Sunteți pe pagina 1din 7

SATU MARE

DOCUMENTAŢIE PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI DIRECTIEI SANITAR VETERINARE

MEMORIU TEHNIC

A. DATE GENERALE

-Denumirea obiectivului de investiţii: Construire locuinta unifamiliala, bransamente la utilitati,


amenajari exterioare, organizare de santier, bazin vidanjabil.

- Amplasament: Jud. Cluj; Com. Feleacu, Sat. Gheorgheni

- Proiectantul lucrărilor: SC Smart Compass SRL. Satu Mare

- Beneficiarii lucrărilor: Marginean Mihai-Alexandru si Marginean Alina

B. ELEMENTE TEHNICO - FUNCŢIONALE


1. Amplasament
Investiţia propusă se propune a se amplasa în Jud. Cluj; Com. Feleacu, Sat. Gheorgheni pe terenul
identificat prin Nr. Cad. 57541. Terenul pe care se amplaseaza obiectiv este de 1105 m².

2. Vecinãtãţi
Vecinătăţile investiţiei propuse se prezintă în cele de mai jos:
la nord: Teren viran
la S, S-E : Strada
la est: Teren viran
la vest: Teren viran
3. Profil de activitate
Activitatea care urmeazã sã se desfãşoare în unitate pe acest amplasament se inscrie in
categoria activitatilor specifice zonelor de locuit

4. Unitãţi funcţionale, componente si capacitatea specificã a fiecãruia dintre


ele si dimensiuni
Bilantul teritorial:
-suprafata totala: teren = 1105 mp.
-suprafata construita: Ac = 122 mp; Acd = 280 mp; Au = 199 mp.
-suprafata spatii verzi: cca 800 mp din suprafaţă incintă este zonă verde.
-numar de locuri de parcare: Locurile de parcare sunt asigurate in garajele de la subsolul
cosntructiei plus doua locuri de parcare pentru vizitatori pe parcela .

Clãdirea proiectată va avea în componenţa sa urmãtoarele spaţii :

Subsol
D01 Garaj 36.80
D02 Garaj 22.44
D03 Depozitare. 12.61
D04 Depozitare 22.39
D05 Centrala 8.33
Arie utila subsol 102.6 mp

Parter
P01 Hol 14.86
P02 Garderoba 4.63
P03 Casa Scarii 8.49
P04 Baie 4.13
P05 Birou 14.07
P06 Bucatarie 30.72
P07 Camara 4.81
P08 Camera de zi 22.06
Arie utila parter 103.8 mp

Etaj
P01 Hol 10.64
P02 Casa Scarii 7.07
P03 Baie 5.45
P04 Spalatorie 5.16
P05 Dormitor 16.36
P06 Dormitor 14.78
P07 Dormitor matrimonial 20.81
P08 Baie 6.87
P09 Dressing 7.69
Arie utila etaj 94.8 mp
Constructia proiectată va avea regimul de înãlţime S+P+!E.
 Fundaţii de tip radier general.
 Pereţii de rezistenta se vor realiza din beton armat la nivelul subsolului si din cărămidă tip GVP cu
stalpisori si centuri din BA la nivelele superioare.
 Planşeul din B.A.
 Acoperişul de tip şarpantă se va realiza din elemente structurale din lemn ignifugate.
Accesele în locuinta se vor realiza de pe terenul proprietate privata pe care se gaseste cladirea.
Accesele în clădire se vor realiza de pe aleile si trotuarele din jurul acesteia, pe mai multe uşi şi anume:
- pe latura nord-estică sunt 3 accese la noivelul subsolului: o uşă pietonala si doua usi de garaj.
- pe latura sud-estica este 1 acces , la nivelul parterului, si anume usa principala de acces in locuita .
- pe latura sud- vestica sunt 2 accese, la nivelul parterului, si anume iesirile pe terasa din living si din zona
de servit masa.
- pe latura nord vestica, tot la nivelul parterului, avem o usa de acces in biroul locuintei.

5. Descrierea pe scurt a proceselor tehnologice


Singurul proces desfasurat in locuinta este: procesul de preparare a produselor alimentare in
cadrul bucatariei familiei.
Materia primă: alimente.

.
6. Denumirea materiilor prime intermediare si reziduri

Activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului nu este o activitate de productie cu procese


tehnologice. Nu este cazul de a se mentiona materii prime, intermediare sau reziduri tehnologice.

7. Circuite funcţionale
Locuinta este proiectata in asa fel incat zona de zii se afla in zona parterului , zona de noapte
se afla la nivelul sup[erior iar la nivenul inferior parterului se afla zona de garare a autovehiculeleor
familiei si centrala ternica.
Astfel toate activitatile familiei se pot desfasura fara a se deranja una pe alta.

C. ELEMENTE DESCRIPTIVE PRIVIND CLÃDIREA

1. Date tehnice
Cladirea se incadrează in clasa a 4-a de importanţă conform P100-2006, construcţii de
importanţă redusa, conform anexei nr.2 a H.G.nr. 766 / 1996, construcţia se încadrează în categoria "D"
de importanţă - construcţii de importanţă normal, gradul de rezistenta la foc este: II.
Clădirea proiectată va avea regimul de înãlţimeS+P+1E. Sistemul constructiv propus este cu
zidărie portantă combinată cu sâmburi din beton armat.
- radier din beton armat
- pereţi portanţi din cărămidă GVP întăriti cu sâmburi si century din beton armat
- planşeu din beton armat
- acoperiş tip şarpantă din lemn.

Finisaje interioare
- tencuieli interioare obişnuite
zugrăveli cu vopsele lavabile
- placaje de faianţă în încăperi umede
- pardoseli reci din gresie.

Finisaje exterioare
- tâmplării din lpvc cu geam termopan
- tencuieli obişnuite pe placaj polistiren
- jgheaburi şi burlane din tablă zincată
- învelitoari din ţigle ceramice

Accesele în clădire se vor realiza de pe terenul proprietate privata pe care se gaseste cladirea,
clădirea va avea 7 accese, după cum urmează:
- Acces principal in locuinta( la nivelul parterului);
- Doua accese de pe terasa inspre living si locul pentru servit masa ( la nivelul parterului);
- Acces din terasa in biroul lociuntei ( la nivelul parterului);
- Doua accese auto pentru autovehicule familiei in garajele de la subsol.
- O usa de acces din exterior in subsolul locuintei
Ac = 122mp; Acd = 273 mp; Au = 301.2mp; V = 350 mc.

D. ELEMENTE DESCRIPTIVE DE INTERES SANITAR

1. Dotãri si utilitãţi
a. Asigurarea şi distribuirea apei potabile

Alimentarea cu apă a obiectelor sanitare din grupurile sanitare este asigurata de la un put forat
pana la realizarea retelei stradale.
Necesarul de apa conform STAS 1478/90 tabelele 2 si 4:
Qzi.med = N(1)xqs(1)
în care :
N(i) - numărul de utilizatori: consumatori fizici de apă;
N(1) = numărul de persoane
N(1) = 3 persoane;

- qs(i) - debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui


consumator pentru o activitate normală
qs(1) =20l/zi/persoană;
Qzi.med =3 x 20 = 60 l/zi = 0,06 m3/zi = 0.69l/s
Qlună = 30 x Qzi.med =1.8 m3/luna
Qan = 12 x Qluna =21.6 m3/an

b. Protectia calitatii apelor

Apele uzate de la grupuri sanitare, WC-uri vor fi ape uzate menajere obişnuite si se vor descarca în bazinul
vidanjabil pana la realializarea retelei de canalizare a localităţii.
Quz.zi = 0,8 x 0,69 mc/zi = 0,048 m3/zi
Quz.luna = 0,8 x 1.8 mc/luna = 1.44 m3/luna
Quz.an = 0,8 x 21.6 =17.28 m3/an

Având în vedere că există posibilitatea scurgerii apelor de ploaie din amonte, pentru eliminarea
acestui impediment se va realiza un sistem de drenaj în jurul clădirii.

c. Iluminat natural şi artificial

Iluminatul natural este soluţionat prin ferestre si usi. Iluminatul artificial va fi soluţionat prin corpuri
electrici de iluminat (neoane, becuri, spoturi), toate alimentate prin curent electric.

d. Încălzirea

 Asigurarea confortului termic al clădirii centralei termice pe gaz

 e. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza de la reteaua strala . Prin intermediul postului de


transformare se va realiza prin branşament electric alimentarea cu curent electric a investiţiei propuse
In aceasta etapa, pentru cladire se estimeaza o putere instalata necesara de 10kW
Alimentarea individuala a incaperilor se va face in regim momofazat, in sistem radial, de la un
punct trifazat amplasat la accesul in cladire.
Iluminatul general in spatii va fi de tip fluorescent, si incandescent.
Iluminatul grupurilor sanitare se va asigura cu corpuri de iluminat de tip AA- 103, etanse, echipate
cu lampi incandescente de 60 W.

2. Natura (denumirea) şi cantitãţile medii de reziduuri gazoase, lichide şi solide


rezultate din procesele tehnologice
Activitatea desfăşurată în cadrul spaţiilor nu este o activitate de producţie cu procese tehnologice
de pe urma cărora rezultă reziduuri. Activitatea care se desfãşoarã în spaţii, nefiind o activitate de
producţie, rezultatul lor nu se concretizeazã prin produse şi materiale finite.
Rezidurile solide şi lichide rezultate în cadrul activităţii desfăşurate sunt reziduri de tip menajer:
- solide - sunt prezentate la paragraful D4.
- lichide - sunt prezentate la paragraful D1b.
- gazoase.

3.Utilaje si aparate

Unitatea are dotare următoarele tipuri de utilaje, echipamente


(centrale termice, hidrofoare, etc.)

 1 buc. - centrala termica 35 kW

4. Modalitãti de colectare si indepãrtare a reziduurilor


a. Solide
Rezidurile solide vor fi colectate in recipiente metalice sau in cutii, cu pungi de material plastic inchise etans.
Pubelele vor fi spalate si dezinfectate periodic.
Rezidurile menajere sunt colectate în containere de salubrizare şi depozitate la groapa de gunoi a
localitatii. Se aproximeazã o cantiate de deşeuri menajere de la un nr de 3 pers :
M zi=0.5kg/ pers.zi X 3= 1.5 kg/ zi
M luna=30X1.5kg/zi= 45 kg/luna
M an=12X45 kg/luna= 540 kg/an

b. Lichide
Vezi capitolul D punct 1. privind canalizarea.

c. Gazoase
Nu este cazul.

5. Asigurarea cu anexe social - sanitare (vestiare, duşuri, WC)

Conform STAS nr. 1478/90, se respecta numarul de bai, respective obiecte sanitare.
Locuinta detine 3 camere de baie complet utilate.

6. Numãr de persoane pe loc de muncã si de schimb


Numarul de persoane care vor folosii locuinta este de 3. Doi adulti si un copil.

7. Locurile de muncã cu condiţii grele, nocive sau periculoase (


eşapãri sau deversãri de substanţe toxice, radiaţii etc. ) precum si alte mãsuri de
protecţie asigurate
Nu este cazul
8. Alte menţiuni
Nu e cazul.

E. ANEXE - PIESE DESENATE


- Certificat de urbanism
- Act de proprietate teren

- Piese desenate:
1. Plan de încadrare în zonă
2. Plan de situaţie scara 1 : 200
3. Plan parter scara 1 : 50

Întocmit,
Arh. Silvia Ghertan

Satu Mare, aprilie 2019. ……………………………….