Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ~COLAR JUDE'fEAN DOLJ

8
Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova,
MINISTERUL
EDUCATIEI
Telelon 0251/420961; 0351/407395 (407397)
Fa" 0251/421824, 0351/407396
~~-­
NATIONALE E-nlail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro romania2019.eu
Pre~lntla Rom<".lnlel lo Consill\JI Unlunn Europene

Nr ..-?:.~.f... . .1.~f:.C?..f:~.C?.A.5..
------------------------------------------------------------------

CATRE
TOATE UNITATILE
, DE iNVATAMANT
, DIN JUDETUL
, DOLJ

Urmare adresei transmise de Ministerul Educatiei Nationale, nr. 8027/2019, cu


privire la solicitarea venita din partea Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti
- invatamant Preuniversitar (FNAP-IP), referitoare la necesitatea cre~terii gradului
de implicare a parintilor in activitatea consiliilor de administratie, va transmitem
urmatoarele recomandari:
- invitarea in scris a reprezentantilor federatiei de parinti la ~edintele

consiliului de administratie al unitatii de invatamil.nt;


- invitarea se va face cu 48 de ore inainte de data desfii~urarii acestora;
- reprezentantii vor participa, cu statut de observator, f'ara drept de vot;
- neprezentarea observatorului nu va afecta legalitatea desfii~urarii ~edintei.

Aceasta recomandare de invitare in scris, a reprezentantilor federatiei de parinti,


nu se aplica in unitatile de invatamant in care din componenta consiliilor de
administratie fac parte, cu drept de vot, reprezentanti desemnati ai asociatiilor de
parinti din unitatile respective, membre ale FNAP-IP.

Inspector ~colar general,

Inspector ~colar,