personalã a individului, ºi chiar mai departe
de aceasta, atunci când este necesar. Acest magnetism
mental, atunci când este însoþit ºi de magnetismul fizic
generat de celãlalt pol al activitãþii magnetice, influ-
enþeazã puternic persoanele care intrã în sfera de influ-
enþã a acestor unde-gând. În condiþiile unui magnetism
fizic insuficient, aceste unde-gând nu vor avea energia
necesarã pentru a produce rezultatele dorite. Se pare
cã magnetismul fizic este necesar pentru "a concretiza"
magnetismul mental, tot aºa cum magnetismul mental
este indispensabil pentru "a insufla viaþã" magnetismu-
lui fizic. Cele douã laturi ale magnetismului trebuie sã
conlucreze pentru obþinerea celor mai bune rezultate.
Nu demult, transmiterea cãtre discipol a cunoºt-
inþelor legate de faza mentalã a magnetismului person-
al era destul de anevoioasã, într-atât de neobiºnuitã i se
16 Theron Q. Dumont

pãrea întreaga chestiune. Acum, însã, când s-a scris ºi


s-a dezbãtut atât de mult asupra unor probleme precum
telepatia, transferul gândului ºi pu-terea minþii, omul
obiºnuit este atât de bine informat asupra lor, în linii
mari, încât îi este mai uºor sã înþeleagã detaliile speci-
fice ale puterii gândului ºi modul sãu de manifestare în
cazul magnetismului personal. Acum nu mai este nevoie
sã prezint celor dornici de învãþãturã un curs sistematic
despre subiectul general al telepatiei, pentru a-l aduce
mai aproape de cel particular al magnetismului person-
al. În aceastã carte voi pleca de la ideea cã fiecare citi-
tor posedã deja câteva cunoºtinþe despre telepatie ºi
transfer al gândului; prin urmare, nu voi mai consuma
timp ºi spaþiu revenind asupra unui subiect familiar.
Cred, totuºi, cã ar fi bine sã punctez pentru dumneav-
oastrã câteva dintre cele mai noi date ºtiinþifice legate
de transferul gândului.
ªtiinþa a descoperit cã, în procesul gândirii,
creierul uman genereazã ºi consumã o anumitã canti-
tate de energie din þesutul nervos. Producerea ºi uti-
lizarea acestei energii degajã cãldurã ºi, astfel, duce la
creºterea temperaturii în anumite regiuni ale creierului,
fapt care poate fi demonstrat practic cu ajutorul unor
instrumente de mãsurã de mare precizie. Prezentã în
orice creier normal, aceastã energie reprezintã o forþã -
în adevãratul sens al cuvântului - la fel ca ºi electrici-
tatea sau magnetismul obiºnuit al magnetului natural, ºi
funcþioneazã, practic, dupã aproape aceleaºi legi ºi re-
guli care le guverneazã pe acestea din urmã. Asemenea
electricitãþii sau magnetismului obiºnuit, nu este limitatã
la punctul în care a fost generatã, ci poate - ºi chiar asta
face - sã se propage în zonele învecinate. Cu alte
Arta Magnetismului Personal 17

cuvinte, energia gândului emisã de creierul unei per-


soane depãºeºte limitele acestuia, dã naºtere unei
atmosfere-gând în jurul persoanei respective ºi produce
un anumit efect asupra creierelor celor care intrã în
câmpul ei energetic.
Prezenþa radioactivitãþii la câteva elemente
chimice, în special la radiu, a determinat ºtiinþa sã
studieze problema manifestãrii radioactivitãþii ºi la alte
substanþe chimice. Rezultatul a fost mai mult decât sur-
prinzãtor, deoarece ºtiinþa modernã anunþã cã orice
substanþã este radioactivã, înþelegând prin aceasta cã
oricare substanþã radiazã constant energie spre exteri-
or. Aceastã descoperire duce la concordanþa informaþi-
ilor - pânã atunci izolate - despre fenomene precum
transferul gândului etc., iar în prezent se acceptã ca un
fapt demonstrat cã creierul uman este puternic radioac-
tiv ºi emite în mod constant în exterior curenþi de
energie radioactivã. Se constatã acum cã aceleaºi legi
care dicteazã modul de acþiune a radiului guverneazã ºi
activitatea creierului uman. Aceastã concluzie simplificã
problema, aducând tema transferului gândului în câm-
pul general al ºtiinþei, departe de domeniul misticismu-
lui. Subiectul este acum predat ºi studiat, pe baze ºti-
inþifice, în cele mai mari centre universitare din lume ºi
se fac continuu noi descoperiri în privinþa sa.
Polul fizic al magnetismului personal nu se aflã
în þesuturile, sângele sau oasele corpului - acestea nu
sunt decât mecanismul brut, prin intermediul cãruia ele-
mentele mai subtile ale organismului uman se
deplaseazã ºi acþioneazã. Polul fizic poate fi însã gãsit
în acea componentã minunatã cunoscutã ca fiind sis-
temul nervos. Acesta este minunat, în sine, ca ºi
18 Theron Q. Dumont

creierul, iar rolul sãu în magnetismul personal este la fel


de important.
Suntem atât de înclinaþi sã considerãm nervii
drept o parte componentã a corpului, încât ne este oare-
cum dificil sã acceptãm ideea cã sistemul nervos con-
stituie un subansamblu al sistemului mental, la fel ca ºi
creierul. De fapt, sistemul nervos este alcãtuit, practic,
din aproape exact acelaºi gen de substanþã ca ºi
creierul. Mai mult decât atât, sistemul nervos genereazã
un tip de energie foarte asemãnãtoare celui emis de
creier. Acesta este motivul pentru care ºtiinþa modernã
considerã cã, de fapt, creierul ºi sistemul nervos nu sunt
decât pãrþi ale aceluiaºi întreg ºi funcþioneazã dupã ace-
leaºi legi generale care trebuie considerate ca a f l â n -
d u - s e în corelaþie. Cel care studiazã problema mag-
netismului personal ajunge curând sã accepte acest
punct de vedere, atunci când constatã rolul important pe
care îl joacã marii centrii nervoºi în manifestarea mag-
netismului personal. Prin urmare, deºi descriu magne-
tismul sistemului nervos prin termenul de "fizic", iar pe
cel al creierului prin termenul de "mental", fac acest
lucru numai pentru ca ambele sã fie mai uºor de distins
în procesul de instruire. În ultimã instanþã, totuºi, cele
douã nu sunt decât pãrþi componente ale unuia ºi
aceluiaºi lucru: doi poli ai aceleiaºi surse de energie.
Sistemul nervos al fiinþei umane este, într-ade-
vãr, un mecanism complex. Componenta sa de bazã
este mãduva spinãrii, care este adãpostitã într-un canal
aflat în coloana vertebralã (ºira spinãrii) ºi este legatã
direct de trunchiul cerebral din cutia cranianã. Din
mãduva spinãrii pornesc multe mãnunchiuri de nervi, în
perechi, se ramificã în mãnunchiuri tot mai mici care, la
Arta Magnetismului Personal 19

rândul lor, se ramificã în altele ºi mai mici, pânã când


fiecare pãrticicã din corp este conectatã, prin interme-
diul lor, la trunchiul nervos principal. Alte mãnunchiuri
principale de nervi coboarã în trunchi, separate de sis-
temul de legãturi al mãduvei spinãrii, deºi conectatã la
aceasta din urmã prin conexiuni nervoase. În diferite
pãrþi ale corpului se aflã cantitãþi semnificative de sub-
stanþã nervoasã, formându-se o împletiturã sau o reþea
de nervi, aceºti centri purtând denumirea de plex sau
plexuri; cel mai important dintre acestea este "plexul
solar" - situat chiar în spatele fosei stomacale. Plexul
solar joacã un rol foarte important în existenþa unui indi-
vid, atât de important încât o loviturã puternicã în acest
loc îi poate provoca moartea.
Sistemul nervos nu transportã numai informaþii
de la diferite organe cãtre creier, ci serveºte ºi la trans-
miterea comenzii de miºcare a diverselor pãrþi ale cor-
pului. Pe scurt, nici o parte a corpului nu se poate miºca
în lipsa impulsului nervos. Când nervii dintr-o anumitã
zonã a corpului sunt paralizaþi, acea parte devine imo-
bilã. Dupã cum vedeþi, sistemul nervos este numai o
componentã a vastului complex producãtor de energie
care este corpul uman - la fel cum tot o componentã a
sa este ºi creierul. Reþineþi acest lucru, pentru cã este
unul dintre secretele cele mai importante ale magne-
tismului personal.
Atunci când vã veþi aminti cã aceastã energie
nervoasã se propagã în afara limitelor impuse de corpul
fizic, la fel ca ºi în cazul energiei produse de creier, veþi
începe sã vã daþi seama la ce mã refer când susþin exis-
tenþa celui de-al doilea pol al magnetismului personal, ºi
anume a polului "fizic". Acesta este, în realitate, emisia
20 Theron Q. Dumont

de magnetism generatã ºi radiatã de sistemul nervos ºi,


în special, de centrii majori ai plexurilor. Cred cã acum
începeþi sã prindeþi ideea; am încercat sã evit cu grijã
termenii ºtiinþifici, de specialitate ºi m-am exprimat în
modul cel mai simplu.
III. FAZA MENTALÃ

Faza mentalã a magnetismului personal constã


din douã manifestãri sincronizate ale forþei mentale,
dupã cum urmeazã:
(1) menþinerea anumitor stãri mentale pânã în
momentul în care atmosfera mentalã devine saturatã de
vibraþiile acelei stãri;
(2) proiecþia conºtientã a curenþilor mentali din
centrii creierului, prin acþiunea voluntarã a individului.
Voi trece, în cele ce urmeazã, la descrierea
detaliatã a formei de manifestare a acestor douã faze
mentale.
Toþi cei care cunosc subiectul ºtiu cã natura
atmosferei mentale a oricãrei persoane depinde exclu-
siv de nota dominantã a stãrii mentale în care se aflã.
Atmosfera mentalã a unei persoane optimiste ºi plinã de
speranþã este alcãtuitã din vibraþii similare, impregnate
de speranþã ºi bunã dispoziþie, care tind sã influenþeze
ºi sã producã efecte asupra altor persoane care intrã în
sfera de influenþã a atmosferei sale personale. În mod
asemãnãtor, atmosfera mentalã a cuiva posomorât,
deprimat, este alcãtuitã din vibraþii de naturã pesimistã
ºi deprimantã, care influenþeazã în acelaºi sens per-
soanele care vin în contact cu primul. ªi, în mod
22 Theron Q. Dumont

asemãnãtor, tot ce se aflã în starea mentalã a unei per-


soane se va manifesta în atmosfera sa mentalã ºi, prin
urmare, îi va influenþa pe cei care vor veni în contact
direct cu aceasta.
Adevãrul afirmaþiilor de mai sus va deveni evi-
dent oricui va acorda acestei probleme câteva clipe de
gândire, amintindu-ºi, totodatã, senzaþiile încercate
atunci când a intrat în contact cu diverse persoane. κi
va aduce, poate, aminte cã unele i-au lãsat o impresie
de deprimare, inerþie, ratare etc., iar altele - de veselie,
prietenie, încredere ºi bunãvoinþã.
Atmosfera care înconjoarã anumite persoane
poartã o asemenea amprentã, încât ne îndeamnã,
parcã, sã le lãsãm în pace ºi sã nu susþinem în nici un
fel propunerilor lor de afaceri. Alþii, în schimb, ne
molipsesc cu încrederea ºi convingerea lor, dându-ne
senzaþia cã am dori sã intrãm în relaþii de afaceri cu ei.
Unele persoane ne lasã impresia cã ne-am aflat, pentru
o clipã, în prezenþa unei târâtoare ºi, deseori, ne
reprimãm cu greu un fior de dezgust, pe când altele ne
trezesc impresia cã cel din preajmã este un bun prieten
ºi ne putem baza pe el în calitate de om serviabil ºi
camarad de nãdejde. De ce oare ?
Nu din cauza spuselor acestora deoarece, dupã
cum ºtim, unele dintre persoanele cele mai alunecoase
sunt, de multe ori, buni ºi versaþi oratori, iar unii dintre
oamenii cei mai de încredere sunt deseori foarte reþi-
nuþi, ba chiar "scumpi la vorbã". Adevãratul motivul nu
se ascunde în cuvinte, ci mult mai adânc. Este mai
degrabã "senzaþia" pe care o simþim atunci când venim
în contact cu alþii, decât informaþiile oferite de propria
raþiune. Aceastã senzaþie apare prin înregistrarea, de
Arta Magnetismului Personal 23

cãtre creierul nostru sensibil, a vibraþiilor-gând ale


atmosferei personale a celuilalt. Acestea din urmã se
pot sesiza chiar ºi în locuinþa, magazinul sau în alte
locuri pe care obiºnuieºte sã le frecventeze persoana
respectivã, care sunt influenþate de vibraþiile-gând ale
atmosferei sale personale. Aþi remarcat vreodatã cã
anumite locuinþe produc asupra dumneavoastrã o sen-
zaþie de tristeþe sau nefericire - dacã nu ºi mai rãu - pe
când altele par sã emane un aer de vitalitate ºi bunã dis-
poziþie, fericire ºi satisfacþie? Acest fenomen se con-
statã în aceeaºi mãsurã, chiar dacã locuinþa respectivã
a rãmas un timp neocupatã, atât sunt de intense vibraþi-
ile mentale ale atmosferei celui sau celor care au locu-
it-o anterior. În mod similar, unele birouri ºi locuri de
muncã sunt atât de saturate de vibraþiile atmosferei per-
sonale ale ocupanþilor lor, încât poþi fi influenþat cu agre-
sivitate de aceste vibraþii, din momentul în care intri pe
uºã. Cineva îºi poate disimula gândurile prin ceea ce
spune sau prin mimicã, însã vibraþiile mentale ale
atmosferei sale personale îl va da deseori de gol.
Acestea sunt adevãruri care nu ar trebui sã mai
necesite alte argumentãri - propria dumneavoastrã
experienþã ar trebui sã fie suficientã; ar fi bine sã reþineþi
aceastã informaþie prezentã în mintea dumneavoastrã,
în timp ce înaintãm cu expunerea. Multe persoane ne
fac o impresie nedefinitã, din cauzã cã stãrile lor men-
tale sunt atât de amestecate, inconstante ºi pasagere,
încât se neutralizeazã una pe alta, nereuºind sã
imprime o nuanþã coloristicã limpede atmosferei per-
sonale. Atmosfera personalã cea mai puternicã aparþine
indivizilor având sentimente, dorinþe ºi sentimente
intense - pozitive sau negative - pentru cã aceºtia au
24 Theron Q. Dumont

stãri mentale puternice ºi stabile care impregneazã


atmosfera lor personalã atât de dinamic, încât cineva
care se concentreazã asupra acestor detalii nu se poate
sã nu le observe.
Un moment de gândire vã va demonstra cã,
dacã toate acestea sunt adevãrate - ºi vã veþi da seama
de asta când vã veþi apleca mai atent asupra subiectu-
lui -, atunci ar fi bine ca nimeni sã nu menþinã stãri men-
tale de naturã sã inspire senzaþii indezirabile altor per-
soane. Ar trebui cultivate, în schimb, stãri mentale
menite sã trezeascã senzaþii agreabile în cei cu care
venim în contact. Un numãr mare de capitole din
prezenta lucrare vã va învãþa sã declanºaþi în dum-
neavoastrã înºivã exact acele stãri mentale care sã
provoace efectul dorit asupra celorlalþi; acesta este încã
unul din cele mai mari secrete ale magnetismului per-
sonal.
Nimeni nu trebuie sã se descurajeze dacã a
creat ºi poartã cu sine o atmosferã personalã
indezirabilã, pentru cã aceste lucruri pot fi remediate: se
poate modifica în totalitate natura unei stãri mentale,
transformând astfel o atmosferã personalã, din foarte
rea, în foarte bunã. Este adevãrat cã acest proces
reclamã multã muncã, perseverenþã ºi rãbdare, însã
rãsplata este atât de gratificantã, încât meritã sã i se
dedice timp ºi atenþie. Deºi principiul de bazã este
foarte simplu, este nevoie de hotãrâre ºi voinþã pentru
obþinerea celor mai bune rezultate, în special atunci
când anterior au existat situaþii nefavorabile.
A doua modalitate în care funcþioneazã magnet-
ismul personal - cea a proiecþiei conºtiente a curenþilor
mentali din centrii creierului prin acþiunea vo-luntarã a
Arta Magnetismului Personal 25

individului - presupune, de asemenea, ceva efort din


partea celui care doreºte sã-ºi creeze o atmosferã per-
sonalã puternicã.
Principiul acestei a doua forme de acþiune men-
talã se bazeazã pe utilizarea voinþei în proiecþia conº-
tientã a curenþilor-gând. Acest principiu se aplicã atât în
cazul stimulãrii atmosferei personale, cât ºi în situaþiile
în care se încearcã producerea unui anumit efect
asupra gândurilor altei persoane.
Pe cât de adevãrat este faptul cã natura stãrilor
mentale ale unei persoane va nuanþa ºi va imprima o
naturã similarã ºi atmosferei sale personale, care, la
rândul ei, va produce un efect concret asupra altcuiva
aflat în sfera ei de influenþã, este la fel de adevãrat ºi
faptul cã efectul unor asemenea vibraþii mentale poate fi
amplificat vertiginos, prin întrebuinþarea voinþei în
direcþia proiecþiei conºtiente la care ne-am referit anteri-
or. Stãrile mentale creeazã atmosfera mentalã, este
adevãrat, însã acþiunea voinþei proiecteazã vibraþiile cu
putere în exterior, energizeazã atmosfera personalã în
ansamblu ºi intensificã efectul obþinut.
Este ca ºi cum aþi crea o rezervã semnificativã
de magnetism mental în creier ºi i-aþi conferi calitatea ºi
culoarea dorite prin natura stãrii dumneavoastrã men-
tale. Aceasta va avea drept consecinþã fireascã produ-
cerea, în jurul dumneavoastrã, a unei atmosfere per-
sonale sau aure, care va fi perceputã de cei din jur.
Imaginaþi-vã, însã, puterea mult sporitã ºi efectul obþi-
nut prin utilizarea voinþei în proiecþia ºi deplasarea în
exteriorul creierului a acestor vibraþii mentale. Veþi
observa imediat cum aceastã acþiune volitivã va avea
tendinþa sã energizeze ºi sã accelereze vibraþiile atmos-
26 Theron Q. Dumont

ferei dumneavoastrã mentale. Veþi putea obþine acest


efect oricând veþi alege sã o faceþi, utilizând metodele
descrise în aceastã carte.
Vã veþi da din nou seama, dupã un moment de
gândire, cât de puternic va acþiona acest efect asupra
oricãrei persoane, dacã vibraþiilor atmosferei noastre
personale li se va adãuga energia unui curent special al
forþei mentale, direcþionat treptat ºi insistent asupra
minþii celuilalt, prin efort voluntar. Observaþi unde doresc
sã ajung? Întâi influenþaþi persoana respectivã prin
intermediul atmosferei personale energizate, dupã care,
chiar în momentul în care aceasta se aflã în cea mai
favorabilã stare de receptivitate, descãrcaþi asupra ei un
“proiectil” psihic care va pãtrunde, cu o forþã imensã,
chiar în centrul minþii ei.
La prima vedere, aceasta ar putea pãrea o
tehnicã foarte obositoare, care ar necesita un mare efort
de voinþã din parte dumneavoastrã. Nu este cazul,
deoarece curenþii gândului sunt foarte reactivi la acþi-
unea voinþei asupra lor; principalul lucru pe care îl aveþi
de fãcut este sã vã concentraþi voinþa cu multã hotãrâre
asupra sarcinii pe care doriþi sã o îndepliniþi, iar curenþii
gândului vor parcurge singuri canalul astfel creat pentru
ei. Este ca ºi cum aþi ochi bine cu o armã ºi apoi aþi per-
mite forþei prafului de puºcã sã îndrepte glonþul spre
þintã, sau ca ºi cum aþi þine capãtul unui furtun fixat exact
în direcþia în care doriþi sã se îndrepte ºuvoiul de apã ºi,
iatã, când apa este pornitã, aceasta ajunge direct în
locul dorit, la un oarecare interval de timp dupã ce a ieºit
din capul furtunului.
Oamenii remarcabili din toate timpurile ºi-au
întrebuinþat voinþa în acest mod, pentru a crea în jurul
Arta Magnetismului Personal 27

lor o atmosferã personalã puternicã, dar ºi pentru a pro-


duce o impresie marcantã asupra celor pe care doreau
sã-i influenþeze. De cele mai multe ori, ei nu au înþeles
pe deplin natura forþelor pe care le puneau în miºcare,
dar le era foarte clar cum sã o facã, chiar dacã nu prea
sesizau de ce. Data viitoare când veþi veni în contact cu
un om important observaþi-l ºi încercaþi sã vedeþi moda-
litatea prin care îºi direcþioneazã forþa mentalã de care
v-am vorbit. Sigur, însã, cã mult mai important decât
studiul altor persoane este sã cultivaþi arta de a face
singuri acest lucru; este ceea ce voi încerca sã vã învãþ.
Abordaþi cu încredere acest subiect, iar capacitãþile care
se vor dezvolta în dumneavoastrã vã vor aduce succe-
sul.
IV. FAZA FIZICÃ

Faza fizicã a magnetismului personal depinde


de douã manifestãri sincronizate ale forþei mentale,
dupã cum urmeazã:
(1) generarea în cadrul sistemului nervos a unei
mari rezerve de forþã mentalã;
(2) proiecþia conºtientã, voluntarã, a acestui
surplus de forþã mentalã în atmosfera personalã ºi, în
anumite condiþii, chiar la distanþe mai mari.
Prin "forþã mentalã", în accepþiunea folositã în
paragraful anterior, înþeleg acea formã de energie
stranie ºi plinã de mister care coordoneazã toate
miºcãrile fizice ºi, în acelaºi timp, pare sã fie mai presus
de aspectul fizic în sine. Forþa mentalã este "ceva"
foarte diferit de materia care compune sistemul nervos.
Acesta din urmã, de la mãduva spinãrii pânã la filamen-
tul nervos cel mai delicat, este, în cel mai bun caz, doar
un sistem de fire, relee etc. prin care circulã forþa men-
talã sau "rezervoare" complexe în care aceasta este
depozitatã.
Nervii servesc drept fire ºi cabluri prin care cir-
culã forþa mentalã, pentru a imprima mobilitate
diferitelor pãrþi ale corpului pe care dorim sã le miºcãm.
În anumite pãrþi din creier se aflã mari "rezervoare" de
Arta Magnetismului Personal 29

forþã mentalã - aºa cum sunt ºi formaþiunile mari de sub-


stanþã nervoasã numite plexuri, dintre care cele mai
importante sunt plexul solar ºi plexul sacral.
Manualele obiºnuite de fiziologie trec peste
problematica naturii reale a forþei mentale, pentru cã
autorii lor nu o cunosc. Ei expediazã chestiunea
spunând: "Ca ºi în cazul electricitãþii, deºi îi
recunoaºtem pe deplin existenþa ºi forþa, ignorãm ade-
vãrata ei naturã." ºi astfel se face cã studentul, pentru a
afla acest secret, este nevoit sã se întoarcã spre unii
autori ocultiºti din trecut sau spre continuatorii lor.
Toþi ocultiºtii, antici sau moderni, au recunoscut
existenþa unei forþe a naturii extrem de subtilã - una din-
tre forþele "cele mai pure" -, foarte puternicã prin efect ºi
acþiune dar care, în acelaºi timp, desfide orice tentativã
de analizã sau definire. Motivul pentru care ºtiinþa nu a
fost niciodatã capabilã sã descrie forþa mentalã este
acela cã, precum electricitatea, ea constituie o categorie
aparte în sine, fiind diferitã de orice alt gen de forþã - atât
de diferitã, încât nu poate fi clasificatã împreunã cu
acestea. În unele cazuri, ºtiinþa a fãcut tentativa de a
trata forþa mentalã drept o secreþie a substanþei ner-
voase; este, însã, un lucru la fel de necugetat ca ºi
anecdota cu filozoful materialist care a încercat sã
defineascã gândirea ca fiind "o secreþie a creierului",
folosind modelul dupã care bila este o secreþie a vezicii
biliare. Asemenea definiþii aduc un zâmbet pe faþa celui
care cunoaºte adevãrul.
La polul opus, ocultiºtii, deºi nu au încercat sã
defineascã forþa mentalã (recunoscând-o ca fãcând
parte dintr-o categorie proprie numai ei), au reuºit totuºi
sã-i descopere originea ºi ne-au oferit informaþii va-
30 Theron Q. Dumont

loroase despre modul ei de utilizare. I-au dat multe de-


numiri, cum ar fi: "forþã vitalã", "energie vitalã", "forþa
vieþii", "fluid vital", "fluid magnetic" etc., iar popoarele ori-
entale au folosit termeni precum: "prana" sau "energie
akaºicã". Sub toate aceste apelative, însã, ocultiºtii au
înþeles întotdeauna unul ºi acelaºi lucru, ºi anume forþa
mentalã. Utilizez denumirea de "forþã mentalã" numai
pentru cã pare sã fie specificã sistemului nervos ºi nu
fiindcã aº dori sã avansez ideea cã îºi are originea în
acest loc. Aºa cum veþi putea constata imediat, ea are o
mult mai înaltã ºi mai elementarã sursã.
Vechea ºcoalã de fiziologie materialistã a încer-
cat sã demonstreze cã forþa mentalã, ca ºi substanþa
trupeascã, se formeazã din alimentele pe care le
ingerãm, fiind rezultatul combustiei lor chimice în orga-
nism. Acesta este, însã, un adevãr parþial. Deºi este
adevãrat cã existã o anumitã cantitate de forþã mentalã
în hrana proaspãtã (depozitatã de-a lungul duratei de
viaþã a plantei care a servit animalului drept hranã), deºi
este la fel de adevãrat cã o parte din aceastã forþã men-
talã este preluatã de persoana care consumã acel ali-
ment - mai ales dacã acesta se aflã în stare proaspãtã
-, nu este mai puþin adevãrat cã volumul de forþã men-
talã absorbit pe aceastã cale este mult prea redus pen-
tru a oferi individului cantitatea necesarã pentru
funcþionarea fizicã a organismului sãu. Nici infima canti-
tate de forþã mentalã obþinutã pe aceastã cale nu
provine din combustia chimicã a hranei; aceasta din
urmã oferã corpului cãldurã, nu dã niciodatã naºtere
forþei mentale.
Adevãrata sursã a forþei mentale este aceeaºi
ca ºi originea electricitãþii, ºi anume “eterul universal”
Arta Magnetismului Personal 31

care umple spaþiul. Asemenea electricitãþii, aceastã


forþã este accesibilã voinþei umane. Atmosfera este sa-
turatã cu forþã mentalã, aceasta fiind preluatã, absorbitã
de sistemul nervos ºi depozitatã în marile sale "rezer-
voare" de unde, ulterior, se revarsã asupra nervilor ori
de câte ori este necesar, prin cerinþele fizice sau men-
tale ale individului.
Dar, veþi întreba dumneavoastrã, cum absoarbe
corpul forþa mentalã universalã, prin ce canale intrã
aceasta în organismul uman? Rãspunsul este simplu ºi
uºor de observat: la plante, animale ºi oameni forþa
mentalã este inspiratã în organism. Cu alte cuvinte, pro-
cesul respirator - atât la organismele superioare, cât ºi
la cele inferioare - nu are ca scop numai extracþia de
oxigen sau a altor elemente din aer, ci ºi acela de
atragere a forþei mentale universale. Când acest
fenomen este bine însuºit, se înþelege mai bine motivul
pentru care fiinþele vii pier atât de repede când procesul
respiraþiei este obstrucþionat. Pãtrunderea acestui
secret al naturii aruncã o luminã mult doritã asupra rolu-
lui important jucat de respiraþie în menþinerea în viaþã a
oricãrei creaturi.
Înainte de a trece la alte consideraþii asupra pro-
cesului de absorbþie a forþei mentale din atmosferã, vã
rog sã acordaþi atenþie unei alte probleme importante
legatã de faza fizicã a magnetismului personal, ºi
anume aceea a proiecþiei forþei mentale în afara limitelor
sistemului nervos.
Amintiþi-vã cã fiziologii obiºnuiþi considerã lipsitã
de sens ideea cã forþa mentalã poate depãºi limitele sis-
temului nervos care o conþine; ei argumenteazã cã,
asemenea electricitãþii care strãbate cablurile, nici forþa
32 Theron Q. Dumont

mentalã nu poate trece decât prin terminaþiile nervoase.


Dar este oare adevãrat, chiar ºi numai în cazul electri-
citãþii? Eu sunt convins cã nu. Pânã ºi cel mai novice în
studiul electricitãþii ºtie cã aceasta va trece de la un
material conductor la altul - trecând, sub formã de scân-
teie, de partea care lipseºte - pentru ca, apoi, sã îºi con-
tinue drumul de-a lungul noului canal. Chiar ºi în lipsa
scânteii, electricitatea ºi magnetismul vor influenþa
deseori alte substanþe prin fenomenul cunoscut drept
"inducþie", fãrã ca cele douã materiale conductoare sã
se afle în contact. Este un fenomen atât de obiºnuit,
încât este surprinzãtor cã se mai pune încã aceastã
problemã. Ceea ce este valabil pentru electricitate ºi
magnetism, din acest punct de vedere, este valabil ºi
pentru forþa mentalã: aceasta nu numai cã va depãºi
barierele sistemului nervos, dar - cum se întâmplã în
mod frecvent - va influenþa alte sisteme nervoase prin-
tr-un fel de "inducþie".
Nu numai fenomenele de magnetism personal
reprezintã dovada transmiterii forþei mentale; ºi
fenomenele "magnetismului uman" (cum a fost el denu-
mit), întâlnite în "vindecarea prin magnetism", constituie
o mãrturie în acest sens - ºi care poate fi, de altfel,
obþinutã de orice om, prin experimentare perso-nalã.
Mai mult decât atât, experienþa individualã va
aduce dovezi mai mult decât suficiente ºi grãitoare cã
anumite persoane, debordând de o forþã mentalã vi-
guroasã, vor rãspândi într-o asemenea mãsurã energie
în jurul lor, încât aceasta va fi efectiv perceptibilã celor
care le vor saluta, de exemplu, strângându-le mâna, sau
doar se vor afla în vecinãtatea lor. Persoanele la care ne
referim radiazã, pur ºi simplu, de sãnãtate ºi vitalitate ºi
Arta Magnetismului Personal 33

exercitã o acþiune beneficã de vindecare ºi un efect în-


viorãtor asupra celor care intrã în contact cu ele. În mod
similar, existã persoane mai puþin norocoase, care
posedã o forþã mentalã insuficientã ºi care absorb fãrã
sã ºtie forþa mentalã a altora; în cazuri ieºite din comun,
aceste persoane devin adevãraþi vampiri, absorbind
forþa vitalã a celor din jur. Câþi dintre dumneavoastrã nu
au întâlnit indivizi din aceastã ultimã categorie ºi nu au
avut ocazia sã observe cât de deprimat ºi epuizat poate
deveni cineva, dupã ce a petrecut un timp în preajma
lor? Nu este nevoie de argumente suplimentare în
acest caz, fiind suficientã experienþa personalã a
fiecãruia dintre noi.
Ne-am mai putea întreba urmãtorul lucru: dacã
forþa mentalã este nelipsitã din “eterul universal” ºi se
obþine din atmosferã, de ce nu sunt toate persoanele
înzestrate în mod egal cu aceastã energie? Rãspunsul
este cã stilul de viaþã al fiecãruia diferã ºi, tot aºa cum
cineva poate fi rezistent ºi viguros din punct de vedere
fizic, iar altcineva - plãpând ºi delicat -, în mod
asemãnãtor, o persoanã poate avea o forþã mentalã put-
ernicã, iar alta - o forþã mentalã firavã. Mai mult decât
atât: o mo-dificare a stilului de viaþã va avea întotdeau-
na drept consecinþã o variaþie a forþei mentale absorbite
ºi acumulate de cãtre persoana în cauzã. Scopul aces-
tei cãrþi este acela de a vã arãta cum puteþi sã intensifi-
caþi forþa mentalã de care dispuneþi. Obiectivul principal
este cel de a vã amplifica magnetismul personal, însã
veþi constata cã starea dumneavoastrã generalã de
sãnãtate ºi vitalitatea vi se vor îmbunãtãþi cu aceeaºi
ocazie.
În afarã de faptul cã nivelul forþei mentale este
34 Theron Q. Dumont

determinat de stilul de viaþã al individului, acesta din


urmã poate ca, prin exerciþii adecvate, sã-ºi "ener-
gizeze" într-atât sistemul nervos, încât sã intensifice
mult activitatea forþei sale mentale, fãcând-o mult mai
disponibilã propriilor necesitãþi. Nu este numai o pro-
blemã de acumulare a unei rezerve considerabile de
forþã mentalã, ci ºi de a obþine o cantitate constantã de
forþã mentalã, iar ºi în condiþii de activitate intensã, în
aºa fel încât aceasta sã fie imediat disponibilã pentru
ce-rinþele vieþii de zi cu zi.
V. MAGNETISMUL FIZIC

Amintiþi-vã cum, într-un moment sau altul, când


aþi intrat în contact cu cineva având o personalitate pu-
ternicã - predicatori talentaþi, avocaþi, oameni de stat,
oratori, oameni de afaceri etc. - toþi cei al cãror succes
depinde de intensitatea impresiei pe care o produc
asupra altor persoane, aþi conºtientizat imediat senzaþia
cã radiazã forþã ºi tãrie. Aþi putut chiar sã simþiþi forþa
care emana dinspre ei. Acea forþã nu pãrea sã fie doar
capacitate mentalã sau vigoare intelectualã, ci pãrea sã
cuprindã ºi o componentã fizicã. În cazul unor figuri
istorice marcante, aceastã forþã este atât de intensã,
încât par sã fie întruchiparea însãºi a puterii voinþei,
adevãrate generatoare dinamice de energie vitalã, care
îi influenþeazã pe toþi cei care intrã în contact cu ele.
Pentru a putea face deosebirea dintre acest gen
de forþã ºi vigoarea ºi agilitatea intelectualã, gândiþi-vã
la o altã categorie de persoane dotate intelectual, ºi
anume discipoli de valoare, mari scriitori etc. sau alte
persoane care ºi-au dezvoltat o mare forþã intelectualã.
De regulã, acestea nu sunt personalitãþi "magnetice",
conform denumirii curente. Nu radiazã ºi nu emit
energie, iar componenta magnetismului fizic este
aproape în totalitate absentã în cazul lor. Par sã fie cen-
36 Theron Q. Dumont

tri emanatori de puternicã energie intelectualã, dar nimic


mai mult. Eu mã refer aici la acei indivizi la care intelec-
tul ºi fizicul sunt echilibrate ºi combinate armonios, nu la
cei la care predominã distinct latura "mentalã" sau in-
telectualã. Cunoaºteþi ºi dumneavoastrã multe exemple
de acest gen: educatori, predicatori, avocaþi ºi studenþi
al cãror nivel intelectual este bine dezvoltat, dar cãrora
le lipseºte acel "ceva" care impresioneazã alte per-
soane.
Tot experienþa anterioarã vã va demonstra cã o
persoanã "magneticã" este aproape întotdeauna domi-
natã de acel “ceva” indefinibil pe care îl vom denumi
forþã ºi energie. Nu este nevoie sã fie un zdrahon, o per-
soanã masivã, poate fi chiar slab, pipernicit, plãpând ºi
mic de staturã dar, chiar ºi acest ultim caz, acest individ
va fi rezistent ºi, asemenea unui resort sub presiune,
plin de energie latentã. O persoanã magneticã nu este
una de tipul fragil, lipsit de vigoare ºi molatec. Am avut
ocazia sã observ acest gen de persoane magnetice
uscãþive aflate pe patul de moarte, slãbite de suferinþã,
dar chiar ºi în aceste ultime clipe lãsau impresia unei
tãrii latente de neînfrânt. Celãlalt tip de persoanã mag-
neticã, cel cu o conformaþie voinicã, creeazã aceeaºi
impresie de forþã ºi tãrie - un "ceva" în care se acu-
muleazã ºi de unde radiazã forþã ºi tãrie. Nu aþi avut ºi
dumneavoastrã acelaºi gen de experienþe? Aþi vãzut
vreodatã un lider cu adevãrat important - o personalitate
magneticã - ce nu v-a sugerat ideea de "forþã" în sensul
fizic al cuvântului? Nu cred.
Atenþie, însã! Nu afirm cã forþa mentalã fizicã
reprezintã, de una singurã, magnetismul personal.
Dimpotrivã, mulþi oameni posedã ºi radiazã forþã men-
Arta Magnetismului Personal 37

talã fizicã nefiind, numai din acest motiv, ºi personalitãþi


magnetice în adevãratul sens al cuvântului. Nu uitaþi:
pentru producerea în deplinãtatea lui a fenomenului
magnetismului personal este necesarã combinaþia din-
tre magnetismul mental ºi cel fizic. Insist asupra faptului
cã magnetismul mental, în absenþa componentei sale
fizice, este precum o minte fãrã trup - îi lipsesc sub-
stanþa ºi eficienþa.
Ocultiºtii ne înºtiinþeazã cã în atmosfera per-
sonalã a individului - în "aura" sa, cum o denumesc ei -
sunt prezente nu numai vibraþiile stãrilor sale mentale
împreunã cu natura acestora, ci ºi vibraþiile magne-
tismului sãu fizic sau forþa mentalã, cum am denumit-o
în aceastã carte. Tot ei susþin cã, pentru cei care ºi-au
dezvoltat capacitãþi paranormale sau de clarvedere,
vibraþiile forþei mentale pot fi percepute extinzându-se
din trup pânã la 2-3 picioare (0,6-1 m) în toate direcþi-
ile, întreaga aurã având o formã ovoidalã. Se spune cã
are culoarea violet deschis - ca o flamã electricã palã -
care freamãtã ºi vibreazã asemenea aerului fierbinte ce
se ridicã dintr-o sobã, ori ca pãmântul în arºiþa verii - o
imagine familiarã oricui. Maeºtrii ocultiºti mai susþin cã,
atunci când cineva cu un magnetism puternic îºi uti-
lizeazã voinþa, forþa sa mentalã - purtãtoarea magne-
tismului mental al respectivei persoane - poate fi per-
ceputã ca izbucnind în panglici luminoase, sau fulgerãri,
în direcþia altor persoane lângã care se aflã în acel
moment. Nu pretind cã posed acest gen de clarvedere
eu însumi, dar mãrturiile multora dintre prietenii mei
care au capacitãþi paranormale vin sã confirme acest
lucru - la fel ºi scrierile ocultiºtilor din trecut. În orice caz,
oricine va experimenta magnetismul personal se va
38 Theron Q. Dumont

convinge cã forþa mentalã sau magnetismul personal


acþioneazã exact aºa cum v-am descris mai sus, deºi el
rãmâne imperceptibil vederii oamenilor obiºnuiþi.
O altã informaþie importantã preluatã de la ocul-
tiºti - pe deplin verificatã prin constatãri ºi experimente
personale - ºi care constituie, de fapt, unul din stâlpii de
bazã al teoriei mele despre magnetismul personal, este
cea referitoare la rolul forþei mentale în fenomene ca:
telepatia, hipnoza, influenþa mentalã ºi altele similare,
fenomene în care mintea unei persoane acþioneazã
asupra minþii alteia - aceasta fiind, desigur, una din
trãsãturile principale ale magnetismului personal. Mã
refer aici la ceea ce s-ar putea numi "vitalizarea" unde-
lor-gând de cãtre curentul forþei mentale, care este
proiectat în acelaºi timp cu magnetismul personal.
Undele-gând, neasociate cu acei curenþi ai
forþei mentale de care am vorbit, sunt deficitare în priv-
inþa tãriei ºi a efectului produs; sunt asemenea forþei
mentale pure, lipsite de vitalitate ºi capacitate de a
acþiona. Veþi înþelege mai bine sensul acestei afirmaþii
prin referirea la un fapt obiºnuit. Aþi ascultat, poate,
multe predici, discursuri sau declaraþii conþinând idei
sãnãtoase ºi pertinente, susþinute de persoane având o
capacitate intelectualã remarcabilã; ºi totuºi, conþinutul
lor vi s-a pãrut inert, plictisitor, searbãd ºi anost. Le
lipseau vitalitatea, vigoarea ºi verva întâlnite în cazul
prestaþiei altor oratori, chiar dacã aceºtia erau ceva mai
puþin inteligenþi decât primii luaþi drept exemplu. Am
dreptate? Aþi mai observat, poate, ºi faptul cã persona-
litatea cuiva, considerat îndeobºte drept intelectual, era
lipsitã parcã de "viaþã", în timp ce alþii, mai puþin
"dãruiþi", radiau pur ºi simplu de vitalitate ºi energie, prin
Arta Magnetismului Personal 39

urmare, de forþã magneticã.


Ei bine, aceasta este diferenþa dintre undele-
gând simple ºi cele asociate cu o puternicã forþã men-
talã. Primelor le lipseºte "corpul" ºi forþa vitalizantã, iar
la celelalte, acestea sunt prezente din abundenþã.
Meditaþi atent asupra acestui aspect pânã când îl veþi
înþelege, pentru cã aici se ascunde unul din cele douã
importante secrete ale magnetismului personal.
O persoanã la care forþa mentalã este prezentã
în mod activ ºi care ºi-a însuºit - în mod conºtient sau
pe cale inconºtientã - arta combinãrii acesteia cu
undele-gând personale, va emite cuvinte ºi gânduri bine
încãrcate cu forþã dinamicã, ce ajung pânã la alþii ºi
reuºesc sã îi influenþeze. Asemenea unui obuz puternic
cu traiectorie lungã, forþa mentalã conduce unda-gând
ca un glonþ spre þintã, lovind obiectivul cu o forþã
nemaipomenitã ºi producând o impresie puternicã
asupra minþii altora. Se întâlnesc ºi persoane ale cãror
vorbe par sã aibã o viaþã proprie, într-atât de vie este
acþiunea lor asupra raþiunii celorlalþi; acestea au o forþã
mentalã sau un magnetism personal deosebit de active,
pe care le utilizeazã în combinaþie cu proprii curenþi
mentali. Ele lanseazã aceastã forþã mixtã spre audienþã,
iar cei ce o recepþioneazã sunt pur ºi simplu sideraþi de
intensitatea ei.
Cei mai mari conducãtori ai omenirii au avut
bine dezvoltatã aceastã forþã mentalã ºi au utilizat-o
dinamic. Atunci când luau cuvântul, cei care îi ascultau
erau aproape constrânºi sã execute spusele lor. Iulius
Cezar ºi Napoleon Bonaparte sunt douã exemple
proeminente de oameni care au fãcut uz de aceastã
capacitate; în realitate, oricine dominã pune în miºcare
40 Theron Q. Dumont

sau conduce alte persoane, este un exemplu demn de


studiat. Cititorul, în mãsura posibilului, ar trebui sã
încerce sã intre în legãturã cu acest gen de persoane,
astfel încât sã observe sau, mai degrabã, sã simtã el
însuºi efectul forþei puternice care emanã dinspre aces-
tea. Astfel îºi va da mai bine seama de rolul pe care
forþa mentalã îl joacã în materie de influenþã ºi magne-
tism personal, devenind ulterior ºi mai ferm hotãrât sã o
dezvolte în propria persoanã.
Unii oameni par sã atragã, sã concentreze ºi sã
utilizeze în mod natural forþa lor mentalã de magnetism
personal; acestea sunt persoane foarte norocoase, fiind
scutite de obligaþia de aprofundare a proceselor la care
ne-am referit. Cei care nu se aflã în posesia acestui dar
înnãscut au posibilitatea ca, prin exerciþiu ºi perse-
verenþã, sã ºi-l dezvolte singuri. Mai mult decât atât, ei
pot, eventual, chiar sã îi depãºeascã în performanþã pe
cei dotaþi de la naturã, dacã aceºtia din urmã nu înþeleg
sursa ori natura forþei lor ºi tind sã o neglijeze sau sã
abuzeze de ea. Persoanele care ºi-o cultivã singure,
urmând toate regulile ºi având deplina înþelegere a ceea
ce fac, beneficiazã de o capacitate mereu intactã ºi pot
sã se refacã imediat dupã ce-ºi epuizeazã forþa sis-
temului nervos. Cunoaºterea înseamnã putere, iar o
aptitudine cultivatã ºi bine dezvoltatã este de multe ori
mai eficace decât o aptitudine similarã înnãscutã, dar
neînþeleasã sau neexersatã.
Începând cu urmãtorul capitol, îmi propun sã vã
ofer indicaþii de bazã, simple, pentru amplificarea forþei
dumneavoastrã mentale, acumularea ei ºi proiecþia
conºtientã a acestei forþe, în scopul vitalizãrii curenþilor
mentali proprii. Procedeul este destul de firesc în sine ºi
Arta Magnetismului Personal 41

nu presupune iniþierea nici unui ceremonial magic sau


altceva de acest gen. Se bazeazã doar pe principii fizio-
logice ºi este în deplinã armonie cu legile naturii. Odatã
ce vã veþi fi însuºit arta ºi ºtiinþa preluãrii ºi acumulãrii
forþei mentale, veþi fi surprinºi cã nu v-aþi gândit nicio-
datã pânã acum la acest lucru.
Când veþi dobândi controlul asupra acestei
forþe, veþi deveni conºtient cã sunteþi centrul unei energii
imense; veþi realiza puterea pe care aþi dobândit-o, con-
statându-i efectul asupra altor persoane. Nu mã refer
numai la magnetismul personal, ci ºi la impregnarea
vibraþiilor cu forþã ºi energie. Veþi observa cum ceilalþi
devin conºtienþi cã simt ceva deosebit atunci când le
strângeþi mâna sau îi atingeþi, iar aceastã nouã senzaþie
îi va surprinde. Nu vor înþelege ce anume îi influ-
enþeazã, dar vor fi conºtienþi de prezenþa unei senzaþii
neobiºnuite. Ar fi bine dacã aþi pãstra secretul celor ce
se petrec pentru dumneavoastrã înºivã, evitând sã daþi
impresia cã aþi fi o persoanã diferitã de ceilalþi. Veþi dori
sã inspiraþi încredere, nu fricã, iar stranietatea ºi mis-
terul provoacã mai degrabã teamã decât încredere. Aºa
cã, mai bine fiþi discret!
VI. GENERAREA FORÞEI MENTALE

Revãzând primul paragraf din capitolul IV, veþi


constata cã am separat faza fizicã a magnetismului
mental în douã manifestãri sincronizate. O voi prezenta
în cele ce urmeazã pe prima dintre acestea, adicã
generarea în cadrul sistemului nervos a unei mari re-
zerve de forþã mentalã.
În acest context, termenul de "generare" descrie
incomplet sensul procesului propriu-zis de preluare a
forþei mentale în interiorul sistemului nervos, întrucât
acesta este mai degrabã unul de "absorbþie" ºi "dis-
tribuþie" decât de "generare". Deoarece, însã, ultimul
înfãþiºeazã o imagine mai simplã a fenomenului, mi s-a
pãrut mai oportunã utilizarea lui în acest context, cu atât
mai mult cu cât mulþi dintre vechii scriitori ocultiºti l-au
folosit, înaintea mea, cu acelaºi sens.
Se poate considera cã procesul de generare a
forþei mentale constã din douã faze distincte ºi totuºi,
sincronizate ºi anume: (1) absorbþia unei cantitãþi supli-
mentare de forþã mentalã din atmosferã prin diverse
metode specifice de respiraþie; (2) distribuþia acestui
surplus centrilor importanþi ai sistemului nervos, care
funcþioneazã ca "rezervoare" de forþã mentalã. Voi
descrie pe rând, în continuare, aceste douã faze.
Arta Magnetismului Personal 43

Prima fazã a generãrii de forþã mentalã constã,


cum am mai spus, din absorbþia unei cantitãþi supli-
mentare de forþã mentalã din atmosferã, prin diverse
metode specifice de respiraþie. Toþi preluãm constant
forþã mentalã din atmosferã, în timpul procesului obiº-
nuit al respiraþiei, cantitatea, însã, variind de la individ la
individ sau, mai exact, în funcþie de deprinderile
fiecãruia de a respira. Probabil cã aþi remarcat deja cã
persoanele viguroase, puternice, respirã aproape întot-
deauna din plin - adicã adânc ºi regulat - în timp ce per-
soanele cu o constituþie mai fragilã respirã, de multe ori,
parþial ºi neregulat. Existã, de obicei, o legãturã foarte
strânsã între respiraþia deplinã, regulatã, starea gene-
ralã de sãnãtate ºi vitalitatea individului, dar nu mã voi
opri asupra acestui aspect în momentul de faþã,
deoarece nu constituie subiectul acestei expuneri. Am
atins aceastã idee numai în trecere; cei chibzuiþi vor ºti
sã o valorifice.
Nu intenþionez sã vã introduc în subtilitãþile filo-
zofiei orientale, în complicatele ei tipuri de respiraþie
destinate evoluþiei psihice ºi spirituale; doresc, în acest
punct, sã vã atrag atenþia asupra curentelor filozofice
care stau la baza unor practici de respiraþie orientale,
pentru cã acestea se fundamenteazã pe cele mai solide
principii ºtiinþifice. Filozofia orientalã susþine cã fiecare
stare mentalã sau fizicã a individului îºi are corespon-
dentul într-un ritm special respirator - ritmicitatea ºi
starea respectivã regãsindu-se mereu împreunã. O
anumitã stare mentalã sau fizicã va face sã aparã,
invariabil, acelaºi tip de respiraþie - caracteristic numai
acestei stãri - ºi, reciproc (acesta fiind un secret ocult),
impunerea deliberatã a unui anumit ritm respirator va
44 Theron Q. Dumont

avea aproape imediat drept rezultat apariþia stãrii men-


tale sau fizice corespunzãtoare acestuia.
Zãboviþi o clipã asupra acestei idei; atunci când
sunteþi speriat sau supãrat, respiraþi într-un ritm diferit
decât atunci când sunteþi calm ºi senin. Fiecãrei emoþii,
de-a lungul scalei pozitive sau negative, îi corespunde
un ritm propriu al respiraþiei care însoþeºte, invariabil,
emoþia respectivã. Mai mult decât atât, stãri fiziologice
diferite se manifestã în ritmuri respiratorii corespunzã-
toare numai lor. Observaþi-vã cu atenþie, examinaþi-i ºi
pe cei din jur ºi veþi putea constata cã afirmaþiile de mai
sus sunt exacte; vã veþi întreba, chiar, de ce nu aþi
remarcat niciodatã pânã acum aceste fenomene.
Chiar ºi mai puþin cunoscut este corolarul:
impunerea deliberatã sau reproducerea unui anumit
ritm respirator, corespunzãtor unui anumit tip de emoþie,
va avea drept consecinþã experimentarea rapidã a
acelei emoþii. Puteþi experimenta ºi acest fenomen
asupra dumneavoastrã înºivã.
Veþi putea constata cã numai câteva momente
de "respiraþie-supãrare" sau de "respiraþie-teamã" (dacã
vor fi bine simulate sau asumate cu seriozitate) vor
declanºa rapid experimentarea unei emoþii de tip
supãrare sau teamã, în funcþie de exemplul ales. La
polul opus, asumarea deliberatã de cãtre dumneavoas-
trã a ritmului respirator corespunzãtor stãrii de pace,
stãpânire de sine, va fi suficientã pentru a vã induce
starea de spirit selectatã. În cele de mai sus se ascunde
un mare adevãr: este metoda întrebuinþatã de înþelepþii
orientali pentru inducerea ºi menþinerea acelei stãri de
calm filozofic pentru care sunt atât de renumiþi. În direc-
tã legãturã cu acest lucru, daþi-mi voie sã vã amintesc
Arta Magnetismului Personal 45

cã, atunci când vã strãduiþi sã vã controlaþi pornirile ºi sã


vã pãstraþi calmul ca urmare a unei provocãri, încercaþi
instinctiv sã vã controlaþi ritmul respiraþiei, care are ten-
dinþa marcatã de transformare într-o respiraþie accele-
ratã ºi sacadatã. Atât timp, însã, cât veþi putea menþine
un ritm calm ºi controlat, veþi fi o persoanã echilibratã
ºi stãpânã pe sine chiar ºi în aceste condiþii extreme.
Revenind la miezul problemei noastre, al
absorbþiei unei cantitãþi suplimentare de forþã mentalã
din atmosferã printr-un sistem de respiraþie controlatã,
daþi-mi voie sã adaug urmãtoarele:
(1) existã un ritm respirator pe care natura îl uti-
lizeazã pentru refacerea forþei mentale a unui sistem
nervos epuizat, în urma unei solicitãri extenuante de
naturã mentalã sau emoþionalã, sau ca rezultat al unui
efort fizic extrem;
(2) o asumare deliberatã sau o simulare a aces-
tui ritm caracteristic respirator va avea ca efect capaci-
tatea dumneavoastrã de a absorbi mai repede o canti-
tate sporitã de forþã mentalã, în scopul utilizãrii ei în
magnetismul personal - pentru a vã satura, de fapt, cu
magnetism fizic.
Înþelegeþi ce doresc sã spun? În caz contrar,
recitiþi paragraful anterior de câteva ori, pânã când veþi
pãtrunde pe deplin importanþa afirmaþiilor pe care le
conþine; aceste aserþiuni cuprind cea mai importantã
parte a principiului generãrii de forþã mentalã ºi chiar
mai mult decât atât, dacã sesizaþi acest lucru.
Ajunºi în acest punct, mã veþi întreba: "Care
este acest ritm respirator pe care natura îl foloseºte în
recuperarea noastrã ºi poate fi preluat de noi cu rezul-
tate atât de strãlucite? " Ei bine, vã voi rãspunde cu o
46 Theron Q. Dumont

altã întrebare: "Cum respiraþi în momentul în care


începeþi sã vã reveniþi dupã un efort foarte intens -
emoþional, mental sau fizic - dupã ce respiraþia - iniþial
sacadatã - se liniºteºte din nou?" Dacã veþi trata pro-
blema cu seriozitate, veþi rãspunde, probabil, cã
începeþi printr-una sau douã expiraþii lungi, urmate de o
succesiune de respiraþii liniºtite, calme, lente ºi adânci.
Poate nu aþi remarcat încã, dar ultimele respiraþii liniºtite
ºi adânci au un ritm lent dar regulat - la fel de regulat ca
legãnarea linã a pendulei unui ceas sau ca ticãitul care
o însoþeºte. Aceastã respiraþie lentã, regulatã ºi ritmicã
va mai continua puþin, pânã când vã veþi simþi înviorat ºi
refãcut, moment în care respiraþia va reveni la ritmul ei
obiºnuit ºi tot acest proces va lua sfârºit.
Ei bine, acesta este exact ritmul de respirare
care, asumat în mod corect ºi bine "simulat", va avea
drept rezultat atragerea cãtre propria persoanã a unei
cantitãþi mult sporite de forþã mentalã din rezervorul uni-
versal, ºi anume din atmosfera înconjurãtoare.
Vã rog acum sã nu treceþi mai departe, sã recitiþi
paragraful anterior. Studiaþi-l atent ºi învârtiþi-l pe toate
pãrþile în minte, pânã când îi veþi pãtrunde pe deplin
semnificaþia majorã ºi vã va deveni la fel de familiar ca
ºi cum ar fi propriul gând. În cele câteva rânduri la care
m-am referit acum se aflã concentrat un adevãr minunat
care - utilizat cum se cuvine - vã va transforma într-un
adevãrat geniu al magnetismului fizic. Repet deci: opri-
þi-vã din lectura acestei cãrþi, pânã când veþi fi înþeles în
totalitate semnificaþia informaþiei pe care tocmai v-am
dezvãluit-o.
Sã nu credeþi, însã, cã veþi dispune dintr-odatã
de aceastã capacitate formidabilã. Trebuie, mai întâi, sã
Arta Magnetismului Personal 47

dobândiþi, treptat, ritmul respirator propriu. Eu nu pot


decât sã vã fac sã remarcaþi cã el existã - nu pot sã
spun: "Inspiraþi atâtea secunde; þineþi-vã respiraþia
atâtea secunde; expiraþi atâtea secunde" ºi aºa mai
departe, cum au procedat atâþia instructori (dintre care
unii ar fi fãcut mai bine sã se abþinã). Fiecare persoanã
are ritmul ei respirator specific, diferenþele provenind din
structura ºi caracteristicile mentale sau fizice.
În aceastã privinþã se aplicã regula urmãtoare,
care este, de altfel, ºi singura: "Stabiliþi întâi care este
ritmul respirator caracteristic pe care natura vi l-a atribuit
spre folosinþã în momentele de recuperare dupã soli-
citãri extenuante de naturã mentalã, emoþionalã sau fi-
zicã ºi apoi reproduceþi-l intenþionat, prin asumarea
deliberatã sau simularea circumstanþelor mentale ºi fi-
zice în care apare. Procedaþi în acest mod, pânã când
acest ritm vi se fixeazã bine în memorie, astfel încât sã
îl puteþi reproduce cu uºurinþã, instinctiv, oricând doriþi".
Recitiþi regula expusã mai sus pânã când o veþi înþelege
în totalitate.
La început, dacã nu sunteþi cumva un actor
înnãscut sau unul cu acte în regulã, vi se va pãrea,
probabil, dificilã asumarea sau simularea circum-
stanþelor în care apare acel ritm respirator. Perseveraþi,
însã, pânã când veþi reuºi sã stãpâniþi aceastã tehnicã.
Nu uitaþi cã nimeni nu se naºte învãþat, nici în acest caz
ºi nici în altele. Plasaþi-vã, imaginar, în situaþia de a face
faþã unui efort intens mental, emoþional sau fizic ºi veþi
constata apariþia unei perioade de recuperare, însoþitã
de ritmul ei respirator caracteristic. Fiecare cititor va
reuºi acest lucru în ritmul lui ºi va obþine rezultatul
descris, dacã va lucra cu hotãrâre ºi perseverenþã în
48 Theron Q. Dumont

aceastã direcþie.
Veþi observa cã primul indiciu al instalãrii ritmu-
lui respirator de recuperare va fi un suspin adânc, urmat
de un moment de repaus care, la rândul sãu, va lãsa
locul unei succesiuni de inspiraþii ºi expiraþii uºoare,
profunde ºi lente, perfect sincronizate, care vor fi
însoþite de o senzaþie de creºtere a puterii ºi a vitalitãþii
minþii ºi trupului. Este foarte plãcut de experimentat sen-
zaþia de "alinare" ºi împrospãtare a forþelor, de vitalitate
ºi energizare produsã de acest ritm respirator.
Când practicaþi acest ritm respirator recupera-
tor cu intenþia de a vã odihni, de a cãpãta forþe
proaspete sau pentru mãrirea rezervei de forþã mentalã,
nu cãdeþi în capcana, foarte comunã, de altfel, a
respirãrii ritmice artificiale. Nu comiteþi eroarea de a
încerca sã numãraþi în câte secunde respiraþi, nu încer-
caþi sã inspiraþi sau sã expiraþi într-un interval mai lung
ori mai scurt, nu încercaþi sã faceþi ca inspiraþia ºi expi-
raþia sã aibã durate egale, nu reþineþi aerul în piept un
timp anume, nu numãraþi secundele dintre douã respi-
raþii; nu faceþi nimic de acest gen. Alungaþi-vã din minte
toate aceste standarde nenaturale ºi abandonaþi-vã în
întregime senzaþiei senine, liniºtite de alinare ºi recu-
perare a forþelor pe care natura o va revãrsa asupra
dumneavoastrã, dacã veþi crea condiþiile cele mai potri-
vite pentru manifestarea puterii ei. Nu încercaþi nimic
artificial: aveþi încredere cã natura va îndrepta lucrurile
în direcþia cea bunã ºi lãsaþi totul în mâinile ei.
Nu este cazul sã vã preocupe în acest moment
de câte ori pe zi trebuie sã practicaþi acest exerciþiu pen-
tru a acumula magnetism fizic ºi pentru a absorbi forþã
mentalã. Asupra acestui aspect ne vom opri într-unul din
Arta Magnetismului Personal 49

capitolele urmãtoare, în legãturã cu procesul de dis-


tribuþie a forþei mentale care îl însoþeºte. Tot ce trebuie
sã vã intereseze acum este sã învãþaþi cum sã realizaþi
acest ritm respirator ºi sã îl exersaþi pânã când veþi fi
capabil sã îl reproduceþi dupã dorinþã, cu uºurinþã ºi nat-
uraleþe, fãrã efort sau încordare - instinctiv, de fapt.
Pânã atunci, nu are rost sã vã bateþi capul cu stadiile
urmãtoare.
ªi acum, câteva cuvinte despre aplicarea aces-
tei etape. Nu exageraþi - grãbiþi-vã încet! Intraþi într-un
proces de evoluþie ºi dezvoltare pe care nu trebuie sã îl
acceleraþi prea tare. Lãsaþi natura sã facã astfel încât el
sã devinã instinctiv ºi nu faceþi greºeala de a rupe plan-
ta din rãdãcini pentru a vedea dacã a mai crescut peste
noapte. Va creºte. Nu vã îndoiþi de acest lucru.
Veþi ºti când vã aflaþi pe drumul cel bun ºi veþi fi
conºtient de progresul pe care îl faceþi, prin apariþia unei
senzaþii accentuate de dinamism, vitalitate ºi energie.
Amintiþi-vã, în fine, cã secretul a tot ce se întâm-
plã este cã aþi descoperit modalitatea prin care natura
ajutã un sistem viu sã se recupereze în momente de
maximã necesitate ºi aþi învãþat apoi cum sã aveþi acces
la aceste resurse de energie oricând doriþi, prin aceasta
sporind energia de care dispuneþi mult peste nivelul
obiºnuit. Este exact ca ºi când aþi fi descoperit o sticluþã
conþinând elixirul energiei pe care mama naturã îl uti-
lizeazã pentru a vã revigora atunci când acest lucru este
necesar; aþi învãþat, apoi, cã puteþi sã beneficiaþi de
acesta zilnic sau ori de câte ori simþiþi nevoia. Aþi
devenit, astfel, apt sã vã ridicaþi nivelul de energie ºi de
vitalitate mult deasupra mediei. Comparaþia nu este
exageratã, deoarece prin dezvãluirea acestui mister aþi
50 Theron Q. Dumont

descoperit cu adevãrat elixirul vitalitãþii, dinamismului ºi


energiei - desigur, dacã îl întrebuinþaþi corect.
VII. DISTRIBUÞIA FORÞEI MENTALE

În capitolul anterior v-am oferit câteva indicaþii


despre prima fazã a forþei mentale, cu referire la anu-
mite tipuri de respiraþie ritmicã. Voi trece acum mai
departe, la instrucþiuni de ordin general, despre dis-
tribuþia forþei mentale absorbite în cadrul sistemului ner-
vos ºi, în special, cãtre marile "rezervoare" de forþã
mentalã.
Procesul de distribuþie a forþei mentale urmeazã
în mod firesc, dupã cel de absorbþie, acestea fiind douã
faze intercorelate ale unuia dintre procesele de recu-
perare întâlnite în naturã. Aºa cum procesul recuperator
al respirãrii ritmice este modalitatea prin care natura
furnizeazã sistemului viu o cantitate proaspãtã de forþã
mentalã pentru a o înlocui pe cea uzatã în timpul unui
efort precedent deosebit de intens - mental, emoþional
sau fizic - la fel este ºi procesul absorbþiei forþei mentale
- o altã metodã (sau o metodã geamãnã) prin care natu-
ra distribuie forþa mentalã absorbitã în toate regiunile
corpului, fortificând, vitalizând ºi stimulând fiecare pãrti-
cicã a sa ºi, în acelaºi timp, concentrând în mari "rezer-
voare" ale sistemului nervos o cantitate mai mare de
forþã mentalã decât e necesarã, pentru viitoare ocazii în
care va fi nevoie de ea.
52 Theron Q. Dumont

ªi din nou mã veþi întreba: "Cum distribuie natu-


ra forþa mentalã absorbitã - aºa cum aþi afirmat mai sus
- ºi care este modalitatea prin care cei care studiazã
magnetismul personal pot distribui forþa lor mentalã
absorbitã sau magnetismul fizic?" Ca ºi în cazul între-
bãrii anterioare, vã voi rãspunde: "Studiaþi natura însãºi
ºi descoperiþi singuri ce metodã foloseºte". Sã urmãm
deci acest sfat.
Cercetând metoda prin care natura distribuie
magnetismul fizic sau forþa mentalã, ce observãm cã se
întâmplã imediat dupã ce o persoanã devine epuizatã
în urma unui efort mental, emoþional sau fizic - în afarã
de instalarea ritmului respirator caracteristic? Rãspuns:
însoþind suspinul adânc ce precede instalarea ritmului
respirator ºi, de asemenea, imediat dupã acesta, apare
o tendinþã de "întindere" a muºchilor corpului. Acest
fenomen mai poate fi constatat ºi atunci când ne trezim
dimineaþa, cu un cãscat, urmat instinctiv de întinderea
trupului. Simþim nevoia sã ne întindem ºi dupã ce am
consumat forþã mentalã citind, ascultând, învãþând etc.
- de fapt, dupã orice acþiune care a reclamat o atenþie
concentratã din partea noastrã. Aceasta este succe-
siunea: cãscatul, suspinul adânc, respirarea cu mãsurã
ºi, în final, întinderea muºchilor.
Vã rog sã nu expediaþi aceastã problemã cu o
micã ironie sau cu un zâmbet amuzat, pentru cã
aceastã întindere a muºchilor este unul din serviciile
cele mai importante pe care ni le face natura. Este
modalitatea preferatã a naturii de distribuire cãtre toate
pãrþile corpului a forþei mentale absorbite de cãtre sis-
tem; astfel, natura transmite un curent vitalizant ºi revi-
gorant spre zonele în care acesta este necesar. Acest
Arta Magnetismului Personal 53

fenomen ascunde ºi alte lucruri, dacã o sã-l luãm în


serios: studiaþi semnificaþia acestui proces natural ºi
aplicaþi-l apoi, cu inteligenþã, în strãdania noastrã de
dezvoltare a magnetismului fizic. Vom afla, astfel, un
important secret al naturii, de care nu ne vom despãrþi
cu uºurinþã odatã ce îl vom aplica ºi valorifica.
În primul rând, aceastã "întindere" reprezintã
mult mai mult decât o manifestare a indolenþei, apatiei
sau oboselii. Este un gest instinctiv pentru noi apãrut ca
rezultat al recunoaºterii de cãtre naturã a faptului cã
simþim nevoia unei rezerve proaspete de forþã mentalã
ºi al "grabei" sale de a furniza aceastã energie. Nu con-
fundaþi, din greºealã, cauza cu efectul în aceastã situ-
aþie.
În cazul unei "întinderi" complete, veþi observa
existenþa unei duble miºcãri:
(1) o extensie;
(2) o tensionare sau contractare a muºchilor în
direcþia revenirii la poziþia iniþialã a membrelor sau a
pãrþilor trupului care au fost întinse.
Fiþi atenþi, însã: ambele tipuri de miºcare consti-
tuie forme de "tensionare" sau contractare a muºchilor.
Miºcãrile musculare de extensie rezultã din acþiunea de
tensionare sau de contractare a muºchilor opuºi. Unii
dintre muºchii cei mai importanþi ai corpului sunt aºeza-
þi în grupuri opuse; în timp ce unii folosesc la a depãrta
membre sau pãrþi ale trupului de corp, ceilalþi le apropie.
Vã puteþi baza întotdeauna pe existenþa acestor grupuri
de muºchi oponenþi. Atunci când, prin întindere, mai
întâi extindeþi ºi, ulterior, retrageþi membrele, îmbinaþi
tensiunile ambelor grupe de muºchi ce acþioneazã în
tandem. În ce scop, vã întreb? Sã vedem!
54 Theron Q. Dumont

Intenþia pe care pare sã o aibã natura atunci


când tensioneazã muºchi opuºi, ca în exemplul de mai
sus, pare sã fie cea de a "extrage" ceva din aceºtia.
Exact asta ºi este: extragerea a ceva anume. A ce? A
forþei mentale sau a magnetismului fizic uzate, degra-
date ºi epuizate. De ce? În ce scop? Pentru ca o nouã
rezervã, proaspãtã, plinã de vitalitate, puternicã, de
forþã mentalã sau magnetism fizic sã poatã intra ca sã o
înlocuiascã pe cea veche.
Este la fel de adevãrat ºi în cazul epuizãrii ner-
voase, emoþionale sau musculare, întrucât celulele ner-
voase, nervii înºiºi - dar ºi muºchii - sunt energizaþi ºi
revigoraþi de aceeaºi formã de energie, provenind de la
aceeaºi sursã. Mai mult decât atât, rezerva proaspãtã
de forþã mentalã care pãtrunde în muºchii ºi celulele
corpului din marile "rezervoare" ale sistemului nervos le
lasã pe acestea mai mult sau mai puþin secãtuite ºi le
face sã aibã nevoie de o cantitate de energie suplimen-
tarã, proaspãtã ºi corespunzãtoare calitativ, din sursa
universalã. Pe scurt, procesul de întindere pune în miº-
care întreaga maºinãrie de distribuþie a forþei mentale ºi
are drept rezultat faptul cã întreg mecanismul nervos
primeºte un nou impuls.
Acesta este secretul metodei adeptului magne-
tismului personal de distribuire a unei cantitãþi supli-
mentare proaspete de magnetism fizic sau de forþã
mentalã cãtre toate componentele sistemului, dupã do-
rinþã, transformându-se, astfel, într-un adevãrat dinam
de magnetism fizic - dacã asta îºi propune.
Vã asigur, însã, cã aceastã metodã descrisã în
beneficiul cititorului înseamnã mai mult decât simpla
"întindere". Întinderea obiºnuitã nu este decât o formã
Arta Magnetismului Personal 55

elementarã de distribuþie a forþei mentale. Vã voi atrage


atenþia, în cele ce urmeazã, asupra unei extinderi, a
unei îmbunãtãþiri a acestei metode elementare. Aþi auzit,
probabil, despre acea formã de exerciþii fizice cunoscute
în general sub denumirea de "exerciþii de încordare". În
acel set de exerciþii se aflã ascunsã esenþa unui sistem
mult mai eficient. Setul de exerciþii de încordare este
predat în scopul exersãrii muºchilor - atât ºi nimic mai
mult. S-a constatat cã are efecte foarte bune, cã dez-
voltã muºchii în mod strãlucit ºi cã de el beneficiazã
întregul corp. De ce? "Oh, sunt doar simple exerciþii", vã
va rãspunde practicantul acestora. Noi ºtim, însã, mai
mult decât el fiindcã, în timp ce ne dãm seama de ben-
eficiul adus de acest tip de exerciþii fizice în sine,
înþelegem ºi modul în care o succesiune atât de bine
elaboratã de exerciþii trebuie sã aibã ca efect o ener-
gizare puternicã a întregului sistem - prin distribuþia
forþei mentale - ºi, pe cale de consecinþã, sã aducã cu
sine absorbþia unei cantitãþi suplimentare, proaspete, de
forþã mentalã de cãtre centrii importanþi ai sistemului
nervos care o înmagazineazã. Nu-i aºa?
Avem pânã acum un avantaj de trei puncte
decisive faþã de ºcoala "exerciþiilor de încordare", dupã
cum urmeazã:
(1) noi precedãm exerciþiile de întindere de
exerciþii de respirare ritmicã, aducând, astfel, în "rezer-
voarele" noastre o cantitate suplimentarã, proaspãtã, de
magnetism sau de forþã mentalã;
(2) începem exerciþiile fãrã grabã, aproape
"leneº", în concepþia noastrã "întinderea" fiind o noþiune
opusã celei de exerciþii energice de încordare - aceastã
din urmã metodã fiind utilizatã în ºcoala "exerciþiilor de
56 Theron Q. Dumont

încordare";
(3) înþelegem adevãrata cauzã a încordãrii ºi,
din acest motiv, putem sã o aplicãm în mod inteligent, în
loc sã bâjbâim la nimerealã.
Adãugarea respiraþiei ritmice aduce, desigur, un
nou ºi proaspãt impuls acþiunii de distribuire a forþei
mentale; aceasta din urmã, de altfel, nici nu ar putea fi
îndeplinitã cu succes în lipsa primei. Dar acest lucru
este aproape în întregime trecut cu vederea de practi-
cantul exerciþiilor de încordare obiºnuite, cu excepþia
cazului în care acesta, obosit de exerciþiile energice,
devine nevoit sã respire ritmic; în consecinþã, el obþine
astfel cel puþin câteva din beneficiile acestei metode de
respirare. Din momentul în care practicantul obiºnuit al
exerciþiilor de încordare aflã motivul respirãrii noastre rit-
mice, poate atinge performanþe pânã atunci imposibile
pentru el. Cu aceastã ocazie, el are revelaþia unui alt
gen de exerciþii.
Cei ce studiazã împreunã cu mine magnetismul
personal executã exerciþiile de distribuire a forþei men-
tale sau a magnetismului fizic într-o manierã cu totul
diferitã de cea a practicantului obiºnuit al sistemului de
exerciþii de încordare. Acesta din urmã este adus într-o
stare de epuizare marcatã, în ideea cã îºi va dezvolta
mai bine muºchii în urma unor astfel de exerciþii execu-
tate cu vigoare. Ca urmare, mulþi dintre aceºti practi-
canþi pierd la fel de mult pe cât câºtigã în dezvoltare
muscularã. Cititorii mei, însã, urmãresc orice altceva în
afara unui ritm îndrãcit de exersare a încordãrilor; în loc
sã execute miºcãri viguroase, ei lucreazã încet, calm ºi
aproape "leneº", pentru a încorda diverse grupe de
muºchi, întinzându-se ºi contractându-se rând pe rând.
Arta Magnetismului Personal 57

Ei au tot timpul ca exemplu procesul natural al "întin-


derii" ºi îºi modeleazã miºcãrile în totalitate dupã acest
model. Ca o consecinþã fireascã a acestui fapt, nu apare
nici un fenomen vizibil de epuizare, de istovire a forþei
mentale sau a þesuturilor musculare; dimpotrivã, se
manifestã un aflux continuu ºi o distribuþie a magne-
tismului dinspre centri cãtre diverse pãrþi ale corpului,
ceea ce are drept urmare o creºtere sensibilã în
dinamism, vitalitate ºi energie. Diferenþa poate fi deplin
înþeleasã numai atunci când sunt practicate exerciþiile
pe care le-am propus.
În fine, se poate constata cã obþine un efect
mult mai mare cel care practicã orice gen de exerciþii fi-
zice - se înþelege - în cunoºtinþã de cauzã atât a lui "de
ce", cât ºi a lui "cum", a teoriei, cât ºi a practicii. Atunci
când cineva ºtie ce este pe cale sã realizeze, ce doreºte
ºi ce se aºteaptã sã obþinã, atunci acel cineva a câºti-
gat o jumãtate din bãtãlie. Fãrã aceste cunoºtinþe
risipeºte doar energie ºi efort, face ceea ce ar fi mai
bine sã lase nefãcut ºi lasã nefãcut ceea ce ar trebui sã
facã. Este foarte adevãratã în acest caz - ca ºi în altele
- maxima: "cunoaºterea înseamnã putere".
Este oarecum amuzant, dar ºi trist, sã observi
cum aceºti fani ai "exerciþiilor de încordare" se
epuizeazã prin miºcãri excesiv de energice, în acelaºi
timp pierzând nouã zecimi din beneficiile câºtigate de
cei care practicã exerciþiile de întindere "leneºã",
însoþite de respirare ritmicã, pe care ºi le însuºesc cei
care învaþã cu mine.
VIII. EXERCIÞII
PENTRU FORÞA MENTALÃ

Vã voi indica acum câteva tipuri de exerciþii


menite sã genereze forþã mentalã sau magnetism fizic,
atât pentru etapele de absorbþie, cât ºi pentru cele de
distribuþie, în acord cu principiile generale stabilite în
capitolele anterioare.
Absorbþia
Exerciþiile însele sunt destinate sã ofere o ne-
stingheritã ºi completã distribuþie a forþei mentale sau a
magnetismului fizic, dar cititorul trebuie sã þinã întot-
deauna cont de faptul cã forþa mentalã trebuie întâi
absorbitã, înainte de a putea fi distribuitã. Absorbþia,
desigur, se realizeazã prin intermediul ritmului respira-
tor, dupã indicaþiile pe care vi le-am oferit deja.
IMPORTANT:
Amintiþi-vã cã fiecare succesiune de exerciþii de
distribuire trebuie precedatã ºi urmatã de practicarea,
timp de câteva minute, a respiraþiei ritmice. La fel de
utilã ºi beneficã este includerea între exerciþii, la anu-
mite intervale de timp, a unor scurte perioade de inspi-
raþii ritmice. În curând, veþi simþi singuri nevoia acestora
din instinct. Dupã ce vã veþi fi obiºnuit ºi veþi fi câºtigat
uºurinþã în practicarea acestor exerciþii de distribuþie,
Arta Magnetismului Personal 59

veþi observa cã aþi devenit foarte senzitiv la influxul de


forþã mentalã care are loc în timpul exerciþiilor de respi-
raþie ritmicã ºi, în scurt timp, senzaþiile dumneavoastrã
vã vor informa asupra momentului precis în care aveþi
nevoie sã absorbiþi mai multã forþã mentalã în timpul
efectuãrii exerciþiului.
Voi folosi acest moment al expunerii pentru a
aminti cititorului cã una dintre caracteristicile principale
ale exerciþiilor mele de forþã mentalã este aceea cã îi
lipseºte cu desãvârºire artificialitatea fiind, în schimb,
caracterizatã de "naturaleþe". Eu nu predau tehnici
inflexibile de respiraþie - care sã fie practicate la un anu-
mit interval de timp sau atâtea minute în ºir. Vã
împãrtãºesc principiile de bazã ale acestei metode - "de
ce" ºi "cum" - dupã care îl îndemn pe cititor sã se
ghideze în totalitate dupã propriile instincte, în ceea ce
priveºte durata ºi frecvenþa exerciþiilor.
La scurt timp, cititorului îi va intra în reflex
aceastã tehnicã, la fel cum simte nevoia sã mãnânce
sau sã bea; în acel moment, va ºti exact când are
nevoie sã practice generarea forþei mentale ºi cât timp
trebuie sã execute aceste exerciþii.
Nu uitaþi niciodatã îndemnul: "Fiþi naturali!" ºi nu
veþi avea cum sã comiteþi erori. Nu prelungiþi niciodatã
inutil exerciþiile ºi nu vã siliþi sã le executaþi atunci când
nu aveþi tragere de inimã. Evitaþi orice introduce un ele-
ment de artificialitate în acest proces. Uneori, poate,
trece mult timp pânã sã simþiþi nevoia sã practicaþi aces-
te exerciþii, alteori este posibil sã doriþi sã o faceþi foarte
frecvent - în fiecare din aceste cazuri, urmaþi-vã instinc-
tul. În mod asemãnãtor, puteþi simþi necesitatea sã efec-
tuaþi doar pentru o clipã exerciþii de respiraþie - ca ºi cum
60 Theron Q. Dumont

aþi lua o înghiþiturã de apã; alteori organismul vã va cere


un interval mai lung de exersare - ca atunci când sunteþi
foarte însetaþi ºi beþi multã apã; din nou, urmaþi-vã
instinctul de fiecare datã.

Exerciþii de întindere
Voi începe prin a vã atrage atenþia asupra unui
tip de exerciþiu care, deºi constã dintr-o simplã ºi
inteligentã "întindere", se dovedeºte a fi foarte benefic.
Existã multe variante ale acestui exerciþiu. Vã voi
împãrtãºi câteva forme de bazã, de la care dumnea-
voastrã veþi putea sã extrapolaþi ºi sã inventaþi diverse
combinaþii ºi variaþiuni pe aceeaºi temã.
I. Stând întinºi pe spate, ridicaþi mâinile cât
puteþi de mult deasupra capului ºi întindeþi-le, uºor dar
insistent, pânã la amplitudinea maximã. Apoi, retrageþi-
le uºor pe lângã corp. Repetaþi de câteva ori.
II. Întindeþi mâinile lateral - depãrtându-le ºi apoi
apropiindu-le de corp - de câteva ori.
III. Întindeþi picioarele în modul descris mai sus
- de câteva ori.
IV. Întindeþi gâtul - de câteva ori.
V. Întindeþi mâna, apoi degetele, prin miºcarea
mâinilor din încheieturã înainte ºi înapoi, încleºtând ºi
descleºtând pumnul, apoi pliind ºi întinzând degetele.
VI. Întindeþi labele ºi degetele picioarelor în ace-
laºi mod în care aþi procedat cu mâinile ºi degetele
mâinilor.
VII. Întoarceþi-vã, staþi pe burtã cu faþa lipitã de
o pernã sau de podea ºi repetaþi exerciþiile I-VI, din
aceastã poziþie. Aceasta va pune în miºcare anumite
grupe de muºchi care nu au fost întrebuinþaþi anterior.
Arta Magnetismului Personal 61

VIII. Ridicaþi-vã ºi staþi în picioare, cu membrele


inferioare depãrtate unul de celãlalt, la o oarecare dis-
tanþã, cu mâinile întinse în sus ºi în lateral. Corpul dum-
neavoastrã trebuie sã capete forma aproximativã a
literei X. Apoi, ridicaþi-vã pe vârfuri ºi aplecaþi-vã în faþã,
ca ºi când aþi încerca sã atingeþi podeaua cu mâinile.
Repetaþi de câteva ori.
Veþi fi surprinºi de senzaþia de liniºte ºi de
refacere a forþelor pe care o veþi încerca, rezultat al
practicãrii acestor exerciþii simple de întindere. Oricât de
puþin complicate ar fi, ele au un efect semnificativ. Nu
trebuie sã scãpaþi din vedere faptul cã, atunci când ten-
sionaþi acei muºchi în procesul întinderii ºi apoi al con-
tractãrii membrelor, eliminaþi, de fapt, vechiul magnet-
ism, epuizat, uzat ºi absorbiþi în locul sãu o cantitate
nouã, proaspãtã, de dinamism, vitalitate ºi energie din
"rezervoarele" importante ale sistemului nervos.
Deveniþi asemenea unui burete care, pentru a
absorbi în toatã masa lui o cantitate proaspãtã de apã,
trebuie mai întâi stors bine. Procesul de absorbire ºi dis-
tribuire a forþei mentale este, într-adevãr, foarte
asemãnãtor cu cel de stoarcere ºi înmuiere a buretelui.
Urmãtoarele "exerciþii de încordare" constituie, de fapt,
o extensie a exerciþiilor de întindere, mai elaborate ºi
mai complexe, dar care sunt expresia aceluiaºi princi-
piu. Sunt utile pentru energizarea diferitelor pãrþi ale cor-
pului care nu sunt vitalizate în mod activ numai prin
intermediul simplelor exerciþii de întindere.

Umeri ºi piept
Staþi în picioare, cu picioarele lipite ºi mâinile
atârnând pe lângã corp. Trageþi umerii în faþã cât de
62 Theron Q. Dumont

mult vã permit aceºtia. Menþineþi aceastã poziþie un


moment, dupã care trageþi încet, cât de mult puteþi,
umerii în spate. Astfel, veþi energiza umerii ºi pieptul.
Pieptul mai poate fi energizat printr-o serie de
respiraþii adânci, care vã vor umple plãmânii cu aer ºi,
astfel, vor face pieptul sã-ºi mãreascã volumul. Umerii
mai pot fi energizaþi prin ridicarea lor în sus (ca atunci
când spuneþi "nu ºtiu", dând din umeri), lãsându-i apoi
sã revinã la poziþia iniþialã.

Braþe, încheieturi ºi mâini


Orice exerciþiu simplu care va relaxa ºi apoi va
contracta muºchii braþelor vã va energiza braþele.
Rãsucirea lor - întâi într-o direcþie, apoi în cea opusã -
va avea acelaºi efect de energizare. Rãsucind înche-
ietura mâinii ºi miºcând mâinile lejer în spate ºi în faþã
din încheieturã, veþi energiza câþiva muºchi ºi nervi
foarte importanþi din aceastã parte a corpului.
Încleºtarea ºi descleºtarea mâinilor vor ener-
giza mâinile ºi degetele. Întinderea degetelor în formã
de evantai, apoi lipirea lor unul de celãlalt vor energiza
în totalitate degetele.

Membre inferioare ºi degetele


de la picioare
În cazul acestora, urmaþi linia generalã a exer-
ciþiilor pentru braþe ºi mâini menþionate anterior. Poziþia
"ghemuit" energizeazã coapsele. Ridicarea degetelor
de la picioare ºi revenirea lor în poziþia iniþialã ener-
gizeazã gambele. Alergarea pe loc are ca efect ener-
gizarea generalã a membrelor inferioare.
Arta Magnetismului Personal 63

Gâtul
Întindeþi gâtul înainte, cât de mult vã permite
acesta, împingeþi-l dupã aceea înapoi pânã la maxim;
întindeþi gâtul lateral - la dreapta ºi la stânga - cât mai
mult; rãsuciþi-l spre dreapta, apoi spre stânga - cât de
mult vã permite. Aceste exerciþii energizeazã foarte bine
gâtul ºi nervii importanþi care îl strãbat.

Rãsucirea ºi îndoirea
Tot ce înseamnã exerciþiu de "rãsucire" a
diferitelor pãrþi ale trupului le energizeazã foarte bine.
Similar, exerciþiile de "îndoire" sunt, ºi ele, la fel de
bune.
Nu numai membrele - inferioare ºi superioare -
pot fi rãsucite uºor ºi eficient, întregul trunchi poate fi
rãsucit cu uºurinþã. Staþi în picioare, cu picioarele la o
distanþã de cca. 20-25 cm, cu vârfurile degetelor îndrep-
tate spre exterior iar braþele atârnând lejer de-a lungul
trupului. Rãsuciþi uºor corpul, cât de mult puteþi, spre
dreapta, gâtul, trunchiul ºi coapsele urmãrind miºcarea
corpului. Rãsuciþi, apoi, corpul spre stânga, în acelaºi
mod. Repetaþi de câteva ori. Îndoirea trupului spre
dreapta, apoi spre stânga, înainte, ºi înapoi constituie,
de asemenea, un bun exerciþiu de energizare.
Exerciþiile anterioare ar putea constitui subiectul
unei cãrþi în sine, dar la ce ar folosi acest lucru? V-am
oferit, în câteva cuvinte, elementele principale ale aces-
tor exerciþii, pe care dumneavoastrã le puteþi dezvolta.
De fapt, aº putea sã concentrez principiile generale ale
acestor exerciþii în numai trei cuvinte: ÎNTINDERE,
RÃSUCIRE ºi ÎNDOIRE. Gândiþi-vã la ele ºi veþi vedea
cã, dacã le veþi aplica în orice mod posibil asupra
64 Theron Q. Dumont

diverselor pãrþi ale propriului trup, veþi avea oricând la


dispoziþie un sistem complet de exerciþii de întindere,
fãrã a fi nevoie sã achiziþionaþi manuale costisitoare
despre acest subiect. Nu uitaþi nici cã în oricare - ºi în
toate - seturile de aºa-numite "exerciþii de încordare"
veþi gãsi cele mai bune principii de distribuþie a forþei
mentale. ªi, mai ales, nu scãpaþi din vedere includerea
respirãrii ritmice, conform sugestiilor date anterior.
Treceþi acum la treabã ºi exersaþi-vã imaginaþia în
descoperirea a noi variaþiuni ºi combinaþii de "întindere,
rãsucire ºi îndoire". Acest lucru vã va energiza ºi
mintea, în aceeaºi mãsurã ca ºi trupul.

Energizarea plexului solar


Plexul solar este situat exact în spatele cavitãþii
stomacului. Poate fi energizat prin încordarea muºchilor
abdominali. Poate fi puþin mai dificil la început dar, cu
puþinã practicã, veþi reuºi sã o faceþi foarte bine. Încor-
daþi ºi relaxaþi muºchii abdominali de câteva ori, la
fiecare exerciþiu.

Plexul sacral
Plexul sacral este un alt plex important sau cen-
tru principal al forþei mentale. Este localizat în faþa regiu-
nii inferioare a coloanei vertebrale - în regiunea
coapselor. Poate fi energizat prin întinderi, îndoiri ºi
rãsuciri specifice acelei regiuni a corpului.O energizare
suplimentarã a acestor douã plexuri, în cazul unei vita-
litãþi scãzute sau al unei slãbiciuni generale, se poate
dovedi foarte oportunã ºi beneficã, întrucât acestea
influenþeazã direct mari regiuni ale corpului ºi organe
importante.
IX. PROIECÞIA FORÞEI MENTALE

Am afirmat, la începutul capitolului IV, cã faza


fizicã a magnetismului personal depinde de douã mani-
festãri sincronizate ale forþei mentale, ºi anume:
(1) generarea forþei mentale;
(2) proiecþia conºtientã, prin acþiunea voluntarã
a individului a acestui surplus de forþã mentalã în atmos-
fera personalã ºi, în anumite condiþii, chiar la distanþe
mai mari.
Aþi învãþat despre faza generãrii de forþã men-
talã; sã ne oprim acum asupra celei de-a doua faze -
cea a proiecþiei forþei mentale.
Dintre toate capacitãþile mentale ale individului,
voinþa este cea mai puternicã ºi, în acelaºi, timp, cea
mai puþin înþeleasã. Este dificilã pânã ºi definirea
voinþei. Pentru scopul pe care ni-l propunem, însã, este
suficient sã ºtim cã ea este acea forþã mentalã care îi
permite omului sã facã anumite lucruri. Prin intermediul
voinþei, omul nu numai cã este capabil sã execute acþi-
unile obiºnuite ale vieþii cotidiene, dar are ºi posibilitatea
de a sãvârºi lucruri extraordinare, atunci când învaþã
cum sã o facã.
Vechii ocultiºti realizau pe deplin forþa covârºi-
toare a voinþei umane, iar învãþãturile lor ne transmit
66 Theron Q. Dumont

câteva informaþii foarte valoroase în legãturã cu acest


subiect. Una dintre acestea stipuleazã cã, prin utilizarea
propriei voinþe, omul poate nu numai sã proiecteze în
exterior unde-gând din propria minte, ci ºi sã-ºi
proiecteze în mod conºtient magnetismul personal sau
energia vitalã în acelaºi mod. Descoperirile fãcute de
cei mai avansaþi adepþi care studiazã aceste fenomene
în timpurile noastre confirmã spusele vechilor scrieri
oculte în aceastã privinþã. Sistemul pe care vi-l expun
aici este, aºadar, bazat nu numai pe cele mai noi
descoperiri ale ºtiinþei moderne, ci ºi pe învãþãturile
vechi cât lumea ale vechilor maeºtri ocultiºti. Adevãrul
nu aparþine unui anumit timp sau spaþiu - el este univer-
sal.
Omul obiºnuit îºi proiecteazã magnetismul fizic
sau forþa mentalã în atmosfera - sau aura - sa perso-
nalã, mai mult sau mai puþin conºtient de aceastã acþi-
une, la fel cum merge sau respirã, de exemplu. Aºa s-a
obiºnuit ºi nu se mai gândeºte la acest lucru - de fapt,
este de obicei inconºtient cã acest fenomen se produce
ºi ignorã procesul în sine. Deosebirile dintre indivizi în
materie de magnetism fizic proiectat sau radiat sunt
determinate numai de intensitatea forþei mentale gene-
rate, în absenþa oricãrei aptitudini speciale de proiecþie
a ei.
Existã, însã, ºi o a doua categorie de persoane.
Acestea, cu toate cã nu sunt complet informate asupra
capacitãþii lor de proiecþie a magnetismului personal,
prin utilizarea frecventã a voinþei, în sensul influenþãrii
altora, dirijeazã spre exterior - cu putere ºi fãrã sã fie
conºtiente de acest lucru - unde de forþã mentalã. Astfel,
atmosfera lor personalã devine foarte bine încãrcatã de
Arta Magnetismului Personal 67

forþã mentalã, iar cei care vin în contact cu aceste per-


soane le pot simþi influenþa. Din aceastã categorie fac
parte oamenii foarte activi, energici, siguri pe ei în mer-
sul vieþii, care, de cele mai multe ori, îi îndrumã pe alþii,
în loc sã aibã nevoie de îndrumare, care comandã în loc
sã accepte sã li se comande. Aceºtia radiazã, în gener-
al, suficient magnetism fizic încât acesta sã fie resimþit
de celelalte persoane care intrã în contact cu ei ºi sunt
caracterizaþi drept "oameni puternici". Nici ei, însã, nu
sunt depozitarii celui mai mult magnetism fizic.
A treia categorie de persoane este compusã din
indivizi care ºtiu, mai mult sau mai puþin, cã magne-
tismul fizic poate fi proiectat în afara limitelor propriului
creier sau trup ºi care au fost iniþiaþi în oarecare mãsurã
în arta proiecþiei sale cu ajutorul voinþei. Aceºtia se
clasificã, începând cu cei care au întrezãrit mãcar o
sclipire de adevãr, ºi se ajunge, gradat, la nivele supe-
rioare - la cei care pot fi consideraþi drept maeºtri ai
acestei arte. Ultimii sunt cei a cãror forþã este imediat
simþitã ºi recunoscutã ºi care îi influenþeazã puternic pe
cei care intrã în contact cu ei.
Proiecþia magnetismului fizic prin puterea
voinþei este, într-un fel, un procedeu foarte simplu, alcã-
tuit din douã procese ºi anume:
(1) încrederea în sau conºtientizarea capacitãþii
de proiecþie a forþei mentale în acest mod;
(2) voinþa sau comanda propriu-zisã datã forþei
mentale ca aceasta sã se proiecteze.
La început, poate pãrea straniu sã descoperiþi
cã "încrederea" poate avea ceva de-a face cu acest
subiect, dar cu puþinã atenþie, vom lãmuri aceastã re-
gulã generalã a psihologiei. Iatã cum stau lucrurile:
68 Theron Q. Dumont

voinþa nu acþioneazã niciodatã într-o direcþie pe care


mintea o considerã imposibilã. Nimeni nu încearcã sã
atingã Luna cu mâna, pentru cã raþiunea unui adult
refuzã sã creadã cã acest lucru este posibil. Un copil,
însã, care crede cã poate ajunge la Lunã, îºi va utiliza
voinþa pentru a miºca mâna în direcþia astrului.
Înþelegeþi? Neîncrederea acþioneazã ca o frânã asupra
voinþei.
Dar, veþi obiecta, încrederea copilului nu îl face
sã atingã Luna. Bineînþeles cã nu, dar a fost suficientã
pentru a-i pune voinþa în acþiune, astfel încât aceasta
din urmã sã imprime mâinii sale o miºcare. Încrederea
nu aduce obligatoriu dupã sine realizarea dorinþei, dar
înlãturã barierele impuse de neîncredere, cea din urmã
împiedicând orice acþiune reuºitã prin intermediul
voinþei. Câte lucruri nu am putea înfãptui, dacã am
putea doar sã credem cã ele sunt posibile!
Neîncrederea, însã, acþioneazã ca o frânã, ca un obsta-
col în calea eforturilor depuse de voinþã.
Când cineva îºi dã seama cã posedã aceastã
aptitudine, atunci acela, de cele mai multe ori, a câºtigat
pe jumãtate bãtãlia cu ceea ce doreºte sã realizeze.
În cazul nostru, persoana din exemplul dat nu
trebuie decât sã aibã suficientã încredere pentru a
încerca. Apoi, de fiecare datã când va încerca sã facã
ceva ºi va observa cã obþine un rezultat, sarcina va
deveni mai lesne de executat data viitoare. În final, per-
soana în cauzã realizeazã în întregime puterea voinþei,
dupã care totul devine uºor.
Cel de-al doilea proces - acþiunea de a vrea sau
a comanda utilizând voinþa - înseamnã exact ceea ce ºi
spun cuvintele. Cum puteþi "cere" sau "comanda" ca
Arta Magnetismului Personal 69

magnetismul fizic sã intre în atmosfera dumneavoastrã


personalã ºi sã o energizeze? Mã va asculta? - veþi
întreba. Sigur cã da. Iar acþiunea de a cere sau a
comanda este, pur ºi simplu, acelaºi efort pe care îl
întrebuinþaþi, instinctiv, atunci când îi cereþi sau îi porun-
ciþi mâinii sã se ridice. Ce anume face mâna sã se
ridice? Nu poate sã se ridice singurã ºi nici muºchii ei
nu au aceastã capacitate prin ei înºiºi. Numai atunci
când vreþi ca mâna sã se miºte, lucrurile încep sã se
manifeste. Simpla acþiune de a voí trimite un curent de
forþã mentalã nervilor, apoi muºchilor ºi, iatã, mâna se
ridicã. Simplu, nu-i aºa? ªi totuºi, este unul dintre cele
mai extraordinare lucruri din lume; noi, însã, ne-am
obiºnuit într-atât cu acest fenomen, încât nu mai
observãm miracolul din el.
Comanda voinþei datã magnetismului fizic
acþioneazã în acelaºi mod ca ºi comanda datã mâinii de
cãtre voinþã. Chiar aici, în aceastã afirmaþie, existã ceva
care meritã reþinut. Nu-i spuneþi, pur ºi simplu, mâinii sã
se ridice. Încercaþi cu propria dumneavoastrã mânã,
rostiþi: "Ridicã-te", fãrã a voi propriu-zis ca ea sã exe-
cute aceastã comandã: nu se va întâmpla nimic. Numai
atunci când comanda este însoþitã de misterioasa forþã
a voinþei, apare ºi miºcarea.
Nu pot sã vã învãþ cum sã vã miºcaþi mâna prin
voinþã; tot ce pot sã spun este cã trebuie sã vreþi ca ea
sã se ridice ºi acum veþi înþelege exact ce doresc sã
spun. Ei bine, atunci, doriþi ca magnetismul fizic sã
pãtrundã în atmosfera dumneavoastrã personalã, în
acelaºi mod în care aþi vrut ca mâna sã se ridice, ºi
aceasta se va ºi întâmpla.
Dar, veþi spune din nou, poþi vedea mâna
70 Theron Q. Dumont

miºcându-se ºi, astfel, afli dacã ordinul a fost sau nu


îndeplinit; fluxul de magnetism fizic, însã, nu este vizibil.
Desigur, dar puteþi simþi fluxul magnetic ºi, astfel, puteþi
fi siguri cã el acþioneazã.
Fluxul de magnetism fizic devine curând perfect
sesizabil ºi persoana care îl utilizeazã devine la fel de
sigurã de radierea lui, ca de cãldura ce se simte într-o zi
dogorâtoare. Este unul dintre acele fenomene care nu
pot fi explicate, dar care sunt repede înþelese de cei
care le experimenteazã.
Încercaþi ºi veþi deveni curând conºtient de
afluxul forþei mentale dinspre dumneavoastrã spre
regiunea atmosferei personale sau a aurei, la o distanþã
de câþiva centimetri în jurul propriului corp. Veþi deveni
conºtient de efectul magnetismului dumneavoastrã fizic
asupra altora. Veþi putea percepe manifestarea ºi
reacþia altora la puternica influenþare magneticã pe care
o veþi exercita asupra lor. În mod inconºtient, ei vã vor
semnala cã simt forþa prezenþei dumneavoastrã ºi cã vã
recunosc puterea. Unii cunoscuþi vor avea o mimicã
nedumeritã, cãci vor deveni vag conºtienþi cã ceva s-a
schimbat în dumneavoastrã, fãrã însã sã-ºi poatã expli-
ca foarte clar aceastã modificare. În acest caz, vã sfã-
tuiesc sã nu faceþi eroarea de a le explica, fiindcã este
posibil sã atrageþi critici ºi comentarii rãutãcioase. Se
mai poate întâmpla ca anumite persoane sã adopte o
atitudine defensivã faþã de dumneavoastrã sau,uneori,
chiar ofensivã, în ideea de a se apãra.
Veþi mai observa efectul vindecãtor ºi fortifiant
al magnetismului dumneavoastrã asupra persoanelor
mai sensibile sau bolnave care intrã în contact cu dum-
neavoastrã. Aceste persoane se vor simþi întremate în
Arta Magnetismului Personal 71

prezenþa dumneavoastrã ºi le va displãcea sã se înde-


pãrteze. Este posibil sã întâmpinaþi oarecare dificultate
în evitarea ca acestea sã se ataºeze de dumneavoas-
trã, iar unele vor încerca sã trãiascã alimentându-se din
magnetismul dumneavoastrã. Când veþi fi învãþat, însã,
arta utilizãrii forþei minþii sau magnetismul mental, veþi fi
capabil sã vã degajaþi de acest gen de persoane, atunci
când este cazul. Între timp, însã, veþi putea face mult
bine aplicându-le tratamente magnetice, fie prin
direcþionarea conºtientã a curentului magnetic înspre
ele - prin utilizarea voinþei -, fie cu ajutorul mâinii.
Magnetismul va goni fãrã opreliºte din mâinile dum-
neavoastrã ºi va întrema persoanele slãbite, va avea
tendinþa sã aline durerile etc. Puþinã experienþã vã va
transforma într-un adevãrat "vindecãtor magnetic", dacã
asta veþi dori.
În materie de strângeri de mânã, veþi constata
fenomene ºi mai neobiºnuite. Persoanele care vã vor
strânge mâna vor avea senzaþia cã ceva ciudat ºi put-
ernic ce emanã de la dumneavoastrã, deoarece mag-
netismul dumneavoastrã se va îndrepta spre ele ºi le va
strãbate trupul, uneori cu intensitate mare, alteori - de
cele mai multe ori - ca un curent abia simþit.
Vã veþi putea proiecta magnetismul fizic într-un
curent direct, la o distanþã destul de mare de corp,
printr-un simplu efort de voinþã, îndatã ce veþi fi învãþat,
prin încercãri repetate, micile secrete ale acestei prac-
tici.
Nu voi aborda aici utilizarea magnetismului fizic
legat de curenþii gândului, pentru cã acest subiect va fi
studiat în capitolele urmãtoare. Dar nu aºtepþi sã
ajungem acolo ca sã exersaþi - începeþi sã lucraþi cu
72 Theron Q. Dumont

magnetismul fizic chiar acum, astfel încât sã îl stãpâniþi


bine când vom trece la o etapã superioarã, referitoare la
curenþii gândului. Parcurgeþi, cu fermitate, toate treptele
scãrii - în acest mod nu veþi aluneca, în timp ce urcaþi
mai sus. Înþelegeþi ce vreau sã spun?
X. RADIAÞIA MENTALÃ

Lãsând deoparte, pentru moment, faza magne-


tismului fizic sau forþei mentale ºi dezbãtând faza mag-
netismului mental sau a forþei gândului, sã aruncãm mai
întâi o privire generalã asupra descoperirilor ºtiinþifice
cele mai avansate asupra fenomenelor radiaþiei men-
tale.
Ar fi bine pentru dumneavoastrã dacã aþi fi pe
deplin convinºi de realitatea acestui fenomen, înainte de
a încerca sã vã serviþi de forþa sa, nu numai pentru a
face dovadã de consecvenþã ºi onestitate, ci ºi pentru a
vã putea elibera de orice îndoialã în privinþa acestui
subiect. Efectul unei astfel de îndoieli ar putea constitui
un obstacol sau o frânã în faþa voinþei, aºa cum am
argumentat în capitolul precedent.
Sã ne oprim acum asupra celor scrise de unul
dintre cei mai marcanþi oameni de ºtiinþã, profesorul
Ochorowicz, care a produs o efervescenþã de minunatã,
în Paris, prin demonstraþiile sale de psihologie aplicatã,
fotografie mentalã ºi altele asemenea. Domnia sa afir-
mã: <<Fiecare fiinþã vie reprezintã un centru dinamic.
Acesta tinde întotdeauna sã propage forma de miºcare
care îi este caracteristicã. Miºcarea propagatã suferã
transformãri în funcþie de mediul pe care îl traverseazã.
74 Theron Q. Dumont

Miºcarea are întotdeauna tendinþa sã se autopropage.


Prin urmare, atunci când observãm un lucru de orice
naturã - mecanic, electric, nervos sau psihic - dispãrând
fãrã vreun efect vizibil, atunci se petrece unul din douã
fenomene: o transmisie sau o transformare. Unde ia
sfârºit prima ºi unde începe cea de-a doua? Într-un
mediu omogen se manifestã numai transmisia. Într-un
mediu eterogen apare transformarea. De exemplu:
faceþi sã treacã un curent electric printr-o sârmã groasã.
Curentul trece, dar nu se manifestã nici un alt fenomen.
Tãiaþi însã acea sârmã groasã ºi conectaþi-i capetele la
o sârmã subþire: aceasta se va încãlzi. Deci o parte din
curent se transformã în cãldurã. Faceþi ca un curent de
intensitate mare sã treacã printr-o sârmã ºi mai rezis-
tentã sau printr-un electrod foarte subþire, iar acesta din
urmã va emite luminã. O parte din curent deci se trans-
formã în cãldurã ºi luminã. Acea luminã se propagã în
toate direcþiile, întâi în formã vizibilã - ca undã lumi-
noasã - apoi în formã invizibilã - cãldurã ºi curent elec-
tric. Plasaþi un magnet în apropiere. Dacã acesta are o
forþã magneticã mai slabã ºi este mobil, cum ar fi un ac
magnetic, de exemplu, fascicolul luminos îl va face sã
devieze din punctul de echilibru. Dacã este mai puternic
ºi imobil, va devia el, în schimb, fascicolul luminos. ªi
toate acestea au loc de la distanþã, în lipsa oricãrui con-
tact ºi fãrã conductori speciali. Un proces care este toto-
datã chimic, fizic ºi psihic are loc în creier. O acþiune
complexã a acestui organ suveran se propagã prin
materia cenuºie, la fel ca valurile în apã. Privind
fenomenul din perspectivã fiziologicã, o idee nu este
altceva decât o vibraþie - o vibraþie care se propagã - ºi
care, totuºi, nu trece de mediul în care se poate mani-
Arta Magnetismului Personal 75

festa sub acea formã. Va continua sã se propage, atâta


timp cât alte vibraþii îi vor permite. Se propagã pe o întin-
dere mai mare, dacã este de naturã emotivã, ca sã
folosim o denumire subiectivã; totuºi, nu poate depãºi
mediul ei de propagare, dacã nu se transformã. Este,
însã, la fel de valabil principiul dupã care, ca orice forþã,
aceastã vibraþie nu poate fi izolatã - ea se transfig-
ureazã. Gândul rãmâne "acasã", la fel cum reacþia
chimicã dintr-o baterie rãmâne în ea ºi este reprezentat
prin dublura sa dinamicã ce se numeºte - în cazul
bateriei - curent, iar în cazul creierului - nu ºtiu cum se
numeºte, dar oricare i-ar fi denumirea, reprezintã dublu-
ra dinamicã a gândului. Eu am ales termenul de
"dublurã dinamicã". Fenomenele sunt, însã, mult mai
complexe: universul nu este nici inert, nici vid. O forþã
care este transmisã intersecteazã alte forþe ºi, dacã
este transformatã treptat, câte puþin, de obicei se lim-
iteazã la a aduce modificãri altei forþe pe seama celei
din urmã, fãrã a suferi transformãri perceptibile prin
acest proces. Acesta este ºi cazul particular al forþelor
stabile, concentrate, bine susþinute de mediul în care se
manifestã. Este vorba de echilibru fiziologic, forþã men-
talã, forþã psihicã, idei, emoþii ºi predispoziþii. Toate
acestea transformã mediul înconjurãtor fãrã sã disparã
ele însele. Se modificã ºi ele, în mod imperceptibil, iar
dacã persoana de alãturi este deosebit de permeabilã,
ele câºtigã în inductivitate>>.
O serie de alþi eminenþi oameni de ºtiinþã au afir-
mat cã creierul are o structurã asemãnãtoare cu o
baterie sau cu un grup de baterii electrice sau magne-
tice. Îl citez pe profesorul Bain: "Structura substanþei
nervoase ºi experimentele conduse asupra nervilor ºi
76 Theron Q. Dumont

centrilor nervoºi au demonstrat cã anumite particularitãþi


aparþin, fãrã nici un dubiu, forþei exercitate de creier.
Aceasta este de naturã electricã ºi se comportã ca un
curent; adicã un impuls generat într-o zonã a creierului
se transmite prin intermediul unei substanþe mediatoare
ºi este descãrcat în altã zonã a creierului. Diferitele
manifestãri ale electricitãþii ºi magnetismului ne-au
familiarizat cu acest gen de acþiune".
Profesorul Draper ne informeazã: "Am constatat
cã creierul mare este absolut analog ca ºi construcþie
oricãrui alt arc nervos. Se compune din filamente cen-
tripete ºi centrifuge, având în structura sa ganglioni de
înregistrare. Dacã alte arcuri nervoase au o funcþionare
pur automatã ºi nu pot da naºtere la fenomene prin ele
însele, ci numai prin influenþa unui agent extern - sis-
temul optic în absenþa influenþei luminii, sistemul auditiv
în absenþa sunetului - atunci creierul mare, fiind perfect
asemãnãtor lor ca structurã elementarã, presupune
existenþa unui agent care acþioneazã prin intermediul
acestui organ".
Dr. Haddock, în legãturã cu teoria sa conform
cãreia gândul poate fi comunicat prin intermediul vibraþi-
ilor “eterului”, afirmã urmãtoarele: <<”Eterul” este accep-
tat de ºtiinþã ca fiind o realitate ºi constituind un mediu
pentru luminã, cãldurã, electricitate, magnetism etc.
Sistemul nervos poate fi, cu siguranþã, comparat cu o
baterie electricã împreunã cu cablurile de legãturã afer-
ente. Transmiterea gândurilor ºi a emoþiilor fãrã
medierea simþurilor - în modul în care eram obiºnuiþi sã
percepem acest fenomen - este acum demonstratã".
Obiectele neînsufleþite exercitã, acum ca ºi în
trecut, "influenþe stranii". Fiinþele umane au, cu sigu-
Arta Magnetismului Personal 77

ranþã, în jurul lor o atmosferã personalã. Reprezentarea


acestui fenomen prin intermediul unui câmp psihic,
comparabil cu un câmp magnetic sau electric, devine,
prin urmare, dacã nu plauzibilã, cel puþin convenabilã.
Din moment ce un astfel de câmp existã în jurul soare-
lui, se poate presupune cã un "câmp" asemãnãtor
înconjoarã ºi fiecare fiinþã umanã. "Deþinem deja argu-
mente solide pentru a afirma cã trãim într-un mediu care
transportã miºcãrile dintr-o parte în alta, de la soare
spre noi ºi cã aceste miºcãri sunt de naturã electro-
magneticã. Prin urmare, toat transformãrile suferite de
luminã ºi cãldurã, ca ºi fenomenele caracteristice vieþii,
sunt datorate energiei electrice care ajunge la noi prin
intermediul vidului existent între noi ºi soare - un vid
care este infiltrat cu eter, care, la rândul lui, este un
mediu potrivit pentru transmiterea undelor electro-mag-
netice. Bazându-ne deci pe o teorie similarã aplicatã
minþii, creierului ºi corpului, putem gãsi explicaþii perti-
nente multora dintre misterele vieþii ºi, ceea ce este ºi
mai important, putem deduce anumite sugestii utile pen-
tru orientarea vieþii în direcþia atingerii intereselor noas-
tre fundamentale>>.
Dr. Haddock mai citeazã aprobativ urmãtoarele
spuse ale dr. M.P. Hatfield, o autoritate în domeniu pe
care eu, personal, nu îl cunosc: <<Structura tecilor care
îmbracã nervii este atât de apropiatã structurii celor mai
bine concepute cabluri electrice, încât nu ne putem
împiedica sã ne gândim cã ambele au fost menite sã
conducã ceva foarte asemãnãtor. ªtiu cã sunt persoane
care susþin cu tãrie cã forþa mentalã nu înseamnã elec-
tricitate: este adevãrat, în sensul cã nu se poate com-
para o fiinþã umanã cu o baterie electricã. Este, însã, la
78 Theron Q. Dumont

fel de incontestabil faptul cã forþa mentalã se aflã în


strânsã legãturã cu acel lucru minunat pe care, din
necesitatea unei mai bune ºi mai clare înþelegeri a
fenomenului, îl vom denumi electricitate>>.
Tot domnia-sa mai adaugã: <<Toate stãrile trupu-
lui ºi minþii presupun un schimb molecular ºi chi-mic
constant. De aici se poate presupune cã creierul, cu mil-
ioanele lui de celule ºi neînchipuitele lui schimbãri de
substanþã, poate fi privit ca un dispozitiv de transmisie-
recepþie. Creierul fiind un fel de baterie, iar nervii, con-
ductori ai energiei iniþial depozitate, iar acum eliberate în
diverse pãrþi ale corpului, printr-o acþiune similarã mo-
dului în care se manifestã electricitatea ºi magnetismul,
se poate presupune cã - prin acþiunea “eterului” sau a
unei materii ºi mai subtile - descãrcãrile de energie ner-
voasã pot fi conduse în afara limitelor corporale. Dacã
traseul nervos ar fi corespondentul cablurilor, acestui
mediu subtil i-ar corespunde câmpul eteric, ce se pre-
supune a interveni în telegrafia fãrã fir. Aºa cum elec-
tricitatea se poate deplasa în lipsa unor cabluri con-
ducãtoare sau a altor suporturi vizibile, la fel ºi descãr-
cãrile creierului pot fi transportate în lipsa mecanismului
"bateriei", adicã a intervenþiei nervilor - cu excepþia
cazului în care ei constituie o parte componentã a
bateriei. În general vorbind, aceste descãrcãri s-ar
putea produce în douã moduri: prin acþiune mentalã
directã sau prin intermediul stãrilor mentale sau fizice -
poate chiar printr-o combinaþie a acestora>>.
În citatele anterioare se face o constantã
referire la vibraþiile din ”eterul” universal. Se susþine cã
existã loc suficient - pe scala vibraþiilor eterice - ºi pen-
tru vibraþiile forþei mentale, afirmaþie la care se vor referi
Arta Magnetismului Personal 79

ºi urmãtoarele paragrafe, preluate de la alte autoritãþi


eminente în domeniu.
Profesorul Gray afirma: <<Este mult loc pentru
speculaþii în ideea cã existã unde sonore pe care nici o
ureche umanã nu le poate percepe ºi unde luminoase
pe care ochiul uman nu le poate sesiza. Intervalul vast,
întunecos, mut, cuprins între 40de mii ºi 400 de mii de
miliarde de vibraþii pe secundã, ca ºi registrul infinit ce
se întinde începând cu 700.000.000.000.000 vibraþii pe
secundã, în care lumina înceteazã sã se manifeste, în
universul miºcãrii, permite existenþa acestor speculaþii>>.
Profesorul Williams susþinea: <<Nu existã nimic
intermediar între ondulaþiile cele mai rapide sau tremu-
rul care produce senzaþia de sunet ºi cele mai lente,
care dau naºtere senzaþiei de cãldurã plãcutã. Este un
vid imens între ele, suficient de cuprinzãtor pentru a
cuprinde un alt univers al miºcãrii, ºi anume tot ce se
aflã între universul cunoscut nouã al sunetului ºi cel al
cãldurii ºi luminii. Nu avem nici un argument care sã ne
împiedice sã afirmãm cã materia este improprie unei
astfel de manifestãri intermediare sau cã aceastã acti-
vitate nu ar putea produce senzaþii intermediare, cu
condiþia sã existe organe specializate care sã le preia ºi
sã le facã perceptibile>>.
Un scriitor consemna de curând în "London
Post": <<Cunoaºterea pe care o dobândim prin experi-
mente ne reaminteºte ce mecanisme lamentabil de
imperfecte sunt organismele noastre. Urechea umanã
poate sã detecteze vibraþiile joase care vin spre noi cu
o frecvenþã cuprinsã între 40 ºi 40 de mii pe secundã.
Întreg spaþiul din jurul nostru ar putea sã freamãte ºi sã
palpite de unde cu frecvenþe diferite, iar simþurile noas-
80 Theron Q. Dumont

tre nu ne vor dezvãlui nimic despre ele pânã când nu le


vom putea determina sã ajungã la noi cu frecvenþa de
neconceput de 400 de mii de miliarde de vibraþii pe
secundã, când vom reacþiona din nou la ele ºi le vom
putea evalua ca senzaþie luminoasã>>.
Un alt scriitor, un psiholog american, preia
relatarea din acel punct, dupã cum urmeazã: <<Primele
indicii despre cãldurã apar atunci când vibraþiile ating
frecvenþa de 35 de mii de miliarde pe secundã. Când
vibraþiile ajung la 450 de mii de miliarde se manifestã
spectrul cel mai jos perceptibil al luminii. Urmeazã apoi
undele portocalii, galben auriu, galben pur, galben
verzui, verde pur, verde albãstrui, albastru deschis,
albastru închis, indigo ºi, în final, violet - frecvenþa cea
mai înaltã a luminii pe care ochiul uman o poate per-
cepe ºi care apare atunci când vibraþiile ajung la
frecvenþa de 750 de mii de miliarde pe secundã.
Urmeazã, în continuare, razele ultra-violete, invizibile
ochiului uman dar perceptibile în mediu chimic. În acest
spectru al undelor ultraviolete sãlãºuiesc "razele X" ºi
alte raze de spectru înalt. La fel ºi razele actinice care,
deºi invizibile pentru ochiul uman, dar înregistrate pe
discuri fotografice - produc arsuri pe faþã, pustule pe nas
ºi pot chiar provoca explozii violente substanþelor chim-
ice expuse acþiunii lor, dupã cum pot acþiona ºi asupra
frunzelor plantelor verzi, producând transformarea
chimicã a acidului carbonic ºi a apei în zahãr ºi amidon.
Aceste forme de "luminã neagrã", adicã o luminã prea
subtilã pentru a fi perceputã de ochiul uman, nu sunt
decât vagi indicii ale existenþei unor vibraþii mult mai
înalte ºi mai fine - "cele mai subtile forþe ale naturii">>.
Oh, da! Existã suficient loc în registrul de forþe
Arta Magnetismului Personal 81

al naturii ºi pentru vibraþiile energiei mentale, a forþei


mentale ºi a magnetismului personal, care le conþine pe
amândouã. Sper cã mãrturiile ºtiinþifice enunþate succint
anterior au eliminat din partea dumneavoastrã orice
umbrã de îndoialã asupra acestui subiect.
XI. ATITUDINILE MENTALE

Într-unul din capitolele anterioare am afirmat cã


faza mentalã a magnetismului personal constã din douã
manifestãri sincronizate ale forþei mentale, dintre care
prima era "menþinerea anumitor stãri mentale pânã în
momentul în care atmosfera mentalã devine saturatã cu
vibraþiile acelei stãri anume". Sã vedem în continuare
care sunt acele "stãri mentale anume" care se pre-
supune cã trebuie menþinute.
În primul rând, aceste "stãri mentale" nu sunt
chiar orice gen de gânduri, ci mai degrabã atitudini men-
tale în legãturã cu sine însuºi ºi cu ceilalþi. O atitudine
mentalã bine definitã ºi menþinutã cu hotãrâre, influ-
enþeazã tot ce îi este caracteristic individului respectiv:
aparenþa, vocea, mersul, aspectul general, toate aces-
tea reflectã starea sa mentalã interioarã. Mai mult decât
atât, atmosfera sa mentalã se încarcã atât de mult cu
anumite vibraþii, încât cei care vin în contact cu per-
soana pe care am luat-o drept exemplu pot efectiv sã
simtã starea sa mentalã ºi sã se armonizeze cu ea.
Cine nu îºi aduce aminte de Uriah Heep, "atât
de modest ºi umil", atitudine mentalã manifestatã de
unii dintre cunoscuþii noºtri? Cine nu îºi aminteºte cã a
Arta Magnetismului Personal 83

simþit pe propria piele atitudinea mentalã alunecoasã ºi


vicleanã a altor persoane? ªi cine, din nou, ar putea
uita atitudinea mentalã curajoasã ºi sigurã pe sine a
anumitor oameni de succes pe care i-am întâlnit în cer-
cul nostru de afaceri? Fiecare categorie de persoane
descrisã mai sus este înconjuratã de o atmosferã men-
talã care ni se reveleazã imediat ce facem cunoºtinþã cu
ele.
Nu mai este nevoie sã accentuez importanþa
creãrii în dumneavoastrã înºivã a celei mai favorabile
atmosfere personale. Dupã cum am mai spus, atmos-
fera mentalã este efectul direct al atitudinii mentale a
persoanei ºi reflectã exact aceleaºi lucruri. Desigur cã
atitudinea mentalã a unei persoane este alcãtuitã dintr-o
mare varietate de credinþe, pãreri, moduri de a vedea
lucrurile, idealuri etc. ºi este, prin natura ei, oarecum
eterogenã. În cazul majoritãþii oamenilor, atmosferei
personale îi lipsesc forþa ºi determinarea, din cauza
absenþei unei coloraturi mentale oarecare. În cazul indi-
vizilor puternici, reprezentativi, vom observa cã aceºtia
manifestã întotdeauna o atitudine mentalã puternicã ºi
imuabilã - un ideal puternic care le coloreazã toate gân-
durile, o ambiþie de neclintit care dã tonul restului sau o
determinare fermã care însufleþeºte întregul lor mental.
Aceastã vibraþie puternicã este adusã în atmosfera per-
sonalã, influenþa sa este simþitã de alte persoane, iar ele
reacþioneazã la ea.
În general, atitudinile mentale se pot clasifica în
douã categorii:
(1) pozitive;
(2) negative.
Este greu la început sã observi nota caracteris-
84 Theron Q. Dumont

ticã a fiecãreia dintre aceste douã categorii de atitudine


mentalã, dar doresc sã vã atrag atenþia asupra afirmaþi-
ilor unui scriitor american care spune, în aceastã pri-
vinþã, urmãtoarele: "Tot ceea ce face ca cineva sã dev-
inã mai puternic este pozitiv; tot ceea ce face ca cineva
sã devinã mai slab este negativ". Nu cred cã pot inven-
ta o definiþie mai bunã decât aceasta ºi vã sfãtuiesc sã
v-o însuºiþi, comparând atitudinile dumneavoastrã men-
tale cu acest standard.
Se înþelege de la sine cã este bine sã vã culti-
vaþi laturile pozitive ºi sã le limitaþi pe cele negative în
structura dumneavoastrã mentalã, astfel încât, la sfârºi-
tul acestui proces, atitudinea mentalã personalã sã fie
"pozitivã" în loc de "negativã", puternicã în loc de slabã.
O observaþie interesantã legatã de cultivarea
atitudinii mentale este nu numai cã o atitudine mentalã
amelioratã va tinde sã influenþeze persoanele care vin
în contact cu dumneavoastrã, dar ºi cã va avea tendinþa
sã vã influenþeze modul de gândire, astfel încât, treptat,
veþi deveni din ce în ce mai bine fixat în acea atitudine
mentalã.
Atitudinea mentalã seamãnã cu drojdia în sen-
sul cã, dacã introduceþi fie ºi o fãrâmã de ferment în
minte, acesta va începe sã acþioneze ºi sã se
înmulþeascã pânã când, în final, va cuprinde întreaga
minte. Atitudinea mentalã tinde sã se reproducã pe ea
însãºi. Acest principiu este valabil atât în privinþa gân-
durilor pe care doriþi sã le cultivaþi, cât ºi a celor
indezirabile, dar - ºi þineþi bine minte acest lucru - iatã un
fapt extrem de pozitiv ºi de încurajator: un gând pozitiv
va avea tendinþa sã distrugã un gând negativ. Vedeþi,
deci, cã atura se aflã de partea dumneavoastrã.
Arta Magnetismului Personal 85

Modalitatea cea mai bunã de a distruge ºi de a combate


gândurile ºi atitudinile mentale negative este aceea de
a "semãna" o recoltã bunã de gânduri ºi atitudini men-
tale pozitive în locul lor ºi, apoi, de a încuraja lupta din-
tre ele: cele negative vor pierde, cu siguranþã. Este ca ºi
cum aþi turna apã proaspãtã într-un vas cu apã mur-
darã: cu timpul, apa se va limpezi; sau ca atunci când
inundaþi o camerã cu lumina soarelui: întunericul va dis-
pãrea.
Sã aruncãm o privire asupra principalelor
aspecte, pozitive ºi negative, care figureazã în lista ati-
tudinilor mentale:
Pozitive: curaj, stãpânire de sine, energie, iniþia-
tivã, gândire dinamicã, preþuire de sine, gândire pozi-
tivã, perseverenþã.
Negative: teamã, servilism, indolenþã, lipsã de
iniþiativã, gândire staticã, neîncredere în forþele proprii,
izolare, nestatornicie.
ªi lista poate continua, dar cred cã aþi prins deja
ideea. Revedeþi lista calitãþilor pozitive ale oamenilor de
caracter pe care îi cunoaºteþi ºi încercaþi sã le repro-
duceþi. Revedeþi lista calitãþilor negative ale oamenilor
slabi pe care îi cunoaºteþi ºi încercaþi sã le eliminaþi din
atitudinile dumneavoastrã mentale.
În acest proces al clãdirii atitudinii mentale,
þineþi minte urmãtorul aspect: "Mintea seamãnã cu ceea
ce o hrãneºte". Încercaþi, prin urmare, sã vã "hrãniþi"
mintea cu acel gen de gânduri pe care aþi dori sã le
reflecte atitudinea dumneavoastrã mentalã. De exem-
plu, dacã doriþi sã aveþi o atitudine mentalã de curaj,
hotãrâre, stãpânire de sine, succes º.a.m.d., citiþi cãrþi în
care sunt amintite aceste calitãþi, staþi cât mai mult în
86 Theron Q. Dumont

preajma persoanelor care deja posedã o astfel de atitu-


dine mentalã. Purtaþi constant în minte IDEALUL a ceea
ce doriþi sã dezvoltaþi în atitudinea dumneavoastrã men-
talã ºi veþi descoperi cã lumea exterioarã vã va oferi de
la sine aspectele materiale care corespund acestui
ideal. ªi, atenþie: feriþi-vã, ca de ºerpii veninoºi, de
scrierile, persoanele ºi gândurile negative, opuse ide-
alului.
Este uimitor cât de repede va rãspunde mintea
la menþinerea fermã a IDEALULUI POZITIV ºi la me-
diul înconjurãtor stimulativ de lucruri POZITIVE. În scurt
timp, se va instala un automatism al minþii care va selec-
ta lucrurile pozitive din mediu ºi le va respinge pe cele
negative. Antrenaþi-vã mintea sã aleagã numai hrana
sãnãtoasã pentru ea ºi, în curând, se va obiºnui sã facã
acest lucru în mod automat, fãrã vreo supraveghere
specialã din partea dumneavoastrã. Mai mult decât atât,
în mintea dumneavoastrã se va dezvolta ceea ce talen-
tatul scriitor american, Prentice Mulford, numea odatã
"forþa de atracþie a gândului", prin care veþi atrage cãtre
dumneavoastrã fapte, oameni, cãrþi etc. care vã vor
furniza acel tip de hranã a minþii cel mai potrivit pentru
IDEALUL dumneavoastrã. Nu mã voi opri asupra aces-
tui ultim fenomen excepþional, ci vã voi ruga sã vi-l
aduceþi aminte ºi sã îl aplicaþi negreºit, pentru cã el con-
stituie una din cele mai formidabile forþe din naturã.
În finalul acestui capitol, vã voi ruga sã stãm jos
ºi sã schiþãm cu atenþie, în întregime ºi cu sinceritate,
harta caracteristicilor dumneavoastrã mentale - atât
pozitive cât ºi negative. Puneþi acum semnul plus înain-
tea celor pozitive ºi minus înaintea celor negative. În
fiecare zi, revedeþi lista "pozitivã" ºi menþineþi în minte
Arta Magnetismului Personal 87

ideea cã aceste aspecte pozitive TREBUIE dezvoltate,


iar cele negative TREBUIE eliminate. Vã veþi aduce
aminte fãrã efort de dezvoltarea aspectelor pozitive,
dacã veþi reþine conceptul de ideal al acestora - astfel,
ele se vor dezvolta ºi vor creºte, asemenea unei celule
care se autodivide. Aspectele negative vor putea fi limi-
tate prin dezvoltarea opuselor acestora, deoarece
aceasta reprezintã aplicarea practicã a legii conform
cãreia pozitivul eliminã negativul. Pe baza acestor douã
minunate legi ale psihologiei aplicate, oricine îºi poate
compune caracterul dorit. Le voi repeta, ca sã vi le fixaþi
mai bine în memorie:
I. Alimentaþi-vã trãsãturile pozitive cu idei de
aceeaºi naturã, prin gânduri, cãrþi, persoane, mediu
înconjurãtor etc.
II. Restrângeþi sau eliminaþi trãsãturile negative
prin dezvoltarea opuselor pozitive.
Sã trecem acum la un minunat plan de dez-
voltare a unei atitudini mentale pozitive. Acest plan a
fost pus cu succes în practicã de mulþi cititori de-ai mei,
iar câþiva dintre aceºtia se aflã astãzi în fruntea listei
marilor oameni ai lumii.
Iatã planul la care m-am referit:
Alcãtuiþi, pentru uzul dumneavoastrã propriu, un
MODEL IDEAL a ceea ce doriþi sã fiþi. Menþionaþi exact
calitãþile pe care doriþi sã le aveþi. Imaginaþi-vã, apoi, o
persoanã care posedã exact aceste calitãþi - un portret
complet sau un model a ceea ce doriþi sã fiþi. Pãstraþi
acest model constant prezent în imaginaþia dumnea-
voastrã. Vizionaþi-l permanent; gândiþi-vã tot timpul la el;
studiaþi-l pe dinãuntru ºi pe dinafarã; cunoaºteþi-l în
întregime. Treptat, veþi începe sã semãnaþi cu idealul
88 Theron Q. Dumont

dumneavoastrã. IDEALUL va începe sã se materia-


lizeze în propriul caracter, iar atitudinea dumneavoastrã
mentalã va deveni ca aceaa a modelului ales.
Nu minimalizaþi acest principiu din cauza sim-
plitãþii lui. A fãcut minuni pentru alþii - de ce nu ar face-o
ºi pentru dumneavoastrã? Dacã veþi persista în
îndeplinirea acestui plan, atitudinea dumneavoastrã
mentalã va deveni pozitivã ºi stabilã, iar atmosfera dum-
neavoastrã personalã va fi încãrcatã de vibraþii puter-
nice ºi pozitive, ceea ce vã va defini drept un maestru.
Rãmâneþi cu aceastã idee în minte, în timp ce
parcurgeþi capitolele urmãtoare ºi nu uitaþi cã în acest
mod puteþi beneficia de rezultatele cele mai bune din
indicaþiile speciale care urmeazã.
XII. ATMOSFERA MENTALÃ

Dupã examinarea, în capitolul anterior, a primei


manifestãri a fazei mentale a magnetismului personal
ajungem, cum era ºi firesc, la cea de-a doua, ºi anume:
"proiecþia conºtientã a curenþilor mentali din centrii
creierului, prin acþiunea voluntarã a individului".
Se poate spune cã aceastã "proiecþie conºtien-
tã", la rândul ei, are douã forme de manifestare:
(1) proiecþia în atmosfera personalã;
(2) proiecþia unui curent direct, în condiþii spe-
ciale, în mintea altei persoane, în scopul influenþãrii ei
nemijlocite.
Sã ne oprim, pe rând, asupra acestor douã
forme de proiecþie; sã începem cu prima.
În privinþa procesului prin care cineva îºi poate
proiecta curenþii gândului în atmosfera sa personalã,
doresc sã remarc cã acesta este aproape în totalitate
identic cu cel prin care se proiecteazã magnetismul fizic
sau forþa mentalã în atmosfera personalã, subiect pe
care l-am dezbãtut pe larg în capitolul IX.
Ca ºi în cazul magnetismului fizic, s-a constatat
cã o persoanã obiºnuitã imprimã atmosferei sale per-
sonale natura stãrii sale mentale sau, mai bine zis,
nuanþa predominantã a atitudinii sale mentale ºi face
90 Theron Q. Dumont

acest lucru fãrã nici un efort conºtient. Nuanþele coloris-


tice - nu categoria din care fac parte, amintiþi-vã, ci
intensitatea acestora - depind de tipul de activitate men-
talã al persoanei respective. O persoanã comodã în
gândire, idei ºi sentimente va avea o atmosferã perso-
nalã aproape decoloratã, în timp ce o persoanã cu o
minte activã va manifesta o variatã gamã coloristicã în
atmosfera sa personalã.
Avem ºi aici o a doua categorie de persoane
care, deºi nu înþeleg pe deplin natura acestei capacitãþi
sau a fenomenului de proiecþie, manifestã o forþã
deosebitã ºi o intensitate mare a culorii gândurilor în
atmosfera lor personalã. Aceste caracteristici apar ca
urmare a faptului cã aceste persoane au, de obicei, un
grad mare de sentimentalism sau de idealism; altfel
spus, fie trãiesc senzaþii intense, fie au reprezentãri
mentale foarte puternice despre ceea ce le intereseazã
sau, poate, au ºi senzaþii intense ºi un idealism puternic.
Cele mai intense culori ºi capacitãþi se întâl-
nesc, în cadrul acestei categorii, la persoanele care
manifestã un puternic interes faþã de anumite lucruri.
Acest interes adânc îmbinã cel mai bine cele douã ele-
mente ale senzaþiei ºi atenþiei. Senzaþia este un element
mental puternic, iar atenþia - vã aduceþi aminte - este o
aplicaþie practicã directã a voinþei. Prin urmare, per-
soanele din aceastã categorie îºi proiecteazã cu multã
putere - deºi inconºtient - stãrile mentale în atmosfera
lor personalã, în lipsa întrebuinþãrii intenþionate a voinþei
în acest scop.
În acest caz, ca ºi în cel al magnetismului fizic,
efectul cel mai intens ºi mai puternic este produs de cei
care înþeleg fenomenul ºi care îºi proiecteazã în mod
Arta Magnetismului Personal 91

conºtient ºi deliberat gândurile în atmosfera lor perso-


nalã, unde acestea se combinã ºi sunt energizate de
magnetismul lor fizic; în acest mod, întregul efect al
acestuia din urmã se manifestã asupra celor care intrã
în sfera lor de influenþã.
Procesul utilizãrii voinþei în direcþia proiecþiei
culorii ºi puterii gândului în atmosfera personalã, este
practic identic cu utilizarea voinþei în cazul magnetismu-
lui fizic sau al forþei mentale, aºa cum este descris în
capitolul IX. Cu alte cuvinte, acesta constã din douã
faze, ºi anume:
(1) încrederea în propria capacitate de a proiec-
ta cele de mai sus;
(2) proiecþia propriu-zisã cu ajutorul voinþei.
V-am vorbit pe larg despre rolul încrederii în
procesul proiecþiei, deci nu voi mai adãuga nimic aici în
legãturã cu acest subiect. ªi în acest caz, actul volitiv
presupune voinþa sau comanda propriu-zise a ceea ce
dorim sã se petreacã.
Curenþii gândului sunt foarte docili în faþa voinþei
ºi, de fapt, depind aproape în totalitate de aceasta din
urmã, pentru capacitatea lor de a se deplasa ºi de a
acþiona. ªi - nu uitaþi acest lucru pentru cã este impor-
tant - voinþa este pusã în miºcare în special de dorinþã.
Dacã veþi dori intens ca atmosfera dumneavoastrã per-
sonalã sã se coloreze de curenþii gândului ºi vã veþi
imagina, în acelaºi timp, cum aceºtia curg ºi vã umplu
atmosfera personalã, veþi mai avea puþine de fãcut în
direcþia utilizãrii conºtiente a voinþei. Aceasta se întâm-
plã din douã motive: primul este cã voinþa acþioneazã în
mod firesc în raport cu o dorinþã vie, iar cel de -al doilea,
alcãtuirea imaginii mentale se va realiza cu utilizarea
92 Theron Q. Dumont

atenþiei, iar aceasta - dupã cum am spus - reprezintã o


acþiune directã ºi pozitivã a voinþei în direcþia concen-
trãrii puterii ei. Astfel încât, dupã cum observaþi, urmând
acest plan, puneþi în funcþiune însãºi puterea voinþei,
deºi nu prin comandã directã. Puteþi, de asemenea,
face uz de comanda directã adresatã voinþei pentru
proiecþia curenþilor gândului, tot aºa cum comandaþi în
mod direct ridicarea mâinii sau închiderea ochilor.
Mai existã un aspect important de menþionat, pe
care trebuie sã îl utilizaþi frecvent în efortul dumnea-
voastrã de consolidare ºi menþinere a unei atmosfere
personale pozitive ºi puternice. Mã refer la procesul de
amestecare ºi combinare a celor douã elemente ale
magnetismului personal, ºi anume: (1) magnetismul
fizic ºi (2) magnetismul mental. Deºi acestea douã se
îmbinã una cu cealaltã în mod firesc, fãrã vreun efort
special din partea dumneavoastrã, totuºi, un efect infinit
mai intens se va obþine printr-un procedeu mental dis-
tinct, care vã stã la îndemânã, proces în care se com-
binã cele câteva modalitãþi de utilizare a voinþei mai sus
menþionate. El constã din trei operaþii mentale distincte:
(1) Trebuie sã doriþi intens combinarea celor
douã elemente ale magnetismului personal - fizic ºi
mental. Trebuie sã vã induceþi puternic dorinþa ca aces-
tea douã sã se combine. Aceastã dorinþã trebuie sã fie
mai intensã decât simpla intenþie - este necesar sã
atingã intensitatea unei necesitãþi stringente, a unei
nevoi presante pentru combinaþia în discuþie.
(2) Trebuie sã vã folosiþi imaginaþia în mod activ
pentru alcãtuirea imaginii mentale a amestecului celor
douã forme de magnetism, exact cum v-aþi imagina con-
topirea a doi nori, a doi curenþi de apã, ce provin din
Arta Magnetismului Personal 93

douã izvoare diferite, într-un singur lac. Cu cât este mai


intensã ºi mai vie imaginea pe care v-o creaþi în minte,
cu atât va fi mai puternic ºi mai eficient va fi rezultatul
obþinut. Am explicat cã aceste imagini mentale necesitã
intervenþia atenþiei ºi cã aceasta din urmã se datoreazã
unei utilizãri directe ºi concentrate a voinþei. Prin
urmare, voinþa este întrebuinþatã în mod activ ºi intens
în acest proces, iar rezultatul este în aceeaºi mãsurã de
eficient.
(3) Comanda directã a voinþei însãºi, în sensul
dorinþei ca acei curenþi sã se uneascã ºi sã se combine.
Aceste trei faze ale utilizãrii voinþei, combinate,
se vor dovedi extrem de eficiente în direcþiile enunþate.
Puþinã exersare vã va oferi ocazia sã jonglaþi cu toate
cele trei simultan ºi aproape automat.
Vã veþi da seama, dupã un moment de gândire,
cã procesul descris mai sus este practic acelaºi pe care
îl utilizaþi atunci când întreprindeþi orice gen de miºcare
conºtientã ºi voluntarã a corpului. Sã vedem: doriþi sã
ridicaþi o mânã. Ce fenomene intervin? Trei, dupã cum
urmeazã: (1) dorinþa - vreþi sã ridicaþi mâna; (2) ima-
ginea mentalã - în mod aproape inconºtient, alcãtuiþi în
minte imaginea mâinii ridicate; (3) comanda directã a
voinþei, care este ºi efortul mental final care încheie pro-
cesul.
Combinarea celor douã forme de magnetism
personal, cea fizicã ºi cea mentalã, urmeazã douã linii
de acþiune ºi anume: (1) magnetismul mental imprimã
natura ºi culoarea magnetismului fizic ºi (2) magne-
tismul fizic conferã vitalitate ºi forþã de a acþiona mag-
netismului mental. S-ar putea spune aproape cã mag-
netismul fizic este cel care determinã forma ºi forþa de
94 Theron Q. Dumont

miºcare combinaþiei celor douã, în timp ce magnetismul


mental îi dã "spiritul". Fiecare întãreºte eficacitatea
celuilalt, prin puterea conferitã de combinare.
Ocultiºtii ne dezvãluie cã atmosfera personalã
este compusã din anumite culori, în funcþie de calitatea
specificã a stãrii mentale care predominã în combinaþie;
se spune cã fiecare stare mentalã are propria sa
culoare. Nu voi dezvolta acest subiect, îl menþionez aici
numai datoritã legãturii lui directe cu problema pe care
o discutãm.
Tot de la ocultiºti mai aflãm cã, atunci când
combinaþia celor douã componente ale magnetismului
întâlneºte o altã combinaþie, magnetismul mental ia un
ton, o culoare mai închisã, mai accentuatã ºi pare chiar
sã se solidifice, sã devinã mai dens. Magnetismul fizic
pare sã devinã de douã ori mai activ, energia sa cres-
cutã fiind evidenþiatã de mici scântei ºi atomi sclipitori
care par sã danseze. Este ca atunci când se combinã
douã substanþe chimice diferite, fiecare având tendinþa
de a mãri eficienþa ºi activitatea celeilalte; combinaþia
celor douã duce la apariþia unui lucru nou, foarte puter-
nic ºi activ.
Din aceleaºi surse am cules informaþia cã aura
sau atmosfera personalã a individului care-ºi utilizeazã
voinþa în direcþia obþinerii unei combinaþii puternice a
celor douã forme de magnetism pare aproape vie, atât
de plinã de energie este. Se spune cã, atunci când intrã
în contact cu alte persoane - în special atunci când po-
sesorul ei îºi utilizeazã puterea gândului pentru a-i
impresiona ºi influenþa pe alþii - atmosfera personalã
pare sã încerce sã înconjoare persoana în cauzã ºi sã
o þinã "prizonierã" în vibraþia minþii posesorului.
Arta Magnetismului Personal 95

Când învãþaþi efectiv sã produceþi aceastã com-


binaþie, veþi începe sã observaþi cã afectaþi ºi influenþaþi
diverse persoane care vin în contact cu dumneavoastrã,
aproape fãrã sã vã daþi seama. Veþi constata cã aceste
persoane vor începe sã vã preia stãrile de spirit ºi
starea generalã ºi cã, în general, se vor armoniza cu
vibraþiile dumneavoastrã mentale. Dacã sunteþi entuzi-
asmat de ceva, vor începe ºi ele sã manifeste entuzi-
asm ºi aºa mai departe, fiecare stare mentalã a dum-
neavoastrã va avea un efect manifest asupra altor per-
soane. Morala: menþineþi numai acele stãri mentale pe
care aþi dori sã le preia ºi alþii.
ªi încã ceva: pãstraþi-vã opiniile ºi aspiraþiile
lãuntric, printr-un efort de voinþã, ºi manifestaþi în exteri-
or numai ceea ce doriþi sã fie resimþit de alþii, pentru cã,
amintiþi-vã: curenþii gândirii dumneavoastrã vor fi
devenit extraordinar de dinamici ºi puternici.
XIII. CURENÞII MAGNETICI

Energia magneticã a unei persoane, alcãtuitã


din combinaþia forþei sale mentale ºi fizice, ca orice altã
formã de forþã magneticã sau electricã, tinde sã formeze
curenþi ºi sã se transmitã în valuri. Atmosfera personalã
a individului este compusã, de fapt, dintr-o serie de
unde de energie magneticã ce circulã de jur-împrejurul
marginilor aurei sale. Se manifestã întotdeauna, în
acest caz, urmãtoarele fenomene: o miºcare constantã
asemenea valurilor ºi o frecvenþã mare a vibraþiilor.
Aceste valuri de energie magneticã sunt cele
care, atunci când intrã în contact cu alte persoane, sta-
bilesc o anumitã frecvenþã a vibraþiilor, inducând, astfel,
o anumitã stare mentalã acelor persoane - stare ce
corespunde omului care emite magnetismul. Aºa cum
am mai afirmat, magnetismul fizic conferã "corpul" ºi
calitatea energizantã magnetismului personal, în timp
ce magnetismul mental atribuie calitatea ºi natura culorii
- magnetismului personal.
Doresc sã fac o digresiune scurtã în acest punct
al expunerii, pentru a lãmuri un lucru important: încãr-
când atmosfera mentalã cu magnetism combinat - men-
tal ºi fizic - nu este necesar sã faceþi douã eforturi dis-
tincte de voinþã. În descrierea ºi explicarea fenomenului
Arta Magnetismului Personal 97

de transmitere a curenþilor de magnetism fizic, respectiv


de magnetism mental, am fost nevoit sã tratez fiecare
fazã separat ºi sã descriu acþiunea voinþei în procesul
proiecþiei fiecãreia dintre acestea. Dacã m-aº opri aici,
cititorul ar putea rãmâne cu impresia cã, pentru a încãr-
ca în întregime atmosfera sa personalã cu undele com-
binate de magnetism fizic ºi mental, va trebui sã o încar-
ce întâi cu un tip de magnetism ºi, apoi, cu celãlalt.
Acest lucru nu este corect, deoarece efortul combinat al
voinþei este singurul necesar, dupã cum veþi vedea în
continuare.
Puteþi combina tabloul mental a celor douã
forme de magnetism personal, fizic cel mental, într-o
singurã imagine sau idee prezentã în mintea dumnea-
voastrã. Este la fel de posibil sã le îmbinaþi pe amân-
douã în dorinþa sau intenþia de a proiecta energia. ªi,
din nou, puteþi combina proiecþia celor douã într-un sin-
gur efort de voinþã. Este simplu, la fel de simplu ca rãsu-
cirea a douã fire de mãtase: le puteþi introduce pe
amândouã în urechea unui ac de cusut ºi apoi sã
coaseþi cu acel ac. Priviþi magnetismul fizic ºi magne-
tismul mental ca fiind douã fire introduse în urechea
acului voinþei ºi apoi gândiþi cã strãpungeþi cu ambele
fire o þesãturã prin simpla acþiune a împingerii acului
prin ea. Este o imagine care vã va ajuta sã vã formaþi o
imagine clarã despre acest proces.
Veþi vedea cã, dupã ceva practicã, veþi combina
instinctiv cele douã fire în urechea acului voinþei dum-
neavoastrã. La început, este posibil sã vi se parã mai
uºor sã vã gândiþi întâi la magnetismul fizic ºi apoi la cel
mental, cu alte cuvinte, sã coaseþi întâi folosind un fir ºi,
apoi, pe celãlalt. Dar, dupã foarte puþinã practicã, vi se
98 Theron Q. Dumont

va pãrea mai uºor sã utilizaþi ambele fire în acelaºi timp,


rãsucindu-le uºor împreunã ºi apoi trecându-le pe
amândouã prin urechea acului voinþei în acelaºi timp.
Þineþi deci minte: învãþaþi sã "rãsuciþi" firele celor douã
tipuri de magnetism astfel încât voinþa sã poatã lucra cu
amândouã în acelaºi timp.
Este bine sã menþineþi atmosfera personalã
bine încãrcatã tot timpul, prin proiecþia magnetismului în
aceasta de câteva ori pe zi. Nu sunt importante anumite
perioade ale zilei sau un anumit numãr de ori în care sã
faceþi acest lucru - trebuie sã vã folosiþi judecata ºi
instinctul în aceastã privinþã. Veþi învãþa curând sã
simþiþi când aura dumneavoastrã magneticã este slabã
ºi când este puternicã. Aceste lucruri se cunosc dupã
ceva exerciþiu ºi acumulare de experienþã; ele nu pot fi
foarte clar predate ºi se însuºesc prin experienþã per-
sonalã. Veþi învãþa curând ce înseamnã sã "simþiþi"
starea magnetismului dumneavoastrã, tot aºa cum
simþiþi cãldura, umiditatea sau opusele lor.
Atunci când urmeazã sã intraþi în contact cu
persoane pe care doriþi sã le influenþaþi sau, dimpotrivã,
cu persoane care doresc sã vã influenþeze, este bine sã
vã încãrcaþi bine cu magnetism, adicã generaþi ºi proiec-
taþi în atmosfera dumneavoastrã personalã o cantitate
mare de magnetism, care vã va face aura puternicã ºi
pozitivã, în loc de epuizatã ºi negativã. Principalul lucru
în aceastã confruntare este sã fiþi bine pregãtiþi în caz
de urgenþã; aceeaºi regulã se aplicã ºi în cazul utilizãrii
magnetismului personal când interacþionaþi cu alte per-
soane.
Nu uitaþi deci sã împletiþi ideea ºi imaginea
magnetismului combinat, atunci când proiectaþi sau vã
Arta Magnetismului Personal 99

încãrcaþi cu magnetism personal (acul cu cele douã fire


rãsucite).
Sã revenim, acum, la subiectul curenþilor mag-
netici.
Curenþii magnetici nu numai cã circulã în mod
constant în limitele aurei, dar deseori le depãºesc pe
acestea, îndreptându-se spre alþi oameni care trezesc
interesul persoanei de care vorbim. În asemenea cazuri,
aura pare sã se întindã spre alþii ºi chiar sã-i “înve-
leascã” în faldurile sale. Mã refer acum la acþiunea
involuntarã a aurei sau a curenþilor magnetici, ºi nu la
proiecþia conºtientã ºi intenþionatã a curenþilor de la
minte la minte. În cazul manifestãrii unui interes faþã de
o anumitã persoanã, are loc o acþiune aproape
automatã a aurei sau a curenþilor magnetici.
Desigur cã, dacã insistaþi asupra interpretãrii
strict ºtiinþifice a acestei aparent automate miºcãri a
curenþilor, trebuie sã recunosc cã pânã ºi în aceste
cazuri voinþa persoanei este, de fapt, cauza directã a
acestei proiecþii. Acest lucru se întâmplã pentru cã, în
procesele mentale ale interesului ºi atenþiei, are loc o
acþiune neintenþionatã a voinþei - o acþiune automatã, ca
sã spunem aºa. Voinþa intrã în acþiune atunci când
atenþia este atrasã asupra a ceva anume; atenþia este,
de fapt, un act de voinþã pozitiv. În aceeaºi ordine de
idei, voinþa pune în miºcare curenþii magnetici în direcþia
obiectului atenþiei.
Veþi observa cã, atunci când purtaþi o conver-
saþie cu un alt om sau dialogaþi cu mai multe persoane,
dumneavoastrã trimiteþi în direcþia lor o serie de curenþi
de magnetism personal, ale cãrei vibraþii le va influenþa,
cu excepþia cazului în care vibraþiile lor sunt de o naturã
100 Theron Q. Dumont

ºi mai pozitivã. În realitate, mulþi indivizi cu o forþã per-


sonalã marcantã ºi al cãror magnetism poate fi efectiv
simþit, întrebuinþeazã puterea lor în acest mod ºi folos-
esc mai puþin metodele directe de concentrare rapidã a
forþei magnetice pe care veþi avea ocazia sã le aflaþi în
capitolele urmãtoare. Rezerva lor perso-nalã de mag-
netism este atât de importantã, atmosfera lor personalã
- atât de încãrcatã, încât simplul contact cu acestea pro-
duc deja rezultatul scontat.
Deºi metoda generalã anterioarã de influenþare
magneticã este foarte eficientã - cu condiþia ca per-
soana în cauzã sã fi învãþat sã se încarce suficient -
aceasta rãmâne totuºi o metodã a "puºtii de vânãtoare"
comparativ cu cea a carabinei, adicã utilizând o forþã
foarte mare, atunci când ar fi fost suficientã o intensitate
mult mai micã. Totul ne indicã valoarea unei forþe mai
concentrate, în locul uneia mai difuze. În final, totuºi,
cea mai bunã metodã este cea care le întrebuinþeazã pe
amândouã - glonþul puºtii ce se îndreaptã direct spre
þintã, dar fiind totodatã înconjurat de un nor de alte
proiectile care îi vor desãvârºi acþiunea ºi va asigura
succesul acþiunii. Aºadar, atunci când vã vor interesa
mai mult metodele de concentrare rapidã din capitolele
urmãtoare, nu scãpaþi din vedere rolul important al influ-
enþei personale jucat de efectul general al magnetismu-
lui aurei.
Înainte de a încheia acest subiect, doresc sã
explic câteva fenomene care au nelãmurit mulþi dintre
cititorii mei. Fac aluzie la aparent inconºtienta utilizare a
puterii magnetice, pe care o observãm deseori. De
exemplu: puteþi sã vã gândiþi intens la o anumitã per-
soanã, fãrã nici o intenþie conºtientã de a o influenþa în
Arta Magnetismului Personal 101

vreun fel, ºi totuºi, când o întâlniþi ulterior sau auziþi veºti


despre ea, veþi constata cã curenþii dumneavoastrã
magnetici au influenþat-o, uneori chiar în mare mãsurã.
Este curios, când vã amintiþi cã nu aþi fãcut nici un efort
conºtient sã o influenþaþi prin metoda "directã" ºi cã
acea persoanã se afla la mare distanþã de atmosfera
dumneavoastrã personalã sau aurã. Care ar putea fi
rãspunsul?
Explicaþia este urmãtoarea: prin atenþia dum-
neavoastrã concentratã ºi interesul manifestat, aþi acti-
vat (deºi inconºtient), voinþa, determinând-o sã intre în
acþiune. Rezultatul este acela cã se proiecteazã asupra
celeilalte persoane curentul magnetismului dumnea-
voastrã - întinderea pe o suprafaþã mare a atmosferei
dumneavoastrã personale în direcþia acesteia - iar acel
om a fost influenþat de acest fenomen, exact ca ºi când
s-ar fi aflat în prezenþa dumneavoastrã. Desigur, nu va
fi afectat în foarte mare mãsurã de curenþii pe care i-aþi
emis, decât dacã se întâmplã ca aceºtia sã fie încãrcaþi
de foarte mult magnetism fizic ºi intens coloraþi de
starea dumneavoastrã mentalã. Totuºi, se va resimþi
întotdeauna o oarecare înrâurire; nu va fi deloc influ-
enþatã numai acea persoanã care este mai pozitivã din
punct de vedere magnetic decât dumneavoastrã.
Vedeþi, prin urmare, cã nu numai cã suntem
constant înconjuraþi de o aurã sau de atmosfera
curenþilor noºtri magnetici, ci ºi trimitem în afara noas-
trã, mai mult sau mai puþin conºtient, curenþi magnetici
în aura altor persoane - curenþi ce le influenþeazã mai
mult sau mai puþin. În acelaºi mod, curenþii magnetici ai
altora ajung constant la aura noastrã ºi exercitã mai
multã sau mai puþinã influenþã asupra noastrã - cu
102 Theron Q. Dumont

excepþia cazului în care vibraþiile noastre sunt mai pozi-


tive magnetic decât ale acelor persoane sau (ºi subli-
niez) dacã întrebuinþãm un efort deliberat al voinþei în
direcþia "închiderii uºii" în faþa acestor vibraþii exterioare.
XIV. FLASH-UL DIRECT

Am ajuns la o etapã foarte importantã a subiec-


tului general al magnetismului personal, care este, în
acelaºi timp, ºi extrem de interesantã pentru cel ce
doreºte sã îl studieze, datoritã trãsãturilor sale remarca-
bile ºi surprinzãtoare. Aceastã etapã constã din
proiecþia intenþionatã, conºtientã, a magnetismului per-
sonal în aura altei sau altor persoane, ori în atmosfera
unei mulþimi. Aceastã metodã a fost denumitã "flash
direct" pentru cã seamãnã mai degrabã cu flash-ul,
licãrirea unei scântei electrice, decât cu descãrcarea
difuzã a unui curent electric constant.
Metoda "flash-ului direct" se utilizeazã pentru
proiecþia unei influenþe pozitive în direcþia altora - o
comandã mentalã susþinutã de combinaþia celor douã
tipuri de magnetism, fizic ºi mental. Metoda este urmã-
toarea:
(1) se alcãtuieºte în minte o comandã directã
însoþitã de imaginea mentalã a acþiunii pe care o dorim
din partea celeilalte persoane;
(2) se îmbinã, mental, cele douã forme combi-
nate de magnetism într-o singurã forþã;
(3) descãrcarea intenþionatã a "flash-ului" prin
acþiunea voinþei.
104 Theron Q. Dumont

Cunoaºteþi deja primele douã faze ale metodei


prezentate mai sus ºi aveþi informaþiile necesare care vã
permit sã înþelegeþi cea de-a treia fazã, ºi anume cea a
descãrcãrii intenþionate a "flash-ului" prin acþiunea
voinþei. Mai exact, înþelegeþi alcãtuirea imaginii mentale
ºi proiecþia magnetismului în relaþie cu îmbinarea celor
douã forme ale sale ºi sunteþi, de asemenea, familia-
rizaþi cu puterea ºi acþiunea voinþei în actul proiecþiei
magnetismului. Pentru completarea lecþiei despre uti-
lizarea "flash-ului direct" nu mai este nevoie decât de
câteva informaþii suplimentare, în privinþa folosirii voinþei
în proiecþia acestei "descãrcãri deliberate". Iatã, în con-
tinuare, informaþiile de care aveþi nevoie.
Secretul "flash-ului direct" constã în acþiunea
intenþionatã a voinþei în proiecþia sau "fulgerarea" în
mintea altei persoane a unei anumite cereri sau co-
menzi, susþinute de toatã forþa magneticã de care dis-
puneþi. Veþi realiza uºor ºi repede acest lucru, dupã ce
veþi fi exersat puþin. Pânã veþi dobândi uºurinþa mentalã,
necesarã, de altfel, de a realiza mecanic acest proces,
puteþi sã exersaþi în particular, stând în faþa oglinzii.
În loc sã ne adâncim în consideraþii generale, sã
cãutãm mai bine câteva exemple concrete; sã intrãm în
miezul problemei, cu alte cuvinte.
Exerciþiu preliminar. Staþi în faþa oglinzii ºi priviþi
hotãrât imaginea reflectatã, ca ºi când v-aþi uita la o per-
soanã necunoscutã. Trebuie sã încercaþi sã vã închipuiþi
cã, de fapt, vã uitaþi la un necunoscut. Transmiteþi apoi
acestei persoane imaginare - reprezentatã de reflexia
dumneavoastrã în oglindã - mesajul: "Sunt mai puternic
decât tine".
Încercaþi sã înþelegeþi bine cele ce vor urma. Nu
Arta Magnetismului Personal 105

trebuie sã vã mulþumiþi numai sã gândiþi sau sã rostiþi


cuvintele comenzii magnetice de mai sus - este absolut
necesar sã cultivaþi ºi sã dezvoltaþi ideea de a voi sã
comandaþi, tot aºa cum voiaþi sã ridicaþi mâna sau sã
încleºtaþi pumnul. Va deveni necesar sã întreþineþi
aceastã forþã de a voi, pentru cã încrederea dumnea-
voastrã nu se va armoniza de la început cu voinþa. S-ar
putea foarte bine sã nu vreþi ca mâna sã se ridice sau
pumnul sã se încleºteze, decât dacã chiar credeþi cã
aceastã acþiune este posibilã. În mod asemãnãtor,
copilul mic trebuie mai întâi sã înveþe posibilitatea de
a - º i utiliza voinþa, intenþionat, în executarea unor
acþiuni fizice. Întâi îi observã pe alþii care fac un lucru
sau altul, apoi începe sã îi vinã ºi lui ideea cã ar putea
face aceleaºi lucruri. Ulterior, copilul îºi întrebuinþeazã
voinþa, mai stângaci la început, când învaþã sã îºi coor-
doneze miºcãrile în direcþia doritã. Va trebui oare ca ºi
dumneavoastrã sã vã dezvoltaþi capacitatea de a utiliza
deliberat forþa voinþei pentru direcþionarea acestei forme
de magnetism personal în acelaºi mod? Un strop de
practicã conºtiincioasã ºi efectuatã cu seriozitate în faþa
oglinzii va fi suficient pentru a stãpâni acest mecanism -
restul va însemna doar exerciþiu asupra altor persoane.
Transmiþând mesajul: "Sunt mai puternic decât
tine", trebuie sã însoþiþi efortul de voinþã (prin care tri-
miteþi în exterior gândul-comandã) de convingerea inte-
rioarã intensã cã sunteþi mai puternic (din punct de
vedere magnetic) decât persoana pe care doriþi sã o
înrâuriþi, ca ºi de convingerea cã aceasta din urmã va fi
influenþatã prin acest act ºi cã va accepta sã execute
comanda pe care i-aþi dat-o. Trebuie sã vã transpuneþi
în starea mentalã de a comanda ca acel individ sã
106 Theron Q. Dumont

accepte ordinul dat, nu sã-i solicitaþi doar s-o facã. În


aceastã formã de influenþare magneticã nu existã
"solicitare" - ci doar "comandã insistentã"- nu uitaþi acest
lucru. Atunci când numai solicitaþi, vã situaþi pe locul doi
ca poziþie magneticã, oferindu-i celuilalt întâietatea;
când îi comandaþi, însã, dumneavoastrã ocupaþi primul
loc, iar celãlalt, al doilea. Amintiþi-vã aceste consideraþii
când exersaþi în faþa oglinzii ºi încercaþi sã vã situaþi pe
primul loc. Veþi ºti singuri când aþi reuºit acest lucru, prin
senzaþia specialã a unei forþe magnetice superioare pe
care o veþi resimþi.
Dupã ce veþi stãpâni bine exerciþiul de mai sus
pânã la deplina dumneavoastrã satisfacþie - adicã pânã
ce veþi fi dobândit în totalitate senzaþia de mãiestrie ºi
de superioritate magneticã în momentul în care trimiteþi
în exterior comanda - veþi putea trece la cele ce
urmeazã, care se bazeazã pe cele arãtate înainte ºi
rezultã din acestea. În acest moment, puteþi sã vã
însuºiþi a doua etapã a exerciþiului în faþa oglinzii. Veþi fi
nerãbdãtori sã începeþi sã vã încercaþi puterea magne-
ticã asupra altor persoane, dar este mai bine sã mai
aºteptaþi, pânã veþi stãpâni în totalitate mecanismul
magnetismului în faþa oglinzii.
A doua etapã a exerciþiului preliminar în faþa
oglinzii se concentreazã în comanda magneticã men-
talã, pe care o adresaþi persoanei imaginare reprezen-
tate de reflexia dumneavoastrã în oglindã: "Îþi pot
comanda sã acþionezi". Aceasta este, dupã cum remar-
caþi din conþinut, o afirmaþie extrem de puternicã, ce va
necesita o exersare intensã a capacitãþii de a crede ºi a
imagisticii mentale, ca sã vã situaþi în starea mentalã
potrivitã necesarã voinþei pentru a cãlãtori nestingheritã
Arta Magnetismului Personal 107

pentru a întãri comanda datã. Pentru ca voinþa sã poatã


circula cu uºurinþã de-a lungul canalului ei pentru a-ºi
atinge þinta, trebuie sã eliminaþi orice obstacole din
minte. Este suficient cã voinþa trebuie sã dãrâme ºi sã
învingã obstacolele din mintea celuilalt; nu trebuie sã
mai fie abãtutã de la aceastã sarcinã de necesitatea de
a lupta ºi birui ºi obstacolele din propria dumneavoastrã
minte. Trebuie deci sã vã aflaþi într-o stare mentalã
adecvatã înainte de a putea spera sã îi influenþaþi pe
alþii.
Când trimiteþi imaginii reflectate în oglindã
comanda, trebuie sã concentraþi foarte multã deter-
minare în afirmaþia: "Îþi pot comanda sã acþionezi.".
Aceasta din urmã trebuie însoþitã de întreaga dumneav-
oastrã convingere ºi certitudine cã puteþi sã comandaþi
cuiva ceva în acest mod ºi cã vi se va da ascultare.
Pentru aceasta, va trebui sã treziþi în dumneavoastrã
înºivã întreaga conºtiinþã a propriei forþe magnetice, ast-
fel încât sã o puteþi simþi chiar vibrând în ºi împrejurul
dumneavoastrã. Este bine sã citiþi ºi recitiþi aceste indi-
caþii, pânã când vã vor deveni perfect limpezi. Mai
exact, va trebui sã începeþi întâi sã exersaþi ºi apoi sã le
revedeþi, între douã exerciþii, înainte de a le înþelege pe
deplin. Semnificaþia acestor indicaþii se va dezvãlui trep-
tat înþelegerii dumneavoastrã, pe mãsurã ce veþi avansa
în practicã. Este exact ca ºi cum v-aº explica în detaliu
cum sã patinaþi: nu veþi înþelege propriu-zis ce vã spun,
pânã când nu veþi începe sã exersaþi pe gheaþã; de
fiecare datã când veþi reciti instrucþiunile, veþi descoperi
noi înþelesuri. Acesta este ºi cazul nostru: veþi înþelege
tot ce am vrut sã spun, doar atunci când veþi începe sã
practicaþi cele citite.
108 Theron Q. Dumont

Acum când, prin exersarea în faþa oglinzii, aþi


ajuns în punctul în care puteþi simþi cã aþi trimis imaginii
reflectate comanda cã sunteþi cel mai puternic - prin
aceasta forþând-o sã ocupe locul doi din punct de
vedere magnetic - ºi, de asemenea, cã puteþi comanda
celuilalt sã acþioneze în modul pe care dumneavoastrã
îl doriþi - prin aceasta plasându-l într-o capacitate de a
acþiona subordonatã, puteþi sã încercaþi asupra imaginii
din oglindã câteva comenzi speciale. Nu faceþi eroarea
sã consideraþi cã toatã aceastã exersare în faþa oglinzii
nu este decât o "joacã de copii". Aþi face o mare
greºealã, cãci este orice altceva în afarã de joacã sau
de pierdere a timpului. Exersarea în faþa oglinzii
înseamnã, de fapt, însuºirea mecanismului "flash-ului
direct", înainte de a porni maºina cu adevãrat. Este ca
o practicã preliminarã necesarã în orice situaþie nouã,
care precede acþiunea propriu-zisã. Este repetiþia care
precede reprezentaþia. Nu pierdeþi ocazia de a "repeta",
înainte de a începe sã vã manifestaþi magnetismul cu
adevãrat. Trebuie sã cunoaºteþi în detaliu instrumentul
dumneavoastrã magnetic înainte de a începe sã oper-
aþi, cu ajutorul lui.
Exerciþiile anterioare pot fi urmate de o practicã
similarã de trimitere spre exterior a flash-urilor
conþinând orice doriþi sã transmiteþi cuiva ulterior. Puteþi
inventa aceste comenzi singuri sau puteþi alege dintre
exemplele care urmeazã, toate fiind selecþionate pentru
de a fi folosite de dumneavoastrã în manifestarea pro-
priului magnetism.
Aceste comenzi pot, desigur, varia, pentru a
corespunde dorinþelor dumneavoastrã. Toate trebuie
exersate în faþa oglinzii în exact acelaºi mod pe care
Arta Magnetismului Personal 109

l-am explicat anterior:


"Uitã-te la mine!"
"Acordã-mi întreaga atenþie!"
"Vino spre mine!"
"Pleacã de lângã mine - lasã-mã în pace!
"Îþi place de mine." "Mã iubeºti."
"Vrei ºi tu sã faci ceea ce îþi cer eu sã faci!"
"Vrei sã îmi faci plãcere!"
"Vei fi de acord cu propunerea mea!"
"Dã-te la o parte din calea mea!"
"Eºti atras de mine!"
"Te fascinez!"
"Eu sunt STãPâNUL tãu!"
"Haide! Repede, fã cum îþi spun!"
"Eºti receptiv la dorinþele mele!"
"Rãspunzi dorinþelor mele!"

Exerciþii în flash direct

Acum, dupã ce stãpâniþi exerciþiile preliminare


în faþa oglinzii, sunteþi pregãtiþi sã începeþi sã experi-
mentaþi asupra altor persoane; ºi aici, însã, trebuie sã
vã târâþi în patru labe, înainte de a putea merge ºi aler-
ga. Începeþi cu formele cele mai simple de influenþare
magneticã, înainte de a îndeplini cu succes sarcini mai
complicate sau mai dificile. Aþi depãºit, însã, perioada
grãdiniþei ºi sunteþi pregãtit sã practicaþi în mod serios.
Dacã aþi urmat pas cu pas indicaþiile din etapa de exer-
sare în faþa oglinzii, înseamnã cã aþi ajuns sã stãpâniþi
mecanismul influenþei magnetice ºi puteþi sã "conduceþi
maºina" pe drumurile publice. Nu pierdeþi însã nici un
moment din vedere ce aþi câºtigat prin exerciþiul "în
110 Theron Q. Dumont

oglindã". Urmaþi cu stricteþe "tehnica" însuºitã ºi nu con-


sideraþi, în mod greºit, cã acum trebuie sã luaþi totul de
la început. Tot ce aveþi acum de fãcut este sã ridicaþi
nivelul exerciþiilor de pânã acum la un nivel mai înalt,
într-un câmp de acþiune mai extins. Veþi descoperi cã o
muncã interesantã vã aºteaptã. Credeþi-mã pe cuvânt.
Primul exerciþiu
Acesta este un exerciþiu pe care cei mai buni
profesori de magnetism îl predau începãtorilor. El con-
stã în a determina o persoanã aflatã în faþa dumnea-
voastrã, pe stradã, sã se întoarcã, de parcã ºi-ar fi auzit
numele strigat. Procedeul este foarte simplu. Mergeþi la
micã distanþã în spatele persoanei alese, pe stradã, în
parc sau în alt loc public. Concentraþi-vã atenþia asupra
acesteia, privind fix în ceafa ei. Transmiteþi-i, mai întâi,
un flash puternic de forþã magneticã însoþit de comanda
în "flash direct": "Hei, tu! Întoarce-þi capul spre mine!",
exact ca ºi cum aþi striga acest lucru. Puteþi chiar sã
ºoptiþi cuvintele, dar atât de încet, încât nimeni altcine-
va sã nu le audã. Vã va ajuta, pentru început, sã con-
feriþi mai multã forþã comenzii date; curând nu veþi mai
avea nevoie de aceastã ultimã tehnicã. În momentul în
care trimiteþi comanda flash, trebuie obligatoriu sã
VREÞI ca persoana în cauzã sã se întoarcã în direcþia
dumneavoastrã. Folosiþi toatã forþa magneticã din dum-
neavoastrã în acest efort.
Uneori, persoana vizatã îºi va întoarce capul
aproape imediat ºi se va uita întrebãtoare în spate, în
direcþia dumneavoastrã. În majoritatea cazurilor, însã, îi
va trebui mai mult timp ca sã o facã. Întâi, va deveni
stânjenitã, neliniºtitã ºi va începe sã arunce priviri
d i n t r - o parte în alta, ca ºi cum ar cãuta pe cineva;
Arta Magnetismului Personal 111

apoi, va întoarce puþin capul în spate (dar nu complet);


în final, se va uita în spate, aproape pe furiº ºi cu sus-
piciune. Nu existã douã persoane care sã reacþioneze
exact la fel în aceastã privinþã; chiar ºi aceeaºi per-
soanã se va comporta diferit în condiþii diferite. Uneori,
condiþiile par sã fie mai favorabile decât în alte dãþi, din
motive variate, dupã cum veþi avea ocazia sã descoper-
iþi ºi singuri.
Veþi observa prin acest exerciþiu, ca ºi prin
altele, cã cele mai bune rezultate se obþin atunci când
cealaltã persoanã hoinãreºte, fãrã ca atenþia sã-i fie
atrasã în mod deosebit într-o direcþie sau alta.
Când atenþia nu este solicitatã, mintea este mai
deschisã la influenþele exterioare. Atunci când atenþia
cuiva este ferm îndreptatã spre ceva anume, va fi dificil
sã o influenþaþi într-un mod sesizabil. Acesta este rezul-
tatul unei legi a psihologiei care funcþioneazã de fiecare
datã. De exemplu, dacã strigaþi o persoanã care este
preocupatã - fie cãzutã pe gânduri, fie atrasã de ceva ce
se petrece în exteriorul ei - probabil cã nu vã va auzi
apelul; în alte condiþii, s-ar fi întors rapid spre dumnea-
voastrã. Aceeaºi lege este valabilã ºi în cazul influenþei
magnetice.
Al doilea exerciþiu
Când vã aflaþi într-un loc public (loc de
reculegere, teatru sau chiar într-o încãpere plinã cu
diverºi oameni), priviþi fix ceafa unei persoane ºi tri-
miteþi-i comanda flash direct: "Hei, tu! Întoarce-te ºi
uitã-te la mine!". Folosiþi întreaga dumneavoastrã forþã
magneticã ºi susþineþi comanda datã de toatã voinþa de
care dispuneþi.
Veþi observa acelaºi rezultat neobiºnuit ca în
112 Theron Q. Dumont

exerciþiul precedent, ºi anume foiala pe scaun (dacã


persoana este aºezatã), stânjeneala, neliniºtea ºi, în
final, întoarcerea rapidã a capului în direcþia dumnea-
voastrã, urmatã de o expresie confuzã zugrãvitã pe faþã.
În ambele cazuri, trebuie sã pãstraþi o privire ºtearsã,
calmã, îndreptatã înainte, pãrând sã nu remarcaþi nimic
neobiºnuit. Nu este recomandabil ca persoanele în
cauzã sau oricine altcineva sã ºtie cã faceþi experienþe
asupra lor. Nici o forþã nu este mai puternicã decât cea
tãcutã ºi discretã. Þineþi-vã deci intenþiile numai pentru
dumneavoastrã, nu vã risipiþi ºi diminuaþi forþa vorbind
cu alþii despre aceste lucruri ºi nu vã lãudaþi cu ele. Am,
desigur, motive psihologice ºi oculte foarte bune pentru
avertizarea mea de a pãstra discreþia ºi a nu vã disipa
energia vorbind despre aceste fenomene, ori a le
dezvãlui ºi altora. Nu voi mai zãbovi asupra acestui
subiect în acest moment - doresc numai sã vã amintiþi
ce am spus aici ºi sã þineþi cont de aceste spuse.
Al treilea exerciþiu
Este o variantã a primului exerciþiu ºi constã din
a face o persoanã sã coteascã la dreapta sau la stânga,
în timp ce pãºeºte înaintea dumneavoastrã. Acest exer-
ciþiu ar putea sã urmeze dupã cel în care o faceþi sã se
întoarcã spre dumneavoastrã. Când v-aþi apropiat sufi-
cient de persoana aleasã, transmiteþi-i flash-ul sã se
îndrepte spre dreapta sau spre stânga, dupã cum doriþi.
Puteþi face acelaºi lucru ºi cu o persoanã care se
îndreaptã cãtre dumneavoastrã. Veþi fi surprins de suc-
cesul înregistrat dupã puþinã practicã. În cazul unui
subiect foarte senzitiv, îl puteþi determina pe acesta sã
meargã în zig-zag, într-un mod foarte amuzant. Nu
exageraþi, totuºi, sau veþi anula propriul dumneavoastrã
Arta Magnetismului Personal 113

obiectiv, nemaivorbind cã vã veþi purta urât cu acea per-


soanã atât de sensibilã.
Al patrulea exerciþiu
Este o variantã a celui de-al doilea. Constã în a
determina o persoanã care este aºezatã în faþa dum-
neavoastrã sã întoarcã capul ºi sã arunce o privire la
dreapta sau la stânga, unde doriþi. În timpul efectuãrii
acestui exerciþiu, care ar putea dura destul de mult, este
posibil sã obþineþi rezultate remarcabile în unele cazuri.
Ca ºi înainte, vã previn sã nu duceþi experimentul prea
departe, ca sã nu fiþi remarcat de alþii ºi, de asemenea,
pentru cã nu ar fi corect faþã de subiectul uman ales.
Al cincilea exerciþiu
În acest experiment veþi comanda celeilalte per-
soane sã lase sã-i cadã bastonul, umbrela, evantaiul,
batista etc. Pe scurt, o veþi determina sã facã puþin exer-
ciþiu fizic, sub acþiunea voinþei dumneavoastrã.
Al ºaselea exerciþiu
Exerciþiul de mai sus poate varia, prin emiterea
diverselor comenzi persoanelor care trec pe lângã dum-
neavoastrã, în timp ce vã uitaþi pe fereastrã, staþi pe
verandã etc. Puteþi sã petreceþi o orã în mod interesant,
trimiþând flash-uri trecãtorilor, câte unul o datã, bineînþe-
les, ºi notând apoi numãrul de încercãri reuºite. Veþi
vedea cã acesta va înregistra variaþii, însã procentul
real de reuºite ar trebui sã creascã, încet dar sigur, faþã
de medie. Nu vã impuneþi încercãri prea complexe, trim-
iteþi flash-uri cu îndeplinirea unor sarcini foarte simple.
Veþi constata cu surprindere ce procent mare de oameni
va arunca o privire în direcþia dumneavoastrã, deºi nu
le-aþi comandat în mod special s-o facã. Acest ultim
rezultat se va obþine ca urmare a atracþiei generale pe
114 Theron Q. Dumont

care o vor simþi acele persoane faþã de dumneavoastrã,


ca urmare a influenþei undei dumneavoastrã magnetice.
Al ºaptelea exerciþiu
Deºi v-am sfãtuit sã vã uitaþi direct la per-
soanele pe care doriþi sã le influenþaþi când le trimiteþi un
flash, acest lucru nu este absolut necesar dupã ce v-aþi
însuºit pe deplin acest "mecanism". De fapt, în scurt
timp, veþi reuºi sã obþineþi rezultatul dorit, chiar ºi atunci
când privirea vã este îndreptatã în altã direcþie. Nu
privirea dumneavoastrã le influenþeazã, ci faptul cã,
fixându-le intens, reuºiþi sã vã concentraþi ferm atenþia ºi
voinþa în direcþia lor. Încercaþi sã priviþi fix înainte, atun-
ci când vã veþi afla într-un loc public ºi apoi daþi o
comandã flash altei persoane, cu mesajul sã se uite la
dumneavoastrã; veþi constata cã veþi obþine un procen-
taj semnificativ de reuºite, în special dupã ce veþi fi
înregistrat rezultate pozitive prin metoda privirii fixate
asupra diverselor persoane.
Al optulea exerciþiu
Dupã ce aþi reuºit sã stãpâniþi bine exerciþiul
anterior, puteþi trece la o formã superioarã de influenþare
magneticã, ºi anume aceea a influenþãrii spuselor unei
alte persoane. Procedaþi în acest caz în acelaºi mod ca
în exerciþiile dinainte. Când vorbeºte o persoanã, puteþi
sã-i sugeraþi ce sã spunã printr-o comandã mentalã put-
ernicã sau un flash magnetic. Nu încercaþi sã o faceþi sã
spunã o propoziþie întreagã - cel puþin nu la începutul
încercãrilor dumneavoastrã. Aºteptaþi mai bine sã inter-
vinã o pauzã în relatarea sa, apoi transmiteþi-i cu inten-
sitate un anumit cuvânt - care s-ar potrivi în mod firesc
cu cele spuse de ea - ºi este foarte posibil ca acea per-
soanã sã-l rosteascã. Dupã ce veþi dobândi ceva mai
Arta Magnetismului Personal 115

multã experienþã, o puteþi face sã repete un cuvânt


absurd, sã se bâlbâie sau sã se opreascã din vorbit,
dacã aceasta este comanda pe care i-aþi dat-o. Dupã ºi
mai multã practicã, veþi reuºi sã faceþi o persoanã sã
repete o propoziþie întreagã sau chiar mai mult, sã
exprime gândul pe care dumneavoastrã i l-aþi pus în
minte sau sã punã o întrebare pe care i-aþi ordonat s-o
formuleze.
Vedeþi deci cum o practicã perseverentã a aces-
tor îndrumãri va avea ca rezultat dobândirea unei voinþe
puternice ºi posibilitatea de a influenþa magnetic alte
persoane sã execute o mulþime de acþiuni, ca rãspuns la
voinþa ºi la comanda dumneavoastrã tãcutã. De fapt, o
evoluþie constantã urmând aceste principii îl va transfor-
ma pe cel care le aplicã într-un "magician" al forþei mag-
netice, ale cãrui rezultate vor depinde doar de nivelul
forþei magnetice al celorlalþi sau de intensitatea unei
practici constante ºi de progresul propriei persoane.
Doresc, însã, sã vã previn, în acest punct al
expunerii, împotriva utilizãrii acestei capacitãþi în sco-
puri nedemne. Aceastã atragere a atenþiei nu-ºi are
obârºia numai în considerente morale, ci ºi în
cunoaºterea unor legi oculte care declanºeazã "o reacþi-
une egalã cu acþiunea" ºi care vor avea consecinþe
dureroase asupra dumneavoastrã dacã le veþi încãlca.
Atât timp, însã, cât utilizaþi proaspãta dumneavoastrã
capacitate în experimente pur ºtiinþifice sau în scopuri
umanitare justificabile, totul va fi bine; nu o degradaþi
folosind-o în scopuri josnice sau în activitãþi criminale,
dacã nu doriþi sã culegeþi ce aþi semãnat sau sã cãdeþi
în groapa sãpatã pentru altul. Existã anumite legi oculte,
în mod asemãnãtor celor fizice, care nu trebuie încãl-
116 Theron Q. Dumont

cate - aceasta este una dintre ele. Este mai cu seamã


adevãratã în cazul cuiva care foloseºte aceastã capac-
itate cu intenþia de a influenþa sexul opus într-o direcþie
imoralã. Toþi vechii scriitori ocultiºti avertizeazã în mod
accentuat împotriva acestei practici. Luaþi deci notã de
aceste sfaturi ºi utilizaþi aceastã capacitate numai în
sens pozitiv.
XV. AURA POZITIVÃ

Acum, cã stãpâniþi tehnica mecanismului "flash-


ului direct", sunteþi pregãtiþi sã treceþi la demonstraþia
propriu-zisã ºi contactul cu marele public. Înainte, însã,
de a aborda aceastã temã, consider cã ar fi bine sã vã
cer sã vã gândiþi la problema creãrii ºi pãstrãrii unei
aure pozitive. Am amânat intenþionat acest subiect,
pânã vom fi ajuns la acest punct anume al dezbaterii
fiindcã, pentru a crea ºi a pãstra în mod corespunzãtor
o aurã pozitivã, este necesarã înþelegerea mecanismu-
lui de producere ºi a tehnicii de aplicare a "flash-ului
direct", fiindcã va fi nevoie de manifestarea aceleiaºi
capacitãþi ºi în cazul aurei pozitive. Aºa cum spuneam
ceva mai înainte, dupã ce aþi ajuns sã cunoaºteþi bine
tehnica "flash-ului direct", sunteþi pregãtiþi sã aflaþi mai
multe despre aura pozitivã, subiect pe care îl vom dez-
bate în continuare.
Am amintit deja despre cultivarea unei atmos-
fere personale corespunzãtoare sau aure ºi nu este
necesar sã repet ceea ce am spus în altã parte a
lucrãrii. S-ar putea sã constataþi apariþia unor împre-
jurãri sau ocazii în care veþi gãsi convenabil sã puteþi
influenþa persoanele "în masã" - mulþimea în totalitatea
ei - mai degrabã decât sã trimiteþi "flash-uri directe"
118 Theron Q. Dumont

fiecãrui individ în parte. Mulþimea va fi influenþatã, desi-


gur, prin intermediul atmosferei dumneavoastrã person-
ale în general dar, în acest punct, veþi avea nevoie de
ceva mai pozitiv ºi mai la obiect: "aura pozitivã" este cea
care întruneºte aceste cerinþe.
Aura pozitivã este, pur ºi simplu, atmosfera per-
sonalã generalã, încãrcatã pozitiv ºi direct printr-un efort
concentrat al voinþei - acelaºi efort, de fapt, ca ºi în
cazul "flash-ului direct".
Daþi-mi voie sã vã prezint "aura pozitivã" prin
intermediul câtorva istorioare inspirate din viaþa realã -
întâmplãri ale câtorva dintre elevii mei. Aceste expe-
rienþe personale vã vor da o idee mai bunã despre acest
subiect decât tomuri întregi de cãrþi pe aceastã temã.
Povestioarele care urmeazã sunt "întâmplãri ade-
vãrate", crâmpeie de mãrturii despre trãirile unor
oameni adevãraþi, relatãri care au fost supuse observãrii
ºi aprecierii mele personale.
Am avut o elevã cu ceva ani în urmã, la Paris, a
cãrei realã tãrie de caracter era umbritã de o reticenþã
exageratã, ruºine ºi timiditate extreme, de sensibilitate,
de fapt; cuvântul "sensibilitate" reprezenta nota carac-
teristicã a personalitãþii acestei tinere. Era o artistã cu
un talent mult peste medie, iar manierele ei plãcute
fãceau sã i se caute compania într-un cerc mare de pri-
eteni.
Aceastã tânãrã mi s-a plâns cã suferea de lipsa
de politeþe, ba chiar de brutalitatea mulþimii care se
îmbulzea pe bulevardele principale din Paris. Se vãita
cã era împinsã de colo-colo ºi datã la o parte cu bruta-
litate de cei care îºi croiau drum. Mai mult decât atât,
era tratatã cu obrãznicie în prãvãlii, pojghiþa superficialã
Arta Magnetismului Personal 119

de politeþe a vânzãtorului parizian de-abia ascunzând


dispreþul din spatele ei ºi bãtaia de joc camuflatã a
acestor sateliþi de duzinã ai atotprezenþilor comercianþi
din acest oraº încântãtor.
Primul meu gând a fost acela cã tânãra ºi-a
indus singurã o stare de existenþã a unor defecte ima-
ginare, rezultat al unui organism foarte sensibil ºi al pre-
dispoziþiei spre auto-blamare - pe scurt, am crezut cã
suferea de o stare morbidã de neîncredere în sine, care
este frecvent însoþitã de persecuþii imaginare. Am luat
hotãrârea sã verific chestiunea ºi sã mã conving cât de
mult adevãr se ascundea în acest caz.
Am fãcut o uºoarã modificare în înfãþiºarea mea
personalã, printr-o deghizare simplã învãþatã de la unul
din elevii mei - un detectiv celebru din Paris - ºi am
urmãrit-o pe tânãra respectivã timp de câteva ore, într-o
zi în care aceasta avea de fãcut câteva cumpãrãturi.
Spre surpriza ºi, trebuie sã adaug, spre marea mea
indignare, m-am convins cã tot ceea ce afirmase aceas-
ta era corect. Uneori, abia mã puteam abþine ºi nu o
datã m-am simþit tentat sã aplic o pedeapsã vreunui
necioplit, cu bastonul meu, atât de brutal era comporta-
mentul unora dintre indivizii care se numeau pe ei înºiºi
"oameni".
Existã o anumitã categorie de parizieni, bine
îmbrãcaþi ºi cu o aparenþã de bune maniere dar necio-
pliþi ºi haini, care par sã gãseascã o stranie plãcere sã
îmbrânceascã tinere femei, aproape dându-le jos de pe
trotuare ºi, de multe ori, meritând o bãtaie bunã din
mâinile unui gentleman. Ei bine, aceºti pungaºi pãreau
atraºi de aceastã tânãrã fermecãtoare, la fel ca muºtele,
de miere. Se întreceau în manifestãri de mojicie ºi
120 Theron Q. Dumont

insolenþã laºã, deºi fata respectivã nu avea nici cel mai


vag aspect care ar fi atras în mod natural aceºti
vagabonzi. Am observat îndatã cã acþiona în acest caz
o cauzã internã.
Mai mult decât atât, am observat cã tânãra
femeie era împinsã ºi de oamenii de afaceri grãbiþi, care
nu aruncau nici o privire în direcþia ei, dar care o dãdeau
la o parte, ca ºi cum ar fi un lucru, ºi nu o persoanã. Din
nou, am gãsit ºi aici o cauzã mai adâncã. În acelaºi
mod, am aflat cã era tratatã exact la fel în prãvãlii de
cãtre funcþionari ºi vânzãtori, deºi era o clientã toleran-
tã, uºor de mulþumit ºi nedând nici o bãtaie de cap.
Iarãºi, se întrevedea o cauzã mai adâncã.
M-am dus acasã, am studiat cu atenþie cazul ºi
am alcãtuit o schemã de tratament. Am trimis dupã
tânãra femeie ºi i-am spus cã problema ei era datã de
un caz de "sensibilitate nedezvoltatã ºi de modestie
excesivã" - pe scurt, cã se înconjurase de o aurã de
subapreciere ºi sensibilitate morbidã. Aceastã aurã invi-
ta practic indivizii "sã se ia de ea", sã o înghesuiascã
lângã zid, sã o împingã în rigole ºi, în general, sã o
ºicaneze, sã o ignore ºi sã o insulte pe ascuns în
prãvãlii. Aura ei nu era numai negativã, ci chiar atractiv
negativã - adicã era atât de negativã, încât atrãgea mai
multe naturi pozitive în direcþia impunerii acestora
asupra slãbiciunii ei. (Nu este un fenomen deloc neo-
biºnuit - dimpotrivã, este atât o lege a psihicului, cât ºi a
lumii fizice, întâlnitã atât la oameni, cât ºi la animale).
Am început îndatã sã îi predau acestei tinere
tehnica "flash-ului direct" în faþa oglinzii (exact aºa cum
v-am predat-o ºi dumneavoastrã), flash-urile ei fiind
întotdeauna pe linia pozitivismului ºi a tãriei. Trebuia sã
Arta Magnetismului Personal 121

emitã în exterior: "Sunt pozitivã - mult mai pozitivã decât


mulþimea din jurul meu", "Dã-te la o parte din calea mea
sau am sã trec peste tine!", "Elibereazã-mi drumul,
parazitule!" ºi alte comenzi exagerate la adresa mulþimii
de pe stradã. În acelaºi mod, trebuia sã emitã vânzãto-
rilor din prãvãlii ordine precum: "Haide, cer sã-mi acorzi
o atenþie respectuoasã!", "Mai cu viaþã, ocupã-te de ce
doresc!", "Am sânge nobil, supune-mi-te, slujitorule!"
etc. Veþi remarca imediat cã am exagerat comenzile
mentale ºi flash-urile, pentru cã aceastã persoanã avea
nevoie de o atitudine mentalã pozitivã exacerbatã, pen-
tru a-ºi depãºi atât handicapul firesc, cât ºi cel dobândit.
În scurt timp, ºi-a însuºit tehnica în mod perfect ºi ºi-a
dezvoltat atitudinea mentalã ºi atmosfera personalã
generalã a unei prinþese. Dupã aceasta, a trecut la
etapa "aplicarea asupra mulþimilor" prin intermediul
"aurei pozitive".
Rezultatul muncii ei a fost splendid. Din clipa în
care picioarele ai au atins trotuarul, progresul înregistrat
a fost colosal: oamenii îi fãceau loc instinctiv, unii chiar
înclinându-se în faþa ei. Bãrbaþii necivilizaþi se îndepãr-
tau de ea, iar în prãvãlii nici regina Angliei nu ar fi putut
obþine o servire mai umilã ºi o atenþie mai asiduã.
Vindecarea acestei tinere a fost definitivã ºi a rãmas
astfel. Tânãra a abandonat de mult, însã, manierele de
"capete încoronate" ºi acum pãstreazã doar o aurã de
stimã de sine, încredere în forþele proprii ºi comanda de
a i se acorda de cãtre ceilalþi respectul cuvenit.
Sã vã prezint cazul unui alt elev de-al meu, un
american, fiul unui proeminent om de afaceri. Acest
tânãr era bine educat, avea maniere alese ºi, în plus,
avea toate atuurile unui comis-voiajor de succes; singu-
122 Theron Q. Dumont

ra lui problemã era cã nu inspira deloc prietenie celor


care intrau în contact cu el. Trebuia sã ia legãtura cu
oameni de afaceri proeminenþi, în legãturã cu afacerile
tatãlui sãu, dar, deºi era perfect capabil sã-ºi expunã
argumentele logic ºi cu multã convingere, era dezavan-
tajat de faptul cã respingea sentimentele de prietenie, în
loc sã le insufle. În disperare de cauzã, a decis sã tra-
verseze Atlanticul ca sã mã consulte ºi sã mã roage sã
gãsesc un remediu acestei serioase tulburãri a psihicu-
lui sãu.
Remediul a fost simplu. A urmat cursul de "flash
direct" din seria de exerciþii în faþa oglinzii, pânã când a
devenit stãpân pe aceastã tehnicã, dupã care i-am sa-
turat mintea cu imagini mentale ºi idei de genul: "Mã
placi, mã placi foarte mult", "Te simþi atras de mine",
"Eºti prietenul meu ºi doreºti sã îþi manifeºti prietenia
faþã de mine" etc., etc., etc. Toate aceste idei erau vari-
aþiuni pe aceeaºi temã, dezvoltarea ideii simple "Îþi
place de mine!".
Ei bine, tânãrul de care vã vorbesc a început sã
radieze o asemenea atmosferã de persoanã plãcutã ºi
de prietenie în jurul sãu, încât îºi fãcea prieteni în stân-
ga ºi în dreapta - chiar fãrã sã intenþioneze acest lucru
- de parcã plutea ceva în jurul sãu. Vechea sa problemã
dispãruse ca prin minune - devenise un om cu totul nou.
ºi totul a fost foarte uºor, dupã cum vedeþi. Este un sim-
plu joc de copii, atunci când cineva deþine secretul - aºa
cum este cazul dumneavoastrã în acest moment.
Tânãrul acela a insistat sã-mi ofere un cec de 1.000 de
dolari, deºi eu nu-i cerusem decât o zecime din acea
sumã pentru timpul ºi atenþia pe care i le acordasem.
Aº putea continua sã vã dau exemplu dupã
Arta Magnetismului Personal 123

exemplu de cazuri de care m-am ocupat, dar cred cã din


cele douã deja menþionate v-aþi putut face o idee despre
ceea ce încerc sã vã spun, fãrã sã mai consumãm timp
ºi spaþiu în acest moment. Regula generalã este
aceeaºi - vã revine sarcina s-o aplicaþi la condiþiile
specifice de care aveþi nevoie în cazul dumneavoastrã.
Aflaþi care sunt minusurile atmosferei dumneavoastrã
personale ºi apoi treceþi la edificarea calitãþilor minþii ºi
caracterului pe care le doriþi. Gãsiþi-vã punctele negative
de atracþie ºi înlocuiþi-le prin calitãþile lor pozitive, exact
cum au fãcut cei doi elevi sus-menþionaþi, înregistrând
succese remarcabile. Recitiþi cu atenþie acest capitol de
mai multe ori, pânã când vã fixaþi bine ideea în minte.
Restul nu este decât o problemã de practicã.
XVI. COMANDA DIRECTÃ

Pânã acum, trebuie sã vã fi însuºit tehnica


"flash-ului direct" prin practica în faþa oglinzii ºi, de
asemenea, sã fi învãþat bine arta cultivãrii unei aure
pozitive; prin urmare ar trebui sã puteþi executa ceea ce
se numeºte "comanda directã", fãrã prea multe indicaþii
suplimentare.
Prin "comandã directã" se înþelege inducerea
foarte rapidã a unui îndemn în mintea unei alte per-
soane, aceastã acþiune fiind susþi-nutã de forþa concen-
tratã atât a magnetismului mental, cât ºi a celui fizic.
Înþelegeþi acum de ce v-am învãþat întâi sã vã însuºiþi
metoda prin exerciþii practice în faþa oglinzii ºi abia pe
urmã cum sã generaþi ºi sã menþineþi o aurã pozitivã?
Cred cã da! Probabil cã v-aþi dat deja seama cã, de
fapt, "comanda directã" reprezintã combinaþia dintre
metoda practicii la oglindã ºi cea a aurei pozitive.
Exerciþiile în faþa oglinzii v-au familiarizat cu tehnica, iar
aplicarea metodelor aurei pozitive a adus cu sine uºur-
inþã, încredere în sine ºi o utilizare aproape instinctivã a
capacitãþilor dumneavoastrã magnetice în direcþia influ-
enþãrii altor persoane. Veþi constata acum ºi rolul jucat
de exerciþiile speciale de "flash direct" în dezvoltarea
Arta Magnetismului Personal 125

capacitãþilor dumneavoastrã, exerciþii pe care vi le-am


expus într-un capitol anterior. Acum începeþi sã vã daþi
seama, nu-i aºa, de ce v-am adus treptat în punctul în
care ne aflãm în momentul de faþã.
"Comanda directã" este, de fapt, o formã supe-
rioarã a "flash-ului direct" ºi este metoda prin care cel
din urmã poate fi utilizat cu un nivel sporit de eficienþã.
În "comanda directã" transmiteþi foarte rapid ºi
cu intensitate comanda dumneavoastrã spre mintea
unei alte persoane, mental, desigur, dar în exact
aceeaºi manierã în care aþi lansa o comandã oralã dacã
v-ar permite-o condiþiile. Alcãtuiþi cuvintele comenzii în
minte, însoþiþi-o de cea mai puternicã imagine mentalã
pe care o puteþi crea ºi apoi transmiteþi comanda men-
tal cãtre destinatar, cu cea mai mare forþã magneticã de
care sunteþi în stare.
Veþi obþine un plus de eficienþã în realitate,
insistând asupra comenzii date unei persoane oarecare
sã execute un anumit lucru, în practica în faþa oglinzii ºi
folosind propria dumneavoastrã reflexie drept þintã -
exact cum aþi fãcut în exerciþiile anterioare. O "repetiþie"
de acest gen va avea tendinþa sã vã intensifice capaci-
tatea realã, în momentul în care veþi aplica acea
comandã sau cerere.
Nu pot sã vã ofer indicaþii detaliate pentru
realizarea acestei sarcini în cazuri particulare, pentru cã
fiecare individ are cerinþe specifice, aceste indicaþii
depinzând de particularitãþile distincte ale situaþiei întâl-
nite. Tot ce depinde de mine este sã vã arãt regulile
generale, care se aplicã ºi în cazul dumneavoastrã, cu
specificitatea cerinþelor sale. V-am dezvãluit aceste reg-
uli; aº putea, eventual, sã ilustrez modul lor de aplicare
126 Theron Q. Dumont

prin menþionarea altor câteva situaþii în care m-am impli-


cat în mod direct.
Unul dintre cele mai interesante cazuri de acest
gen pe care le-am întâlnit a fost cel al unui profesor de
la o universitate americanã. Acest domn - specialist în
domeniul sãu de activitate ºtiinþificã ºi desãvârºit
cunoscãtor al specialitãþii sale - fascina o audienþã largã
de cititori ai cãrþilor sale ºi articolelor scrise în diverse
publicaþii, dar era, în acelaºi timp, aproape o catastrofã,
când le preda studenþilor, din cauza incapacitãþii lui de a
câºtiga ºi reþine atenþia acestora. A venit deci la mine, la
Paris, ºi mi-a explicat problema pe care o avea. I-am
cerut sã exerseze înaintea unei sãli imaginare pline cu
studenþi, transmiþându-le comanda directã puternicã:
"Acordaþi-mi toatã atenþia!", "Încetiºor! Fiþi atenþi, vã cer
întreaga atenþie la spusele mele!", "Aºa este bine, îmi
acordaþi întreaga voastrã atenþie, acum concentraþi-vã
complet asupra mea!", ca ºi alte comenzi directe de
acelaºi gen. Aceste comenzi au fost dirijate întâi asupra
"ºefilor" clasei - acei lideri înnãscuþi care sunt de gãsit în
orice grup - apoi difuzate în restul clasei, în masã.
Profesorul mi-a relatat cã, dupã un anumit numãr de
astfel de scene imaginare, ajunsese sã perceapã
fiecare fizionomie în parte distinct ºi clar ºi cã aproape
putea sã vizualizeze modul în care comanda datã
ajungea la acei studenþi.
Când am considerat cã stãpânea principiile
generale ºi îºi însuºise tehnica, l-am "concediat", iar el
s-a întors imediat în America. Am primit câteva scrisori
din partea lui în anul care a urmat, epistole în care con-
firma succesul deplin al planului, atunci când l-a pus în
practicã. Din prima zi a întoarcerii sale acasã, a reuºit
Arta Magnetismului Personal 127

sã atragã ºi sã menþinã atenþia studenþilor din clasa lui,


iar astãzi este unul dintre cei mai buni îndrumãtori, nu
numai din universitatea în care predã, dar ºi din alte
pãrþi. În acest caz, profesorul nostru a aplicat comanda
directã asupra anumitor persoane din clasã; principiul
rãmânea neschimbat în cazul unui singur individ, însã
diferea de metoda aurei pozitive.
Un alt caz a fost cel al unui promotor, acum de
reputaþie internaþionalã, care "înainte" nu era capabil sã
finalizeze multe din planurile sale, din cauza unei lipse
în alcãtuirea creierului sãu, credea el. Putea sã dezvolte
planuri care atrãgeau atenþia unor oameni importanþi ºi
reuºea sã-i cucereascã prin descrierea în general a
proiectelor sale. Îi era însã foarte greu sã-i convingã sã
facã ultimul pas: cel de intrare în afacere, de semnare a
contractului sau de lansare a unei comenzi, dupã cum
era cazul.
Lucrând cu aceastã persoanã, am întâmpinat
multã dificultate în a depãºi ideea sa îndãrãtnicã ºi fixã
cã era ceva "în neregulã" cu alcãtuirea sa mentalã. În
fine, dupã o lungã perioadã de tatonare atentã înaintea
unui "potenþial" imaginar (acesta este termenul aplicat
clienþilor potenþiali), a început sã simtã cã, pânã la urmã,
parcã avea, totuºi, elementul care credea cã îi lipseºte.
Din acel moment a regãsit un nou curaj ºi a investit mai
multã viaþã ºi energie în exerciþiile lui. Atât de puternic
era, din punct de vedere magnetic, acest om ºi genera
forþã cu un grad de intensitate atât de mare, încât putea
propriu-zis sã simtã concentrarea acesteia în încãpere,
în timp ce îºi fãcea exerciþiile. Pânã ºi eu simþeam cã îi
alimentez "stocul" cu propria mea energie ºi sunt con-
vins cã, dacã m-ar fi "provocat", ar fi fost necesar sã pun
128 Theron Q. Dumont

în joc întreaga mea capacitate de autoprotecþie ºi de


rezistenþã, ca sã nu cedez magnetismului sãu.
Când aceastã persoanã a terminat stagiul meu
de instrucþie, s-a lansat imediat într-un nou proiect de
afaceri, pe care l-a finalizat cu un succes rãsunãtor.
Reuºea sã încheie cu bine aproape fiecare afacere pe
care o începea ºi curând a dat uitãrii planurile de micã
anvergurã, concentrându-ºi întreaga atenþie asupra
"peºtilor mari". Deontologia profesionalã mã împiedicã
sã citez exact "comanda directã" pe care a întrebuinþa-
t-o, deoarece a achitat un onorariu generos pentru ser-
viciile mele, iar secretul trebuie sã rãmânã al lui, date
fiind circumstanþele; voi spune doar cã acea comandã
directã provenea în linie dreaptã din CEREREA mentalã
referitoare la "ivirea" proiectului.
Un alt caz interesant a fost cel al unei actriþe
foarte cunoscute cãreia îi lipsea "fascinaþia". Era o
actriþã minunatã, o prezenþã distinsã ºi stãpânea la per-
fecþie arta teatralã dar, din nu se ºtie ce motiv, prestaþia
ei pãrea sã fie lipsitã de viaþã. A venit la mine s-o învãþ
cum sã-ºi influenþeze audienþa prin intermediul magne-
tismului personal; mi-am dat seama îndatã cã talentul ei
- folosit la întreaga lui capacitate - va fi suficient sã
entuziasmeze publicul. Problema ei consta în aceea cã
îi lipsea oarecum calitatea de a "fascina". Am pus-o sã
exerseze, antrenând-o în sensul cã urma sã înceapã sã
fascineze actorii care jucau alãturi de ea - cream astfel
o atmosferã care se apropia de efectul dorit. A progre-
sat rapid, atât de ascuþit îi era discernãmântul. Când a
terminat cursul meu, era capabilã sã inducã o aseme-
nea fascinaþie în vocea ºi manierele sale, încât actorul
care lucra cu ea era pur ºi simplu entuziasmat.
Arta Magnetismului Personal 129

Rezultatul firesc a fost acela cã, printr-un fel de conta-


giune mentalã, publicul s-a molipsit de acelaºi entuzi-
asm. Tehnica aplicatã consta în lansarea mentalã a
comenzilor directe spre colegii de scenã, în timp ce îºi
spunea replicile ºi se apropia de ei. Succesul îi este
acum asigurat. Nu pot sã rezist, însã, tentaþiei de a
menþiona cã cea mai mare dificultate a avut-o în relaþia
profesionalã cu actorii principali din piesele în care juca
- toþi stãruiau în a se îndrãgosti cu adevãrat de ea, ast-
fel încât era nevoitã sã-i schimbe frecvent, pentru a
scãpa de atenþiile lor nedorite, întrucât inima ei
"aparþinea" altcuiva.
Mã consider îndreptãþit sã vã atrag atenþia
asupra unui alt caz, acela al unui om de stat marcant
care a urmat cursul susþinut de mine prin corespon-
denþã, acum câþiva ani. Acest om dorea sã obþinã DO-
MINAÞIA. A obþinut-o. I-am dat indicaþiile necesare, i-am
oferit fundamentul, el a fãcut restul. A devenit atât de
bun în ceea ce fãcea prin întrebuinþarea comenzilor
directe pe care i le sugerasem, încât domina pe oricine
se afla în apropierea lui. De fapt, a împins lucrurile ceva
cam departe, a început sã fie privit drept o persoanã
periculoasã ºi tiranicã, ba chiar s-au urzit ºi conspiraþii la
adresa lui. În prezent, s-a retras temporar din viaþa pu-
blicã, însã doar ca sã câºtige timp. Este imposibil sã te
afli în prezenþa acestui om - în special când atenþia sa
este îndreptatã spre persoana ta - fãrã sã simþi cã este
o AUTORITATE în domeniu.
Vã rog, acum, sã reluaþi ultimele pagini din capi-
tolul despre "flash-ul direct". Veþi întâlni ansamblul de
propoziþii pe care vi le-am prezentat pentru practica în
faþa oglinzii. Studiaþi-le cu atenþie ºi veþi afla în ele su-
130 Theron Q. Dumont

gestia unei idei pe care ar trebui sã o introduceþi în pro-


priile dumneavoastrã comenzi directe. Elevii mei au
întrebuinþat, efectiv, toate aceste propoziþii în practica
lor ºi toate au sãdit adânc în ei germenul succesului. Ele
pot fi utilizate singure, combinate sau ca un model ge-
neral, în jurul cãruia puteþi aduce propriile dumneavoas-
trã idei. Exersaþi fiecare propoziþie, pânã când îi
înþelegeþi sensul; nu veþi mai avea, apoi, nici o problemã
în crearea comenzilor care vi se potrivesc cel mai bine.
Remarcaþi DESCHIDEREA ºi POZITIVISMUL fiecãreia
dintre ele - acestea sunt douã calitãþi esenþiale care tre-
buie respectate ºi folosite în lucrul cu o comandã direc-
tã. Puneþi toatã puterea dumneavoastrã magneticã în
spatele lor ºi transmiteþi-le rapid direct la þintã, exact în
mintea persoanelor pe care doriþi sã le influenþaþi.
XVII. DUELUL MAGNETIC

Legile magnetismului personal se aflã în


armonie cu celelalte legi ale naturii, prin recunoaºterea
adevãrului universal cã existã forþe de intensitãþi diferite
ºi cã, în condiþii identice, forþa mai intensã o va domina
pe cea mai slabã. Este, însã, la fel de adevãrat faptul cã
o persoanã având cunoºtinþe de nivel superior despre
arta apãrãrii ºi a atacului, va putea deseori sã triumfe în
faþa unui nivel superior de forþã manifestat de o altã per-
soanã. Acesta este un fapt real, care se referã atât la
magnetismul personal, cât ºi la forþa fizicã. O persoanã
având capacitãþi magnetice bine antrenate va putea
învinge un adversar mai puternic tot aºa cum un boxer
experimentat îl va învinge pe unul mai "forþos" dar mai
lipsit de experienþã sau cum un scrimer versat va reuºi
sã dezarmeze ºi sã triumfe asupra unui rival mult mai
bun decât el.
Înfruntarea dintre magnetismul divergent al indi-
vizilor este un fenomen absolut obiºnuit ºi des întâlnit.
De fapt, dupã cum bine s-a spus, nu se întâlnesc douã
persoane fãrã sã aibã loc o testare preliminarã a forþelor
lor magnetice. În orice caz, nu se întâmplã ca douã per-
soane, cu interese cât de cât opuse, sã se întâlneascã
fãrã sã aibã loc o micã luptã între capacitãþile lor mag-
132 Theron Q. Dumont

netice - aceasta fiind chiar o încercare destul de


serioasã, uneori. În aceste tatonãri existã întotdeauna
un învingãtor ºi un învins. Este adevãrat cã împrejurãrile
în care are loc "confruntarea" afecteazã în unele cazuri
rezultatul final ºi cã învinsul de astãzi - mâine poate
învinge, dar realitatea rãmâne cã, pentru moment, cel
puþin, cineva se va afla sub scut, iar celãlalt pe scut, la
finalul unui duel magnetic, indiferent dacã el a avut loc
în glumã sau în serios. Trebuie doar sã vã aduceþi
aminte incidente din propria dumneavoastrã experienþã,
pentru recunoaºterea acestui fapt.
Oliver Wendell Holmes recunoºtea ºi el acest
duel magnetic, într-una din cãrþile sale în care se refe-
rea la <<strânsoarea mortalã indianã în care adversarii
luptã numai din priviri, timp de cinci secunde, dar care
reuºeºte sã rupã una sau douã spinãri, iar rezultatul ei
rãmâne valabil timp de ºaptezeci de ani - o singurã luptã
este suficientã - regleazã definitiv lucrurile, exact aºa
cum doi cocoºi moþaþi din ogradã se iau la harþã ºi,
întãrâtaþi, încep sã se lupte. Dupã o sãriturã sau douã ºi
câteva lovituri de pinteni ascuþiþi, totul ia sfârºit ºi, de
atunci înainte, în toate relaþiile dintre ei, partea învinsã îi
spune învingãtorului: "Dupã dumneavoastrã, domnule!"
pentru tot restul zilelor sale>>.
Dr. Fothergill, un binecunoscut fizician englez,
acum decedat, a scris odatã o cãrþulie despre voinþã.
Bunul doctor a studiat temeinic subiectul magnetismului
personal, deºi nu a dorit sã utilizeze exact acest termen
în scrierile sale, din cauza îngustei deontologii profe-
sionale, atunci în funcþiune în Marea Britanie. Eu utilizez
magnetismul personal ºi în teorie, ºi în practicã, astfel
încât îmi va face o mare plãcere sã-l citez în legãturã cu
Arta Magnetismului Personal 133

subiectul în cauzã.
<<S-a vorbit deseori despre conflictul de voinþã,
de capacitatea de a comanda altor persoane. ªi totuºi,
ce reprezintã aceastã putere a voinþei care îi influ-
enþeazã pe alþii? Ce ne determinã sã acceptãm, sã
urmãm, chiar, recomandarea unei anumite persoane, în
timp ce respingem exact acelaºi sfat, dar care vine de la
altcineva? Sã fie importanþa sau puterea voinþei care ne
influenþeazã fãrã sã ne dãm seama, voinþã ce se insin-
ueazã în spatele acelei sugestii? Asta trebuie sã fie!
Persoana care ne impune în acest mod propria soluþie
nu are mai multã putere decât oricine altcineva de a ne
forþa sã o acceptãm; cu toate acestea, facem ce ne
spune ea. Acceptãm din partea unei anumite persoane
ceva ce refuzãm din partea altora. Cineva poate
susþine, în privinþa unei acþiuni pe care ne gândim sã o
întreprindem: "Oh, dar nu trebuie sã faci asta!"; noi per-
severãm în intenþia noastrã, deºi persoana respectivã
ne-ar putea face sã regretãm cã nu am urmat sfatul dat
de ea. Altcineva ne spune acelaºi lucru ca ºi prima: "Oh,
nu face acest lucru!", iar noi ne abþinem sã ducem pânã
la capãt acþiunea iniþialã, cu toate cã am putea, dacã am
dori, sã sfidãm acest sfat fãrã teama de eventualele
consecinþe. Prin urmare, nici teama de posibile repercu-
siuni, nici aceea de a ofensa pe cineva nu ne determinã
sã urmãm sfatul ultimei, din moment ce a fost deja
respins atunci când ne-a fost oferit de prima. Depinde
de natura puterii voinþei celui care ne sugereazã un
lucru sau altul, dacã noi acceptãm sau respingem acea
recomandare. Aceastã naturã depinde puþin - sau deloc,
în unele cazuri - de inteligenþa sau chiar de însuºirile
morale, de cumsecãdenia sau de rãutatea acelei per-
134 Theron Q. Dumont

soane. Este, în sine, un "ceva" imponderabil ºi, totuºi,


are foarte multã greutate>>.
Pot exista oameni mai abili sau mai isteþi, dar se
va ridica întotdeauna la suprafaþã cel care are voinþã,
cel care are capacitatea subtilã de a-i face pe alþii sã-l
asculte.
Lupta între voinþe continuã la nesfârºit. În cazul
tânãrului aristocrat care reuºeºte sã-l convingã pe
croitorul sãu sã-i mai lucreze încã o datã pe credit, în
ciuda convingerii personale a croitorului cã nu va primi
niciodatã banii care i se cuvin, între avocat ºi client, între
medic ºi pacient, între bancher ºi cel care împrumutã
bani, între cumpãrãtor ºi vânzãtor. Nu neapãrat diplo-
maþia este cea care îi permite persoanei din spatele
casei de marcat sã convingã cumpãrãtorii sã cumpere
ceva ce aceºtia nu aveau nicidecum intenþia de a achi-
ziþiona; ba chiar, odatã cumpãrat, acel lucru nu le oferã
nici o satisfacþie; prin urmare, trebuie sã fie ceva legat
de efortul de a avea succes.
În orice ocazie în care douã persoane au o întâl-
nire de afaceri sau în orice situaþie întâlnitã în viaþã, inclu-
siv în dragoste, se manifestã un conflict între voinþele celor
care intrã astfel în contact, de cele mai multe ori, fãrã ca
aceastã luptã sã fie conºtientizatã de protagoniºti. Existã,
pe undeva, o intuire difuzã a rezultatului, dar nu ºi a pro-
cesului în sine. Este uneori necesar sã treacã ani de exis-
tenþã comunã într-o relaþie ma-ritalã, pentru ca cineva sã-
ºi dea seama care dintre parteneri dominã în mod real.
Uneori, cel care în aparenþã pare sã fie cel mai puternic
este nevoit sã se încline; elementul voinþã este cel care se
aflã la baza acestei constatãri. <<Cursa nu este câºtigatã
întotdeauna de cel mai rapid, nici bãtãlia de cel mai puter-
Arta Magnetismului Personal 135

nic. În "Middlemarch" gãsim la Lydgate o sumã impresio-


nantã de calitãþi; cu toate acestea, superficiala, insensibi-
la ºi egoista Rosamond îl manipuleazã cu desãvârºire în
final. Personajul amintit nu avea o voinþã ºovãielnicã, avea
un bun caracter, însã în aceastã confruntare a cedat
asaltului voinþei puternice ºi neclintite a consoartei sale
mãrginite. S-au înfruntat douã voinþe: una aparþinând
cuiva cu o naturã generoasã ºi caldã, ca o mânã întinsã în
ajutor - cu o alta, inflexibilã, îngustã ºi egoistã ca un bumb
de oþel neºlefuit - cel care îl atingea se rãnea, în timp ce
obiectul în cauzã rãmânea neafectat>>.
Dacã veþi înlocui termenul "forþã magneticã" cu
cel de "voinþã", "puterea voinþei" etc. în citatul bunului
doctor, veþi observa în ce perfectã armonie se afla aces-
ta cu învãþãturile conþinute în prezenta lucrare.
Cel care a parcurs cu atenþie paginile ante-
rioare, va fi acumulat suficiente cunoºtinþe teoretice ºi
practice despre magnetismul personal, precum ºi meto-
da ºi tehnica de lucru cu acesta, pentru a fi apt sã intre
cu succes în "duel magnetic" cu oricine ºi sã
recunoascã adevãrul spuselor mele. Reþineþi, însã, cã
se câºtigã la fel de mult prin dibãcie ºi virtuozitate ca ºi
prin simpla forþã a magnetismului. Amintiþi-vã tactica
unui bun boxer sau a unui bun scrimer, încercaþi sã
reproduceþi (în duelul dumneavoastrã magnetic) modul
lor de apãrare, fentele, loviturile neaºteptate, atacurile
rapide, loviturile foarte puternice ºi aºa mai departe. Nu
vã va dãuna sã vã angajaþi de bunãvoie în unele con-
flicte, ca o practicã binevenitã în pregãtirea pentru
momentul în care vã veþi testa în mod real puterea mag-
neticã, într-o situaþie importantã pentru dumneavoastrã.
Afirmaþi-vã aceastã putere ºi încercaþi sã vã impuneþi
136 Theron Q. Dumont

punctul de vedere în lucruri mai puþin importante, în


special atunci când întâmpinaþi opoziþia altora.
Îndemânarea ºi practica însoþite de încrederea în
forþele proprii, pe care le veþi câºtiga în acest mod, se
vor dovedi a fi utile în caz de nevoie.
Ca un supliment la indicaþiile generale sau mai
specifice referitoare la utilizarea magnetismului pozitiv
în relaþia cu alte persoane, supun în cele ce urmeazã
atenþiei dumneavoastrã urmãtoarele "flash-uri" speciale,
pentru ocazii mai deosebite ºi, în special, pentru con-
fruntãrile în "duel magnetic". Vã vor fi deosebit de utile
în astfel de situaþii (dar ºi în general), dar cu atât mai
mult atunci când adversarul dumneavoastrã nu
cunoaºte secretul puterii propriului magnetism ºi nu
este iniþiat în arta ºi ºtiinþa utilizãrii lui. Studiaþi deci cu
atenþie aceste afirmaþii, pentru cã sunt valoroase ºi
reprezintã rezultatul multor ani de experienþã ºi practicã.
Iatã-le în cele ce urmeazã:
"Magnetismul meu este mai puternic decât al
tãu - te copleºeºte."
"Magnetismul meu îþi înfrânge capacitatea de
apãrare - devii mai slab din punct de vedere magnetic."
"Sunt mai pozitiv decât tine - tu eºti negativ ºi
începi sã te retragi ºi sã cedezi în faþa mea."
"Începe sã-þi fie fricã de mine, fricã, fricã, fricã
de mine."
"Retrage-te, retrage-te, retrage-te îþi spun - te
forþez sã te retragi!"
"Îþi împuþinez forþele - îþi disipez energia - îþi
reduc magnetismul la zero prin puterea de care dispun."
"Eu stau pe terenul stabil al forþei - picioarele
tale sunt înfipte în nisip ºi aluneci."
Arta Magnetismului Personal 137

"PLEACÃ DIN CALEA MEA, ÎÞI ORDON SÃ TE


RETRAGI!"
"Te împing înapoi; dã-te la o parte! Îþi spun
ÎNAPOI, pleacã din calea mea!"
Veþi prinde sensul celor de mai sus citindu-le cu
atenþie, repetându-le imaginii dumneavoastrã din
oglindã, punându-vã toatã forþa în aceste cuvinte ºi în
expresia privirii care le însoþeºte. Apoi, veþi fi pregãtiþi sã
le îndreptaþi spre alþii, când se va ivi momentul potrivit,
cu uºurinþã, putere ºi efect. Nu este necesar sã vã
cramponaþi de cuvintele exacte pe care vi le-am suger-
at; condiþia este sã sesizaþi ideea din spatele lor. Puteþi
sã folosiþi propriile dumneavoastrã cuvinte, aceleaºi pe
care le-aþi rosti cu voce tare celeilalte persoane, dacã
preferaþi. Ceea ce trebuie sã faceþi, este sã-i induceþi
senzaþia ºi înþelesul cuvintelor în minte.
Într-un capitol care va urma, intitulat
"Autoapãrarea magneticã", veþi gãsi instrucþiuni com-
plete referitoare la "flash-urile" defensive ºi la "gãrzi" -
care se utilizeazã în duelul magnetic în strânsã legãturã
cu cele ofensive, expuse mai sus. Învingeþi-vã adver-
sarul neutralizându-i magnetismul conform sfaturilor din
capitolul urmãtor, apoi utilizaþi propriile arme de atac
mental. Pasajul urmãtor reprezintã o armã mentalã pu-
ternicã de mare efect.
"Introduc în tine un curent puternic de forþã
magneticã concentratã, care te copleºeºte ºi te învinge,
supunându-te voinþei mele. Magnetismul meu este mult
mai puternic decât al tãu ºi ºtiu sã-l folosesc mai eficient
decât tine. Sunt mai puternic decât tine - te înving - te
supun voinþei mele. Te DOMIN, treptat ºi complet. Îþi voi
ordona sã faci ce îþi spun. TREBUIE sã faci ce îþi spun
138 Theron Q. Dumont

ºi asta chiar acum. Supune-te, îþi spun, supune-te


acum, SUPUNE-TE imediat! TREBUIE ºi o vei FACE. Îþi
înfrâng rezistenþa. Cedezi, SUPUNE-TE ACUM,
SUPUNE-TE IMEDIAT!"
XVIII. MAGNETISMUL CORPORAL

Înainte de încheierea expunerii mele despre


fenomenul proiecþiei magnetismului personal, doresc sã
schimbãm câteva vorbe despre ceea ce s-ar putea numi
"magnetism corporal". Prin "corporal" se înþelege "ceea
ce þine de corp". Folosesc termenul de "magnetism cor-
poral", atunci când doresc sã indic ºi sã mã refer la
transferul magnetismului personal prin mijlocirea con-
tactului fizic, cum ar fi, de exemplu, atingerea mâinilor,
a buzelor etc.

S-ar putea obiecta, spunând cã acest termen


nici nu este necesar, din moment ce am abordat deja
faza magnetismului fizic sau a forþei mentale - în legã-
turã cu subiectul mai general al magnetismului perso-
nal. Voi rãspunde cã prin "magnetism corporal" înþeleg
ceva diferit de magnetismul fizic sau forþa mentalã.
Noua denumire este mult mai cuprinzãtoare, deoarece
prin "magnetism corporal" înþeleg proiecþia combinaþiei
dintre magnetismul personal (fizic ºi mental) spre alte
persoane, prin intermediul canalelor sistemului nervos
al ambelor persoane în loc de “eter”, ca în cazul
proiecþiei obiºnuite a magnetismului personal. Reþineþi
140 Theron Q. Dumont

aceastã deosebire: în capitolul despre magnetismul fizic


am explicat modul în care vindecarea prin tratament
magnetic poate fi indusã prin mijlocirea mâinilor, mag-
netismul fizic strãbãtând sistemul nervos al vindecãtoru-
lui ºi trecând de la vârful degetelor acestuia la trupul
suferindului. În cazul "magnetismului corporal", însã, nu
numai cã magnetismul fizic sau forþa mentalã este
proiectatã în acest mod cãtre cealaltã persoanã, dar în
acelaºi timp este proiectat ºi magnetismul mental. Pe
scurt, se produce întreg fenomenul proiecþiei celor douã
tipuri de magnetism, însã magnetismul trece prin
canalele fizice, în locul “eterului”, pentru a ajunge la alte
persoane. Sper cã veþi înþelege bine aceastã diferenþã,
înainte de a trece mai departe.
Existenþa fazei magnetismului personal, denu-
mitã "magnetism corporal", nu poate fi pusã la îndoialã
de un observator atent. Tot ce ne înconjoarã ne oferã
dovada fenomenelor manifestate prin aceastã fazã a
magnetismului personal. În strângerea de mânã al unui
om se transmite deseori magnetismul personal cel mai
puternic - în atingerea mâinii se gãsesc deseori vibraþi-
ile emoþionale cele mai intense. Dupã cum este
îndeobºte cunoscut, prin sãrut sau prin contactul obra-
jilor, se transferã de multe ori cea mai activã formã de
vibraþii emoþionale. Pe scurt, prin contact corporal, se
poate transporta frecvent cea mai dãunãtoare formã de
magnetism sexual, dar ºi alte forme de magnetism.
Nu intenþionez sã spun mai multe despre mag-
netismul sexual în aceastã carte, dar nu ar fi corect faþã
de cititorii mei, dacã nu aº face mãcar în trecere aluzie
la acest subiect. Nu mai este necesar sã amintesc de
puternicele senzaþii de naturã sexualã care îºi au dese-
Arta Magnetismului Personal 141

ori originea într-un sãrut, în atingerea obrazului sau


chiar în timpul "þinerii de mânã" - sunt lucruri cunoscute
de toatã lumea, deºi puþini înþeleg natura realã a
fenomenului. Mã voi mulþumi sã mai adaug cã per-
soanele libertine sesizeazã, în general, foarte bine
vibraþiile puternice care pot fi vehiculate pe aceastã
cale, dar nu ºi fundamentul ºtiinþific al fenomenului în
sine; practica le este foarte clarã deºi nu înþeleg deloc
teoria. Persoanele tinere, în special tinerele femei, ar
trebui avertizate împotriva pericolului acestei forme de
magnetism ºi ar fi bine sã nu permitã contactul fizic care
o activeazã pe aceasta din urmã. "Þinerea de mânã",
sãrutul nechibzuit, presiunea exercitatã asupra obrazu-
lui, îmbrãþiºarea sau contactul fizic - toate permit ºi
creeazã o "linie directã" pentru curgerea acestei forme
de magnetism, ºi anume a magnetismului sexual, prin
canalele corporale. Indivizii lipsiþi de scrupule, pasionaþi,
îºi dau curând seama cã, prin contact fizic, pot deseori
sã-ºi transmitã vibraþiile emoþionale tinerelor femei ºi,
prin aceasta, trezi vibraþii reciproce care le pot face
s ã - º i piardã cumpãtul ºi sã se arunce în braþele lor,
de cele mai multe ori, spre totala lor dezonoare ºi
umilire. Nu este o temã de discuþie plãcutã, dar simt cã
nu aº fi sincer cu cei care îmi urmeazã cursurile dacã nu
aº scoate în evidenþã aceastã forþã periculoasã ºi nu i-
aº pune în gardã împotriva utilizãrii acesteia împotriva
lor.
Pãrãsind acest subiect, doresc sã atrag atenþia
asupra utilizãrii magnetismului corporal în gesturile
uzuale ale mâinilor, cum ar fi strângerile de mânã etc.
Este un subiect demn de cea mai concentratã atenþie
din partea dumneavoastrã.
142 Theron Q. Dumont

Persoanele cu un magnetism puternic ºi cei


care au studiat acest subiect, întrebuinþeazã frecvent
aceastã metodã de proiecþie a magnetismului personal
în preliminariile care preced influenþarea altor persoane
prin intermediul magnetismului personal. Cine nu a
experimentat el însuºi strângerea de mânã "magneticã"
a unor astfel de persoane? ªi, pe de altã parte, cine nu
a devenit conºtient de senzaþia de repulsie inspiratã de
o strângere de mânã rece, umedã ºi alunecoasã?
Aþi mai remarcat, probabil, cã mulþi oameni care
doresc sã vã influenþeze într-un fel sau altul - politicieni,
predicatori, promoteri, vânzãtori etc. - obiºnuiesc sã vã
atingã umerii sau braþul în timpul conversaþiei, uneori
bãtându-vã uºor pe spate în finalul discuþiei, ca ºi cum
v-ar urgenta sã "semnaþi chiar aici ºi sã încheiem afa-
cerea". V-aþi dat vreodatã seama cã aceasta reprezintã
o formã de magnetism corporal ºi cã rezultatul este
deseori foarte eficace? Feriþi-vã de aceºti indivizi în
viitor ºi neutralizaþi-le magnetismul dupã indicaþiile pe
care vi le voi oferi în capitolul urmãtor în aceastã carte.
Dacã vã hotãrâþi sã întrebuinþaþi aceste metode, este
treaba dumneavoastrã ºi sunteþi singurul care puteþi lua
aceastã decizie. Este o tehnicã foarte puternicã de
transmitere a magnetismului corporal, vã asigur.
Strângând mâna oricãrei persoane pe care vreþi
s-o influenþaþi, veþi include în acest contact cel mai pu-
ternic posibil tip de magnetism personal, fizic sau men-
tal, conform regulilor deja prezentate în aceastã lucrare.
Daþi acelei persoane comanda directã doritã, în momen-
tul în care îi strângeþi mâna, inducându-i-o prin inter-
mediul nervilor mâinii ºi degetelor. (Puþinã practicã în
direcþia strângerii propriei mâini vã va fi un ajutor de
Arta Magnetismului Personal 143

nãdejde în aceastã etapã.) Transmiteþi-i un mesaj men-


tal în acelaºi mod în care aþi face acest lucru dacã v-aþi
uita, pur ºi simplu, la acea persoanã.
Când întâlniþi o persoanã cunoscutã, strângerea
mâinii este un gest firesc ºi vã oferã un prilej minunat sã
îi transmiteþi un flash preliminar de magnetism personal,
însoþit de comanda directã cea mai puternicã pe care
puteþi sã i-o daþi. În cazul în care executaþi corect
aceastã tehnicã, veþi putea sã aduceþi persoana respec-
tivã în starea psihicã cea mai potrivitã pentru a putea
recepþiona comenzile dumneavoastrã directe ulterioare
ºi sã cedeze mai uºor magnetismului pe care îl emiteþi.
Ea reprezintã "avangarda" dumneavoastrã, care
pregãteºte calea pentru ºarja principalã asupra para-
petului inamic. Utilizaþi corect cele descrise mai sus ºi
jumãtate din bãtãlie va fi câºtigatã dintr-o singurã lovi-
turã.
Strângeþi întotdeauna în mod energic mâna
cuiva - nu cu brutalitate sau prea strâns, fiindcã nimãnui
nu îi place sã-ºi simtã mâna strivitã sau învineþitã -
amintiþi-vã întotdeauna adjectivul "energic" în legãturã
cu acest gest. Evitaþi o strângere de mânã lipsitã de
viaþã - puneþi sentiment în ea, faceþi-o sã fie animatã.
Strângeþi mâna persoanei întâlnite, ca ºi cum ea ar
însemna ceva pentru dumneavoastrã ºi reþineþi-i-o pen-
tru o clipã, apoi eliberaþi-o aproape fãrã entuziasm.
Cãutaþi indivizi cu un puternic magnetism, obiºnuite sã
întâlneascã multe persoane, oameni politici de succes,
de exemplu, ºi lãsaþi-i sã vã strângã mâna. Observaþi
cât de mult interes ºi sentiment pun în strângerea lor,
dupã care învãþaþi din metodele lor. Un bun predicator,
cu mult magnetism, care îºi întâlneºte enoriaºii la
144 Theron Q. Dumont

ieºirea din bisericã va constitui, ºi el, un exemplu edifi-


cator. Studiaþi-i ºi "prindeþi miºcarea".
Când strângeþi mâna unei persoane care
doreºte sã vã influenþeze, trebuie sã introduceþi în ges-
tul dumneavoastrã comanda directã pe care doriþi sã i-o
impuneþi. Dacã doriþi sã plãceþi acelei persoane, coman-
da directã pe care i-o adresaþi ar putea fi de genul unui
puternic: "MÃ PLACI!". Dacã doriþi sã vã afirmaþi pozi-
tivitatea asupra forþei lui magnetice, trebuie sã acþionaþi
imediat cu o afirmaþie pozitivã puternicã, de exemplu:
"Sunt mai puternic decât tine" sau "Sunt mult mai PO-
ZITIV decât tine!" ori altceva asemãnãtor, ca exemplele
pe care vi le-am dat în capitolele precedente. De fapt,
puteþi sã le folosiþi pe toate sau nici una dintre aserþiu-
nile la care mã refer în aceastã etapã, ca ºi în fazele
uzuale ale comenzii directe.
La încheierea acestui capitol, doresc sã vã
atrag atenþia asupra unei faze a fenomenelor de mag-
netism corporal care este deseori trecutã cu vederea de
cei care predau subiectul în cauzã. Mã refer la acea
formã a magnetismului care este proiectatã prin simpla
"apropiere" a corpurilor fizice ale persoanelor, chiar ºi în
lipsa contactului direct dintre acestea. Comis-voiajorii
talentaþi sau alte categorii de indivizi cunosc acest lucru
din proprie experienþã, fãrã sã înþeleagã adevãratul
motiv. Ei ºtiu doar cã, stând în apropierea clientului, pot
obþine un efect magnetic mai bun, decât dacã sunt
obligaþi sã pãstreze o oarecare distanþã. Rezultatul unei
convorbiri "între patru ochi" dã deseori roade datoritã
acestei apropieri. În mod asemãnãtor, gesturile pe care
le face cu mâna o persoanã care vorbeºte ºi intrã în
contact direct cu alþii, servesc deseori la transmiterea
Arta Magnetismului Personal 145

magnetismului cãtre aceºtia, în lipsa unui contact direct.


Mâinile, în special, constituie instrumente foarte
eficiente pentru transportul magnetismului corporal,
pentru cã nervii degetelor sunt foarte sensibili, con-
ducând ºi proiectând magnetismul cu o forþã puternicã
ºi concentratã. Folosirea degetelor de cãtre cel care
practicã mesmerismul este doar un exemplu al acestei
afirmaþii. Veþi mai observa, de asemenea, ºi cã majori-
tatea oratorilor de succes ºi a celor ce iau cuvântul în
public gesticuleazã frecvent cãtre audienþã. Un bun avo-
cat sau promoter acþioneazã de multe ori la fel. Atenþie,
însã: nu afirm cã aceºti oameni sunt întotdeauna conº-
tienþi de consecinþele gesticulãrilor lor - de cele mai
multe ori nu ºtiu nimic ºi îºi folosesc mâinile în mod
instinctiv, pentru cã acele gesturi le-au intrat în obiºn-
uinþã. Faptul însã rãmâne, iar cei care îºi însuºesc
secretul forþei magnetice ºi modul în care aceasta se
poate folosi, dupã care o întrebuinþeazã perseverent ºi
intenþionat, au din start un avantaj mai mare asupra
altora, care nu se aflã în posesia acestor cunoºtinþe.
þineþi minte, vã rog, spusele mele: mii de oameni mar-
canþi din lume care au aflat despre acest secret ºi au
învãþat cum sã-l utilizeze în avantajul lor, îl între-
buinþeazã în momentul de faþã în mod activ. Vã puteþi
numãra acum ºi dumneavoastrã printre aceºtia, dacã
doriþi.
XIX. AUTOAPÃRAREA MAGNETICÃ

Dupã ce v-am familiarizat cu diversele forme de


manifestare, proiecþie ºi utilizare a magnetismului per-
sonal, instruindu-vã atât teoretic, cât ºi practic, nu numai
asupra modului în care puteþi sã vã însuºiþi tehnica, ci ºi
cum sã o întrebuinþaþi efectiv, voi conchide prin a vã
atrage atenþia asupra laturii defensive a problemei. În
practica boxului sau a scrimei, nu stãpâniþi încã perfect
sportul respectiv pânã când nu sunteþi capabil nu numai
sã atacaþi, ci ºi sã vã apãraþi - nu numai arta acþiunii
agresive, ci ºi ºtiinþa acþiunii defensive. Este acelaºi
lucru ºi în cazul magnetismului personal; nu este sufi-
cient sã ºtiþi cum sã folosiþi forþa magneticã sub forma
proiecþiei, trebuie sã ºtiþi ºi cum sã vã apãraþi împotriva
proiecþiei forþei de cãtre alþii.
Este adevãrat cã cel care studiazã cu atenþie ºi
meticulozitate aceste lecþii va dezvolta treptat în sine
însuºi asemenea capacitãþi magnetice, încât rar va
întâlni persoane mai puternice decât el. Existã, cu toate
acestea, indivizii foarte puternici, în faþa cãrora trebuie
sã vã descurcaþi într-un fel, iar eu doresc ca dumnea-
voastrã sã deþineþi ºi secretul dispersãrii ºi disipãrii mag-
netismului acestui gen de persoane, în ceea ce priveºte
efectul pe care acþiunea lor ar putea-o avea asupra
Arta Magnetismului Personal 147

dumneavoastrã, prin metode cunoscute de toþi elevii


avansaþi ºi de practicanþii magnetismului personal.
Aceastã ºtiinþã defensivã este mult mai simplã
decât v-aþi putea imagina, deºi, pentru a fi ºi eficientã,
trebuie sã fi învãþat cum sã proiectaþi întâi eficient mag-
netismul. Aº putea sã rezum acest lucru în câteva
cuvinte - fiþi foarte atenþi la ceea ce urmeazã. Tot secre-
tul constã în aceasta: pentru a vã apãra împotriva
proiecþiei magnetice în oricare sau în toate formele
acesteia, trebuie doar sã proiectaþi înspre celãlalt o
NEGARE puternicã a puterii sale de a vã influenþa, afec-
ta în vreun fel sau domina. Pe scurt, la aceasta se
rezumã totul. Sã intrãm acum ºi în detalii.
Chiar în acest moment, însã, doresc sã vã
amintesc un lucru foarte important, ºi anume cã, în ge-
neral, prin negare nu distrugeþi ºi nu micºoraþi în mod
real puterea celuilalt. Îi neutralizaþi doar magnetismul în
ceea ce priveºte efectul asupra dumneavoastrã sau
asupra celor pe care doriþi sã-i protejaþi. Cu alte cuvinte,
în loc sã-i distrugeþi armele, le puneþi deoparte ºi îl siliþi
pe proprietarul lor sã arunce o privire în altã direcþie,
pãstrându-vã nevãtãmaþi pe dumneavoastrã ºi pe cei pe
care îi apãraþi. Pentru a utiliza o imagine familiarã din
domeniul electricitãþii, vã transformaþi într-un material
neconductor, iar forþa magneticã a celuilalt ricoºeazã de
la dumneavoastrã, fãrã sã vã afecteze câtuºi de puþin.
Amintiþi-vã aceastã metaforã ºi fenomenul vi se va
întipãri bine în memorie.
Puteþi deveni imun nu numai la flash-ul direct, la
cererea sau comanda directã a celorlalþi, indiferent cât
de puternici ar fi aceºtia, ci ºi faþã de contagierea ge-
neralã a atmosferei mentale sau a aurei altora. Printr-un
148 Theron Q. Dumont

efort concentrat realizat aºa cum trebuie, dupã indicaþi-


ile din aceastã carte, puteþi sã obþineþi o imunitate abso-
lutã faþã de forþa magnetismului personal al altora, dacã
doriþi. Sau puteþi neutraliza doar anumiþi indivizi din
sfera dumneavoastrã de acþiune, lãsând magnetismul
benefic al altora sã ajungã pânã la dumneavoastrã. În
realitate, sunteþi propriul dumneavoastrã STÃPÂN,
dacã nu faceþi decât sã vã exercitaþi puterea.
Cât despre metodele la care puteþi apela în
acest scop, nu trebuie decât sã le utilizaþi pe cele deja
învãþate în cadrul acestor lecþii, schimbând, pur ºi sim-
plu, atitudinea mentalã ºi sã afirmaþi sau sã comandaþi.
De exemplu, în loc sã proiectaþi comanda directã cã
sunteþi mai puternic decât cealaltã persoanã ºi cã puteþi,
prin urmare, s-o influenþaþi, nu aveþi decât sã NEGAÞI,
calm, puterea ei asupra dumneavoastrã ºi s-o provocaþi
sã nu vã afecteze câtuºi de puþin. De fapt, aceastã ati-
tudine mentalã este mult mai puþin solicitantã decât
forma agresivã de proiecþie magneticã. Necesitã doar
interpunerea scutului dumneavoastrã magnetic de pro-
tecþie; forþa celuilalt va ricoºa fãrã sã vã influenþeze, cu
toate cã proiecþia ei necesitã mai mult efort. Mai existã,
desigur, ºi varianta contracarãrii unui magnetism agre-
siv cu un magnetism la fel de agresiv - acesta este ade-
vãratul duel magnetic în forma sa purã ºi poate fi utilizat
atunci când doriþi. Dacã vreþi, totuºi, doar sã respingeþi
agresiunea magneticã a altora, folosiþi planul defensiv
de NEGARE expus anterior.
În alcãtuirea afirmaþiilor mentale care însoþesc
toate formele de utilizare a magnetismului mental, dupã
cum aþi vãzut, exprimaþi (mental), pur ºi simplu, în câte-
va cuvinte puternice ºi pozitive, ideea care doriþi sã
Arta Magnetismului Personal 149

ajungã în mintea celuilalt. Ei bine, la fel se petrec


lucrurile ºi în cazul autoapãrãrii magnetice. Afirmaþi
mental, în câteva cuvinte puternice, cã negaþi puterea
celeilalte persoane. Veþi descoperi, pe mãsurã ce expe-
rimentaþi, cã în cuvintele "EU NEG", se manifestã o
extrem de dinamicã forþã de apãrare. Aceasta este
ideea, formulatã mental, aflatã în spatele acestor
cuvinte care, la modul figurat, distruge magnetismul per-
sonal al celuilalt, cel puþin în ceea ce vã priveºte. Este
marele SCUT DE APÃRARE. Lãsaþi întreg înþelesul
cuvântului "NEGARE" sã vã pãtrundã în minte - veþi
constata cã el capãtã un nou înþeles ºi o nouã putere
atunci când îl consideraþi din acest punct de vedere.
Înainte de a trece mai departe, vã rog sã reveniþi
asupra paginilor lecþiilor precedente ºi sã remarcaþi
numeroasele afirmaþii care pot acompania aura pozitivã,
flash-ul direct, comanda directã etc. Concepeþi apoi
dumneavoastrã înºivã negarea acestor afirmaþii (pentru
cazul în care acestea ar fi proiectate asupra dumnea-
voastrã de o altã persoanã) ºi veþi descoperi cã
posedaþi instinctiv capacitatea de a nãscoci cu uºurinþã
astfel de exprimãri ale negãrii. Practicaþi un timp acest
lucru, imaginându-vã cã altcineva lanseazã aceste
comenzi flash spre dumneavoastrã ºi cã nu faceþi decât
sã interpuneþi scutul negãrii, în fiecare caz în parte. Veþi
fi surprins ºi încântat sã vã daþi seama cât de uºor puteþi
respinge atacurile cele mai puternice. Veþi putea, apoi,
sã practicaþi, aflându-vã în prezenþa ºi în compania per-
soanelor cu cel mai puternic magnetism pe care îl
cunoaºteþi; veþi observa cât de uºor le puteþi respinge
forþa magneticã ºi cât de degajat, calm ºi senin vã simþiþi
în prezenþa lor.
150 Theron Q. Dumont

Sunt douã lucruri demne de amintit în legãturã


cu cele rostite, vi le-am spus deja, dar este mai bine sã
le repet, ca sã vi le fixaþi foarte bine în memorie. Vã rog
sã reflectaþi asupra lor în paragrafele care urmeazã.
În primul rând, aºa cum am arãtat, acest proces
defensiv vã permite doar sã respingeþi ºi sã deveniþi
imun la magnetismul agresiv manifestat de alte per-
soane; nu vã permite sã-i dominaþi ºi nu-i obligã sã se
supunã comenzilor dumneavoastrã. Pentru aceasta,
trebuie sã învingeþi garda celuilalt; protejaþi-vã, în ace-
laºi timp, dupã care învingeþi-l printr-un atac magnetic
direct asupra lui. Puteþi face toate acestea numai dacã
persoana cealaltã luptã cu armele unui magnetism
agresiv împotriva dumneavoastrã; dacã, însã, el vã
NEAGÃ numai puterea magneticã, este imun ºi nu-l
puteþi afecta. La fel se întâmplã dacã dumneavoastrã îi
NEGAÞI puterea magneticã: atunci dumneavoastrã
sunteþi imun. În cazul în care ambii NEAGã puterea
magneticã a celuilalt, lupta se terminã nedecis ºi nimeni
nu câºtigã. Negarea nu este o armã a agresivitãþii, ci
doar un scut de protecþie. Þineþi minte acest lucru!
Desigur, dacã dumneavoastrã întrebuinþaþi atât scutul,
cât ºi sabia, veþi beneficia de un dublu avantaj, cu
condiþia sã nu-ºi utilizeze ºi adversarul dumneavoastrã
scutul: puteþi sã-i respingeþi magnetismul ºi, simultan,
sã vã folosiþi propriul magnetism, atunci celãlalt se va
afla la mâna dumneavoastrã. Dacã, însã, este suficient
de versat ca sã-ºi utilizeze ºi el scutul, atunci, din nou,
lupta este nedecisã ºi nici unul dintre dumneavoastrã nu
va câºtiga o victorie clarã. Înþelegeþi ideea? Gândiþi-vã
la ea, pânã când vã va deveni limpede.
Al doilea lucru asupra cãruia doresc sã vã atrag
Arta Magnetismului Personal 151

atenþia în legãturã cu cele de mai sus este faptul, deja


subliniat de mine, cã, în realitate, nici nu distrugeþi ºi nici
nu diminuaþi magnetismul celuilalt folosind scutul
negãrii. Magnetismul celeilalte persoane rãmâne la fel
de puternic ºi la fel de evident ca ºi cum nu aþi fi folosit
scutul - singura diferenþã constã în faptul cã, prin uti-
lizarea sa, armele adversarului devin ineficiente împotri-
va dumneavoastrã sau a celor pe care îi protejaþi,
creând astfel imunitate pentru dumneavoastrã ºi prote-
jaþii dumneavoastrã, prin interpunerea scutului de
apãrare. Nu diminuaþi în nici un fel puterea magneticã a
celuilalt în privinþa celor pe care nu-i protejaþi cu ajutorul
scutului dumneavoastrã. Înþelegeþi ce doresc sã spun?
Vã rog, din nou, sã zãboviþi asupra acestei idei pânã o
veþi înþelege pe deplin.
În cazul în care respingeþi magnetismul cuiva
care îl utilizeazã fãrã sã cunoascã natura propriei
capacitãþi (ºi sunt mulþi cei care procedeazã în acest fel
- marea majoritate, de fapt), vã veþi amuza sã observaþi
cât de nesigurã devine persoana respectivã. Va deveni
dezorientatã de eºecul în a vã influenþa ºi a vã afecta,
deseori va fi chiar jenatã ºi, în unele cazuri, se va
"împiedica" în curenþii propriului magnetism. S-ar mai
putea întâmpla (de fapt, se ºi întâmplã adesea) ca acea
persoanã sã devinã atât de încurcatã de aparenta
pierdere a puterii sale magnetice, încât îºi va pierde si-
guranþa ºi, prin urmare, abilitatea de a lansa atacuri. În
astfel de împrejurãri, devine o victimã uºoarã, în cazul
unei comenzi magnetice neintenþionate sau atac din
partea dumneavoastrã, ceea ce l-ar putea aduce într-o
stare deplorabilã. În cazul în care persoana din exem-
plul anterior posedã o cunoaºtere ºtiinþificã a subiectu-
152 Theron Q. Dumont

lui, nu va fi prinsã pe picior greºit într-o asemenea


mãsurã ci, recunoscând cunoºtinþele ºi capacitatea
dumneavoastrã, va trece cu vederea cele întâmplate ºi,
cu un surâs, va abandona lupta.
Iar acum, dragi cititori, ne vom despãrþi pentru
moment. Mã bucur cã am avut privilegiul de a vã instrui în
aceste câteva lecþii ºi sper cã vã veþi comporta astfel încât
sã-mi faceþi cinste ºi sã mã faceþi sã fiu mândru de real-
izãrile ºi succesul dumneavoastrã. V-am furnizat atât
armele de atac, cât ºi cele de apãrare oferite de magnet-
ismul personal ºi v-am învãþat cum sã le utilizaþi pe ambele,
pentru a obþine cele mai bune rezultate. Acum depinde
numai de dumneavoastrã sã utilizaþi în cel mai bun mod
posibil aceste arme, respectând legile ºi principiile pe care
le-am aºternut pe hârtie pentru a vã servi drept ghid.
La despãrþire doresc sã vã reamintesc douã legi
importante.
(1) Practicaþi, practicaþi, practicaþi, pânã când
veþi învãþa bine fiecare amãnunt al învãþãturii din
aceastã carte, astfel încât, bine fixatã prin antrenament,
sã o puteþi folosi automat, aºa cum mergeþi, respiraþi
sau vorbiþi.
(2) Pãstraþi-vã bine secretele ºi nu vã risipiþi sau
diminuaþi influenþa magneticã prin aluzii fãcute altora la
secretul puterii dumneavoastrã. Existã multe motive
foarte bune pentru existenþa acestei reguli - unele dintre
acestea fiind mai puþin evidente. Þineþi minte acest
vechi proverb italian: "Il bocca chiusa, non c'entra
mosca" sau, în traducere: "În gura închisã nu intrã
musca." Reflectaþi la sensul acestui proverb.
Au revoir, prietenii mei magnetici, ne vom întâl-
ni din nou la timpul potrivit.
CUPRINS

Cuvânt introductiv..........................................................5
I Magnetismul personal.................................................7
II Polii mentaliu ºi fizici................................................14
III Faza mentalã...........................................................21
IV Faza fizicã...............................................................28
V Magnetismul fizic.....................................................35
VI Generarea forþei mentale........................................42
VII Distribuþia forþei mentale........................................51
VIII Exerciþii pentru forþa mentalã.................................58
IX Proiecþia forþei mentale...........................................65
X Radiaþia mentalã......................................................73
XI Atitudinile mentale...................................................82
XII Atmosfera mentalã.................................................89
XIII Curenþii magnetici.................................................96
XIV Flash-ul direct.....................................................103
XV Aura pozitivã........................................................117
XVI Comanda directã................................................124
XVII Duelul magnetic.................................................131
XVIII Magnetismul corporal.......................................139
XIX Autoapãrarea magneticã....................................146