Sunteți pe pagina 1din 20

Justificare.

1. Care din următoarele legi ale fizicii ar fi


„modelul” care descrie comportarea unui 10. O bornă a unui circuit este descrisă ca
rezistor ideal in curent continuu: fiind flotantă (in gol); aceasta înseamnă si că:
a. Legea lui Ohm a. Prin borna respectivă nu circulă curent

2. La modul general un capacitor ideal C 11.Pentru o sursă ideală de curent (continuu),


oarecare introdus in serie cu o latură de circuit curentul pe la borne este, in primul rând
blochează componenta de curent continuu: independent:
a. adevarat a. de tensiunea la borne

3. La modul general un inductor ideal L


introdus in paralel cu o latură de circuit
12. In mod convențional (Kirchoff!), prin
scurtcircuitează componenta de curent de
raportare la un nod al unui circuit, semnul
curent continuu:
a. adevarat curentului este:
a. pozitiv când intră in nod
4. Pentru un capacitor (condensator) plan
13. Pentru un conductor metalic oarecare, de
oarecare, capacitatea este proporțională cu:
formă cilindrică, rezistența lui electrică este
a. Suprafata armaturilor
proporțională si cu:
a. lungimea
5. Aveți 3 capacitori cu valorile: C1=
300nF, C2=300000pF si C3= 0.3F. Dacă cei
14. Pentru un conductor metalic oarecare,
3 capacitori se conectează in serie, capacitatea
odată cu creșterea temperaturii, rezistența sa
lor echivalentă va fi:
electrică:
c. 100nF a. crește
Justificare.
15.La modul general tensiunea la bornele
6. Cât este puterea disipată P (exprimată in unui inductor oarecare L depinde de:
mW) de un rezistor ideal R=1 KOhm, care are a. viteza de variație a curentului pe la
la borne o tensiune continuă V=10V ? borne
a. 100 mW
Justificare. 16. Pentru o sursă ideală de tensiune
(continuă), tensiunea la borne este, in primul
7. La modul general, legătura intre putere si rând independentă:
energie înseamnă: a. de curentul pe la borne
a. puterea este energie raportată la timp
17. Pentru o undă, electrică sau mecanică,
8. Despre un consumator electric a cărui lungimea sa de undă  este legată de frecvența
putere electrică nominală este P =2400 W știm sa f prin intermediul:
că a funcționat un interval de timp de 10 a. vitezei de propagare a undei
minute. Energia absorbită de el in acest
interval de timp a fost de : 18. Rezistența electrică a unui bec
b. 0.4kWh (lămpi) cu incandescență este:
a. mai mică când este stins si mai mare
Justificare. când este aprins
9. Un terrawatt(TW) este mai mare decât un
petawatt(PW).
a. fals
1
19.La modul general, curentul pe la 25.La modul general pentru un circuit
bornele unui capacitor oarecare C electronic de tip poartă logică(si nu
depinde de: numai), caracteristica statică de transfer
a. viteza de variație a tensiunii la reprezintă:
borne a. dependența ieșirii de intrare

20.Avem un capacitor C = 5pF pe care 26.Pentru un circuit numeric (o poartă)


este acumulată o cantitate de sarcină Q care din următoarele caracteristici, de
= 100pC. Cat este tensiunea la bornele regulă, nu prezintă interes:
capacitorului: a. de amplitudine-frecvență
a. cca. 20 V
Justificare. 27.Marginile de zgomot de curent
continuu, pentru o familie de circuite
21.Aveţi 3 rezistori cu valorile: R1= integrate numerice, caracterizează si:
600 kOhmi, R2=600 kOhmi si R3= 0.6 a. imunitatea la perturbații
MOhmi. Dacă cei 3 rezistori se
conectează in paralel, rezistența 28.Pentru ca o familie de circuite
echivalentă va fi: integrate numerice să fie viabilă (si
a. cca. 200 kOhmi utilă), nivelele logice de intrare și
Justificare. respectiv ieșire trebuie să fie:
a. compatibile
22. Avețiun capacitor, inițial descărcat,
care se încarcă de la o sursă ideală de 29.Marginile de zgomot de curent
tensiune continuă printr-un rezistor. continuu, pentru o familie de circuite
Timpul de creștere (tr) al tensiunii la integrate numerice, depind si de
bornele capacitorului este: valoarea:
a. direct proporțional cu a. tensiunii de alimentare
capacitatea capacitorului
30. Pentru o poartă oarecare, care din
23. Pentru majoritatea circuitelor următoarele mărimi reprezintă un factor
numerice uzuale nivelele logice de influență extern:
reprezintă: a. tensiunea de alimentare
a. tensiuni asociate stărilor logice
31. Pentru o poartă oarecare, care din
24. Faptul ca pentru un circuit numeric
nivelele logice sunt definite in logică următoarele mărimi nu reprezintă un
pozitivă înseamnă că: factor de influență extern:
a. un nivel de „1” este mai pozitiv a. tensiunea de prag
decât unul de 32. Fan-out-ul, pentru o poartă logică
„0 dintr-o familie de circuite integrate

numerice, exprimă:
a. numărul maxim de intrări
similare, care poate fi comandat
de ieșire
2
40. Timpii de creștere (rise), respectiv de cădere
33. Fan-in-ul, pentru o poartă logică dintr-o (fall), pentru o formă de undă numerică
familie de circuite integrate numerice, exprimă: trapezoidală descriu, in primul rând:
a. numărul de intrări al unei porți a. întârzierea intrare-ieșire

34. Care din următoarele elemente in mod tipic 41. Timpii de creștere (rise), respectiv de cădere
nu afectează caracteristica statică de transfer a (fall), pentru o formă de undă numerică in
unui circuit numeric: reprezentare trapezoidală, se măsoară față
a. viteza de variație a semnalului de amplitudinea impulsului:
a. între 10% si 90%
35. Pentru o caracteristică statică de transfer a
unui inversor numeric, pe axa x (abscisa) va fi 42. In contextul caracterizării unei forme de
reprezentat(ă): unda numerice periodice explicați acronimul
a. Tensiunea de intrare PWM.
Pulse-width-modulation este o tehnică
36. Pentru un circuit numeric (o poartă), care folosită pentru a varia în mod controlat
din următoarele informații nu pot fi tensiunea dată unui dispozitiv electronic
determinate pe baza caracteristicii statice de
transfer: 43. Timpul de propagare, pentru o poartă
a. timpul de propagare oarecare, descrie:
a. întârzierea intrare-ieșire
37. Pentru o poartă logică oarecare dintr-o
familie de circuite integrate numerice, 44. Pentru un circuit numeric (o poartă), care
caracteristicile de intrare sau de ieșire utile sunt din următoarele informații pot fi determinate
caracteristici: numai pe baza caracteristicii statice de transfer:
a. tensiune - tensiune a. nivelele logice

38. Un semnal numeric periodic, de perioada 45. Care din următoarele metale/elemente nu
T=100nsec are factorul de umplere de 20%. Cât este utilizat efectiv pentru realizarea/fabricarea
este durata aproximativă cat forma de undă este circuitelor integrate contemporane:
in „1”: a. californiu
a. 20nsec
Justificare.
46. Care din următoarele materiale este folosit
39. Un semnal numeric periodic, are perioada
ca un conductor la realizarea unui microcircuit
T=66nsec. Care este valoarea aproximativă a (cip) modern:
frecventei, exprimată in MHz: a. siliciu monocristalin
a. 15MHz
Justificare. 47. Care ar fi ordinul de mărime (x) al
capacității de intrare al unei intrări a unui circuit
integrat numeric CMOS:
a. x 1pF

48. Care din următoarele valori ar fi credibilă


dacă este vorba de căderea de tensiune la
bornele unei diode
electroluminiscente (LED), in conducție
directă si aprinsă:
a. mai mică de 5V

3
a. 3 sau 4 terminale
49. Comparativ cu o diodă p-n, o diodă Schottky Justificare(Desenați si simbolul/simbolurile!).
(metal-semiconductor) are si o cădere de tensiune in
conducție directă:
58. Care din următoarele perechi de tensiuni ar
a. mai mică
reprezenta nivele logice de intrare valide („0”, L si „1”,
H) o poartă alimentată la Vcc=5V si descrisă ca având
50. Diodele Schottky sunt utilizate in circuitele TTL
intrarea compatibilă TTL:
Schottky si pentru a limita:
a. VIL=0.5V si VIH=3.5V
a. saturația unui TBJ
59. Care din următoarele perechi de tensiuni ar
51. Pentru o diodă Schottky (metal-semiconductor)
reprezenta nivele logice de intrare valide („0” si „1”) o
care din următoarele ar fi o valoare aproximativă a
poartă alimentată la Vcc=5V si descrisă ca având
tensiunii de conducție directă:
intrarea compatibilă CMOS:
c. 0.35V
a. VIL=0.2V si VIH=4.8V
52. Care din următoarele ordine de mărime (x) ar fi
credibile dacă este vorba de curentul de grilă al unui 60. Pentru un circuit TTL modern (de ex. 74ALS), cu
tranzistor MOSFET intr-un regim normal de etaj de ieșire normal (totem-pole), care din următoarele
funcționare: relaţii intre curenţii de ieşire Io (ca valori absolute)
a. x mA pentru cele două stări ale ieşirii (H,L), este adevărată:
a. IOH << IOL
53. Un tranzistor MOSFET cu canal n diferă de unul cu
canal p si prin: 61. Pentru un circuit CMOS modern(de ex. 74AHC),
a. semnul tensiunii de prag cu etaj de ieşire normal(totem-pole), care din
următoarele relaţii intre curenţii de ieşire Io (ca valori
54. Pentru un inversor numeric minimal realizat cu un absolute) pentru cele două stări ale ieşirii (H,L), este
MOSFET cu canal n (indus), tranzistorul in cauză este adevărată:
utilizat într-o conexiune: a. IOH ≈ IOL
a. sursă comună
62. Care din următoarele valori de tensiune se
55. Desenați schema electrică completă (incluzând încadrează într-un nivel logic TTL de „1” (H)
alimentarea) a unui inversor bipolar (cu TBJ de tip standardizat (şi valid):
npn), cu sarcină rezistivă. a. 2.4V

56. Desenaţi schema electrică completă (incluzând


alimentarea) a unui inversor NMOS cu sarcină 63. Aveţi de conectat un LED la ieşirea unui inversor
rezistivă. TTL, ca „martor” pentru starea ei (LED aprins: ieşirea
in „0”, cu VOL = 0.2V/IOL=8mA, Vcc=5V). Conducţia
directă a LED-ului este caracterizată de VF=2V la
57. La modul general un tranzistor MOSFET este cu
IF=8mA. Care din următoarele valori ar fi corectă
dispozitiv cu: pentru rezistența de limitare a curentului prin LED:
a. cca. 0.35 kOhmi
Justificare(Desenați si schema).

64. Avem de comandat un releu electromecanic(o


sarcină inductivă) cu ieșirea unei porţi TTL sau CMOS
normale (Vcc=5V). Dacă releul este caracterizat prin
valorile nominale Un=24V si In=50mA ce fel alte
dispozitiv(e) externe ar trebui să mai utilizăm pentru
realizarea unei interfeţe de „putere”:
a. o dioda pn si un rezistor

4
65. Avem de conectat un comutator electromecanic pe
una din intrările unei porți CMOS, comutator a cărui 72. Desenați schema unui integrator RC de ordinul 1
stare (închis/deschis) să fie interpretată corect logic de (cu un singur R si un singur C) conectat la intrarea unui
intrarea porții; pentru aceasta mai avem nevoie si de: inversor cu intrare trigger Schmitt. Comentați care ar
a. Un rezistor conectat către Vcc fi motivele pentru care ar fi pus acolo.
Justificare(Desenați si o schemă).
73. Un circuit integrator RC de ordinul 1 (cu un singur
66. Curentul de ieşire al unei porți TTL oarecare, cu R si un singur C) poate fi conectat la intrarea unei porţi
ieșire normala (totem-pole), este: si cu scopul :
a. pozitiv când ieşirea este in „0” si negativ când a. introducerii unei întârzieri suplimentare
ieşirea este in „1”
Justificare.
74. Pentru o poartă oarecare timpii de propagare
67. O ieșire de poartă descrisă ca fiind de tip colector standard tpLH si tpHL se măsoară, față de amplitudinea
(sau drenă) in gol, poate: formelor de undă trapezoidale de la intrare, respectiv
a. Absorbi curent, dar nu poate debita ieșire:
a. la 50%
68. In cazul unui circuit TTL oarecare, cu ieșire
normală, de tip totem-pole, în urma scurtcircuitării 75. Pentru o poartă oarecare timpii de propagare
ieşirii în “0” la tensiunea de alimentare Vcc=5V: standard tpLH si tpHL reprezintă:
a. etajul de ieşire se distruge a. o măsură a întârzierii

69. In cazul unui circuit TTL oarecare, cu ieşire 76. Care din următoarele coduri de circuite integrate
normală, de tip totem-pole, în urma scurtcircuitării numerice nu este unul al unui circuit bipolar TTL:
ieşirii în “1” la masă : c. 74HCT04
a. nu se întâmplă nimic, dacă scurtcircuitul
durează relativ puțin 77. Care din următoarele coduri de circuite integrate
numerice nu este unul pentru un circuit CMOS:
70. Nivele de intrare compatibile CMOS înseamnă si a. 74ALS04
că tensiunea de prag a porții CMOS in cauză este:
a. jumătate din tensiunea de alimentare 78. Tensiunea de alimentare nominală a unui circuit
numeric este descrisă ca fiind Vcc = 5V +/- 5%. Care
71. Dacă dorim să comandăm un LED (aprins-stins) cu din următoarele tensiuni se încadrează in plaja dată:
ajutorul unei ieşiri de circuit numeric, in proiectarea b. 4.85V
interfeţei trebuie să ţinem cont si de: Justificare.
a. culoarea LED-ului
79. Avem mai multe porți NAND de tip cu colector in
Justificare. gol, ale căror ieşiri sunt legate împreună. Funcţia logică
realizată prin aceasta cablare este:
a. un AND cablat intre ieșirile lor

5
87. Desenați cel puțin 2 scheme care să reprezinte
modalități de a obține o poartă NAND2 (SI-NU 2
80. Care din următoarele „porți” componente, pot fi intrări) dintr-o poartă NAND4 (SI-NU 4 intrări), de tip
utilizate (doar ele!) la realizarea unei porți (unei CMOS.
funcții) XOR2:
a. Două inversoare (NOT), o poartă OR2, două 88. Desenați cel puțin 2 scheme care să reprezinte
porți AND2 modalități de a obține o poartă NOR3 (SAU-NU 3
Justificare(Desenați si o schemă). intrări) dintr-o poartă NOR4 (SAU-NU 4 intrări), de
tip CMOS.
81. Scrieți o tabelă de adevăr pentru o poartă XOR2
(un SAU-EXCLUSIV cu 2 intrări). 89. Deosebirea intre familiile (seriile) de circuite
CMOS 74HCT si 74HC ar fi că:
a. Seria 74HCT are intrarea compatibilă TTL

90. Dacă prin intermediul ieşirii unui circuit numeric


de putere ar trebui să comandăm (on-off) o sarcină
82. Scrieți o tabelă de adevăr pentru o poartă XOR3 inductivă de mică putere, de care din următoarele legi
(un SAU-EXCLUSIV cu 3 intrări)! si/sau teoreme ar trebui sa ţinem cont in proiectarea
sistemului:
a. Faraday-Lenz

91. Dacă prin intermediul ieşirii unui circuit numeric


de putere ar trebui să comandăm (stins-aprins) un bec
cu incandescenţă de mică putere, de ce ar trebui sa
ţinem cont:
83. Care din următoarele porți, ar putea să fie utilizate a. de rezistența neliniară a becului
ca un inversor, prin conectarea intrărilor „neutilizate” Justificare.
in „1” (H):
a. NAND3 92. O intrare In a unei porţi CMOS sau TTL este
Justificare (relație si schema). conectată printr-un rezistor R =1kOhm la o sursă de cc
Vx ca in figură (cu masa comună cu sursa de
84. Care din următoarele porți, ar putea să fie utilizate alimentare a porţii).
ca un inversor, prin conectarea intrărilor „neutilizate” Vx------R------In
in „0” (L): Care va fi tensiunea pe pinul Px daca Vx= - 3V:
e. NOR4 a. cca. - 0.7V
Justificare (relație si schema). Justificare(inclusiv o schema).
85. Pentru o poartă XOR2 (cu 2 intrări) cum ar trebui
93. O intrare In a unei porţi CMOS, alimentată la
sa conectăm cealaltă intrare pentru a obține un
Vcc=5V este conectată ca in figură. Cele două
inversor:
rezistoare R1=84 KOhmi si R2 = 16 KOhmi sunt
a. in „1”
înseriate si se conectează cu nodul comun la acest pin
Justificare(relație).
si respectiv la Vcc si masă:
In
86. Care din următoarele porți componente pot fi
Vcc ----R1---|- --R2----Masă
utilizate (doar ele!) la realizarea unei porți NAND4:
Valoarea tensiunii pe pinul In este:
a. AND2, AND2, NAND2
a. cca. 0.8V
Justificare (Desenați schema de conectare si scrieți
Justificare.
relațiile justificative).

6
94. ***O ieşire O a unei porţi CMOS, 101. O poartă cu intrare de tip trigger
alimentată la Vcc=5V este in „1”(H). Două Schmitt trebuie in mod obligatoriu utilizată
rezistoare R1 si R2 de 200 KOhmi sunt atunci când avem un semnal de intrare:
înseriate si se conectează la acest pin si a. cu timpi de front mari
respectiv la masă, ca mai jos:
O ----R1--x--R2----Masă 102. La un sistem numeric oarecare, una
Care este valoarea tensiunii pe nodul comun x din principalele surse de zgomot este legată
al celor 2 rezistoare: de:
a. cca. 5V a. viteza mare de variaţie a curenţilor de
b. cca. 3.75V alimentare
c. cca. 2.5V
d. cca. 1.25V 103. Puterea consumată de o poartă CMOS
Justificare. in regim static, in condiţii normale de
funcţionare, este:
95. O poartă cu intrare de tip trigger Schmitt a. nesemnificativă
are:
a. 2 tensiuni de prag diferite 104. Puterea consumată de o poartă CMOS
in regim dinamic este:
96. Pentru o poartă cu intrare de tip trigger a. direct proporţională cu capacitatea de
Schmitt, histerezisul caracteristicii statice de sarcină
transfer reflectă:
a. dependența de sensul de variație al 105. In condiţii normale de funcţionare,
tensiunii de intrare curentul de intrare pentru o poartă CMOS
este:
97. Desenați caracteristica statică de a. de ordinul x 10 mA
transfer Vout=Vout (Vin) pentru un inversor
cu intrare trigger Schmitt; marcați
corespunzător tensiunea sau tensiunile de 106. O rezistenţă de 1KOhm conectată
prag! serie între ieşirea unei porţi şi respectiv
intrarea alteia:
98. O poartă cu intrare de tip trigger Schmitt, a. afectează numai regimul dinamic
împreună cu un grup RC, poate fi utilizată si dacă intrarea este CMOS
la realizarea unui:
a. circuit de tip oscilator numeric 107. Pentru o poartă CMOS, în regim
static, dacă se conectează o rezistenţă de
99. Pe o intrare a unei porţi TTL este adus 1KOhm între sursa de alimentare si borna de
semnalul de ieşire, compatibil TTL, al unui alimentare (VDD sau Vcc) a circuitului, este
optocuplor comun (lent, etajul de ieșire fiind afectat numai:
realizat cu fototranzistor); de ce ar trebui să a. consumul de regim static
ţinem cont? Justificare.
a. de faptul că intrarea nu este sau nu de
tip trigger Schmitt
Justificare.

100. O poartă cu intrare de tip trigger


Schmitt nu ar putea fi utilizată direct pentru:
a. Realizarea unui circuit de tip redresor
pentru un contact

7
108. Conexiunea (borna) de masă (GND) a 116. Pentru o poartă CMOS din seriile
unui circuit integrat numeric uzual TTL sau standardizate (cum ar fi 4000 sau 74HC)
CMOS trebuie să fie, de regulă: existența unei intrări flotante (in gol) poate
a. la potenţialul de referinţă, de 0V afecta si:
a. curentul de alimentare
109. Care este numărul minim de
tranzistoare MOSFET necesar pentru 117. Două sau mai multe ieşiri de porţi se
realizarea unei porţi CMOS NOR cu 3 intrări: pot conecta (lega) împreună numai dacă:
a. 6 a. ieşirile porţilor sunt de tip colector(sau
drenă) in gol
110. Pentru o poarta CMOS minimală
numărul de tranzistoare MOSFET cu canal n 118. Care din următoarele categorii de
(N) si respectiv cu canal p (P) utilizate este: circuite nu sunt utilizate principial pentru
a. N=P implementarea magistralelor numerice:
a. convertoare analog-numerice

111. Desenați schema electrică minimală 119. Două sau mai multe ieşiri de porţi cu
dar si completă (incluzând alimentarea) ieşire de tip tri-state se pot conecta (lega)
pentru o poartă CMOS de tip NAND2 (cu 2 împreună dacă:
intrări). a. la un moment dat doar o ieşire este
activă
112. Care din următoarele dispozitive
electronice pasive (R, L, C) ar fi si ele 120. Unul din principiile de bază utilizat la
necesare pentru implementarea magistralelor numerice
„deparazitarea” unui contact electromecanic (multipunct) uzuale este:
utilizat ca intrare numerică: a. multiplexarea in timp
a. un R si un C
121. Ieșirea unei unice porți cu drenă in gol
113. Necesitatea „deparazitării”, in este in starea „0” dar nu are rezistenţa de
anumite situații, a unui contact sarcină externă conectată către o tensiune de
electromecanic utilizat ca o intrare alimentare Vcc. Ce tensiune am măsura intre
numerică pentru o poartă este legată de: borna de ieşire si masă:
a. vibraţia contactului a. cca. 0V
Justificare.

114. Care din următoarele valori de 122. Ieșirea unei unice porți cu drenă in gol
tensiuni de alimentare Vcc ar fi corectă pentru este in starea „1” dar nu are rezistența de
un circuit numeric din seria/familia 74HCT sarcină externă conectată către o tensiune de
sau 74ACT: alimentare Vcc. Ce tensiune am măsura intre
a. 4.5V borna de ieșire si masă:
Justificare. a. Vcc
Justificare.
115. Pentru o poartă CMOS obișnuită din
seriile/familiile standardizate (ex. 4000 sau
74HC) a lăsa o intrare flotantă (in gol) este un
lucru:
a. interzis
Justificare.

8
123. Circuitele numerice având ieşirea de 130. Fenomenul de descărcare
tip colector (sau drenă) in gol pot fi utilizate si electrostatică (ESD) este de regulă asociat
la translația: unui transfer foarte rapid:
a. nivelelor logice a. de sarcină electrică

124. Avem mai multe porți cu ieșire de 131. Pentru un circuit CMOS circuitul
tip cu colector (drenă) in gol, ale căror ieșiri intern de protecţie la descărcări electrostatice
care sunt legate împreună. Pentru a utiliza (ESD) este realizat in esenţă cu:
aceasta ieșire comună mai avem nevoie sa a. o reţea internă de capacitori
mai conectam la acest nod:
a. un rezistor către o tensiune de 132. Având la dispoziție o incintă care in
alimentare ingineria electrică ar fi descrisă ca o cușcă
Faraday, care din următoarele nu si-ar
125. Utilizarea unui releu electromecanic justifica locul in interiorul acesteia:
intr-un sistem numeric, si nu numai, este a. un rezistor
uneori o soluţie (nu chiar ideală) si pentru
realizarea unei: 133. Acumularea de sarcină electrică pe
a. izolări galvanice
corpul uman, prin diverse mecanisme
triboelectrice (bazate pe frecare), este posibilă
126. Dispozitivul electronic numit
si pentru că acesta poate fi asimilat si unui:
optocuplor este, in forma sa cea mai simplă, a. capacitor
alcătuit in mod tipic din:
a. un LED pe intrare si un fototranzistor
pe ieşire 134. Care din următoarele perechi de
Justificare. (Desenați si schema acestui materiale ar dezvolta prin frecare o cantitate
optocuplor) sesizabilă de sarcină electrică:
a. sticlă- blana de pisică
127. Dispozitivul electronic numit
135. Pentru un circuit CMOS apariţia
optocuplor este, este utilizat in mod tipic intr-
fenomenului de latch-up (zăvorâre) este
un sistem numeric si pentru a realiza (tipic
corelată si cu:
intre intrări si ieșiri):
a. izolarea galvanică a. aplicarea unei tensiuni de intrare mai
mari decât tensiunea de alimentare
128. Aveți la dispoziție o sursă Vcc =
+5V, un circuit inversor numeric (de ex. 136. Pentru un circuit CMOS apariția
74HCT04), 2 rezistori, R1=10KOhmi si fenomenului de latch-up (zăvorâre) este
R2=300Ohmi, un LED (cu corelată cu intrarea in conducție a unei
VF=2V/IF=10mA) si un comutator structuri interne bipolare parazite similare
electromecanic K. Desenați o schemă unui:
a. tiristor
electrică completă si corectă in care LED-
ul, conectat la ieșirea inversorului, să se
aprindă atunci când comutatorul, aflat la 137. Un circuit CMOS in urma
intrarea inversorului, este închis (on). apariției fenomenului de latch-up (zăvorâre):
a. devine nefuncțional si se încălzește
129. Desenați o schemă in care, la
ieșirea unei porți CMOS moderne, de tip
XOR2 (de ex. 74HC86, alimentat la
Vcc=5V) să fie conectat corect un LED, care
să fie aprins atunci când ieșirea este in „0”
(L). Intrările porții trebuie să fie conectate
astfel încât LED- ul să fie aprins. Comentați.
9
145. Standardul de comunicație serială
138. Care din următoarele scenarii duc la RS-232 permite doar o comunicație ce poate fi
apariția fenomenului de latch-up (zăvorâre) descrisă si ca:
pentru un circuit CMOS: a. punct la punct
a. aplicarea tensiunii de alimentare si pe
intrarea circuitului alimentat 146. ***Care din următoarele perechi de
tensiuni ar reprezenta corect 2 nivele logice
139. Un varistor, ca element de circuit, are valide (Mark/Space) pentru standardul de
in comun cu un bec cu incandescență faptul că comunicație seriala RS-232:
este: a. 0 V / -5
a. o rezistența neliniară V b. -
6V /+7V
140. Pentru protecția externă a intrării unui c. -0.1V / +0.1V
circuit numeric la fenomenul de descărcare
electrostatică precum si la alte supratensiuni 147. Pentru a realiza o comunicaţie serială
se pot utiliza si: RS-232 bidirecţională intre două sisteme
a. izolatori numerice (cu surse de alimentare diferite)
avem nevoie de:
141. Pe o masă din plastic (o piesă de a. 2 fire
mobilier) vedeți un circuit integrat, eventual Justificare(Desenați si o schemă):
unul cu foarte mulți pini. A îl atinge direct cu
mâna, fără nici o precauție, este: 148. Pentru a realiza o comunicaţie serială
a. periculos pentru circuit RS-485 bidirecţională half-duplex intre două
sisteme numerice avem nevoie de minim:
142. Pentru orice circuit integrat CMOS, si a. 2 fire
nu numai, fenomenul de descărcare Justificare (Desenați si o schemă)
electrostatică (ESD) este unul:
a. periculos 149. Standardul de comunicaţie serială RS-
232 este descris si ca fiind unul cu
143. Având la dispoziție o bară de sticlă „semnalizare”:
sau de masă plastică, pentru a genera o a. asimetrică
cantitate mare de sarcina prin mecanismul
triboelectric(prin frecare), avem nevoie si de 150. Standardul de comunicaţie serială RS-
o: 422/485 este descris si ca fiind unul cu
a. o blană de pisică „semnalizare”:
a. Diferenţială
144. Cel mai bun material izolator (cu cea
151. Nivelele logice RS-232 prin raportare
mai mică permitivitate dielectrică relativă)
la cele RS-422/485 sunt descrise ca fiind:
este:
a. compatibile
a. sticla
152. Pentru un circuit numeric având o
intrare descrisă ca fiind de tip diferențial,
tensiunea de intrare este definită/măsurată ca:
a. o diferență de tensiune intre cele
două borne de intrare
153. Pentru un circuit numeric având o
ieșire descrisă ca fiind de tip asimetric,
tensiunea de ieșire este definită/măsurată față
de:
a. borna de masă Gn
10
154. Ieșirea unui circuit de tip emițător A E X
(driver) de tip RS-232 poate fi conectată
direct la intrarea unui receptor (receiver) de
tip RS-422/485 astfel încât acesta să
funcționeze corect:
a. adevărat
162. Dacă un circuit numeric are o intrare
Justificare descrisă ca fiind flotantă, ea este de fapt o
intrare:
155. Două sau mai multe ieșiri ale unor a. Conectată la nimic
circuite de tip emițător (driver) de tip
RS-232 pot fi conectate/legate intre ele: 163. ***In practica realizării interfeței
a. fals intre familii diferite de circuite integrate
numerice, prin translația de nivele se înțelege:
156. Care din următoarele standarde a. Adaptarea nivelelor logice de
(electrice) de comunicație permit legarea intre ieșire/intrare astfel încât ele să devină
ele (cablarea) a două sau mai multe ieșiri de compatibile
emițătoare/drivere: b. Adaptarea poziției prin translație a
a. RS-232 circuitului
c. Adaptarea (traducerea) foii de catalog
157. ***Un circuit receptor sau emițător a circuitului
RS-422/RS- 485 are întotdeauna două borne
de intrare: 164. Pentru a realiza o translaţie de nivele de
a. adevărat tip
b. fals „de la mai mare la mai mic” (de ex. de la 5V -
> la 3.3V) putem utiliza o poartă CMOS:
158. ***Un circuit receptor sau emițător a. Cu ieşire de tip drenă in gol
RS-232 este întotdeauna unul cu caracter
inversor:
a. adevărat 165. Pentru a realiza o translaţie de nivele de
b. fals tip
„de la mai mic la mai mare” (de ex. de la
159. ***Un semnal cu un nivel logic RS- 2.5V -> la 3.3V) putem utiliza o poartă
232 se poate aplica fără nici o problema pe CMOS:
intrarea compatibilă TTL a unui circuit a. Cu ieşire de tip drenă in gol
numeric oarecare:
a. adevărat 166. Care din următoarele circuite numerice
b. fals nu sunt tipic utilizate pentru implementarea
Justificare magistralelor numerice (de tip multi-punct):
a. multiplexoare
160. Pentru un circuit având o ieşire de tip
tri-state cea de a treia stare a ieşirii este: 167. In cazul unei magistrale numerice
a. o stare de impedanţă foarte mare (multi- punct) descrisă ca fiind una de tip tri-
state, avem un conflict de magistrală (pentru o
linie/un bit de magistrală) dacă:
161. Completați si comentați corespunzător
a. Nu poate exista o astfel de situație
tabela de adevăr a următorului circuit (buffer
neinversor cu intrare de activare activa in
„1”/H)Acu ieșire de tip tri-Xstate:

E 11
168. Un circuit de tip oscilator numeric este b. Justificare(Desenați si o schemă a
in primul rând descris si ca un circuit CBB-ului in cauza).
basculant de tip:
a. Astabil 176. Pentru un CBB de tip D cu comutare pe
front există si intrări descrise ca asincrone,
169. Având ca mărime de intrare un impuls pentru Reset/Clear (ștergere, aducere in „0”)
numeric activ in „1” de durată T1, dacă ar si Preset (aducere in „1”). Aceasta înseamnă
trebui ca pe baza lui să elaborăm o mărime de că intrările respective:
ieșire de tip impuls numeric activ in „1”, de a. nu sunt condiţionate de semnalul de
durata T2>T1, una din cele mai simple soluții ceas
folosește un circuit:
a. Astabil 177. Pentru un CBB de tip D cu comutare
pe front intrarea de date trebuie să fie:
170. Faptul ca un circuit numeric secvenţial a. stabilă cu un timp de setup(pregătire)
este descris ca fiind sincron înseamnă in înainte de frontul activ
primul rând că:
a. modificarea stării (stărilor) este strict 178. Pentru un CBB de tip D constrângerea
corelată cu un semnal de ceas respectării timpilor de setup(pregătire) si
hold(menținere) este legată de fenomenul de:
171. Care din următoarele acronime nu ar a. metastabilitate
reprezenta un tip standardizat de CBB:
a. V-K 179. Este posibil ca unul sau mai multe
CBB de tip D să aibă si ieșiri de tip tri-state:
172. Un CBB de tip D latch este descris ca a. da
fiind si transparent atunci când, la un moment
dat de timp: 180. ***Pentru un CBB de un tip oarecare
a. Ieșirea lui urmărește intrarea există si un parametru dinamic numit un timp
de propagare intrare- ieșire, similar unei porți:
173. Pentru un CBB de tip D cu comutare a. adevărat
pe front intrarea de date trebuie să fie: b. fals
a. stabilă cu un timp de hold după frontul
activ
181. Cum aţi descrie conceptul de acces
174. Un CBB de tip D cu comutare pe front aleatoriu pentru un circuit de memorie?
diferă de unul de tip D - latch si prin: a. Orice date (de la adresele
a. momentul de timp la care informaţia corespunzătoare) pot fi accesate in
este memorată si respectiv transferată orice ordine
la ieşire
182. Cum ați descrie conceptul de acces
175. Pentru un CBB de tip D cu comutare secvențial pentru un circuit de memorie?
pe front numărul minim total de intrări si c. Datele (de la adresele
ieşiri (excluzând bornele de alimentare) ar fi: corespunzătoare) pot fi accesate doar
a. 3 sau 4 într-o ordine prestabilită

183. Un circuit de memorie descris ca fiind


volatil:
a. nu își păstrează conținutul după
întreruperea alimentării

12
191. Un circuit de memorie SRAM este
184. Care din următoarele tehnologii de descris ca având dimensiunea de 2048 de
realizare (si acronime) pentru circuitele de cuvinte de 16 de biţi. Capacitatea sa totală
memorie descriu o memorie volatilă: exprimată in biţi este:
a. SRAM a. 32 Kbiti
Justificare
185. O celulă de memorare SRAM este in
esență: 192. Un circuit de memorie SRAM este
a. un CBB descris ca având dimensiunea de 4096 de
cuvinte de 32 de biţi. Capacitatea sa totală
186. O celulă de memorare DRAM este in exprimată in octeţi (Bytes) este: :
esență: a. 16 K octeţi
a. un capacitor
Justificare
187. Care din următoarele tipuri de cicluri
193. Un circuit de memorie SRAM (cu
de acces nu există pentru circuit de memorie
interfață paralelă) este descris ca având 16
de tip EPROM:
linii (biți) de adresă precum si cuvinte de 32
a. împrospătare
de biți. Capacitatea sa totală exprimată in
octeți (Bytes) este:
188. ***Un circuit de memorie DRAM
a. 64 K octeți
clasic este descris ca având capacitatea de 256 b. 256 K octeți
Kilo cuvinte. Magistrala sa de adrese ar c. 512 K octeți
trebui să aibă 18 linii/biți d. 1 M octet
(2 =262144=256k). Totuși el are numai 9
18
Justificare
conexiuni exterioare pentru adrese (A0..A8).
Este posibil? 194. Pentru un circuit de memorie, cu
a. adevărat organizare matricială a celulelor de bit,
b. fals
utilizarea unor circuite interne de decodificare
Justificare:
permite:
a. reducerea numărului de linii de adresare
189. Câte cuvinte de date pot fi adresate
Justificare
pentru un circuit de memorie SRAM având o
magistrală de adrese formată din 16 linii
195. Un circuit de memorie SRAM are si
(A0..A15):
un semnal de intrare utilizat pentru activarea
a. 64 Kcuvinte
ieșirii(lor) (tipic numit /OE- Output Enable).
Justificare:
Aceasta denotă că avem un circuit cu:
a. intrări si ieșiri de date comune
190. Un circuit de memorie EPROM (cu
interfaţă paralelă) este descris ca având 196. Diagramele temporale utilizate pentru
capacitatea de a adresa 256 Kilo cuvinte. descrierea unui ciclu de acces la un circuit de
Magistrala sa de adrese are: memorie exprimă in primul rând:
c. 18 linii
a. restricții temporale pentru si
Justificare:
intre toate semnalele de interfață

197. Conţinutul deja programat al unui


circuit de memorie EPROM de tip OTP poate
fi șters/reprogramat:
a. prin expunere la radiaţie UV

13
198. Un circuit de memorie de tip EPROM
propriu-zis poate fi șters numai prin expunere la:
a. radiație gamma 208. Pentru un circuit de memorie de tip
NAND FLASH mecanismul de acces la
199. Circuitele de memorie de tip FLASH informaţie (scriere sau citire) poate fi descris ca:
diferă de cele EEPROM propriu-zise in primul a. secvenţial
rând prin:
a. numărul maxim posibil de operaţii de 209. O celulă de memorare DRAM este in
ştergere/scriere esență un:
a. inversor MOS
200. Un circuit de memorie de tip NOR
FLASH poate fi șters si programat si la nivel de 210. Circuitele DRAM moderne există numai in
octet sau cuvânt: varianta SDRAM, adică de circuite DRAM:
a. adevărat a. sincrone
b. fals
211. O celulă de memorare SRAM diferă de
201. Circuitele de memorie de tip NAND una DRAM si prin:
FLASH diferă de cele NOR FLASH si prin: a. numărul de tranzistoare per celula
c. modul in care este accesată informaţia
212. Un circuit DRAM tipic foloseşte linii de
adrese multiplexate in timp pentru:
202. ***Un circuit de memorie de tip NOR a. A reduce timpul de acces
FLASH poate fi utilizat direct ca memorie de
program pentru o arhitectura de calcul (de o 213. In contextul circuitelor de memorie
unitate centrala): SDRAM explicitați acronimul DDR.
a. adevărat
b. fals 214. Avem un circuit de memorie despre care
știm sigur că este de tip SRAM, de ex. unul cu
203. ***Un circuit de memorie de tip NAND organizarea de 256k cuvinte x 8biti (un octet).
FLASH poate fi utilizat direct ca memorie de Circuitul este funcțional intr-un sistem, dar
program pentru o arhitectura de calcul (unitate pentru câteva zeci de secunde i se întrerupe
centrala): tensiunea de alimentare. După revenirea tensiunii
a. adevărat de alimentare conținutul lui va fi:
b. fals a. neprecizat
Justificare.
204. In contextul circuitelor de memorie
NAND FLASH explicitați acronimul SSD. 215. Avem un circuit de memorie despre care
știm sigur că este de tip NOR FLASH, de ex.
205. In contextul circuitelor de memorie unul cu organizarea de 256k cuvinte x 8biti (un
NAND FLASH explicitați acronimul MMC. octet). Circuitul este funcțional intr-un sistem,
dar pentru câteva zeci de secunde i se întrerupe
206. Necesitatea împrospătării periodice a tensiunea de alimentare. După revenirea tensiunii
informaţiei memorate este legată de utilizarea de alimentare conținutul lui va fi:
circuitelor de memorie: a. identic cu cel dinainte
a. DRAM

207. Un circuit de memorie SRAM diferă de


unul DRAM in primul rând prin:
a. mecanismul de selecție si adresare

14
216. Acronimele SPI si I2C caracterizează, 224. Un capacitor de decuplare a
si pentru unele circuite de memorie, utilizarea alimentării unui circuit integrat numeric se
unei magistrale: conectează față de bornele de alimentare ale
a. seriale acestui circuit:
a. In paralel
217. Magistralele SPI si I2C utilizate si Justificare. (Desenați si o schema din care sa
pentru unele circuite de memorie sunt rezulte si cum se conectează !)
descrise si ca:
a. sincrone 225. Un capacitor de decuplare trebuie
Justificare. conectat fată de bornele de alimentare ale
circuitului numeric decuplat:
218. Care din următoarele a. cât mai aproape
concepte/tehnologii le asociați in primul rând
cu magistrala I2C întâlnită si la unele circuite 226. Care din următoarele tipuri constructive
de memorie cu acces serial: de capacitori ar fi adecvat pentru decuplarea
a. Open-drain alimentării unui circuit numeric?
a. Capacitor ceramic multistrat
219. ***Doua circuite de memorie, de
exemplu EEPROM, având capacitatea de 227. Diafonia descrie un efect de:
16Kbiti si respectiv 64Kbiti, cu interfață de a. interferenţă intre două semnale
tip I2C, pot avea aceiași încapsulare si
același număr de pini:
a. adevărat 228. Pentru un sistem numeric, cuplajele
b. fals
capacitive parazite, ca mecanism de generare
a zgomotului, sunt legate de:
220. Pentru un circuit de memorie cu
a. variația tensiunilor
interfață serială (gen I2C sau SPI) unul de
câștiguri este că numărul de terminale ale
capsulei circuitului este independent de: 229. Care din următoarele ar putea fi
a. timpul de acces considerată ca o sursă supremă de zgomot
electromagnetic:
a. explozia nucleară
221. Cum ați descrie noțiunea (ideală) de
pământ in sens electric: 230. Un capacitor adecvat pentru
a. ca o suprafață echipotențială decuplarea a alimentării unui circuit integrat
numeric trebuie să aibă o cât mai mică:
222. ***In practica utilizării circuitelor a. impedanță capacitivă serie
numeric potențialul bornei de masă a
unui circuit integrat numeric poate să 231. Efectul de diafonie este legat si de
varieze: existenţa:
a. adevărat a. de inductanţe si capacitaţi mutuale
b. fals parazite
Justificare.

223. Un capacitor de decuplare a


alimentării pentru un circuit numeric are
rolul:
a. a întrerupe tensiunea de alimentare

15
232. Pentru un sistem numeric, cuplajele 239. Faptul că o legătură intrare – ieşire,
inductive parazite, ca mecanism de generare a pentru circuitele numerice, trebuie uneori
zgomotului, sunt legate de variația rapidă a: modelată, in regim dinamic, ca o linie de
a. curenților transmisie este legat in primul rând de:
233. Ceea ce in ingineria electrică se a. timpii de propagare ai porţilor in cauză
numește o cușcă Faraday ar fi destinată:
a. ecranării electrice 240. Faptul că o legătură intrare - ieşire
intre circuitele numerice trebuie uneori
234. Dorim să ecranăm electric si magnetic modelată, in regim dinamic, ca o linie de
incinta in care se află un sistem numeric. transmisie poate fi legat si de:
Trebuie să folosim pentru aceasta ca material: a. lungimea legăturii
a. Orice masă plastică
Justificare 241. Neadaptarea de impedanță pentru o
legătură intrare - ieșire a unui sistem numeric
235. Care din următoarele acronime nu poate avea ca efect (in ce privește semnalul
identifică o variantă răspândită de încapsulare util):
(tip de capsulă) utilizata pentru un circuit a. deformarea formei de undă
integrat numeric:
a. DLL
236. ***Care din următoarele variante de 242. Un circuit de tip „terminator de linie”
încapsulare (tip de capsulă) poate asigura se utilizează in primul rând pentru:
potențial cel mai mare număr de conexiuni a. a asigura adaptarea de impedanţă
externe:
e. DIL 243. O legătură intrare-ieșire, intre două
a. BGA
circuite numerice, descrisă ca o linie de
b. TSOP
transmisie este caracterizată in primul rând
c. QFP
prin:
a. o lungime caracteristică constantă
237. Firul (traseul) care leagă borna + a
sursei de alimentare cu borna Vcc a unui
244. ***Care din următoarele nu reprezintă
circuit numeric are inductanţa proprie de
tipic discontinuități din punct de vedere
15nH. Curentul de alimentare al circuitului
al impedanței caracteristice a unei linii de
prezintă la un moment dat o variaţie
semnal:
caracterizată de o viteză de 20mA/nsec. Cât
a. un soclu pentru un circuit
este variaţia maximă a tensiunii de alimentare
b. un conector intre două plăci de circuit
a circuitului:
a. cca. 0.3V imprimat
c. o trecere (via) intre straturile interne
Justificare: ale unui circuit imprimat

238. Viteza de propagare a unui semnal 245. ***Care din următoarele, utilizate
numeric pe un fir conductor de Cu (de ex. un eventual si in comunicațiile de date, ar putea
traseu de cablaj imprimat) este: fi descrisă ca o linie de transmisie:
a. Ceva mai mică decât viteza luminii in a. o pereche de fire torsadate
vid
246. Un circuit SPLD poate fi utilizat cu
ușurință pentru implementarea unui:
a. microprocesor

16
247. Care din următoarele circuite 255. ***Care din următoarele identifică un
electronice nu poate fi implementat utilizând algoritm utilizat pentru minimizarea funcțiilor
un circuit CPLD clasic: logice:
a. amplificator operaţional a. Quine - McCluskey
256. Ecuația booleană A∙B+A∙C =
248. Un circuit CPLD utilizează si o A∙(B+C) ilustrează:
tehnologie similară circuitelor de memorie: a. Legea distributivității
a. nevolatile
257. ***Dacă /A este complementul lui A
249. Interfața serială numită generic atunci expresia booleană A+1 este egală cu:
a. A
JTAG, existentă la toate circuitele CPLD si b. /A
FPGA moderne (si nu numai), se utilizează c. 0
tipic pentru: d. 1
a. programarea circuitului

250. Un circuit FPGA utilizează si o 258. Utilizarea unui limbaj HDL pentru
tehnologie similară circuitelor de memorie: descrierea unui circuit/sistem numeric
a. SRAM constituie pentru proiectantul lui si o
modalitate de a stăpâni:
251. Circuitele FPGA utilizează pentru a. complexitatea acestuia
implementarea funcţiilor logice
combinaţionale o tehnică bazată pe: 259. Care din următoarele limbaje de
a. tabele de căutare programare nu este un limbaj HDL (limbaj de
descriere hardware):
a. ADA
252. Un circuit FPGA oferă utilizatorului,
in mod tipic, si posibilitatea: 260. Care din următoarele limbaje de
a. programării tipului de interfaţă
intrare/ieşire programare este un limbaj HDL (limbaj de
descriere hardware):
d. ABEL
253. Folosind doar un circuit FPGA se
poate implementa cu relativă uşurinţă:
a. un microprocesor
261. Utilizarea unui limbaj HDL presupune
254. Diagramele K-V (Karnaugh-Veitch) si necesitatea utilizării pentru implementare si
reprezintă o tehnică utilizată pentru: a unui program care să realizeze:
a. minimizarea funcțiilor logice a. sinteza logică

262. Dacă vrem să utilizăm un limbaj HDL


pentru proiectarea unui sistem numeric, atunci
proiectantul trebuie să-l descrie folosind in
primul rând un:
a. cod sursă

263. Intr-un proces de proiectare cu circuite


CPLD sau FPGA schemele (Schematics) se
pot utiliza împreună cu un limbaj HDL:
a. adevărat

17
271. Pentru un CBB e tip D cu comutare pe front
264. Ce tipuri de circuite numerice au in primul rând ridicător (CK- intrare de ceas, D- intrare de date si Q-
in comun un numărător binar de 4 biți si un ieşirea directa) desenaţi diagrama temporală idealizată
registru de deplasare de 4 biți? corespunzătoare ieşirii Q din figura următoare. Timpii
a. 4 NAND2 de propagare, setup (pregătire) si hold(menţinere) sunt,
in mod ideal, nuli.
265. Pentru un decodificator numeric binar zecimal
(cod 8421) care din următoarele combinații de intrare
(ordinea fiind MSB-d3, d2,d1,d0-LSB) este invalidă: CK
d. 1010
Justificare
D
266. Care este numărul minim de intrări pe care
trebuie să le aibă un decodificator binar zecimal (de ex.
intr-un cod 8421):
a. 4 Q
b. 3
Justificare (Desenați si o schemă elementară)
272. Pentru un CBB e tip D latch (transparent),
267. Care din următoarele acronime/concepte nu unde: G- intrare de activare, D- intrare de date si Q-
este asociat unui sistem numeric complex: ieșirea directă, desenați diagrama temporală idealizată
a. MoM corespunzătoare ieşirii Q din figura următoare. Intrarea
de activare G este activă in „1”. Timpii de propagare,
268. Un circuit de tip multiplexor numeric poate fi setup (pregătire) si hold(menţinere) sunt, in mod ideal,
descris si ca având un rol de: nuli.
a. selector

269. Un circuit de tip decodificator numeric are de G


regulă:
a. un număr de intrări mai mic decât cel de ieșiri
D
270. Un circuit de tip demultiplexor numeric poate fi
descris si ca având un rol de:
a. distribuitor Q

273. Pentru următoarea porţiune dintr-o formă de


undă numerică periodică (reprezentare trapezoidală)
arătați cum se măsoară perioada si cum se calculează
factorul de umplere (desenați ce si cum se măsoară
pe forma de undă si scrieți alături relația de calcul).

274. La intrarea (In) a unui circuit inversor


numeric se aplică forma de undă numerică (periodică)
de mai jos. Desenaţi forma de undă de la ieşire (Out)
punând in evidenţă perioada si timpii de propagare
intrare-ieșire. Pentru referință, puteți considera că ei
sunt aproximativ egali cu: tpHL = 0.25 din perioadă, iar
tpLH = 0.5 din perioadă.

18
Model grila pentru examenul Electronica Digitala - 2018-2019
*Vezi observațiile/indicațiile de la finalul documentului!
corespunzător toate bornele de intrare, astfel încât sa
In obțineți un CBB de tip T la intrarea căruia se aplică
(voi trebuie să spuneți unde) forma de undă de mai jos;
identificați si desenați forma de undă de la ieșirea
circuitului astfel configurat! Timpii de propagare, setup
Out (pregătire) si hold(menţinere) sunt, in mod ideal, nuli.

275. La intrările A si B ale unui circuit XOR2 se


aplică formele de undă numerice idealizate de mai jos.
Desenaţi forma de undă de la ieşirea Y, presupunând
ca circuitul este ideal din punct de vedere al timpului
de propagare, cu: tpHL = tpLH = 0 .
?
A
?
B
278. Aveți un CBB de tip J-K cu comutare pe front
coborâtor (CLK- intrare de ceas, J,K- intrări, Q si /Q
Y ieşirea directă si negată, /CLR intrarea de reset-clear).
Aveți la dispoziție si bornele sursei de alimentare
Vcc=5V, Gnd, nefigurate. Conectați corespunzător
toate bornele de intrare, astfel încât sa obțineți un CBB
de tip T la intrarea căruia se aplică (voi trebuie să
spuneți unde) forma de undă de mai jos; identificați si
276. Expresia minimă care poate fi determinată din desenați forma de undă de la ieșirea circuitului astfel
diagrama K-V de mai jos este (utilizați si diagrama configurat! Timpii de propagare, setup (pregătire) si
pentru justificare!): hold(menţinere) sunt, in mod ideal, nuli.

?
a. A
Justificare.
?
277. Aveți un CBB de tip D cu comutare pe front
ridicător (CLK- intrare de ceas, D- intrare de date , Q si
/Q ieşirea directă si negată, /PRE si /CLR intrările de
preset si reset-clear). Aveți la dispoziție si bornele
sursei de alimentare Vcc=5V, nefigurate. Conectați

19

S-ar putea să vă placă și