Sunteți pe pagina 1din 6

CAPITOL/REFERINŢĂ 2

„MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR”


(MOI)

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARDE MOI

Sistemul de informaţii corespunde necesităţilor


STANDARD 1 MOI 1
instituţiei
Gestionarea informaţiilor respectă
STANDARD 2 MOI 2
confidenţialitatea şi securitatea datelor
Instituţia realizează culegerea şi prelucrarea
STANDARD 3 MOI 3
informaţiilor medicale
STANDARD 4 MOI 4 Sistemul de informaţii este evaluat constant

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 1 (MOI 1):

Sistemul de informaţii corespunde necesităţilor instituţiei


Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- nevoile instituţiei pentru baze de date structurate si
interoperabile (medicale și administrative), evaluate periodic.
- şefii sectoarelor de activitate, implicaţi în constituirea bazelor de
Dezvoltarea sistemului de
date (pacienți, financiar-contabilă, de resurse umane, DRG etc.)
informaţii şi informatizarea
ale sistemului de informaţii.
01.01 instituţiei sunt corelate cu
- procedura de control al accesului - accesare/restricţionare/nivel
nevoile de date şi informaţii ale
de acces, la sistemul informatic al instituţiei de către utilizatori din
instituţiei
diverse servicii/departamente/secţii etc., implementată.
- instruirea personalului pentru utilizarea bazelor de date,
efectuată conform planificării
Sistemul de informaţii al - datele privind activitatea medicală și cele privind activitatea
instituţiei permite evaluarea economică finaciară și administrativă sunt structurate într-o bază
01.02
îndeplinirii obiectivelor din planul de date care să permită realizarea unui „tablou de bord” cu toate
strategic rapoartele necesare managementului spitalului.
Instituţia aplică şi alte modalităţi
01.03 pentru îndeplinirea acestui
standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 2 (MOI 2):

Gestionarea informaţiilor respectă confidenţialitatea şi securitatea datelor

Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
Confidenţialitatea datelor - procedură specifică de acces, prelucrare şi protecţie a datelor
pacienţilor şi ale personalului medicale şi personale ale pacientului, implementată.
02.01
angajat este asigurată în orice - analiza datelor din chestionarul de satisfacţie a angajaților, făcută și
moment pe categorii profesionale.
Accesul la datele pacienţilor și
- responsabil al sistemului informatic al spitalului, al bazelor de date -
02.02 securitatea acestor date sunt
administratorul de sistem, cu responsabilităţi clar precizate.
asigurate
- procedură pentru păstrarea confidenţialității pacientului,
implementată.
- există o modalitate cunoscută și accesibilă pacienților pentru a face
reclamații cu privire la respectarea drepturilor lor
Instituţia protejează
- măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea și
02.03 informaţiile rezultate din
arhivarea datelor (fizic și electronic) cu caracter personal și medical
prelucrarea datelor pacienţilor
(împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,
dezvăluirii sau accesului neautorizat, inclusiv accesul fizic la server,
precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală),
existente.
Instituţia aplică şi alte
02.04 modalităţi pentru îndeplinirea
acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 3 (MOI 3):

Instituţia realizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor medicale

Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- întrebare privind secția sau departamentul unde
Conducerea stabileşte obiectivele serviciului de
03.02 a fost internat pacientul, conţinută în chestionarul
prelucrare a informaţiilor şi documentelor
de evaluare a satisfacţiei pacienţilor.
Serviciului de prelucrare a informaţiilor şi - elaborarea și difuzarea lunară a unui raport de
03.04 documentelor este răspunzător pentru calitatea date statistice privind activitatea spitalului pe
datelor medicale şi a sistemului de informaţii indicatori de management.
Instituţia aplică şi alte modalităţi pentru
03.05
îndeplinirea acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 4 (MOI 4):

Sistemul de informaţii este evaluat constant

Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
Instituţia asigură funcţionalitatea - contract de asistenţă tehnică de specialitate (mentenanţă
04.02
sistemului de informaţii hardware şi sofware) pentru sistemul informatic, valabil.
Instituţia aplică şi alte modalităţi pentru
04.03
îndeplinirea acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro