Sunteți pe pagina 1din 2

.,:1.

\-\

~f¢-"
j j )
I1
"\~colarJu~

jJ f
•ft•>

~ ~.
INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ
·~~~-0 Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova,
Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396
MINISTERUL
EDUCATJEI
'
~ E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro NATIONALE
'

..,, .... ,.. ..... ..... ,..


CATRE TOATE UNIT A TILE DE INVATAMANT
., __ _ DIN
JUDETUL

DOLJ

in atentia directorilor, responsabililor cu perfectionarea ~i a cadrelor didactice


interesate de formarea continua

Vii rugiim sii disemina\i informa\iile privind oferta Universitii\ii din Pite~ti, prin Centrul de
Formare Muntenia, de organizare a programelor de formare continua ,,Management Sistemic
Preuniversitar Performant", ,,Calitate In lnvii\iimilnt prin Management Educational ~i Leadership"
precum ~i a programului de conversie profesionalii ,,Educa\ie tehnologicii", destinat cadrelor
didactice din lnvii\iimantul preuniversitar, conform ofertei din ANExA.

Vii mul(umim!

Inspector ~colar pentru dezvoltarea resursei umane,

Prof!GJ't
Nr. •0}£~ .. I .......~. :.~.~.:.~ t ".1

Stimate Domnule/Doamna Inspector :jcolar General,

Avem placerea de a va anunta ca, Universitatea din Pite~ti, prin Centrul de


Formare Muntenia, organizeaza urmatoarele programc de formare continua
recunoscute de Ministeru) Rducatiei Nationale:

• Management Sistemic Preuniversitar Performant (MSPP) - 30 credite, 120


ore;
• Calitate in invifamant prin Management Educa:ponal ~i Leadership
(CMEL) - 25 credite, 100 ore;

De asemenea va informam ca, institutia noastrii organizeazii programul de


convcrsie profesionala ,JJ..ducatie Tehnologicii' (cu durata de 4 semestre ~i de 3
semestre), program. destinat cadrelor didactice din l'nvatam!intul preuniversitar.

Detaliile despre programele de formare continua se obiin direct de la


secretariatul Centrului de Formare Muntenia, str. Doaga nr. 11, etaj I, birou 108,
tel/ fax 0348.453.197, 0724.067.367

Vii rugam sa ne sprijinip. 1n popularizarea ofertei 'noastre 1n unitaP,le ~colare


de invatamiint preuniversitar aflate 1n subordine.

Cu deosebita considerap.e,